Science.gov

Sample records for efektivity lecby nadorovych

 1. Development of Dynamically Optimized Wireless Transmission System for Wireless Sensor Networks in Highrise Apartment Building Heating Systems / Optimizētas Dinamiskās Bezvadu Sensoru Tīklu Pārraides Risinājuma Izstrāde Daudzstāvu Ēku Apkures Sistēmas Parametru Izgūšanai Un Vadībai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Isakovs, V.; Kondratjevs, K.; Kunicina, N.; Freliha, B.; Zabasta, A.

  2015-08-01

  Smart meters will be at the centre of the integrated solutions, including interaction with other networks in the next decade. The developed solution for multi-apartment building ventilation and heating parameter monitoring aims to increase energy efficiency and optimal control of the existing system. Dynamic control of heat and ventilation systems, heat loss detection, calculation and mitigation, and individual heat energy accounting are difficult tasks to accomplish. This article deals with the data transmission system using battery powered ISM band radio transmitters. The temperature measurement sensors with cumulative temperature reading are used as sensor part for this solution. The offered approach to monitoring system is used for overall building and individual apartment monitoring. Data coding and antenna designs are explained for this particular application. Daudzstāvu ēkas, kuras nav sākotnēji plānotas integrācijai ar ēku vadības sistēmām, rada kompleksu problemātisko vidi modernizācijai. Vadu sensoru sistēmu uzstādīšana šādās ēkās kļūst nepraktiska vai pat neiespējama. Šī iemesla dēļ ir nepieciešamas efektīvas bezvadu sensoru sistēmas, kas spētu nodrošināt mērījumu nogādi, ņemot vērā daudzstāvu ēku specifiku. Rakstā tiek piedāvāts bezvadu sensoru tīkla risinājums efektīvai datu pārraidei siltumapgādes sistēmas parametru izgūšanai. Tiek izstrādāta un aprobēta specializētā virziena antena efektīvai radio telegrammu savākšanai no dzīvokļiem, nogādājot mērījumus datu koncentratoros. Ziņojumu telegrammu efektīvai pārraidei tiek piedāvāta datu kodēšanas kumulatīvā metode. Piedāvātais risinājums pielietojams gan jaunām, gan esošām ēkām. Izgūtie dati ir pielietojami siltuma apgādes sistēmas uzraudzībai, regulēšanai, kā arī individuālā siltuma patēriņa tarifikācijai.

 2. Evaluation of the Uniform Field Distortions Produced by a Toroidal Dielectric Body / Novērtējums Viendabīga Elektriskā Lauka Izkropļojumiem, Kurus Rada Toroīda Formas Dielektrisks Ķermenis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krasnitsky, Y. A.; Popov, A. E.; Kalnacs, A.

  2015-08-01

  Distortions of the structure of a uniform electric field when a dielectric body with a toroidal shape is placed in it are considered in the quasi-static approximation. The rate of distortion is proposed to estimate through the effective permittivity of toroid determined by solving the corresponding boundary value problem. Some numerical estimates obtained using specially developed software in the language of Matlab are given. Darbā apskatīts kvazi-statisks tuvinājums viendabīga elektriskā lauka izkropļojumiem gadījumos, kad tajā tiek ievietots dielektrisks toroīda formas ķermenis. Izkropļojumu apmēru tiek piedāvāts novērtēt ar toroīda efektīvo caurlaidību, kas tiek noteikta, atrisinot atbilstošo robežvērtību uzdevumu. Tiek doti skaitliski novērtējumi, kas iegūti, lietojot speciāli valodā Matlab izstrādātu programmatūru.

