Science.gov

Sample records for ernaehrungssicherung iaeo technik

 1. Statistik in Naturwissenschaft und Technik

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wilrich, Peter-Theodor

  Mit dem Aufschwung von Naturwissenschaft und Technik zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand die mathematische Statistik, angeregt aus der Geodäsie (wie die Methode der kleinsten Quadrate) und der Anthropologie (wie die statistische Analyse mehrdimensionaler Beobachtungen und ihrer stochastischen Abhängigkeiten). Im Gegensatz zu den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, in denen Daten vorwiegend aus Beobachtungsstudien gewonnen werden, stehen in den Naturwissenschaften Experimente im Vordergrund. Daher gehört die statistische Versuchsplanung zu den insbesondere in Naturwissenschaft und Technik angewendeten statistischen Methoden, aber auch die Extremwertstatistik und Lebensdaueranalysen sowie die Methoden der räumlichen Statistik (insbesondere in der Umweltforschung). Im 20. Jahrhundert wurden Stichprobenpläne und Regelkarten (Kontrollkarten) zur Prozessregelung als Hilfsmittel der statistischen Qualitätssicherung entwickelt. Diese Methodenbündel, mit denen sich der Ausschuss Statistik in Naturwissenschaft und Technik immer wieder befasst, werden im Folgenden vorgestellt.

 2. Literature Research on the Mechanical Properties of Fibre Composise Materials Analysis of the State of the Art. Volume I. (Schrifttumsrecherche zum Festigkeitsverhalten von Faserverbundwerkstoffen-Analyse des Standes der Technik-),

  DTIC Science & Technology

  1980-08-11

  elastic up to immedi- ately before fracture, breaking elongation is generally slight. These two modes of behaviour must be regarded as border-line cases , in...cross-section in the rivet line lies below the tensile strength of the undisturbed cross-section in the case of fibre composites in contrast to metals...air. In addition to the media air with humidity and the extreme borderline cases of vacuum and water, fibre composite components of load bearing

 3. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  The paper concerns the application of modern methods and research techniques for investigations of copper ore properties. It presents the procedure and tools which, when put together, can constitute a source of information on properties of different products of processing and, simultaneously, can be used in the process control and optimization. The copper ore of one of the branches of the KHGM Polska Miedz plc was investigated. The ore samples represented each of the three lithological types occurring in the Polish deposits, i.e. carbonate, shale and sandstone ores. The paper presents the results of microscopic analyses, image analysis of scanning photographs and application procedures of the obtained information for the identification of ore types (application of neuron networks to the recognition of lithological compositions). The present publication will present sample results of modelling of classification identifying two types of ores, i.e. carbonate-shale and sandstone. Summing up the predictions of ore type fractions in respective mixtures for the considered problem of classification it can be stated that the prediction results are good and confirm the lithological predominance of certain ore types in the investigated mixtures. The experimental part comprised the determination of mineralogical and lithological composition of ores (optical microscope) and also elemental composition in the microareas of analysed samples (scanning microscope). Next, the image analysis was performed and subsequently the models classifying the ore types were made. W rudzie miedzi przerabianej w zakładach wzbogacania O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A. można wyróżnić trzy typy litologiczne: rudę węglanową, łupkową i piaskowcową. Typy te różnią się właściwościami między innymi takimi jak: rodzaj i zawartość minerałów miedzi, rodzaj minerałów nieużytecznych, zawartość miedzi, twardość i podatność na rozdrabnianie, ale także wielkością i kształtem ziaren minerałów miedzionośnych oraz rodzajem ich skupień i wpryśnięć. Niezwykle istotne jest właściwe rozpoznanie rudy pod względem petrograficzno-mineralogicznym. Znajomość właściwości przerabianej rudy pozwala na pełniejsze jej wykorzystanie poprzez właściwe prowadzenie i sterowanie procesami, dobór ich parametrów takich m.in. jak: czas mielenia, parametry klasyfikacji, rodzaj odczynników flotacyjnych, czas flotacji. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz mikroskopowych, analizy obrazów zdjęć skaningowych oraz procedury wykorzystania otrzymanych informacji do identyfikacji typów rud (zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania składów litologicznych). W badaniach wykorzystano rudę miedzi, pochodzącą z jednego z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Pobrane próbki rudy reprezentowały każdy z trzech typów litologicznych występujących w krajowych złożach: węglanową, łupkową oraz piaskowcową. Przeprowadzono ilościową analizę mineralogiczno-petrograficzną przy pomocy mikroskopu optycznego w świetle odbitym, a wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2. Wyniki te określają ilościowo stopień uwolnienia i zrosty dla jednego rodzaju minerału. Pokazano także przykładowe zdjęcia mikroskopowe zgładów poszczególnych typów litologicznych rud oraz próbek proszkowych tych typów (rys. 1 i 2). W kolejnym etapie badań wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy. Zdjęcia morfologii próbek uzyskane z mikroskopu elektronowego (obrazy SEM) były przedmiotem komputerowej analizy obrazu, umożliwiającej mikrostrukturalną klasyfikację ilościową typów rud. Analizowano wszystkie próbki poszczególnych typów litologicznych rudy miedzi: węglanowej, łupkowej i piaskowcowej oraz mieszanki tych typów w trzech klasach ziarnowych: 0÷45 μm, 45÷71 μm i 71÷100 μm. Celem przekształceń wykorzystanych w procedurze komputerowej analizy obrazu jest otrzymanie poprawnie posegmentowanego obrazu binarnego, który umożliwiałby wyróżnienie badanych obiektów - pojedynczych (poszczególnych) ziaren oraz tła, a następnie wykonanie pomiarów parametrów zbinaryzowanych obiektów. Spośród dużej ilości parametrów dostępnych w używanym oprogramowaniu do identyfikacji typów rud wybrano najważniejsze z punktu widzenia opisu ziaren. Obok parametrów opisujących podstawowe właściwości geometryczne tj. pole powierzchni, wysokość, szerokość, średnice Feret'a, oraz opisujących kształt ziaren, np. współczynniki wypełnienia, kolistości, wybrano parametry szarości obiektów. W tabeli 3 podano wartości statystyczne zmiennych wykorzystywanych w obliczeniach modelowych, dla jednego z materiałów. Do analizy uzyskanych danych wykorzystano sieci neuronowe. W niniejszej publikacji przedstawiono przykładowe wyniki modelowania dla zagadnienia klasyfikacji identyfikującego dwa typy rud: węglanowo-łupkową i piaskowcową. Połączenie rud: węglanowej i łupkowej w jeden typ ma swoje technologiczne uzasadnienie. Obliczenia modelujące wykonano przy użyciu komputerowego programu do modelowania Statistica Neural Networks firmy StatSoft. W tabeli 4 i 5 przedstawiono charakterystyki ostatecznych najskuteczniejszych modeli sieci neuronowych klasyfikujących typy rud. Ogólnie modele sieci neuronowych, realizujące zagadnienie klasyfikacji typów rud, charakteryzowały się wysoką jakością działania oraz małymi błędami sieci dla poszczególnych podzbiorów danych (uczącego, walidacyjnego i testowego). Świadczy to o ich wysokiej stabilności i pewności działania w przypadku uruchamiania sieci na nowych zbiorach danych. Weryfikacja zdolności predykcyjnych najskuteczniejszych modeli sieci neuronowych polegała na uruchomieniu sieci na nowych danych charakterystycznych dla poszczególnych mieszanek, oraz na porównaniu i ocenie uzyskanych przewidywań z rzeczywistymi udziałami poszczególnych typów rud miedzi w analizowanych mieszankach. Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono wyniki przewidywań udziałów odmian litologicznych rud miedzi w mieszankach. Podsumowując przewidywania udziałów typów rud w poszczególnych mieszankach dla rozważanego zagadnienia klasyfikacji można stwierdzić, że wyniki przewidywań są dobre i potwierdzają przewagę litologiczną określonych odmian rud w badanych mieszankach. Szczególnie istotny z technologicznego punktu widzenia jest wysoki stopień trafności przewidywań typów rud dla szerokiej klasy ziarnowej, która odpowiada zazwyczaj rzeczywistemu składowi ziarnowemu nadawy do procesu flotacji. Trafność tych przewidywań jest większa dla mieszanek z przewagą rudy piaskowcowej.

 4. VDI-Richtlinien - mit Technischen Regeln Wirtschaftlichkeit erhöhen und Standards setzen

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mandelartz, Johannes

  Der Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) ist ein gemeinnütziger, wirtschaftlich und politisch unabhängiger, technisch-wissenschaftlicher Verein von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Mit über 137 000 persönlich zugeordneten Mitgliedern ist er eine der größten Ingenieur-Vereinigungen Europas und gilt in Deutschland als führender Sprecher der Technik und der Ingenieure. 1856 gegründet, hat er viele für die Technik wesentliche Entwicklungen in Gang gesetzt, so im Bereich der technischen Überwachung, der technischen Regelsetzung und Normung, der Arbeitsstudien, im gewerblichen Rechtsschutz und im Patentwesen. Seit seiner Gründung sieht es der VDI als seine Aufgabe, "das Zusammenwirken aller geistiger Kräfte der Technik im Bewusstsein ethischer Verantwortung zu fördern“ und die Lebensmöglichkeiten aller Menschen durch Entwicklung und sinnvoller Anwendung technischer Mittel zu verbessern.

