Science.gov

Sample records for analiza ehnergeticheskikh spektrov

 1. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  ównania, co stanowi poważne przeoczenie. Che i Chen (2014) kwestionują prawidłowość równania (6), lecz przedstawione w niniejszej pracy analizy i uwagi prowadzą do następujących wniosków: • Stwierdzenie w pracy (Che i Chen 2014) że równanie (6) nie uwzględnia wpływu tmax i h nie jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). • Stwierdzenie że równanie (6) nie uwzględnia wpływu R_s^' - "...czyli obrotowego promienia działania..." (Che i Chen 2014) jest prawdziwe, w przeciwnym razie równanie (6) byłoby nieprawdziwe. Równanie (6) uwzględnia odpowiedni promień zdefiniowany w równaniu (i), które jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym: "Analiza teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej" kierując się błędnymi wnioskami odnośnie niedokładności równania (6) autorzy podjęli próbę skorygowania powyższej niedokładności, by w ten sposób poprawić istniejącą teorię, W trakcie realizacji koncepcji wykorzystania równania (11) do zdefiniowania zasad rządzących zmianą prędkości kątowej wysięgnika Che i Chen (2014) popełnili błąd. Przyjęli oni mianowicie, że wyrażenie (14), otrzymane dla górnego przekroju wykopu e odnosić się będzie także do wszystkich przekrojów, dla całej wysokości wrębu. Pominęli w ten sposób fakt iż prędkość w ruchu łukowym wysięgnika nie jest wielkością stałą, patrz: równania (f) i (f'), i przyjęli jej wartość maksymalną, równanie (f'). Dlatego też równania (15), (16), (18) i (19) nie są prawidłowe. Wszystkie wejściowe dane obliczeniowe a także sposób ich zapisu (Tabela 1) zostały zaczerpnięte z pracy (Che i Chen 2014). Ponadto, zaprezentowane dane o pracy koparki wielonaczyniowej SchRs wykorzystywanej w kopalni "Zukunft" w Reńskim Zagłębiu Węglowym, zaczerpnięto z pracy (Durst i Vogt 1988). Osi

 2. Multifractal analysis of satellite images. (Polish Title: Multifraktalna analiza zobrazowan satelitarnych)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wawrzaszek, A.; Krupiński, M.; Drzewiecki, W.; Aleksandrowicz, S.

  2015-12-01

  Research presented in this paper is focused on the efficiency assessment of multifractal description as a tool for Image Information Mining. Large datasets of very high spatial resolution satellite images (WorldView-2 and EROS-A) have been analysed. The results have confirmed the superiority of multifractals as global image descriptors in comparison to monofractals. Moreover, their usefulness in image classification by using decision trees classifiers was confirmed, also in comparison with textural features. Filtration process preceding fractal and multifractal features estimations was also proved to improve classification results. Additionally, airborne hyperspectral data have been initially analysed. Fractal dimension shows high potential for the description of hyperspectral data. To summarise all conducted tests indicate the usefulness of multifractal formalism in various aspects of remote sensing. Prepared methodology can be further developed and used for more specific tasks, for example in change detection or in the description of hyperspectal data complexity.

 3. Analysis of operation of new construction of the frictional joint with the resistance wedge / Analiza pracy nowej konstrukcji złącza ciernego z klinem oporowym

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brodny, Jarosław

  2012-10-01

  Frictional joint is the basic part of the friction props and yielding steel frames of dog headings. It constitutes a constructional connection and have decisive influence on the basic operational parameters of the steel frames and props, i.e. their loading capacity and yielding capacity. Currently applied constructions of frictional joints characterize with low loading capacity and unstable operation. In order to improve their operational parameters a new constructional solution of frictional joint, consisting on the application of resistance wedge assembled between the cooperating sections, was developed. Application of the resistance wedge caused an increase of resistances to motion in the frictional joint, what influenced on the increase of its loading capacity and on the increase of values of axial forces in the bolts of stirrups. In the paper results of stand tests of frictional joints with the resistance wedge, subjected to the static axial compression and impact of freely falling mass, were presented. In order to determine the influence of the resistance wedge on the operational parameters of the frictional joint, obtained results were compared with the results of studies of the frictional joints without the resistance wedge. On the basis of stand tests a physical and mathematical models of the frictional joint with the resistance wedge, were developed, and utilized to simulation analysis of its operation at impulse loading. On the basis of conducted tests and analysis one can state, that application of the resistance wedge influences on the enhancement of loading capacity, improves the state of loading the bolts in stirrups, and creates possibility of regulation of operational characteristics of the frictional joints

 4. Application of the Wavelet Analysis to Inspection of Compact Ropes Using a High-Efficiency Device / Analiza falkowa efektywnym narzędziem diagnostyki lin kompaktowanych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kwaśniewski, Jerzy

  2013-03-01

  This study explores the potential application of the wavelet analysis to the assessment of the working condition of compact ropes (qualitative assessment). The assessment procedure is a key aspect in the decision- making during the non-destructive testing. This is the first study on diagnostics of the new-design ropes, summarising the results of the analysis of signals from novel compact ropes, based on the defect models. Selection of the wavelet type and of the decomposition detail is a key element of the diagnostic procedure. A major step in the assessment procedure involves the replicas of the rope's surface. The data provided in this paper will be useful in developing new specialist equipment for magnetic inspection of compact ropes.

 5. Numerical Strength Analysis of a Complex, Steel Shell Structure/ Numeryczna Analiza Wytrzymałosciowa Pewnej Złożonej, Stalowej Konstrukcji Powłokowej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Burczynski, Grzegorz; Marcinowski, Jakub

  2014-09-01

  The paper deals with the numerical modelling of a complex, steel shell structure. The part under analysis is the upper segment of a steel pylon, which consists of several cylindrical shells and one conical segment. Particular parts of the structure are welded together. Geometrical and loading data calculations were performed for the particular material for both an ideally elastic case and an elasto-plastic case. The conclusion that the structural member analysed required strengthening were drawn on the basis of these results. The structural modification was proposed and additional calculations for this modified structure were also performed. Introduced additional shell elements locked the mechanism of plastic flow. The proposed modification can be treated as a possible strengthening concept. The whole analysis was performed by means of the ABAQUS system but some stages of calculations were also verified by the COSMOS/M system. Przedmiotem pracy jest numeryczne modelowanie pewnej bardzo złożonej, stalowej konstrukcji powłokowej. Analizowana szczegółowo czesc jest górnym fragmentem stalowego pylonu, na który składa sie kilka odcinków powłok cylindrycznych oraz jeden segment stożkowy. Te poszczególne fragmenty konstrukcji były ze soba połaczone spawaniem. Dla znanych parametrów materiałowych, geometrycznych i obciażeniowych wykonano obliczenia w zakresie idealnie spreżystym oraz w zakresie spreżystoplastycznym. Na podstawie tych obliczen wyciagnieto wniosek o koniecznosci wzmocnienia tej czesci pylonu. Zaproponowano istotna modyfikacje istniejacej konstrukcji i wykonano dla niej ponownie obliczenia. Wprowadzone dodatkowe elementy powłokowe zablokowały mechanizm plastycznego płyniecia. Zaproponowana modyfikacje można potraktowac jako jedna z możliwych koncepcji wzmocnienia konstrukcji. Wszystkie analizy numeryczne zostały wykonane za pomoca systemu ABAQUS. Pewne wybrane fragmenty obliczen były weryfikowane także z pomoca systemu COSMOS/M.

 6. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  Considering the high investment and operation costs, reliability analysis of mining machineries is essential to achieve a lean operation and to prevent the unwanted stoppages. In open pit mining, drilling, as the initial stage of the exploitation operations, has a significant role in the other stages. Failure of drilling machines causes total delay in blasting operation. In this paper, the reliability of drilling operation has been analyzed using the Markov method. The failure and operation data of four heavy rotary drilling machines in Sarcheshme copper mine in Iran have been used as a case study. Failure rate and repair rate of all machines have been calculated using available data. Then, 16 possible operation states have been defined and the probability of being of drilling fleet in each of the states was calculated using Markov theory. The results showed that there was 77.2% probability that all machines in fleet were in operational condition. It means that, considering 360 working days per year, drilling operation will be in a reliable condition in 277.92 days. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów inwestycyjnych a także eksploatacyjnych, przeprowadzenie analizy niezawodności maszyn i urządzeń górniczych jest sprawą kluczową dla zapewnienia sprawnego działania i dla wyeliminowania niepożądanych przestojów. W kopalniach odkrywkowych prace wiertnicze prowadzone w początkowych etapach eksploatacji mają ogromne znaczenie również w późniejszych fazach działalności przedsięwzięcia. Awaria urządzeń wiertniczych powoduje opóźnienia przy pracach strzałowych. W pracy tej przeanalizowano niezawodność urządzeń wiertniczych w oparciu o metodę Markowa. Jako studium przypadku wykorzystano dane zebrane w trakcie eksploatacji i awarii czterech obrotowych urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalni rud miedzi Sarcheshme w Iranie. Awaryjność maszyn i zakres oraz częstość napraw obliczono na podstawie dostępnych danych. Zdefiniowano 16 możliwych stanów działania, a prawdopodobieństwa znalezienia się jednego z urządzeń wiertniczych w każdym z podanych stanów obliczono z wykorzystaniem teorii Markowa. Wyniki pokazują, że poziom prawdopodobieństwa tego, że wszystkie urządzenia wiertnicze znajdować się będą w stanie gwarantującym ich właściwe działanie wynosi 77.2%. Biorąc pod uwagę 360 dni roboczych w roku, oznacza to, że prace wiertnicze prowadzone być mogą w warunkach niezawodności przez 277.92 dni w roku.

 7. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Muhit, I. B.; Chowdhury, S. Tasneem; Nahid, Nurangir; Zaman, M. F.

