Science.gov

Sample records for het buitenland van

 1. Buffer Loading and Chunking in Sequential Keypressing (Het Laden van de Motor Buffer Versus Het Gebruik van Motor Chunks bij Sequentieule Toetsdrukseries)

  DTIC Science & Technology

  1994-03-18

  chunking in sequential keypressing (Het laden van de motor buffer versus het gebruik van motor chunks bij sequentiele toetsdrukseries) W.B. Verwey 18 maart...1994, Rapport TM 1994 B-7 TNO Technische Menskunde’, Soesterberg MANAGEMENT UITTREKSEL Dit rapport beschrijft een experiment naar de effecten van...Menakunde. Korte samenvatting van: Buffer loading and chunking in sequential keypressing (Het laden van de motor buffer versus het gebruik van motor

 2. Storings analyse Ten Behoeve van het Materieelverzorgingsplan (Failure Analysis for the Maintenance Plan)

  DTIC Science & Technology

  1990-05-01

  van kwantitatieve normen voor logistieke parameters, op grond waarvan de logistieke ondersteuning ontworpen moet worden. Binnen ILS wordt de logistieke...ondersteuning zodanig ingericht dat aan van tevoren vastgestelde kwantitatieve normen voor bescbikbaarheid, inzetbaarheid, betrouwbaarbeid en...9] ’Richtlijnen ten aanzien van het materieelverzorgingsplan’. Deze docuinenten geven de uitgangspunten en normen die de opsteller in acht moet nemen

 3. Cognitive Ability and Whole-Body Rotation (Cognitief Vermogen en Rotatie van het Lichaam)

  DTIC Science & Technology

  1993-03-01

  unlimited. •If ". ,hA 2 CONTENTS Page SUMMARY 3 SAMENVATnING 4 1 GENERAL PROBLEM AREA 5 2 TASKS AND MOVEMENTS 5 3 PREVIOUS RESULTS FOR ACTIVE BODY...suggeree~n r. Het huidige experiment maakte gebruik van de gemotori- seerde draaistoel van bet IZF. Terwiji gedraaid werd voerden de proefpersonen een...processing, irrespective of content of cognitive processing (spatial or verbal- numerical). The interaction between body rotations and cognitive content

 4. Softwaremodule voor het Simuleren van de Gevolgen van Raketonderschepping (The Dutch Program for the Simulation of Missile Intercept Effects)

  DTIC Science & Technology

  2007-07-01

  exernplaar van het rapport. 1 DMO/SC-DR&D standaard inclusief digitale versie bijgeleverd op cd-romn 2/3 DMO/DR&D/Kennistransfer 4 DM0/ Directie Beleid...MPH 10 CDC/BGGZ/CEMG A.S. de Koning. arts standaard inclusief digitale versie bijgeleverd op cd-rom 11/12 DMIVD, Kabinet 13 Militaire Inlichtingen- en...Veiligheidsdienst Drs. E. Buijs 14 BS/DS/DOBBP/B Maj B. Doesburg-Smits 15 CJKC NBC, Ltkol C.A. Bourgondi n standaard inclusief digitale versie

 5. Boosting Immune Responses Against Bacterial Pathogens: In Vitro Analysis of Immunomodulators (In Vitro Analyse van de Stimulerende Werking van Verschillende Stoffen op het Immuunsysteem)

  DTIC Science & Technology

  2007-07-01

  Distribution list Onderstaande instanties/personen ontvangen een volledig exernplaar van het rapport. 1 DMO/SC-DR&D standaard inclusief digitale versie...Directeur Militaire Gezondheidszorg 9 CDCIBGGZ Kol-arts H.A. Gerretsen MPH 10 CDCfBGGZ/CEMG A.S. de Koning, arts standaard inclusief digitale versie...Ltkol C.A. Bourgondie n standaard inclusief digitale versie bijgeleverd op cd-rom 16 Mindef/DMO/DWS&B/RLS&B/Logistieke systemen Kol ir. M.B.G. Mulder

 6. The Impact of Collision Avoidance Systems on Driver Behavior and Traffic Safety: Preliminaries to Studies within the ’Gids’ Project (Het Effect van anti- bots systemen op bestuurdersgedrag en op de verkeersveiligheid)

  DTIC Science & Technology

  1989-11-23

  ELECTE N FEB 20 1990 D Number of pages: 23 DI3TRmIm. oN sn~!TmrNT A ApProved fei p rhc release Lisuibuuan Uui~ited ’U, 3 CONTENTS Page SUMMARY 5... CONTENT AND ALLOCATION OF EVASIVE ACTIONS 14 4.1 Displaying the relevant variable 15 4.2 Warnings 15 4.3 Suggestions and active controls 15 4.4 Total...beantwoord inoeten warden willen anti-bats systemen zinnig geacht kunnen warden: (1) Wat moet het criteriun zijn voor activatie van het systeem ? (2

 7. Is Choice Accuracy Related to Information Search Patterns (Is de Juistheid van een Keuze Gerelateerd aan het Informatiezoekpatrron)?

  DTIC Science & Technology

  1991-07-29

  incest variabele zoekgedrag. In alle complexiteitscondities bleef echter de juistheid van bet gekozen alternatief constant. Een plausibele verkiaring...W04had mom ct Oas a1e hr , Mor ib to oceur then 6 others (e.g. .68, .1Z .05 and .15). The sinulations showed that depending on the choice environment

 8. Effects of Practice in Selecting and Executing Keypressing Sequences (Effecten van oefening op het selecteren en uitvoeren van een sequentiele toetsdruktaak).

  DTIC Science & Technology

  1992-10-07

  is concurrent with execution ( Klapp & Wyatt, 1976; Portier et al., 1990; Portier & Van Galen, in press; Rosenbaum et al., 1986). The second aspect is...1980). Use of simple reaction time in motor programming studies: A reply to Klapp , Wyatt, and Lingo. Journal of Motor Behavior 12, 163-168. Henry, EM...and analysis: A researcher’s handbook. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Klapp , S.T. & Wyatt, E.P. (1976). Motor programming within a sequence of

 9. Kennislacunes op het gebied van wapens en munitie in OVG (Knowledge Gaps in the Area of Weapons and Munitions in MOUT)

  DTIC Science & Technology

  2008-12-01

  Militaire activiteiten Tabel 4 koppelt een overzicht van relevante militaire activiteiten in OVG aan operationele effecten volgens [2]. De koppeling ...Divert, Deter 6 Beheersen van menigten Degrade, Control 7 Uitwerkingsgebied " 8 Nevenschade - 9 Eigen veiligheid Met de koppeling van activiteiten en

 10. Decision Making in a Dynamic Situation: The Effect of Time Restrictions and Uncertainty (Beslisgedrag in een Dynamische Situatie: Het Effect van Tijdsdruk en Onzekerheid)

  DTIC Science & Technology

  1994-02-18

  genomen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak krijgt tijdsdruk een andere...beslisser de effecten van g( Ormen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak

 11. A Comparison of Decision Making Behaviour in a Static and a Dynamic Task Environment as a Function of Time Pressure (Een Vergelijking van Beslisgedrag in een Statische en een Dynamische Taakomgeving Als Functie van Tijdsdruk)

  DTIC Science & Technology

  1994-05-20

  Technische Menskunde’, Soesterberg MANAGEMENT UTTREKSEL Bij het onderzoek naar beslissen wordt de laatste jaren meer aandacht besteed aan de invioed van het...Technische Menskunde’, Soesterberg MANAGEMENT UI’FTREKSEL Bij het onderzoek naar beslissen wordt de Iaatste jaren meer aandacht besteed aan de invloed...feedback over de algemene toestand van het systeem . Daarori _n verwacht worden dat de uiteindelij- ke prestaties, in termen van uitkomsten, beter zijn in

 12. Eisen voor Buitenbeelden van Voertuigsimulatoren: Een Literatuurstudie (Use of Exterior Pictures in Vehicle Simulators: A Literature Survey)

  DTIC Science & Technology

  1991-06-01

  afstand van bet traject van bet voertuig (Waidram, 1985), zoals onderbroken wegbelijning of bomen langs, de weg. Voor bet waarnemen van koers en...betroffen het op constante boogte houden en een vaste koers bandbaven bij random verstoringen. Een beeldvertraging van 100 ms zou ook geen belangrijk effect...Voor onderzoek naar, en training van, interacties tussen weggebmuikers is het echter belangrijk omn zowel koers als sneiheid van U6n of meer

 13. An Exploratory Study of the Interpretation of Logical Operators in Database Querying (Een Verkennende Studie van de Interpretatie van Logische Operatoren bijhet Bevragen van een Database)

  DTIC Science & Technology

  1991-03-22

  nn i 3 CONTENTS Page SUMMARY 5 SAMENVATTING 6 1 INTRODUCTION 7 2 METHOD 11 2.1 Subjects 12 2.2 Stimuli 12 2.3 Procedure 14 3 RESULTS 15 3.1 Latency...SAMENVATITING Het gebruik van logische operatoren in vraagtalen wordt beschouwd als een belangrijke bron van gebruikersproblemen bij het bevragen van een...verwerkingscomponenten werden getest. 7 1 INTRODUCTION Database management systems (DBMSs) are now widely used for structuring and storing textual information in

 14. Velocity Measurements on the Electric Gun Developed at the TNO Prins Maurits Laboratory (Snelheidheidsmetingen aan de bij het Prins Maurits Laboratorium Ontwikkelde Electric Gun)

  DTIC Science & Technology

  1993-03-01

  8217te veel’ aluminium explodeert. Dit wordt weergegeven door het gearceer.1e gebied. Doordat er een stuk aluminiumn over het koper uitsteekt explodeert...worden de beperkingen van de verschillende meetmethoden toegelicht. De grootste fout komt uit de snelheidsmeting. Het aantal fibers (6 stuks ), de

 15. Meetopstelling van een Gepulste CO2 Laser Afstandsmeter met Heterodyne Detectie (Experimental Set-Up for a Pulsed CO2 Laser Range-Finder with Heterodyne Detection)

  DTIC Science & Technology

  1990-08-01

  voor een staande golf om te resoneren via een andere weg dan door het midden van de cavity. Meestal kan door het verdraaien van het tralie hier iets aan...gedaan worden. Mogelijkerwijs speelt ook hier het tralie dus een rol. Tot slot is gebleken dat de RF laser, die gevoed wordt door een wissel- spanning...laser. Bij beide lasers is het mogelijk door middel van hat verstellen van een tralie een lijn uit bet C0 2-spectrum in de 9 en 10 pm band te selekteren

 16. Vrouwen bij de Koninklijke Landmacht: Een Onderzoek naar de Maatregelen die het Behoud en de Doorstroom van Vrouwelijke Militairen Verbeteren (Women in the Royal Netherlands Army: Measures for Retention and Career Development)

  DTIC Science & Technology

  2007-02-01

  op bet werk befnvloedt de werkbeleving en tevredenbeid van werknemers. Ret werk is immers niet alleen een manier om geld te verdienen. maar ook een...arbeidskracht. Als de organisatie daadwerkelijk belang hecht aan combinatiemnogelijkheden van werk en priv6, moet daar ook tijd en geld voor vrijgemaakt

 17. The Mechanism of Toxicity in HET-S/HET-s Prion Incompatibility

  PubMed Central

  Seuring, Carolin; Greenwald, Jason; Wasmer, Christian; Wepf, Roger; Saupe, Sven J.; Meier, Beat H.; Riek, Roland

  2012-01-01

  The HET-s protein from the filamentous fungus Podospora anserina is a prion involved in a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. This reaction is observed at the point of contact between two genetically distinct strains when one harbors a HET-s prion (in the form of amyloid aggregates) and the other expresses a soluble HET-S protein (96% identical to HET-s). How the HET-s prion interaction with HET-S brings about cell death remains unknown; however, it was recently shown that this interaction leads to a relocalization of HET-S from the cytoplasm to the cell periphery and that this change is associated with cell death. Here, we present detailed insights into this mechanism in which a non-toxic HET-s prion converts a soluble HET-S protein into an integral membrane protein that destabilizes membranes. We observed liposomal membrane defects of approximately 10 up to 60 nm in size in transmission electron microscopy images of freeze-fractured proteoliposomes that were formed in mixtures of HET-S and HET-s amyloids. In liposome leakage assays, HET-S has an innate ability to associate with and disrupt lipid membranes and that this activity is greatly enhanced when HET-S is exposed to HET-s amyloids. Solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) analyses revealed that HET-s induces the prion-forming domain of HET-S to adopt the β-solenoid fold (previously observed in HET-s) and this change disrupts the globular HeLo domain. These data indicate that upon interaction with a HET-s prion, the HET-S HeLo domain partially unfolds, thereby exposing a previously buried ∼34-residue N-terminal transmembrane segment. The liberation of this segment targets HET-S to the membrane where it further oligomerizes, leading to a loss of membrane integrity. HET-S thus appears to display features that are reminiscent of pore-forming toxins. PMID:23300377

 18. REMOTE LAND MINE(FIELD) DETECTION. An Overview of Techniques (DETECTIE VAN LANDMIJNEN EN MIJNENVELDEN OP AFSTAND. Een Overzicht van de technieken),

  DTIC Science & Technology

  1994-09-01

  systeem voor mijnen of mijnenvelden essentieel. De basis principes en sterke en zwakke punten van "real time" mijnen detectie met visuele, nabij...tweede deel van het rapport worden aanbevelingen gegeven voor een toekomstig systeem voor de detectie van mijnen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd...multi-sensor systeem voor op een voertuig. Dit is gebaseerd op de interesse die de "Genie" toont voor een dergelijk systeem , de kosten van een

 19. MATE (Mentale Aspecten van Team Effectiviteit) (MATE (Mental Aspects of Team Effectiveness))

  DTIC Science & Technology

  2008-05-01

  gedachten lezen en elkaars; gedragingen voorspellen. Het kennen van elkaars verantwoordehijkheden, normen , interactiepatronen, kennis, vaardigbeden...Persoonsrollen " Voorkeuren 0 Leiderschap * Normen en waarden 0 Balans sterktes; & zwaktes " Motivatie " Vertrouwen Alle tearngedragingen spelen zicb af binnen...worden gewerkt (wordt gedaan in intro, bivak). Van confronhatiefase naar conforinatiefase Doel: toewerken naar gezamenlijke normen en waarden waarin de

 20. Fragmentation Behaviour of Two Types of 120 mm Mortargrenades (Verschervingsgedrag van twee typen 120 mm mortiergranaten).

  DTIC Science & Technology

  1992-12-01

  proevenserie kon worden beschikt over vijftien stuks granaten: tien stuks 104C2 (gietlizer) en viif stuks 104C5 (staal). Om redenen zoals hierboven geschetst...doelpiaten voor de 104C2 Daar maar over vijf stuks granaten van het type 104C5 beschikt werd zijn maar twee doelen over de gewenste delta emissiehoek van

 1. Boltzmann Transport in Hybrid PIC HET Modeling

  DTIC Science & Technology

  2015-07-01

  the device. Experimental measurements and computational simulations have consistently indicated that the electron transport perpendicular to the...plasma conditions experienced in HPHall. 1. Electron mobility in HET simulation The most widely used computational simulations of HETs, including HPHall...Figure 1: Cartoon schematic of anomalous electron trans- port regions in typical HET II. Computational setup As the stalwart HET simulation code in the EP

 2. Analysing Operational Effects (Het analyseren van operationele effecten)

  DTIC Science & Technology

  2007-09-01

  Politics, Military, Economics, Social , Information and Infrastructure POLAD Political Advisor PRT Provincial Reconstruction Team Psyops Psychological...select the best task(s) to reach the desired effect. The shift towards peacekeeping operations has not only brought a new, more ’ social ’ view on effects...and military are: * work together with local authorities. - carry out ( social ) patrols to deter and detect crime together with the local authorities

 3. Het natuurwetenschappelijk modelleren van dynamische systemen; Naar een didactiek voor het voortgezet onderwijs

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ormel, B. J. B.

  2010-01-01

  Scientific modelling of dynamical systems; towards a pedagogy for secondary education Computer models of complex dynamical systems play a major role in science, as well as in societal debate about issues such as climate change, and insight in models and modelling is an important learning aim in science education. However, in teaching practice, it has proven difficult to give computer modelling an integrated role in the curriculum. We took a design research approach to gain insight in the pedagogy of modelling complex dynamical systems. We designed a physics course in which students constructed, evaluated and refined computer models of the climate system. Our design objectives were to get the students engaged in a meaningful modelling process, while retaining essential characteristics of the scientific modelling process. The teaching design was classroom-tested with four teachers and, after being revised, again with one teacher. The overall conclusion is that, although the models become more and more complex along the way, the content and level of the module are well within the range of pupils’ capacities. However, the evaluation of both research cycles revealed some critical problems that hindered the achievement of the teaching goals. Based on what seemed feasible as well as problematic we formulated guidelines for the designing of a modelling curriculum. It is important that modules geared at gaining authentic modelling experience only follow after the teaching of relevant and necessary content knowledge. Focussing on the scientific modelling process should not be combined with substantive content goals. Teaching the paradigmatic models of a domain may be a powerful tool to enable pupils to apply their knowledge in a variety of contexts. Developing these models and teaching pupils how to use them then coincides with teaching the regular physics concepts. We found that students find it difficult to explain behaviour in terms of ‘rules of change’. Therefore, we propose that teaching dynamics focuses on describing the rules of change in terms of differential equations, even for rather simple systems that can be described analytically. Next, we touched upon the delicate balance between guidance and freedom. While some guidance is needed to provide a sense of direction, too much guidance may also hinder insightfulness. In a directive approach in which the teacher shows an expert modelling process, pupils may develop advanced models. However, their own ideas about the system and about how to approach the problem remain unknown. In a pupil-oriented approach it is easy to underestimate the need for explicitly motivating model decisions by the pupils as well as those made by the teacher, in order to establish a truly purpose-driven process. In our tests, teachers were little inclined to let the students evaluate their own contributions, and the students were not used to it either. Thus, if students are to become independent modellers, this will affect the whole classroom culture. Also, experiencing the modelling cycle repeatedly does not guarantee that pupils become more independent modellers themselves. They would benefit from systematic reflection on modelling activities which specifies clearly what each activity should yield and how these yields are achieved.

 4. Quality of Expert Systems: Methods and Techniques (Kwaliteit van Expertsystemen: Methoden en Technieken)

  DTIC Science & Technology

  1989-12-01

  volledigheid van specificaties. De volledigheid is gewaarborgd door bet 100% principe. Het gebruik van een fornele taal voor vastlegging van de...impliceert statement coverage. c ) Condition coverage: ledere ’conditie’ (term in een Iogische expressie) moet bij bet testen tenminste een keer TRUE en...bijvoorbeeld een waarbij c I TRUE en c2 FALSE oplevert en een waarbij bet omgekeerde bet geval is. Merk op dat in dit geval niet aan decision coverage

 5. ATHENA: De Combinatie van een Helderheidsversterker en Thermische Kijker met Kleurweergave (ATHENA: The Combination of a Brightness Amplifier and Thermal Viewer With Color)

  DTIC Science & Technology

  2007-08-01

  A329 27 / 46 Het ATHENA systeem Het ATHENA systeem als geheel bestaat uit de combinatie van een warmtebeeld camera en een digitale ...camerasysteem is er ook een digitale fotocamera geplaatst. TNO-rapport | TNO-DV 2007 A329 29 / 46 3.1.1 Camera’s Het ATHENA camerasysteem bestaat...uit een Lion Advance infrarood (warmtebeeld of WB) camera (Thales Optronics B.V.) en een digitale helderheidsversterker (HVCCD. zie figuur 7). De

 6. Review of Published Safety Thresholds for Human Divers Exposed to Underwater Sound (Veilige maximale geluidsniveaus voor duikers - beoordeling van publicaties)

  DTIC Science & Technology

  2008-04-01

  niveaus zi.in primair bedoeld your gebruik direct als gevolg van het geluid of als onderzocht welke publicatie de meCest in relatie tot militaire sonars...bet gebruik van In een eerder uitgevoerd intern TNO underwater your duikers. De meest explosieven, heiwerkzaamheden en kennisinvesteringsproject is... Contents M anagem entuittreksel ........................................................................................... 2 SIntroduction

 7. Responsie van Verschillende Munitieartikelen bij Opwarming en Brand (Response of Munitions Items Due to Heating or a Fire)

  DTIC Science & Technology

  2007-09-01

  werkzaamheden thermische responsie van artikelen. (met KS32) valt binnen deze normen net als Het project is gestart met bet ontwikkelen De kritische temperatuur...RDX, HMX of TNT en bindersystemnen als HTPB. Ook bijvoorbeeld de moderne 155 munitie van Rheinmetall (met KS32) valt binnen deze normen , net als

 8. Beslisbevoegdheden van de Uitgestegen Soldaat. Deel B: Verbetering van Situational Awareness Met Behulp van de Soldier Digital Assistant in een Gesimuleerde Omgeving (Authority and Responsbility of the Dismounted Soldier. Part B. Improving the Situational Awareness using the Soldier Digital Assistant in a Simulated Environment)

  DTIC Science & Technology

  2007-04-01

  omn een bepaalde handeling of een scenario te simuleren. Het voordeel van virtuele omngevingen is dat ze minder tijd en geld kosten om op te zetten...Met name door bet gebruik van bestaande middelen kon veel tijd en geld bespaard worden. Zo is de omngeving ontwikkeld in de bestaande ’Unreal’ game

 9. HetF and PatA control levels of HetR in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  PubMed

  Risser, Douglas D; Callahan, Sean M

  2008-12-01

  Anabaena sp. strain PCC 7120 is a filamentous cyanobacterium that differentiates heterocysts in response to deprivation of combined nitrogen. A hetF deletion strain lacked heterocysts and had aberrant cell morphology. Site-directed mutagenesis of the predicted active-site histidine and cysteine residues of this putative caspase-hemoglobinase fold protease abolished HetF function, supporting the hypothesis that HetF is a protease. Deletion of patA, which is necessary for the formation of most intercalary heterocysts, or hetF resulted in an increase in HetR protein, and extra copies of hetF on a plasmid functionally bypassed the deletion of patA. A hetR-gfp translational fusion expressed from an inducible promoter demonstrated that hetF-dependent downregulation of HetR levels occurs rapidly in vegetative cells, as well as developing heterocysts. "Mosaic" filaments in which only one cell of a filament had a copy of hetR or hetF indicated that hetF is required for differentiation only in cells that will become heterocysts. hetF was required for transcription from a hetR-dependent transcription start point of the hetR promoter and induction of transcription from the patS promoter. The inverse correlation between the level of HetR protein and transcription from hetR-dependent promoters suggests that the transcriptional activity of HetR is regulated by HetF and PatA.