 5. On the Resonance Concept in Systems of Linear and Nonlinear Ordinary Differential Equations

  DTIC Science & Technology

  1965-11-01

  Determinanten und Matrizen mit Anwen- dungen in Physik und Technik). Berlin: Akademie-Verlag 1949. The author wishes to express his thanks to Prof.Dr.R.Iglisch...Case in the System of Ordinary Linear Differential Equations, Part III ( Studium des Resonanzfalles bei Systemen linearer gew6hnlicher

 6. Shear wave elastography in medullary thyroid carcinoma diagnostics.

  PubMed

  Dobruch-Sobczak, Katarzyna; Gumińska, Anna; Bakuła-Zalewska, Elwira; Mlosek, Krzysztof; Słapa, Rafał Z; Wareluk, Paweł; Krauze, Agnieszka; Ziemiecka, Agnieszka; Migda, Bartosz; Jakubowski, Wiesław; Dedecjus, Marek

  2015-12-01

  Elastografia fali poprzecznej jest nowoczesną metodą oceny sztywności tkanek. Obserwuje się wzrost zainteresowania tą techniką w różnicowaniu charakteru zmian ogniskowych w tarczycy również w diagnostyce przedoperacyjnej.

 7. JPRS Report, Science & Technology Europe & Latin America.

  DTIC Science & Technology

  2007-11-02

  with the present solution right now. And that is also my personal opinion. Daimler in Test of Toughness 36980091 Munich INDUSTRIEMAGAZIN in German...last support. Observing the proprieties, he asked Herrhausen in writ- ing to release him from his office on 1 September "for personal reasons...Funktionalressorts Vertrieb: (3) Hans-Jürgen Wnrichs Personal : Manfred (4) Gertz Forschung und Technik: Rudotf|tömig . . Varstandsvorsitzender: u,Edzard

 8. Effiziente Verfahren zur Parallelisierung von EMV-Simulationen für den Entwurfsprozess integrierter Schaltungen

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Barke, M.; Preisner, T.; Mathis, W.

  2009-05-01

  In dieser Arbeit wird mit einer parallelisierten Version des PCG-Verfahrens (preconditioned conjugate gradient method) eine effiziente Technik zur numerischen Lösung großer Gleichungssysteme vorgestellt. Der Anwendungsbereich ist dabei die Simulation numerischer Feldberechnungen (beispielsweise durch die Finite-Elemente-Methode). Es wird ferner auf eine Datenstruktur eingegangen, die für die spezielle Struktur der auftretenden Koeffizientenmatrizen geeignet ist.

 9. Erweiterung modellbasierter Segmentierung durch lokale Deformationskriterien

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Erdt, Marius; Tulchiner, Roman; Sakas, Georgios

  Modellbasierte Ansätze sind heutzutage Stand der Technik zur automatischen Organsegmentierung in medizinischen Bilddatensätzen. In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, welches die modellbasierte Segmentierung durch lokale Deformationskriterien erweitert, um eine bessere lokale Anpassung der Oberflächenmodelle an Bildstrukturen sowohl hoher als auch niedriger Frequenz zu erreichen. Die beschriebene Methode wird anhand von Computer-Tomographie Datensätzen der Niere beschrieben und evaluiert.

 10. Imagineering the astronomical revolution - Essay review

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jardine, Nicholas.

  2006-11-01

  Concerning following Books: (I) Transmitting knowledge - words, images, and instruments in early modern Europe. Kusukawa and Maclean (eds.), OUP, Oxford, 2006; (II) Widmung, Welterklärung und Wissenschaftslegitimierung: Titelbilder und ihre Funktionen in der wissenschaftlichen Revolution. Remmert, Harrassowitz, Wiesbaden, 2005; (III) The power of images in early modern science. Lefevre, Renn and Schoepflin (eds.), Birkhäuser, Basel, 2003; (IV) Immagini per conoscere - dal Rinascimento alla rivoluzione scientifica. Meroi and Pogliano (eds.), Olschki, Florenz, 2001; (V) Erkenntnis Erfindung Konstruktion - Studien zur Bildgeschichte von Naturwissenschaften und Technik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Holländer (ed.), Mann, Berlin, 2000.

 11. SOFIA - A Brief Overview of ISM Science Highlights to Date

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zinnecker, H.

  2016-05-01

  SOFIA is now close to finishing its Cycle 3 observing season. Despite a turbulent year (2014) including a NASA funding crisis and a heavy maintenance visit (down-time) at Lufthansa-Technik, SOFIA has successfully carried out many important observing programs, using the 4 instruments GREAT, FORCAST, FIFI-LS, and EXES. A second southern hemisphere multi-week deployment to New Zealand was completed in June/July 2015 with FORCAST and GREAT and has provided exciting new data. Here we present a brief overview of science highlights from Cycle 0, 1, 2, and 3 observations related to the study of the interstellar medium (ISM) and star formation. Some of these results have been covered by more detailed individual accounts, but a summary and synopsis of SOFIA's major achievements to date seems worthwhile, also to indicate SOFIA's future potential for investigating key interstellar processes (collapse, disk formation, outflows, turbulence, heating and cooling, and magnetic field effects).

 12. Disinfection of aircraft : Appropriate disinfectants and standard operating procedures for highly infectious diseases.

  PubMed

  Klaus, Joachim; Gnirs, Peter; Hölterhoff, Sabine; Wirtz, Angela; Jeglitza, Matthias; Gaber, Walter; Gottschalk, Rene

  2016-12-01

  For infectious diseases caused by highly pathogenic agents (e. g., Ebola/Lassa fever virus, SARS-/MERS-CoV, pandemic influenza virus) which have the potential to spread over several continents within only a few days, international Health Protection Authorities have taken appropriate measures to limit the consequences of a possible spread. A crucial point in this context is the disinfection of an aircraft that had a passenger on board who is suspected of being infected with one of the mentioned diseases. Although, basic advice on hygiene and sanitation on board an aircraft is given by the World Health Organization, these guidelines lack details on available and effective substances as well as standardized operating procedures (SOP). The purpose of this paper is to give guidance on the choice of substances that were tested by a laboratory of Lufthansa Technik and found compatible with aircraft components, as well as to describe procedures which ensure a safe and efficient disinfection of civil aircrafts. This guidance and the additional SOPs are made public and are available as mentioned in this paper.

 13. [Erwin H. Ackerknecht and the Berg/Rath Affair in 1964. On the coping of German medical historians with their history].

  PubMed

  Morgeli, C; Jobmann, A

  1997-01-01

  In 1964, the Zurich medical historian Erwin H. Ackerknect announced his decision to resign from the German Society of Medical History, Natural Science and Technology (Deutsche Gesellschaft fur Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik - DGGMNT) in a letter to 150 colleagues and prominent personalities in scientific, academic and political circles. Ackerknecht explained that he was resigning from the Society because the medical faculty of the University of Gottingen, supported by its professor of medical history, Gernot Rath - also chairman of the DGGMNT - had awarded the Venia legendi medical history chair to the x-ray specialist and medical historian Alexander Berg. Berg was ideologically compromised by his co-authorship of a book that embraced the ideals of National Socialism and in which he was mentioned as a Obersturmfuhrer of SS. Apart from describing the events surrounding Berg's promotion to the teaching position, this article presents Ackerknecht's perspective on the situation, the continuing influence of further Nazi era's leading historians of medicine the war - enabling Berg to assume his position - as well as the DGGMNT's controversial reactions to Ackerknecht's resignation and the consequences that the affair was to have for the Society.

 14. Newtons Universum. Materialien zur Geschichte des Kraftbegriffes.

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mit einem Vorwort von E. Seibold und einer Einführung von W. Neuser. This book is a selection of 15 articles published in the journal "Spektrum der Wissenschaft". The original English versions of the papers were first published in "Scientific American". Contents: 1. Impetustheorie und Intuition in der Physik (M. McCloskey). 2. Mittelalterliche Ursprünge der industriellen Revolution (T. S. Reynolds). 3. Leonardo da Vincis Beiträge zur theoretischen Mechanik (V. Foley, W. Soedel). 4. Nikolaus Kopernikus und Tycho Brahe (O. Gingerich). 5. Keplers Entdeckung der ersten beiden Planetengesetze (C. Wilson). 6. Galileis Entdeckung des Fallgesetzes (S. Drake). 7. Galileis Beobachtung des Neptun (S. Drake, C. T. Kowal). 8. Galileo Galilei und der Schatten des Giordano Bruno (L. S. Lerner, E. A. Gosselin). 9. Der Fall Galilei (O. Gingerich). 10. Newtons Apfel und Galileis "Dialog" (S. Drake). 11. Newtons Gravitationsgesetz - aus Formeln wird eine Idee (I. B. Cohen). 12. Christopher Wren: Astronom und Architekt (H. Dorn, R. Mark). 13. Atomismus und Kräfte in der Geschichte (L. Holliday). 14. Ein Elitezirkel vor 200 Jahren: Die Lunar Society von Birmingham (L. Ritchie-Calder). 15. Sadi Carnot: Technik und Theorie der Dampfmaschine (S. S. Wilson).

 15. Compact propane fuel processor for auxiliary power unit application

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dokupil, M.; Spitta, C.; Mathiak, J.; Beckhaus, P.; Heinzel, A.