  2015-03-01

  Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management. Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 8. Analysis of activity of German Society of Photogrammetry, Remote sensing and Geoinformatics. <span>Static and dynamic analyses of the stability of mining wastes (Ravaneti) in the Carrara marble area (Apuan Alps, Italy) / <span class="hlt">Analiza</span> statyczna i dynamiczna stabilności hałd odpadów górniczych w regionie wydobycia marmurów Carrara (Alpy Apuańskie, Italia)</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Oreste, Pierpaolo; Soldano, Silvia</p> <p>2012-12-01</p> <p>The problem of the stability of "ravanetos" (debris piles of mining waste material extracted from the Apuan Alps, Italy) is very relevant, because of the consequences a landslide would have on the people and the existing civil infrastructures throughout the territory. In this work, the stability of two ravanetos that can be considered as representative of those in the Carrara area has been studied: the Polvaccio ravaneto, a recent type of debris pile and the Torrione-Tecchione, an old debris pile at present undergoing re-naturalisation. The study using the LEM (Limit Equilibrium Method) in a static and pseudo-static field, has made it possible to first carry out a back-analysis to define the most probable apparent cohesion and friction angle values of the material that makes up the ravanetos. Subsequently, it was possible to determine the intensity of the seismic wave that would be able to lead the two ravanetos to limit stability conditions and to determine the probability of such a seismic wave occurring in the next 50 years. A more accurate analysis, carried out with a numerical method in the dynamic field, of the most critical condition (the Polvaccio ravaneto) has led to more conservative results (higher safety factors) than those obtained with the LEM. This result allows us to reveal how the LEM can be considered a cautionary instrument to judge the stability of debris piles during a seismic event and that the likelihood of a landslide occurring in the two studied representative ravanetos over the next 50 years is very slim.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..557C','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..557C"><span>Analysis of Suitability for Development of New Mining Field in Northern Part of Kosovo Lignite Basin - Sibovc / <span class="hlt">Analiza</span> Możliwości Udostępnienia Nowego Obszaru Wybierania W Północnej Części Zagłębia Węgla Brunatnego Sibovc W Kosowie</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Cehlár, Michal; Rybár, Radim; Pinka, Ján; Haxhiu, Lorik; Beer, Martin</p> <p>2013-06-01</p> <p>This review describes the possibility of development a new lignite deposit in northern Kosovo lignite basin - Sibovc. Analysis of the initial state briefly evaluates Kosovo energy sector, geomorphological conditions and quality of lignite from Sibovc deposit. With using Dataminesoft it was created geological model and approximate calculation of lignite reserves in the deposit. The data obtained from Dataminesoft were used as starting points of the financial analysis of project. The result of the analysis is exactly describe the qualitative and quantitative characteristics of deposit Sibovc compared to other deposits in the area and creating of geological model with productive horizons deposit of lignite. Based on these data lignite deposit Sibovc was classified, according to the classification of deposits the UN, as economical. W pracy tej omówiono możliwości udostępnienia nowego obszaru wybierania złoża węgla brunatnego (lignitu) w północnej części zagłębia węgla brunatnego Sibovc w Kosowie. W analizie stanu początkowego krótko scharakteryzowano sektor energetyczny Kosowa, warunki geo-morfologiczne oraz parametry jakościowe węgla brunatnego z zagłębia Sibovc. Przy pomocy pakietu Dataminesoft stworzono model geologiczny i przeprowadzono przybliżone obliczenia zasobów węgla brunatnego w złożu. Dane uzyskane przy zastosowaniu pakietu Dataminesoft zostały następnie wykorzystane jako dane wejściowe do analizy finansowej przedsięwzięcia. Na podstawie wyników analizy uzyskuje się jakościową i ilościową charakterystykę złoża w odniesieniu do pozostałych złóż w regionie. Opracowano model geologiczny ze szczegółowym wskazaniem poziomów wybierania lignitu. W oparciu o te dane dokonano klasyfikacji złoża węgla brunatnego (lignitu) w Sibovc zgodnie z międzynarodowymi zasadami klasyfikacji wykazując, że złoże będzie ekonomiczne.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013AUGGM..68...91P','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013AUGGM..68...91P"><span><span class="hlt">Analiza</span> przestrzenna i czasowa zagrożeń miejscowych w gminie Łęczna w latach 1993-2010 / Spatial and temporal analysis of the local hazards in the Łęczna commune in the period 1993-2010</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Pietruczuk, Monika; Janicki, Grzegorz; Dziedzic, Marek; Grabowski, Marcin</p> <p>2013-06-01</p> <p>Local hazards, in the years 1993-2010 were the main reason for the intervention of the State Fire Service units in the urban-rural commune Łęczna (the Lublin voivodeship). In the analyzed period, most of the risks caused traffic accidents, which accounted for approximately 24% of total interventions. Natural hazards have caused a total of more than 24% of all interventions SFC. The highest risk (each 8.5%) from natural phenomena was due to high winds (hurricanes, tornadoes) and the dangerous behavior of the animals. Heavy rainfall (5.5%) and flooding (1.5%) and lightning (0.1%) do not constitute a greater threat. More than 64% of the analyzed threats recorded in city Łęczna. Among the country diversity was not very high, and the most interventions were recorded in the Zofiówka (4.6%). The most frequently local hazards have occurred in the second half. July and August. In the weekly cycle were most burdened Saturday (17.9%) and Friday, between the hours of 15 to 19.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28541243','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28541243"><span>Czy smog ma wpływ na częstość występowania zaostrzeń przewlekłego zapalenia krtani? <span class="hlt">Analiza</span> na przykładzie mieszkańców województwa małopolskiego.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Ziarno, Remigiusz; Suska, Anna; Kulinowski, Wojciech; Grudzień-Ziarno, Aleksandra; Kostrzon, Magdalena; Paciorek, Magdalena; Składzień, Jacek</p> <p>2017-06-30</p> <p>Due to dynamic industrialisation smog became a frequent phenomenon in most developing cities. According to the last WHO report from Global Urban Ambient Air Pollution Database, Krakow has been classified in the 11th place among the most polluted cities in Europe. It seems to be an urgent issue because of the influence of air pollution on the condition of upper respiratory tract. Materials & Methods: In December 2015 there were 141 patients aged 17-91 years with upper respiratory tract diseases admitted to the phoniatric outpatient clinic in the University Hospital in Cracow. They suffered from cough, hoarseness and periodic aphonia. On the basis of the results of videolaryngostroboscopy 60 patients with exacerbation of the chronic laryngitis were selected into two numerically equal groups: from Cracow and from other places at least 60 km away. The groups were equal to each other also in three categories: sex, age and voice usage. The patients were referred to the Pedagogical University in Cracow for laryngography to evaluate the movement of the vocal folds and to trace a voice profile. Finally, there were two possible types of treatment - conventional pharmacotherapy or subterraneotherapy in the underground Health Resort in the "Wieliczka" Salt Mine. Pearson correlation coefficient between the distance from the place of residence to Cracow and the scale of exacerbation of inflammation of upper respiratory tract presenting as vocal fold dysfunction was observed (r= 0,617; p<0,05). The place of residence (in or out of the industrial area) and exacerbations of chronic laryngitis are highly correlated. Air pollution seems to be the main factor influencing on the condition of upper respiratory tract. In our local conditions of Lesser Poland Voivodeship subterraneotherapy may be an interesting, non-invasive method preventing from exacerbations of upper respiratory tract diseases.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArFKT..25..255W','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArFKT..25..255W"><span>Analysis of accuracy airborne, terrestrial and mobile laser scanning data as an introduction to their integration). (Polish Title: <span class="hlt">Analiza</span> dokładności przestrzennej danych z lotniczego, naziemnego i mobilnego skaningu laserowego jako wstęp do ich integracji)</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Warchoł, A.</p> <p>2013-12-01</p> <p>The following article presents an analysis of accuracy three point clouds (airborne, terrestrial and mobile) obtained for the same area. The study was conducted separately for the coordinates (X, Y) - examining the location of buildings vertex and separately for the coordinate (Z) - comparing models built on each of the clouds. As a baseline measurement for both analyzes (X, Y and Z), the total station measurement was taken.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2014CEER...14..107W','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2014CEER...14..107W"><span>Analysis of The Rayleigh Number in the Area of Steel Rectangular Sections in the Conditions of Stedy and Unstedy Heat Flow/ <span class="hlt">Analiza</span> Liczby Rayleigha W Obszarze Stalowych Profili Prostokątnych W Warunkach Ustalonego I Nieustalonego Przepływu Ciepła</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Wyczółkowski, Rafał</p> <p>2014-09-01</p> <p>The paper presents the experimental measurements dedicated to the research for the Rayleigh number (Ra) in the area of rectangular steel sections. This problem is associated with the analysis of the free convection which takes place in the heating of sections bundles during the heat treatment. The study was conducted for both steady and transient heat transfer. The values of the Ra number obtained for the tested sections allow to describe the phenomenon of convection on the basis of a very simple criterial dependence. It greatly simplifies the mathematical description of the heat transfer phenomenon in the concerned charges. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było określonie liczby Rayleigha (Ra) dla profili prostokątnch, nagrzewanych w warunkach ustalonej i nieustalonej wymiany ciepła. Analizie poddano trzy rodzaje profili: 40×20 mm, 60×60 mm oraz 80×80 mm. Badania dla warunków ustalonych przeprowadzono w komorze grzewczej stanowiska do pomiarów efektywnej przewodności cieplnej wsadów porowatych. Natomiast badania w warunkach nieustalonych przeprowadzono w elektrycznym piecu komorowym. Charakter zmian liczby Ra w funkcji temperatury, dla obu sposobów nagrzewania jest podobny. W każdym z przypadków, maksymalną wartość parametr Ra uzyskuje w przedziale temperatury około 100÷200°C. Dla profili 80×80 mm parametr ten jest około sześciokrotnie większy w porównaniu z profilami 60×60 mm. W przypadku nieustalonego przepływu ciepła, bezwzględne wartości parametru Ra są o rząd wielkości większe od wartości uzyskanych dla warunków ustalonych. Odnotowane liczby Ra nie przekroczyły wartości 107. Maksymalna wartość tego parametru wyniosła około 1,2×106. Zatem przy nagrzewaniu analizowanych profili, występujacą w ich wnętrzu konwekcję, można traktować jako intensyfikację przewodzenia w wypełniającym je powietrzu. Wyniki przedstawionych badań posłużą do analizy wpływu występującej wewnątrz profili konwekcji, na proces nagrzewania wiązek tych elementów. Ostatecznym wynikiem prowadzonych w tym zakresie analiz, będzie opracowanie modelu do wyznaczania efektywnej przewodności cieplnej tego wsadu.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20050199472&hterms=nobel&qs=Ntx%3Dmode%2Bmatchall%26Ntk%3DAll%26N%3D0%26No%3D20%26Ntt%3Dnobel','NASA-TRS'); return false;" href="https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20050199472&hterms=nobel&qs=Ntx%3Dmode%2Bmatchall%26Ntk%3DAll%26N%3D0%26No%3D20%26Ntt%3Dnobel"><span>LIFT Tenant Is Off and Running</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://ntrs.nasa.gov/search.jsp">NASA Technical Reports Server (NTRS)</a></p> <p>Steele, Gynelle C.</p> <p>2001-01-01</p> <p>Lewis Incubator for Technology (LIFT) tenant, <span class="hlt">Analiza</span> Inc., graduated from the incubator July 2000. <span class="hlt">Analiza</span> develops technology and products for the early diagnosis of diseases, quality control of bio-pharmaceutical therapeutics, and other applications involving protein analyses. Technology links with NASA from existing and planned work are in areas of microfluidics and laser light scattering. Since their entry in LIFT in May, 1997, <span class="hlt">Analiza</span> has: Received a $750,000 grant from the National Institutes of Health. Collaborated with a Nobel Prize winner on drug design. Collaborated with Bristol-Myers Squibb on the characterization of biological therapeutics. Added a Ph.D. senior scientist and several technicians. Received significant interest from major pharmaceutical companies about collaborating and acquiring <span class="hlt">Analiza</span> technology.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40...13F','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40...13F"><span>Dinámica de objetos transplutonianos: resultados preliminares</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Fernández, S.; Brizuela, H.; Roig, F.; Varela, O.</p> <p></p> <p>Se presentan los resultados de una integración numérica de las ecuaciones de movimiento para objetos transplutonianos. Se han calculado los tiempos de Lyapunov para esos objetos y se <span class="hlt">analiza</span> el comportamiento dinámico de los mismos.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3724512','PMC'); return false;" href="https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3724512"><span>Badania Ekologiczne Ryzyka Zachorowań Na Kleszczowe Zapalenie Mózgu W Polsce-Omówienie Metody</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pmc">PubMed Central</a></p> <p>Stefanoff, Paweł; Staszewska, Ewa; Ustrnul, Zbigniew; Rogalska, Justyna; Łankiewicz, Aleksandra; Rosińska, Magdalena</p> <p>2009-01-01</p> <p>W pracy omówiono metodologię aktualnie prowadzonych badań ekologicznych kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) na terenie Polski. W celu oceny wpływu zróżnicowanych czynników środowiskowych, klimatycznych oraz społecznych na występowanie kzm w różnych regionach Polski zostanie przeprowadzona wieloczynnikoica <span class="hlt">analiza</span> statystyczna na poziomie gmin dla lat 1999-2006. PMID:22320045</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1997BAAA...41...82R','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1997BAAA...41...82R"><span>Cúmulos abiertos y su medio interestelar</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Rizzo, J. R.; Arnal, E. M.; Morras, R.; Cappa, C.</p> <p></p> <p>Se <span class="hlt">analiza</span> la distribución del hidrógeno neutro en la vecindad de cuatro cúmulos abiertos ubicados en el cuarto cuadrante galáctico, con el fin de investigar su posible interacción con el medio interestelar circundante. El estudio se lleva a cabo en base a observaciones de la línea de 21 cm del HI obtenidos con la antena de 30 m del IAR.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40Q..23R','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40Q..23R"><span>Formación del contínuo de Lyman en atmósferas de estrellas B</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Rohrmann, R. D.</p> <p></p> <p>Se presentan resultados de modelos de atmósferas para estrellas tempranas que poseen una estructura cromosférica y una atmósfera extendida en expansión. Se <span class="hlt">analiza</span> con rigurosidad el acople del campo de radiación en el continuo de Lyman y su relación con las poblaciones en equilibrio estadístico del H y He.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26672622','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26672622"><span>Ultrasound of selected pathologies of the small intestine.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Smereczyński, Andrzej; Starzyńska, Teresa; Kołaczyk, Katarzyna</p> <p>2013-06-01</p> <p>Jelita, a zwłaszcza jelito cienkie, rzadko są przedmiotem badań ultrasonograficznych, głównie ze względu na zawartość gazów i treści pokarmowej. Celem pracy była <span class="hlt">analiza</span> obrazu ultrasonograficznego wybranych chorób jelita cienkiego u osób dorosłych, w tym pod kątem ich diagnostyki różnicowej.</p> </li> </ol> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li class="active"><span>1</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_2");'>2</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_3");'>3</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_4");'>4</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_5");'>5</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div><!-- col-sm-12 --> </div><!-- row --> </div><!-- page_1 --> <div id="page_2" class="hiddenDiv"> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>1</a></li> <li class="active"><span>2</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_3");'>3</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_4");'>4</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_5");'>5</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <ol class="result-class" start="21"> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40...38C','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40...38C"><span>El medio interestelar alrededor de estrellas Of</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Caballero, N.; Cappa, C.</p> <p></p> <p>Se <span class="hlt">analiza</span> la distribución del hidrógeno neutro interestelar en la vecindad de algunas estrellas Of con el fin de investigar la presencia de burbujas de H I vinculadas a las estrellas. Se determinan los parámetros físicos de las burbujas de H I encontradas y se comparan con estructuras similares vinculadas a estrellas Wolf-Rayet. El estudio se lleva a cabo en base a datos pertenecientes al relevamiento de Weaver y Willians (1973).</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40Q..46O','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40Q..46O"><span>Fotometría de imágenes CCD insuficientemente muestreadas</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Ostrov, P. G.</p> <p></p> <p>Se enfrenta el problema de la fotometría de imágenes CCD con una escala inadecuada (fwhm menor o igual que el tamaño de un pixel) y psf fuertemente variable con la posición. Se <span class="hlt">analiza</span>, en particular, la aplicabilidad de una táctica propuesta por Massey, consistente en eliminar las vecinas débiles (utilizando una psf rudimentaria) para luego efectuar una fotometría de apertura sobre las estrellas brillantes. Se determina, mediante experimentos numéricos, la precisión alcanzada mediante esta técnica.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA199178','DTIC-ST'); return false;" href="http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA199178"><span>Study on Iron Disilicide Thermoelectric Generator</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.dtic.mil/">DTIC Science & Technology</a></p> <p></p> <p>1988-06-01</p> <p>ABRIKOSOV. IZV. Sekt. Fiz. Khim. <span class="hlt">analiza</span> 27.157 (1956). 2 I.N. STRUKOV and P.V. GELD . Fiz. Metallov i Metallovedenie 4. 190 (1957). 3 F.A. SIDORENKO. P.V... GELD , and L.B. DUBROVSKAYA, Fiz. Metallov Metallovedenie 8, 465 (1959). 4 J.P. PITON and M.F. FAY, C.R. Acad. Sci. C 266, 154 (1968). 5 J. VAN DEN...SIDORENKO, P.V. GELD , and M.A. SHUMILOV. Fiz. Metallov Metallovedenie 9. 861 (1960). 9 I.N. STRUKOV and P.V. GELD , Fiz. Metallov i Metallovedenie 3. 564</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1997BAAA...41...77G','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1997BAAA...41...77G"><span>Búsqueda de variables en Trumpler 14</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Giorgi, E.; Baume, G. L.; Vázquez, R. A.</p> <p></p> <p>Se presentan resultados preliminares de una búsqueda de variables en el campo del cúmulo abierto Trumpler 14 iniciada durante 1996 con un CCD de 512x512 y continuada en 1997 con uno de 1024x1024, utilizando en ambos casos el telescopio de 60 cm del Toronto Southern Observatory. Las estrellas de comparación pertenecen al mismo cúmulo y han sido elegidas dentro del intervalo de magnitudes y colores de aquellas a las cuales se les <span class="hlt">analiza</span> la posible variabilidad.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1998BAAA...42....9B','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1998BAAA...42....9B"><span></span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Brunini, A.</p> <p></p> <p>Se presenta una revisión de los conocimientos actuales sobre el proceso de acreción del sistema solar exterior. En base a nuevas y más realistas simulaciones numéricas, se <span class="hlt">analiza</span> el impacto que tuvo dicho proceso en otras regiones del sistema solar tales como la nube de Oort, el cinturón de Kuiper y el sistema solar interior. Se presentan entonces, las principales limitaciones de los modelos numéricos actuales, los principales puntos aún oscuros en el problema, y algunos de los posibles caminos a seguir para mejorar nuestro conocimiento en el tema. Se discute a continuación la posible utilidad de este tipo de estudios para el diseño de estrategias de búsqueda de otros sistemas planetarios.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=2784689','PMC'); return false;" href="https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=2784689"><span>INCLUSIÓN DE LA ÉTICA Y BIOÉTICA EN LA FORMACIÓN DE PRE Y POSGRADO DEL CIRUJANO-DENTISTA EN PERÚ</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pmc">PubMed Central</a></p> <p>Rupaya, Carmen Rosa García</p> <p>2009-01-01</p> <p>Se revisan aspectos de la inclusión de la ética y bioética en la formación de pre y posgrado del cirujano-dentista en Perú. Desde el punto de vista de la formación del docente, se <span class="hlt">analiza</span> la presencia de normatividad ética en la investigación científica que genera la universidad, así como los conocimientos y actitudes vinculados con la ética y bioética en la formación del odontólogo. Se concluye que es un compromiso fomentar un cambio de paradigma, a través de un movimiento masivo que involucre los ámbitos familiar, profesional y académico, con el n de integrar la reflexión ética en nuestro diario proceder. PMID:19946384</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1999BAAA...43...44L','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1999BAAA...43...44L"><span>Binarias en cúmulos abiertos: ?`Qué hay de nuevo?</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Levato, H.</p> <p></p> <p>Las herramientas modernas para detectar duplicidad han jugado un papel fundamental en el resurgimiento del estudio de la binaridad en cúmulos abiertos. El fracaso de las teorías de bifurcación para explicar la formación de estrellas dobles ha puesto en consideración los encuentros de estrellas en cúmulos para formar binarias. Existen muchas pruebas empíricas que pueden realizarse para verificar las creencias actuales. En esta revisión del tema se hace un breve resumen de la historia del problema y se <span class="hlt">analiza</span> el conocimiento actual. Se proponen las investigaciones y programas que darían lugar a la comprobación de las predicciones que surgen de considerar que las binarias en cúmulos se forman por encuentros.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1998BAAA...42...32G','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1998BAAA...42...32G"><span>Estudio espectroscópico de la simbiótica CD-43o14304</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>García, L. G.; Brandi, E.; Ferrer, O. E.; Barbá, R.</p> <p></p> <p>En base a un monitoreo espectroscópico de estrellas simbióticas del hemisferio sur, realizado entre 1990 y 1997, se han reunido espectros en intermedia y alta resolución de la simbiótica CD-43o14304. Se trata de un sistema binario compuesto por una enana blanca y una gigante tipo K5 con un período orbital recientemente determinado, de 1448 días. Por primera vez se <span class="hlt">analiza</span> el comportamiento espectral del objeto en un amplio rango espectral (3700-10000 Å) y en función de las fases orbitales observadas. Se interpretan las velocidades radiales de las emisiones y absorciones presentes y las variaciones en los perfiles estructurados de las líneas de Balmer y en el resto de las emisiones.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24878094','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24878094"><span>[Utility of a pneumatic system to transport erythrocyte concentrates: pilot study].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Castillo-Torres, Noemí Patricia; Virgen-Díaz, Surid; León-Olvera, Daira L; Hernández-Pérez, Ana L; Calderón-Abbo, Moisés C</p> <p>2014-01-01</p> <p>INTRODUCCIÓN: los sistemas de transporte de componentes eritrocitarios deben ser seguros y modernos. En este trabajo se <span class="hlt">analiza</span> la seguridad de un sistema neumático como medio de transporte de concentrados eritrocitarios del servicio de transfusiones al servicio de la terapia posquirúrgica. MÉTODOS: se estudiaron las muestras piloto de 50 concentrados eritrocitarios, previa homogeneización del tubo con pinza rotatoria. Se obtuvieron 1.5 mL de la muestra antes de enviar el concentrado eritrocitario por el sistema neumático y 1.5 mL después de su llegada a su destino. Las muestras fueron colocadas en tubos de cristal para su análisis. También se analizaron la concentración de hemoglobina, el nivel de hematócrito y la concentración de potasio extracelular.