Science.gov

Sample records for efektivity lecby nadorovych

 1. Development of Dynamically Optimized Wireless Transmission System for Wireless Sensor Networks in Highrise Apartment Building Heating Systems / Optimizētas Dinamiskās Bezvadu Sensoru Tīklu Pārraides Risinājuma Izstrāde Daudzstāvu Ēku Apkures Sistēmas Parametru Izgūšanai Un Vadībai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Isakovs, V.; Kondratjevs, K.; Kunicina, N.; Freliha, B.; Zabasta, A.

  2015-08-01

  Smart meters will be at the centre of the integrated solutions, including interaction with other networks in the next decade. The developed solution for multi-apartment building ventilation and heating parameter monitoring aims to increase energy efficiency and optimal control of the existing system. Dynamic control of heat and ventilation systems, heat loss detection, calculation and mitigation, and individual heat energy accounting are difficult tasks to accomplish. This article deals with the data transmission system using battery powered ISM band radio transmitters. The temperature measurement sensors with cumulative temperature reading are used as sensor part for this solution. The offered approach to monitoring system is used for overall building and individual apartment monitoring. Data coding and antenna designs are explained for this particular application. Daudzstāvu ēkas, kuras nav sākotnēji plānotas integrācijai ar ēku vadības sistēmām, rada kompleksu problemātisko vidi modernizācijai. Vadu sensoru sistēmu uzstādīšana šādās ēkās kļūst nepraktiska vai pat neiespējama. Šī iemesla dēļ ir nepieciešamas efektīvas bezvadu sensoru sistēmas, kas spētu nodrošināt mērījumu nogādi, ņemot vērā daudzstāvu ēku specifiku. Rakstā tiek piedāvāts bezvadu sensoru tīkla risinājums efektīvai datu pārraidei siltumapgādes sistēmas parametru izgūšanai. Tiek izstrādāta un aprobēta specializētā virziena antena efektīvai radio telegrammu savākšanai no dzīvokļiem, nogādājot mērījumus datu koncentratoros. Ziņojumu telegrammu efektīvai pārraidei tiek piedāvāta datu kodēšanas kumulatīvā metode. Piedāvātais risinājums pielietojams gan jaunām, gan esošām ēkām. Izgūtie dati ir pielietojami siltuma apgādes sistēmas uzraudzībai, regulēšanai, kā arī individuālā siltuma patēriņa tarifikācijai.

 2. Evaluation of the Uniform Field Distortions Produced by a Toroidal Dielectric Body / Novērtējums Viendabīga Elektriskā Lauka Izkropļojumiem, Kurus Rada Toroīda Formas Dielektrisks Ķermenis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krasnitsky, Y. A.; Popov, A. E.; Kalnacs, A.

  2015-08-01

  Distortions of the structure of a uniform electric field when a dielectric body with a toroidal shape is placed in it are considered in the quasi-static approximation. The rate of distortion is proposed to estimate through the effective permittivity of toroid determined by solving the corresponding boundary value problem. Some numerical estimates obtained using specially developed software in the language of Matlab are given. Darbā apskatīts kvazi-statisks tuvinājums viendabīga elektriskā lauka izkropļojumiem gadījumos, kad tajā tiek ievietots dielektrisks toroīda formas ķermenis. Izkropļojumu apmēru tiek piedāvāts novērtēt ar toroīda efektīvo caurlaidību, kas tiek noteikta, atrisinot atbilstošo robežvērtību uzdevumu. Tiek doti skaitliski novērtējumi, kas iegūti, lietojot speciāli valodā Matlab izstrādātu programmatūru.

 3. SDPSK-Specific Demodulation Method for the Nanortu Field-Programmable Gate Array / SDPSK-Specifiska Demodulācijas Metode Nanortutm Programmētajām Loģiskajām Integrācijas Shēmām

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Skorodumovs, A.

  2013-02-01

  The software-defined radio (SDR) solutions inpart flexibility to the satellite applications when the devices are physically inaccessible after the launch. The nanoRTU FPGA-based controller (AAC Microtec) may be programmed to serve as a software-defined differential phase shift keying (SDPSK) modem backend to be used in satellites for communication with the Earth. The modem consists of two units - a modulator and a demodulator. A fully functional symmetric SDPSK modulator for nanoRTU FPGA has already been implemented. The next step of the modem implementation is the development of demodulator. In order to implement such facilities, the existing demodulation techniques should be reviewed in order to propose the appropriate method in which the demodulator would be capable of demodulating a signal, and, at the same time, would be resource-efficient. The author describes a valid method of specific SDPSK signal demodulation for the nanoRTU FPGA. Rakstā piedāvāts SDPSK modulēta signāla apstrādes veids, kas ir optimizēts izmantošanai FPGA, kā arī demodulatora realizācija ÅAC nanoRTU radiācijas noturīgajai aparatūras platformai. Galvenais darba mērķis ir maksimāli efektīva aparatūras resursu izmantošana.