  With focus on mobile applications a fuel cell auxiliary power unit (APU) using liquefied petroleum gas (LPG) is currently being developed at the Centre for Fuel Cell Technology (Zentrum für BrennstoffzellenTechnik, ZBT gGmbH). The system is consisting of an integrated compact and lightweight fuel processor and a low temperature PEM fuel cell for an electric power output of 300 W. This article is presenting the current status of development of the fuel processor which is designed for a nominal hydrogen output of 1 k Wth,H2 within a load range from 50 to 120%. A modular setup was chosen defining a reformer/burner module and a CO-purification module. Based on the performance specifications, thermodynamic simulations, benchmarking and selection of catalysts the modules have been developed and characterised simultaneously and then assembled to the complete fuel processor. Automated operation results in a cold startup time of about 25 min for nominal load and carbon monoxide output concentrations below 50 ppm for steady state and dynamic operation. Also fast transient response of the fuel processor at load changes with low fluctuations of the reformate gas composition have been achieved. Beside the development of the main reactors the transfer of the fuel processor to an autonomous system is of major concern. Hence, concepts for packaging have been developed resulting in a volume of 7 l and a weight of 3 kg. Further a selection of peripheral components has been tested and evaluated regarding to the substitution of the laboratory equipment.

 16. Towards Web 3.0: taxonomies and ontologies for medical education -- a systematic review.

  PubMed

  Blaum, Wolf E; Jarczweski, Anne; Balzer, Felix; Stötzner, Philip; Ahlers, Olaf

  2013-01-01

  Einleitung: Sowohl für die Curriculumsentwicklung und –kartierung als auch zur Orientierung innerhalb der seit Jahren zunehmenden Fülle von Lernressourcen in der medizinischen Ausbildung stellt das semantische Web („Web 3.0“) ein niedrigschwelliges, effektives Hilfsmittel dar, das es ermöglicht, inhaltlich verwandte Elemente über Systemgrenzen hinweg zu identifizieren. Voraussetzung dafür ist der Einsatz eines geeigneten strukturierten Vokabulars zur maschinenlesbaren, inhaltlichen Beschreibung von Objekten, um die bisher notwendige manuelle Verknüpfung durch eine automatisch erzeugte, inhaltsbasierte bzw. semantische Verknüpfung zu ersetzen. Ziel dieser Arbeit ist es, existierende Taxonomien und Ontologien zur Annotation medizinischer Lernressourcen und -inhalte zusammenzustellen und anhand ausgewählter Kriterien zu vergleichen sowie auf ihre Eignung zum Einsatz im eingangs beschriebenen Kontext zu überprüfen.Methoden: Anhand einer systematischen Literaturrecherche wurden existierende Taxonomien und Ontologien zur Beschreibung medizinischer Lernressourcen identifiziert. Für jedes so identifizierte strukturierte Vokabular wurden mittels Websuche und/oder Kontakt zu den Herausgebern Thema, Struktur, Sprache, Umfang, Wartung und Technik der Taxonomie/Ontologie ermittelt und deren Eignung für den Einsatz im semantischen Web überprüft.Ergebnisse: In 20 identifizierten Publikationen wurden 14 strukturierte Vokabulare identifiziert, die sich in Sprache, Umfang, Aktualität und Wartung zum Teil sehr stark unterschieden. Keines der identifizierten Vokabulare erfüllte die erforderlichen Kriterien zur inhaltlichen Beschreibung medizinischer Ausbildungsinhalte und Lernressourcen im deutschsprachigen Raum.Diskussion: Auf dem Weg zum Web 3.0 stellen Auswahl und Einsatz eines geeigneten, deutschsprachigen Vokabulars zur maschinenlesbaren, inhaltlichen Beschreibung von Objekten ein relevantes Problem dar. Mögliche Lösungsansätze umfassen die Neuentwicklung

 17. Comparison of Infiltrability Measurements in the Thornbush Savanna, Namibia

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Classen, Nikolaus; Gröngröft, Alexander; Eschenbach, Annette

  2010-05-01

  Large proportions of Namibian Savannas are affected by strong bush encroachment leading to a reduction in grazing capacity. Especially woody plant encroachment is expected to have an impact on hydrology by increasing plant transpiration, bare soil evaporation and reducing soil water availability (HUXMAN et al. 2005). Although the processes are not fully understood, the role of soil water balance is highlighted by many studies. Especially the small-scale interactions of vegetation and soil are of high relevance. To characterize the water balance of different sites in the Namibian thornbush savanna long-term studies were conducted. In addition we applied three methods to quantify the infiltration rate (IR) at four central Namibian thornbush savanna sites differing in soil texture and vegetation type: a single ring (own construction, 14 cm inner diameter), a disc-infiltrometer (Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV) and a hood infiltrometer (UGT Umwelt-Geräte-Technik GmbH). At each site, the measurements we conducted along short transect lines (15 m) in positions with differing plant influence (canopy of Acacia trees and shrubs, grass and dwarf-shrub tussocks, bare soil, termitaria). All three methods resulted in different mean IR as well as spatial distribution patterns. Using statistical analysis by ANOVA, dominant controlling variables were elaborated. The poster will demonstrate which of the methods is defensible with respect to the research question. References : HUXMAN, T. E., B. P. WILCOX, et al. (2005): Ecohydrological implications of woody plant encroachment. Ecology 86(2): 308-319. Acknowledgment: The work was founded by BMBF within the Project Biota South (support code 01LC 0624 A2).

 18. Anesthesiology residents' perspective about good teaching--a qualitative needs assessment.

  PubMed

  Ortwein, Heiderose; Blaum, Wolf E; Spies, Claudia D

  2014-01-01

  Hintergrund: In Deutschland wird es, wie in vielen Ländern, in absehbarer Zukunft einen Mangel an qualifizierten Ärzten geben. Einer der Gründe für Unzufriedenheit unter den Weiterbildungsassistenten sind die relativ unstrukturierten Weiterbildungsprogramme trotz der zunehmenden Wichtigkeit von Ergebnis-orientierter Weiterbildung. Ziel dieser Studie ist es, Charakteristika von und Anforderungen an gute Lehre während der anästhesiologischen Facharztweiterbildung aus Sicht der Weiterzubildenden zu identifizieren. Methoden: Es wurde eine Konsensus-Konferenz mit Weiterzubildenden von allen 39 anästhesiologischen Universitätskliniken Deutschlands durchgeführt. Die Teilnehmer wurden Gruppen zu einem von drei Themen zugeordnet, die anhand der nationalen Evaluation der Weiterbildung 2009 identifiziert wurden. Diese Themen waren (A) Charakteristika hilfreicher/guter Weiterbildner, (B) Charakteristika hilfreicher/guter Bedingungen und (C) Charakteristika hilfreicher/guter Curriculumsstruktur. Jede Gruppe folgte dem Nominal-Group-Technik-Konsensprozess, um Charakteristika guter Weiterbildung zu definieren und zu priorisieren. Ergebnisse: 31 (79,5%) Assistentensprecher waren anwesend. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung strukturierter Curricula inklusive transparenter Ziele und Inhalte, formativer Zwischenprüfungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen der Programme. Weiterbildungsassistenten wünschen sich zudem ausgebildete Weiterbildende mit formaler Lehrqualifikation und geschützte Zeit zum Lehren.Schlussfolgerung: Gute Facharztweiterbildung setzt eine sorgfältige Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Beteiligten voraus. Die Ergebnisse bestätigen und erweitern bisherige Publikationen und können zum Teil einfach umgesetzt werden. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt hin zu einem breiteren Konsens innerhalb einer Fachdisziplin.

 19. Venous stasis orbitopathy: a clinical and echographic study.

  PubMed Central

  Atta, H R; Dick, A D; Hamed, L M; Byrne, S F; Gendron, E K; Hughes, R L; Glaser, J S

  1996-01-01

  AIMS: A variety of acute and chronic orbitopathies may be distinguished by standardised echography. Venous stasis orbitopathy (VSO) often presents with orbital signs when secondary to cavernous sinus and middle cranial fossa disorders. In this study, the aim was to assess whether differentiation between vascular and nonvascular causes of VSO could be made on the basis of clinical and echographic features at the time of presentation. METHODS: This study comprised 37 patients with echographic features of VSO (17 patients with arteriovenous fistulae, confirmed by computed tomography imaging or angiography, and 20 patients with non-vascular diseases). Excluded were patients with orbital mass lesions detected by echography and muscle enlargement due to other causes (for example, orbital myositis). Patients with a suspected mass involving the orbital apex and echographic features of VSO were included. After full neuro-ophthalmic and ocular examination, both orbits were examined to document maximal thickness and reflectivity of four recti muscles and compared with the normal contralateral orbit with standardised A-scan (Kretz-technik 7200MA or Ophthascan) and contact B-scan (Ultrascan or Ophthascan S). RESULTS: Cumulative ocular recti muscle thickness was significantly greater in patients with arteriovenous fistulae compared with the non-fistula group (23.3 (SD 3.7) and 17.8 (2) mm, p = 0.001). Clinically, the presence of a bruit and a uniocular rise in intraocular pressure were significantly greater in the fistula group of patients. CONCLUSIONS: Standardised echography is a safe and non-invasive method of diagnosing VSO in patients presenting with signs of proptosis, ophthalmoplegia, and inflammation of the conjunctiva. Furthermore, using these standard techniques the two major causes of VSO (arteriovenous fistulae and compressive mass lesions) could be differentiated. Images PMID:8814742