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2002BAAA...45Q..56G','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2002BAAA...45Q..56G"><span>Fotometría CCD en el campo del cúmulo abierto Ruprecht 58</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Giorgi, E. E.; Vázquez, R. A.; Seggewiss, W.; Ostrov, P.; Solivella, G. R.</p> <p></p> <p>La región de Vela-Puppis contiene varios cúmulos cuyo estudio puede brindarnos información acerca de la cinemática y el estado evolutivo de la población estelar en las zonas externas del disco galáctico. A través de observaciones CCD en los filtros UBV en el campo del cúmulo abierto Ruprecht 58 (α2000= 8h 14m 41s, δ2000=-31o 57'), se han determinado por primera vez los parámetros fundamentales de este cúmulo tales como distancia, enrojecimiento y edad. Se <span class="hlt">analiza</span> también la estructura de su secuencia principal y la presencia de gigantes y binarias.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2002BAAA...45...63M','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2002BAAA...45...63M"><span>HI en la dirección de la denominada ``Ventana de Puppis"</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Morras, R.; Pöppel, W. G. L.; Arnal, E. M.; Bajaja, E.</p> <p></p> <p>Analizando los datos combinados de los relevamientos de HI de Hartmann & Burton (1997) y Arnal et.al (2000), hemos detectado la presencia de una estructura en forma de ``shell" en la denominada ``ventana de Puppis". Esta estructura, cuyo centro se encuentra en la dirección (l = 245 deg, b = -5 deg) tiene un diámetro angular de ˜ 18 deg y es detectada en el rango de velocidades (LSR) entre -9 y +6 km/seg. El análisis de los datos sugiere que esta estructura puede haberse originado en una perturbación en el denominado ``Feature A" de Lindblad (1973), a una distancia de 150-200 pc del Sol. Se determinaron parámetros tales como Masa y Energía Cinética del Shell y se <span class="hlt">analiza</span> un posible origen del mismo.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.osti.gov/scitech/biblio/22251915','SCIGOV-STC'); return false;" href="https://www.osti.gov/scitech/biblio/22251915"><span>Nonlocal operators, parabolic-type equations, and ultrametric random walks</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.osti.gov/scitech">SciTech Connect</a></p> <p>Chacón-Cortes, L. F. Zúñiga-Galindo, W. A.</p> <p>2013-11-15</p> <p>In this article, we introduce a new type of nonlocal operators and study the Cauchy problem for certain parabolic-type pseudodifferential equations naturally associated to these operators. Some of these equations are the p-adic master equations of certain models of complex systems introduced by Avetisov, V. A. and Bikulov, A. Kh., “On the ultrametricity of the fluctuation dynamicmobility of protein molecules,” Proc. Steklov Inst. Math. 265(1), 75–81 (2009) [Tr. Mat. Inst. Steklova 265, 82–89 (2009) (Izbrannye Voprosy Matematicheskoy Fiziki i p-adicheskogo <span class="hlt">Analiza</span>) (in Russian)]; Avetisov, V. A., Bikulov, A. Kh., and Zubarev, A. P., “First passage time distribution and the number of returns for ultrametric random walks,” J. Phys. A 42(8), 085003 (2009); Avetisov, V. A., Bikulov, A. Kh., and Osipov, V. A., “p-adic models of ultrametric diffusion in the conformational dynamics of macromolecules,” Proc. Steklov Inst. Math. 245(2), 48–57 (2004) [Tr. Mat. Inst. Steklova 245, 55–64 (2004) (Izbrannye Voprosy Matematicheskoy Fiziki i p-adicheskogo <span class="hlt">Analiza</span>) (in Russian)]; Avetisov, V. A., Bikulov, A. Kh., and Osipov, V. A., “p-adic description of characteristic relaxation in complex systems,” J. Phys. A 36(15), 4239–4246 (2003); Avetisov, V. A., Bikulov, A. H., Kozyrev, S. V., and Osipov, V. A., “p-adic models of ultrametric diffusion constrained by hierarchical energy landscapes,” J. Phys. A 35(2), 177–189 (2002); Avetisov, V. A., Bikulov, A. Kh., and Kozyrev, S. V., “Description of logarithmic relaxation by a model of a hierarchical random walk,” Dokl. Akad. Nauk 368(2), 164–167 (1999) (in Russian). The fundamental solutions of these parabolic-type equations are transition functions of random walks on the n-dimensional vector space over the field of p-adic numbers. We study some properties of these random walks, including the first passage time.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2003BAAA...46...83M','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2003BAAA...46...83M"><span>Edades relativas de cúmulos globulares</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Miller Bertolami, M.; Forte, J. C.</p> <p></p> <p>El trabajo de Rossemberg et al (1999), estudia las edades relativas de cúmulos globulares galácticos mediante el análisis de ciertos parámetros morfológicos de los diagramas color-magnitud de dichos cúmulos. Este trabajo se centra en tres puntos: analizar la consistencia de los resultados obtenidos por Rossemberg et al (1999) al emplear observaciones en el sistema fotométrico de Washington, más precisamente, las magnitudes C y T1 en lugar de las magnitudes V e I utilizadas por dichos autores. De la existencia de colores integrados, metalicidad y edad (relativa) para 21 de los cúmulos utilizados en dicho trabajo, se <span class="hlt">analiza</span> la consistencia de estos resultados con las dependencias de color integrado como función de la edad y la metalicidad que se desprenden de los modelos teóricos de luz integrada por Worthey (1994), Schulz (2002) y Lee et al (2002). Por último se lleva a cabo una breve comparación de la morfología de los diagramas color-magnitud de los cúmulos globulares y de las isocronas utilizadas, a fin de intentar identificar algunas de las posibles causas de las diferencias observadas en los incisos anteriores.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=4381803','PMC'); return false;" href="https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=4381803"><span>Expresiones de afecto de madres bilingües, Bilingual mothers' expressions of affect</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pmc">PubMed Central</a></p> <p>Shiro, Martha</p> <p>2015-01-01</p> <p>En la interacción de 10 madres bilingües con sus hijos de 30 meses se <span class="hlt">analiza</span> la expresión de afectividad en L1 y en L2. Se identificaron las expresiones de emoción, volición y actitud epistémica en 30 interacciones espontáneas: i. 10 madres (español L1) hablando en L1; ii. 10 madres (español L1) hablando en inglés L2; y iii. 10 madres (inglés L1) hablando en L1. Los resultados sugieren que los usos de L2 difieren de los de L1 (inglés o español): la expresión de volición y actitud epistémica se asemeja al inglés L1, mientras que la expresión de las emociones se acerca al español L1. Estos hallazgos permiten explicar los usos del lenguaje expresivo de los bilingües y ayudan a determinar sus efectos en el desarrollo del lenguaje PMID:25844004</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28000480','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28000480"><span></span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>López Gómez, Juan José; Pérez Castrillón, José Luis; Romero Bobillo, Enrique; De Luis Román, Daniel A</p> <p>2016-11-29</p> <p>La obesidad interfiere con el metabolismo óseo a través de factores mecánicos, hormonales e inflamatorios. El principal tratamiento de dicha enfermedad es la dieta, modificación de la cantidad y tipo de alimento. Este tratamiento nutricional tiene una influencia sobre el metabolismo óseo en dos sentidos: modifica el efecto del sobrepeso y la obesidad sobre el hueso e interviene directamente en el turnoveróseo a través de las características de los nutrientes utilizados. Esta revisión <span class="hlt">analiza</span> la evidencia del efecto sobre el hueso del descenso de peso y del patrón dietético utilizado. Por otra parte, se valorarán las modificaciones que se pueden realizar en la dieta indicada en un paciente obeso para prevenir la pérdida ósea, a corto y largo plazo, y disminuir el riesgo de fractura.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25245874','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25245874"><span>[Validity and consistency of the ECAVIPEP and CAVE scales to assess quality of life in paediatric patients with epilepsy].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>García-Galicia, Arturo; García-Carrasco, Mario; Montiel-Jarquín, Álvaro J; García-Cuautitla, Marco A; Barragán-Hervella, Rodolfo G; Romero-Figueroa, M Socorro</p> <p>2014-10-01</p> <p>Introduccion. La epilepsia tiene un alto impacto en la calidad de vida del niño, por lo que es importante contar con instrumentos validados y consistentes para su evaluacion. Objetivo. Comparar la validez y consistencia de una nueva escala de calidad de vida para pacientes epilepticos pediatricos (ECAVIPEP) de un hospital mexicano con la escala CAVE ampliamente validada. Pacientes y metodos. Estudio comparativo, en el que se <span class="hlt">analiza</span> la validez y consistencia de una nueva escala para evaluar la epilepsia en niños. Se realizo en niños epilepticos de 4-10 años mediante la aplicacion de una escala de calidad de vida, comparandola con la escala CAVE ampliamente validada. Se utilizo el alfa de Cronbach y la rho de Spearman para la validez y la consistencia. Resultados. Fueron 114 pacientes, 72 (63,1%) niños y 42 (36,8%) niñas. La consistencia interna dio un valor del alfa de Cronbach de 0,673. Para el analisis de validez convergente, comparando las puntuaciones obtenidas por la CAVE y por la ECAVIPEP, se obtuvo una rho de Spearman de 0,670 (p menor que 0). Conclusion. La ECAVIPEP es una escala valida y consistente para la evaluacion en niños de 4-10 años con epilepsia.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412016','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412016"><span>[Optic neuritis in childhood. A pediatric series, literature review and treatment approach].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Lopez-Martin, D; Martinez-Anton, J</p> <p>2016-08-01</p> <p>Introduccion. En la edad pediatrica, la forma mas frecuente de neuritis optica se presenta generalmente despues de un cuadro infeccioso, con edema de papila, que suele ser bilateral y tiene buen pronostico. La conversion a esclerosis multiple es infrecuente. Objetivo. Presentar las caracteristicas clinicas y de laboratorio de una serie pediatrica de neuritis optica. Pacientes y metodos. Se <span class="hlt">analiza</span> una serie de 17 casos de neuritis optica en niños y jovenes de 4 a 14 años, referidos entre los años 2000 y 2015. Resultados. La edad mediana de la serie fue de 11 años. Predominaron los pacientes de sexo femenino y el antecedente infeccioso fue poco frecuente; en cinco pacientes, la afectacion fue bilateral, y cuatro casos se presentaron como neuritis optica retrobulbar. La resonancia magnetica mostro hiperintensidad en T2 en los nervios opticos afectados en cinco pacientes. El estudio del liquido cefalorraquideo y bandas oligoclonales fue normal en todos los casos. Los pacientes, tratados con metilprednisolona intravenosa, tuvieron buena recuperacion. Solo en tres casos se comprobo una evolucion posterior a esclerosis multiple. Conclusiones. En esta serie, los casos que evolucionaron a esclerosis multiple no mostraron diferencias clinicas, aunque si presentaron mayor cantidad de lesiones hiperintensas en la resonancia magnetica. Este hecho, descrito en trabajos previos, apoya nuestro esquema diagnostico y terapeutico en un intento por acercarnos al manejo optimo de esta patologia.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25726829','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25726829"><span>[Executive functioning and motivation in preschool children at risk for learning difficulties in mathematics].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Presentación-Herrero, M Jesús; Mercader-Ruiz, Jessica; Siegenthaler-Hierro, Rebeca; Fernández-Andrés, Inmaculada; Miranda-Casas, Ana</p> <p>2015-02-25</p> <p>Introduccion. La identificacion temprana de los factores implicados en el desarrollo de las dificultades de aprendizaje de las matematicas es esencial para comprender su origen e intervenir con garantias de exito. Este estudio <span class="hlt">analiza</span> la capacidad del funcionamiento ejecutivo y de variables del sistema motivacional de creencias para diferenciar y clasificar a niños de educacion infantil con y sin riesgo de dificultades en matematicas. Sujetos y metodos. Participaron 146 sujetos de tercer curso de educacion infantil divididos en riesgo/no riesgo en funcion de la puntuacion obtenida en los subtest de operaciones de la prueba TEDI-MATH. Se aplicaron tareas neuropsicologicas de memoria de trabajo (verbal y visuoespacial) e inhibicion (con estimulos auditivos y visuales). Los profesores cumplimentaron un cuestionario de motivacion de los niños hacia el aprendizaje. Resultados y conclusiones. Se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en los factores de memoria de trabajo e inhibicion-auditiva, asi como en todas las variables de motivacion. Los resultados muestran, igualmente, un poder de clasificacion similar, con porcentajes superiores al 80%, de ambos grupos de variables. Se comentan las implicaciones para la practica educativa de estos hallazgos.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23658031','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23658031"><span>[Healthcare management of an epilepsy clinic: factors involved in the demand for health care and clinical situation of patients].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>García-Martín, Guillermina; Martín-Reyes, Guillermina; Dawid-Milner, Marc Stefan; Chamorro-Muñoz, M Isabel; Pérez-Errazquin, Francisco; Romero-Acebal, Manuel</p> <p>2013-05-16</p> <p>Introduccion. La epilepsia es una enfermedad cronica que implica un seguimiento periodico del paciente a largo plazo, lo que supone un aumento del numero de pacientes visitados con el tiempo y, por tanto, un coste al sistema sanitario. Objetivo. Determinar los factores implicados en el tiempo para la siguiente visita de un paciente epileptico. Pacientes y metodos. Seleccion de pacientes durante un ano que acuden consecutivamente a consulta de epilepsia de nuestro hospital. Se <span class="hlt">analiza</span> su situacion clinica y relacion con el consejo medico dado, y los factores implicados en el tiempo transcurrido hasta la siguiente visita mediante modelos econometricos predictivos. Resultados. Existe una clara asociacion entre la situacion clinica del paciente y la modificacion del tratamiento propuesta por el neurologo en la visita anterior. Los factores implicados en el tiempo hasta la siguiente visita fueron frecuencia de crisis, efectos adversos medicamentosos, sobre todo los que afectan a la cognicion, y consejo medico al paciente. No resultaron significativos la politerapia, los trastornos psicoafectivos ni la situacion social del paciente. Conclusiones. El seguimiento en una consulta especifica de epilepsia mejora la situacion del paciente. Se trata del primer analisis de demanda asistencial en pacientes con epilepsia realizado mediante metodos econometricos y desde una perspectiva mixta medico-paciente. Dado que los factores que determinan el tiempo para la siguiente visita son modificables, podria disminuir el numero de visitas al ano, mejorando la situacion clinica de los pacientes. Proponemos una mayor duracion por visita para poder incidir en ello y reducir costes a largo plazo.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28075002','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28075002"><span>[Why do we call the brain 'brain'?</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Garcia-Molina, A; Ensenat, A</p> <p>2017-01-16</p> <p>Introduccion. Todos los dias, millones de profesionales utilizan un sinfin de palabras tecnicas para referirse a las distintas estructuras que se hallan dentro del craneo, pero pocos sabrian explicar su procedencia. En este trabajo se indaga sobre el origen etimologico de algunos de estos terminos neuroanatomicos. Desarrollo. Se realiza un recorrido etimologico por el sistema nervioso central; recorrido que no pretende ser una revision exhaustiva y pormenorizada de los terminos actualmente en uso, sino familiarizar al lector con el pasado linguistico de palabras como cerebro, hipocampo, talamo, claustro, fornix, cuerpo calloso o sistema limbico. Todas ellas provienen del griego o del latin, durante siglos las lenguas francas de la ciencia. Tambien se <span class="hlt">analiza</span> la evolucion de la palabra meninges, originalmente de procedencia grecolatina, si bien los usos actuales derivan del arabe. Conclusiones. Los terminos neuroanatomicos que se utilizan hoy en dia no proceden de palabras que asocien una determinada estructura encefalica con su funcion, sino de palabras que reflejan la similitud formal o conceptual entre una estructura y una entidad familiar o cotidiana (por ejemplo, un objeto o una parte del cuerpo humano). En otros casos, estas palabras indican la ubicacion espacial de la estructura neuroanatomica respecto a un tercero, o bien son terminos derivados de personajes de la mitologia grecolatina.</p> </li> </ol> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>1</a></li> <li class="active"><span>2</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_3");'>3</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_4");'>4</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_5");'>5</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div><!-- col-sm-12 --> </div><!-- row --> </div><!-- page_2 --> <div id="page_3" class="hiddenDiv"> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>1</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_2");'>2</a></li> <li class="active"><span>3</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_4");'>4</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_5");'>5</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <ol class="result-class" start="41"> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3011817','PMC'); return false;" href="https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3011817"><span>Uso de Sustancias en Mujeres con Desventaja Social: Riesgo para el Contagio de VIH/SIDA</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pmc">PubMed Central</a></p> <p>Cianelli, R.; Ferrer, L; Bernales, M.; Miner, S.; Irarrázabal, L.; Molina, Y.</p> <p>2009-01-01</p> <p>Antecedentes La caracterización epidemiológica en Chile apunta a feminización, pauperización y heterosexualización de la epidemia del VIH, lo que implica un mayor riesgo para las mujeres en desventaja social. Si a esto se suma la utilización de sustancias, la vulnerabilidad de este grupo frente al VIH/SIDA aumenta. Objetivo Describir el uso de sustancias en mujeres con desventaja social e identificar factores de riesgo de contagio de VIH, asociados a este consumo. Material y Método 52 mujeres fueron entrevistadas como parte del proyecto “Testeando una intervención en prevención de VIH/SIDA en mujeres chilenas” GRANT # RO1 TW 006977. Se describen variables sociodemográficas y de consumo de sustancias a través de estadísticas descriptivas y se <span class="hlt">analiza</span> la relación entre variables a través de pruebas de correlación. Resultados Los resultados indican un perfil sociodemográfico que sitúa a las mujeres en situación de vulnerabilidad frente al contagio de VIH/SIDA, con alto índice de uso de sustancias que acentúa el riesgo. Conclusiones Los hallazgos apuntan a la necesidad de considerar intervenciones que se enfoquen en la prevención de VIH en mujeres, abordando los riesgos asociados al consumo de sustancias. PMID:21197380</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=4297644','PMC'); return false;" href="https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=4297644"><span>PREJUICIO Y DISTANCIA SOCIAL HACIA PERSONAS HOMOSEXUALES POR PARTE DE JÓVENES UNIVERSITARIOS</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pmc">PubMed Central</a></p> <p>Fernández Rodríguez, María del C.; Squiabro, José Calderón</p> <p>2014-01-01</p> <p>Se realizó un estudio descriptivo transversal con el propósito de explorar actitudes de rechazo y distancia social hacia las personas gays y lesbianas (GL) en 565 universitarios. Se utilizó una escala para medir Prejuicio y otra escala para medir Distancia Social. Los participantes reflejaron niveles moderados de prejuicio y distancia social (DS) hacia las personas gays y lesbianas. Los varones (M=104.5, DT= 27.47) mostraron significativamente más prejuicio que las mujeres (M=98.8, DT= 23.41). Los hombres (M=22.7, DT= 7.00) mostraron significativamente mayor DS que las mujeres (M=21.1, DT= 5.41). Las personas que asisten con regularidad a la iglesia mostraron más prejuicio y DS que los que no asisten. Se <span class="hlt">analiza</span> importancia de incluir el tema de la diversidad sexual a través del currículo para desmontar prejuicios hacia la comunidad homosexual. PMID:25606066</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2014GeCar..63...89O','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2014GeCar..63...89O"><span>Semiotic evaluation of Lithuania military air navigation charts</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Ovodas, Donatas; Česnulevičius, Algimantas</p> <p>2014-06-01</p> <p>óżnych środowiskach, w tym m. in. wśród pilotów, kartografów oraz innych użytkowników map. Prowadzone badania miały dwa podstawowe cele: ocena informacyjnego oraz graficznego wypełnienia treścią wojskowych map żeglugi powietrznej. Wypełnienie mapy informacjami oceniono zliczając wszystkie obiekty i zjawiska znajdujące się na obszarze 25 cm² mapy. <span class="hlt">Analiza</span> ta wykazała, że mapy dla lotów na niskich pułapach (LFC) posiada ją średnio 4-5 razy większy zasób informacji niż mapy operacyjne. Zatem dobór znaków na mapie LFC powinien być wykonywany bardzo starannie, poprzez wybór takich znaków, które mogą zmniejszyć nasycenie mapy informacjami jednocześnie ułatwiając proces ich przekazywania. Nasycenie graficzne ocenianych map lotniczych nie jest zbyt duże (5-12%) i nie wymaga ograniczenia ilości przedstawianych informacji ani generalizacji. <span class="hlt">Analiza</span> map żeglugi powietrznej wykazała, że nie wszystkie znaki występujące na tego rodzaju mapach spełniają wymagania dotyczące stosowania znaków kartograficznych i powinny być one udoskonalone. Autorzy zaproponowali kilka nowych znaków dla wojskowych map żeglugi powietrznej - są one prostsze, odpowiadają psychofizycznym możliwościom percepcyjnym człowieka, sprzyjają szybszej komunikacji oraz zmniejszają nasycenie informacyjne map.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26262721','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26262721"><span>[THE CASE OF ENTERAL NUTRITIONAL SUPPORT TUBE IN COLOMBIA: INSTITUTIONAL COORDINATION PROBLEMS].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Pinzón-Espitia, Olga Lucia; Chicaiza-Becerra, Liliana; Garcia-Molina, Mario; González-Rodríguez, Javier Leonardo</p> <p>2015-07-01</p> <p>Introducción: el presente artículo estudia el caso de la prescripción del soporte nutricional enteral por sonda en Colombia, analizada desde el marco del Sistema de Seguridad Social en Salud, y lo explica como resultado de un problema de coordinación institucional. Para ello se identifican el papel y los incentivos de los distintos agentes y se muestra cómo la interacción de los mismos desincentiva el uso de la nutrición enteral, en casos en los que esta es necesaria, con su correspondiente efecto clínico para el paciente y el aumento de costes para el sistema. Métodos: análisis de los efectos que puede tener en la práctica clínica el problema de la coordinación institucional de los entes reguladores del país. <span class="hlt">Analiza</span> su origen y los incentivos e intereses de los distintos agentes involucrados, previa síntesis de la revisión bibliográfica pertinente. Se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos: PubMed, Medline, ScienceDirect y Embase. Conclusiones: la situación actual del soporte nutricional enteral en Colombia es un equilibrio subóptimo, resultado de un problema de coordinación institucional que solo puede ser resuelto cuando los agentes miren más allá de sus incentivos locales, ya que el soporte nutricional es un componente fundamental de la atención hospitalaria y se constituye en un medio para lograr el objetivo de la salud de la población atendida.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26922959','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26922959"><span>[The Spanish adapted version of the Children's Communication Checklist identifies disorders of pragmatic use of language and differentiates between clinical subtypes].