 10. TNO Contribution to the Quest 303 Trial - Human Performance Assessed by a Vigilance and Tracking Test, a Multi-Attribute Task, and by Dynamic Visual Acuity (TNO Bijdrage aan het Quest 303 Onderzoek)

  DTIC Science & Technology

  2008-07-01

  TNO Report TI Knweg for. siesIN Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk TNO Defence, Security and Safety fo ple cetfcRsac...objectieve maten voor taakprestatie te verzamelen onder invloed van echte scheepsbewegingen. In opdracht van de Nederlandse marine heeft TNO aan dit...rapport wordt het protocol beschreven, de bewegingscondities, en de resultaten van de Nederlandse tests. De resultaten laten zien dat cognitief

 11. Ex ante Implementatietoetsing van Beleid, Een Methodiek Gebaseerd op Synergie Tussen Risicomanagement en Verandermanagement (Ex Ante Test for Policy Implementation - A Method Based Upon Synergy Between Risk Management an Change Management)

  DTIC Science & Technology

  2006-12-01

  management) en specifieke middelen ( geld , ingehuurde capaciteit) die er tijdens het implementeren nog waren zijn er vaak niet meer. Tegelijkertijd komnen...zaken als bet beschikbaar stellen van middelen voor de verandering (tijd. geld , capaciteit); het ontwikkelen van nieuwe competenties en vaardigbeden...verlies uit te drukken in geld , of een explosie in een chem-ische installatie in aantal doden. Echter. vaak is een gevolg moeilijker te kwantificeren. zoals

 12. QUEST: Quality of Expert Systems (QUEST: Kwaliteit van Expertsystemen)

  DTIC Science & Technology

  1990-11-01

  conceptuele overeenkomsten tussen gegevensbanken en kennisbanken. Ixnplicatie hiervan is het gebruik van Nijssens Infonnatie-Analyse Methode (NIAM) als...UNCLASSIFIED) 2 SAMENVATTING (ONGERUBRICEERD) 3 CONTENTS 4 INTRODUCTION 6 2 A QUALITY FRAMEWORK 12 2.1 Introduction 12 2.2 Problem analysis 12 2.3 A... management systems (RDBMSs) have benefited from this principle. In this study, therefore, expert system development will primarily be viewed as

 13. Mapping Van

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1994-01-01

  A NASA Center for the Commercial Development of Space (CCDS) - developed system for satellite mapping has been commercialized for the first time. Global Visions, Inc. maps an area while driving along a road in a sophisticated mapping van equipped with satellite signal receivers, video cameras and computer systems for collecting and storing mapping data. Data is fed into a computerized geographic information system (GIS). The resulting amps can be used for tax assessment purposes, emergency dispatch vehicles and fleet delivery companies as well as other applications.

 14. Waardering en Analyse van Simulatieresultaten (Valuation and Analysis of Simulation Results)

  DTIC Science & Technology

  1991-12-01

  overzicht gemaakt worden van de, MOM ’ nit beide scenario’s. Hieruit kunnen de gemiddelde worden afgelezen. Dit *ij schatters voor de verwachting. Het...te worden verdedigd, dan is de bundernis verdedigingskracht bet incest gescbikt als MOE. In bet vertragend gevecbt client de vijand zo lang mogehik

 15. A Description of Preliminary Cook-off Experiment of Type IV Pipes Filled with TNT (Een Beschrijving van de Inleidende Cook-off Experimenten met TNT gevulde TYpe IV Buizen)

  DTIC Science & Technology

  1993-04-01

  houden is een speciale houder ontwikkeld zoals aangegeven in figuur 3. 1: Buiswand 2: Teflon ster 3: Stolen capilair (1.2mm) 4: Thermokoppels (4 stuks ) 5...een restant van de buis vast. Ook was te zien dat de dop een stuk van de bwis geschoven was. De buis had geen blauw- kicuring ondergaan! 27-09-9 1: Het

 16. As a toxin dies a prion comes to life: A tentative natural history of the [Het-s] prion

  PubMed Central

  Daskalov, Asen; Saupe, Sven J

  2015-01-01

  A variety of signaling pathways, in particular with roles in cell fate and host defense, operate by a prion-like mechanism consisting in the formation of open-ended oligomeric signaling complexes termed signalosomes. This mechanism emerges as a novel paradigm in signal transduction. Among the proteins forming such signaling complexes are the Nod-like receptors (NLR), involved in innate immunity. It now appears that the [Het-s] fungal prion derives from such a cell-fate defining signaling system controlled by a fungal NLR. What was once considered as an isolated oddity turns out to be related to a conserved and widespread signaling mechanism. Herein, we recall the relation of the [Het-s] prion to the signal transduction pathway controlled by the NWD2 Nod-like receptor, leading to activation of the HET-S pore-forming cell death execution protein. We explicit an evolutionary scenario in which formation of the [Het-s] prion is the result of an exaptation process or how a loss-of-function mutation in a pore-forming cell death execution protein (HET-S) has given birth to a functional prion ([Het-s]). PMID:26110610

 17. Geluidsexpositie bij Gebruik van Otoplastieken met Communicatie (Sound Exposure Level of F-16 Crew Chiefs Using Custom Molded Communications Earplugs)

  DTIC Science & Technology

  2008-10-01

  Distributielijst Onderstaande instanties/personen ontvangen een volledig exemplaar van het rapport. 1 DMO/SC-DR&D standaard inclusief digitale versie... digitale versie bijgeleverd op cd-rom) 5/7 Bibliotheek KMA 8/9 TNO Defensie en Veiligheid, vestiging Soesterberg, (Archief) 10/11 TNO Defensie

 18. Consequences of the Introduction of Insensitive Munitions on Safety, Collateral Damage and Operations (consequenties van de invoering van mkm-munitie op veiligheid, gevolgschade en (internationaal) opereren

  DTIC Science & Technology

  2006-06-01

  fragmenten. Pumice filled voids PumicePumice flled pan Figuur 8 SLAM-ER met puimnsteen-epoxy lijm als ’mitigation’ van sympathische reactie. Figuur 9...24/28 SD Test rrnBLIC RELEASE Pumice Modified Container "* SD test conducted 11 February 2004 at China Lake Cactus Flats Test Range "* Passing...puimsteen en epoxy-lijm met links in het midden de donor en rondom de acceptor systemen. SD Test Results PUBLIC RELEASE Pumice Modified Container * No

 19. Beslisbevoegdheden en Verantwoordelijkheden van de Uitgestegen Soldaat. Deel A: Verplaatsen van Beslisbevoegdheden (Authority and Responsibility of the Dismounted Soldier. Part A. Empowering the Dismounted Soldier)

  DTIC Science & Technology

  2007-04-01

  er steeds meer directe aandacht van politiek en media . De sociale interactie tussen de GPC en zijn groep en de lokale bevolking kunnen daardoor...eenheden (gereduceerd voor dit onderzoek). Niet-gevechtstaken 1 Verkenningepatrouille 2 Gevechtspatrouille 3 Bevelilgingspatrouille 4 Sociale en...de missie in Afghanistan is de smallest unit of action (SUA) het peloton. Dit geldt voor alle taken, dus ook voor sociale - en contactpatrouilles

 20. Origins and Evolution of the HET-s Prion-Forming Protein: Searching for Other Amyloid-Forming Solenoids

  PubMed Central

  Gendoo, Deena M. A.; Harrison, Paul M.

  2011-01-01

  The HET-s prion-forming domain from the filamentous fungus Podospora anserina is gaining considerable interest since it yielded the first well-defined atomic structure of a functional amyloid fibril. This structure has been identified as a left-handed beta solenoid with a triangular hydrophobic core. To delineate the origins of the HET-s prion-forming protein and to discover other amyloid-forming proteins, we searched for all homologs of the HET-s protein in a database of protein domains and fungal genomes, using a combined application of HMM, psi-blast and pGenThreader techniques, and performed a comparative evolutionary analysis of the N-terminal alpha-helical domain and the C-terminal prion-forming domain of HET-s. By assessing the tandem evolution of both domains, we observed that the prion-forming domain is restricted to Sordariomycetes, with a marginal additional sequence homolog in Arthroderma otae as a likely case of horizontal transfer. This suggests innovation and rapid evolution of the solenoid fold in the Sordariomycetes clade. In contrast, the N-terminal domain evolves at a slower rate (in Sordariomycetes) and spans many diverse clades of fungi. We performed a full three-dimensional protein threading analysis on all identified HET-s homologs against the HET-s solenoid fold, and present detailed structural annotations for identified structural homologs to the prion-forming domain. An analysis of the physicochemical characteristics in our set of structural models indicates that the HET-s solenoid shape can be readily adopted in these homologs, but that they are all less optimized for fibril formation than the P. anserina HET-s sequence itself, due chiefly to the presence of fewer asparagine ladders and salt bridges. Our combined structural and evolutionary analysis suggests that the HET-s shape has “limited scope” for amyloidosis across the wider protein universe, compared to the ‘generic’ left-handed beta helix. We discuss the implications of

 1. Building GIS on Top of the Open DBMS ’Postgres’ (Het Bouwen van een GIS op Basis van het Open DBMS ’Postgres’)

  DTIC Science & Technology

  1991-08-01

  solution based on the extendable database management system Postgres, in which thematic and spatial data are stored together. The contents of this report...EXTENDABLE DATABASE MANAGEMENT SYSTEM "POSTGRES. IN WHICH THEMATIC AND SPATIAL DATA ARE STORED TOGETHER. THE CONTENTS OF THIS REPORT WAS PRESENTED AT THE...hebben en duale architectwr: de themnatisdie informatie is opgeslagen in een relationeel database management systeem en de ruimtekike infor- matie is

 2. Revisiting van Hiele

  ERIC Educational Resources Information Center

  Papademetri-Kachrimani, Chrystalla

  2012-01-01

  In this paper I argue my opposition to the consensus which has dominated the literature that young children view shapes as a whole and pay no attention to shape structure and that geometrical thinking can be described through a hierarchical model formed by levels. This consensus is linked to van Hiele's weok by van Hiele-based research. In the…

 3. Energy Sources for Soldier Modernisation Programme Systems (Overzicht van Ontwikkelingen op het Gebied van Draagbare Energieopslag en Energieopwekking)

  DTIC Science & Technology

  1999-12-01

  34* Combustion engines/generator "* Fuel cells "* Microturbine /generator "• Thermophotovoltafc generator 3. Human powered systems "* Active tags...342 december 1999 7300 AH Apeldoorn Telefoon: 055 549 34 93 Auteur(s) Fax: 055 541 9837 Ir . J.W. Raadschelders DISTRIBUTION STATEMENT AInternet www...mep.tno.nI Dr.ir. D. Schmal Approved for Public Release ProjctnumerDistribution Unlimited 30255 ThO-DO opdrachtnummer A99/KL/1 58 Trefwoorden WNIJ -i~ lM

 4. Het SOWNet Experiment (The SOWNet Experiment)

  DTIC Science & Technology

  2008-07-01

  B = 20 meter en Rs = 10 meter, dlan volgt N = (6 + 1) * (2 + 1) = 21 stuks nodig) We berekenen bet totale energieverbruik van de SOWNet-nodes bij &n...getekende voorbeeld detecteren dan 2* (B/Rs + 1) sensoren bet doel en zenden elk bun boodscbap (in bet getekende voorbeeld dus 6 stuks ( 2 kolommen)). De

 5. VAN method lacks validity

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jackson, David D.; Kagan, Yan Y.

  Varotsos and colleagues (the VAN group) claim to have successfully predicted many earthquakes in Greece. Several authors have refuted these claims, as reported in the May 27,1996, special issue of Geophysical Research Letters and a recent book, A Critical Review of VAN [Lighthill 1996]. Nevertheless, the myth persists. Here we summarize why the VAN group's claims lack validity.The VAN group observes electrical potential differences that they call “seismic electric signals” (SES) weeks before and hundreds of kilometers away from some earthquakes, claiming that SES are somehow premonitory. This would require that increases in stress or decreases in strength cause the electrical variations, or that some regional process first causes the electrical signals and then helps trigger the earthquakes. Here we adopt their notation SES to refer to the electrical variations, without accepting any link to the quakes.

 6. Van Gogh Sun

  NASA Video Gallery

  Nicholeen Viall, a solar scientist at NASA's Goddard Space Flight Center creates images of the sun reminiscent of Van Gogh, but it's science, not art. The color of each pixel contains a wealth of i...

 7. Over Het Oplossen Van Technische Problemen (On Problem Solving in Technical Domain).

  ERIC Educational Resources Information Center

  Vaags, Derk Willem

  Various methods of learning employed to solve problems in mechanical engineering are presented. Results indicate that video recording and playback to students is the most effective instruction process. A comparison of analytical thinking to rote memory was made, and variables which affect learning, such as personality, are discussed. (NTIS)

 8. Van Gogh's Sunflowers

  ERIC Educational Resources Information Center

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 9. Pythagoras Meets Van Hiele.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 10. A non Q/N-rich prion domain of a foreign prion, [Het-s], can propagate as a prion in yeast

  PubMed Central

  Taneja, Vibha; Maddelein, Marie-Lise; Talarek, Nicolas; J. Saupe, Sven; Liebman, Susan W.

  2007-01-01

  Summary Prions are self-propagating, infectious aggregates of misfolded proteins. The mammalian prion, PrPSc, causes fatal neurodegenerative disorders. Fungi also have prions. While yeast prions depend upon glutamine/asparagine(Q/N)-rich regions, the Podospora anserina HET-s and PrP prion proteins, lack such sequences. Nonetheless, we show that the HET-s prion domain fused to GFP propagates as a prion in yeast. Analogously to native yeast prions: transient overexpression of the HET-s fusion induces ring-like aggregates that propagate in daughter cells as cytoplasmically-inherited, detergent-resistant dot aggregates. Efficient dot propagation, but not ring formation, is dependent upon the Hsp104 chaperone. The yeast prion [PIN+] enhances HET-s ring formation, suggesting that prions with and without Q/N-rich regions interact. Finally, HET-s aggregates propagated in yeast are infectious when introduced into Podospora. To our knowledge, this is the first report of prion propagation in a truly foreign host. Since yeast can host non Q/N-rich prions, such native yeast prions may exist. PMID:17612491

 11. Mutagenesis of hetR reveals amino acids necessary for HetR function in the heterocystous cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120.

  PubMed

  Risser, Douglas D; Callahan, Sean M

  2007-03-01

  HetR is the master regulator of heterocyst differentiation in the filamentous cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120. Genetic selection was used to identify 33 amino acid substitutions in HetR that reduced the proportion of cells undergoing heterocyst differentiation to less than 2%. Conservative substitutions in the wild-type HetR protein revealed three mutations that dramatically reduced the amount of heterocyst differentiation when the mutant allele was present in place of the wild-type allele on a replicating plasmid in a mutant lacking hetR on the chromosome. An H69Y substitution resulted in heterocyst formation among less than 0.1% of cells, and D17E and G36A substitutions resulted in a Het- phenotype, compared to heterocyst formation among approximately 25% of cells with the wild-type hetR under the same conditions. The D17E substitution prevented DNA binding activity exhibited by wild-type HetR in mobility shift assays, whereas G36A and H69Y substitutions had no affect on DNA binding. D17E, G36A, and H69Y substitutions also resulted in higher levels of the corresponding HetR protein than of the wild-type protein when each was expressed from an inducible promoter in a hetR deletion strain, suggesting an effect on HetR protein turnover. Surprisingly, C48A and S152A substitutions, which were previously reported to result in a Het- phenotype, were found to have no effect on heterocyst differentiation or patterning when the corresponding mutations were introduced into an otherwise wild-type genetic background in Anabaena sp. strain PCC 7120. The clustering of mutations that satisfied the positive selection near the amino terminus suggests an important role for this part of the protein in HetR function.

 12. van der Waals torque

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Esquivel-Sirvent, Raul; Schatz, George

  2014-03-01

  The theory of generalized van der Waals forces by Lifshtz when applied to optically anisotropic media predicts the existence of a torque. In this work we present a theoretical calculation of the van der Waals torque for two systems. First we consider two isotropic parallel plates where the anisotropy is induced using an external magnetic field. The anisotropy will in turn induce a torque. As a case study we consider III-IV semiconductors such as InSb that can support magneto plasmons. The calculations of the torque are done in the Voigt configuration, that occurs when the magnetic field is parallel to the surface of the slabs. The change in the dielectric function as the magnetic field increases has the effect of decreasing the van der Waals force and increasing the torque. Thus, the external magnetic field is used to tune both the force and torque. The second example we present is the use of the torque in the non retarded regime to align arrays of nano particle slabs. The torque is calculated within Barash and Ginzburg formalism in the nonretarded limit, and is quantified by the introduction of a Hamaker torque constant. Calculations are conducted between anisotropic slabs of materials including BaTiO3 and arrays of Ag nano particles. Depending on the shape and arrangement of the Ag nano particles the effective dielectric function of the array can be tuned as to make it more or less anisotropic. We show how this torque can be used in self assembly of arrays of nano particles. ref. R. Esquivel-Sirvent, G. C. Schatz, Phys. Chem C, 117, 5492 (2013). partial support from DGAPA-UNAM.

 13. Defending commercial surrogate motherhood against Van Niekerk and Van Zyl.

  PubMed

  McLachlan, H V

  1997-12-01

  The arguments of Van Niekerk and Van Zyl that, on the grounds that it involves an inappropriate commodification and alienation of women's labour, commercial surrogate motherhood (CSM) is morally suspect are discussed and considered to be defective. In addition, doubt is cast on the notion that CSM should be illegal.

 14. Fungal prion HET-s as a model for structural complexity and self-propagation in prions.

  PubMed

  Wan, William; Stubbs, Gerald

  2014-04-08

  The highly ordered and reproducible structure of the fungal prion HET-s makes it an excellent model system for studying the inherent properties of prions, self-propagating infectious proteins that have been implicated in a number of fatal diseases. In particular, the HET-s prion-forming domain readily folds into a relatively complex two-rung β-solenoid amyloid. The faithful self-propagation of this fold involves a diverse array of inter- and intramolecular structural features. These features include a long flexible loop connecting the two rungs, buried polar residues, salt bridges, and asparagine ladders. We have used site-directed mutagenesis and X-ray fiber diffraction to probe the relative importance of these features for the formation of β-solenoid structure, as well as the cumulative effects of multiple mutations. Using fibrillization kinetics and chemical stability assays, we have determined the biophysical effects of our mutations on the assembly and stability of the prion-forming domain. We have found that a diversity of structural features provides a level of redundancy that allows robust folding and stability even in the face of significant sequence alterations and suboptimal environmental conditions. Our findings provide fundamental insights into the structural interactions necessary for self-propagation. Propagation of prion structure seems to require an obligatory level of complexity that may not be reproducible in short peptide models.

 15. Fungal prion HET-s as a model for structural complexity and self-propagation in prions

  PubMed Central

  Wan, William; Stubbs, Gerald

  2014-01-01

  The highly ordered and reproducible structure of the fungal prion HET-s makes it an excellent model system for studying the inherent properties of prions, self-propagating infectious proteins that have been implicated in a number of fatal diseases. In particular, the HET-s prion-forming domain readily folds into a relatively complex two-rung β-solenoid amyloid. The faithful self-propagation of this fold involves a diverse array of inter- and intramolecular structural features. These features include a long flexible loop connecting the two rungs, buried polar residues, salt bridges, and asparagine ladders. We have used site-directed mutagenesis and X-ray fiber diffraction to probe the relative importance of these features for the formation of β-solenoid structure, as well as the cumulative effects of multiple mutations. Using fibrillization kinetics and chemical stability assays, we have determined the biophysical effects of our mutations on the assembly and stability of the prion-forming domain. We have found that a diversity of structural features provides a level of redundancy that allows robust folding and stability even in the face of significant sequence alterations and suboptimal environmental conditions. Our findings provide fundamental insights into the structural interactions necessary for self-propagation. Propagation of prion structure seems to require an obligatory level of complexity that may not be reproducible in short peptide models. PMID:24706820

 16. The Two-Store Model of Memory: Past Criticisms, Current Status, and Future Directions (Het Twee-Stadia Model van het Geheugen: Terugblik, Huidige Status en Toekomstige Ontwikkelingen)

  DTIC Science & Technology

  1990-06-01

  by the processing in STS. The Atkinson - Shiffrin model quickly became quite popular and for a number of years dominated the field of memory research. In...University Press. Atkinson , R.C. & Shiffrin , R.M. (1965). Mathematical models for memory and learning. Technical report 79. Institute for mathematical...ABSTRACT (MAXIMUM 200 WORDS, 1044 BYTE) Atkinson and Shiffrin (1965, 1968) presented what is now usually referred to as the two-store model of memory

 17. Imaging van der Waals Interactions.

  PubMed

  Han, Zhumin; Wei, Xinyuan; Xu, Chen; Chiang, Chi-Lun; Zhang, Yanxing; Wu, Ruqian; Ho, W

  2016-12-15

  The van der Waals interactions are responsible for a large diversity of structures and functions in chemistry, biology, and materials. Discussion of van der Waals interactions has focused on the attractive potential energy that varies as the inverse power of the distance between the two interacting partners. The origin of the attractive force is widely discussed as being due to the correlated fluctuations of electron charges that lead to instantaneous dipole-induced dipole attractions. Here, we use the inelastic tunneling probe to image the potential energy surface associated with the van der Waals interactions of xenon atoms.