 20. Tycho Brahe - Instrumentenbauer und Meister der Beobachtungstechnik

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wolfschmidt, Gudrun

  Vor der Erfindung des Fernrohrs war der dänische Astronom Tycho Brahe (1546 - 1601) der bedeutendste beobachtende Astronom. Von seinem Observatorium Uraniborg auf der - damals dänischen - Insel Hven ist heute noch der Grundriß erkennbar, von Stjerneborg sind die Fundamente erhalten, die Kuppeln in den 1950er Jahren ergänzt. In der Astronomie-Ausstellung im Deutschen Museum gibt es ein Modell der Sternwarte Uraniborg und der zugehörigen Instrumente (Maßstab 1:10); das größere Modell wurde dem Technischen Museum in Malmö geschenkt. Die Instrumente, die er in den Observatorien Uraniborg und Stjerneborg benutzte, sind nicht erhalten. Aber es gibt gute Beschreibungen der Instrumente (Halbkreis, Quadranten, Sextanten, Armillarsphären, Triquetrum, Himmelsglobus) in seinem Buch Astronomiae instauratae mechanica (Wandsbek 1598). Eine Nachbildung des großen hölzernen Quadranten kann man im Runden Turm in Kopenhagen sehen. Zwei Sextanten, hergestellt für Tycho um 1600 von Jost Bürgi und Erasmus Habermel, gibt es noch im Nationalmuseum für Technik in Prag. Ähnlichkeiten von Tychos Instrumenten mit Groß-Instrumenten aus dem islamischen Kulturkreis sind auffällig. Tycho Brahes Meßgeräte markieren einen großen Fortschritt in der Entwicklung astronomischer Instrumente und Meßtechniken und bilden die Grundlage für den weiteren Fortschritt der Positionsastronomie und der damit verbundenen Tabellenwerke. Die Nachwirkungen sind bis ins 17. und 18. Jahrhundert nachweisbar.

 1. Status of the nanometer comparator at PTB

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Fluegge, Jens; Koening, Rainer G.

  2001-10-01

  Due to increasing demands on the photolithography of integrated circuits and the progress of interferometric linear encoders, length measurement systems with a reproducibility under 3 nm are used in industry today, whereas the connection to the unit of length exhibits an uncertainty of about 25 nm. To resolve this problem a new one dimensional length comparator, the nanometer comparator, was developed in a cooperation between the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), the Dr. Johannes Heidenhain GmbH and Werth Me#technik GmbH. The nanometer comparator will be able to perform one dimensional calibrations of photo masks, line-graduation scales, incremental linear encoders and laser interferometers in one axis up to a maximum length of 610 mm. To ensure the highest level of measurement performance, the interferometer is completely located in vacuum using metal bellows, whilst the calibration objects can be mounted under atmospheric conditions. The interferometer set-up compensates the dilatation and the bending of the granite base and minimizes the measurement circle of the comparator. This will minimize the influence of thermal and mechanical distortions. The interferometer design can be used with a heterodyne or a homodyne signal detection electronics. Due to their high power dissipation, the laser is arranged far apart from the comparator and light is fed to the interferometers by means of glass fibers. The light source is a frequency-doubled Nd:YAG laser frequency stabilized by an iodine absorption line. Different measuring systems for the structure localization can be attached to an universal sensor carrier on a solid bridge above the measuring carriage. Incremental reading heads and two photoelectric microscopes are now available for this purpose.

 2. Electron mobility characterization in OLEDs from ac small signal optical modulation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mu, Haichuan; Reddy, Indrani; Hunt, John; Severs, Phillip; Patil, Shirish

  2010-05-01

  This paper investigates the field dependence of electron mobility in tris(8-hydroxyquinolinato)aluminium (Alq3) and bathocuproine (BCP) through ac small signal optical modulation on green light (ITO/PEDOT/NPD/Alq3/Ba/Ag) and blue light (ITO/PEDOT/NPD/BCP/Alq3/Ba/Ag) OLED. The electroluminescence (EL) transient time delay for the blue light OLED is much longer than for the green one. The electron mobility in BCP was extracted based on a Poole-Frenkel-like equation and EL transient time delay measurement, which is in the range (7-9) × 10-8 cm2 V-1 s-1 at an external electric field of 1530-1830 (V cm-1)1/2, comparable to the results from other published reports (Muckl et al 2000 Synth. Met. 111-112 91; Barth et al 2001 J. Appl. Phys. 89 3711; Nakamura H et al 1996 Int. Symp. on Inorganic and Organic Electroluminescence ed R H Mauch and H-E Gumlich (Berlin: Wissenschaft und Technik) p 95; Xie et al 2002 Appl. Phys. Lett. 80 1477). The difference in EL transient time delay and electron mobility for green and blue light OLEDs was demonstrated by the results of direct modulation. The electron transit time shows similar field dependence in both Alq3 layers in green and blue OLEDs. Unlike Alq3, the field dependence of electron mobility in BCP did not fit the conventional organic semiconductor characteristics μ∞exp(βE1/2), and the excitons formation at the NPD/BCP interface for the blue OLEDs was demonstrated through the EL spectrum.

 3. [Correlations of stress, coping and psychological well-being among preclinical medical students].

  PubMed

  Pikó, Bettina

  2014-08-17

  Bevezetés: A stressz-szint már orvostanhallgatók körében is igen magas, ezért fontos lenne felkészítésük a megelőzésre. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki orvostanhallgatók stressz-szintjének, pszichoszomatikus tüneteinek, copingstratégiáinak, valamint az élettel való elégedettségük mértékének vizsgálatát. Módszer: Preklinikai orvostanhallgatókat (N = 155) kérdeztek a Szegedi Tudományegyetemen. Az adatgyűjtésre csoportos formában, önkitöltés útján került sor, önkéntes és anonim módon. Eredmények: A felmérésben részt vevő orvostanhallgatók stresszterheltségi szintje és élettel való elégedettségének mértéke megfelelt a nemzetközi, illetve a hazai adatoknak. Nemek szerint nem volt eltérés az élettel való elégedettség mértékében, a stresszterheltség és a pszichoszomatikus index viszont lányok esetében magasabb volt. Az élettel való elégedettséget elsősorban az észlelt stressz-szint, valamint a copingmódok befolyásolták. Következtetések: Preklinikai orvostanhallgatók stresszterheltsége, pszichoszomatikus tünetképzése, az általuk alkalmazott copingstílusok, valamint az élettel való elégedettség között jelentős összefüggések vannak. Az orvosképzés során szükség van olyan készségek fejlesztésére is, mint a hatékony konfliktusmegoldási vagy stresszkezelési technikák. Orv. Hetil, 2014, 155(33), 1312–1318.

 4. Sellar reconstruction without intrasellar packing after endoscopic surgery of pituitary macroadenomas is better than its reputation.

  PubMed

  Ismail, Mostafa; Fares, Abd Alla; Abdelhak, Balegh; D'Haens, Jean; Michel, Olaf

  2016-01-01

  Hypophysenadenom. Die Sellarekonstruktion ohne intraselläre Tamponade, die während eines chirurgischen Standardverfahrens endoskopisch über einen endonasalen transsphenoidalen Zugang durchgeführt wird, ist anderen Techniken mit Tamponade nicht unterlegen und bietet zudem Vorteile bei der radiologischen Diagnostik, was sie zu der von uns bevorzugten Technik macht, solange offensichtlich keine intraoperative Liquorfistel vorliegt.

 5. Thermodynamic Processes Involving Liquefied Natural Gas at the LNG Receiving Terminals / Procesy termodynamiczne z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego w terminalach odbiorczych LNG

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Łaciak, Mariusz

  2013-06-01

  The increase in demand for natural gas in the world, cause that the production of liquefied natural gas (LNG) and in consequences its regasification becoming more common process related to its transportation. Liquefied gas is transported in the tanks at a temperature of about 111K at atmospheric pressure. The process required to convert LNG from a liquid to a gas phase for further pipeline transport, allows the use of exergy of LNG to various applications, including for electricity generation. Exergy analysis is a well known technique for analyzing irreversible losses in a separate process. It allows to specify the distribution, the source and size of the irreversible losses in energy systems, and thus provide guidelines for energy efficiency. Because both the LNG regasification and liquefaction of natural gas are energy intensive, exergy analysis process is essential for designing highly efficient cryogenic installations. Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na świecie powoduje, że produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG), a w konsekwencji jego regazyfikacja, staje się coraz bardziej powszechnym procesem związanym z jego transportem. Skroplony gaz transportowany jest w zbiornikach w temperaturze około 111K pod ciśnieniem atmosferycznym. Przebieg procesu regazyfikacji niezbędny do zamiany LNG z fazy ciekłej w gazową dla dalszego transportu w sieci, umożliwia wykorzystanie egzergii LNG do różnych zastosowań, między innymi do produkcji energii elektrycznej. Analiza egzergii jest znaną techniką analizowania nieodwracalnych strat w wydzielonym procesie. Pozwala na określenie dystrybucji, źródła i wielkości nieodwracalnych strat w systemach energetycznych, a więc ustalić wytyczne dotyczące efektywnego zużycia energii. Ponieważ zarówno regazyfikacja LNG jak i skraplanie gazu ziemnego są energochłonne, proces analizy egzergii jest niezbędny do projektowania wysoce wydajnych instalacji kriogenicznych.