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Crespo-Eguilaz, N; Magallon, S; Sanchez-Carpintero, R; Narbona, J</p> <p>2016-01-01</p> <p>Introduccion. La Children's Communication Checklist (CCC) de Bishop es una prueba util para la valoracion de la pragmatica verbal en los escolares. El objetivo del trabajo es comprobar la fiabilidad y la validez de esta escala en castellano. Sujetos y metodos. Se <span class="hlt">analiza</span> la CCC contestada por los padres de 360 niños/as de 4-12 años, con inteligencia normal, 160 controles y 200 de cuatro grupos clinicos: trastorno por deficit de atencion/hiperactividad (n = 68), trastorno de aprendizaje no verbal procedimental (n = 77), trastorno de la comunicacion social (n = 25) y trastornos del espectro autista de nivel 1 (n = 30). Se realizan analisis: factorial para agrupar los items del cuestionario, de fiabilidad de las nuevas escalas y discriminante para comprobar si clasifica bien a los afectos de dificultades en el uso del lenguaje. Resultados. Se obtienen siete factores (Kaiser-Meyer-Olkin: 0,852) con moderada similitud a las de la CCC original: relaciones sociales, intereses y otros cinco que constituyen pragmatica (habilidades conversacionales, coherencia-comprension, compenetracion, comunicacion no verbal y pertinencia). La correlacion es significativa entre todos ellos, en el grupo control, y entre los cinco que configuran pragmatica, en los grupos clinicos (r de Pearson). La fiabilidad de las escalas es buena (alfa de Cronbach: 0,914). El cuestionario clasifica bien al 98,9% de los casos agrupados con y sin trastorno pragmatico; y al 78% de los participantes en sus correspondientes grupos clinicos. Ademas, permite diferenciar las patologias segun la presencia e intensidad de los sintomas. Conclusiones. Esta version española de la CCC es altamente valida y fiable. Los estadisticos aportados pueden utilizarse como valores de referencia.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23658033','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23658033"><span>[Is necessary to perform a transthoracic echocardiogram in all the patients with cryptogenic stroke during hospitalization?].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Arias-Rivas, Susana; Rodríguez-Yáñez, Manuel; López-Ferreiro, Ana; Santamaría-Cadavid, María; Fernández-Pajarín, Gustavo; González-Juanatey, José Ramón; Castillo, José; Blanco, Miguel</p> <p>2013-05-16</p> <p>Introduccion. El 15-30% de los ictus isquemicos son de origen cardioembolico. El ecocardiograma transtoracico desempena un papel fundamental en la evaluacion, diagnostico y manejo de la fuente embolica. La ausencia de recomendaciones oficiales para el empleo del ecocardiograma en pacientes con ictus isquemico lleva a una solicitud universal de la prueba, presentando una baja rentabilidad diagnostica. Objetivo. Analizar la rentabilidad diagnostica del ecocardiograma transtoracico en pacientes con ictus isquemico indeterminado tras la aplicacion de criterios clinicos predefinidos de riesgo. Pacientes y metodos. Se analizan los ecocardiogramas realizados a pacientes con ictus isquemico agudo solicitados durante 2009-2011 desde el servicio de neurologia. Se estudia la rentabilidad diagnostica y su aportacion al estudio etiologico. Se aplican unos 'criterios de seleccion de paciente de alto riego con necesidad de realizacion de la prueba durante el ingreso' (edad < 60 anos, alteraciones en el ecocardiograma basal, cardiomegalia en la radiografia de torax basal, antecedentes de cardiopatia, sospecha clinica de endocarditis o neoplasia activa) y se <span class="hlt">analiza</span> su validez. Resultados. De 930 pacientes, se realizo ecocardiograma a 201 (21,6%) y se detecto una fuente cardioembolica en el 9,95%. Tras la aplicacion de criterios de seleccion, el numero de ecocardiogramas paso a 97 (10,4%). Los criterios propuestos presentan: sensibilidad, 95%; especificidad, 56,9%; valor predictivo positivo, 19,6%, y valor predictivo negativo, 99%. Conclusiones. La aplicacion de nuestros criterios a pacientes con ictus indeterminado identifica con alta eficiencia la fuente cardioembolica, lo que permite la realizacion del ecocardiograma transtoracico ambulatorio en el resto de los pacientes.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2002PhDT.......346S','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2002PhDT.......346S"><span>Contribuciones tecnicas para la medida de la contaminacion electromagnetica de microondas. Estudio en diversas poblaciones</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Segura Garcia, Jaume</p> <p></p> <p>La contaminacion ambiental por campos electromagneticos ha resultado ser en estos ultimos anos uno de los problemas mas acuciantes del panorama tecnologico y de salud publica. En el primero de los casos porque las inversiones realizadas son enormes y en el segundo porque cada vez es mayor el numero de articulos, "technical reports" e informes medicos que afirman la existencia de una cierta causalidad, aunque sea debil, entre los campos electromagneticos y ciertos cuadros sintomatologicos. En nuestro caso, hemos dedicado bastantes esfuerzos a investigar el llamado "sindrome de radiofrecuencia / microondas", denominado asi en la literatura cientifica por presentarse en operarios de estaciones de radar y en trabajadores de potentes emisoras de radio y television. En esta memoria presentamos un resumen del trabajo realizado durante los ultimos anos en la medida de la contaminacion electromagnetica ambiental asociado a las comunicaciones inalambricas. En ella se recogen los fundamentos fisicos y propiedades de las ondas electromagneticas, la tecnologia empleada en los sistemas de telefonia celular y los antecedentes relativos a la investigacion de la interaccion de las ondas electromagneticas con organismos vivos. Se desarrolla un procedimiento de medida que ha conducido a la elaboracion de los primeros "mapas de radiofrecuencia" similares, en el aspecto descriptivo, a los mapas de ruido desarrollados en el area de la contaminacion acustica. Por ultimo, se <span class="hlt">analiza</span> la respuesta subjetiva de los residentes, personas que viven en el entorno de cobertura de las estaciones base de telefonia movil y que se ven sometidos a determinados niveles de radiacion electromagnetica, con el fin de situar este fenomeno al nivel que le corresponde en el ambito de la respuesta subjetiva ciudadana.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26667687','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26667687"><span>ENDURANCE TRAINING IN FASTING CONDITIONS: BIOLOGICAL ADAPTATIONS AND BODY WEIGHT MANAGEMENT.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Vicente-Salar, Néstor; Urdampilleta Otegui, Aritz; Roche Collado, Enrique</p> <p>2015-12-01</p> <p>Introducción: en la mayoría de las disciplinas deportivas, el deportista debe conseguir unas óptimas condiciones a nivel muscular y metabólico, así como de composición corporal, manteniendo un bajo porcentaje de grasa corporal. En este contexto se han propuesto diferentes protocolos de entrenamiento con el fin de reducir el porcentaje de grasa corporal incidiendo en un aumento de la utilización de las grasas en detrimento del glucógeno. Objetivo: comprobar si el entrenamiento en ayunas favorece el uso de ácidos grasos debido a los bajos niveles de glucógeno, permitiendo mejoras en el rendimiento y en el control del peso a partir de los estudios publicados. Resultados: los protocolos publicados difieren tanto en el periodo de trabajo como en la intensidad del ejercicio, así como respecto al análisis de una gran variedad de marcadores, desde la expresión de genes hasta parámetros circulantes. Discusión: a bajas intensidades de ejercicio aeróbico, los niveles de lipólisis y oxidación de grasas son mayores en el ejercicio en ayunas. Por otro lado, el metabolismo de la glucosa en condiciones de ayuno se adapta en relación al ahorro de las reservas de glucógeno. Finalmente, en condiciones de ayuno, la degradación de proteínas musculares se ve disminuida. Actualmente solo un estudio <span class="hlt">analiza</span> los cambios en la composición corporal tras un protocolo de larga duración de ejercicio y ayuno, por lo que es necesario realizar más estudios con el fin de demostrar que se trata de una estrategia válida para el control del peso corporal.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2012ArMiS..57..843B','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2012ArMiS..57..843B"><span>Fuzzy Model of Autogenous Suspension Coal Cleaning / Model Rozmyty Procesu Wzbogacania Węgla W Zawiesinie Autogenicznej</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Benović, Tomo; Miljanović, Igor; Vujić, Slobodan</p> <p>2012-12-01</p> <p>The paper presents one of the possible approaches to fuzzy logic modeling of coal cleaning in autogenous suspension. In the scope of reviewing the problem in general, the process algorithm and the structural model of coal cleaning were set up. The paper deals with the flow of fuzzy logic model creation following the example of coal cleaning plant of the "Bogutovo selo" open pit mine of the Mine and Thermal Power Plant Ugljevik. The model is set up on the MATLAB software platform. Fuzzy model testing results, presented at the end of paper confirms applicability and reliability of the model. The discrepancies between the model and the real process parameters are within the limits of allowed industrial error. W pracy przedstawiono jedną z dostępnych metod modelowania rozmytego zastosowaną do modelowania procesu wzbogacania węgla w zawiesinie autogenicznej. <span class="hlt">Analiza</span> problemu obejmuje przedstawienie algorytmu procesu wzbogacania oraz jego model strukturalny. W pracy przedstawiono proces tworzenia modelu rozmytego na przykładzie zakładu wzbogacania `Bogutovo selo' przy kopalni odkrywkowej będącej częścią zakładów górniczych i elektrowni Ugljevik. Model stworzono przy wykorzystaniu platformy MATLAB. Wyniki testowania modelu rozmytego zaprezentowane w artykule potwierdzają przydatność i wiarygodność modelu. Rozbieżności pomiędzy wynikami modelowania a parametrami rzeczywistych procesów mieszczą się w dopuszczalnych przy procesach przemysłowych granicach tolerancji błędu.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24915029','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24915029"><span>[Neurological examination in patients undergoing sedation with propofol: a descriptive study].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Ordas-Bandera, Carlos M; Sanchez-Marcos, Carolina; Janeiro-Lumbreras, David; Jimenez-Martin, M José; Muniz-Castrillo, Sergio; Cuadrado-Perez, M Luz; Porta-Etessam, Jesús</p> <p>2014-06-16</p> <p>Introduccion. La exploracion neurologica es un recurso en la evaluacion de los pacientes en coma. La anestesia puede ser un factor influyente en los hallazgos. Evaluamos la exploracion del paciente en coma en pacientes anestesiados con propofol para definir su valor clinico. Pacientes y metodos. Estudio prospectivo en sometidos a cirugia cardiaca en los cuidados intensivos de un hospital terciario durante los meses de abril y mayo de 2011. Se <span class="hlt">analiza</span> la exploracion del coma anestesico, factores farmacologicos o medicos que pueden influir y exploracion neurologica completa tras la recuperacion. Se excluyeron pacientes con sintomas neurologicos previos. Resultados. Se seleccionan 30 pacientes (16 hombres y 14 mujeres); edad media: 72 ± 10 años. Todos los pacientes estaban sedados con propofol. Durante la sedacion, 17 (46,7%) presentaban pupilas arreactivas. En el 100% no se observaron movimientos espontaneos de los ojos. El 23,3% presentaba alteracion ocular en posicion primaria. Los reflejos oculocefalicos estaban ausentes en el 93,3%, y los oculovestibulares, en el 100%; el reflejo corneal, en el 70% (con asimetria); el espinociliar, en el 83,3%. La respuesta motora algesica estaba ausente en el 93,3%; en un 20%, los reflejos cutaneoplantares extensores; e indiferentes, en el 66,7%. Tras la anestesia, la exploracion neurologica fue normal en el 80%, hubo leves alteraciones de orientacion en un 16,7% y se encontro un sindrome hemisferico en un paciente. Conclusiones. La anestesia con propofol altera los reflejos pupilares, del tronco, respuestas motoras y reflejo cutaneoplantar reversibles al retirar la sedacion. Las alteraciones pueden ser asimetricas. No se deberia utilizar la exploracion neurologica en el paciente sedado con propofol para la toma de decisiones clinicas.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40....6C','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1996BAAA...40....6C"><span>Análisis del futuro marco de referencia internacional</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Cionco, G. R.; Arias, E. F.</p> <p></p> <p>La técnica de interferometría de muy larga línea de base (VLBI) se aplica hoy a la astrometría para el cálculo de posiciones precisas de radiofuentes extragalácticas. Por tratarse de objetos lejanos, sus movimientos propios aparentes pueden considerarse nulos; esta propiedad hace que los catálogos de radiofuentes extragalácticas VLBI constituyan la mejor materialización de un sistema de referencia celeste inercial definido cinemáticamente. La Unión Astronómica Internacional (IAU) recomendó la adopción de un nuevo sistema de referencia celeste internacional materializado por las coordenadas ecuatoriales de objetos extragalácticos observados con le técnica VLBI. Para superar la precisión astrométrica actual es necesaria una mejora en la modelización de aquellos fenómenos que pueden introducir desviaciones sistemáticas en el marco de referencia celeste. El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto las sistematicidades presentes en los distintos marcos de referencia elaborados con el próposito de materializar el nuevo sistema de referencia celeste de la IAU. Para la comparación de los distintos marcos de referencia se propone un modelo de tres rotaciones diferenciales más un término lineal que procura absorber los efectos sistemáticos presentes en las coordenadas. Se <span class="hlt">analiza</span> igualmente la estabilidad de la solución cuando se utilizan distintos conjuntos de objetos de definición.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2015CEER...17..137S','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2015CEER...17..137S"><span>Adaptation of the South-West Wing of Collegium Chemicum of Adam Mickiewicz University in Poznań for Storage Facilities/ Adaptacja Południowo-Zachodniego Skrzydła Budynku Collegium Chemicum Uam W Poznaniu Na Cele Magazynowe</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Ścigałło, Jacek</p> <p>2015-06-01</p> <p>The article refers to the problems of adaptation of Collegium Chemicum facilities belonging to Adam Mickiewicz Uniwersity in Poznań to its storage needs. The subject building is situated in Grunwaldzka Street in Poznań. In the introduction part, the building and its structural solutions are described. The results of the materials research and the measurements of the used reinforcement have been presented. The structure diagnostic analyses were performed basing on measurements and research. The analysis allowed the determination of the limit loads. The results of the performed analysis of the current state turned out to be unsatisfactory, not only in terms of the planned storage load but also in terms of the current load state, as was shown by the construction analysis. W pracy przedstawiono problemy związane z adaptacją budynku dydaktycznego Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na cele magazynowe Biblioteki Głównej UAM. Na wstępie opisano badany budynek oraz scharakteryzowano zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono wyniki wykonanych badań materiałowych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych zastosowanego zbrojenia. Na podstawie wykonanych pomiarów i badań przeprowadzono analizę diagnostyczną konstrukcji, która pozwoliła na wyznaczenie dopuszczalnych wartości obciążeń powierzchni stropowych. Wyniki wykonanej analizy konstrukcji w stanie istniejącym okazały się dalece niezadowalające nie tylko z punktu widzenia planowanych, znacznych obciążeń magazynowych. <span class="hlt">Analiza</span> wykazała bowiem, że konstrukcja jest już znacznie przeciążona w aktualnym stanie jej obciążenia</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25078739','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25078739"><span>[Registry of myocardial infarction in a tertiary hospital of the Instituto Mexicano del Seguro Social].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>González-Pliego, José Angel; Gudiño-Amezcua, Diego Armando; Celis, Alfredo; Gutiérrez-Díaz, Gonzalo Israel</p> <p>2014-01-01</p> <p>Introducción: dado que el pronóstico de infarto del miocardio con elevación del segmento ST (IMCEST) depende de su manejo inmediato y de las medidas de prevención secundaria, el no seguir las recomendaciones actuales impide mejorar las expectativas de la población afectada por este padecimiento. El objetivo es describir el perfil clínico-epidemiológico y el proceso de atención del IMCEST en un hospital de tercer nivel. Métodos: se <span class="hlt">analiza</span> la información clínica, la estratificación de riesgo, la terapia de revascularización y los hábitos de prescripción al egreso de los casos con IMCEST atendidos en un año. Resultados: se incluyeron 246 pacientes con edad promedio de 61 años; el 76 % fueron varones. La mayoría (37.3 %) de IMCEST ocurrió entre los 60 y los 69 años. El sedentarismo fue el factor de riesgo predominante. El 81.7 % de los casos tuvo score TIMI de riesgo bajo. El 35 % tuvo isquemia/viabilidad y en todos los cateterizados se demostraron obstrucciones coronarias. El 76 % se revascularizó con stent, principalmente farmacológico (77.5 %). Al egreso más del 90 % de los casos recibió estatina y antiplaquetarios, mientras otras drogas se prescribieron al 64-82 % de los casos. Conclusiones: el IMCEST predomina en hombres sedentarios de la séptima década. Estratificar el riesgo, buscar isquemia/viabilidad residual y revascularizar con stent farmacológico son prácticas comunes; el cumplimiento de recomendaciones basadas en la evidencia es mejor que en el pasado, pero todavía no es óptimo.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23789796','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23789796"><span>[Economic evaluation of Thrombopoietin Receptor Agonists in the treatment of chronic primary immune thrombocytopenia].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Parrondo, J; Grande, C; Ibáñez, J; Palau, J; Páramo, J A; Villa, G</p> <p>2013-01-01</p> <p>Objetivo: Desarrollar una herramienta de apoyo a la decisión en la selección de agonistas del receptor de trombopoyetina en el tratamiento de pacientes adultos con trombocitopenia inmune primaria crónica (PTI) refractaria. Métodos: Análisis coste-efectividad estocástico con un modelo de Markov de seis estados: estable, sangrado tipo 2, 3 ó 4, post-sangrado 4 y muerte. Cada simulación <span class="hlt">analiza</span> un escenario aleatoriamente generado que describe las características del paciente, los resultados medidos en años de vida ajustados a calidad (AVACs) y los costes (en ?2011). Se obtuvieron distribuciones a partir de los datos para España de la Encuesta Europea de Salud de 2009, de la estimación de población para 2011 del INE, de los estudios a 6 meses de Eltrombopag y Romiplostim, de las utilidades obtenidas de la bibliografía y de las tarifas oficiales en España para procesos y actividad. Se generaron 10.000 escenarios aleatorios y se simuló la evolución de los pacientes de cada escenario durante un horizonte temporal de cinco años (ciclos de dos semanas). Perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tasa de descuento anual del 3% para costes y efectos. Resultados: En 9.983 escenarios Eltrombopag mostró mayor efectividad y en 17 no hubo diferencias. Eltombopag fue la alternativa dominante en 7.048 escenarios y la más coste efectiva en otros 19 (umbral 30.000 ?/AVAC). Conclusiones: Eltrombopag es la alternativa más coste-efectiva en el 70,67% de los escenarios simulados, por lo que su uso podría producir menores costes al SNS.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25301128','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25301128"><span>[Prognostic factors in elderly patient meningioma].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Villalpando-Navarrete, Edgar; Rosas-Peralta, Víctor Hugo; Sandoval-Balanzario, Miguel Antonio</p> <p>2014-01-01</p> <p>Introducción: frecuentemente debe tomarse una decisión terapéutica para el manejo del meningioma en el paciente geriátrico. El presente estudio <span class="hlt">analiza</span> factores pronósticos, así como la escala Clinical- Radiological Grading Score (CRGS) como auxiliar para la decisión terapéutica. Métodos: se realizó un estudio retrospectivo entre 2009 y 2010. La población estudiada fue de 28 pacientes mayores de 65 años de edad. Se analizaron factores clínicos, imagenológicos e histopatológicos. Se utilizó la prueba chi cuadrada y la exacta de Fisher para variables cuantitativas y U de Mann-Whitney para variables cualitativas. Resultados: la mortalidad global a los 3, 6 y 12 meses de seguimiento fue del 7.14, 10.71 y 14.28 %, respectivamente. El análisis reveló que el estado funcional con la escala de Karnofsky (p = 0.02), la localización de la lesión (p = 0.002), el grado de malignidad histopatológico (p = 0.038) y una puntuación menor de 10 en la escala CRGS (p = 0.003) se asocian con un mal pronóstico. Conclusión: el manejo neuroquirúrgico del paciente geriátrico es una posibilidad terapéutica con un pronóstico favorable en pacientes con una puntuación igual o mayor de 10 y en aquellos con un adecuado estado funcional.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27019239','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27019239"><span>[In Process Citation].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Gómez-Candela, Carmen; Pérez Fernández, Laura; Sanz Paris, Alejandro; Burgos Peláez, Rosa; Matía Martín, Pilar; García Almeida, José M; Martín Palmero, Ángela</p> <p>2016-02-16</p> <p>Introducción: la malnutrición es un problema de primer orden en el paciente hospitalizado que prolonga la estancia hospitalaria y la tasa de infecciones. El paciente diabético representa un porcentaje importante de la población hospitalizada. El estudio VIDA tiene como objetivo analizar el estado nutricional de pacientes ancianos con diabetes hospitalizados en España.Objetivo: describir la población del estudio VIDA, incluyendo datos del perfil bioquímico y antropométrico en el momento del ingreso.Métodos: estudio multicéntrico, transversal, observacional llevado a cabo en 1098 pacientes mayores de 65 años. Se incluyeron 35 hospitales españoles.Resultados: la edad media de los pacientes ingresados fue 78 ± 7,1 años. El motivo de ingreso más frecuente fueron las infecciones respiratorias (32,4%). El 51,2% estaban diagnosticados de diabetes desde hacía más de 10 años. Un 33,09% recibía tratamiento con insulina. Un 39,07% presentaba riesgo de malnutrición y un 21,22% estaba mal nutrido en el momento del ingreso. Se encontró mayor prevalencia de malnutrición en el grupo de mujeres (p < 0,0002)Conclusiones: el estudio VIDA es el primero que <span class="hlt">analiza</span> el estado nutricional de una cohorte de pacientes ancianos diabéticos en España. Enlos resultados de este proyecto se concluye que un 21,2% de la muestra presenta malnutrición. Esta condición es edad y sexo dependiente, y puede empeorar la tasa de mortalidad.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2014ArMiS..59..217B','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2014ArMiS..59..217B"><span>Study of Chemical Surface Structure of Natural Sorbents Used for Removing of Pb2+ Ions from Model Aqueous Solutions (part Ii)</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Bożęcka, Agnieszka; Bożęcki, Piotr; Sanak-Rydlewska, Stanisława</p> <p>2014-03-01</p> <p>This article presents the results of the chemical structure research of organic sorbent surface such as walnut shells, plums stones and sunflower hulls with using such methods as infrared spectrometry (FTIR) and elemental analysis. Based on the IR spectra identification of functional groups present on the surface of studied materials has been done as well as determination of their effect on the sorption mechanism of Pb2+ ions from aqueous model solutions W artykule przedstawiono wyniki badań chemicznej struktury powierzchni sorbentów organicznych takich jak: łupiny orzecha włoskiego, pestki śliwek oraz łuski słonecznika z wykorzystaniem metody spektrometrii w podczerwieni (FTIR) oraz analizy elementarnej. W oparciu o uzyskane widma IR dokonano identyfikacji grup funkcyjnych obecnych na powierzchni tych materiałów i określono ich wpływ na mechanizm sorpcji jonów Pb2+ z modelowych roztworów wodnych. <span class="hlt">Analiza</span> elementarna wykazała, że spośród badanych sorbentów, największą zawartość węgla (49,91%) i wodoru (5,93%) mają pestki śliwek. Najwięcej azotu (1,59%) zawierają łuszczyny słonecznika (tabela 1). Zawartość siarki we wszystkich badanych materiałach jest znikoma, dlatego nie udało się jej oznaczyć tą metodą. Obecność pozostałych pierwiastków może świadczyć o istnieniu zarówno alifatycznych jak i aromatycznych połączeń organicznych. Potwierdzeniem tego są również zarejestrowane widma IR (rysunki 1-3). W oparciu o uzyskane wyniki można przypuszczać także, iż udział procesu wymiany jonowej w sorpcji ołowiu z roztworów wodnych jest znaczący. Świadczą o tym m.in. intensywności pasm na widmach IR dla próbek badanych materiałów po ich kontakcie z roztworami jonów Pb2+ (rysunki 4-6).</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2016EGUGA..1818000N','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2016EGUGA..1818000N"><span>Frost weathering microstructures on quartz grains as paleoenvironmental indicators in Western Iberia mountain environments (Serra da Estrela, Portugal)</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Nieuwendam, Alexandre; Woronko, Barbara; Vieira, Gonçalo</p> <p>2016-04-01</p> <p>ologique de France 41: 1-176. Mahaney WC. 2002. Atlas of sand grain surface textures and applications. Oxford University Press: Oxford, UK. Mycielska-Dowgiałło E, Woronko B. 1998. <span class="hlt">Analiza</span> obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej i jej wartość interpretacyjna. Przegląd Geologiczny 46: 1275-1281 (Summary). Woronko B, Hoch M. 2011. The Development of Frost-weathering Microstructures on Sand-sized Quartz Grains: Examples from Poland and Mongolia. Permafrost and Periglacial Processes 22: 214-227. DOI: 10.1002/ppp.725.