 3. Screen Printing of SU-8 Layers for Microstructure Fabrication / Ar Sietspiedi Uzklātu SU-8 Pārklājumi Mikro-Struktūru Izgatavošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Klavins, J.; Mozolevskis, G.; Ozols A., A.; Nitiss, E.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  We report on a screen printing fabrication process for large-area SU-8 layers utilised for the preparation of microstructures in display devices such as microelectronic, electrowetting or bistable devices. The screen printing method has been selected for its effectiveness and simplicity over traditionally used spin-coating ones. Layers and microstructures produced thereof have shown proper homogeneity. Relationships between screen parameters to coating thickness have been established. Coating on an ITO (indium tin oxide) hydrophobic surface is possible when surface has been treated by UV/Ozone to increase its aqueous ability. To this end, the hydrophilic microstructure grids have been successfully built on a hydrophobic layer by screen printing and traditional lithography processes. Compared to conventional spin-coating methods, the screen printing method offers the advantages of simple, cheap and fast fabrication, and is especially suitable for large-area display fabrication Rakstā aprakstīta sietspiedes metode liela izmēra SU-8 pārklājumu iegūšanai, lai izgatavotu mikrostruktūras mikroelektronikai, elektroslapināšanas un bistabilajiem ekrāniem. Sietspiede ir efektīvāka un vienkāršāka metode nekā tradicionāli izmantotā spin-coating metode. Šādiem pārklājumuiem un mikrostruktūrām ir pietiekoša homogenitāte. Tika atrasta sakarība starp sietu parametriem un pārklājumu biezumu. Pārklājumus var uzklāt uz hidrofobiskās ITO (indija alvas oksīds) virsmas, ja tā tiek apstrādāta ar UV/Ozonu, jo tas palielina ūdens slapināšanas īpašības. Tika izgatavoti hidrofīliskas mikrostruktūras režģi uz hidrofobiskas pamatnes ar sietspiedi un tradicionālo SU-8 litogrāfijas metodi. Salīdzinājumā ar tradicionālo spin-coating metodi, sietspiede ir vienkārša, lēta un ātra un ir labi piemērota liela izmēra ekrānu izgatavošanai.

 4. Wireless Inter-Crane Communication Method for Multi-Crane Scheduling in Maritime Container Terminals / Bezvadu Komunikācijas Tīkla Pielietojums Ostas Darba Efektivitātes Uzlabošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Černeckytė, M.; Kurmis, M.; Andziulis, A.; Gaigals, G.

  2013-10-01

  One of the main problems in the maritime container terminals is inefficient use of technical (quay cranes, yard cranes, mobile cranes) and human resources. All this affects negatively the scheduling of transportation and storage processes in the terminals. A new method proposed for the multicrane scheduling in maritime container terminals is based on the wireless inter-crane communication networks and dynamical localization of the mobile cranes using the Differential Global Positioning System (DGPS) technologies. It is shown that this method outperforms significantly the currently used owing to better time dependence of the crane traveling distance which allows for saving time resources. Industrija un zinātnes kopiena ir pievērsusi ļoti lielu uzmanību, lai jūras transporta sistēmās iekļautu mākslīgā intelekta komponentes, jo tās var sniegt dažādas priekšrocības. Viens no interesantākajiem tematiem šajā jomā ir konteineru transportēšanas un uzglabāšanas plānošanas metodes. Šajā darbā tiek piedāvāta jauna metode vairāku celtņa darba plānošanai jūras konteineru terminālos. Tā kā viena no galvenajām problēmām šajos terminālos ir neefektīva resursu - piestātņu celtņu, pacēlāju un autoceltņu izmantošana, metodes pamatā ir bezvadu datu pārraides tīkli komunikācijas starp celtņiem nodrošināšanai un celtņu dinamiska lokalizācija, izmantojot DGPS tehnoloģiju. Optimizēta iekārtu izmantošana nodrošina efektīvāku cilvēkresursu izmantošanu, kā arī uzlabo visu konteineru termināla procesu ātrdarbību.

 5. Infrastructure of Baltic Region Transmission System: Analysis of Technical and Economic Factors of its Development

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Obushevs, A.; Oleinikova, I.; Mutule, A.