 4. Wireless Inter-Crane Communication Method for Multi-Crane Scheduling in Maritime Container Terminals / Bezvadu Komunikācijas Tīkla Pielietojums Ostas Darba Efektivitātes Uzlabošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Černeckytė, M.; Kurmis, M.; Andziulis, A.; Gaigals, G.

  2013-10-01

  One of the main problems in the maritime container terminals is inefficient use of technical (quay cranes, yard cranes, mobile cranes) and human resources. All this affects negatively the scheduling of transportation and storage processes in the terminals. A new method proposed for the multicrane scheduling in maritime container terminals is based on the wireless inter-crane communication networks and dynamical localization of the mobile cranes using the Differential Global Positioning System (DGPS) technologies. It is shown that this method outperforms significantly the currently used owing to better time dependence of the crane traveling distance which allows for saving time resources. Industrija un zinātnes kopiena ir pievērsusi ļoti lielu uzmanību, lai jūras transporta sistēmās iekļautu mākslīgā intelekta komponentes, jo tās var sniegt dažādas priekšrocības. Viens no interesantākajiem tematiem šajā jomā ir konteineru transportēšanas un uzglabāšanas plānošanas metodes. Šajā darbā tiek piedāvāta jauna metode vairāku celtņa darba plānošanai jūras konteineru terminālos. Tā kā viena no galvenajām problēmām šajos terminālos ir neefektīva resursu - piestātņu celtņu, pacēlāju un autoceltņu izmantošana, metodes pamatā ir bezvadu datu pārraides tīkli komunikācijas starp celtņiem nodrošināšanai un celtņu dinamiska lokalizācija, izmantojot DGPS tehnoloģiju. Optimizēta iekārtu izmantošana nodrošina efektīvāku cilvēkresursu izmantošanu, kā arī uzlabo visu konteineru termināla procesu ātrdarbību.

 5. Screen Printing of SU-8 Layers for Microstructure Fabrication / Ar Sietspiedi Uzklātu SU-8 Pārklājumi Mikro-Struktūru Izgatavošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Klavins, J.; Mozolevskis, G.; Ozols A., A.; Nitiss, E.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  We report on a screen printing fabrication process for large-area SU-8 layers utilised for the preparation of microstructures in display devices such as microelectronic, electrowetting or bistable devices. The screen printing method has been selected for its effectiveness and simplicity over traditionally used spin-coating ones. Layers and microstructures produced thereof have shown proper homogeneity. Relationships between screen parameters to coating thickness have been established. Coating on an ITO (indium tin oxide) hydrophobic surface is possible when surface has been treated by UV/Ozone to increase its aqueous ability. To this end, the hydrophilic microstructure grids have been successfully built on a hydrophobic layer by screen printing and traditional lithography processes. Compared to conventional spin-coating methods, the screen printing method offers the advantages of simple, cheap and fast fabrication, and is especially suitable for large-area display fabrication Rakstā aprakstīta sietspiedes metode liela izmēra SU-8 pārklājumu iegūšanai, lai izgatavotu mikrostruktūras mikroelektronikai, elektroslapināšanas un bistabilajiem ekrāniem. Sietspiede ir efektīvāka un vienkāršāka metode nekā tradicionāli izmantotā spin-coating metode. Šādiem pārklājumuiem un mikrostruktūrām ir pietiekoša homogenitāte. Tika atrasta sakarība starp sietu parametriem un pārklājumu biezumu. Pārklājumus var uzklāt uz hidrofobiskās ITO (indija alvas oksīds) virsmas, ja tā tiek apstrādāta ar UV/Ozonu, jo tas palielina ūdens slapināšanas īpašības. Tika izgatavoti hidrofīliskas mikrostruktūras režģi uz hidrofobiskas pamatnes ar sietspiedi un tradicionālo SU-8 litogrāfijas metodi. Salīdzinājumā ar tradicionālo spin-coating metodi, sietspiede ir vienkārša, lēta un ātra un ir labi piemērota liela izmēra ekrānu izgatavošanai.

 6. Research on the Influence of Excavation and Loading on Z-Direction Displacement in Surrounding Soil Mass

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Li, X.; Zhou, W.; Han, L.; Xi, W. J.; Crusoe, Garmondyu E.