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2008RELEA...5....9P','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2008RELEA...5....9P"><span>The Teaching of Astronomy in Uruguay. (Spanish Title: La Enseñanza de la Astronomía en Uruguay.) O Ensino da Astronomia no Uruguai</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Pintos Ganón, Reina; Fernández, Julio Angel</p> <p>2008-07-01</p> <p>We present in this work the development of astronomy in Uruguay since the colony times up to the present, stressing in particular those aspects related to the formal as well as informal teaching of astronomy. The first antecedents of astronomical studies in our country go back to the beginnings of the XVIIIth century related to the scientific expeditions from Europe coming to our shores. The teaching of astronomy was generalized at the high school level as soon as the end of the XIXth century, while itsintroduction at the university level happened much later, around the middle of the last century. We analyze the current situation of this subject, its problems, and some measures to strengthen its development. Se presenta en este trabajo el desarrollo de la astronomía en el Uruguay desde la época colonial hasta el presente, destacando en particular los aspectos vinculados a su enseñanza tanto formal como informal. Los primeros antecedentes de estudios astronómicos datan de la época colonial relacionados con las expediciones científicas del Viejo Mundo que llegaban a nuestras costas. La enseñanza de la Astronomía se generalizó en el ámbito de los estudios secundarios ya a fines del siglo XIX, mientras que en la Universidad su arribo fue mucho más tardío, a mediados del siglo pasado. Se <span class="hlt">analiza</span> la situación actual de esta disciplina, sus problemas, y algunas medidas para fortalecer su desarrollo. Apresentamos, neste trabalho, o desenvolvimento da Astronomia no Uruguai desde a época colonial até o presente, destacando em particular os aspectos vinculados ao seu ensino tanto formal quanto informal. Os primeiros antecedentes de estudos astronômicos em nosso país datam da época colonial relacionados com as expedições científicas do Velho Mundo que chegavam às nossas costas. O ensino da Astronomia se generalizou no âmbito dos estudos secundários já no final do século XIX, enquanto que sua introdução na universidade foi muito mais tardia, em</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..349L','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..349L"><span>Thermodynamic Processes Involving Liquefied Natural Gas at the LNG Receiving Terminals / Procesy termodynamiczne z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego w terminalach odbiorczych LNG</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Łaciak, Mariusz</p> <p>2013-06-01</p> <p>The increase in demand for natural gas in the world, cause that the production of liquefied natural gas (LNG) and in consequences its regasification becoming more common process related to its transportation. Liquefied gas is transported in the tanks at a temperature of about 111K at atmospheric pressure. The process required to convert LNG from a liquid to a gas phase for further pipeline transport, allows the use of exergy of LNG to various applications, including for electricity generation. Exergy analysis is a well known technique for analyzing irreversible losses in a separate process. It allows to specify the distribution, the source and size of the irreversible losses in energy systems, and thus provide guidelines for energy efficiency. Because both the LNG regasification and liquefaction of natural gas are energy intensive, exergy analysis process is essential for designing highly efficient cryogenic installations. Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na świecie powoduje, że produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG), a w konsekwencji jego regazyfikacja, staje się coraz bardziej powszechnym procesem związanym z jego transportem. Skroplony gaz transportowany jest w zbiornikach w temperaturze około 111K pod ciśnieniem atmosferycznym. Przebieg procesu regazyfikacji niezbędny do zamiany LNG z fazy ciekłej w gazową dla dalszego transportu w sieci, umożliwia wykorzystanie egzergii LNG do różnych zastosowań, między innymi do produkcji energii elektrycznej. <span class="hlt">Analiza</span> egzergii jest znaną techniką analizowania nieodwracalnych strat w wydzielonym procesie. Pozwala na określenie dystrybucji, źródła i wielkości nieodwracalnych strat w systemach energetycznych, a więc ustalić wytyczne dotyczące efektywnego zużycia energii. Ponieważ zarówno regazyfikacja LNG jak i skraplanie gazu ziemnego są energochłonne, proces analizy egzergii jest niezbędny do projektowania wysoce wydajnych instalacji kriogenicznych.</p> </li> </ol> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>1</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_2");'>2</a></li> <li class="active"><span>3</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_4");'>4</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_5");'>5</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div><!-- col-sm-12 --> </div><!-- row --> </div><!-- page_3 --> <div id="page_4" class="hiddenDiv"> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_2");'>2</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_3");'>3</a></li> <li class="active"><span>4</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_5");'>5</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>6</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <ol class="result-class" start="61"> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24951904','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24951904"><span>[Design of a risk matrix to assess sterile formulations at health care facilities].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Martín de Rosales Cabrera, A M; López Cabezas, C; García Salom, P</p> <p>2014-05-01</p> <p>Objetivo: Diseñar una matriz que permita la clasificación de los preparadosestériles que se elaboran en el hospital en diferentes nivelesde riesgo.Material y métodos: i) Revisión bibliográfica y lectura crítica delmodelo propuesto por la resolución europea CM/ResAp(2011)1, ii)Identificación de los riesgos asociados al proceso de elaboración,mediante metodología AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos),iii) estimación de la gravedad asociada a los riesgos detectados.Tras probar inicialmente un modelo de puntuación numérica, semodificó la matriz a una clasificación alfabética, graduando cadacriterio de la A a la D. Cada preparación evaluada obtiene unacombinación de 6 letras, que lleva a tres posibles niveles de riesgo:bajo, medio y alto. Este modelo presentó menor dificultad a la horade asignar riesgos, así como mayor reproducibilidad.Resultados: El modelo final diseñado <span class="hlt">analiza</span> 6 criterios: proceso depreparación, vía de administración, perfil de seguridad del medicamento,cantidad preparada, distribución y susceptibilidad de contaminaciónmicrobiológica. El nivel de riesgo obtenido condicionarálos requerimientos de la zona de elaboración, plazo de validezy las condiciones de conservación.Conclusiones: El modelo de matriz propuesta puede ayudar a lasinstituciones sanitarias a discernir el riesgo de las preparacionesestériles que se realizan, aportando información sobre el plazo devalidez aceptable en función de las condiciones de conservación yel lugar de fabricación. Su aplicación conllevará un incremento enla seguridad de este proceso, a la vez que puede ayudar a la planificacióny distribución de recursos.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2011PhDT........75J','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2011PhDT........75J"><span>La problematica de la demarcacion entre ciencia y pseudociencia y sus implicaciones en la educacion cientifica</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Jimenez Tolentino, Dinorah</p> <p>2011-12-01</p> <p>En la sociedad prevalece una tendencia generalizada hacia la inclusion de creencias y practicas pseudocientificas. Esta investigacion responde a la necesidad de analizar como la proliferacion de las pseudociencias afecta la vision que tienen los estudiantes universitarios sobre las ciencias naturales. A tales efectos, la investigadora describe las concepciones epistemologicas que tienen los estudiantes sobre las ciencias y las pseudociencias e identifica los criterios de demarcacion, entre un area y otra, que se derivan de estas concepciones. De igual modo, esta identifica las creencias y practicas pseudocientificas de mayor arraigo entre los estudiantes, destacando, a su vez, la razon de ser de las mismas. Por ultimo, la investigadora <span class="hlt">analiza</span> las implicaciones educativas de la problematica de la demarcacion entre ciencia y pseudociencia. La investigacion es de naturaleza mixta, enmarcada en los paradigmas empirico- analitico y cualitativo. El proceso investigativo se llevo a cabo mediante la administracion del cuestionario Criterios para la demarcacion entre ciencia y pseudociencia. La parte cualitativa estuvo enmarcada en el diseno de estudio de caso, recopilando informacion mediante entrevistas semiestructuradas en dos grupos focales. La poblacion de estudio estuvo constituida por estudiantes universitarios del nivel subgraduado de la Universidad Central de Bayamon. Los resultados del estudio reflejaron las concepciones erroneas de los estudiantes sobre la naturaleza de las ciencias y las pseudociencias. Con respecto a la demarcacion entre ciencia y pseudociencia, el criterio imperante entre los universitarios es el de la verificabilidad, considerando la aplicacion del metodo cientifico como el metodo para demostrar la veracidad de las teorias cientificas. Las creencias y practicas pseudocientificas no son muy frecuentes entre los universitarios. Estos atribuyen las mismas a la prevalencia de elementos supersticiosos y al engano a que es sometida la poblacion</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2015CEER...17...33J','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2015CEER...17...33J"><span>Selected Aspects of the Structural Analysis of the North Dome in the 'Four Domes Pavilion'/ Wybrane Aspekty Analizy Konstrukcyjnej Kopuły Północnej W Pawilonie Czterech Kopuł</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Jasieńko, Jerzy; Raszczuk, Krzysztof; Moczko, Marta; Piechówka-Mielnik, Magdalena</p> <p>2015-06-01</p> <p>The subject of the paper is north dome of the Four Domes Pavilion in Wroclaw, which was erected according to the project by architect Hans Poelzig in 1913. The geometry of the dome (plan, rise, thickness) has an essential influence on the stress distribution in the structure and may be a crucial factor determining the cracking pattern. The results of the study of archival documents and numerical analysis indicate that there is a need for increasing the bearing capacity of the structure. After carrying out 3D FEM analysis, it was decided to apply strengthening technology based on the FRCM system with carbon and P.B.O. fibers on the surface and on the external ring of the dome. Powszechnie występującą na całym świecie formą przekryć historycznych jest kopuła, która może być realizowana m.in. na rzucie koła, elipsy czy ośmioboku. Geometria kopuły (rzut, wyniesienie oraz grubość) wpływa na rozkład naprężeń w konstrukcji i może być decydującym czynnikiem wpływającym na propagację rys. Przedmiotem pracy jest Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, który powstał wg projektu Hansa Poelziga w 1913r. <span class="hlt">Analiza</span> dokumentacji archiwalnej wykazuje, iż wszelkie zmiany jakich się podejmowano w trakcie realizacji prac były wynikiem: braku czasu, opóźnień w wykonaniu oceny statycznej, przekazaniu rysunków projektowych w nieodpowiedniej skali oraz prowadzenia prac budowlanych w zimie. Efektem powyższych działań jest niedostateczne zbrojenie kopuły, która uległa uszkodzeniom w formie pęknięć południkowych i równoleżnikowych od strony zewnętrznej i wewnętrznej. W wyniku przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES) podjęto decyzję o wzmocnieniu przekrycia przy użyciu siatek z włókien węglowych w systemie FRCM oraz wzmocnienie pierścienia górnego przy użyciu siatek z włókien P.B.O. w matrycy mineralnej.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2012GIPol..11...67K','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2012GIPol..11...67K"><span>The Analysis of the Effectiveness of Simultaneous Inversion of Turning and Head Waves First Breaks - Model Study</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Kasina, Zbigniew</p> <p>2012-09-01</p> <p>In the presented paper the model data were used to analyse the effectiveness of simultaneous inversion of the turning and head waves first breaks in comparison with the effectiveness of the inversion of only first breaks of turning waves or head waves. The analysis was undertaken for the gradient velocity models of the near surface layer with the low' velocity anomaly and for the CDP aquisition. The effect of the numerical ray tracing on the traveltime calculations and inversion results was estimated taking into account the wave equation modeling of seismic records. The effect of the errors of the starting velocity field m the process of inversion as well as the effect of spatial smothing of resulting velocity fields were considered too. The analysis confirmed some improvement in the imaging of the near surface velocity anomalies when we use simultaneous inversion of the turning and head waves first breaks. W przedstawionej pracy wykorzystano dane modelowe do analizy efektywności jednoczesnej inwersji pierwszych wstąpień fal czołowych i refragowanych w porównaniu do efektywności inwersj i tylko pierwszy ch wstąpień fali refragowanej lub czołowej. Analizę podjęto dla gradientowych modeli strefy przypowierzchniowej z niskoprędkościową anomalią dla akwizycji metody pokryć wielokrotnych. Oszacowano wpływ numerycznego trasowania promieni na wyniki obliczeń czasów przebiegu i inwersji uwzględniając wyniki modelowania rekordów sejsmicznych z równania falowego. Rozważano także wpływ błędów startowego pola prędkości w procesie inwersji, jak również wpływ przestrzennego wygładzania wynikowych pól prędkości. <span class="hlt">Analiza</span> potwierdziła pewną poprawę w odwzorowaniu anomalii prędkościowych strefy przy- powierzchniowej, gdy wykorzystujemy jednoczesną inwersję pierwszych wstąpień fal czołowych i refragowanych.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25680433','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25680433"><span>PEG-Interferon-α ribavirin-induced HCV viral clearance: a pharmacogenetic multicenter Spanish study.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Milara, Javier; Outeda-Macias, Maria; Aumente-Rubio, M Dolores; Más-Serrano, Patricio; Aldaz, Azucena; Calvo, M Victoria; García-Simón, M Sergia; Martin-Barbero, Marisa; Padullés-Zamora, Núria; Schoenenberger, Juan Antonio; Saavedra-Aldrich, Marianne; Tévar-Alfonso, Enrique; Saval, Ana; Pastor-Clerigues, Alfonso; García, Marta; Margusino-Framiñan, Luis; Montero-Alvarez, Jose Luis; Merino, Esperanza; Herrero, Jose Ignacio; Beunza, Mónica; Conesa-Zamora, Pablo; Gimenez-Manzorro, Alvaro; Comas-Sugrañes, Dolors; Cano-Marron, Manuel; Jiménez-Mutiloa, Elena; Díaz-Ruíz, Pilar; Cortijo, Julio</p> <p>2015-01-01</p> <p>Objetivo: El interferon-pegilado (IFN-PEG) junto a ribavirina ha sido el principal tratamiento de la infeccion por el virus de la hepatitis C (VHC) de la ultima decada. Los agentes antivirales de accion directa actuales han mejorado los resultados de la terapia, pero tambien han aumentado el costo y la gestion de la complejidad del tratamiento. El presente estudio <span class="hlt">analiza</span> factores geneticos de los pacientes, asi como predictores virales y clinicos de respuesta sostenida viral (RSV) al tratamiento con IFN-PEG y ribavirina en poblacion Espanola. Métodos: Estudio farmacogenetico, multicentrico, prospectivo, observacional de cohortes realizado en 12 hospitales diferentes de 12 comunidades autonomas diferentes. Se incluyeron un total de 98 pacientes con RVS y 106 sin SVR al tratamiento con IFNPEG y ribavirina. Se seleccionaron 33 polimorfismos de nucleotido unico ubicados en 24 genes diferentes relacionados con la respuesta inflamatoria, inmunologica y viral. Los datos clinicos y virales tambien se analizaron como candidatos predictores de RVS. Resultados: Los genotipos IL-28B (rs12979860, rs7248668, rs8105790, rs8099917) y TNFRSF1B (rs1061622), asi como los haplotipos TNFRSF1B / IL-10 / TNF(-308) no-TTG y TNFRSF1B / IL-10 / IL-4 no-TTC junto con la menor edad, menor carga de ARN-VHC basal, valores elevados de colesterol LDL en suero basal, genotipos VHC2 y 3 y bajo grado de fibrosis basal (0-2) se asociaron con una RVS en el analisis univariante. Los predictores independientes de RVS en el analisis multivariante fueron el genotipo IL-28B rs12979860 CC, el haplotipo TNFRSF1B / IL-10 / IL-4 no-TTC junto con los bajos niveles basales de VHCARN y los genotipos virales VHC2 y 3. Conclusiones: El genotipo IL-28B rs12979860 CC, el haplotipo TNFRSF1B / IL-10 / IL-4 haplotipos no-TTC, la carga viral basal baja y los genotipos del VHC2 y 3 pueden ayudar a predecir una buena respuesta a la terapia con IFN-PEG y ribavirina en poblacion espanola.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=2483672','PMC'); return false;" href="https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=2483672"><span>Management of sickness absence: a quality improvement study from Slovenia</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pmc">PubMed Central</a></p> <p>Kersnik, J.</p> <p>1999-01-01</p> <p>Problem - A need to improve the communication system between general practitioners (GPs) and the national health insurance institute's (NHII) committee of experts for the referral and approval of sickness leave for patients. Design - A structured low cost quality improvement method for motivating GPs to change their current practice was developed. Background and setting - The study was done in Kranj health district in Slovenia. GPs and members of the committee of experts identified potential problems using a cause and effect diagram. The study period for baseline data collection was from November 1996 to December 1996, and the re-evaluation took place in May 1997. All GPs in Kranj health district (n=78) took part. Data were collected on 443 patients referred by GPs to the NHII committee during the first phase of the study and 590 patients during the re-evaluation phase. Key measures for improvement - Reducing the number of cases reported by members of the committee of experts as causing problems after the intervention. Feedback to GPs about the success of the process. Strategies for change - A combination of methods was used: posted feedback, a guideline on record keeping, and a guideline, called AID (analysis of incidental deviations from expected service - in Slovene: <span class="hlt">analiza</span> izjemnih dogodkov), on processing medical documentation. Effects of change - An overall drop was observed in the number of cases that caused problems (from 44% to 26%, p<0.001). The most common problem at baseline (19.4% of the problems) was the seventh most common at the re-evaluation, then contributing only 9.2% of total problems (p=0.02). Lessons learnt - The results support a quality improvement philosophy that empowers "owners" of the process to be the key resource in managing change, and they show the importance of the inner motivation of those involved. Despite working in a country undergoing transition, medical professionals were still willing to improve their performance</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27238813','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27238813"><span>[In Process Citation].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Villa Jiménez, Ivonne; Aguilar Cordero, María José; Guisado Barrilao, Rafael; Naranjo Orellana, José; Guerrero Almeida, Laura</p> <p>2016-03-25</p> <p>Este estudio <span class="hlt">analiza</span> la respuesta ventilatoria en 46 niños varones (8,28 ± 1 años) durante una prueba máxima incremental en cicloergómetro y las concentraciones de lactato sanguíneo al final de la prueba. El incremento fue de 10 vatios cada minuto y se inició a 25 vatios. Durante la prueba el aire espirado se recolectó a través de una mascarilla facial y se analizó respiración a respiración. El segundo umbral ventilatorio (VT 2 ) se determinó según los métodos de intercambio de gases. Todos los niños alcanzaron una potencia máxima (P máx ) de 82,4 ± 1,6 W y un consumo pico de oxígeno (VO 2 ) de 44,69 ± 3,01 ml/kg/min. El VT 2 estaba en el 86,5% del VO 2pico . El lactato sanguíneo al final de la prueba fue de 9,65 ± 1,58 mM/l. Las concentraciones de lactato sanguíneo son mucho mayores que las registradas en la mayoría de los estudios previos y no parecen ser diferentes a las observadas en deportistas bien entrenados al final de una prueba similar. La ecuación que obtuvimos de la relación entre producción de dióxido de carbono (VCO 2 ) y ventilación (VE) fue lineal (y = 0,0324x - 0,008; R 2 = 0,999). En comparación con adultos evaluados previamente en nuestro laboratorio (y = 0,0347x + 0,1452; R 2 = 0,9854) fueron prácticamente idénticas. Esto puede ser un argumento válido para considerar que la capacidad de eliminar CO 2 en niños es tan alta como la de los adultos.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25617572','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25617572"><span>Alternative options for prescribing physical activity among obese children and adolescents: brisk walking supported by an exergaming platform.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Cebolla i Martí, Ausias; Álvarez-Pitti, Julio Carlos; Guixeres Provinciale, Jaime; Lisón, Juan Francisco; Baños Rivera, Rosa</p> <p>2014-09-12</p> <p>Introducción: La inactividad de los niños se ha identificado como un problema importante de salud pública. La generalización del sedentarismo está directamente relacionada con el aumento de la obesidad, por ello, el tratamiento de la obesidad infantil se basa en la intervención en estilos de vida siendo el aumento de actividad física uno de los objetivos principales. Los videojuegos activos podrían ser útiles para incrementar la actividad física, pero aún sería necesaria más investigación en este campo. Este estudio <span class="hlt">analiza</span> los efectos de un videojuego activo que implica marcha rápida sobre el esfuerzo percibido, la auto-eficacia, las expectativas positivas y la satisfacción de un grupo de niños obesos y se compara con la respuesta de un grupo de niños normopeso. Se registraron también variables fisiológicas como la frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno y el gasto metabólico. Método: Una muestra de 42 niños fue estudiada. Los jóvenes fueron distribuidos de forma aleatoria en las dos opciones de ejercicio, marcha rápida en tapiz rodante con o sin el apoyo del videojuego activo (Wii-Fit). Resultados: Los niños obesos tuvieron puntuaciones significativamente más altas que los normopeso en las expectativas y la satisfacción que les producía la marcha rápida con apoyo del videojuego activo, pero en cambio no hubo diferencias significativas en cuanto a la auto-eficacia, el esfuerzo percibido o en las variables fisiológicas. Conclusiones: Estos resultados sugieren que esta plataforma de videojuego activo podría ser una herramienta útil para facilitar la práctica de la marcha rápida en niños obesos, como parte de una intervención para tratar la obesidad.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549176','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549176"><span>Effect of Temperature on the Survival and Development of Three Forensically Relevant Dermestes Species (Coleoptera: Dermestidae).</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Martín-Vega, Daniel; Díaz-Aranda, Luisa M; Baz, Arturo; Cifrián, Blanca</p> <p>2017-09-01</p> <p>La mayoría de las especies del género Dermestes (Coleoptera: Dermestidae) son carroñeras durante la fase larvaria y la fase adulta, con preferencia por la materia orgánica seca. Debido a esto, los derméstidos son indicadores potencialmente útiles en las investigaciones forenses que impliquen restos humanos momificados y/o esqueléticos. Lamentablemente, los datos de referencia sobre el desarrollo de la mayoría de las especies de Dermestes de relevancia forense son escasos. Este estudio <span class="hlt">analiza</span> el efecto de cinco temperaturas constantes (15, 20, 25, 30 y 35 °C) sobre la supervivencia y la tasa de desarrollo de tres de los derméstidos de mayor relevancia forense: Dermestes frischii Kugelan, Dermestes maculatus De Geer y Dermestes undulatus Brahm. Como sustrato de cría se utilizó piel de cerdo, con el objetivo de utilizar un sustrato lo más parecido posible al explotado en condiciones naturales. En general, la temperatura tuvo un efecto significativo sobre la supervivencia y la duración del desarrollo, con valores óptimos bajo las temperaturas intermedias. D. frischii y D. maculatus mostraron tasas de desarrollo similares y tiempos de desarrollo más cortos a 30 °C, mientras que D. undulatus se desarrolló más rápido a temperaturas inferiores. A 15 °C, ni D. frischii ni D. undulatus pusieron huevos, mientras que ningún individuo de D. maculatus sobrevivió más allá de la fase pupa. Se observó un número inconsistente de estadios larvarios por individuo en las diferentes temperaturas constantes y en las tres especies. Este estudio tiene como objetivo proporcionar datos de referencia sobre el desarrollo para futuros avances en el uso de los derméstidos como herramientas forenses en casos de intervalos post mortem largos.