  2014-08-01

  The operational conditions of new networks dictate new requirements for the transmission planning, which would include the electricity market figures and a sizable involvement of renewable generation. This paper focuses on the transmission expansion planning techniques based on the calculations of optimal power flows and on the concept of development planning and sustainability. A description is given for the mathematical model of calculations and analysis of transmission system. The results have shown that the Baltic transmission system infrastructure can successfully be analyzed based on the proposed methodology and developed mathematical model Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) energosistēmas ir cieši saistītas vēsturiski, un to darbība nav iespējama bez savstarpējas sadarbības attīstības un darba režīmu jautājumos. Ekonomisko attiecību īstenošanu enerģētikas sektorā paātrināja elektroenerģijas tirgus attīstība. Baltijas valstu enerģētikas politika ir integrēta ES enerģētikas stratēģijas sastāvdaļa, nosakot trīs galvenos mērķus: enerģētikas nozares konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība un drošība. Visas trīs Baltijas energosistēmas veica lielu darba apjomu iekārtu modernizācijā un standartu saskaņošanā, kuras ir saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām, kā arī par tirgus attiecību un tehnoloģiju standartu ieviešanu, lai nodrošinātu energoapgādes drošību un elektroenerģijas pieejamību patērētājiem Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos ārējos apstākļus, it īpaši ģeopolitiskos faktorus, Baltijas valstu enerģētikas politika būtu jāizskata ar mērķi novērtēt, kā šie faktori ietekmē energosistēmas ilgtspējīgu attīstību kopumā. No iepriekš minētā izriet, ka nepieciešama jauna nacionāla enerģētikas stratēģija, kura stiprinātu efektīvu ekonomisko un sociālo pamatu ilgtspējīgu attīstību Baltijas valstu nacionālā ekonomikā. Šī darba m

 6. Research on the Influence of Excavation and Loading on Z-Direction Displacement in Surrounding Soil Mass

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Li, X.; Zhou, W.; Han, L.; Xi, W. J.; Crusoe, Garmondyu E.

  2014-12-01

  podstawa do badania funkcjonalnych zależności pomiędzy wysokością poziomu wydobycia a skalą oddziaływania, przy użyciu odpowiednich metod dopasowania. Wyniki badań wskazują, że wytrzymałość w trakcie odciążania wzrasta liniowo z głębokością. Ponadto, zarejestrowano wyraźny kołowy przebieg przemieszczenia wokół zbocza, który także rośnie z głębokością. W przypadku obciążenia wskutek urobku odpadowego, zanotowano obniżenia terenu o dużym zasięgu o przebiegu konwergencji opisanym funkcją logarytmiczną odległości od miejsca składowania urobku odpadowego. W przypadku wystąpienia połączonych efektów wydobycia i składowania, wielkość przemieszczeń mas gruntu wzrastać będzie wraz z głębokością prowadzenia prac i wysokością składowania. Przemieszczenie gruntu w odległości 100 m od brzegu wyrobiska (ok. 200 od zewnętrznej granicy składowiska) okazuje się niepokojąco duże i postępujące w tempie 0.0228 mm/h).

 7. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krasovska, M.; Gerbreders, V.; Paskevics, V.; Ogurcovs, A.; Mihailova, I.

  2015-10-01

  ūra kopas efektīvā virsma.

 8. Power Generation Investment Planning in a Modern Power System With High Share of Renewables

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Oleinikova, I.; Ruksans, O.; Turcik, M.

  2014-04-01

  enerācijas tehnoloģijas izmaksu novērtēšana; - elektrostaciju ģenerācijas īstermiņa un ilgtermiņa izmaksu novērtēšana; - elektrostaciju ģenerācijas investīciju un vadības izmaksu novērtēšana; - dažādu ģenerācijas tehnoloģiju izmaksu skaitliskie aprēķini un analīze. Īpaša uzmanība veltīta investīciju plānošanai elektroenerģijas ražošanas nozarē liberalizēta tirgus apstākļos; tika izanalizēti efektīvie instrumenti, izmaksu metodes un ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas nozīme dažāda tipa ģenerējošām jaudām un tās atbilstība mūsdienu elektroapgādes sistēmas prasībām

 9. Development of Solar Powered Feeding Scheme for Wireless Sensor Networks in low Solar Density Conditions / Bezvadu Sensoru Tīklu Elektroapgādes Sistēmas Izstrāde, Kas Izmanto Saules Paneļus Un Darbojas Pazeminātas Saules Radiācijas Apstākļos

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kondratjevs, K.; Zabasta, A.; Selmanovs-Pless, V.