 18. A Yeast Toxic Mutant of HET-s(218-289) Prion Displays Alternative Intermediates of Amyloidogenesis

  PubMed Central

  Berthelot, Karine; Lecomte, Sophie; Géan, Julie; Immel, Françoise; Cullin, Christophe

  2010-01-01

  Amyloids are thought to be involved in various types of neurodegenerative disorders. Several kinds of intermediates, differing in morphology, size, and toxicity, have been identified in the multistep amyloidogenesis process. However, the mechanisms explaining amyloid toxicity remain unclear. We previously generated a toxic mutant of the nontoxic HET-s(218-289) amyloid in yeast. Here we report that toxic and nontoxic amyloids differ not only in their structures but also in their assembling process. We used multiple and complementary methods to investigate the intermediates formed by these two amyloids. With the methods used, no intermediates were observed for the nontoxic amyloid; however, under the same experimental conditions, the toxic mutant displayed visible oligomeric and fibrillar intermediates. PMID:20713008

 19. Van der Waals quintessence stars

  SciTech Connect

  Lobo, Francisco S. N.

  2007-01-15

  The van der Waals quintessence equation of state is an interesting scenario for describing the late universe, and seems to provide a solution to the puzzle of dark energy, without the presence of exotic fluids or modifications of the Friedmann equations. In this work, the construction of inhomogeneous compact spheres supported by a van der Waals equation of state is explored. These relativistic stellar configurations shall be denoted as van der Waals quintessence stars. Despite of the fact that, in a cosmological context, the van der Waals fluid is considered homogeneous, inhomogeneities may arise through gravitational instabilities. Thus, these solutions may possibly originate from density fluctuations in the cosmological background. Two specific classes of solutions, namely, gravastars and traversable wormholes are analyzed. Exact solutions are found, and their respective characteristics and physical properties are further explored.

 20. Stirling Powered Van Progam overview

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Shaltens, R. K.

  1986-01-01

  The Stirling Powered Van Program (SPVP) is a multiyear, multiphase program to evaluate the automotive Stirling engine (ASE) in Air Force vans under realistic conditions. The objective of the SPVP is to transfer to manufacturer and end user(s) (i.e., on the path to commercialization) the second-generation Mod 2 ASE upon completion of the Automotive Stirling Engine Program in 1987. In order to meet this objective, the SPVP must establish Stirling performance, integrity, reliability, durability and maintainability. The ASE program background leading to the van program is reviewed and plans for evaluating the kinematic Stirling engine in Air Force vans examined. Also discussed are the NASA technology transfers to industry that have been accomplished and those which are currently being developed.

 1. 40 CFR 721.4100 - Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle.

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-07-01

  ... 40 Protection of Environment 31 2011-07-01 2011-07-01 false Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle. 721.4100 Section 721.4100 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED... Specific Chemical Substances § 721.4100 Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle. (a) Chemical...

 2. 40 CFR 721.4100 - Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle.

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 30 2010-07-01 2010-07-01 false Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle. 721.4100 Section 721.4100 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED... Specific Chemical Substances § 721.4100 Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle. (a) Chemical...

 3. LRS2: A New Integral Field Spectrograph for the HET

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tuttle, Sarah E.; Hill, Gary J.; Chonis, Taylor S.; Tonnesen, Stephanie

  2016-01-01

  Here we present LRS2 (Low Resolution Spectrograph) and highlight early science opportunities with the newly upgraded Hobby Eberly telescope (HET). LRS2 is a four-channel optical wavelength (370nm - 1micron) spectrograph based on two VIRUS unit spectrographs. This fiber-fed integral field spectrograph covers a 12" x 6" field of view, switched between the two units (one blue, and one red) at R~2000. We highlight design elements, including the fundamental modification to grisms (from VPH gratings in VIRUS) to access the higher resolution. We discuss early science opportunities, including investigating nearby "blue-bulge" spiral galaxies and their anomalous star formation distribution.

 4. Fiber Diffraction of the Prion-Forming Domain HET-s(218-289) Shows Dehydration-Induced Deformation of a Complex Amyloid Structure

  SciTech Connect

  Wan, William; Stubbs, Gerald

  2014-05-01

  Amyloids are filamentous protein aggregates that can be formed by many different proteins and are associated with both disease and biological functions. The pathogenicities or biological functions of amyloids are determined by their particular molecular structures, making accurate structural models a requirement for understanding their biological effects. One potential factor that can affect amyloid structures is hydration. Previous studies of simple stacked β-sheet amyloids have suggested that dehydration does not impact structure, but other studies indicated dehydration-related structural changes of a putative water-filled nanotube. Our results show that dehydration significantly affects the molecular structure of the fungal prion-forming domain HET-s(218–289), which forms a β-solenoid with no internal solvent-accessible regions. The dehydration-related structural deformation of HET-s(218–289) indicates that water can play a significant role in complex amyloid structures, even when no obvious water-accessible cavities are present.

 5. Fiber Diffraction of the Prion-Forming Domain HET-s(218–289) Shows Dehydration-Induced Deformation of a Complex Amyloid Structure

  PubMed Central

  2015-01-01

  Amyloids are filamentous protein aggregates that can be formed by many different proteins and are associated with both disease and biological functions. The pathogenicities or biological functions of amyloids are determined by their particular molecular structures, making accurate structural models a requirement for understanding their biological effects. One potential factor that can affect amyloid structures is hydration. Previous studies of simple stacked β-sheet amyloids have suggested that dehydration does not impact structure, but other studies indicated dehydration-related structural changes of a putative water-filled nanotube. Our results show that dehydration significantly affects the molecular structure of the fungal prion-forming domain HET-s(218–289), which forms a β-solenoid with no internal solvent-accessible regions. The dehydration-related structural deformation of HET-s(218–289) indicates that water can play a significant role in complex amyloid structures, even when no obvious water-accessible cavities are present. PMID:24670041

 6. Mass analysis by scanning transmission electron microscopy and electron diffraction validate predictions of stacked beta-solenoid model of HET-s prion fibrils.

  PubMed

  Sen, Anindito; Baxa, Ulrich; Simon, Martha N; Wall, Joseph S; Sabate, Raimon; Saupe, Sven J; Steven, Alasdair C

  2007-02-23

  Fungal prions are infectious filamentous polymers of proteins that are soluble in uninfected cells. In its prion form, the HET-s protein of Podospora anserina participates in a fungal self/non-self recognition phenomenon called heterokaryon incompatibility. Like other prion proteins, HET-s has a so-called "prion domain" (its C-terminal region, HET-s-(218-289)) that is responsible for induction and propagation of the prion in vivo and for fibril formation in vitro. Prion fibrils are thought to have amyloid backbones of polymerized prion domains. A relatively detailed model has been proposed for prion domain fibrils of HET-s based on a variety of experimental constraints (Ritter, C., Maddelein, M. L., Siemer, A. B., Luhrs, T., Ernst, M., Meier, B. H., Saupe, S. J., and Riek, R. (2005) Nature 435, 844-848). To test specific predictions of this model, which envisages axial stacking of beta-solenoids with two coils per subunit, we examined fibrils by electron microscopy. Electron diffraction gave a prominent meridional reflection at (0.47 nm)(-1), indicative of cross-beta structure, as predicted. STEM (scanning transmission electron microscopy) mass-per-unit-length measurements yielded 1.02 +/- 0.16 subunits per 0.94 nm, in agreement with the model prediction (1 subunit per 0.94 nm). This is half the packing density of approximately 1 subunit per 0.47 nm previously obtained for fibrils of the yeast prion proteins, Ure2p and Sup35p, whence it follows that the respective amyloid architectures are basically different.

 7. Structure of transcription factor HetR required for heterocyst differentiation in cyanobacteria.

  SciTech Connect

  Kim, Y.; Joachimiak, G.; Ye, Z.; Binkowski, T; Zhang, R.; Gornicki, P.; Callahan, S.; Hess, W.; Haselkorn, R.; Joachimiak, A.

  2011-06-21

  HetR is an essential regulator of heterocyst development in cyanobacteria. HetR binds to a DNA palindrome upstream of the hetP gene. We report the crystal structure of HetR from Fischerella at 3.0 {angstrom}. The protein is a dimer comprised of a central DNA-binding unit containing the N-terminal regions of the two subunits organized with two helix-turn-helix motifs; two globular flaps extending in opposite directions; and a hood over the central core formed from the C-terminal subdomains. The flaps and hood have no structural precedent in the protein database, therefore representing new folds. The structural assignments are supported by site-directed mutagenesis and DNA-binding studies. We suggest that HetR serves as a scaffold for assembly of transcription components critical for heterocyst development.

 8. Wild type and mutants of the HET-s(218-289) prion show different flexibility at fibrillar ends: a simulation study.

  PubMed

  Friedman, Ran; Caflisch, Amedeo

  2014-03-01

  The C-terminal segment (residues 218-289) of the HET-s protein of the filamentous fungus Podosporina anserina is a prion-forming domain. The structural model of the HET-s(218-289) amyloid fibril based on solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) restraints shows a β solenoid topology which is comprised of a β-sheet core and interconnecting loops. For the single-point mutants Phe286Ala and Trp287Ala, slower aggregation rates in vitro and loss of prionic infectivity have been reported recently. Here we have used molecular dynamics to compare the flexibility of the mutants and wild type. The simulations, initiated from a trimeric aggregate extracted from the NMR structural model, show structural stability on a 100-ns time scale for wild type and mutants. Analysis of the fluctuations along the simulations reveals that the mutants are less flexible than the wild type in the C-terminal segment at only one of the two external monomers. Analysis of interaction energy and buried accessible surface indicates that residue Phe286 in particular is stabilized in the Trp287Ala mutant. The simulation results provide an atomistic explanation of the suggestion (based on indirect experimental evidence) that flexibility at the protofibril end(s) is required for fibril elongation. Moreover, they provide further evidence that the growth of the HET-s amyloid fibril is directional.

 9. Heterogeneous Seeding of a Prion Structure by a Generic Amyloid Form of the Fungal Prion-forming Domain HET-s(218-289)

  SciTech Connect

  Wan, William; Bian, Wen; McDonald, Michele; Kijac, Aleksandra; Wemmer, David E.; Stubbs, Gerald

  2013-11-13

  The fungal prion-forming domain HET-s(218–289) forms infectious amyloid fibrils at physiological pH that were shown by solid-state NMR to be assemblies of a two-rung β-solenoid structure. Under acidic conditions, HET-s(218–289) has been shown to form amyloid fibrils that have very low infectivity in vivo, but structural information about these fibrils has been very limited. We show by x-ray fiber diffraction that the HET-s(218–289) fibrils formed under acidic conditions have a stacked β-sheet architecture commonly found in short amyloidogenic peptides and denatured protein aggregates. At physiological pH, stacked β-sheet fibrils nucleate the formation of the infectious β-solenoid prions in a process of heterogeneous seeding, but do so with kinetic profiles distinct from those of spontaneous or homogeneous (seeded with infectious β-solenoid fibrils) fibrillization. Several serial passages of stacked β-sheet-seeded solutions lead to fibrillization kinetics similar to homogeneously seeded solutions. Our results directly show that structural mutation can occur between substantially different amyloid architectures, lending credence to the suggestion that the processes of strain adaptation and crossing species barriers are facilitated by structural mutation.

 10. Heterogeneous Seeding of a Prion Structure by a Generic Amyloid Form of the Fungal Prion-forming Domain HET-s(218–289)*

  PubMed Central

  Wan, William; Bian, Wen; McDonald, Michele; Kijac, Aleksandra; Wemmer, David E.; Stubbs, Gerald

  2013-01-01

  The fungal prion-forming domain HET-s(218–289) forms infectious amyloid fibrils at physiological pH that were shown by solid-state NMR to be assemblies of a two-rung β-solenoid structure. Under acidic conditions, HET-s(218–289) has been shown to form amyloid fibrils that have very low infectivity in vivo, but structural information about these fibrils has been very limited. We show by x-ray fiber diffraction that the HET-s(218–289) fibrils formed under acidic conditions have a stacked β-sheet architecture commonly found in short amyloidogenic peptides and denatured protein aggregates. At physiological pH, stacked β-sheet fibrils nucleate the formation of the infectious β-solenoid prions in a process of heterogeneous seeding, but do so with kinetic profiles distinct from those of spontaneous or homogeneous (seeded with infectious β-solenoid fibrils) fibrillization. Several serial passages of stacked β-sheet-seeded solutions lead to fibrillization kinetics similar to homogeneously seeded solutions. Our results directly show that structural mutation can occur between substantially different amyloid architectures, lending credence to the suggestion that the processes of strain adaptation and crossing species barriers are facilitated by structural mutation. PMID:23986444

 11. Twisted Van der Waals Systems

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gani, Satrio; Rossi, Enrico

  Van der Waals systems formed by two-dimensional (2D) crystals and nanostructures possess electronic properties that make them extremely interesting for basic science and for possible technological applications. By tuning the relative angle (the twist angle) between the layers, or nanostructures, forming the Van der Waals systems experimentalists have been able to control the stacking configuration of such systems. We study the dependence on the twist angle of the electronic properties of two classes of Van der Waals systems: double layers formed by two, one-atom thick, layers of a metal dichalcogenide such as molybdenum disulfide (MoS2), and graphene nanoribbons on a hexagonal boron nitride substrate. We present results that show how, for both classes of systems, the electronic properties can be strongly tuned via the twist angle. Work supported by ACS-PRF-53581-DNI5 and NSF-DMR-1455233.

 12. Inventory of Simulation and Modeling for the Analysis of Ground Manoeuvre Performance (inventarisatie van vragen en modellen voor de analyse van het grondgebonden optreden)

  DTIC Science & Technology

  2006-04-01

  Radar Intercept On Target PMESII Political, Military, Economic, Social , InfraStructure and Information POKALA Probability of Kill and Lethal Area PRODAS...Commandanten Op welke wijze vormen, O&T professional, leider, bestuurder en inrichten etcetera? diplomaat te zijn.... Moet kunnen communiceren met media 59 De...Directie Directeur Kennis, prof. dr. P. Werkhoven I ex. TNO Defensie en Veiligheid, Directie Directeur Markt , G.D. Klein Baltink 1 ex. TNO Defensie en

 13. The Dramatic Methods of Hans van Dam.

  ERIC Educational Resources Information Center

  van de Water, Manon

  1994-01-01

  Interprets for the American reader the untranslated dramatic methods of Hans van Dam, a leading drama theorist in the Netherlands. Discusses the functions of drama as a method, closed dramatic methods, open dramatic methods, and applying van Dam's methods. (SR)

 14. Ellis Van Creveld2 is Required for Postnatal Craniofacial Bone Development.

  PubMed

  Badri, Mohammed K; Zhang, Honghao; Ohyama, Yoshio; Venkitapathi, Sundharamani; Kamiya, Nobuhiro; Takeda, Haruko; Ray, Manas; Scott, Greg; Tsuji, Takehito; Kunieda, Tetsuo; Mishina, Yuji; Mochida, Yoshiyuki

  2016-08-01

  Ellis-van Creveld (EvC) syndrome is a genetic disorder with mutations in either EVC or EVC2 gene. Previous case studies reported that EvC patients underwent orthodontic treatment, suggesting the presence of craniofacial bone phenotypes. To investigate whether a mutation in EVC2 gene causes a craniofacial bone phenotype, Evc2 knockout (KO) mice were generated and cephalometric analysis was performed. The heads of wild type (WT), heterozygous (Het) and homozygous Evc2 KO mice (1-, 3-, and 6-week-old) were prepared and cephalometric analysis based on the selected reference points on lateral X-ray radiographs was performed. The linear and angular bone measurements were then calculated, compared between WT, Het and KO and statistically analyzed at each time point. Our data showed that length of craniofacial bones in KO was significantly lowered by ∼20% to that of WT and Het, the growth of certain bones, including nasal bone, palatal length, and premaxilla was more affected in KO, and the reduction in these bone length was more significantly enhanced at later postnatal time points (3 and 6 weeks) than early time point (1 week). Furthermore, bone-to-bone relationship to cranial base and cranial vault in KO was remarkably changed, i.e. cranial vault and nasal bone were depressed and premaxilla and mandible were developed in a more ventral direction. Our study was the first to show the cause-effect relationship between Evc2 deficiency and craniofacial defects in EvC syndrome, demonstrating that Evc2 is required for craniofacial bone development and its deficiency leads to specific facial bone growth defect. Anat Rec, 299:1110-1120, 2016. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 15. Mobile Telemetry Van Remote Control Upgrade

  DTIC Science & Technology

  2012-05-17

  Advantages of Remote Control System Upgrade • Summary Overview • Remote control of Telemetry Mobile Ground Support ( TMGS ) Van proposed to allow...NWC) personnel provided valuable data for full-function remote control of telemetry tracking vans Background • TMGS Vans support Flight Test...control capability from main TM site at Building 5790 currently allows support via TMGS Van at nearby C- 15 Site, Plant 42 in Palmdale, and as far

 16. Leren Oplossen van Wiskundige Problemen in het Voortgezet Onderwijs (Learning To Solve Mathematical Problems in Secondary Education).

  ERIC Educational Resources Information Center

  Riemersma, Fredericus Sytse Jozef

  This study, conducted in the Netherlands, examined the effects of a problem-solving program on students' problem-solving and metacognitive skills. The program consisted of four parts involving one or more aspects of problem solving in the content areas of proportions, geometry, numbers, and solving equations and inequalities. The experimental…

 17. Automatic hybrid electric lumina van

  SciTech Connect

  Ellers, C.W.

  1995-12-31

  A parallel/Series split-drive hybrid system driving a seven passenger Lumina van is described. The series type hybrid uses a heat-engine driven generator to charge the batteries and/or supply power to the electric drive motor. Volvo is now showing the Volvo ECC (Environmental Concept Car) which is one of the best examples of the series hybrid concept.

 18. Vestibular responses to linear acceleration are absent in otoconia-deficient C57BL/6JEi-het mice

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Jones, S. M.; Erway, L. C.; Bergstrom, R. A.; Schimenti, J. C.; Jones, T. A.

  1999-01-01

  Vestibular evoked potentials (VsEPs) were measured in normal mice and in mice homozygous for the head tilt mutation (het/het, abbr. het). The het mice lack otoconia, the inertial mass critical for natural stimulation of inner ear gravity receptors. Our findings demonstrate that vestibular neural responses to pulsed linear acceleration are absent in het mice. The results: (1) confirm that adequate sensory stimuli fail to activate gravity receptors in the het model; and (2) serve as definitive evidence that far-field vestibular responses to pulsed linear acceleration depend critically on otolith end organs. The C57BL/6JEi-het mouse may be an excellent model of gravity receptor sensory deprivation.

 19. 19 CFR 10.41a - Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international...

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-04-01

  ... 19 Customs Duties 1 2010-04-01 2010-04-01 false Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids... Traffic § 10.41a Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international traffic; repair components. (a)(1) Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets,...

 20. Escape from Het-6 Incompatibility in Neurospora Crassa Partial Diploids Involves Preferential Deletion within the Ectopic Segment

  PubMed Central

  Smith, M. L.; Yang, C. J.; Metzenberg, R. L.; Glass, N. L.

  1996-01-01

  Self-incompatible het-6(OR)/het-6(PA) partial diploids of Neurospora crassa were selected from a cross involving the translocation strain, T(IIL -> IIIR)AR18, and a normal sequence strain. About 25% of the partial diploids exhibited a marked increase in growth rate after 2 weeks, indicating that ``escape'' from het-6 incompatibility had occurred. Near isogenic tester strains with different alleles (het-6(OR) and het-6(PA)) were constructed and used to determine that 80 of 96 escape strains tested were het-6(PA), retaining the het-6 allele found in the normal-sequence LGII position; 16 were het-6(OR), retaining the allele in the translocated position. Restriction fragment length polymorphisms in 45 escape strains were examined with probes made from cosmids that spanned the translocated region. Along with electrophoretic analysis of chromosomes from three escape strains, RFLPs showed that escape is associated with deletion of part of one or the other of the duplicated DNA segments. Deletions ranged in size from ~70 kbp up to putatively the entire 270-kbp translocated region but always included a 35-kbp region wherein we hypothesize het-6 is located. The deletion spectrum at het-6 thus resembles other cases where mitotic deletions occur such as of tumor suppressor genes and of the hprt gene (coding for hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transferase) in humans. PMID:8889517

 1. Structural insights into HetR−PatS interaction involved in cyanobacterial pattern formation

  PubMed Central

  Hu, Hai-Xi; Jiang, Yong-Liang; Zhao, Meng-Xi; Cai, Kun; Liu, Sanling; Wen, Bin; Lv, Pei; Zhang, Yonghui; Peng, Junhui; Zhong, Hui; Yu, Hong-Mei; Ren, Yan-Min; Zhang, Zhiyong; Tian, Changlin; Wu, Qingfa; Oliveberg, Mikael; Zhang, Cheng-Cai; Chen, Yuxing; Zhou, Cong-Zhao

  2015-01-01

  The one-dimensional pattern of heterocyst in the model cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120 is coordinated by the transcription factor HetR and PatS peptide. Here we report the complex structures of HetR binding to DNA, and its hood domain (HetRHood) binding to a PatS-derived hexapeptide (PatS6) at 2.80 and 2.10 Å, respectively. The intertwined HetR dimer possesses a couple of novel HTH motifs, each of which consists of two canonical α-helices in the DNA-binding domain and an auxiliary α-helix from the flap domain of the neighboring subunit. Two PatS6 peptides bind to the lateral clefts of HetRHood, and trigger significant conformational changes of the flap domain, resulting in dissociation of the auxiliary α-helix and eventually release of HetR from the DNA major grove. These findings provide the structural insights into a prokaryotic example of Turing model. PMID:26576507

 2. Occurrence of the vancomycin-resistant genes vanA, vanB, vanCl, vanC2 and vanC3 in Enterococcus strains isolated from poultry and pork.