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23834048','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23834048"><span>Diabetic nephropathy: changes after diabetes surgery?</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Ros Ruiz, S</p> <p>2013-03-01</p> <p>Introducción: La obesidad, como pieza clave dentro del síndrome metabólico, está asociada con el enfermedad renal crónica (ERC) temprana. Además, varios estudios observacionales, de corte transversal y longitudinal han demostrado que la obesidad es un factor de riesgo independiente para la aparición, progresión y empobrecimiento del pronóstico de la ERC incluida la nefropatía diabética. Esto implica que cuando se revierte la obesidad, mejora mucho de los factores de riesgo de ERC y la propia ERC. Por lo tanto, todas las medidas encaminadas a la pérdida de peso permitiría minimizar los riesgos asociados a la obesidad y mejorar el perfil metabólico. La evidencia actual ha demostrado que la cirugía bariátrica (CB) puede revertir o mejorar la proteinuria y la ERC en pacientes con obesidad mórbida. Objetivos y métodos: Esta revisión tiene como objetivo proporcionar evidencia sobre los efectos beneficiosos de la pérdida de peso tras la CB en los diferentes estadios de la ERC incluido los receptores de trasplante renal, especialmente los efectos beneficiosos en la reducción o mejora de la proteinuria y de la insuficiencia renal. Además, esta revisión sistemática actualizada de la literatura <span class="hlt">analiza</span> los efectos adversos potenciales que podría producir la CB no solo sobre la función renal, sino también sobre la morbimortalidad en el período peri y postoperatorio. Conclusiones: Los resultados de los diferentes casos clínicos, metaanálisis, así como, revisiones sistemáticas de los ensayos clínicos demuestran que el tratamiento de la obesidad mediantes cambios en el estilo de vida, tratamiento farmacológico y CB pueden reducir la proteinuria y prevenir la pérdida de la función renal. Asimismo, la CB minimiza las complicaciones, y permite a los pacientes obesos con ERC avanzada recibir un trasplante renal con buenos resultados.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2004PhDT.......105R','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2004PhDT.......105R"><span>Revision curricular a partir de un analisis comparativo de las discrepancias en los curriculos de una escuela de optometria en Puerto Rico con las competencias requeridas para las agencias de revalida y acreditacion 2004</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Rivera Pacheco, Andres</p> <p></p> <p>El proposito de esta investigacion, un estudio cualitativo de caso, fue comparar y contrastar el curriculo vigente de la Escuela de Optometria de la UIAPR con las competencias y estandares requeridos por las agencias de acreditacion y de revalida. Con este proposito, decidimos realizar una revision y un analisis de documentos: el prontuario de cada uno de los cursos de los curriculos implantados en el 1993 y en el 2001; las competencias y estandares establecidos por las agencias de revalida y de acreditacion; y las estadisticas en las que se <span class="hlt">analiza</span> el porcentaje de estudiantes que aprueban cada una de las partes de los examenes de revalida entre el 1998 al 2003. Se realizaron entrevistas dirigidas para dar apoyo y complementar la revision y el analisis de estos documentos. Los participantes de las entrevistas fueron tres estudiantes de la clase de optometria del 2004 (ultima clase del curriculo del 1993); tres estudiantes de la clase de optometria del 2005 (primera clase graduanda del curriculo vigente) y tres profesores y/o directores de los Departamentos de Ciencias Basicas, Ciencias Clinicas y Cuidado al Paciente. Esta investigacion se enmarco en el modelo de evaluacion curricular de discrepancia de Malcolm Provus y en el modelo de desarrollo basado en competencias. Uno de los hallazgos mas importantes del estudio es que los cambios que se implantaron al curriculo del 2001 no han logrado que los estudiantes mejoren su ejecucion en los examenes de revalida. Por otro lado, se encontro que el curriculo vigente atiende completamente los estandares de la practica de Optometria, pero no las competencias. Esta informacion fue validada mediante el uso de una tabla de cotejo para el analisis de los cursos y de la informacion obtenida de las entrevistas. El estudio determina y concluye que existen discrepancias entre los prontuarios de los cursos del curriculo y las competencias requeridas por la agencia de revalida. Segundo, que el Departamento de Ciencias Basicas es el</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2012RELEA..14...57A','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2012RELEA..14...57A"><span>A Reappraising of Cosmography: the Interface Between Astronomical and Geographic Studies. (Breton Title: Releitura do Conceito de Cosmografia: a Interface Entre os Estudos Astronômicos e Geográficos.) Una Relectura del Concepto de Cosmografía: la Interfase Entre los Estudios Astronómicos y Geográficos</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Azevedo Sobreira, Paulo Henrique</p> <p>2012-12-01</p> <p> el conjunto de conocimientos y habilidades es predominantemente escolar. Estudia la interfase entre los conocimientos terrestres y los celestes, dándoles un significado geográfico. <span class="hlt">Analiza</span> las relaciones humanas y naturales con el Espacio Sideral y sus consecuencias para la sociedad y la naturaleza.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2001PhDT.........1D','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2001PhDT.........1D"><span>Dinámica y crecimiento de los granos de polvo en la nebulosa protoplanetaria</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>de La Fuente Marcos, Carlos</p> <p>2001-06-01</p> <p>En el escenario estándar de la formación planetaria, los planetesimales (cuerpos de tamaño kilométrico) crecen a partir de granos de polvo, similares a los interestelares, embebidos en un disco gaseoso denominado nebulosa protoplanetaria. Durante esta etapa, los movimientos del gas pueden tener gran influencia en la dinámica y el crecimiento de los granos de polvo, dado que el flujo kepleriano del gas frena el movimiento de los mismos haciendo que caigan hacia el Sol, y la turbulencia inhibe la inestabilidad gravitacional de la capa de polvo. Aunque se acepta que los planetesimales fueron los elementos constituyentes de los planetas, todavía se desconoce cómo se produjo la formación de los mismos. Por esta razón, en los estudios más recientes, existe un renovado interés por comprender mejor la evolución de la capa de polvo inmersa en el disco gaseoso de la Nebulosa. El gas que fluye en el disco puede engendrar estructuras carentes de simetría axial, como por ejemplo ondas espirales y vórtices, a partir de gran variedad de mecanismos de excitación e inestabilidad. En 1995, Barge y Sommeria pusieron de manifiesto que la existencia de vórtices gaseosos persistentes en la nebulosa solar tendría importantes consecuencias sobre la formación de los planetesimales y el posterior crecimiento de los planetas gigantes. La investigación desarrollada en esta Tesis <span class="hlt">analiza</span> la relación entre el polvo y el gas debida al acoplamiento por fricción dinámica entre ambos; en concreto, se estudia el efecto del flujo medio del gas sobre la dinámica de las partículas de polvo. El primer objetivo es investigar en profundidad los procesos de captura y crecimiento de los granos de polvo dentro de un vórtice y su posible relevancia en cuanto a la formación de los planetesimales. El segundo objetivo es la exploración de los efectos de ondas espirales propagándose en el disco gaseoso sobre la dinámica y el crecimiento de las partículas. La presencia de líneas de</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26267769','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26267769"><span>[Nutritional problems in Spanish women; Results from the ANIBES Study].</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Varela Moreiras, Gregorio</p> <p>2015-07-18</p> <p>Introducción: la mujer presenta una situación de vulnerabilidad en su estado nutricional a lo largo de las diferentes etapas de la vida y las diversas situaciones fisiológicas. La necesidad de información lo más actualizada y precisa sobre los determinantes del estado nutricional, y de manera específica la cuantificación de la dieta, ha dado lugar al Estudio ANIBES (“Antropometría, Ingesta y Balance Energético en España”), en una población española representativa de entre 9 y 75 años. Objetivo: describir y evaluar algunos de los resultados disponibles de ingesta energética y fuentes alimentarias en la población femenina española, derivados del Estudio ANIBES. Métodos: en una muestra representativa (n = 2009, 996 mujeres/1013 hombres) de la población española (9-75 años), se ha determinado antropometría, estudio de la dieta mediante nuevas tecnologías (“tablets”), actividad física mediante acelerometría y cuestionario validado, así como un estudio de percepción sobre diferentes aspectos de la alimentación, la nutrición, la actividad física y, en definitiva, del balance energético. Resultados: la ingesta energética ha sido de 1660 ± 426.7 kcal/d, significativamente inferior a la de la población masculina. Cuando se <span class="hlt">analiza</span> por grupos de edad, solo las niñas (9-12 años) y adolescentes (13-17 años) alcanzan las recientes recomendaciones establecidas por EFSA. De manera especial, la ingesta media observada de energía en las mujeres más mayores (65-75 años), 1476 ± 359.9 kcal/d refleja dificultades para una adecuada densidad nutricional. El perfil calórico es desequilibrado (17%E a partir de proteína; 41,2% de hidratos de carbono; 38,7% para los lípidos), y lo es para todos los grupos de edad. La principal fuente energética la constituyen los cereales y derivados (27%), los productos cárnicos y derivados (14,1%), los aceites y grasas (13,1%), y la leche y derivados (12,4%). Discusión: los resultados se discuten de</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..655M','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..655M"><span>Study of Ground Response Curve (GRC) Based on a Damage Model / Badanie Krzywej Odpowiedzi Gruntu (Grc) W Oparciu O Model Pękania Skał</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Molladavoodi, H.</p> <p>2013-09-01</p> <p>Analysis of stresses and displacements around underground openings is necessary in a wide variety of civil, petroleum and mining engineering problems. In addition, an excavation damaged zone (EDZ) is generally formed around underground openings as a result of high stress magnitudes even in the absence of blasting effects. The rock materials surrounding the underground excavations typically demonstrate nonlinear and irreversible mechanical response in particular under high in situ stress states. The dominant cause of irreversible deformations in brittle rocks is damage process. One of the most widely used methods in tunnel design is the convergence-confinement method (CCM) for its practical application. The elastic-plastic models are usually used in the convergence-confinement method as a constitutive model for rock behavior. The plastic models used to simulate the rock behavior, do not consider the important issues such as stiffness degradation and softening. Therefore, the use of damage constitutive models in the convergence-confinement method is essential in the design process of rock structures. In this paper, the basic concepts of continuum damage mechanics are outlined. Then a numerical stepwise procedure for a circular tunnel under hydrostatic stress field, with consideration of a damage model for rock mass has been implemented. The ground response curve and radius of excavation damage zone were calculated based on an isotropic damage model. The convergence-confinement method based on damage model can consider the effects of post-peak rock behavior on the ground response curve and excavation damage zone. The analysis of results show the important effect of brittleness parameter on the tunnel wall convergence, ground response curve and excavation damage radius. <span class="hlt">Analiza</span> naprężeń i przemieszczeń powstałych wokół otworu podziemnego wymagana jest przy szerokiej gamie projektów z zakresu budownictwa lądowego, inżynierii górniczej oraz naftowej. Ponadto</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26901138','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26901138"><span>Reasons for the discontinuation of therapy of personal insulin pump in children with type 1 diabetes.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Binek, Alicja; Rembierz-Knoll, Agnieszka; Polańska, Joanna; Jarosz-Chobot, Przemysława</p> <p>2016-02-18</p> <p>Wprowadzenie. Rezygnacja z terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej należy do rzadkości. Szacuje się, że około 4% pacjentów powraca do metody wielokrotnych wstrzyknięć insuliny. Cel pracy. Określenie czynników, które miały wpływ na podjęcie decyzji o zaprzestaniu terapii za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny. Materiał i metody. <span class="hlt">Analiza</span> anonimowego kwestionariusza wypełnionego przez pacjentów, gdzie spośród potencjalnych niedogodności związanych z tą metodą leczenia wskazywali te, które w ich przypadku występowały. Materiał i metody. 30 dzieci (17 dziewcząt), śr. wieku: 14.3 lat (± 3,57), wiek rozpoczęcia terapii CSII 11.06 lat (± 4.01), w chwili rezygnacji z pompy 13,23 lat (±3,82). Wyniki. Czas stosowania pompy był dłuższy u chłopców: 3.28 lat±2.31 vs 1, 27lat±1.04(p=0.01); śr. HbA1c: chłopcy-8.03%±1.03, dziewczęta-7.78±1.42. Najczęściej wskazywaną przyczyną rezygnacji było większe poczucie choroby w przypadku podpiętej pompy (93%), trudności z uprawianiem sportu (70%), gorsze samopoczucie (63%), przywiązanie ciała do pompy (60%), zawstydzenie (56%), zrosty i ból w miejscu wkłucia (50%), trudności z kontrolowaniem glikemii podczas wysiłku fizycznego, lęk (43%), wyższy poziom HbA1c (36%), częste pomiary glikemii (26%). Nie zgłaszano problemów z obsługą techniczną pompy oraz epizodów hipoglikemii oraz kwasicy ketonowej. Pośród dzieci, które wskazały trudności z kontrolowaniem glikemii podczas wysiłku średni wiek w chwili przerwania terapii pompowej był znamiennie niższy niż pozostałych: 12.3±3.33 vs. 14.69 ±2.82 (p=0.04). Wnioski. Ocena stanu emocjonalnego pacjenta oraz odpowiednia edukacja są ważne w chwili rozpoczynania terapii CSII oraz w jej trakcie.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2015CEER...16...41C','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2015CEER...16...41C"><span>Renovation and Modernization of Residential Structures in Gliwice Based on Survey of the Environment Built from the Years 1848-2014 / Renowacja I Modernizacja Struktury Mieszkaniowej W Gliwicach Na Podstawie Badań Ankietowych Środowiska Zbudowanego Z Lat 1848-2014</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Cibis, Jerzy; Serdyńska, Joanna</p> <p>2015-03-01</p> <p> badanych zbiorów. Wyniki badań pozwalają wskazać prawidłowości dotyczące zakresu dokonywanych zmian w poszczególnych okresach i - pośrednio - dają przesłanki do oceny środowiska zbudowanego pod kątem spełnienia oczekiwań i potrzeb mieszkańców. <span class="hlt">Analiza</span> przedstawionych założeń zwraca również uwagę na cykle życia mieszkania, jako elementu pierwotnego ulegającego transformacji podczas adaptacji, modernizacji i przebudowy środowiska mieszkaniowego do zmieniających się w czasie potrzeb użytkowych. Zakres wprowadzonych przez nich zmian w obrębie mieszkania pozwala ocenić trafność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, technicznych i technologicznych, charakterystycznych dla okresu, w którym powstały.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2006RELEA...3...19P','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2006RELEA...3...19P"><span>Reviving Erathostenes. (Breton Title: Revivendo Eratóstenes.) Reviviendo a Eratóstenes.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Pereira, Paulo Cesar R.</p> <p>2006-12-01</p> <p> problemas. Como parte de las conmemoraciones del Año Internacional de la Física y con el objetivo principal de introducir a los estudiantes secundarios al método científico, la Fundación Planetario Rio de Janeiro, en conjunto con diversas instituciones de Brasil y de Europa, coordinó la actividad denominada "Reviviendo a Eratóstenes" cuyo objetivo consistió en la determinación de la cincunferencia de la Tierra. Para esto se utilizó un procedimiento semejante al empleado por Eratóstenes hace más de 2.000 años, con algunas adaptaciones. Este trabajo expone y <span class="hlt">analiza</span> el método empleado, con la intención de aplicarlo en las escuelas. La posibilidad de trabajar en lugares situados en diferentes meridianos permite una mejor comprensión de los conceptos más abstractos, tales como coordenadas y husos horarios. La precisión de los resultados resultó razonable, mejorando para aquellas ciudades mas apartadas. Finalmente, una de las conclusiones más importantes es la de la percepción, por parte de los estudiantes, de la importancia de la colaboración (en este caso internacional) para resolver problemas.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58.1317N','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58.1317N"><span>Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz</p> <p>2013-12-01</p> <p>. Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - <span class="hlt">analiza</span> czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących mi</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2014GeCar..63...75N','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2014GeCar..63...75N"><span>Geodesic survey and modernization of a route as the task of optimization</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Nowak, Edward</p> <p>2014-06-01</p> <p>A geodesic survey of an existing route requires one to determine the approximation curve by means of optimization using the total least squares method (TLSM). The objective function of the LSM was found to be a square of the Mahalanobis distance in the adjustment field ν. In approximation tasks, the Mahalanobis distance is the distance from a survey point to the desired curve. In the case of linear regression, this distance is codirectional with a coordinate axis; in orthogonal regression, it is codirectional with the normal line to the curve. Accepting the Mahalanobis distance from the survey point as a quasi-observation allows us to conduct adjustment using a numerically exact parametric procedure. Analysis of the potential application of splines under the NURBS (non-uniform rational B-spline) industrial standard with respect to route approximation has identified two issues: a lack of the value of the localizing parameter for a given survey point and the use of vector parameters that define the shape of the curve. The value of the localizing parameter was determined by projecting the survey point onto the curve. This projection, together with the aforementioned Mahalanobis distance, splits the position vector of the curve into two orthogonal constituents within the local coordinate system of the curve. A similar system corresponds to points that form the control polygonal chain and allows us to find their position with the help of a scalar variable that determines the shape of the curve by moving a knot toward the normal line. Inwentaryzacja istniejącej tras y wymaga wyznaczenia krzywej aproksymującej w wyniku optymalizacji realizowanej metodą najmniejszych kwadratów (TLSM). <span class="hlt">Analiza</span> funkcji celu LSM wykazała, że jest ona kwadratem odległości Mahalanobisa w przestrzeni poprawek. W zadaniach aproksymacyjnych odległość Mahalanobisa jest miarą odstępu pikiety od wyznaczanej krzywej, w przypadku regresji zwykłej odstęp ten ma kierunek osi układu wsp</p> </li> </ol> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_2");'>2</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_3");'>3</a></li> <li class="active"><span>4</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_5");'>5</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>6</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div><!-- col-sm-12 --> </div><!-- row --> </div><!-- page_4 --> <div id="page_5" class="hiddenDiv"> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_2");'>2</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_3");'>3</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_4");'>4</a></li> <li class="active"><span>5</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>6</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <ol class="result-class" start="81"> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013GeCar..62..123D','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013GeCar..62..123D"><span>3D modeling of architectural objects from video data obtained with the fixed focal length lens geometry</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Deliś, Paulina; Kędzierski, Michał; Fryśkowska, Anna; Wilińska, Michalina</p> <p>2013-12-01</p> <p> podstawie współrzędnych odczytanych z chmury punktów NSL, wygenerowanie modelu 3D w strukturze TIN z wykorzystaniem metod automatycznej korelacji obrazów. Opracowane modele 3D zostały porównane z modelami 3D tych samych obiektów, dla których została przeprowadzona samokalibracja metodą wiązek. W celu oceny dokładności opracowanych modeli 3D obiektów architektonicznych wykorzystano punkty naziemnego skaningu laserowego. Do oceny dokładności wykorzystano metodę najkrótszej odległości. <span class="hlt">Analiza</span> dokładności wykazała, że dokładność modeli 3D generowanych na podstawie danych wideo wynosi około 0.06 ÷ 0.13m względem danych NSL.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275765','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275765"><span>Assessment of ghrelin, leptin, orexin A and alpha-MSH serum concentrations and the levels of the autoantibodies against the aforementioned peptides in relation to Helicobacter pylori infections and Candida albicans colonization in children with short stature.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Stawerska, Renata; Czkwianianc, Elżbieta; Matusiak, Agnieszka; Smyczyńska, Joanna; Hilczer, Maciej; Chmiela, Magdalena; Lewiński, Andrzej</p> <p>2016-06-08</p> <p>Wstęp. Peptydy produkowane w przewodzie pokarmowym, tkance tłuszczowej i w mózgu odgrywają ważną rolę w wydzielaniu hormonu wzrostu (GH) oraz regulacji przyjmowania posiłków. Zgodnie z hipotezą molekularnego podobieństwa antygeny mikroorganizmów bytujących w przewodzie pokarmowym mogą stać się mechanizmem spustowym dla produkcji przeciwciał, które reagują krzyżowo z peptydami regulatorowymi i modyfikują ich działanie. Celem pracy była ocena stężenia greliny, leptyny, oreksynyA i αMSH oraz poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko wymienionym peptydom u dzieci z idiopatycznym niedoborem wzrostu (ISS) i niedoborem GH (GHD) w odniesieniu do infekcji Helicobacter pylori (H.pylori) i zasiedlenia Candida albicans (C.albicans). Materiał i metody. <span class="hlt">Analiza</span> obejmowała 89 dzieci z niedoborem wzrostu (w wieku 10,24±3,52 lat): 64 z ISS i 25 z GHD oraz 36 dzieci prawidłowego wzrostu (grupa kontrolna) (w wieku 11,41±2,72 lat). U każdego dziecka oceniono w surowicy stężenie greliny, leptyny, oreksynyA i αMSH (alpha-melanocyte-stimulating hormone), poziom przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wymienionym peptydom oraz przeciwko H.pylori, zaś obecność C.albicans na podstawie badania próbki kału. Grupa kontrolna została dobrana tak, aby częstość występowania infekcji H.pylori i zasiedlenia C.albicans była podobna do grupy badanej. Wyniki. Poziom przeciwciał IgG przeciwko grelinie i leptynie był znamiennie wyższy w grupie ISS niż w grupie kontrolnej. Stężenie greliny było istotnie wyższe u dzieci z GHD niż w grupie kontrolnej, zaś stężenie leptyny (jak również wskaźnik masy ciała) istotnie niższe w grupie ISS niż w grupach GHD i kontrolnej. Nie wykazano różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do stężenia oreksynyA i αMSH ani przeciwciał skierowanych przeciwko nim. Wnioski. Podwyższony poziom przeciwciał skierowanych przeciwko grelinie i leptynie u dzieci z ISS jest związany z upośledzeniem wzrastania i</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..985G','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..985G"><span>a New Generation Mining Head with Disc Tool of Complex Trajectory / GŁOWICA URABIAJĄCA Nowej Generacji Z NARZĘDZIAMI Dyskowymi O ZŁOŻONEJ Trajektorii</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Gospodarczyk, Piotr; Kotwica, Krzysztof; Stopka, Grzegorz</p> <p>2013-12-01</p> <p>łowych warunkach pracy, ulegają przyspieszonemu zużyciu. Wpływa to na prędkość i koszty drążenia tych wyrobisk. W artykule przedstawiono opracowane w Katedrze MGPiT AGH Kraków nowe i innowacyjne rozwiązanie głowicy urabiającej, z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii, jako alternatywę dla standardowych organów frezujących. Opisano zalety zastosowanej metody urabiania z wykorzystaniem tzw. tylnego podcinaniaoraz zasadę budowy i pracy zaproponowanego rozwiązania przedmiotowej głowicy. Dla opracowania konstrukcji prototypowego egzemplarza tej głowicy koniecznym było określenie, na podstawie badań laboratoryjnych, założeń i wytycznych. Przedstawiono konstrukcję opracowanego specjalnego stanowiska laboratoryjnego do badania narzędzi dyskowych o złożonej trajektorii, założoną metodykę badawczą, przebieg badań oraz uzyskane wyniki. <span class="hlt">Analiza</span> tych wyników umożliwiła określenie wyżej wymienionych założeń i wytycznych dla konstrukcji głowicy prototypowej. Na ich podstawie opracowano, we współpracy z Zakładami REMAG S.A. w Katowicach, projekt techniczny nowego rozwiązania głowicy, dostosowanej do zabudowy na ramieniu średniego kombajnu chodnikowego KR 150. Wykonany egzemplarz głowicy został poddany próbom na stanowisku badawczym na poligonie Zakładów REMAG i uzyskał pozytywne wyniki badań wstępnych.