  2015-08-01

  In the recent years, there has been significant research focus on the safety and reliability of data harvesting and optimal energy consuming by wireless sensor network nodes. If external electrical power fails, the node needs to be able to send notifications to the utility demanding the use of backup energy strategies. The authors of the research offer an approach that can help to use PV panels as an alternative power source for WSN nodes in particular irradiation conditions. Survey and testing of the main types of PV panels offered on the market in conditions closed to real ones, in which WSN nodes are maintained, have been implemented. Based on the test results, maximum power control module parameters can be calculated in order to achieve the best effectiveness of the power control system for a selected type of PV panel or panel group. The novelty of the research is an approach that includes an original test bed design for PV testing, PV testing method and selection of design and MPP control module parameters, which ensure maximum effectiveness of WSN node power feeding. Pēdējos gados vairāki pētījumi ir veltīti problēmām, kas ir saistītas ar enerģijas patēriņa mazināšanu un efektīvu izmantošanu bezvadu sensoru tīklu mezglos. Kad sensors mezgls ir izsmēlis enerģijas krājumu, tas vairs nefunkcionē un atslēdzas no kopēja tīkla, kas var būtiski ietekmēt visa tīkla veiktspēju. Šī pētījuma mērķis ir izveidot barošanas vadības moduli, lai nodrošinātu stabilu elektroapgādes spriegumu autonomi strādājošiem radio signāla atkārtotājiem, sensoriem vai vārtejām, kas darbojas bezvadu sensoru tīklos. Pētījuma ietvaros izstrādāta metode saules paneļu kvalitatīvai salīdzināšanai starp tehnoloģijām vai savā starpā, izvērtējot to atbilstību mērķa pielietojumam. Izstrādātā metode sniedz iespēju veikt kontrolētus testus pie variējošiem, simulētiem gaismas apstākļiem, ļauj prognozēt enerģijas resursus

 10. Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas - An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum / Geotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych - przykład adaptacji KWK "KATOWICE" na nowe muzeum śląskie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cała, Marek; Ostręga, Anna

  2013-06-01

  południowej części terenu dawnej Kopalni "Katowice", na którym znajdują się zabytkowe obiekty przeznaczone do odrestaurowania i adaptacji dla nowych funkcji. Są to: - budynek maszyny wyciągowej Szybu "Warszawa" (MS-8), adaptowany dla celów gastronomicznych, - magazyn odzieżowy (MS-15), adaptowany dla celów wystawienniczych-Centrum Scenografii Polskiej, - wieża wyciągowa Szybu "Warszawa" (MS-79), adaptowana dla funkcji widokowych. Pozostała część terenu dawnej KWK "Katowice" wraz zabytkowymi obiektami, w miarę możliwości finansowych włączana będzie w kompleks Muzeum Śląskiego. Oparcie koncepcji na idei minimalnej ingerencji w urbanistyczny układ zabytkowej kopalni, a jednocześnie potrzeba zapewnienia odpowiednich przestrzeni wystawienniczych, administracyjnych i miejsc postojowych znalazły odzwierciedlenie w zastosowaniu następujących rozwiązań: - adaptacji historycznych obiektów dla funkcji wystawienniczych, gastronomicznych i widokowych; - ulokowania nowobudowanych obiektów pod powierzchnią terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów. W związku z powyższym koniecznym było wykonanie prac wzmacniających posadowienie historycznych budynków oraz geotechnicznych zabezpieczeń skarp wykopu. W artykule pokazano technologiczne rozwiązania jakie zastosowano dla zabezpieczenia zabytkowych budynków, wieży wyciągowej oraz wykopu pod nowe obiekty Muzeum Śląskiego. Geotechniczne metody zabezpieczenia poszczególnych obiektów zaprojektowano na podstawie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz wykonanych analiz, co pozwoliło na zaproponowanie rozwiązań optymalnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania geotechniczne i wartość obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, przewidziano zastosowanie technologii pozwalającej uzyskać efekt maksymalnego wzmocnienia wgłębnego masywu. Zaprojektowane technologie zabezpieczenia mają na