  PubMed

  Lemcke, R; Bülte, M

  2000-09-25

  It is suspected that the use of avoparcin as a feeding antibiotic for the fat stock contributes to development of cross-resistance against vancomycin and teicoplanin. After isolating enterococci strains from poultry and pork meat by cultivation on citrate azide Tween carbonate agar (CATC) and screening the vancomycin resistance on Columbia colistin nalidixic acid agar (CNA, supplemented with 5% sheepblood and 5 mg vancomycin/l) the polymerase chain reaction (PCR) was used for the detection of the vancomycin resistance genes vanA ('high level'), vanB ('moderate high level'), vanC1, vanC2 and vanC3 ('low level'). Out of 1643 E.-isolates from 115 poultry and 50 pork samples, 420 isolates could be identified as vancomycin resistant, 202 isolates of which carry the vanA, one isolate both the vanA and the vanC1, 38 isolates the vanC1, 14 isolates the vanC2, nine isolates both the vanC1 and the vanC3 gene and 156 isolates carry no gene. The vanB gene was not found in these isolates. Comparing vanA-positive food isolates with those from different human sources by means of the pulsed field gel electrophoresis (PFGE) it could clearly be demonstrated that they do not show homological fingerprints according to the source of origin. It is therefore unlikely that there is a close genetic relationship between isolates from animal foodstuff and humans.

 3. Indoor Radon Measurement in Van

  SciTech Connect

  Kam, E.; Osmanlioglu, A. E.; Celebi, N.; Dogan, I.

  2007-04-23

  In this study, indoor radon concentrations obtained from the radon surveys conducted in the Van. Radon monitoring was performed by applying a passive, time-integrating measuring technique. For this purpose, CR-39 nuclear track detectors were installed in dwellings for 2 months. After the monitoring period, detectors were collected. In order to make the alpha tracks visible, chemical etching was applied to the exposed detectors. Nuclear track numbers and the corresponding indoor radon concentrations were determined. Annual effective dose equivalents and the risk probabilities caused by indoor radon inhalation were calculated, and the found results compared with the indoor radon concentrations' data measured in different provinces of Turkey.

 4. Relationships between the ABC-exporter HetC and peptides that regulate the spatiotemporal pattern of heterocyst distribution in Anabaena.

  PubMed

  Corrales-Guerrero, Laura; Flores, Enrique; Herrero, Antonia

  2014-01-01

  In the model cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120, cells called heterocysts that are specialized in the fixation of atmospheric nitrogen differentiate from vegetative cells of the filament in the absence of combined nitrogen. Heterocysts follow a specific distribution pattern along the filament, and a number of regulators have been identified that influence the heterocyst pattern. PatS and HetN, expressed in the differentiating cells, inhibit the differentiation of neighboring cells. At least PatS appears to be processed and transferred from cell to cell. HetC is similar to ABC exporters and is required for differentiation. We present an epistasis analysis of these regulatory genes and of genes, hetP and asr2819, successively downstream from hetC, and we have studied the localization of HetC and HetP by use of GFP fusions. Inactivation of patS, but not of hetN, allowed differentiation to proceed in a hetC background, whereas inactivation of hetC in patS or patS hetN backgrounds decreased the frequency of contiguous proheterocysts. A HetC-GFP protein is localized to the heterocysts and especially near their cell poles, and a putative HetC peptidase domain was required for heterocyst differentiation but not for HetC-GFP localization. hetP is also required for heterocyst differentiation. A HetP-GFP protein localized mostly near the heterocyst poles. ORF asr2819, which we denote patC, encodes an 84-residue peptide and is induced upon nitrogen step-down. Inactivation of patC led to a late spreading of the heterocyst pattern. Whereas HetC and HetP appear to have linked functions that allow heterocyst differentiation to progress, PatC may have a role in selecting sites of differentiation, suggesting that these closely positioned genes may be functionally related.

 5. Spatial fluctuations in expression of the heterocyst differentiation regulatory gene hetR in Anabaena filaments.

  PubMed

  Corrales-Guerrero, Laura; Tal, Asaf; Arbel-Goren, Rinat; Mariscal, Vicente; Flores, Enrique; Herrero, Antonia; Stavans, Joel

  2015-04-01

  Under nitrogen deprivation, filaments of the cyanobacterium Anabaena undergo a process of development, resulting in a one-dimensional pattern of nitrogen-fixing heterocysts separated by about ten photosynthetic vegetative cells. Many aspects of gene expression before nitrogen deprivation and during the developmental process remain to be elucidated. Furthermore, the coupling of gene expression fluctuations between cells along a multicellular filament is unknown. We studied the statistics of fluctuations of gene expression of HetR, a transcription factor essential for heterocyst differentiation, both under steady-state growth in nitrogen-rich conditions and at different times following nitrogen deprivation, using a chromosomally-encoded translational hetR-gfp fusion. Statistical analysis of fluorescence at the individual cell level in wild-type and mutant filaments demonstrates that expression fluctuations of hetR in nearby cells are coupled, with a characteristic spatial range of circa two to three cells, setting the scale for cellular interactions along a filament. Correlations between cells predominantly arise from intercellular molecular transfer and less from cell division. Fluctuations after nitrogen step-down can build up on those under nitrogen-replete conditions. We found that under nitrogen-rich conditions, basal, steady-state expression of the HetR inhibitor PatS, cell-cell communication influenced by the septal protein SepJ and positive HetR auto-regulation are essential determinants of fluctuations in hetR expression and its distribution along filaments. A comparison between the expression of hetR-gfp under nitrogen-rich and nitrogen-poor conditions highlights the differences between the two HetR inhibitors PatS and HetN, as well as the differences in specificity between the septal proteins SepJ and FraC/FraD. Activation, inhibition and cell-cell communication lie at the heart of developmental processes. Our results show that proteins involved in these

 6. Van Go: A Labor of Love

  ERIC Educational Resources Information Center

  Williams, Jennifer

  2012-01-01

  Like a tapestry woven with one outstanding thread from beginning to end, the author's forty-year tenure as an art educator has its golden thread in her Van Go art outreach project. Quite literally, she takes students in a "van" and they "go," mostly on dirt roads, taking art to rural schools in Idaho, some of which have no more…

 7. Ellis-van Creveld syndrome.

  PubMed

  Sasalawad, Shilpa S; Hugar, Shivayogi M; Poonacha, K S; Mallikarjuna, Rachappa

  2013-07-09

  Ellis-van Creveld (EvC) syndrome or chondroectodermal dysplasia is an autosomal recessive disorder with characteristic clinical manifestations. The four principal characteristics are chondrodysplasia, polydactyly, ectodermal dysplasia and congenital heart defects. Its incidence in the general population is low. The oral manifestations of EvC syndrome include both soft tissues and teeth, but the dental literature on the subject is scarce. The present case describes the constant and variable oral findings in these patients, which can be diagnosed at any age, even during pregnancy. The presence of a variety of oral manifestations, such as fusion of upper lip to the gingival margin, presence of multiple frenula, abnormally shaped and microdontic teeth and congenitally missing teeth requires multidisciplinary dental treatment, with consideration for the high incidence of cardiac defects in these patients.

 8. Flower Still Life, Maria Van Oosterwijck

  ERIC Educational Resources Information Center

  Holtrop, Emily

  2004-01-01

  This brief article describes the life of Maria van Oosterwijck. It also discusses her art and its significance and symbolism. A list of suggested activities for elementary, middle, and high school students is included.

 9. Van Allen Discovery Most Important

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Jastrow, R.

  1959-01-01

  The first step toward the exploration of space occurred approximately 22 months ago as a part of the International Geophysical Year. In the short interval since October, 1957, the new tools of research, the satellite and the space rocket, have produced two unexpected results of fundamental scientific importance. First, instruments placed in the Explorer satellites by James A. Van Allen have revealed the existence of layers of energetic particles in the outer atmosphere. This discovery constitutes the most significant research achievement of the IGY satellite program. The layers may provide the explanation for the aurora and other geophysical phenomena, and they will also influence the design of vehicles for manned space flight, whose occupants must be shielded against their harmful biological effects. Second, the shape of the earth has been determined very accurately with the aid of data from the first Vanguard. As a result of this investigation, we have found that our planet tends toward the shape of a pear, with its stem at the North Pole. This discovery may produce major changes in our ideas on the interior structure of the earth.

 10. Nodal Statistics for the Van Vleck Polynomials

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bourget, Alain

  The Van Vleck polynomials naturally arise from the generalized Lamé equation as the polynomials of degree for which Eq. (1) has a polynomial solution of some degree k. In this paper, we compute the limiting distribution, as well as the limiting mean level spacings distribution of the zeros of any Van Vleck polynomial as N --> ∞.

 11. The heterocyst differentiation transcriptional regulator HetR of the filamentous cyanobacterium Anabaena forms tetramers and can be regulated by phosphorylation.

  PubMed

  Valladares, Ana; Flores, Enrique; Herrero, Antonia

  2016-02-01

  Many filamentous cyanobacteria respond to the external cue of nitrogen scarcity by the differentiation of heterocysts, cells specialized in the fixation of atmospheric nitrogen in oxic environments. Heterocysts follow a spatial pattern along the filament of two heterocysts separated by ca. 10-15 vegetative cells performing oxygenic photosynthesis. HetR is a transcriptional regulator that directs heterocyst differentiation. In the model strain Anabaena sp. PCC 7120, the HetR protein was observed in various oligomeric forms in vivo, including a tetramer that peaked with maximal hetR expression during differentiation. Tetramers were not detected in a hetR point mutant incapable of differentiation, but were conspicuous in an over-differentiating strain lacking the PatS inhibitor. In differentiated filaments the HetR tetramer was restricted to heterocysts, being undetectable in vegetative cells. HetR co-purified with RNA polymerase from Anabaena mainly as a tetramer. In vitro, purified recombinant HetR was distributed between monomers, dimers, trimers and tetramers, and it was phosphorylated when incubated with (γ-(32)P)ATP. Phosphorylation and PatS hampered the accumulation of HetR tetramers and impaired HetR binding to DNA. In summary, tetrameric HetR appears to represent a functionally relevant form of HetR, whose abundance in the Anabaena filament could be negatively regulated by phosphorylation and by PatS.

 12. Intravenous Formulation of HET0016 Decreased Human Glioblastoma Growth and Implicated Survival Benefit in Rat Xenograft Models.

  PubMed

  Jain, Meenu; Gamage, Nipuni-Dhanesha H; Alsulami, Meshal; Shankar, Adarsh; Achyut, Bhagelu R; Angara, Kartik; Rashid, Mohammad H; Iskander, Asm; Borin, Thaiz F; Wenbo, Zhi; Ara, Roxan; Ali, Meser M; Lebedyeva, Iryna; Chwang, Wilson B; Guo, Austin; Bagher-Ebadian, Hassan; Arbab, Ali S

  2017-01-31

  Glioblastoma (GBM) is a hypervascular primary brain tumor with poor prognosis. HET0016 is a selective CYP450 inhibitor, which has been shown to inhibit angiogenesis and tumor growth. Therefore, to explore novel treatments, we have generated an improved intravenous (IV) formulation of HET0016 with HPßCD and tested in animal models of human and syngeneic GBM. Administration of a single IV dose resulted in 7-fold higher levels of HET0016 in plasma and 3.6-fold higher levels in tumor at 60 min than that in IP route. IV treatment with HPßCD-HET0016 decreased tumor growth, and altered vascular kinetics in early and late treatment groups (p < 0.05). Similar growth inhibition was observed in syngeneic GL261 GBM (p < 0.05). Survival studies using patient derived xenografts of GBM811, showed prolonged survival to 26 weeks in animals treated with focal radiation, in combination with HET0016 and TMZ (p < 0.05). We observed reduced expression of markers of cell proliferation (Ki-67), decreased neovascularization (laminin and αSMA), in addition to inflammation and angiogenesis markers in the treatment group (p < 0.05). Our results indicate that HPßCD-HET0016 is effective in inhibiting tumor growth through decreasing proliferation, and neovascularization. Furthermore, HPßCD-HET0016 significantly prolonged survival in PDX GBM811 model.

 13. Intravenous Formulation of HET0016 Decreased Human Glioblastoma Growth and Implicated Survival Benefit in Rat Xenograft Models

  PubMed Central

  Jain, Meenu; Gamage, Nipuni-Dhanesha H.; Alsulami, Meshal; Shankar, Adarsh; Achyut, Bhagelu R.; Angara, Kartik; Rashid, Mohammad H.; Iskander, Asm; Borin, Thaiz F.; Wenbo, Zhi; Ara, Roxan; Ali, Meser M.; Lebedyeva, Iryna; Chwang, Wilson B.; Guo, Austin; Bagher-Ebadian, Hassan; Arbab, Ali S.

  2017-01-01

  Glioblastoma (GBM) is a hypervascular primary brain tumor with poor prognosis. HET0016 is a selective CYP450 inhibitor, which has been shown to inhibit angiogenesis and tumor growth. Therefore, to explore novel treatments, we have generated an improved intravenous (IV) formulation of HET0016 with HPßCD and tested in animal models of human and syngeneic GBM. Administration of a single IV dose resulted in 7-fold higher levels of HET0016 in plasma and 3.6-fold higher levels in tumor at 60 min than that in IP route. IV treatment with HPßCD-HET0016 decreased tumor growth, and altered vascular kinetics in early and late treatment groups (p < 0.05). Similar growth inhibition was observed in syngeneic GL261 GBM (p < 0.05). Survival studies using patient derived xenografts of GBM811, showed prolonged survival to 26 weeks in animals treated with focal radiation, in combination with HET0016 and TMZ (p < 0.05). We observed reduced expression of markers of cell proliferation (Ki-67), decreased neovascularization (laminin and αSMA), in addition to inflammation and angiogenesis markers in the treatment group (p < 0.05). Our results indicate that HPßCD-HET0016 is effective in inhibiting tumor growth through decreasing proliferation, and neovascularization. Furthermore, HPßCD-HET0016 significantly prolonged survival in PDX GBM811 model. PMID:28139732

 14. Competition between VanU(G) repressor and VanR(G) activator leads to rheostatic control of vanG vancomycin resistance operon expression.

  PubMed

  Depardieu, Florence; Mejean, Vincent; Courvalin, Patrice

  2015-04-01

  Enterococcus faecalis BM4518 is resistant to vancomycin by synthesis of peptidoglycan precursors ending in D-alanyl-D-serine. In the chromosomal vanG locus, transcription of the resistance genes from the PYG resistance promoter is inducible and, upstream from these genes, there is an unusual three-component regulatory system encoded by the vanURS(G) operon from the P(UG) regulatory promoter. In contrast to the other van operons in enterococci, the vanG operon possesses the additional vanU(G) gene which encodes a transcriptional regulator whose role remains unknown. We show by DNase I footprinting, RT-qPCR, and reporter proteins activities that VanU(G), but not VanR(G), binds to P(UG) and negatively autoregulates the vanURS(G) operon and that it also represses PYG where it overlaps with VanR(G) for binding. In clinical isolate BM4518, the transcription level of the resistance genes was dependent on vancomycin concentration whereas, in a ΔvanUG mutant, resistance was expressed at a maximum level even at low concentrations of the inducer. The binding competition between VanU(G) and VanR(G) on the P(YG) resistance promoter allowed rheostatic activation of the resistance operon depending likely on the level of VanR(G) phosphorylation by the VanS(G) sensor. In addition, there was cross-talk between VanS(G) and VanR'(G), a VanR(G) homolog, encoded elsewhere in the chromosome indicating a sophisticated and subtle regulation of vancomycin resistance expression by a complex two-component system.

 15. Ellis-van Creveld syndrome.

  PubMed

  Baujat, Geneviève; Le Merrer, Martine

  2007-06-04

  Ellis-van Creveld syndrome (EVC) is a chondral and ectodermal dysplasia characterized by short ribs, polydactyly, growth retardation, and ectodermal and heart defects. It is a rare disease with approximately 150 cases reported worldwide. The exact prevalence is unknown, but the syndrome seems more common among the Amish community. Prenatal abnormalities (that may be detected by ultrasound examination) include narrow thorax, shortening of long bones, hexadactyly and cardiac defects. After birth, cardinal features are short stature, short ribs, polydactyly, and dysplastic fingernails and teeth. Heart defects, especially abnormalities of atrial septation, occur in about 60% of cases. Cognitive and motor development is normal. This rare condition is inherited as an autosomal recessive trait with variable expression. Mutations of the EVC1 and EVC2 genes, located in a head to head configuration on chromosome 4p16, have been identified as causative. EVC belongs to the short rib-polydactyly group (SRP) and these SRPs, especially type III (Verma-Naumoff syndrome), are discussed in the prenatal differential diagnosis. Postnatally, the essential differential diagnoses include Jeune dystrophy, McKusick-Kaufman syndrome and Weyers syndrome. The management of EVC is multidisciplinary. Management during the neonatal period is mostly symptomatic, involving treatment of the respiratory distress due to narrow chest and heart failure. Orthopedic follow-up is required to manage the bones deformities. Professional dental care should be considered for management of the oral manifestations. Prognosis is linked to the respiratory difficulties in the first months of life due to thoracic narrowness and possible heart defects. Prognosis of the final body height is difficult to predict.

 16. Implementation of Linus Programme Based on the Model of Van Meter and Van Horn

  ERIC Educational Resources Information Center

  Sani, Nazariyah bt; Idris, Abdul Rahman

  2013-01-01

  The purpose of this study is to identify the understanding of school leaders on the implementation of LINUS programme that based on the features contained in the Implementation Model of Van Meter and Van Horn (1975). The study was carried out in the form of qualitative method and particularly, the multiple case studies that were conducted in four…

 17. Integrable extended van der Waals model

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Giglio, Francesco; Landolfi, Giulio; Moro, Antonio

  2016-10-01

  Inspired by the recent developments in the study of the thermodynamics of van der Waals fluids via the theory of nonlinear conservation laws and the description of phase transitions in terms of classical (dissipative) shock waves, we propose a novel approach to the construction of multi-parameter generalisations of the van der Waals model. The theory of integrable nonlinear conservation laws still represents the inspiring framework. Starting from a macroscopic approach, a four parameter family of integrable extended van der Waals models is indeed constructed in such a way that the equation of state is a solution to an integrable nonlinear conservation law linearisable by a Cole-Hopf transformation. This family is further specified by the request that, in regime of high temperature, far from the critical region, the extended model reproduces asymptotically the standard van der Waals equation of state. We provide a detailed comparison of our extended model with two notable empirical models such as Peng-Robinson and Soave's modification of the Redlich-Kwong equations of state. We show that our extended van der Waals equation of state is compatible with both empirical models for a suitable choice of the free parameters and can be viewed as a master interpolating equation. The present approach also suggests that further generalisations can be obtained by including the class of dispersive and viscous-dispersive nonlinear conservation laws and could lead to a new type of thermodynamic phase transitions associated to nonclassical and dispersive shock waves.

 18. Health empowerment technologies (HET): building a web-based tool to empower older African American patient-doctor relationships.

  PubMed

  Winbush, Greta Berry; McDougle, Leon; Labranche, Lynda; Khan, Sidra; Tolliver, Sophia

  2013-11-01

  Responding to health and digital inequities among older African Americans, a customized web-based mobile health information intervention is being developed for this vulnerable group and their doctors as part of the Health Empowerment Technologies (HET) Project. The belief is an empowered patient-doctor relationship leads to more improved health outcomes than patient empowerment alone. Using health information technology to empower both older African Americans and their doctors by increasing health literacy and computer capacities of both is the major HET study aim. A focus group of older African American patients and one of their doctors yielded data to help build the HET. Thematic analysis of opinions and preferences about the content and structure of the HET revealed concordance and asymmetry among the patients and doctors. While challenges prevail in its construction, building this ethnicity-specific web-based health information technology presents the opportunity to integrate health information technology in clinical encounters for every patient.

 19. Novel nuclear matrix protein HET binds to and influences activity of the HSP27 promoter in human breast cancer cells.

  PubMed

  Oesterreich, S; Lee, A V; Sullivan, T M; Samuel, S K; Davie, J R; Fuqua, S A

  1997-11-01

  Since the small heat shock protein hsp27 enhances both growth and drug resistance in breast cancer cells, and is a bad prognostic factor in certain subsets of breast cancer patients, we have characterized the transcriptional regulation of hsp27, with the long-term goal of targeting its expression clinically. The majority of the promoter activity resides in the most proximal 200 bp. This region contains an imperfect estrogen response element (ERE) that is separated by a 13-bp spacer that contains a TATA box. Gel-shift analysis revealed the binding of a protein (termed HET for Hsp27-ERE-TATA-binding protein) to this region that was neither the estrogen receptor nor TATA-binding protein. We cloned a complete cDNA (2.9 kb) for HET from an MCF-7 cDNA library. To confirm the identity of the HET clone, we expressed a partial HET clone as a glutathione S-transferase fusion protein, and showed binding to the hsp27 promoter fragment in gel-retardation assays. The HET clone is almost identical to a recently published scaffold attachment factor (SAF-B) cloned from a HeLa cell cDNA library. Scaffold attachment factors are a subset of nuclear matrix proteins (NMP) that interact with matrix attachment regions. Analyzing how HET could act as a regulator of hsp27 transcription and as a SAF/NMP, we studied its subnuclear localization and its effect on hsp27 transcription in human breast cancer cells. We were able to show that HET is localized in the nuclear matrix in various breast cancer cell lines. Furthermore, in transient transfection assays using hsp27 promoter-luciferase reporter constructs, HET overexpression resulted in a dose-dependent decrease of hsp27 promoter activity in several cell lines.