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2015CEER...17..117N','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2015CEER...17..117N"><span>Flexibility in Management of Modernization in Construction - Electrical Works/ Elastyczność W Zarządzaniu Modernizacją Obiektów Budowlanych Na Przykładzie Robót Elektrycznych</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Nowotarski, Piotr; Pasławski, Jerzy</p> <p>2015-06-01</p> <p>The article presents the general principles of flexible approach, illustrated with case study regarding flexibility in modernization. Flexibility is understood in the present case as a skilful adaptation to changes in the dynamically changing environment. The essence of flexibility approach is being staged to make decisions based on environmental and process monitoring in progress. Presented case study of upgrading the electrical system in the multi-family housing in the common area is based on step by step procedure responding to damage state of this system. Simple analysis is based on cost comparison but there are other criteria (environmental, social etc.) and conflict solving situations taken into account in presented paper. Artykuł prezentuje możliwość zastosowania elastyczności w modernizacjach istniejących obiektów budowlanych na przykładzie instalacji oświetleniowej. Elastyczność jest rozumiana w tym przypadku jako umiejętne dostosowanie się do zmian w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Istotą podejścia elastycznego jest podejmowanie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie opartych na monitoringu środowiska i procesu w toku. Prezentowane studium przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w budownictwie wielorodzinnym w częściach wspólnych obiektu (korytarze, klatki schodowe, hala garażowa) opiera się na wymianie i modernizacji tylko tych punktów, które w danym momencie ulegają awarii. Prosta <span class="hlt">analiza</span> oby typów modernizacji opiera się na porównaniu kosztów, natomiast trzeba zaznaczyć, że możliwe są także inne kryteria (środowiskowe, konfliktu społecznego, itp.), które będą przedmiotem kolejnych publikacji. Zastąpienie tradycyjnych żarówek rozwiązaniami opartymi na technologii LED z zastosowaniem czujników ruchu może prowadzić do znacznych oszczędności, ale może też oznaczać obniżenie komfortu dla użytkowników (np. dla osób starszych, którym jeden cykl działania oświetlenia nie jest</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2009pcms.confE...2K','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2009pcms.confE...2K"><span>Case study: An isolated severe storm with giant hail hit Slovenian capital city Ljubljana on May 25th 2009</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Korosec, M.</p> <p>2009-09-01</p> <p> and severe storms to occur given the only weak wind shear forecasted, while there was extreme amount of instability with CAPE exceeding 2500 J/kg expected. But then, according to the closest modified 12 UTC skew-t diagrams from Udine and unfolding evolution, better instability with CAPE values over 3000 J/kg and moderate near 20m/s 0-6km bulk shear were favorable enough for rapid organization of this isolated storm into such a dangerous severe hailstorm. This paper will also present a visual analysis of this storm as classic textbook supercell structure with accompanied features was documented by many storm chasers from nearby. References - EARS/ARSO radar, satellite and surface observation data (www.arso.gov.si) - GFS/ALADIN forecasting model maps (wetterzentrale.de, www.arso.gov.si) - ESTOFEX convective outlook for May 25th 2009 (www.estofex.org) - EUMETSAT satellite images (www.eumetsat.int) - Administration of Civil Protection and Disaster Relief (www.sos112.si) - EARS/ARSO article: "Porocilo o neurjih 25. maja 2009" (www.arso.gov.si) - Skywarn Slovenia article: "<span class="hlt">Analiza</span> supercelične nevihte z debelo točo nad Ljubljano 25. maja, 2009" (www.skywarn.si) - ESSL/ESWD database storm reports</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28146178','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28146178"><span>Universal Health Coverage through Community Nursing Services: China vs. Hong Kong.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Chan, Wai Yee; Fung, Ita M; Chan, Eric</p> <p>2017-01-30</p> <p>this article looks at how the development of community nursing services in China and Hong Kong can enhance universal health coverage. literature and data review have been utilized in this study. nursing services have evolved much since the beginning of the nursing profession. The development of community nursing services has expanded the scope of nursing services to those in need of, not just hospital-level nursing care, but more holistic care to improve health and quality of life. despite the one-country-two-systems governance and the difference in population and geography, Hong Kong and China both face the aging population and its complications. Community nursing services help to pave the road to Universal Health Coverage. este artigo analisa a forma como o desenvolvimento de serviços de enfermagem comunitários na China e Hong Kong pode melhorar a cobertura universal de saúde. literatura e revisão de dados foram utilizados neste estudo. serviços de enfermagem têm evoluído muito desde o início da profissão de enfermagem. O desenvolvimento dos serviços de enfermagem da comunidade ampliou o escopo dos serviços de enfermagem, para aqueles que precisam não apenas de cuidados de enfermagem de nível de hospital, mas cuidados mais holísticos para melhorar a saúde e qualidade de vida. apesar de ser "um-país-dois-sistemas" de governo, e as diferenças de população e geografia, Hong Kong e China enfrentam o envelhecimento da população e suas complicações. Os serviços de enfermagem da comunidade ajudam a pavimentar o caminho para a cobertura de saúde universal. este artículo <span class="hlt">analiza</span> cómo el desarrollo de los servicios de enfermería comunitaria en China y Hong Kong pueden expandir la cobertura universal de salud. revisión de datos y literatura han sido utilizados en este estudio. los servicios de enfermería han evolucionado mucho desde el comienzo de la profesión. El desarrollo de los servicios de enfermería comunitaria han ampliado el alcance</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3110653','PMC'); return false;" href="https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3110653"><span>Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Przegląd badań</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pmc">PubMed Central</a></p> <p>Pisarska, Agnieszka</p> <p>2009-01-01</p> <p>Streszczenie Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej – metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, <span class="hlt">analiza</span> dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21666751','PUBMED'); return false;" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21666751"><span>[Neighbourhood characteristic as risk-protective factor related to substance use by youth Review of the contemporary research.</span></a></p> <p><a target="_blank" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed">PubMed</a></p> <p>Pisarska, Agnieszka</p> <p>2009-01-01</p> <p>Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej - metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, <span class="hlt">analiza</span> dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych i</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..465M','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..465M"><span>The Change of Structural and Thermal Properties of Rocks Exposed to High Temperatures in the Vicinity of Designed Geo-Reactor / Zmiany właściwości strukturalnych i cieplnych skał poddanych wysokim temperaturom w rejonie projektowanego georeaktora</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Małkowski, Piotr; Niedbalski, Zbigniew; Hydzik-Wiśniewska, Joanna</p> <p>2013-06-01</p> <p>ętościową i zmniejszają swoją gęstość właściwą. Największe zmiany wykazują skały iłowcowe, które mogą zwiększyć swoją gęstość objętościową ρο o ponad 20%, podczas gdy największy ubytek gęstości właściwej wykazują łupki ilaste i piaszczyste, których zmiana ρs wahała się od 0,88% do 5,93%, natomiast piaskowce zmniejszają swoją gęstość średnio o ok. 1,5%. Choć wydaje się logiczne, że wraz z wypalaniem się skał powinna wzrastać ich porowatość i jednocześnie zmieniać się gęstość objętościowa, badania nie wykazują ścisłej zależności pomiędzy oboma parametrami. <span class="hlt">Analiza</span> granicznych wartości współczynnika przewodzenia ciepła skał karbońskich w temperaturach 20°C i 1000°C pokazuje, że wartości współczynnika λ po wygrzaniu skały ma tendencję odwrotnie proporcjonalną do wartości pierwotnej. Dla współczynnika przewodności cieplnej równego ok. 1 W/m·K w temperaturze pokojowej, po wygrzaniu skał do 1000°C jego wartości gwałtownie rosną do nawet 14 W/m·K. Wraz z większą początkową zdolnością do przewodzenia ciepła, wyprażenie skał w wysokiej temperaturze zaczyna przynosić skutek odwrotny w stosunku do jego przewodności cieplnej. Tendencja spadku przewodnictwa cieplnego dla skał osadowych jest zgodna z obserwacjami niemieckimi łupków i piaskowców, gdzie stwierdzono, że współczynnik λ dla temperatury pokojowej wynosi ok. 3,0-3,3 W/m·K, natomiast po ogrzaniu do temperatury 800°C jego wartość spada do ok. 1,4 W/m·K (Clauser & Huenges, 1995). Zauważalny jest także wyraźny logarytmiczny charakter zmian zdolności skał do przewodzenia ciepła przed i po wygrzewaniu ich w wysokich temperaturach. Współczynnik determinacji jest dla przebadanych próbek równy 0,70, co wobec niestabilności procesów termicznych w skałach i ich ścisłej zależności od składu mineralogicznego należy uznać za wyjątkowo wysoki. Wykonana <span class="hlt">analiza</span> pokazuje, że nie można wykazać żadnej korelacji</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..505A','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..505A"><span>Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Ahangari, Kaveh; Paji, Arman Gholinezhad; Behdani, Alireza Siami</p> <p>2013-06-01</p> <p> trzech spośród tych metod: metody numerycznej, równowagi granicznej oraz metody probabilistycznej, do analizy stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie kopalni rud żelaza w Chadormalu w Iranie. Oprogramowanie wykorzystane w badaniach analitycznych to pakiet FLAK przy metodzie numerycznej, oprogramowanie SLIDE oraz wykresy kołowe przy metodzie równowagi granicznej oraz jakościowe drzewa określające występowanie uskoków i pół-jakościowe macierze ryzyka przy metodzie probabilistycznej. Wyniki uzyskane w oparciu o trzy wyżej wymienione metody wykazały wystąpienie zawalenia się skał metasomatycznych na poziomie od 1405 do 1525 m. Głównymi czynnikami warunkującymi zawalenie się skał w tym regionie była obecność licznych pęknięć oraz uskoków. Wskaźniki bezpieczeństwa uzyskane przy pomocy metod numerycznych, wykresu kołowego oraz oprogramowanie SLIDE wyniosły kolejno: 1.16, 1.25, 1.27. W odniesieniu do niestabilności w rejonie skał metasomatycznych, aby uczynić tę strefę bardziej stabilną należy uwzględnić takie czynniki jak kąt nachylenia ławy oraz obniżenie wysokości. <span class="hlt">Analiza</span> przeprowadzona w oparciu o macierze ryzyka wykazała, że strefa ta jest strefą wysokiego ryzyka, zaś wyniki analizy numerycznej oraz wyników uzyskanych przy pomocy metody równowagi granicznej w pełni ten wniosek potwierdziły.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3312840','PMC'); return false;" href="https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3312840"><span>Descriptive attributes used in the characterization of stingless bees (Apidae: Meliponini) in rural populations of the Atlantic forest (Misiones-Argentina)</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pmc">PubMed Central</a></p> <p></p> <p>2012-01-01</p> <p> identify the spectrum of salient properties relevant from the emic perspective to characterize the stingless bees. In this sense, the analysis proposed here is useful to study folk taxonomy in culturally heterogeneous groups or multicultural regions, where the linguistic elements usually employed cannot be applied. Resumen Antecedentes Los seres humanos, al identificar y clasificar a los organismos emplean una combinación de características morfológicas, sensoriales, utilitarias, culturales y ecológicas. Entre los aportes generados desde la etnotaxonomía, se ha obtenido información sobre los caracteres utilizados para identificar y clasificar una gran diversidad de grupos taxonómicos. Sin embargo, aún faltan trabajos donde se comparen los caracteres utilizados en las descripciones de taxones y se analice en qué medida estos descriptores se encuentran representados. Las abejas sin aguijón conforman un diverso grupo de insectos sociales que han sido estudiadas desde la perspectiva etnobiológica, dada su importancia utilitaria y cultural. Los interrogantes que guían este trabajo son ¿Qué elementos tienen en cuenta los pobladores para caracterizar a las abejas sin aguijón? y ¿Qué importancia revisten los mismos en el estudio de las clasificaciones locales? Métodos Se realizaron entrevistas semiestructuradas y recorridos en áreas rurales con los informantes. Se caracterizan a las etnoespecies conocidas localmente; se identifican los atributos descriptores y los criterios emergentes utilizados para dichas caracterizaciones; y se estima la frecuencia de citas de los atributos descriptores y criterios emergentes. Por otra parte, se comparan los atributos descriptores empleados para cada etnoespecie y se <span class="hlt">analiza</span> el aporte de las caracterizaciones como estrategia heurística en el estudio de los sistemas de clasificación folclóricos. Resultados Se halló el empleo de 19 descriptores biológicos (que fueron agrupados en 4 criterios emergentes) y de comparaciones</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2004HydJ...12..336V','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2004HydJ...12..336V"><span>Fracture hydraulic conductivity in the Mexico City clayey aquitard: Field piezometer rising-head tests</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Vargas, Carlos; Ortega-Guerrero, Adrián</p> <p></p> <p>éthode de Hvorslev et certains avec la méthode de Bouwer-Rice. Les résultats indiquent que la distribution de K' s'ajuste à des modèles de régression log-gaussiens. Les valeurs de K' les plus fréquentes dans les plaines de Chalco et de Texcoco sont entre 1E-09 et 1E-08 m/s, avec des moyennes similaires de 1.19E-09 et 1.7E-09 m/s respectivement, qui sont d'un ou deux ordres de grandeurs supérieures à la conductivité de la matrice. Dans la plaine de Mexico, la moyenne est proche d'un ordre de grandeur en moins, avec 2.6E-10 m/s. Ce contraste entre le K' mesuré et celui de la matrice est attribué à la présence de fractures dans les 25-40 m supérieurs, ce qui est en accord avec les études précédentes sur la migration de solutés au travers de l'imperméable. El acuífero principal del Área Metropolitana de la Ciudad de México está recubierto por un acuitardo regional lacustre, cuya conductividad hidráulica es fundamental para evaluar la protección natural de las aguas subterráneas contra los contaminantes presentes en superficie y su respuesta hidráulica. Este estudio <span class="hlt">analiza</span> la distribución y variación de dicha conductividad en las llanuras de Chalco, Texcoco y Ciudad de México (tres de los seis lagos que existían al principio en la Cuenca de México) a partir de 225 ensayos de campo en piezómetros múltiples existentes, ubicados entre 2 y 85 m de profundidad. La interpretación de los ensayos se ha realizado mediante el método de Hvorslev y-algunos-el de Bouwer-Rice. Los resultados indican que la distribución de la conductividad se ajusta a modelos de regresión lognormales. Las frecuencias dominantes en las Llanuras de Chalco y Texoco están comprendidas entre 1-9 y 10-8 m/s, con medias de población similares de 1.19×10-9 y 1.70×10-9 m/s, respectivamente, que son dos órdenes de magnitud mayores que el valor de la matriz. En el Llano de México, la media es casi un orden de magnitud inferior (2.60×10-10 m/s). Se atribuye este contraste</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2010RELEA..10...23D','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2010RELEA..10...23D"><span>Conversation with Lara about the Earth and Land. (Spanish Title: Conversando con Lara sobre la Tierra y la Teirra.) Conversando com Lara sobre a Terra e a Terra</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>da Conceição Barbosa-Lima, Maria</p> <p>2010-12-01</p> <p>The present article is the analysis of a conversation between the author and Lara, a four-yearold- girl, enrolled in nursery school, while she makes a drawing of the Earth. It took place outside school environment and without any other person around to avoid interference during the interview. According to Ferreira & Silva (2004), a researcher can only comprehend a child's drawing, or form, by listening to him/her while he/she is creating it. Lara presented the traditional flat drawing, picturing the sky parallel to the ground, as reported by Nardi & Carvalho (1996). However, when asked to draw the World - term used by Butterworth et al. (2002), in order to avoid unnecessary confusion - she represented it by a circle, with herself on the surface. Her drawings led to the conclusion that such girl does not know yet the World in which she lives is the Earth, and probably because of that, within her age and consequent maturity, she accurately differentiates the concepts of land and Earth. El presente artículo <span class="hlt">analiza</span> una entrevista libre, mientras una niña de 4 años y 4 meses, matriculada en el pregrado, dibuja la Tierra. Esta entrevista se realizó fuera del ambiente escolar y sin otra persona alrededor que pudiera interferir. De acuerdo con Ferreira Silva (2004), para quien investiga es posible conocer realmente lo que un niño o una niña pone en el papel a través de grafismos y/o dibujos si se lo escucha durante el proceso de creación de la escritura con imágenes. La niña, en este caso, representa la Tierra con el tradicional dibujo plano y el "cielo" paralelo al suelo, conforme analizaron Nardi & Carvalho (1996). Pero, cuando se Le solicita dibujar el "Mundo" - palabra empleada en un trabajo de Butterworth et al. (2002), con intención de no provocar "confusiones" innecesarias a sus sujetos de investigación- lo representa de forma circular, poniéndose sobre su superficie. Sus dibujos llevan a concluir que esta niña aún no tiene conocimiento que el mundo</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2016EGUGA..1811391C','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2016EGUGA..1811391C"><span>On The Black Sea Surozhian</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Caraivan, Glicherie; Corneliu, Cerchia</p> <p>2016-04-01</p> <p> Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement]. Springer, Dordrecht, pp. 149-203. Semenenko, V. N.; Kovaliuh, N.N., 1973. Absoliutnîi vozrast verhnecertverticinîh otlojenii Azovo-Cernomorskogo basseina po dannîm radiouglerodnogo <span class="hlt">analiza</span>, Gheologhiceskii jurnal, T 33, 6, 11-17. [Upper Quaternary sediments absolute radiocarbon age data from the Azovian - Black Sea Basin]. Journal of Geology,T 33, 6, 11-17.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2012RELEA..14....7C','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2012RELEA..14....7C"><span>Solar Physics Topics in High School: Analysis of a Course with Practical Activities at Dietrich Schiel Observatory. (Spanish Title: Temas de Física Solar Para Estudiantes de Escuelas Secundarias: un Análisis de un Curso con Enfoque Práctico en el Observatorio Dietrich Schiel.) Tópicos de Física Solar no Ensino Médio: Análise de um Curso com Atividades Práticas no Observatório Dietrich Schiel</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Calbo Aroca, Silvia; Donizete Colombo, Pedro, Jr.; Celestino Silva, Cibelle</p> <p>2012-12-01</p> <p>This work analyses results obtained in a solar physics course for high school students promoted at the Dietrich Schiel Observatory of the University of São Paulo (USP). The course was elaborated by the authors with the intention of investigating student's concepts about the Sun, teaching topics of modern physics related to the Sun and providing students with knowledge about our star as well. The methodology of data gathering consisted of audio and video records of classes and of semi-structured interviews, and analysis of answers to written questionnaires. The results showed that most high school students conceived the Sun as made of fire, while sunspots were thought to be holes in the Sun. Even though some students did know that a spectrum is formed using a prism or diffraction grating, most of them ignored the nature of the observed spectral lines. Through the course, this topic was developed by means of a practical approach with solar and lamp spectra observations. The results obtained in the course point to the importance of science centers as partners in formal education. In this specific case, the Solar Room at the Dietrich Schiel Observatory is as a favorable environment for teaching modern physics in high school. Este artículo <span class="hlt">analiza</span> los resultados obtenidos en un curso sobre la física solar, auspiciado por el Observatorio Dietrich Schiel de la USP para estudiantes de las escuelas secundarias. El curso fue diseñado por los autores con la intención de investigar las concepciones sobre el sol, enseñar temas relacionados con la física moderna del Sol y conocimientos generales sobre el astro rey. La metodología utilizada para la recolección de datos consistió en grabar, en audio y video, las clases, las entrevistas semi-estructuradas y las respuestas a los cuestionarios escritos. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes conciben el Sol como constituido por fuego y las manchas solares en la superficie solar como agujeros. Aunque</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2014ArMiS..59.1023W','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2014ArMiS..59.1023W"><span>The Outburst Risk as a Function of the Methane Capacity and Firmness of a Coal Seam</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Wierzbicki, Mirosław; Skoczylas, Norbert</p> <p>2014-12-01</p> <p>ącej skuteczną inicjację wyrzutu uznana została za miarę zagrożenia wyrzutowego dla rozpatrywanych parametrów f-dP. Dysponując wartościami tak określonych miar zagrożenia wyrzutowego dla całej siatki parametrów f-dP można wykreślić przestrzeń zagrożenia wyrzutowego w funkcji rozpatrywanych parametrów. Równoległa faza badań dotyczyła poszukiwania korelacji pomiędzy wskaźnikiem intensywności desorpcji, a zawartością gazu w węglu (metanonośnością Mn) na przykładzie pomiarów wykonanych w pokładzie 412 KWK "Zofiówka". W pokładzie tym zaobserwowano bardzo wyraźną, liniową zależność pomiędzy wskaźnikiem intensywności desorpcji, a metanonośnością. Poznanie funkcyjnej zależności Mn(dP) umożliwiło przedstawienie wyników prac laboratoryjnych jako przestrzeni zagrożenia wyrzutowego w funkcji zwięzłości i metanonośności. <span class="hlt">Analiza</span> uzyskanej przestrzeni zagrożenia wskazuje na jej zgodność zarówno z intuicją, jak i z kopalnianym doświadczeniem. Dla progowej w polskim górnictwie węglowym wartości zwięzłość (f = 0.3) stan zagrożenia wyrzutowego na poziomie 50% występuje przy Mn około 7 m3CH4/Mgcoaldaf. Aby zagwarantować podobny stan zagrożenia wyrzutowego dla kryterialnej wartości metanonośności na poziomie 8 [m3CH4/Mgcoaldaf] węgiel powinien mieć zwięzłość f powyżej 0.5. Oczywiście wartość izolinii na poziomie 50% jest umowna, a interpretacji powinny podlegać raczej kształty izolinii, niż ich wartości.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/1998HydJ....6..204S','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1998HydJ....6..204S"><span>Variations in hydraulic conductivity with scale of measurement during aquifer tests in heterogeneous, porous carbonate rocks</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Schulze-Makuch, Dirk; Cherkauer, Douglas S.</p> <p></p> <p> rapport au niveau d'échelle au cours d'essais de nappe individuels, dans des roches carbonatées poreuses, hétérogènes du sud-est du Wisconsin (Etats-Unis). Les résultats obtenus indiquent que la conductivité hydraulique augmente en général au cours d'un essai individuel en même temps que le volume d'aquifère concerné augmente, et que le taux d'augmentation est le même que celui déterminé en utilisant différentes méthodes de mesures. Ainsi, le fait que la conductivité hydraulique dépende de l'échelle d'observation au cours d'essais uniques ne résulte pas de la méthode de mesure. Cette conclusion est confirmée par 22 essais de nappe sur 26 entrepris dans des unités carbonatées àécoulement poreux dominant dans l'aquifère. En revanche, cette dépendance du niveau d'échelle est probablement due aux hétérogénéités existant dans l'aquifère, conclusion confortée par une simulation. Tous les types de variations de conductivité hydraulique en fonction de l'échelle au cours d'essais de nappe peuvent être expliqués par un modèle conceptuel d'aquifère hétérogène simple constitué par des zones à forte conductivitéà l'intérieur d'une matrice à faible conductivité. Resumen Estudios previos han mostrado que la conductividad hidráulica (K) de un acuífero parece crecer con el volumen ensayado. Hasta ahora, estos estudios se han basado en la utilización de métodos distintos para la determinación de la conductividad hidráulica a cada escala de interés, lo que hace pensar en la posibilidad de que este aumento observado sea debido a la variación en el método de medida y no al cambio de escala. Este estudio <span class="hlt">analiza</span> el valor de K en función de la escala a partir de ensayos individuales en rocas carbonatadas heterogéneas y porosas al sudeste de Wisconsin, EEUU. Los resultados de este estudio indican que la K obtenida en ensayos individuales crece generalmente al aumentar el volumen de acuífero implicado en el ensayo, y que la tasa de</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2003cnam.conf...47S','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2003cnam.conf...47S"><span>Efectos de la irradiación iónica en hielos de moléculas carbonadas</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Satorre, M. A.