  2014-12-01

  podstawa do badania funkcjonalnych zależności pomiędzy wysokością poziomu wydobycia a skalą oddziaływania, przy użyciu odpowiednich metod dopasowania. Wyniki badań wskazują, że wytrzymałość w trakcie odciążania wzrasta liniowo z głębokością. Ponadto, zarejestrowano wyraźny kołowy przebieg przemieszczenia wokół zbocza, który także rośnie z głębokością. W przypadku obciążenia wskutek urobku odpadowego, zanotowano obniżenia terenu o dużym zasięgu o przebiegu konwergencji opisanym funkcją logarytmiczną odległości od miejsca składowania urobku odpadowego. W przypadku wystąpienia połączonych efektów wydobycia i składowania, wielkość przemieszczeń mas gruntu wzrastać będzie wraz z głębokością prowadzenia prac i wysokością składowania. Przemieszczenie gruntu w odległości 100 m od brzegu wyrobiska (ok. 200 od zewnętrznej granicy składowiska) okazuje się niepokojąco duże i postępujące w tempie 0.0228 mm/h).

 7. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krasovska, M.; Gerbreders, V.; Paskevics, V.; Ogurcovs, A.; Mihailova, I.

  2015-10-01

  ūra kopas efektīvā virsma.

 8. Partial Factors in Modelling of Steel Structures Reliability According to Eurocodes / Współczynniki Częściowe W Eurokodowym Modelu Niezawodności Konstrukcji Stalowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Stachura, Zbigniew; Giżejowski, Marian

  2015-03-01

  Problems associated with the estimation of partial factors for structural systems, subsystems and buckling of individual elements are dealt with in this paper. Aspects related to resistance factors for the section resistance and member resistance are in particular referred to. The Eurocode's approach of resistance partial factor calibration assisted by experimental data for subframe systems is also summarized. Stan graniczny nośności konstrukcji, projektowanej w tradycyjnym podejściu na podstawie efektów oddziaływań jest oceniany z niezawodnościowego modelu szeregowego. Kalibrację współczynników częściowych do nośności przeprowadza się wówczas na podstawie analizy niezawodności pojedynczego elementu konstrukcji (pręta lub węzła). Eurokod stalowy [4] wprowadził zasady projektowania bazujące na bardziej złożonych modelach nośności niż w [8], gdyż stan graniczny można ocenić na podstawie warunku stateczności technicznej podukładu konstrukcji lub w ogólności, jak przedstawia to warunek (2.1) - na podstawie punktu granicznego na ścieżce równowagi wyznaczonej dla nieidealnego modelu całej konstrukcji. Pojawia się pytanie, czy stosowanie do nośności wyznaczonej na podstawie bardziej złożonych modeli mechaniki konstrukcji współczynników częściowych wyspecyfikowanych do oceny nośności pojedynczych elementów prowadzi do bezpiecznych oszacowań. Kalibracja współczynników częściowych w metodzie stanów granicznych może być dokonana przy różnych założeniach wyjściowych. Model niezawodności i ogólne zasady przyjętego w eurokodach rozdziału docelowego wskaźnika niezawodności na składowe odnoszące się do ustalenia obliczeniowych oddziaływań i ich kombinacji oraz do ustalania nośności obliczeniowej zostały podane w eurokodzie [1]. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące przyjęcia współczynników częściowych do nośności układu lub podukładu konstrukcyjnego. Opisano eurokodową procedur

 9. Development of Solar Powered Feeding Scheme for Wireless Sensor Networks in low Solar Density Conditions / Bezvadu Sensoru Tīklu Elektroapgādes Sistēmas Izstrāde, Kas Izmanto Saules Paneļus Un Darbojas Pazeminātas Saules Radiācijas Apstākļos

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kondratjevs, K.; Zabasta, A.; Selmanovs-Pless, V.

  2015-08-01

  In the recent years, there has been significant research focus on the safety and reliability of data harvesting and optimal energy consuming by wireless sensor network nodes. If external electrical power fails, the node needs to be able to send notifications to the utility demanding the use of backup energy strategies. The authors of the research offer an approach that can help to use PV panels as an alternative power source for WSN nodes in particular irradiation conditions. Survey and testing of the main types of PV panels offered on the market in conditions closed to real ones, in which WSN nodes are maintained, have been implemented. Based on the test results, maximum power control module parameters can be calculated in order to achieve the best effectiveness of the power control system for a selected type of PV panel or panel group. The novelty of the research is an approach that includes an original test bed design for PV testing, PV testing method and selection of design and MPP control module parameters, which ensure maximum effectiveness of WSN node power feeding. Pēdējos gados vairāki pētījumi ir veltīti problēmām, kas ir saistītas ar enerģijas patēriņa mazināšanu un efektīvu izmantošanu bezvadu sensoru tīklu mezglos. Kad sensors mezgls ir izsmēlis enerģijas krājumu, tas vairs nefunkcionē un atslēdzas no kopēja tīkla, kas var būtiski ietekmēt visa tīkla veiktspēju. Šī pētījuma mērķis ir izveidot barošanas vadības moduli, lai nodrošinātu stabilu elektroapgādes spriegumu autonomi strādājošiem radio signāla atkārtotājiem, sensoriem vai vārtejām, kas darbojas bezvadu sensoru tīklos. Pētījuma ietvaros izstrādāta metode saules paneļu kvalitatīvai salīdzināšanai starp tehnoloģijām vai savā starpā, izvērtējot to atbilstību mērķa pielietojumam. Izstrādātā metode sniedz iespēju veikt kontrolētus testus pie variējošiem, simulētiem gaismas apstākļiem, ļauj prognozēt enerģijas resursus