 20. The protective effect of HET0016 on brain edema and blood-brain barrier dysfunction after cerebral ischemia/reperfusion.

  PubMed

  Liu, Yu; Wang, Di; Wang, Huan; Qu, Youyang; Xiao, Xingjun; Zhu, Yulan

  2014-01-28

  N-hydroxy-N-(4-butyl-2-methylphenyl) formamidine (HET0016) is a specific 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) inhibitor which was first synthesized in 2001. It has been demonstrated that HET0016 reduces cerebral infarction volume in rat middle cerebral artery occlusion (MCAO) models. However, little is known about the role of HET0016 in the blood-brain barrier (BBB) dysfunction after cerebral ischemia/reperfusion (I/R) injury. The present study was designed to examine the effect of HET0016 in a MCAO and reperfusion rat model to determine whether it protects against brain edema and BBB disruption. Rats were subjected to 90 min MCAO, followed by 4, 24, 48, and 72 h reperfusion. Brain edema was measured according to the wet and dry weight method. BBB permeability based on the extravasation of Evans blue and sodium fluorescein was detected. BBB ultrastructure alterations were presented through transmission electron microscope. Superoxide production in ischemic tissue was also measured by dihydroethidium fluorescent probe. Western blot was used to analyze the expression of Claudin-5, ZO-1, MMP-9, and JNK pathway. At 24h after reperfusion, HET0016 reduced brain edema and BBB leakage. Ultrastructural damage of BBB and the increase of superoxide production were attenuated by HET0016 treatment. Western blot showed that HET0016 suppressed the activation of MMP-9 and JNK pathway but restored the expression of Claudin-5 and ZO-1. In conclusion, these results suggest that HET0016 protects BBB dysfunction after I/R by regulating the expression of MMP-9 and tight junction proteins. Furthermore, inhibition of oxidative stress and JNK pathway may be involved in this protecting effect.

 1. Efficient thermoelectric van der Pauw measurements

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  de Boor, Johannes; Schmidt, Volker

  2011-07-01

  The development of powerful thermoelectric materials requires fast and simple characterization techniques. We combine three measurements to obtain a complete thermoelectric characterization. The electrical conductivity is measured by the van der Pauw method, while ZT is determined directly by means of a Harman measurement. Finally, exploiting the analogy between electrical and thermal physics, a thermal van der Pauw measurement is performed and the sample Seebeck coefficient and thermal conductivity can be determined. No temperature differences need to be measured; all quantities can be deduced from voltage measurements concurrently on the same sample which allows for quick and convenient material screening.

 2. Interview with Joyce VanTassel-Baska.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Olszewski-Kubilius, Paula

  2001-01-01

  This interview with Joyce VanTassel-Baska discusses the growth of talent search programs to identify highly gifted students via the Scholastic Aptitude Test and the role of computer technology in what can be offered to gifted students. Also identified are key characteristics of gifted elementary, middle, and secondary school programs. (CR)

 3. Note on a van der Waals Gas.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bauman, Robert P.; Harrison, Joseph G.

  1996-01-01

  Discusses the difficulties with the standard model for introduction of attractive forces into the van der Waals equation. Presents an analysis in terms of force and time delays and an alternative analysis for more advanced students in terms of energy. (JRH)

 4. Bernard van Leer Foundation Annual Report, 2000.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This annual report for 2000 describes the year's activities, achievements, and financial status of the Bernard van Leer Foundation, a private foundation based in The Netherlands that operates internationally to improve opportunities for young children from birth to age 7 living in circumstances of social and economic disadvantage. Following an…

 5. Bernard van Leer Foundation Annual Report, 2002.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This annual report for 2002 describes the year's activities, achievements, and financial status of the Bernard van Leer Foundation, a private foundation based in The Netherlands operating internationally to improve opportunities for young children from birth to age 7 living in circumstances of social and economic disadvantage. Following the…

 6. Bernard van Leer Foundation Annual Report 1996.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This document provides an annual report and financial review for 1996 of the Bernard van Leer Foundation, a private institution created in 1949 for broad humanitarian purposes. Following a summary by the executive director of the Foundation, the report includes a description of the foundation and its grants. It then lists, by country, the major…

 7. Bernard van Leer Foundation. Annual Report 1997.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This document provides an annual report and financial review of the Bernard van Leer Foundation, a private institution created in 1949 for broad humanitarian purposes. Following an introduction by the chairman of the Foundation's board of trustees, a report of the executive director details the first full-year of implementation of the Foundation's…

 8. Research and the Bernard van Leer Foundation.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Wall, W. D.

  1978-01-01

  Outlines Bernard van Leer Foundation sponsorship of action programs and research studies of child development in 25 countries. The problems and possibilities of such work are discussed from the viewpoint of evaluation and the contribution which can be made to the behavioral sciences--notably to comparative child development. (Author/RH)

 9. Bernard van Leer Foundation Annual Report, 2001.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This annual report for 2001 describes the year's activities, achievements, and financial status of the Bernard van Leer Foundation, a private foundation based in The Netherlands operating internationally to improve opportunities for young children from birth to age 7 living in circumstances of social and economic disadvantage. Following the…

 10. Bernard van Leer Foundation Annual Report 1998.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This document provides an annual report and financial review for 1998 of the Bernard van Leer Foundation, a private institution created in 1949 for broad humanitarian purposes. Following an introduction by chairman of the Foundation's board of trustees, a report of the executive director details the second year of implementation of the…

 11. Bernard van Leer Foundation Newsletter, 1996.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard van Leer Foundation, Newsletter, 1996

  1996-01-01

  This document consists of the four issues of the Bernard van Leer Foundation's "Newsletter" published during 1996. The newsletter covers topics related to, or about efforts to foster, the education and welfare of children around the world, and includes descriptions of programs around the world, lists of resources and publications, and…

 12. Q & A with Carmella Van Vleet

  ERIC Educational Resources Information Center

  Curriculum Review, 2008

  2008-01-01

  This article presents an interview with Carmella Van Vleet, a former teacher and educational speaker. She has written family humor and parenting articles, and is also the author of "How to Handle School Snafus," "Great Ancient Egypt Projects You Can Build Yourself" and "Amazing Ben Franklin Inventions You Can Build Yourself." In this interview,…

 13. The Forced van der Pol Equation

  ERIC Educational Resources Information Center

  Fay, Temple H.

  2009-01-01

  We report on a study of the forced van der Pol equation x + [epsilon](x[superscript 2] - 1)x + x = F cos[omega]t, by solving numerically the differential equation for a variety of values of the parameters [epsilon], F and [omega]. In doing so, many striking and interesting trajectories can be discovered and phenomena such as frequency entrainment,…

 14. Bernard van Leer Foundation Annual Report, 1999.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This annual report details the activities and financial status for 1999 of the Bernard van Leer Foundation, a private institution created in 1949 for broad humanitarian purposes. Following the introduction by the chairman of the Foundation's board of trustees, the report of the executive director details activities during the Foundation's fiftieth…

 15. 77 FR 14583 - Notice to Manufacturers of Alternative Fuel Vans

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2012-03-12

  ... Federal Aviation Administration Notice to Manufacturers of Alternative Fuel Vans AGENCY: Federal Aviation Administration (FAA), U.S. DOT. ACTION: Notice to Manufacturers of Alternative Fuel Vans. SUMMARY: Projects... manufacturers of alternative fuel vans. This notice requests information from manufacturers of alternative...

 16. Synthetic Minor NSR Permit: Van Hook Crude Terminal, LLC - Van Hook Crude Terminal/Rail Loading Facility

  EPA Pesticide Factsheets

  This page contains the current effective synthetic minor NSR permit for the Van Hook Crude Terminal, LLC, Van Hook Crude Terminal/Rail Loading Facility, located on the Fort Berthold Indian Reservation in Mountrail County, ND.

 17. Hydrodynamics of the VanA-type VanS histidine kinase: an extended solution conformation and first evidence for interactions with vancomycin

  PubMed Central

  Phillips-Jones, Mary K.; Channell, Guy; Kelsall, Claire J.; Hughes, Charlotte S.; Ashcroft, Alison E.; Patching, Simon G.; Dinu, Vlad; Gillis, Richard B.; Adams, Gary G.; Harding, Stephen E.

  2017-01-01

  VanA-type resistance to glycopeptide antibiotics in clinical enterococci is regulated by the VanSARA two-component signal transduction system. The nature of the molecular ligand that is recognised by the VanSA sensory component has not hitherto been identified. Here we employ purified, intact and active VanSA membrane protein (henceforth referred to as VanS) in analytical ultracentrifugation experiments to study VanS oligomeric state and conformation in the absence and presence of vancomycin. A combination of sedimentation velocity and sedimentation equilibrium in the analytical ultracentrifuge (SEDFIT, SEDFIT-MSTAR and MULTISIG analysis) showed that VanS in the absence of the ligand is almost entirely monomeric (molar mass M = 45.7 kDa) in dilute aqueous solution with a trace amount of high molar mass material (M ~ 200 kDa). The sedimentation coefficient s suggests the monomer adopts an extended conformation in aqueous solution with an equivalent aspect ratio of ~(12 ± 2). In the presence of vancomycin over a 33% increase in the sedimentation coefficient is observed with the appearance of additional higher s components, demonstrating an interaction, an observation consistent with our circular dichroism measurements. The two possible causes of this increase in s – either a ligand induced dimerization and/or compaction of the monomer are considered.

 18. Lake Van Drilling Project 'PaleoVan' to be drilled in summer 2010

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Litt, Thomas; Krastel, Sebastian; Anselmetti, Flavio; Kipfer, Rolf; Öcen, Sefer; Cagaty, Namik; Schmincke, Hans-Ulrich

  2010-05-01

  Lake Van is the fourth largest terminal lake in the world (volume 607 km3, area 3,570 km2, maximum depth 460 m), extending for 130 km WSW-ENE on the Eastern Anatolian High Plateau, Turkey. The annually-laminated sedimentary record of Lake Van promises to be an excellent palaeoclimate archive because it potentially yields a long and continuous continental sequence that covers several glacial-interglacial cycles (ca. 500 kyr). Therefore, Lake Van is a key site within the International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) for the investigation of the Quaternary climate evolution in the Near East. Based on the high-resolution seismic data and multidisciplinary scientific work, it is planned to drill a series of sites in Lake Van in the frame of ICDP in summer 2010. The geochronological precision on a decadal or even annual scale will allow comparisons not only with astronomical cyclicity but also signals below the frequency of Milankovitch cycles, such as North Atlantic Oscillation, which may have also affected the past climate system of the eastern Mediterranean region. As a closed and saline lake, Lake Van reacts very sensitively to lake level changes caused by any alterations in the hydrological regime in response to climate change. Tephra layers, documented in short cores and also expected in the deep drill cores of Lake Van sediments, allow reconstructing larger volcanic events and environmental impacts. The short cores from Lake Van show also strong evidence of earthquake-triggered microfaults, interpreted as seismites. Similar features are expected to be found in the deeper sections. The unique setting of Lake Van, which records simultaneously the volcanic as well as the earthquake history, will also allow establishing possible coincidence between larger earthquakes and volcanic events. Preparation of the drilling campaign is almost finished and drilling is scheduled to start in July 2010.

 19. Evaluation of the Xpert vanA/vanB Assay Using Enriched Inoculated Broths for Direct Detection of vanB Vancomycin-Resistant Enterococci

  PubMed Central

  Arends, J. P.; Kampinga, G. A.; Ahmad, H. M.; Dijkhuizen, B.; van Barneveld, P.; Rossen, J. W. A.; Friedrich, A. W.

  2014-01-01

  Rapid and accurate detection of VRE (vancomycin-resistant enterococci) is required for adequate antimicrobial treatment and infection prevention measures. Previous studies using PCR for the detection of VRE, including Cepheid's Xpert vanA/vanB assay, reported accurate detection of vanA VRE; however, many false-positive results were found for vanB VRE. This is mainly due to nonenterococcal vanB genes, which can be found in the gut flora. Our goal was to optimize the rapid and accurate detection of vanB VRE and to improve the positive predictive value (PPV) by limiting false-positive results. We evaluated the use of the Xpert vanA/vanB assay on rectal swabs and on enriched inoculated broths for the detection of vanB VRE. By adjusting the cycle threshold (CT) cutoff value to ≤25 for positivity by PCR on enriched broths, the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) were 96.9%, 100%, 100%, and 99.5% for vanB VRE, respectively. As shown in this study, CT values of ≤25 acquired from enriched broths can be considered true positive. For broths with CT values between 25 and 30, we recommend confirming the results by culture. CT values of >30 appeared to be true negative. In conclusion, this study shows that the Cepheid's Xpert vanA/vanB assay performed on enriched inoculated broths with an adjusted cutoff CT value is a useful and rapid tool for the detection of vanB VRE. PMID:25297325

 20. Analysis of Adaptive Team Concept through Simulation Models: A Survey (toetsing van adaptieve teamconcepten door middel van simulatiemodellen: een verkenning)

  DTIC Science & Technology

  2006-02-01

  beschikt dat ondieptes kan vaststellen dan zou op basis van ’vaart en koers ’ de mogelijkheid van ’grounding’ kunnen worden vastgesteld. Op een...omgeving aanwezig zijn hun kenmerken, zoals: afstand, hoogte, snelheid, koers , radartype, verandering van gedrag, informatie die beschikbaar komt (wat

 1. Thermal response in van der Waals heterostructures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Naidu Gandi, Appala; Alshareef, Husam N.; Schwingenschlögl, Udo

  2017-01-01

  We solve numerically the Boltzmann transport equations of the phonons and electrons to understand the thermoelectric response in heterostructures of M2CO2 (M: Ti, Zr, Hf) MXenes with transition metal dichalcogenide monolayers. Low frequency optical phonons are found to occur as a consequence of the van der Waals bonding, contribute significantly to the thermal transport, and compensate for the reduced contributions of the acoustic phonons (increased scattering cross-sections in heterostructures), such that the thermal conductivities turn out to be similar to those of the bare MXenes. Our results indicate that the important superlattice design approach of thermoelectrics (to reduce the thermal conductivity) may be effective for two-dimensional van der Waals materials when used in conjunction with intercalation.

 2. Thermal response in van der Waals heterostructures.

  PubMed

  Gandi, Appala Naidu; Alshareef, Husam N; Schwingenschlögl, Udo

  2017-01-25

  We solve numerically the Boltzmann transport equations of the phonons and electrons to understand the thermoelectric response in heterostructures of M2CO2 (M: Ti, Zr, Hf) MXenes with transition metal dichalcogenide monolayers. Low frequency optical phonons are found to occur as a consequence of the van der Waals bonding, contribute significantly to the thermal transport, and compensate for the reduced contributions of the acoustic phonons (increased scattering cross-sections in heterostructures), such that the thermal conductivities turn out to be similar to those of the bare MXenes. Our results indicate that the important superlattice design approach of thermoelectrics (to reduce the thermal conductivity) may be effective for two-dimensional van der Waals materials when used in conjunction with intercalation.

 3. Superlubricity using repulsive van der Waals forces.

  PubMed

  Feiler, Adam A; Bergström, Lennart; Rutland, Mark W

  2008-03-18

  Using colloid probe atomic force microscopy, we show that if repulsive van der Waals forces exist between two surfaces prior to their contact then friction is essentially precluded and supersliding is achieved. The friction measurements presented here are of the same order as the lowest ever recorded friction coefficients in liquid, though they are achieved by a completely different approach. A gold sphere attached to an AFM cantilever is forced to interact with a smooth Teflon surface (templated on mica). In cyclohexane, a repulsive van der Waals force is observed that diverges at short separations. The friction coefficient associated with this system is on the order of 0.0003. When the refractive index of the liquid is changed, the force can be tuned from repulsive to attractive and adhesive. The friction coefficient increases as the Hamaker constant becomes more positive and the divergent repulsive force, which prevents solid-solid contact, gets switched off.

 4. Van de Graaff Irradiation of Materials

  SciTech Connect

  Quigley, Kevin; Chemerisov, Sergey; Tkac, Peter; Vandegrift, George F.

  2016-10-01

  Through irradiations using our 3 MeV Van de Graaf accelerator, Argonne is testing the radiation stability of components of equipment that are being used to dispense molybdenum solutions for use as feeds to 99mTc generators and in the 99mTc generators themselves. Components have been irradiated by both a direct electron beam and photons generated from a tungsten convertor.

 5. Theory of coherent van der Waals matter.

  PubMed

  Kulić, Igor M; Kulić, Miodrag L

  2014-12-01

  We explain in depth the previously proposed theory of the coherent van der Waals (cvdW) interaction, the counterpart of van der Waals (vdW) force, emerging in spatially coherently fluctuating electromagnetic fields. We show that cvdW driven matter is dominated by many-body interactions, which are significantly stronger than those found in standard van der Waals (vdW) systems. Remarkably, the leading two- and three-body interactions are of the same order with respect to the distance (∝R(-6)), in contrast to the usually weak vdW three-body effects (∝R(-9)). From a microscopic theory we show that the anisotropic cvdW many-body interactions drive the formation of low-dimensional structures such as chains, membranes, and vesicles with very unusual, nonlocal properties. In particular, cvdW chains display a logarithmically growing stiffness with the chain length, while cvdW membranes have a bending modulus growing linearly with their size. We argue that the cvdW anisotropic many-body forces cause local cohesion but also a negative effective "surface tension." We conclude by deriving the equation of state for cvdW materials and propose experiments to test the theory, in particular the unusual three-body nature of cvdW.

 6. Theory of coherent van der Waals matter

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kulić, Igor M.; Kulić, Miodrag L.

  2014-12-01

  We explain in depth the previously proposed theory of the coherent van der Waals (cvdW) interaction, the counterpart of van der Waals (vdW) force, emerging in spatially coherently fluctuating electromagnetic fields. We show that cvdW driven matter is dominated by many-body interactions, which are significantly stronger than those found in standard van der Waals (vdW) systems. Remarkably, the leading two- and three-body interactions are of the same order with respect to the distance (∝R-6) , in contrast to the usually weak vdW three-body effects (∝R-9 ). From a microscopic theory we show that the anisotropic cvdW many-body interactions drive the formation of low-dimensional structures such as chains, membranes, and vesicles with very unusual, nonlocal properties. In particular, cvdW chains display a logarithmically growing stiffness with the chain length, while cvdW membranes have a bending modulus growing linearly with their size. We argue that the cvdW anisotropic many-body forces cause local cohesion but also a negative effective "surface tension." We conclude by deriving the equation of state for cvdW materials and propose experiments to test the theory, in particular the unusual three-body nature of cvdW.

 7. Integrating Training Simulations and e-Learning Systems: The SimSCORM Platform (Integratie van Training Simulaties en e-Learning Systemen: Het SimSCORM Platform)

  DTIC Science & Technology

  2008-07-01

  the simulation or learner results in 2D and 3D. SimSCORM SCORMSOM API -. HSFPlayer 3D API (future work) (future work) .(Java-VNL. ttuace) HSF API...will also provide a generic player ( HSF Player) that supports the VI in playing training scenarios and doing assessment based on a standard scripting and...or data definition language. We have called this language the High-level Scenario Format ( HSF ) and is intended to be a result of TNO’s

 8. Dangerous Substance Advisor: Een Expert Systeem voor het Classificeren van Gevaarlijke Stoffen (Dangerous Substance Advisor: An Expert System for the Classification of Dangerous Substances)

  DTIC Science & Technology

  1990-06-01

  edition, New York, 1986. 5 Accord europ6en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par i!oute (ADR) 1985. 6 UN ST/SG/AC.l10/1 3/Add...AFKORTINGEN ADR Accord europ6en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. ADNR Accord europ(en relatif au transport ...des marchandises Dangereuses par voie de navigation interieure Rhin. DOT Department Of Transport (USA). DSA Dangerous Substance Advisor. EEC European

 9. Op weg naar een didactiek voor natuurkunde-experimenten op afstand : Ontwerp en evaluatie van een via internet uitvoerbaar experiment voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Engelbarts, M. B. A.

  2009-02-01

  The subject of this thesis is a developmental study on “remote experimenting” in education. It concerns the development of a remote experiment that enables pre-university students to carry out a physics experiment at a distance via the internet. Remote experiments can offer several (practical) benefits when compared to conventional experiments but the desire to exploit these benefits put special demands on the design of the experiment, since the students might be conducting the experiment without a teacher in the vicinity. As a consequence of these demands it was decided to focus on exploring the possibilities and problems of remote experiments conducted in the absence of a teacher. The research was carried out in two cycles and focused on the development of a remote experiment that could be conducted autonomously by pre-university students to measure the speed of light in several media. This should answer the global question: What should a technically, as well as didactically, well-functioning remote experiment look like? The first cycle had an explorative character. It showed that technically the experiment already functioned quite well. However, many problems were observed concerning the content, and the way the students were tackling it. This led to two categories of recommendations. Concerning the content, the material should aim at making the students more aware of what they are doing and why they are doing it and several content related problems needed to be avoided. The second category of recommendations concerned the format of the material: the design and the working method. Special attention should be paid to designing a clear structure for the website and adding interaction and control, (feedback- and reflection facilities) to activate the students and guide them through the material. In the second research cycle these recommendations were followed by designing the material within the theoretical framework of the problem posing theory. A didactical structure was designed before writing the actual lesson material for the website describing the inter-related conceptual and content-related motivational pathway of the intended teaching-learning process. The lesson material was set up in such a way that the students are repeatedly confronted with a practical problem to solve and they play an active role in developing the method of measurement. Secondly, in an attempt to compensate for the absence of the teacher and support the teaching-learning process some format elements were developed and deployed like an automated question-, and feedback system that supported the students, activated them and gave them insight into their learning process and a ‘Where-am-I’-window that showed their current position within the material. This all had led to a technically as well as didactically well functioning remote experiment in which, at a global level, the line of reasoning was made explicit and recognizable for the students, and ad a local level was build up out of well connected successive activities and required the students to adopt an active attitude.