</p> <p></p> <p>En Astrofísica podemos encontrar numerosos contextos en los cuales se observan moléculas en estado sólido que, en condiciones estándar de presión y temperatura, se encontrarían como gases o líquidos. Dichas moléculas se denominan hielos y han sido observadas en nubes densas del medio interestelar, en envolturas circumestelares, en satélites del Sistema Solar, en cometas, etc. Los hielos pueden ser alterados en su composición química debido a diversos factores como por ejemplo variaciones de temperatura o aportes energéticos por parte de la irradiación, ya sea tanto de fotones ultravioleta como de iones. Dependiendo del escenario astrofísico que analicemos, unos factores cobran más importancia que otros. Los experimentos de laboratorio muestran el efecto que produce sobre la composición de los hielos la irradiación iónica, en particular sobre los que contenían alguna molécula con átomos de carbono. Dicha composición se <span class="hlt">analiza</span> con espectroscopía IR en el rango de 2 a ˜ 25μ m. La aplicabilidad de los resultados de los experimentos es distinta dependiendo de la composición química inicial de los hielos, del tipo de ion utilizado y de la dosis total de irradiación. Existen efectos generales de la irradiación sobre la materia en los experimentos de relevancia astrofísica como son: - la formación de nuevas moléculas, que pueden incluir o no el ion incidente; - la progresiva pérdida de hidrógeno (carbonización) cuando irradiamos muestras que originalmente contienen una determinada relación carbono/hidrógeno; - la variación de la temperatura de sublimación que presentan algunos hielos. Esto puede suceder tanto en hielos que estaban presentes antes de la irradiación como en hielos formados por ésta. Se presentará el papel del ion en la formación de nuevas moléculas a partir de las que originalmente se encontraban en el hielo. Al penetrar en él, el ion provoca distintos procesos como rotura de enlaces y excitaciones electr</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..521T','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..521T"><span>Numerical Simulation of Stress-Relief Effects of Protective Layer Extraction / Symulacja numeryczna skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie jej wybierania</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Tian-Rang, Jia; Zi-Min, Zhang; Chun-An, Tang; Yong-Jun, Zhang</p> <p>2013-06-01</p> <p> with the stress-relief effects in field. Badania terenowe oraz modelowanie w warunkach laboratoryjnych skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie wydobycia są niezwykle czasochłonne i skomplikowane. Uwzględniając niejednorodność skał i wykorzystując dane geologiczne i o obecności gazów w kopalni Pindingshan 5, opracowano model numeryczny pękania skał w układzie gaz-ciało stałe w oparciu o analizę układu RFPA-Gaz. Model wykorzystano do symulacji zmian naprężeń, odkształceń stropu i spągu, propagacji pęknięć, przemieszczeń w pokładach zabezpieczonych, zmian w przepuszczalności gazów oraz migracji gazów w trakcie wybierania warstwy zabezpieczającej. Wyniki symulacji odwzorowują zmiany naprężeń, odkształceń stropu i spągu, propagacji pęknięć w trakcie wybierania warstwy ochronnej. Ruchy warstw górotworu scharakteryzowano poprzez analizę trzech stref nadkładu i dwóch stref lezących poniżej: w warstwach nadkładu: strefy zawału, strefy spękań oraz strefy osiadania (przemieszczenia w kierunku pionowym), w warstwach leżących poniżej: strefy odkształcenia i pękania spągu, oraz strefy odkształceń elastyczno- plastycznych w kierunku pionowym. Wykazano, że odprężanie miało miejsce w pokładzie zabezpieczającym, co prowadziło do powstania przemieszczeń pionowych oraz poziomych, zanotowano także znaczny wzrost przepuszczalności gazów, desorpcji gazów oraz ich transportu. Z tych względów zagrożenie wybuchem w pokładzie ochronnym zostało wyeliminowane. Całościowa <span class="hlt">analiza</span> zmian stanu naprężenia, charakterystyki odkształceń i rozkładu pęknięć w pokładzie węgla przeprowadzona została dla czterech stref przecieku gazów, wydzielonych w oparciu zmiany natężenia wypływu gazów, ciśnienia gazów oraz przepuszczalności w odniesieniu do natężenia przepływu gazu w spągu w warstwie ochronnej. Te cztery strefy odpowiadały czterem strefom w których zanotowano odmienne stany napr</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60..107P','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60..107P"><span>The Assessment of Susceptibility on Drainage in an Aquifer on the Basis of Pumping Tests in a Lignite Mine / Ocena Podatności Ośrodka Wodonośnego Na Odwodnienie Na Podstawie Próbnych Pompowań W Kopalni Węgla Brunatnego</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Polak, Krzysztof; Kaznowska-Opala, Karolina; Pawlecka, Katarzyna; Różkowski, Kazimierz; Klich, Jerzy</p> <p>2015-03-01</p> <p>ężystej S, pozwala na wyznaczenie najbardziej korzystnych warunków eksploatacji studni. Wspomniane parametry hydrogeologiczne są składowymi równania opisującego hydrauliczną oporność ośrodka wodonośnego (12). Uogólniając, parametr B, może być kryterium wykorzystanym przy planowaniu i projektowaniu systemu odwodnienia studziennego, a także bieżącej oceny skuteczności współpracy systemu. Na rysunku 3. przedstawiono ideowo metodykę oznaczania tego parametru, za pomocą testu próbnego pompowania. Dotychczas interpretacja wyników próbnych pompowań koncentrowała się na ocenie technicznych warunków pracy otworów studziennych. W tym celu wykorzystywano współczynnik C występujący we wzorze Jacoba, który stanowił kryterium odbioru studni od wykonawcy. Zdaniem autorów niniejszej pracy wyniki próbnych pompowań należy interpretować w szerszym ujęciu, zwracając uwagę na parametr B, opisujący oporność hydrauliczną przy przepływie laminarnym wody w ośrodku wodonośnym. <span class="hlt">Analiza</span> rozkładu przestrzennego zmian tego parametru pozwala na racjonalizację systemu odwodnienia studziennego w tym ocenę niezbędnych wyprzedzeń w zakresie wykonawstwa studni. W praktyce, ocenę geohydraulicznych warunków prowadzonego odwodnienia przeprowadzono przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody próbnych pompowań wielostopniowych opracowanych przez Klicha (1997). W pracy niniejszej przedstawiono wyniki próbnych pompowań w 27 studniach pracujących w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Na rysunkach 5-9 przedstawiono wyniki oceny parametru B dla podstawowych kompleksów wodonośnych, dla których wykonano próbne pompowania badawcze. Podział wykresów wynika z przeznaczenia studni, co odpowiada podziałowi przedstawionemu na rysunku 4. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wstępnych uogólnień. W tabeli 1. zaproponowano wstępną klasyfikację podatności ośrodka wodonośnego na prowadzone odwodnienie. Klasyfikacja może być wykorzystana do cel</p> </li> </ol> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_2");'>2</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_3");'>3</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_4");'>4</a></li> <li class="active"><span>5</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>6</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div><!-- col-sm-12 --> </div><!-- row --> </div><!-- page_5 --> <div id="page_6" class="hiddenDiv"> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_2");'>2</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_3");'>3</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_4");'>4</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_5");'>5</a></li> <li class="active"><span>6</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-12"> <ol class="result-class" start="101"> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60..791M','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60..791M"><span>Interpolation and Sampling Errors of the Ash and Sulphur Contents in Selected Polish Bituminous Coal Deposit (Upper Silesian Coal Basin - USCB) / Błędy Interpolacji I Opróbowania Zawartości Popiołu I Siarki W Wytypowanych Polskich Złożach Węgla Kamiennego (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Mucha, Jacek; Wasilewska-Błaszczyk, Monika</p> <p>2015-09-01</p> <p> coal seams by means of contour maps is unreasonable if they are based on drill core sampling. Prawo geologiczne i górnicze a w szczególności Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z dnia 22 grudnia 2011 r. nakłada na dokumentatora złoża obowiązek ilustrowania zmienności jakości kopaliny za pomocą map. W odniesieniu do złóż węgla kamiennego rozmieszczenie wartości parametrów charakteryzujących jego jakość najczęściej wizualizuje się za pomocą map izoliniowych zawartości siarki, zawartości popiołu lub wartości opałowej konstruowanych w oparciu o wyniki ich interpolacji w regularnej sieci interpolacyjnej znacznie zagęszczonej w stosunku do sieci rozpoznania złoża. Podstawowymi źródłami informacji o wartościach tych parametrów w warunkach złóż Górnośląskiego Zagłębia Węglowego są wyniki opróbowania rdzeni z otworów wiertniczych (we wczesnych fazach rozpoznania złoża) i wyniki opróbowania bruzdowego pokładów w wyrobiskach górniczych (w zaawansowanych fazach rozpoznania złoża). Otwory wiertnicze są wykonywane w nieregularnej sieci ale z reguły zapewniają jednolite pokrycie złoża. Próby bruzdowe w wyrobiskach górniczych pobierane są na ogół ze stałym rozstawem ale charakteryzują jedynie części złóż rozciętych wyrobiskami. W artykule przestawiono wyniki badań nad wielkością błędów interpolacji zawartości siarki i popiołu oraz na ich tle przedstawiono oszacowania błędów opróbowania wykonane dla dwóch pokładów kopalni Murcki (330 i 334/2) oraz jednego pokładu kopalni Brzeszcze (405/1) (Fig. 1 i 2). Metodyczną podstawę badań stanowiła statystyczna i geostatystyczna <span class="hlt">analiza</span> zmienności wyników opróbowań, geostatystyczna procedura interpolacji tych parametrów za pomocą zwyczajnego krigingu punktowego oraz dla określenia błędów przygotowania próbki do analizy chemicznej elementy teorii opróbowania Gy (Mucha i Wasilewska, 2006</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60...93N','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60...93N"><span>Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Niedoba, Tomasz</p> <p>2015-03-01</p> <p> potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1,..., Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba i Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013b); - <span class="hlt">analiza</span> czynnikowa (Tumidajski, 1997; Tumidajski and Saramak, 2009); - metody wielowymiarowej wizualizacji danych. W artykule zastosowano nowoczesną metodę wizualizacji wielowymiarowych danych - metodę tzw. map odniesienia (z ang. relevance maps). Aby zastosować ww. metodę przeprowadzono doświadczenia na trzech typach węgla, pobranych z trzech kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były to węgle typu 31, 34.2 i 35, według polskiej klasyfikacji węgli. Każdą z pobranych prób poddano rozdziałowi na klasy ziarnowe a następnie każdą z klas ziarnowych rozdzielono na frakcje densymetryczne za pomocą rozdziału w roztworze chlorku cynku. Tak otrzymane klaso-frakcje przebadano chemiczne ze względu na wybrane parametry jakościowe węgla. Były to takie cechy jak: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość substancji lotnych oraz miąższość materiału. Otrzymano w ten sposób zestaw siedmiu danych dla każdej klasy ziarnowej i każdego typu węgla. Stanowił on swoisty siedmiowymiarowy zbiór, który postanowiono zobrazować za pomocą techniki wizualizacji bazującej na tzw. mapach odniesienia. W metodzie map odniesienia na płaszczyźnie służącej do wizualizacji danych zostają rozmieszczone specjalne punkty zwane punktami odniesienia, reprezentujące poszczeg</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2014ArMiS..59..897B','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2014ArMiS..59..897B"><span>The Influence of Shale Rock Fracturing Equipment Operation on Atmospheric Air Quality</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Bogacki, Marek; Macuda, Jan</p> <p>2014-12-01</p> <p>. Zaadoptowano na potrzeby obliczeń modelowych wskaźniki emisji opracowane między innymi przez Amerykańską Agencję ds. Środowiska, czy Europejską Agencję ds. Środowiska. Obliczenia propagacji w powietrzu zanieczyszczeń pochodzących z analizowanych silników wykonano metodą modelowania matematycznego wykorzystując w tym celu model smugi Gaussa. Wyniki obliczeń pozwoliły na ocenę rozkładu przestrzennego stężeń maksymalnych 1-godzinnych (S1), częstości przekroczeń wartości dopuszczalnej stężeń 1-godzinnych (P(D1)), percentyla 99,8 lub 99,726 ze stężeń 1-godzinnych oraz stężeń średniorocznych (Sa) dla wybranych, najbardziej istotnych z punktu widzenia wpływu na jakość powietrza zanieczyszczeń tj.: NOx (jako NO2), SO2, CO, PM10, benzo(a) pirenu, benzenu, toluenu, ksylenu, formaldehydu, aldehydu octowego oraz akroleiny. Wyniki obliczeń stężeń wybranych substancji w powietrzu na granicy wiertni zestawiono w tabeli 9, natomiast rozkłady przestrzenne stężeń NOx oraz PM10 przedstawiono na rysunkach 3-8. <span class="hlt">Analiza</span> wyników obliczeń nie wykazała wprawdzie dla analizowanego przypadku występowania przekroczeń obowiązujących w Polsce standardów imisyjnych, ale w przypadku takich zanieczyszczeń jak tlenki azotu (NOx) czy pył PM10 istnieje realne zagrożenie wystąpienia takich przekroczeń, między innymi w sytuacji, gdy łączna moc zainstalowana w silnikach napędzających urządzenia technologiczne w czasie procesu szczelinowania będzie wyraźnie większa niż przyjęta w opisanych badaniach. Wnioski z przeprowadzonych obliczeń wskazują na istotny wpływ na jakość powietrza emisji tlenków azotu (NOx) i pyłu PM10. Ryzyko wystąpienia przekroczeń obowiązujących standardów imisyjnych poza granicą wiertni jest uwarunkowane zarówno czynnikami technologicznymi (łączna moc pracujących silników, parametry spalanego paliwa, zastosowane w silnikach techniki ograniczenia emisji, czas trwania szczelinowania itp.) jak i szeregiem</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60..743M','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60..743M"><span>New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam</p> <p>2015-09-01</p> <p>ąpnięciem - tabela 1 (Barański i in., 2007), stosowane aktualnie przez większość kopalń w polskim górnictwie węglowym. Kryteria te w części przypadków nie prowadziły do zadawalających i w pełni wiarygodnych wskazań, ze względu na małą liczbę analizowanych parametrów sejsmologicznych oraz brak sekwencyjnej analizy ich zmian w czasie prowadzonej eksploatacji. Wady te uwzględnia nowe podejście metodyczne do oceny stanu zagrożenia. Nowe kryteria oceny stanu zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpnięciem przedstawiono w tabeli 2. Zakwalifikowanie do określonego stanu zagrożenia wymaga spełnienia wartości kryterialnych przez więcej niż połowę parametrów sejsmicznych, przypisanych do określonego stanu zagrożenia i rodzaju wyrobiska. Skuteczność przedstawionych nowych kryteriów oceny stanu sejsmicznego i zagrożenia tąpnięciem, opartych o sekwencyjną analizę wybranych parametrów kryterialnych w przemieszczających się co dobę oknach czasowych, została pokazana na przykładach obliczeniowych rzeczywistych sytuacji pomiarowych uzyskanych podczas eksploatacji pokładu węgla 510 ścianą nr. 6 oraz pokładu 503 ścianą nr. 3 w KWK Bobrek-Centrum. Przeprowadzono dyskusję opracowanych kryteriów dowodząc, że stosowanie do oceny stanu zagrożenia tąpaniami różnych parametrów wstrząsów jest niezbędne, aby na bieżąco obserwować to zagrożenie w zależności od różnych mechanizmów wstrząsów i dla różnych sytuacji górniczo-geologicznych. <span class="hlt">Analiza</span> jednego parametru kryterialnego może często doprowadzić do błędnych wniosków i niskiej wiarygodności wykonanej oceny stanu zagrożenia. Z tej przyczyny w najnowszej wersji metody sejsmologicznej zaproponowanej do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, uwzględniono pięć niezależnych parametrów sejsmologicznych opisanych w tabeli 2.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58.1057B','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58.1057B"><span>Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Bołoz, Łukasz</p> <p>2013-12-01</p> <p>ciany co również korzystnie wpływa na wydobycie. Przekładkę realizować będą, oprócz układów przesuwnych sekcji, układy przesuwne napędów zlokalizowane w chodnikach lub ewentualnie obudowa skrzyżowań. Do sterowania położeniem kombajnu jednoorganowego, a w szczególności kierunkiem eksploatacji na wybiegu ściany (wznios, upad), zastosowane będą siłowniki korekcyjne łączące belkę układu przesuwnego sekcji z rynną przenośnika. Kopalnie jak i producenci sprzętu górniczego wykazują coraz większe zainteresowanie możliwością skutecznej eksploatacji pokładów cienki. Zaproponowany kompleks do eksploatacji cienkich pokładów wyposażony w kombajn jednoorganowy przeznaczony jest do pracy w technologii urabiania dwukierunkowego. Charakterystyczną cechą tej technologii jest brak fazy zawrębiania oraz praca na pełny zabiór na całej długości ściany. W przypadku zmiany grubości pokładu możliwa jest zmiana organu, natomiast sterowanie w kierunku wybiegu odbywać się będzie za pomocą siłowników korekcyjnych. Opracowanie technologii pracy kompleksu wyposażonego w kombajn jednoorganowy, <span class="hlt">analiza</span> możliwego do osiągnięcia wydobycia dobowego, przy jego zastosowaniu oraz określenie wymaganych parametrów maszyn kompleksu ścianowego, a w szczególności kombajnu, potwierdza poprawność przyjętych założeń.</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60..143W','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ArMiS..60..143W"><span>Influence of the Plow Filling and Thread Angle onto the Plow Head Efficiency / Wpływ Współczynnika Wypełnienia Organu Oraz Kąta Nawinięcia Płata Ślimaka Na Sprawność Ładowania Frezującymi Organami Ślimakowymi</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Wydro, Tomasz</p> <p>2015-03-01</p> <p> silniku posuwu w funkcji sprawność ładowania ηl. Uzyskane wyniki i ich <span class="hlt">analiza</span> pozwoliły stwierdzić, że badane organy wykazywały bardzo zróżnicowane sprawności ładowania, w zależności od zmiennych parametrów ruchowych, czyli prędkości posuwu vp i obrotów n, a także przy różnym kącie nawinięcia płata ślimaka. Również istotnym wnioskiem z badań, który może w praktyce zostać wykorzystany, jest fakt, że dla stałych obrotów organu n i zwiększanej prędkości posuwu vp spadała sprawność ładowania ηł (dla pracy organu bez ładowarki). Fakt ten jest ważny, ponieważ w warunkach dołowych w trakcie eksploatacji kombajnu ścianowego istnieje tylko możliwość regulacji jego prędkości posuwu. Istotnym dla wykorzystania w praktyce, może być również fakt, iż przy pracy organu z ładowarką występuje wzrost poboru mocy organu przy wzroście współczynnika wypełnienia kw. Jest to istotne z punktu widzenia ekonomi eksploatacji i dążenia do minimalnego zużycia energii. Zrealizowane badania laboratoryjne sprawności procesu ładowania, pozwoliły uzyskać szeroki zakres wyników, które mogą pomóc przy doborze parametrów ruchowych kombajnu ścianowego w trakcie jego eksploatacji, a nawet wcześniej, na etapie projektowania organów ślimakowych (Wydro, 2011).</p> </li> <li> <p><a target="_blank" onclick="trackOutboundLink('http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..375P','NASAADS'); return false;" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2013ArMiS..58..375P"><span>Properties of Waste from Coal Gasification in Entrained Flow Reactors in the Aspect of Their Use in Mining Technology / Właściwości odpadów ze zgazowania węgla w reaktorach dyspersyjnych w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych</span></a></p> <p><a target="_blank" href="http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html">NASA Astrophysics Data System (ADS)</a></p> <p>Pomykała, Radosław</p> <p>2013-06-01</p> <p> przedstawiono analizę możliwości wykorzystania ubocznych produktów zgazowania, jako materiałów do podsadzki hydrauliczne (wg normy PN-93/G-11010), podsadzki zestalanej oraz mieszaniny do doszczelniania zrobów (wg normy PN-G-11011:1998) - technologii stosowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Podstawowe badania ubocznych produktów zgazowania obejmowały takie właściwości jak gęstość, wilgotność, skład ziarnowy, wymywalność zanieczyszczeń chemicznych oraz zawartość radionuklidów. Wybrane właściwości fizyczne ubocznych produktów zgazowania oraz ich oznaczenie zestawiono w tabeli 1. Składy ziarnowe żużli ze zgazowania, analizowanych pod kątem zastosowania w podsadzce hydraulicznej przedstawiono na rys. 1, a materiałów dla technologii zawiesinowej, czyli popiołu lotnego A2 oraz zmielonych żużli oznaczonych, jako S1m, S2m oraz S3m - na rys. 2. Żużle ze zgazowania zawierają nie więcej niż 6% ziaren mniejszych niż 0,1 mm, co odpowiada wymaganiom dla materiałów podsadzkowych I klasy. <span class="hlt">Analiza</span> wymywalności zanieczyszczeń chemicznych wykazała przekroczenia wymagań jednej lub obu przywołanych norm w zakresie pH i/lub niklu dla próbek żużli S1 i S2 oraz popiołu A2 (tab. 2). Zwraca uwagę bardzo niska wartość pH oraz bardzo wysoka zawartość niklu dla żużla S1. Jest to rzecz nietypowa dla krajowych odpadów energetycznych powstających ze spalania węgla kamiennego. W zakresie zawartości radionuklidów wszystkie materiały spełniają nie tylko wymagania norm podsadzkowych, ale również wymagania stawiane materiałom budowlanym (tab. 3). Ściśliwość żużli ze zgazowania kształtuje się na poziomie 11÷14%, co pozwala zakwalifikować je do materiałów podsadzkowych III klasy. Aby uzyskać materiał wyższej klasy, konieczne jest zmieszanie żużli z piaskiem podsadzkowych. W zakresie wodoprzepuszczalności wszystkie żużle kwalifikują się, jako materiał podsadzkowy klasy I (rys. 5, tab. 4). W normie PN-G-11011</p> </li> </ol> <div class="pull-right"> <ul class="pagination"> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_1");'>«</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_2");'>2</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_3");'>3</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_4");'>4</a></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_5");'>5</a></li> <li class="active"><span>6</span></li> <li><a href="#" onclick='return showDiv("page_6");'>»</a></li> </ul> </div> </div><!-- col-sm-12 --> </div><!-- row --> </div><!-- page_6 --> <center> <div class="footer-extlink text-muted"><small>Some links on this page may take you to non-federal websites. Their policies may differ from this site.</small> </div> </center> <div id="footer-wrapper"> <div class="footer-content"> <div id="footerOSTI" class=""> <div class="row"> <div class="col-md-4 text-center col-md-push-4 footer-content-center"><small><a href="http://www.science.gov/disclaimer.html">Privacy and Security</a></small> <div class="visible-sm visible-xs push_footer"></div> </div> <div class="col-md-4 text-center col-md-pull-4 footer-content-left"> <img src="https://www.osti.gov/images/DOE_SC31.png" alt="U.S. Department of Energy" usemap="#doe" height="31" width="177"><map style="display:none;" name="doe" id="doe"><area shape="rect" coords="1,3,107,30" href="http://www.energy.gov" alt="U.S. Deparment of Energy"><area shape="rect" coords="114,3,165,30" href="http://www.science.energy.gov" alt="Office of Science"></map> <a ref="http://www.osti.gov" style="margin-left: 15px;"><img src="https://www.osti.gov/images/footerimages/ostigov53.png" alt="Office of Scientific and Technical Information" height="31" width="53"></a> <div class="visible-sm visible-xs push_footer"></div> </div> <div class="col-md-4 text-center footer-content-right"> <a href="http://www.science.gov"><img src="https://www.osti.gov/images/footerimages/scigov77.png" alt="science.gov" height="31" width="98"></a> <a href="http://worldwidescience.org"><img src="https://www.osti.gov/images/footerimages/wws82.png" alt="WorldWideScience.org" height="31" width="90"></a> </div> </div> </div> </div> </div> <p><br></p> </div><!-- container --> <script type="text/javascript"><!-- // var lastDiv = ""; function showDiv(divName) { // hide last div if (lastDiv) { document.getElementById(lastDiv).className = "hiddenDiv"; } //if value of the box is not nothing and an object with that name exists, then change the class if (divName && document.getElementById(divName)) { document.getElementById(divName).className = "visibleDiv"; lastDiv = divName; } } //--> </script> <script> /** * Function that tracks a click on an outbound link in Google Analytics. * This function takes a valid URL string as an argument, and uses that URL string * as the event label. */ var trackOutboundLink = function(url,collectionCode) { try { h = window.open(url); setTimeout(function() { ga('send', 'event', 'topic-page-click-through', collectionCode, url); }, 1000); } catch(err){} }; </script> <!-- Google Analytics --> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-1122789-34', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- End Google Analytics --> <script> showDiv('page_1') </script> </body> </html>