 6. a Precise, Low-Cost Rtk Gnss System for Uav Applications

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Stempfhuber, W.; Buchholz, M.

  2011-09-01

  High accuracy with real-time positioning of moving objects has been considered a standard task of engineering geodesy for 10 to 15 years. An absolute positioning accuracy of 1-3 cm is generally possible worldwide and is further used in many areas of machine guidance (machine control and guidance), and farming (precision farming) as well as for various special applications (e.g. railway trolley, mining, etc.). The cost of the measuring instruments required for the use of geodetic L1/L2 receivers with a local reference station amounts to approximately USD 30,000 to 50,000. Therefore, dual frequency RTK GNSS receivers are not used in the mass market. Affordable GPS/GNSS modules have already reached the mass market in various areas such as mobile phones, car navigation, the leisure industry, etc. Kinematic real-time positioning applications with centimetre or decimetre levels could also evolve into a mass product. In order for this to happen, the costs for such systems must lie between USD 1,000 to 2,000. What exactly low-cost means is determined by the precise specifications of the given individual application. Several university studies in geodesy focus on the approach of high-accuracy positioning by means of single frequency receivers for static applications [e.g. GLABSCH et. al. 2009, SCHWIEGER and GLÄSER 2005, ALKAN 2010, REALINI et. al. 2010, KORTH and HOFMANN 2011]. Although intelligent approaches have been developed that compute a trajectory in the post-processing mode [REALINI et. al., 2010], at present, there are only a very few GNSS Low-Cost Systems that enable real-time processing. This approach to precise position determination by means of the computation of static raw data with single frequency receivers is currently being explored in a research project at the Beuth Hochschule für Technik Berlin - and is being further developed for kinematic applications. The project is embedded in the European Social Fund. It is a follow-up project in the area of

 7. [Early and late mortality and morbidity after elective repair of infrarenal aortic aneurysm].

  PubMed

  Kovács, Hanga; Fehérvári, Mátyás; Forgó, Bianka; Gősi, Gergely; Oláh, Zoltán; Csobay-Novák, Csaba; Entz, László; Szeberin, Zoltán

  2014-10-01

  Bevezetés/célkitűzés: Az electiv infrarenalis aortaaneurysma (AAA) nyitott műtétje nagy betegforgalmú centrumban alacsony mortalitású, de megterhelő műtét. A stentgraftbeültetés jelentős előnyöket jelenthet a betegek számára. Célunk annak eldöntése volt, hogy eddigi eredményeink alátámasztják-e a stentgraft-implantatio arany standarddá válását. Anyag és módszerek: Egy centrumban végzett retrospektív tanulmány során elemeztük a betegek korai és késői halálozását és szövődményeit. Eredmények: 2007–2012 között 431 betegnél végeztünk electiv nyitott műtétet és 59 betegnél stentgraftbeültetést AAA miatt. A korai mortalitás mindkét csoportban 2% alatti, az összes egyéb szövődmény előfordulása a nyitott csoportban 14,4%, a stentgraftos csoportban 11,9% volt. Az intraoperativ vérvesztés és a vérkészítményigény gyakorisága nagyobb, a műtéti idő hosszabb volt a nyitott műtétes csoportban (p < 0,001). Az átlagos utánkövetési idő 37 ± 22 hónap volt. A késői halálozás, a stroke, az acut myocardialis infarctus aránya a vizsgált csoportokban szignifikánsan nem különbözött. A nyitott technikával kezelt betegek 16%-ánál alakult ki később hegsérv (stentgraftcsoport: 0), a stentgraftcsoportban több volt az újabb érműtét (16,2% vs. 6,2%; p = 0,0327). Következtetések: Vizsgálatunkban a korai és késői halálozás mértéke megegyezett, a korai postoperativ szövődmények nem mutattak szignifikáns különbséget a két csoportban. A felhasznált vérkészítmények mennyisége, a postoperativ sérvek és a későbbi intervenciók száma szignifikánsan különbözött. Eredményeink alapján főként a nagy kockázatú betegekben indokolt jelenleg a stentgraftbeültetés. A nyitott műtétben jártas, így alacsony mortalitást elérő centrumokban a fiatalabb, kis kockázatú betegeknél a nyitott aortaműtét továbbra is ajánlható.

 8. Finding the Best-Fit Polynomial Approximation in Evaluating Drill Data: the Application of a Generalized Inverse Matrix / Poszukiwanie Najlepszej ZGODNOŚCI W PRZYBLIŻENIU Wielomianowym Wykorzystanej do Oceny Danych Z ODWIERTÓW - Zastosowanie UOGÓLNIONEJ Macierzy Odwrotnej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Karakus, Dogan

  2013-12-01

  In mining, various estimation models are used to accurately assess the size and the grade distribution of an ore body. The estimation of the positional properties of unknown regions using random samples with known positional properties was first performed using polynomial approximations. Although the emergence of computer technologies and statistical evaluation of random variables after the 1950s rendered the polynomial approximations less important, theoretically the best surface passing through the random variables can be expressed as a polynomial approximation. In geoscience studies, in which the number of random variables is high, reliable solutions can be obtained only with high-order polynomials. Finding the coefficients of these types of high-order polynomials can be computationally intensive. In this study, the solution coefficients of high-order polynomials were calculated using a generalized inverse matrix method. A computer algorithm was developed to calculate the polynomial degree giving the best regression between the values obtained for solutions of different polynomial degrees and random observational data with known values, and this solution was tested with data derived from a practical application. In this application, the calorie values for data from 83 drilling points in a coal site located in southwestern Turkey were used, and the results are discussed in the context of this study. W górnictwie wykorzystuje się rozmaite modele estymacji do dokładnego określenia wielkości i rozkładu zawartości pierwiastka użytecznego w rudzie. Estymację położenia i właściwości skał w nieznanych obszarach z wykorzystaniem próbek losowych o znanym położeniu przeprowadzano na początku z wykorzystaniem przybliżenia wielomianowego. Pomimo tego, że rozwój technik komputerowych i statystycznych metod ewaluacji próbek losowych sprawiły, że po roku 1950 metody przybliżenia wielomianowego straciły na znaczeniu, nadal teoretyczna powierzchnia

 9. The Tropical Cyclones as the Possible Sources of Gamma Emission in the Earth's Atmosphere

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Klimov, S. I.; Sharkov, E. A.; Zelenyi, L. M.

  2009-12-01

  [*S. I. Klimov*] (Space Research Institute [IKI] of RAS; Profsoyuznaya 84/32, 117997 GSP-7 Moscow, Russia; Tel: +7 (495) 333-1100; Fax: +7 (495) 333-1248; e-mail: sklimov@iki.rssi.ru)): E. A. Sharkov (Space Research Institute [IKI] of RAS; Profsoyuznaya 84/32, 117997 GSP-7 Moscow, Russia; Tel: +7 (495) 333-1366; Fax: +7 (495) 333-1248; e-mail: e.sharkov@mail.ru): L. M. Zelenyi (Space Research Institute [IKI] of RAS; Profsoyuznaya 84/32, 117997 GSP-7 Moscow, Russia; Tel: +7 (495) 333-2588; Fax: +7 (495) 333-3311; e-mail: lzelenyi@iki.rssi.ru ): The tropical cyclones (TC) are the strongest sources of thunderstorm activity (and, correspondingly, electromagnetic activity in the wide frequency range) in the Earth's atmosphere. The area dimensions of active region comprise to 1000 km and they achieve vertical development to 16-20 km with speeds of the displacement of the charged drops of water of up to 30 m/s. In the work are evaluated the physical mechanisms of the possibility of generation by TC of gamma emission (TCGE), which can be fixed from the low-orbital spacecraft of the type of the potential Russian micro-satellite Chibis-M (MS) [Zelenyi, et al, Walter de Gruter, Berlin, New York, p. 443-451, 2005]. The study of the new physical mechanisms of the electrical discharges in the atmosphere is basic scientific task Chibis- M [Angarov et al. Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2009, p. 69-72]. Complex of scientific instruments of the Chibis-M (overall mass of 12,5 kg) including the instruments: - X-ray - gamma detector (range of X-ray and gamma emission - 50-500 keV), - UV detector (range UV - emission - 300-450 nm), - radiofrequency analyzer (20 - 50 MHz). - digital camber of optical range (spatial resolution 300 m). - plasma-wave complex (0.1-40 kHz), it can be used also for the TCGE study. Delivery Chibis-M into orbit, close to the ISS orbit is intended to carry out in second-half 2010. Micro-satellite "Chibis-M" now designed in IKI. Total mass "Chibis

 10. A CNN based Hybrid approach towards automatic image registration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Arun, Pattathal V.; Katiyar, Sunil K.