 10. Statistical analysis of the hen's egg test for micronucleus induction (HET-MN assay).

  PubMed

  Hothorn, Ludwig A; Reisinger, Kerstin; Wolf, Thorsten; Poth, Albrecht; Fieblinger, Dagmar; Liebsch, Manfred; Pirow, Ralph

  2013-09-18

  The HET-MN assay (hen's egg test for micronucleus induction) is different from other in vitro genotoxicity assays in that it includes toxicologically important features such as absorption, distribution, metabolic activation, and excretion of the test compound. As a promising follow-up to complement existing in vitro test batteries for genotoxicity, the HET-MN is currently undergoing a formal validation. To optimize the validation, the present study describes a critical analysis of previously obtained HET-MN data to check the experimental design and to identify the most appropriate statistical procedure to evaluate treatment effects. Six statistical challenges (I-VI) of general relevance were identified, and remedies were provided which can be transferred to similarly designed test methods: a Williams-type trend test is proposed for overdispersed counts (II) by means of a square-root transformation which is robust for small sample sizes (I), variance heterogeneity (III), and possible downturn effects at high doses (IV). Due to near-to-zero or even zero-count data occurring in the negative control (V), a conditional comparison of the treatment groups against the mean of the historical controls (VI) instead of the concurrent control was proposed, which is in accordance with US-FDA recommendations. For the modified Williams-type tests, the power can be estimated depending on the magnitude and shape of the trend, the number of dose groups, and the magnitude of the MN counts in the negative control. The experimental design used previously (i.e. six eggs per dose group, scoring of 1000 cells per egg) was confirmed. The proposed approaches are easily available in the statistical computing environment R, and the corresponding R-codes are provided.

 11. Diagnostic accuracy of the Cepheid GeneXpert vanA/vanB assay ver. 1.0 to detect the vanA and vanB vancomycin resistance genes in Enterococcus from perianal specimens.

  PubMed

  Marner, Erin S; Wolk, Donna M; Carr, Jeanne; Hewitt, Carolyn; Dominguez, Lorraine L; Kovacs, Thomas; Johnson, Desiree R; Hayden, Randall T

  2011-04-01

  Rapid detection of vancomycin-resistant enterococci (VRE) carriers could be useful to health care facilities to minimize transmission. To that end, we compared the performance of the Cepheid GeneXpert vanA/vanB assay with that of direct and broth-enriched culture methods for detection of VRE from perianal swabs. Enterococci were cultivated on Enterococcosel™ agar with 8 μg/mL vancomycin, Bile Esculin Azide Agar with 6 μg/mL vancomycin, and Bile Esculin Azide Enterococcosel Broth. Compared to the reference standard (combination of direct agar plating, broth-enriched culture, and clinical chart review), the sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of the vanA/vanB assay were 96.4%, 93.0%, 92.0%, and 96.9%, respectively (n=184). The 95% limit of detection was 100 colony-forming units (CFU)/mL for vanA and 114 CFU/mL for vanB. In summary, the GeneXpert vanA/vanB assay is a rapid and accurate method to identify vanA/vanB-colonized patients for VRE screening programs that use perianal swab specimens.

 12. A unique Austin Chalk reservoir, Van field, Van Zandt County, Texas

  SciTech Connect

  Lowe, J.T. )

  1990-09-01

  Significant shallow oil production from the Austin Chalk was established in the Van field, Van Zandt County, in East Texas in the late 1980s. The Van field structure is a complexly faulted domal anticline created by salt intrusion. The Woodbine sands, which underlie the Austin Chalk, have been and continue to be the predominant reservoir rocks in the field. Evidence indicates that faults provided vertical conduits for migration of Woodbine oil into the Austin Chalk where it was trapped along the structural crest. The most prolific Austin Chalk production is on the upthrown side of the main field fault, as is the Woodbine. The Austin Chalk is a soft, white to light gray limestone composed mostly of coccoliths with some pelecypods. Unlike the Austin Chalk in the Giddings and Pearsall fields, the chalk at Van was not as deeply buried and therefore did not become brittle and susceptible to tensional or cryptic fracturing. The shallow burial in the Van field was also important in that it allowed the chalk to retain primary microporosity. The production comes entirely from this primary porosity. In addition to the structural position and underlying oil source from the Woodbine, the depositional environment and associated lithofacies are also keys to the reservoir quality in the Van field as demonstrated by cores from the upthrown and downthrown (less productive) sides of the main field fault. It appears that at the time of Austin Chalk deposition, the main field fault was active and caused the upthrown side to be a structural high and a more agreeable environment for benthonic organisms such as pelecypods and worms. The resulting bioturbation enhanced the reservoir's permeability enough to allow migration and entrapment of the oil. Future success in exploration for analogous Austin Chalk reservoirs will require the combination of a favorable environment of deposition, a nearby Woodbine oil source, and a faulted trap that will provide the conduit for migration.

 13. The VanS-VanR two-component regulatory system controls synthesis of depsipeptide peptidoglycan precursors in Enterococcus faecium BM4147.

  PubMed Central

  Arthur, M; Molinas, C; Courvalin, P

  1992-01-01

  Plasmid pIP816 of Enterococcus faecium BM4147 confers inducible resistance to vancomycin and encodes the VanH dehydrogenase and the VanA ligase for synthesis of depsipeptide-containing peptidoglycan precursors which bind the antibiotic with reduced affinity. We have characterized a cluster of five genes of pIP816 sufficient for peptidoglycan synthesis in the presence of vancomycin. The distal part of the van cluster encodes VanH, VanA, and a third enzyme, VanX, all of which are necessary for resistance. Synthesis of these enzymes was regulated at the transcriptional level by the VanS-VanR two-component regulatory system encoded by the proximal part of the cluster. VanR was a transcriptional activator related to response regulators of the OmpR subclass. VanS stimulated VanR-dependent transcription and was related to membrane-associated histidine protein kinases which control the level of phosphorylation of response regulators. Analysis of transcriptional fusions with a reporter gene and RNA mapping indicated that the VanR-VanS two-component regulatory system activates a promoter used for cotranscription of the vanH, vanA, and vanX resistance genes. Images PMID:1556077

 14. Devices and applications of van der Waals heterostructures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Li, Chao; Zhou, Peng; Zhang, David Wei

  2017-03-01

  Van der Waals heterostructures, composed of individual two-dimensional material have been developing extremely fast. Synthesis of van der Waals heterostructures without the constraint of lattice matching and processing compatibility provides an ideal platform for fundamental research and new device exploitation. We review the approach of synthesis of van der Waals heterostructures, discuss the property of heterostructures and thoroughly illustrate the functional van der Waals heterostructures used in novel electronic and photoelectronic device. Project supported by the National Key Research and Development Program (No. 2016YFA0203900) and the National Natural Science Foundation of China (Nos. 61376093, 61622401).

 15. Van Kampen modes for bunch longitudinal motion

  SciTech Connect

  Burov, A.; /Fermilab

  2010-09-01

  Conditions for existence, uniqueness and stability of bunch steady states are considered. For the existence uniqueness problem, simple algebraic equations are derived, showing the result both for the action and Hamiltonian domain distributions. For the stability problem, van Kampen theory is used. Emerging of discrete van Kampen modes show either loss of Landau damping, or instability. This method can be applied for an arbitrary impedance, RF shape and beam distribution function Available areas on intensity-emittance plane are shown for resistive wall wake and single harmonic, bunch shortening and bunch lengthening RF configurations. Language of van Kampen modes is a powerful tool for studying beam stability. Its unique efficiency reveals itself in those complicated cases, when the dielectric function cannot be obtained, as it is for the longitudinal bunch motion. Emergence of a discrete mode means either loss of Landau damping or instability. By definition, the discrete modes lie outside the continuous incoherent spectrum, but they still may stay within the bucket. In the last case, the discrete mode would disappear after a tiny portion of resonant particles would be added. However, if the discrete mode lie outside the bucket, the Landau damping cannot be restored by tiny perturbation of the particle distribution; LLD is called radical in that case. For a given bunch emittance and RF voltage, the intensity is limited either by reduction of the bucket acceptance or by (radical) LLD. In this paper, results are presented for longitudinal bunch stability in weak head-tail approximation and resistive wall impedance; three RF configurations are studied: single harmonic, bunch shortening and bunch lengthening. It is shown that every RF configuration may be preferable, depending on the bunch emittance and intensity.

 16. [Johann van Beethoven (1776-1848)].

  PubMed

  Eikermann, Erika

  2012-01-01

  The article about the life and achievements of the apothecary Johann van Beethoven, the younger brother of the composer Ludwig van Beethoven, depicts a vivid picture of life in the 18th, 19t century. Research on archived original documents in Bonn, Vienna and Linz on the Danube made it possible to reveal details about the relationship inside this famous family and describes the hurdles of life of a successful apothecary. In 1776 Johann van Beethoven was born as the fourth child of the Beethoven family, a family of Bonner musicians. In 1790 he began his apprenticeship to become an apothecary at the Bonner "Hofapotheke". Towards the end of 1795 he moved to join his older brothers Ludwig and Karl in Vienna. During his time there he worked as a "subject" in various Viennese pharmacies. However in 1808 he purchased the pharmacy "Zur Goldenen Krone" in Linz on the Danube. His new pharmacy flourished, supplying first the Napoleonic occupation troops, and later the Austrian Military with medicines and field dressing/bandage materials. When in 1812 he married his Housekeeper, his Brother Ludwig opposed harshly, on reasons of social status and on moral grounds. Four years later, in 1816 Johann sold the pharmacy in Linz and founded a new pharmacy in Urfahr, on the opposite bank of the Danube. In 1819 he became a squire (or landowner), when he purchased a manor estate in Gneixendorf, near Krems on the Danube. In spite of his numerous duties as an apothecary and squire, Johann was frequently resident in Vienna, supporting his brother both emotionally and pharmaceutically. At the end of his life Johann sold both his pharmacy and the Gneixendorf estate, and spent his last years as a private gentleman living a dazzling lifestyle in Vienna. He died on January 12th 1848 and was buried in Vienna's "Waldmüllerpark".

 17. van der Waals Heterostructures Grown by MBE

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hinkle, Christopher

  In this work, we demonstrate the high-quality MBE heterostructure growth of various layered 2D materials by van der Waals epitaxy (VDWE). The coupling of different types of van der Waals materials including transition metal dichalcogenide thin films (e.g., WSe2, WTe2, HfSe2) , insulating hexagonal boron nitride (h-BN), and topological insulators (e.g., Bi2Se3) allows for the fabrication of novel electronic devices that take advantage of unique quantum confinement and spin-based characteristics. The relaxed lattice-matching criteria of van der Waals epitaxy has allowed for high-quality heterostructure growth with atomically abrupt interfaces, allowing us to couple these materials based primarily on their band alignment and electronic properties. We will discuss the impact of sample preparation, surface reactivity, and lattice mismatch of various substrates (sapphire, graphene, TMDs, Bi2Se3) on the growth mode and quality of the films and will discuss our studies of substrate temperature and flux rates on the resultant growth and grain size. Structural and chemical characterization was conducted via reflection high energy electron diffraction (RHEED, X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning tunneling microscopy/spectroscopy (STM/S), atomic force microscopy (AFM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and Raman spectroscopy. Experimentally determined band alignments have been determined and compared with first-principles calculations allowing the design of novel low-power logic and magnetic memory devices. Initial results from the electrical characterization of these grown thin films and some simple devices will also be presented. These VDWE grown layered 2D materials show significant potential for fabricating novel heterostructures with tunable band alignments and magnetic properties for a variety of nanoelectronic and optoelectronic applications.

 18. The microscopes of Antoni van Leeuwenhoek.

  PubMed

  van Zuylen, J

  1981-03-01

  The seventeenth-century Dutch microscopist, Antoni van Leeuwenhoek, was the first man to make a protracted study of microscopical objects, and, unlike his contemporary Robert Hooke, he viewed by transmitted light. Leeuwenhoek made over 500 of his own, curious, simple microscopes, but now only nine are known to exist. The exact nature of the lenses Leeuwenhoek made, has for long been a puzzle. The existing microscopes have now been examined in detail, and their optical characteristics measured and tabulated. It is proposed that the lens of highest magnification, x 266, was made using a special blown bubble technique.

 19. The Influence of Protection, Mobility and Risk Perception on the Behaviour and Physical Performance of a Combat Soldier (De Invloed van Bescherming, Mobiliteit en Risicoperceptie op het Gedrag en de Fysieke Prestatie van een Gevechtssoldaat)

  DTIC Science & Technology

  2006-12-01

  which threat consisted of environmental stress (cold) and psychological pressure ( Liebermann et al., 2002). However, no reports were found in which...down on the ground during the last 40m, this could not explain the lower velocity in condition A. Liebermann et al. (2002) studied in exercises...vigilance were significantly impaired, as were more complex functions, including memory and logical reasoning. Liebermann et al. (2002) used environmental

 20. Bernard van Leer Foundation Annual Review 1993 = Fundacion Bernard van Leer Revista Anual 1993.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This report, in both English and Spanish versions, aims to highlight the Bernard van Leer Foundation's identity, objectives, and major activities, as well as the work undertaken by the projects the foundation supports. The review features articles on the Foundation's work on advocacy, supporting families living in disadvantaged circumstances,…

 1. Fundacion Bernard van Leer, Boletin Informativo, 1987-1996 (Bernard van Leer Foundation Information Bulletin).

  ERIC Educational Resources Information Center

  Fundacion Bernard van Leer, Boletin Informativo, 1996

  1996-01-01

  This document consists of ten annual Spanish Language Bulletins, published during the period 1987-1996. The early bulletins were largely composed of selections originally published in the Bernard van Lear Foundation's English-Language "Newsletter The articles discuss topics such as: (1) parents as children's first teachers; (2) health and…

 2. Additional Value from Road Mapping in Defense Policy Making (meerwaarde van roadmapping bij beleidsontwikkeling van de koninklijke landmacht)

  DTIC Science & Technology

  2006-05-01

  diplomaat, woordvoerder ( media ) en manager zijn. Kuj dient in elke faso van eon oporatie met do media to kunnen communicoron an Commandant van do aan to...doel te richten. Hierbij kan gedacht worden aan politieke-, sociale -, humanitaire-, economische-, militaire- en financiele instrumenten. Door de...Hierbij kan gedacht worden aan politieke-, sociale -, humanitaire-, economisvhe-, militaire- en financi~le instrumenten. Door de ontwikkeling van NEC

 3. Ergonomische Evaluatie van Drie Prototypen van een Gevechtsbepak- Kingssysteem (Ergonomical Evaluation of Three Prototypes of a Military Backpack)

  DTIC Science & Technology

  1990-07-25

  M. Holewijn KINGSSYSTEEM (V) R. Heus . t d (’ JNiets uit daeze LIligave mag wre vermenlgvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotoliople...met twos schouderbanden en is gemaakt van 6 Cordurn (Hp ]i.1A) . 0) doýý e henphand hey I nd t z iech tulltioW bhar d wnnrop melt schuifhiakezi de...tostonderdool word or eon significant vorschil. gevondon tussen hot pros tatiovorl ios (1) van do vrouweiijko on hot prostatie- verlios ( t ) van do

 4. Harvesting the noncirculating pool of polymorphonuclear leukocytes in rats by hetastarch exchange transfusion (HET): yield and functional assessment

  SciTech Connect

  Williams, J.H. Jr.; Moser, K.M.; Ulich, T.; Cairo, M.S.

  1987-11-01

  Isolation of polymorphonuclear leukocytes (PMN) provides an opportunity to study PMN activity in vitro and to label PMN for study of in vivo kinetics. However, simple phlebotomy (SP) of a small animal frequently yields too few PMN for in vitro handling, while PMN harvested from an induced-peritonitis may not accurately reflect PMN in a less stimulated state. We report a novel method of harvesting PMN from the circulation of rats, using hetastarch exchange transfusion (HET), which is both time and animal sparing. HET harvested 8-fold more PMN than SP. In vitro cell function was examined with assays of adherence, chemotaxis, bacterial killing, and superoxide generation. No significant (p less than 0.05) difference was found between PMN obtained by HET and pooled-PMN obtained by SP. In vivo function was examined following labeling with indium 111-oxine. The kinetics pattern described suggested normal migratory activity when compared to previous reports. The data demonstrate that rats possess a relatively large, noncirculating pool of PMN which is readily accessible by HET.

 5. The heterocyst regulatory protein HetP and its homologs modulate heterocyst commitment in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  PubMed

  Videau, Patrick; Rivers, Orion S; Hurd, Kathryn; Ushijima, Blake; Oshiro, Reid T; Ende, Rachel J; O'Hanlon, Samantha M; Cozy, Loralyn M

  2016-10-24

  The commitment of differentiating cells to a specialized fate is fundamental to the correct assembly of tissues within a multicellular organism. Because commitment is often irreversible, entry into and progression through this phase of development must be tightly regulated. Under nitrogen-limiting conditions, the multicellular cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120 terminally commits ∼10% of its cells to become specialized nitrogen-fixing heterocysts. Although commitment is known to occur 9-14 h after the induction of differentiation, the factors that regulate the initiation and duration of this phase have yet to be elucidated. Here, we report the identification of four genes that share a functional domain and modulate heterocyst commitment: hetP (alr2818), asl1930, alr2902, and alr3234 Epistatic relationships between all four genes relating to commitment were revealed by deleting them individually and in combination; asl1930 and alr3234 acted most upstream to delay commitment, alr2902 acted next in the pathway to inhibit development, and hetP acted most downstream to drive commitment forward. Possible protein-protein interactions between HetP, its homologs, and the heterocyst master regulator, HetR, were assessed, and interaction partners were defined. Finally, patterns of gene expression for each homolog, as determined by promoter fusions to gfp and reverse transcription-quantitative PCR, were distinct from that of hetP in both spatiotemporal organization and regulation. We posit that a dynamic succession of protein-protein interactions modulates the timing and efficiency of the commitment phase of development and note that this work highlights the utility of a multicellular cyanobacterium as a model for the study of developmental processes.

 6. 76 FR 13192 - Mark E. Van Wormer: Debarment Order

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2011-03-10

  ... HUMAN SERVICES Food and Drug Administration Mark E. Van Wormer: Debarment Order AGENCY: Food and Drug Administration, HHS. ACTION: Notice. SUMMARY: The Food and Drug Administration (FDA) is issuing an order under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (the FD&C Act) permanently debarring Mark E. Van Wormer,...

 7. United Parcel Service Evaluates Hybrid Electric Delivery Vans (Fact Sheet)

  SciTech Connect

  Not Available

  2010-02-01

  This fact sheet describes how the National Renewable Energy Laboratory's Fleet Test and Evaluation team evaluated the 12-month, in-service performance of six Class 4 hybrid electric delivery vans - fueled by regular diesel - and six comparable conventional diesel vans operated by the United Parcel Service.

 8. 38 CFR 61.18 - Capital grants for vans.

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-07-01

  ... 38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 2 2014-07-01 2014-07-01 false Capital grants for vans. 61.18 Section 61.18 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (CONTINUED) VA HOMELESS PROVIDERS GRANT AND PER DIEM PROGRAM Capital Grants § 61.18 Capital grants for vans....

 9. 38 CFR 61.18 - Capital grants for vans.

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-07-01

  ... 38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 2 2013-07-01 2013-07-01 false Capital grants for vans. 61.18 Section 61.18 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (CONTINUED) VA HOMELESS PROVIDERS GRANT AND PER DIEM PROGRAM Capital Grants § 61.18 Capital grants for vans....

 10. The Selection of a Van Lift or a Scooter.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Stevens, John H.

  1990-01-01

  This newsletter issue describes 3-wheeled scooters and van lifts that can assist a person with a disability to drive independently or have access to transportation. The section on van lifts compares hydraulic lifts and electric lifts, lists manufacturers, and offers an "assessment quiz" outlining factors to consider in selecting a van…

 11. Scaling laws for van der Waals interactions in nanostructured materials.

  PubMed

  Gobre, Vivekanand V; Tkatchenko, Alexandre

  2013-01-01

  Van der Waals interactions have a fundamental role in biology, physics and chemistry, in particular in the self-assembly and the ensuing function of nanostructured materials. Here we utilize an efficient microscopic method to demonstrate that van der Waals interactions in nanomaterials act at distances greater than typically assumed, and can be characterized by different scaling laws depending on the dimensionality and size of the system. Specifically, we study the behaviour of van der Waals interactions in single-layer and multilayer graphene, fullerenes of varying size, single-wall carbon nanotubes and graphene nanoribbons. As a function of nanostructure size, the van der Waals coefficients follow unusual trends for all of the considered systems, and deviate significantly from the conventionally employed pairwise-additive picture. We propose that the peculiar van der Waals interactions in nanostructured materials could be exploited to control their self-assembly.