 10. Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas - An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum / Geotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych - przykład adaptacji KWK "KATOWICE" na nowe muzeum śląskie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cała, Marek; Ostręga, Anna

  2013-06-01

  południowej części terenu dawnej Kopalni "Katowice", na którym znajdują się zabytkowe obiekty przeznaczone do odrestaurowania i adaptacji dla nowych funkcji. Są to: - budynek maszyny wyciągowej Szybu "Warszawa" (MS-8), adaptowany dla celów gastronomicznych, - magazyn odzieżowy (MS-15), adaptowany dla celów wystawienniczych-Centrum Scenografii Polskiej, - wieża wyciągowa Szybu "Warszawa" (MS-79), adaptowana dla funkcji widokowych. Pozostała część terenu dawnej KWK "Katowice" wraz zabytkowymi obiektami, w miarę możliwości finansowych włączana będzie w kompleks Muzeum Śląskiego. Oparcie koncepcji na idei minimalnej ingerencji w urbanistyczny układ zabytkowej kopalni, a jednocześnie potrzeba zapewnienia odpowiednich przestrzeni wystawienniczych, administracyjnych i miejsc postojowych znalazły odzwierciedlenie w zastosowaniu następujących rozwiązań: - adaptacji historycznych obiektów dla funkcji wystawienniczych, gastronomicznych i widokowych; - ulokowania nowobudowanych obiektów pod powierzchnią terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów. W związku z powyższym koniecznym było wykonanie prac wzmacniających posadowienie historycznych budynków oraz geotechnicznych zabezpieczeń skarp wykopu. W artykule pokazano technologiczne rozwiązania jakie zastosowano dla zabezpieczenia zabytkowych budynków, wieży wyciągowej oraz wykopu pod nowe obiekty Muzeum Śląskiego. Geotechniczne metody zabezpieczenia poszczególnych obiektów zaprojektowano na podstawie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz wykonanych analiz, co pozwoliło na zaproponowanie rozwiązań optymalnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania geotechniczne i wartość obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, przewidziano zastosowanie technologii pozwalającej uzyskać efekt maksymalnego wzmocnienia wgłębnego masywu. Zaprojektowane technologie zabezpieczenia mają na

 11. The Modernization of the Energy Sector in Denmark / Modernizacja Sektora Energii W Danii

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Frączek, Paweł

  2015-03-01

  ą reformy było zobowiązanie wszystkich grup odbiorców, w tym odbiorców domowych, do płacenia podatku, którego wysokość została uzależniona od wielkości emisji CO2 wywołanej spalaniem paliw. Podatek ten jest formą przeniesienia na odbiorcę finalnego kosztów efektów zewnętrznych wywołanych przez zużycie nośników energii pierwotnej. Współcześnie sektor energii w Danii charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą źródeł energii pierwotnej. Mimo ograniczenia znaczenia ropy naftowej w dalszym ciągu ma ona największy udział (44% w 2011 r.) w bilansie energetycznym Danii (BP, 2012). Oprócz tego paliwa po ponad 15% udziału mają węgiel, gaz ziemny i OZE. Należy podkreślić, że udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Danii jest jednym z najwyższych na świecie, co wiąże się z poparciem społecznym dla stosowania tego rodzaju źródeł. Istotnym elementem polityki energetycznej Danii jest silna pozycja OZE oraz duża efektywność zużycia nośników energii. Zmiany polityki energetycznej przyczyniły się do zwiększenia niezależności energetycznej Danii, co wiązało się głównie z wprowadzeniem do eksploatacji w początku lat 80. XX wieku złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W wyniku prowadzonych prac poszukiwawczych w 1997 r. Dania po raz pierwszy stała się w pełni wystarczalna energetycznie. Do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Danii przyczynia się także obserwowany począwszy od ostatniej dekady XX wieku, rosnący udział OZE. W kolejnych latach, zgodnie z priorytetami duńskiej polityki w tym zakresie, znaczenie tych paliw w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju wzrośnie. Podejście to jest związane z oczekiwaniami społecznymi, aby polityka energetyczna Danii pozwalała na wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. Prowadzona polityka energetyczna przyczynia się także do poprawy konkurencyjności duńskiej gospodarki przez rozwój technologii energetycznych oraz eksport wyrob