  2013-06-01

  Image registration is a key component of various image processing operations which involve the analysis of different image data sets. Automatic image registration domains have witnessed the application of many intelligent methodologies over the past decade; however inability to properly model object shape as well as contextual information had limited the attainable accuracy. In this paper, we propose a framework for accurate feature shape modeling and adaptive resampling using advanced techniques such as Vector Machines, Cellular Neural Network (CNN), SIFT, coreset, and Cellular Automata. CNN has found to be effective in improving feature matching as well as resampling stages of registration and complexity of the approach has been considerably reduced using corset optimization The salient features of this work are cellular neural network approach based SIFT feature point optimisation, adaptive resampling and intelligent object modelling. Developed methodology has been compared with contemporary methods using different statistical measures. Investigations over various satellite images revealed that considerable success was achieved with the approach. System has dynamically used spectral and spatial information for representing contextual knowledge using CNN-prolog approach. Methodology also illustrated to be effective in providing intelligent interpretation and adaptive resampling. Rejestracja obrazu jest kluczowym składnikiem różnych operacji jego przetwarzania. W ostatnich latach do automatycznej rejestracji obrazu wykorzystuje się metody sztucznej inteligencji, których największą wadą, obniżającą dokładność uzyskanych wyników jest brak możliwości dobrego wymodelowania kształtu i informacji kontekstowych. W niniejszej pracy zaproponowano zasady dokładnego modelowania kształtu oraz adaptacyjnego resamplingu z wykorzystaniem zaawansowanych technik, takich jak Vector Machines (VM), komórkowa sieć neuronowa (CNN), przesiewanie (SIFT), Coreset i

 11. Evaluation of Blasting Patterns Using Operational Research Models / Ocena Planów Prac Strzałowych W Oparciu O Metody Badań Operacyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Monjezi, Masoud; Farzaneh, Farhad; Asadi, Ahmad

  2013-09-01

  Blasting is one of the most important operations, which has a great technical and economical effect on the mining projects. Criteria such as fragmentation (operation ultimate objective) and ground vibration, flyrock, airblast, etc. (operation side effects) should be considered in the assessment of blasting operation. A suitable pattern should be able to provide both reasonable (required) fragmentation and blasting side effects. In order to evaluate blasting performance, operational research models such as multi attribute decision making technique (MADM) can be applied. Technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS), a branch of MADM, is a strong method for pattern ranking. The other quantitative method which is applied in the evaluation of systems' efficiency is data envelopment analysis (DEA) model. In this paper, an attempt has been made to develop a new hybrid MADM model for selecting the most appropriate blasting pattern in Chadormalu iron mine, Iran. In this regard, DEA method was utilized to select the efficient blast patterns thereafter TOPSIS was used to recognize the most suitable pattern amongst the selected patterns by DEA method. It was concluded that the patterns J, G and B are the most appropriate patterns for blasting operations in the Chadormalu iron mine. Prace strzałowe to jedne z kluczowych operacji w znacznym stopniu determinujące efektywność ekonomiczną wielu projektów górniczych. W planowaniu prac strzałowych uwzględnić należy podstawowe kryteria, takie jak rozdrobnienie skał (ostateczny cel operacji), wibracje podłoża, występowanie rozrzutu skał, i podmuchów powietrza (efekty uboczne). Odpowiedni harmonogram prac zapewnić powinien zarówno odpowiedni poziom rozdrobnienia (wymiary brył) jak i ograniczenie skutków ubocznych prac. Dla oceny skuteczności prac strzałowych zastosować można modele badań operacyjnych, np. modele oparte o wielokryterialną technikę decyzyjną MADM, a technika

 12. Determination of Groundwater Velocity and Dispersion Parameters by Borehole Wall Multielectrode Geoelectrics

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kessels, W.; Wuttke, M. W.

  2007-05-01

  measurements and vertical four point electrode interpretations. The transport equation for NaCl-tracered water is the basic rule to determine the groundwater transport velocity. Numerical calculations to simulate the measurement are carried out with the program FEFLOW. Due to the density contrast, the tracer undergoes vertical movement. Kessels, W., Zoth, G.(1998): Doppelmantel - Packer mit geoelektrischer Meßtechnik zur Bestimmung der Abstandsgeschwindigkeit des Grundwassers, Patent Az:19855048.0, GGA-Institut, Germany, Hannover. KESSELS, W., RIFAI, H., THORENZ, C., ZOTH, G.(2002): Multi Electrode Geoelectric on the Borehole Wall- Determination of groundwater velocity and dispersion parameters, AGU spring meeting, Washington KESSELS, W., ZOTH, G., WONIK, T., FULDA, C. (1999): THE USE OF SALT CARTRIDGES FOR FLUID LOGGING. XXIV GENERAL ASSEMBLY OF E.G.S. THE HAGUE, THE NETHERLANDS PANTELEIT,B., KESSELS, W., BINOT, F (2006): MUD TRACER TEST DURING SOFT ROCK DRILLING; W.R.R., VOL. 42, W11415, DOI:10.1029/2005WR004487

 13. Seeking realistic upper-bounds for internal reliability of systems with uncorrelated observations

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Prószyński, Witold

  2014-06-01

  ów. Jako punkt wyjściowy w analizie przyjęto uzyskaną na drodze empirycznej formułę (Adamczewski 2003), nazwaną prawem błędów grubych, pozwalającą wyznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia w sieci określonej liczby błędów grubych. Przy użyciu pomocniczej zależności wyprowadzonej na podstawie gaussowskiego rozkładu błędów dokonano modyfikacji formuły Adamczewskiego, przekształcając ją w jawną funkcję liczby obserwacji w sieci. Umożliwiło to skonstruowanie narzędzi niezbędnych do analizy, i ostatecznie sformułowanie wskazań co do wyznaczania górnych limitów niezawodności wewnętrznej sieci. Ponieważ formuła Adamczewskiego uzyskana została dla sieci klasycznych, wskazania niniejsze powinny być potraktowane jako wstępna propozycja wymagająca sprawdzenia w odniesieniu do nowoczesnych technik pomiarowych.

 14. Determining the Optimum Cut-Off Grades in Sulfide Copper Deposits / Określanie Optymalnej Wartości Odcięcia Zawartości Procentowej Pierwiastka Użytecznego W Złożach Siarczku Miedzi

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rahimi, Esmaeil; Oraee, Kazem; Shafahi, Zia Aldin; Ghasemzadeh, Hasan

  2015-03-01

  Optimum cut-off grades determination in mining life affects production planning and ultimate pit limit and it is also important from social, economical and environmental aspects. Calculation of optimum cut-off grades has been less considered for mines containing various mineral processing methods. In this paper, an optimization technique is applied to obtain optimum cut-off grades for both concentration and heap leaching processes. In this technique, production costs and different recoveries of heap leaching method directed into modeling different annual cash flows in copper mines. Considering the governing constraints, the Lagrange multiplier method is practiced to optimize the cut-off grades in which the objective function is supposed to maximize Net Present Value. The results indicate the effect of heap leaching process on the optimum cut-off grades of primary and secondary sulfide deposits. Określanie optymalnego poziomu odcięcia dla zawartości procentowej pierwiastka użytecznego ma poważny wpływ na planowanie produkcji, określanie ostatecznych limitów zasobów złoża; jest to także ważna kwestia z punktu widzenia kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Obliczanie optymalnego poziomu odcięcia dla zawartości procentowej pierwiastka użytecznego nie było zwykle szeroko rozważane w przypadku kopalni prowadzących ciągły system przeróbki. W pracy tej przedstawiono technikę optymalizacji określania poziomu zawartości procentowej pierwiastka użytecznego z uwzględnieniem zarówno procesów koncentracji jak i ługowania. W metodzie uwzględniono koszty produkcji i różne wskaźniki odzysku rudy, wielkości te wykorzystane zostały do modelowania rocznych przepływów gotówki w kopalniach miedzi. Uwzględniając narzucone ograniczenia, zastosowano metodę mnożników Lagrange'a w celu optymalizacji określania poziomu zawartości procentowej pierwiastka użytecznego, gdzie przyjętą funkcją celu jest

 15. Mineral trapping of CO2 in operated geothermal reservoirs - Numerical simulations on various scales

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kühn, Michael; Stanjek, Helge; Peiffer, Stefan; Clauser, Christoph

  2013-04-01

  the combination of geothermal energy production and CO2 storage is not economical. Acknowledgements: The work presented here was part of the CO2Trap project in the research and development program GEOTECHNOLOGIEN funded by the German Ministry of Education and Research (BMBF) and the German Research Foundation (DFG) (grant 03G0614A-C). References Back M., Kühn M., Stanjek H., Peiffer S. (2008) Reactivity of alkaline lignite fly ashes towards CO2 in water. Environmental Science & Technology 42(12), 4520-4526, doi: 10.1021/es702760v. Kühn M., Clauser C. (2006) Mineral trapping of CO2 in geothermal reservoirs. Chemie Ingenieur Technik 78(4), 425-434, doi: 10.1002/cite.200600019 (in German). Kühn M., Clauser C., Vosbeck K., Stanjek H., Meyn V., Back M., Peiffer S. (2009) Mineral trapping of CO2 in operated hydrogeothermal reservoirs. In: Grobe M., Pashin J. C., Dodge R. L. (eds.) Carbon dioxide sequestration in geological media—State of the science: AAPG Studies in Geology 59, p. 545-552.

 16. 3D-RTK Capability of Single Gnss Receivers

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Stempfhuber, W.