 12. De Ontwikkeling van een PBPK Model voor VX; Stand van Zaken V013-813 en 207C (The Development of a PBPK Model for VX: Status Report)

  DTIC Science & Technology

  2006-02-01

  bet ontbreken van voldoende validatic- gegevens zoals de toxicokinetiek in diverse relevante species, zoals de cavia en de marmoset , maar ook van de...hydrolysesneiheid van de isomeren De enzymatische hydrolyse van VX in weefselhomogenaat afkomstig van onder andere cavia’s, marmoset , rhesusaap en een stukie...Langenberg, J.P. en Benschop, H.P., Toxicokinetics of the nerve agent (±)-VX in anesthetized and atropinized hairless guinea pigs and marmosets

 13. Dancing bunches as Van Kampen modes

  SciTech Connect

  Burov, A.; /Fermilab

  2011-03-01

  Van Kampen modes are eigen-modes of Jeans-Vlasov equation [1-3]. Their spectrum consists of continuous and, possibly, discrete parts. Onset of a discrete van Kampen mode means emergence of a coherent mode without any Landau damping; thus, even a tiny couple-bunch wake is sufficient to drive instability. Longitudinal instabilities observed at Tevatron [4], RHIC [5] and SPS [6] can be explained as loss of Landau damping (LLD), which is shown here to happen at fairly low impedances. For repulsive wakes and single-harmonic RF, LLD is found to be extremely sensitive to steepness of the bunch distribution function at small amplitudes. Based on that, a method of beam stabilization is suggested. Emergence of a discrete van Kampen mode means either loss of Landau damping or instability. Longitudinal bunch stability is analysed in weak head-tail approximation for inductive impedance and single-harmonic RF. The LLD threshold intensities are found to be rather low: for cases under study all of them do not exceed a few percent of the zero-amplitude incoherent synchrotron frequency shift, strongly decreasing for shorter bunches. Because of that, LLD can explain longitudinal instabilities happened at fairly low impedances at Tevatron [4], and possibly for RHIC [5] and SPS [6], being in that sense an alternative to the soliton explanation [5, 20]. Although LLD itself results in many cases in emergence of a mode with zero growth rate, any couple-bunch (and sometimes multi-turn) wake would drive instability for that mode, however small this wake is. LLD is similar to a loss of immune system of a living cell, when any microbe becomes fatal for it. The emerging discrete mode is normally very different from the rigid-bunch motion; thus the rigid-mode model significantly overestimates the LLD threshold. The power low of LLD predicted in Ref. [17] agrees with results of this paper. However, the numerical factor in that scaling low strongly depends on the bunch distribution function

 14. Frequency of VanA, VanB and VanH variants amongst vancomycin-resistant enterococci isolated from patients in central region of Iran

  PubMed Central

  Rezvani, Jaafar; Nasr, Reza; T. Shamsabadi, Fatemeh; Akbari Eidgahi, Mohammad Reza

  2016-01-01

  Aim: The aim of this study was to investigate the VRE frequency and the rate of each gene in isolated enterococci from patients with intestinal infection in the central region of Iran. Background: Enterococci infections are a public health growing concern due to the glycopeptide antibiotics resistance especially vancomycin. Genes, vanA, B, and H contribute to the influence of vancomycin-resistant enterococci (VRE). Patients and methods: This study was conducted from January to July 2014 in Shahrood university hospital. Enterococci isolation and its antibacterial susceptibility were performed by culturing in Aesculin Azide agar and Kirby-Bauer method, respectively. Vancomycin-resistant genes were screened through conventional PCR, and subsequently sequenced. Results: Among 265 specimens, 100 isolates revealed enterococci, in which E. faecalis (91%) and E. faecium (9%). The isolated enterococci were resistant to vancomycin (6%) and chloramphenicol (21%), whereas their large proportions (94% to 100%) were multi-drug resistant. All VRE isolates belonged to E. faecalis, conversely, the E. faecium were susceptible to the same antibiotic. Both vanA and vanH genes were identified in all VRE isolates, although, no vanB gene was indicated. Homology analysis of sequenced amplicons verified the full length compatibility to the worldwide reported genes. Conclusion: The present study revealed VR E. faecalis in gastroenteritis patients and resistance factor for vanA and vanH genes are coordinated. Since enterococci isolates were all multidrug resistance, increase in VR E. faecalis vanA / vanH in this area could be expected. PMID:27895857

 15. Mentale Inzetbaarheid van Teams: Ontwikkeling van een Moden van Teamfunctioneren als Module voor SCOPE (Mental Readiness of Teams - Development of a Team Model as Module for SCOPE)

  DTIC Science & Technology

  2007-04-01

  De groepscomniandant wordt dlaarbij een belangrijke rol toegedicht. Op bet individuele niveau wordt verder aan enthousiasme , motivatie en karakter...cohesie naar voren. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan training en ervaring (los van teamleeftijd), enthousiasme , motivatie en karakter. Dit...zijn. Gaat hij de ervaringen van de groep uit de weg zal hij op 3 kome&n te staan. * Een koppige/eigenwijze gcdt kan de effectiviteit en enthousiasme

 16. High Efficiency Thermionics (HET-IV) and Converter Advancement (CAP) programs. Final reports

  SciTech Connect

  Geller, C.B.; Murray, C.S.; Riley, D.R.; Desplat, J.L.; Hansen, L.K.; Hatch, G.L.; McVey, J.B.; Rasor, N.S.

  1996-04-01

  This report contains the final report of the High Efficiency Thermionics (HET-IV) Program, Attachment A, performed at Rasor Associates, Inc. (RAI); and the final report of the Converter Advancement Program (CAP), performed at the Bettis Atomic Power Laboratory, Attachment B. The phenomenology of cesium-oxygen thermionic converters was elucidated in these programs, and the factors that had prevented the achievement of stable, enhanced cesium-oxygen converter performance for the previous thirty years were identified. Based on these discoveries, cesium-oxygen vapor sources were developed that achieved stable performance with factor-of-two improvements in power density and thermal efficiency, relative to conventional, cesium-only ignited mode thermionic converters. Key achievements of the HET-IV/CAP programs are as follows: a new technique for measuring minute traces of oxygen in cesium atmospheres; the determination of the proper range of oxygen partial pressures for optimum converter performance--10{sup {minus}7} to 10{sup {minus}9} torr; the discovery, and analysis of the cesium-oxygen liquid migration and compositional segregation phenomena; the successful use of capillary forces to contain the migration phenomenon; the use of differential heating to control compositional segregation, and induce vapor circulation; the development of mechanically and chemically stable, porous reservoir structures; the development of precise, in situ oxygen charging methods; stable improvements in emitter performance, up to effective emitter bare work functions of 5.4 eV; stable improvements in barrier index, to value below 1.8 Volts; the development of detailed microscopic models for cesium-oxygen reservoir dynamics and collector work function behavior; and the discovery of new relationships between electrode geometry and Schock Instability.

 17. Do bees like Van Gogh's Sunflowers?

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Chittka, Lars; Walker, Julian

  2006-06-01

  Flower colours have evolved over 100 million years to address the colour vision of their bee pollinators. In a much more rapid process, cultural (and horticultural) evolution has produced images of flowers that stimulate aesthetic responses in human observers. The colour vision and analysis of visual patterns differ in several respects between humans and bees. Here, a behavioural ecologist and an installation artist present bumblebees with reproductions of paintings highly appreciated in Western society, such as Van Gogh's Sunflowers. We use this unconventional approach in the hope to raise awareness for between-species differences in visual perception, and to provoke thinking about the implications of biology in human aesthetics and the relationship between object representation and its biological connotations.

 18. Human fasciolosis in Van province, Turkey.

  PubMed

  Yilmaz, Hasan; Gödekmerdan, Ahmet

  2004-10-01

  This investigation was carried out to determine the frequency of the fasciolosis in Erciş, a town in the Van province located in the Eastern Turkey. The study includes 500 asymptomatic subjects (322 males and 178 females) whose ages ranged from 5 to 75 years. In all subjects, stool samples were examined at initiation of the study and one week later to rule out pseudoparasitosis. The methods of flotation (in saturated saline solution) and sedimentation (in formalin-ether solution) were used in examination of the stool samples. Fasciola hepatica eggs were detected in nine (1.8%) out of 500 subjects. In conclusion, our data showed that the prevalence of human fasciolosis was high in our region because watercress consumption was common. We also think that human fasciolosis is more frequent than expected in Turkey. To determine the exact prevalence of the disease, extensive serological investigations should be performed in different regions of Turkey.

 19. Ellis-van Creveld syndrome and dyserythropoiesis.

  PubMed

  Scurlock, Deven; Ostler, Daniel; Nguyen, Andy; Wahed, Amer

  2005-05-01

  Ellis-van Creveld (EVC) syndrome or chondroectodermal dysplasia is a rare autosomal recessive disorder characterized by a variable spectrum of clinical findings. Classical EVC syndrome comprises a tetrad of clinical manifestations of chondrodystrophy, polydactyly, ectodermal dysplasia, and cardiac defects. In several case reports, dysplasia involving other organs has also been identified. Hematologic abnormalities have been rarely reported in patients with EVC syndrome. Here, we report a case of a 3-year-old Hispanic boy with EVC syndrome and marked dyserythropoiesis. The dyserythropoiesis may be part of an isolated myelodysplastic change or a primary myelodysplastic syndrome and likely represents an unusual EVC syndrome association. To our knowledge, this association has not been previously reported.

 20. Direct synthesis of van der Waals solids.

  PubMed

  Lin, Yu-Chuan; Lu, Ning; Perea-Lopez, Nestor; Li, Jie; Lin, Zhong; Peng, Xin; Lee, Chia Hui; Sun, Ce; Calderin, Lazaro; Browning, Paul N; Bresnehan, Michael S; Kim, Moon J; Mayer, Theresa S; Terrones, Mauricio; Robinson, Joshua A

  2014-04-22

  The stacking of two-dimensional layered materials, such as semiconducting transition metal dichalcogenides (TMDs), insulating hexagonal boron nitride (hBN), and semimetallic graphene, has been theorized to produce tunable electronic and optoelectronic properties. Here we demonstrate the direct growth of MoS2, WSe2, and hBN on epitaxial graphene to form large-area van der Waals heterostructures. We reveal that the properties of the underlying graphene dictate properties of the heterostructures, where strain, wrinkling, and defects on the surface of graphene act as nucleation centers for lateral growth of the overlayer. Additionally, we show that the direct synthesis of TMDs on epitaxial graphene exhibits atomically sharp interfaces. Finally, we demonstrate that direct growth of MoS2 on epitaxial graphene can lead to a 10(3) improvement in photoresponse compared to MoS2 alone.

 1. Hyperdislocations in van der Waals Layered Materials.

  PubMed

  Ly, Thuc Hue; Zhao, Jiong; Keum, Dong Hoon; Deng, Qingming; Yu, Zhiyang; Lee, Young Hee

  2016-12-14

  Dislocations are one-dimensional line defects in three-dimensional crystals or periodic structures. It is common that the dislocation networks made of interactive dislocations be generated during plastic deformation. In van der Waals layered materials, the highly anisotropic nature facilitates the formation of such dislocation networks, which is critical for the friction or exfoliation behavior for these materials. By transmission electron microscopy analysis, we found the topological defects in such dislocation networks can be perfectly rationalized in the framework of traditional dislocation theory, which we applied the name "hyperdislocations". Due to the strong pinning effect of hyperdislocations, the state of exfoliation can be easily triggered by 1° twisting between two layers, which also explains the origin of disregistry and frictionlessness for all of the superlubricants that are widely used for friction reduction and wear protection.

 2. Resonance Van Hove singularities in wave kinetics

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Shi, Yi-Kang; Eyink, Gregory L.

  2016-10-01

  Wave kinetic theory has been developed to describe the statistical dynamics of weakly nonlinear, dispersive waves. However, we show that systems which are generally dispersive can have resonant sets of wave modes with identical group velocities, leading to a local breakdown of dispersivity. This shows up as a geometric singularity of the resonant manifold and possibly as an infinite phase measure in the collision integral. Such singularities occur widely for classical wave systems, including acoustical waves, Rossby waves, helical waves in rotating fluids, light waves in nonlinear optics and also in quantum transport, e.g. kinetics of electron-hole excitations (matter waves) in graphene. These singularities are the exact analogue of the critical points found by Van Hove in 1953 for phonon dispersion relations in crystals. The importance of these singularities in wave kinetics depends on the dimension of phase space D =(N - 2) d (d physical space dimension, N the number of waves in resonance) and the degree of degeneracy δ of the critical points. Following Van Hove, we show that non-degenerate singularities lead to finite phase measures for D > 2 but produce divergences when D ≤ 2 and possible breakdown of wave kinetics if the collision integral itself becomes too large (or even infinite). Similar divergences and possible breakdown can occur for degenerate singularities, when D - δ ≤ 2, as we find for several physical examples, including electron-hole kinetics in graphene. When the standard kinetic equation breaks down, then one must develop a new singular wave kinetics. We discuss approaches from pioneering 1971 work of Newell & Aucoin on multi-scale perturbation theory for acoustic waves and field-theoretic methods based on exact Schwinger-Dyson integral equations for the wave dynamics.

 3. van Vleck determinants: Traversable wormhole spacetimes

  SciTech Connect

  Visser, M. )

  1994-04-15

  Prompted by various questions regarding the putative existence, stability, and chronological properties of traversable wormholes, a number of authors have presented calculations of the renormalized stress-energy tensor in wormhole spacetimes. In particular, the use of point-splitting techniques leads to expressions that contain the van Vleck determinant as a common prefactor. Recent technical advances permit one to undertake extensive computations of the van Vleck determinant in traversable wormhole spacetimes, at least in the short-throat flat-space approximation. This paper presents several such computations for various model spacetimes. Implications with regard to Hawking's chronology protection conjecture are discussed. In particular, any attempt to transform a single isolated wormhole into a time machine results in large vacuum polarization effects. These vacuum polarization effects are sufficient to disrupt the internal structure of the wormhole long before the onset of Planck scale physics, and before the onset of time travel. Thus for isolated wormholes, vacuum polarization effects are sufficient to enforce Hawking's chronology protection conjecture. On the other hand, it is possible to conceive of a putative time machine built out of two or more wormholes, each of which taken in isolation is not itself a time machine. Such Roman configurations'' are much more subtle to analyze. For reasonable'' configurations (traversable by humans) the vacuum polarization effects in such multiple wormhole putative time machines become large long before the onset of Planck scale physics. The disruption scale for would-be traversable time machines'' is well above the Planck length. On the other hand, for some particularly bizarre configurations (not traversable by humans) the vacuum polarization effects can be arranged to be arbitrarily small at the onset of Planck scale physics.

 4. Upgrade of the HET segment control system, utilizing state-of-the-art, decentralized and embedded system controllers

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Häuser, Marco; Richter, Josef; Kriel, Herman; Turbyfill, Amanda; Buetow, Brent; Ward, Michael

  2016-07-01

  Together with the ongoing major instrument upgrade of the Hobby-Eberly Telescope (HET) we present the planned upgrade of the HET Segment Control System (SCS) to SCS2. Because HET's primary mirror is segmented into 91 individual 1-meter hexagonal mirrors, the SCS is essential to maintain the mirror alignment throughout an entire night of observations. SCS2 will complete tip, tilt and piston corrections of each mirror segment at a significantly higher rate than the original SCS. The new motion control hardware will further increase the system's reliability. The initial optical measurements of this array are performed by the Mirror Alignment Recovery System (MARS) and the HET Extra Focal Instrument (HEFI). Once the segments are optically aligned, the inductive edge sensors give sub-micron precise feedback of each segment's positions relative to its adjacent segments. These sensors are part of the Segment Alignment Maintenance System (SAMS) and are responsible for providing information about positional changes due to external influences, such as steep temperature changes and mechanical stress, and for making compensatory calculations while tracking the telescope on sky. SCS2 will use the optical alignment systems and SAMS inputs to command corrections of every segment in a closed loop. The correction period will be roughly 30 seconds, mostly due to the measurement and averaging process of the SAMS algorithm. The segment actuators will be controlled by the custom developed HET Segment MOtion COntroller (SMOCO). It is a direct descendant of University Observatory Munich's embedded, CAN-based system and instrument control tool-kit. To preserve the existing HET hardware layout, each SMOCO will control two adjacent mirror segments. Unlike the original SCS motor controllers, SMOCO is able to drive all six axes of its two segments at the same time. SCS2 will continue to allow for sub-arcsecond precision in tip and tilt as well as sub-micro meter precision in piston. These

 5. The extraordinary career of Professor Dr. Simon van Creveld.

  PubMed

  Stoelinga, Paul J W; Berdon, Walter E; Cohen, M Michael

  2014-11-01

  Simon van Creveld received both the MD and PhD degrees and had a multifaceted medical and scientific education at many hospitals and research institutes in the Netherlands, Germany, and the UK. He and his wife were the first to develop insulin for the Netherlands. His major interests were in hemophilia and hemorrhagic disorders, which accounted for 87 of his publications. In 1934, van Creveld demonstrated that a dispersed protein fraction obtained from serum could reduce the clotting time of hemophilic blood. His interest in glycogen storage disease resulted in van Creveld-von Gierke disease for which van Creveld contributed four published articles. The Ellis-van Creveld syndrome, also known as chondroectodermal dysplasia, was published in 1940 and became well known to medical geneticists. During the Nazi occupation of the Netherlands, van Creveld's professorship was taken away from him because he was Jewish. His visits to hospitals of concentration camps to treat babies and give pediatric advice while wearing a Jewish Yellow Star and interacting with SS Commandants in charge, and then leaving can only be described as amazing. After the war, his professorship was returned, and in the same year as his retirement, he established a large Hemophila Treatment and Research Center now known as the Van Creveld Clinic, which celebrated its 40th anniversary in 2005.

 6. Toekomstvisie op Verstrekking en Ontwikkeling van Kleding op Basis van Scangegenereerde Gegevens (Scan Based Distribution and Development of Clothing)

  DTIC Science & Technology

  2006-07-01

  kleding) bruikbaar zijn. Bekende normen hierin zijn: "* ISO 7250 - Basic human body measurements for technological design [ISO 1996]; "* ISO 8559...kunnen worden. Ten derde worden de eerder genoemde normen ISO 7250 en ISO 8559 niet meer als toereikend gezien in de kleding: reikte het doel vroeger...aangeduid met de term ’clothometry’, ziet er anders uit dan hetgeen is vastgelegd in ISO- normen over antropometrische maten. Bovendien is bij bet

 7. Subcellular localization and clues for the function of the HetN factor influencing heterocyst distribution in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  PubMed

  Corrales-Guerrero, Laura; Mariscal, Vicente; Nürnberg, Dennis J; Elhai, Jeff; Mullineaux, Conrad W; Flores, Enrique; Herrero, Antonia

  2014-10-01

  In the filamentous cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120, heterocysts are formed in the absence of combined nitrogen, following a specific distribution pattern along the filament. The PatS and HetN factors contribute to the heterocyst pattern by inhibiting the formation of consecutive heterocysts. Thus, inactivation of any of these factors produces the multiple contiguous heterocyst (Mch) phenotype. Upon N stepdown, a HetN protein with its C terminus fused to a superfolder version of green fluorescent protein (sf-GFP) or to GFP-mut2 was observed, localized first throughout the whole area of differentiating cells and later specifically on the peripheries and in the polar regions of mature heterocysts, coinciding with the location of the thylakoids. Polar localization required an N-terminal stretch comprising residues 2 to 27 that may represent an unconventional signal peptide. Anabaena strains expressing a version of HetN lacking this fragment from a mutant gene placed at the native hetN locus exhibited a mild Mch phenotype. In agreement with previous results, deletion of an internal ERGSGR sequence, which is identical to the C-terminal sequence of PatS, also led to the Mch phenotype. The subcellular localization in heterocysts of fluorescence resulting from the fusion of GFP to the C terminus of HetN suggests that a full HetN protein is present in these cells. Furthermore, the full HetN protein is more conserved among cyanobacteria than the internal ERGSGR sequence. These observations suggest that HetN anchored to thylakoid membranes in heterocysts may serve a function besides that of generating a regulatory (ERGSGR) peptide.

 8. Vehicle test report: Jet Industries Electra Van 600

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Price, T. W.; Wirth, V. A., Jr.

  1982-01-01

  The Electra Van 600, an electric vehicle, was tested. Tests were performed to characterize parameters of the Electra Van 600 and to provide baseline data to be used for comparison of improved batteries and to which will be incorporated into the vehicle. The vehicle tests concentrated on the electrical drive subsystem, the batteries, controller, and motor; coastdowns to characterize the road load and range evaluation for cyclic and constant speed conditions; and qualitative performance was evaluated. It is found that the Electra Van 600 range performance is approximately equal to the majority of the vehicles tested previously.

 9. Characterization of an Enterococcus gallinarum Isolate Carrying a Dual vanA and vanB Cassette

  PubMed Central

  Eshaghi, Alireza; Shahinas, Dea; Li, Aimin; Kariyawasam, Ruwandi; Banh, Philip; Desjardins, Marc; Melano, Roberto G.

  2015-01-01

  The ability of vancomycin resistance determinants to be horizontally transferred within enterococci species is a concern. Identification and characterization of vancomycin-resistant enterococci (VRE) in a clinical isolate have a significant impact on infection control practices. In this study, we describe a clinical isolate of Enterococcus gallinarum exhibiting high-level resistance to vancomycin and teicoplanin. The genetic characterization of this isolate showed the presence of vanA and vanB genes in addition to the naturally carried vanC gene. vanA was identified on pA6981, a 35,608-bp circular plasmid with significant homology to plasmid pS177. The vanB operon was integrated into the bacterial chromosome and showed a high level of homology to previously reported Tn1549 and Tn5382. To the best of our knowledge, this is the first report of E. gallinarum carrying both vanA and vanB operons, indicating the importance of identifying the vancomycin resistance mechanism in non-E. faecium and non-E. faecalis enterococcal species. PMID:25948610

 10. Characterization of an Enterococcus gallinarum Isolate Carrying a Dual vanA and vanB Cassette.

  PubMed

  Eshaghi, Alireza; Shahinas, Dea; Li, Aimin; Kariyawasam, Ruwandi; Banh, Philip; Desjardins, Marc; Melano, Roberto G; Patel, Samir N

  2015-07-01

  The ability of vancomycin resistance determinants to be horizontally transferred within enterococci species is a concern. Identification and characterization of vancomycin-resistant enterococci (VRE) in a clinical isolate have a significant impact on infection control practices. In this study, we describe a clinical isolate of Enterococcus gallinarum exhibiting high-level resistance to vancomycin and teicoplanin. The genetic characterization of this isolate showed the presence of vanA and vanB genes in addition to the naturally carried vanC gene. vanA was identified on pA6981, a 35,608-bp circular plasmid with significant homology to plasmid pS177. The vanB operon was integrated into the bacterial chromosome and showed a high level of homology to previously reported Tn1549 and Tn5382. To the best of our knowledge, this is the first report of E. gallinarum carrying both vanA and vanB operons, indicating the importance of identifying the vancomycin resistance mechanism in non-E. faecium and non-E. faecalis enterococcal species.