  2013-08-01

  Small, aerial objects are now being utilised in many areas of civil object capture and monitoring. As a rule, the standard application of a simple GPS receiver with code solutions serves the 3D-positioning of the trajectories or recording positions. Without GPS correction information, these can be calculated at an accuracy of 10-20 metres. Corrected code solutions (DGPS) generally lie in the metre range. A precise 3D-positioning of the UAV (unmanned aerial vehicle) trajectories in the centimetre range provides significant improvements. In addition, the recording time of each sensor can be synchronized with the exact time stamp of the GNSS low-cost system. In recent years, increasing works on positioning from L1 GPS raw data have been published. Along with this, the carrier phase measurements with the established evaluation algorithms are analysed in the post processing method to centimetre-exact positions or to high-precision 3D trajectories [e.g. Schwieger and Gläser, 2005 or Korth and Hofmann 20011]. The use of reference information from local reference stations or a reference network serves the purpose of carrier phase ambiguity resolution. Furthermore, there are many activities worldwide in the area of PPP techniques (Precise Point Positioning). However, dual frequency receivers are primarily used in this instance. Moreover, very long initialisation times must be scheduled for this. A research project on the subject of low-cost RTK GNSS was developed for real-time applications at the Beuth Hochschule für Technik Berlin University of Applied Sciences [Stempfhuber 2012]. The overall system developed for the purpose of real-time applications with centimetre accuracy is modularly constructed and can be used for various applications (http://prof.beuthhochschule.de/stempfhuber/seite-publikation/). With hardware costing a few hundred Euro and a total weight of 500-800 g

 17. Aktivitätsmessung auf nukleinsäuremodifizierten Oberflächen

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Schmidt, Peter Michael

  2003-06-01

  Im Bereich der medizinischen Diagnostik spielen DNA-Chips eine immer wichtigere Rolle. Dabei werden Glas- oder Silikon-Oberflächen mit Tausenden von einzelsträngigen DNA-Fragmenten, sog. Sonden, bestückt, die mit den passenden DNA-Fragmenten in der zugefügten Patientenprobe verschmelzen. Die Auswertung solcher Messungen liefert die Diagnose für Krankheiten wie z.B. Krebs, Alzheimer oder für den Nachweis pathogener Erreger. Durch fortschreitende Miniaturisierung dieser Meßsysteme können bis zu 40.000 Genfragmente des Menschen in einer einzigen Messung analysiert werden. Neben den DNA-Fragmenten können Bio-Chips auch für andere biologische Komponenten wie Antikörper und Proteine eingesetzt werden, wobei bei letzteren neben der Bindung auch die Aktivität ein wichtiger Diagnoseparamter ist. Am Fraunhofer-Institut für medizinische Technik und am Lehrstuhl für Analytische Biochemie der Universität Potsdam wurden im Rahmen einer Doktorarbeit Methoden entwickelt, die es ermöglichen auf nukleinsäuremodifizierten Sensoroberflächen die Aktivität von Proteinen zu messen. Es wurden Nukleinsäuren auf Oberflächen optischer Sensoren verankert. Diese fungierten als Rezeptor für die Proteine sowie auch als Substrat für Restriktionsenzyme, die Nukleinsäuren schneiden und Polymerasen, die Nukleinsäuren synthetisieren und verlängern können. Seine Anwendung fand diese Messmethode in der Messung der Aktivität des Proteins Telomerase, das in 90% aller Tumore erhöhte Aktivität gegenüber gesunden Zellen aufweist. Die Vorteile dieses neuen Assays gegenüber älteren Methoden liegt im Verzicht auf radioaktiv-markierten Komponenten und einer deutlich verkürzten Analysezeit. Die Arbeit schliesst mit einem funktionsfähigen Nachweis der Telomeraseaktivität im Zellextrakt von gesunden und kranken Zellen. Der direkte Einfluß von Hemmstoffen auf die Aktivität konnte sichtbar gemacht werden, und steht daher bei der Entwicklung neuer Tumor-Diagnostika und

 18. PREFACE: Nanosafe2010: International Conference on Safe Production and Use of Nanomaterials

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sentein, Carole; Schuster, Frédéric; Tardif, François

  2011-07-01

  matters of interest to the NanoSafety community have been debated. The success of the conference confirms the need of such a global meeting with the aim of bridging the gap between the best scientists, engineers, exhibitors and participants from countries concerned with safe and responsible nanomaterial activities. Therefore, the third edition of the International NanoSafe Conference "NanoSafe2012" will be held in Grenoble at Minatec, 13-15 November 2012. The meeting was financially supported by generous contributions from the European Commission, La Région Rhône Alpes, la Ville de Grenoble, la Metro, and partners such as CEA, INERIS, Philips, Cordouan Technologies, Nanosight, TSI, Ecomesure, GRIMM Aerosol Technik, Particle Measuring Systems, Respirex, Lux Research, Dekati, Malvern Instruments, TSE Systems, INTERTEK ICS, NANO magazine and IOP Publishing. We would like to express our thanks to all the authors for their time and genuine efforts and to the reviewers for their fruitful comments during the preparation of this volume. The Conference OrganizersCarole SenteinFrédéric SchusterFrançois Tardif Conference photographs Local Organising CommitteeCarole SENTEIN (CEA)Dominique BAGUET (CEA)Didier MOLKO (MINATEC)Audrey SCARINGELLA (MINATEC)Frédéric SCHUSTER (CEA)François TARDIF (CEA) International Advisory CommitteeChair: Frédéric SCHUSTER (CEA, FR), François TARDIF (CEA, FR)Co-chair: Georgios KATALAGARIANAKIS (EC, BE)Paul AMYOTTE (Dalhousie U., CA)Mélanie AUFFAN (CEREGE, FR)Daniel BERNARD (ARKEMA, FR)Jorge BOCZKOWSKI (INSERM, FR)Jean-Yves BOTTERO (CEREGE, FR)Jacques BOUILLARD (INERIS, FR)Jean-Philippe BOURGOIN (CEA, FR)Marie CARRIERE (CEA, FR)Krunal CHOPRA (LSFI, IN)Rolf ECKHOFF (U. Bergen, NO)Michael ELLENBECKER (U. Massachusetts, USA)Claude EMOND (U. Montréal, CA)François GENDARMES (IRSN, FR)Peter HATTO (ISO, UK)Peter HOET (KUL, BE)Jean-Pierre KAISER (Empa, CH)Olivier LE BIHAN (INERIS, FR)Tinh NGUYEN (NIST, USA)Bernd NOWACK (Empa, CH)Günter OBERDÖRSTER (U

 19. Application of Multidimensional Data Visualization by Means of Self-Organizing Kohonen Maps to Evaluate Classification Possibilities of Various Coal Types / Zastosowanie Wizualizacji Wielowymiarowych Danych Za Pomocą Sieci Kohonena Do Oceny Możliwości Klasyfikacji Różnych Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jamróz, Dariusz; Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  materiału. Nasuwa się więc pytanie, czy możliwa jest identyfikacja typu węgla za pomocą dostępnych danych. W tym celu zastosowano wielowymiarową technikę wizualizacji statystycznej. Istnieje wiele metod takiej wizualizacji, z których kilka było już przedmiotem wcześniejszych publikacji autorów. W tym wypadku autorzy zdecydowali się zastosować metodę sieci Kohonena. Metoda ta została opisana w rozdziale 2 pracy, gdzie oprócz opisu teoretycznego podano również główne wzory stosowane podczas modelowania tą metodą (wzory (1)-(5)). Do zbadania postawionego problemu wykorzystano optymalną liczbę iteracji i optymalny czas uczenia sieci. Pewnym problemem pojawiającym się przy takiej wizualizacji jest konieczność doboru parametrów, w celu uzyskania widoku, który w sposób czytelny prezentuje poszukiwane przez nas informacje. Należy wspomnieć, że w trakcie prowadzonych eksperymentów uzyskiwano widoki przy użyciu sieci neuronowej o wielkości od 10 × 10 do 100 × 100 neuronów. Widoki były uzyskiwane przy wartości parametru MAX_DISTANCE od 1 do wielkości sieci oraz parametru ITER od 1 do 5000. Eksperymenty były prowadzone dla różnych wzorów określających modyfikację wag. Przedstawione w pracy wyniki stanowią najbardziej czytelne z uzyskanych. Wizualizacja wielowymiarowa przy użyciu sieci Kohonena pozwala stwierdzić, że informacje zawarte w analizowanych siedmiowymiarowych danych są wystarczające do prawidłowej klasyfikacji typów węgla 31, 34.2 oraz 35, przy czym nawet zobrazowanie 3 typów węgla na jednym rysunku pozwala stwierdzić, że neurony reprezentujące próbki węgla danego typu gromadzą się w skupiskach, które można od siebie odseparować. Z tego wynika, że dane zawierają informacje wystarczające do prawidłowej klasyfikacji węgla. Zauważyć jednak warto, że przedstawienie przy pomocy sieci Kohonena, danych reprezentujących różne typy węgla parami, pozwala uzyskać jeszcze bardziej czytelne wyniki

 20. Book Review: Beitraege zur Astronomiegeschichte, Band 5 (Acta Historica Astronomiae Vol. 15)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Duerbeck, H. W.; Dick, W. R.; Hamel, J.

  2002-12-01

  Pisa and the librarian Pozzetti at Bologna, and Karin Reich describes and edits Bessel's book critique of Gauss' Theoria Motus. How many one-time astronomers have to earn their living in other ways, become distracted from astronomical research, and vanish from the horizon of astronomical history? In the ninth paper, Hans-Joachim Ilgauds has traced the life of Georg Koch (1851-1905), who started his career as an astronomer at Leipzig Observatory in 1874. Later Koch worked at Hamburg Observatory, and then became an employee at the statistical office in Kiel, and finally director of the statistical office of the Hamburg revenue service. He was a collaborator for the statistical yearbook of German cities, and also contributed to a book investigating the causes and the impact of the cholera epidemic of 1892 in Hamburg. The last two papers deal with the circumstances of the discovery of the first Near-Earth asteroid (433) Eros. It was recorded on photographic plates taken at the Urania-Sternwarte Berlin and at Nice Observatory. The Berlin observer Witt announced the discovery, and only later, the Nice observer Charlois published a position of Eros. While all plates have disappeared, the authors Hans Scholl and Lutz D. Schmadel could prove that the Nice plate was poorly guided and Charlois would have been unable to discover the object. From a copy of the Berlin plate, published 50 years after the discovery by Witt's co-observer F. Linke, the exact position was determined, and the time of observation (which had not been published) was derived. The second article, by Lutz D. Schmadel, deals with the life of the Eros co-discoverer Felix Linke (1879-1959), who later worked in statistic offices, was a frequent writer of popular scientific articles, and later the editor of a journal, "Technik im Hotel'', and author of a book of the same title. As can be seen from the summaries given above, this collection of essays deals mainly with historical events that occurred in Germany and

 1. Waterproof Anti-Explosive Powders for Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Buczek, Bronisław; Vogt, Elżbieta

  2014-03-01

  ętrznej oraz penetrować w głąb porów, blokując je dla wilgoci. Drugi sposób hydrofobizacji sprowadzał się w uproszczeniu do zmieszania substratów: pyłu wapiennego i domieszki silikonowej - Sarsil® H-15, w parownicy (Vogt i Opaliński, 2009; Vogt i Hołownia, 2010). We wstępnych badaniach określono objętość preparatu, jaką trzeba dodać do pyłu w celu uzyskania optymalnych warunków kontaktu preparatu z ciałem stałym. Otrzymany po modyfikacji materiał był zbrylony w niewielkim stopniu, a jego całkowite rozdrobnienie uzyskano poprzez przecieranie pyłu przez sito o odpowiednim wymiarze oczek. Badanie właściwości tak otrzymanych hydrofobowych materiałów przeprowadzono w oparciu o PN (Polska Norma, 1994), jak również w oparciu o standardowe metody badania materiałów proszkowych z użyciem aparatu Powder Characteristic Tester (Index tables, Tablets & Capsules, 2005) (Tablica 2,3). Oceny stopnia hydrofobizacji materiałów po modyfikacji dokonano, w przypadku proszku hydrofobizowanego parami kwasu stearynowego, w oparciu o procedurę opisaną w Polskiej Normie (1994), oznaczając procentową zawartość kwasu stearynowego. Otrzymany podczas badań pył hydrofobizowany kwasem stearynowym zawierał 0,18% modyfikatora, co jest ilością dopuszczalną przez Polską Normę (1994).W celu oceny właściwości hydrofobowych materiału modyfikowanego roztworem silikonowym do badań zaadaptowano technikę pomiaru zwilżalności ziaren węglowych "film flotation" (Fuerstenau i Williams, 1987) przyjmując, jako materiał odniesienia hydrofobizowaną mączkę wapienną z Kopalni Kamienia Wapiennego w Małogoszczy. Opracowano metodę wyznaczania współczynnika C określonego, jako stopień hydrofobizacji (Vogt i Opaliński, 2009). Średnia wartość C = 84% wskazuje, że materiał modyfikowany preparatem silikonowym uzyskał odpowiednie właściwości hydrofobowe. Tym samym oba materiały po modyfikacji uzyskały zadowalające właściwości wodoodporne. Ponadto

 2. Bewehrte Betonbauteile unter Betriebsbedingungen: Forschungsbericht

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Eligehausen, Rolf; Kordina, Karl; Schießl, Peter

  2000-09-01

  Vorwort. Teil I: Rißbreiten (Gert König) 1 Ein mechanisches Modell zur Erhöhung der Vorhersagegenauigkeit über die Rißbreiten unter Betriebsbedingungen (Gert König und Michael Fischer). 1.1 Einleitung und Zielsetzung. 1.2 Versuchsprogramm. 1.3 Meßtechnik. 1.4 Belastung und Versuchsdurchführung. 1.5 Literatur. 2 Rißbreiten und Verformungszunahme vorgespannter Bauteile unter wiederholter Last - und Zwangbeanspruchung (Gert König und Michael Fischer). 2.1 Einleitung und Zielsetzung. 2.2 Versuchsprogramm. 2.3 Auswertung. 2.4 Ausblick. 2.5 Literatur. 3 Rißverhalten von Beton bei plötzlicher Abkühlung (Viktor Mechtcherine und Harald S. Müller). 3.1 Einleitung. 3.2 Experimentelle Untersuchungen. 3.3 Formulierung eines Stoffgesetzes für thermisch beanspruchten Beton. 3.4 Riß entwicklung in einer Betonplatte unter Temperaturschock. 3.5 Zusammenfassung. 3.6 Literatur. 4 Stahlfaserbeton unter Betriebsbedingungen bei Dauerbeanspruchung (Bo Soon Kang, Bernd Schnütgen und Friedhelm Stangenberg). 4.1 Einleitung. 4.2 Wirkung von Stahlfasern im Beton. 4.3 Versuchsprogramm. 4.4 Untersuchungen zum Verbundverhalten. 4.5 Untersuchungen zum Verhalten unter Biegebeanspruchung. 4.6 Theoretische Untersuchungen. 4.7 Literatur. 5 Experimentelle Untersuchungen an Stahlbeton-Zugkörpern unter wiederholter Belastung zur Ermittlung des versteifenden Einflusses der Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen (Petra Seibel und Gerhard Mehlhorn). 5.1 Einleitung. 5.2 Ansatz zur Bestimmung der Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen nach Eurocode 2, Model Code 90 und Günther. 5.3 Experimentelle Untersuchungen. 5.4 Ergebnisse. 5.5 Zusammenfassung. 5.6 Literatur. 6 Riß- und Verformungsverhalten von vorgefertigten Spannbetonträgern unter Betriebsbedingungen bei besonderer Berücksichtigung des Betonalters (Monika Maske, Heinz Meichsner und Lothar Schubert). 6.1 Einleitung. 6.2 Beschreibung der Fertigteilträger. 6.3 Belastungsversuche. 6.4 Ergebnisse. 6.5 Zusammenfassung. 6

 3. Laboratory Method for Evaluating the Characteristics of Expansion Rock Bolts Subjected to Axial Tension / Laboratoryjna Metoda Badania Charakterystyk Kotew Rozprężnych Poddanych Rozciąganiu Osiowemu

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Korzeniowski, Waldemar; Skrzypkowski, Krzysztof; Herezy, Łukasz

  2015-03-01

  stanowiska badawczego. Pomiar siły na stanowisku laboratoryjnym był wykonywany za pomocą czterech tensometrycznych czujników siły. Czujniki były rozmieszczone co 90 stopni na tarczy pomiarowej (Rys. 4). Całkowita siła rejestrowana podczas badań rozciągania żerdzi kotwowej była sumą wartości sił uzyskiwanych na poszczególnych czujnikach siły. Pomiar przemieszczeń elementów obudowy oraz wydłużenia żerdzi kotwowej był wykonywany za pomocą enkodera linkowego inkrementalnego. Enkoder przymocowany był na stałe do bloku siłowników (Rys. 6), natomiast linka enkodera przemieszczała się wraz z wysuwem tarczy pomiarowej (Rys. 6). W celu określenia odkształcenia materiału badanego elementu (żerdzi kotwowej) w badaniach zastosowano tensometry elektrooporowe typu kratowego (Rys. 7). Czujniki siły, przemieszczenia oraz odkształcenia zostały podłączone do uniwersalnego wzmacniacza pomiarowego QuantumX MX840, za pomocą wtyczek 15-pinowych. Podczas procesu rozciągania kotwy wyniki pomiarów siły, przemieszczenia oraz odkształcenia były rejestrowane na bieżąco za pomocą specjalistycznego programu z dziedziny technik pomiarowych "CATMAN - EASY". Wybór programu wynikał z możliwości współpracy z systemem operacyjnym MS Windows oraz połączenia komputera z uniwersalnym wzmacniaczem pomiarowym QuantumX MX840 poprzez kabel ethernetowy. Program umożliwiał bieżącą (on- -line) wizualizację i ocenę pomiaru. Ponadto po zakończeniu testu, tworzone były raporty dokumentujące wyniki pomiarów, które były zapisywane w rozszerzeniu pliku ASCII. Następnie dane były przesyłane do programu Microsoft Excel w celu analizy uzyskanych wyników. W badaniach zastosowano obudowę kotwową rozprężną, zainstalowaną w bloku symulującym górotwór o wytrzymałości skał na ściskanie wynoszącej 80MPa (Rys. 3), która była obciążana statycznie według ustalonego programu obciążenia uwzględniającego utrzymywanie zadanej osiowej siły rozci