 11. 10. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  10. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 NORTHWEST CORNER OF 'GREAT ROOM' - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 12. 4. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  4. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 SOUTHWEST CORNER - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 13. 7. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  7. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 DETAIL OF WEST ELEVATION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 14. 3. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  3. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 SOUTHEAST CORNER - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 15. 8. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  8. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 BRICK NOGGING AND ORIGINAL WEATHERBOARDING OF SOUTH ELEVATION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 16. 2. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  2. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 SOUTH AND WEST ELEVATIONS - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 17. 6. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  6. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 DETAIL OF WEST ELEVATION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 18. 11. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  11. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 INTERIOR DETAIL OF FRAME CONSTRUCTION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 19. 9. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  9. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 INTERIOR WITH CLOSED FIREPLACE - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 20. 5. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  5. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 MOULDING AND DENTIL COURSE ON SOUTH ELEVATION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 1. Astronauts van Hoften and Nelson conduct pre-breathing exercise

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1984-01-01

  Astronauts James D. van Hoften and George D. Nelson, wearing Shuttle launch and entry helmets, conduct a pre-breathing exercise on the forward flight deck of the shuttle Challenger during the STS 41-C mission.

 2. 46 CFR 194.10-15 - Magazine van construction.

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-10-01

  ... construction. (a) Vans shall be of substantial metal construction. Their interior shall be insulated with an... (Electrical Engineering) of this chapter. The electrical terminals for connections to the ship's...

 3. 1. Photocopy from stereoptican picture (original owned by Charles van ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  1. Photocopy from stereoptican picture (original owned by Charles van Ravenswaay, Wilmington, Delaware) J. C. Macurdy, Photographer ca. 1871 EXTERIOR IN 1871 - St. Peter & Paul Roman Catholic Church, Seventh & Spring Streets, Boonville, Cooper County, MO

 4. Isotope separation by photodissociation of Van der Waal's molecules

  DOEpatents

  Lee, Yuan T.

  1977-01-01

  A method of separating isotopes based on the dissociation of a Van der Waal's complex. A beam of molecules of a Van der Waal's complex containing, as one partner of the complex, a molecular species in which an element is present in a plurality of isotopes is subjected to radiation from a source tuned to a frequency which will selectively excite vibrational motion by a vibrational transition or through electronic transition of those complexed molecules of the molecular species which contain a desired isotope. Since the Van der Waal's binding energy is much smaller than the excitational energy of vibrational motion, the thus excited Van der Waal's complex dissociate into molecular components enriched in the desired isotope. The recoil velocity associated with vibrational to translational and rotational relaxation will send the separated molecules away from the beam whereupon the product enriched in the desired isotope can be separated from the constituents of the beam.

 5. 21. View West, Detail Mural, Children's Room, Rip Van Winkle ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  21. View West, Detail Mural, Children's Room, Rip Van Winkle Mural, Project of the CWA (Civil Works Administration) Completed May 1934. - Ives Memorial Library, 133 Elm Street, New Haven, New Haven County, CT

 6. Astronaut James D. van Hoften examines student experiment on Challenger

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1984-01-01

  Astronaut James D. van Hoften, 41-C mission specialist, holds an aluminum box full of honeybees. The experiment in earth orbit is duplicated with another colony of the bees on earth. This is an experiment submitted by student researchers.

 7. Electric G-Van demonstration and commercial assessment project

  SciTech Connect

  Braga, B.D. )

  1992-12-01

  The Electric Power Research Institute was awarded this grant to continue the joint effort initiated by EPRI, and VE International to proceed beyond the prototype phase of the electric G-Van development. The goal of EPRI and VEHMA was to develop a market for the electric G-Van, and to distribute them to commercial fleet operators. The objective of this project was to produce G-Vans in a production facility that would be comparable to the GMC Truck internal combustion engine Vandura Van produced by General Motors in quality, reliability, durability and safety. An initial market assessment/demonstration phase of sixty (60) vehicles was to be undertaken, with the ability to expand production volume quickly to meet market demands. Brief description of each task of this grant is given and the actions taken by EPRI to complete them.

 8. 1. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  1. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer June 1960 EXTERIOR OF THE SOUTH AND EAST ELEVATIONS - The Judges Law Office, 100 West Market Street, Georgetown, Sussex County, DE

 9. 2. Photocopy of photograph (from collection of Charles van Ravenswaay) ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  2. Photocopy of photograph (from collection of Charles van Ravenswaay) Photographer unknown, 1871. LOOKING EAST ON VINE STREET FROM STEEPLE OF PRESBYTERIAN CHURCH AT CORNER OF MAIN AND VINE STREETS. - Town of Boonville, Boonville, Cooper County, MO

 10. EPA awards Van Buren, Ark. Teacher with Presidential Innovation Award

  EPA Pesticide Factsheets

  DALLAS - (July 17, 2015) The U.S. Environmental Protection Agency has awarded Jolie Hobbs of King Elementary School in Van Buren, Ark. with the Presidential Innovation Award for Environmental Educators (PIAEE). She was honored today at a ceremony at

 11. Identification and characterization of hetA, a gene that acts early in the process of morphological differentiation of heterocysts.

  PubMed Central

  Holland, D; Wolk, C P

  1990-01-01

  Envelope polysaccharide is a major early diagnostic of differentiating heterocysts. The mutation in mutant EF116 of Anabaena sp. strain PCC 7120 reduces the cohesiveness of this polysaccharide. A 3.5-kilobase fragment of DNA cloned from the wild type of this Anabaena sp. was previously shown to complement this mutation. We present the nucleotide sequence of a 2,555-base-pair portion of this fragment containing an open reading frame (ORF) of 601 amino acids. Complementation analysis using deletion derivatives of the 3.5-kilobase fragment showed that the gene mutated in EF116, which we designate hetA, lies within this ORF. Transcription of hetA was induced as a result of deprivation for nitrate and yielded a monocistronic mRNA that was present at greatest abundance 7 h after nitrogen stepdown. At that time, proheterocysts could not be distinguished by light microscopy; transcription of nifHD, structural genes of nitrogenase, peaked much later. Situated 3' to hetA are 4 identical repeats of the sequence 5'-TTCAAAA-3' and 12 repeats (10 identical) of the sequence 5'-CCCCAAT-3'. The 12 repeats, present within and near the 5' end of a second ORF, are almost identical to repeats that have been reported to be present in the region between the petC and petA genes of a related cyanobacterium. Images PMID:2111805

 12. Van der Waals Effects on semiconductor clusters.

  PubMed

  Li, Haisheng; Chen, Weiguang; Han, Xiaoyu; Li, Liben; Sun, Qiang; Guo, Zhengxiao; Jia, Yu

  2015-09-30

  Van der Waals (vdW) interactions play an important role on semiconductors in nanoscale. Here, we utilized first-principles calculations based on density functional theory to demonstrate the growth mode transition from prolate to multiunit configurations for Gen (n = 10-50) clusters. In agreement with the injected ion drift tube techniques that "clusters with n < 70 can be thought of as loosely bound assemblies of small strongly bound fragments (such as Ge7 and Ge10 )," we found these stable fragments are connected by Ge6 , Ge9 , or Ge10 unit (from bulk diamond), via strong covalent bonds. Our calculated cations usually fragment to Ge7 and Ge10 clusters, in accordance with the experiment results that the spectra Ge7 and Ge10 correspond to the mass abundance spectra. By controlling a germanium cluster with vdW interactions parameters in the program or not, we found that the vdW effects strengthen the covalent bond from different units more strikingly than that in a single unit. With more bonds between units than the threadlike structures, the multiunit structures have larger vdW energies, explaining why the isolated nanowires are harder to produce. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 13. Van der Waals Interactions Involving Proteins

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Roth, Charles M.; Neal, Brian L.; Lenhoff, Abraham M.

  1996-01-01

  Van der Waals (dispersion) forces contribute to interactions of proteins with other molecules or with surfaces, but because of the structural complexity of protein molecules, the magnitude of these effects is usually estimated based on idealized models of the molecular geometry, e.g., spheres or spheroids. The calculations reported here seek to account for both the geometric irregularity of protein molecules and the material properties of the interacting media. Whereas the latter are found to fall in the generally accepted range, the molecular shape is shown to cause the magnitudes of the interactions to differ significantly from those calculated using idealized models. with important consequences. First, the roughness of the molecular surface leads to much lower average interaction energies for both protein-protein and protein-surface cases relative to calculations in which the protein molecule is approximated as a sphere. These results indicate that a form of steric stabilization may be an important effect in protein solutions. Underlying this behavior is appreciable orientational dependence, one reflection of which is that molecules of complementary shape are found to exhibit very strong attractive dispersion interactions. Although this has been widely discussed previously in the context of molecular recognition processes, the broader implications of these phenomena may also be important at larger molecular separations, e.g., in the dynamics of aggregation, precipitation, and crystal growth.

 14. Van der Waals Interactions in Aspirin

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Reilly, Anthony; Tkatchenko, Alexandre

  2015-03-01

  The ability of molecules to yield multiple solid forms, or polymorphs, has significance for diverse applications ranging from drug design and food chemistry to nonlinear optics and hydrogen storage. In particular, aspirin has been used and studied for over a century, but has only recently been shown to have an additional polymorphic form, known as form II. Since the two observed solid forms of aspirin are degenerate in terms of lattice energy, kinetic effects have been suggested to determine the metastability of the less abundant form II. Here, first-principles calculations provide an alternative explanation based on free-energy differences at room temperature. The explicit consideration of many-body van der Waals interactions in the free energy demonstrates that the stability of the most abundant form of aspirin is due to a subtle coupling between collective electronic fluctuations and quantized lattice vibrations. In addition, a systematic analysis of the elastic properties of the two forms of aspirin rules out mechanical instability of form II as making it metastable.

 15. [Little animals observed by Antony van Leeuwenhoek].

  PubMed

  Amako, Kazunobu

  2014-01-01

  Antony van Leeuwenhoek is the discoverer of bacteria and other microorganisms. However, his name is currently not as well-known as those of Louis Pasteur, Robert Koch or Shibasaburo Kitasato. Why not? To answer this question I read a book published in 1932 by Clifford Dobell, an English protozoologist, and found some answers. First, Leeuwenhoek was not a professional scientist in any university or scientific institute, but merely an average citizen in Delft, Holland, working as a merchant in his own shop, and later he also served as an office-holder in Delft city hall. Second, he made and invented his own microscopes but never made his work on microscopes and observation techniques widely known to the public. Accordingly, after his death, his excellent techniques for observing microorganisms were not handed down to the next generation and eventually became forgotten by the scientific community. Although he did not write any scientific paper, he did write about his observations in many letters addressed to the Royal Society of London. Dr. Dobell had translated most of them into English and included them in his book. I picked up and translated several of these letters into Japanese and have included them in this review to show how he described his observations and also what he thought about the presence of such small animals invisible to the naked eye. By reading this review I hope you will come to understand the efforts and abilities of a citizen in Delft about 340 years ago.

 16. Van der Waals Force Assisted Heat Transfer

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sasihithlu, K.; Pendry, J. B.; Craster, R. V.

  2017-02-01

  Phonons (collective atomic vibrations in solids) are more effective in transporting heat than photons. This is the reason why the conduction mode of heat transport in nonmetals (mediated by phonons) is dominant compared to the radiation mode of heat transport (mediated by photons). However, since phonons are unable to traverse a vacuum gap (unlike photons), it is commonly believed that two bodies separated by a gap cannot exchange heat via phonons. Recently, a mechanism was proposed [J. B. Pendry, K. Sasihithlu, and R. V. Craster, Phys. Rev. B 94, 075414 (2016)] by which phonons can transport heat across a vacuum gap - through the Van der Waals interaction between two bodies with gap less than the wavelength of light. Such heat transfer mechanisms are highly relevant for heating (and cooling) of nanostructures; the heating of the flying heads in magnetic storage disks is a case in point. Here, the theoretical derivation for modelling phonon transmission is revisited and extended to the case of two bodies made of different materials separated by a vacuum gap. Magnitudes of phonon transmission, and hence the heat transfer, for commonly used materials in the micro- and nano-electromechanical industry are calculated and compared with the calculation of conduction heat transfer through air for small gaps as well as the heat transfer calculation due to photon exchange.

 17. Van der Waals interactions involving proteins.

  PubMed Central

  Roth, C M; Neal, B L; Lenhoff, A M

  1996-01-01

  Van der Waals (dispersion) forces contribute to interactions of proteins with other molecules or with surfaces, but because of the structural complexity of protein molecules, the magnitude of these effects is usually estimated based on idealized models of the molecular geometry, e.g., spheres or spheroids. The calculations reported here seek to account for both the geometric irregularity of protein molecules and the material properties of the interacting media. Whereas the latter are found to fall in the generally accepted range, the molecular shape is shown to cause the magnitudes of the interactions to differ significantly from those calculated using idealized models, with important consequences. First, the roughness of the molecular surface leads to much lower average interaction energies for both protein-protein and protein-surface cases relative to calculations in which the protein molecule is approximated as a sphere. These results indicate that a form of steric stabilization may be an important effect in protein solutions. Underlying this behavior is appreciable orientational dependence, one reflection of which is that molecules of complementary shape are found to exhibit very strong attractive dispersion interactions. Although this has been widely discussed previously in the context of molecular recognition processes, the broader implications of these phenomena may also be important at larger molecular separations, e.g., in the dynamics of aggregation, precipitation, and crystal growth. Images FIGURE 3 PMID:8789115

 18. The neuropsychiatric ailment of Vincent Van Gogh

  PubMed Central

  Bhattacharyya, Kalyan B.; Rai, Saurabh

  2015-01-01

  Vincent Van Gogh is one of the most celebrated creative artists of all time. All his life, he was afflicted by some kind of neurological or psychiatric disorder, which remains a mystery even today. Many historians and his personal physicians believe that he suffered from epilepsy while others felt that he was affected by Ménière's disease. Features such as hypergraphia, atypical sexuality, and viscosity of thinking suggest the possibility of Gastaut-Geschwind phenomenon, a known complication of complex partial seizure. On the contrary, some historians feel that he was forced to sever his right ear in order to get relief from troublesome tinnitus, a complication of Ménière's disease. He was addicted to the liquor absinthe, which is known to lead to xanthopsia, and many authorities argue that this was the reason for his penchant for the deep and bright yellow color in many of his paintings. Others have suggested the possibility of bipolar disorder, sunstroke, acute intermittent porphyria, and digitalis toxicity as well. PMID:25745302

 19. From the corner of Charlie Kelly Blvd. And S. Van ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  From the corner of Charlie Kelly Blvd. And S. Van Valzah St., looking northwest up S. Van Valzah St. Building 604 is in the foreground and to the right of it are buildings 605 and 606. - Fitzsimons General Hospital, Bounded by East Colfax to south, Peoria Street to west, Denver City/County & Adams County Line to north, & U.S. Route 255 to east, Aurora, Adams County, CO

 20. Ellis-van Creveld syndrome. Case report and literature review.

  PubMed

  Alves-Pereira, Daniela; Berini-Aytés, Leonardo; Gay-Escoda, Cosme

  2009-07-01

  Ellis-van Creveld syndrome is a genetic disorder that was first described by Richard Ellis and Simon van Creveld in 1940. The four principal characteristics are chondrodysplasia, polydactyly, ectodermal dysplasia and congenital heart defects. The orofacial manifestations include multiple gingivolabial musculofibrous fraenula, dental anomalies, hypodontia and malocclusion. The disease can be diagnosed at any age, even during pregnancy. The differentiation should be made between Jeune syndrome and other orofaciodigital syndromes.

 1. Modified Van der Waals equation and law of corresponding states

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zhong, Wei; Xiao, Changming; Zhu, Yongkai

  2017-04-01

  It is well known that the Van der Waals equation is a modification of the ideal gas law, yet it can be used to describe both gas and liquid, and some important messages can be obtained from this state equation. However, the Van der Waals equation is not a precise state equation, and it does not give a good description of the law of corresponding states. In this paper, we expand the Van der Waals equation into its Taylor's series form, and then modify the fourth order expansion by changing the constant Virial coefficients into their analogous ones. Via this way, a more precise result about the law of corresponding states has been obtained, and the law of corresponding states can then be expressed as: in terms of the reduced variables, all fluids should obey the same equation with the analogous Virial coefficients. In addition, the system of 3 He with quantum effects has also been taken into consideration with our modified Van der Waals equation, and it is found that, for a normal system without quantum effect, the modification on ideal gas law from the Van der Waals equation is more significant than the real case, however, for a system with quantum effect, this modification is less significant than the real case, thus a factor is introduced in this paper to weaken or strengthen the modification of the Van der Waals equation, respectively.

 2. VanA-Type MRSA (VRSA) Emerged in Surface Waters.

  PubMed

  Icgen, Bulent

  2016-09-01

  Due to the widespread occurrence of mecA-encoded methicillin resistance in Staphylococcus aureus (MRSA), treatment of staphylococcal infections is shifted to glycopeptide antibiotics like vancomycin and teicoplanin. The selective pressure of glycopeptides has eventually led to the emergence of staphylococci with increased resistance. Of great concern is vanA-encoded high level vancomycin and teicoplanin resistance in MRSA (VRSA). Therefore, this study aimed at investigating the occurrence of VRSA in surface waters. Out of 290, two staphylococcal isolates identified as MRSA Al11, Ba01, and one as MRS Co11 through 16S rRNA sequencing, also displayed high level resistance towards vancomycin and teicoplanin. These staphylococcal isolates were found to harbor vanA gene with sequence similarities of 99 %-100 % to the vanA gene extracted from vancomycin- and teicoplanin-resistant enterococcal (VRE) surface water isolates of Enterococcus faecalis Cr07, E07, Pb06 and E. faecium E330. High level glycopeptide resistance rendering protein encoded by the vanA gene, D-alanine-D-lactate ligase found in VRE, was also shown to be present in all vanA-type staphylococcal isolates through western blot. Current study elucidated that surface waters provide high potential for enterococcal vanA gene being transferred to MRSA, so called VRSA, and require special scientific consideration.

 3. Heterozygous Mapping Strategy (HetMappS) for High Resolution Genotyping-By-Sequencing Markers: A Case Study in Grapevine

  PubMed Central

  Wang, Minghui; Londo, Jason P.; Acharya, Charlotte B.; Mitchell, Sharon E.; Sun, Qi; Reisch, Bruce; Cadle-Davidson, Lance

  2015-01-01

  Genotyping by sequencing (GBS) provides opportunities to generate high-resolution genetic maps at a low genotyping cost, but for highly heterozygous species, missing data and heterozygote undercalling complicate the creation of GBS genetic maps. To overcome these issues, we developed a publicly available, modular approach called HetMappS, which functions independently of parental genotypes and corrects for genotyping errors associated with heterozygosity. For linkage group formation, HetMappS includes both a reference-guided synteny pipeline and a reference-independent de novo pipeline. The de novo pipeline can be utilized for under-characterized or high diversity families that lack an appropriate reference. We applied both HetMappS pipelines in five half-sib F1 families involving genetically diverse Vitis spp. Starting with at least 116,466 putative SNPs per family, the HetMappS pipelines identified 10,440 to 17,267 phased pseudo-testcross (Pt) markers and generated high-confidence maps. Pt marker density exceeded crossover resolution in all cases; up to 5,560 non-redundant markers were used to generate parental maps ranging from 1,047 cM to 1,696 cM. The number of markers used was strongly correlated with family size in both de novo and synteny maps (r = 0.92 and 0.91, respectively). Comparisons between allele and tag frequencies suggested that many markers were in tandem repeats and mapped as single loci, while markers in regions of more than two repeats were removed during map curation. Both pipelines generated similar genetic maps, and genetic order was strongly correlated with the reference genome physical order in all cases. Independently created genetic maps from shared parents exhibited nearly identical results. Flower sex was mapped in three families and correctly localized to the known sex locus in all cases. The HetMappS pipeline could have wide application for genetic mapping in highly heterozygous species, and its modularity provides opportunities to

 4. Heterozygous Mapping Strategy (HetMappS) for High Resolution Genotyping-By-Sequencing Markers: A Case Study in Grapevine.

  PubMed

  Hyma, Katie E; Barba, Paola; Wang, Minghui; Londo, Jason P; Acharya, Charlotte B; Mitchell, Sharon E; Sun, Qi; Reisch, Bruce; Cadle-Davidson, Lance

  2015-01-01

  Genotyping by sequencing (GBS) provides opportunities to generate high-resolution genetic maps at a low genotyping cost, but for highly heterozygous species, missing data and heterozygote undercalling complicate the creation of GBS genetic maps. To overcome these issues, we developed a publicly available, modular approach called HetMappS, which functions independently of parental genotypes and corrects for genotyping errors associated with heterozygosity. For linkage group formation, HetMappS includes both a reference-guided synteny pipeline and a reference-independent de novo pipeline. The de novo pipeline can be utilized for under-characterized or high diversity families that lack an appropriate reference. We applied both HetMappS pipelines in five half-sib F1 families involving genetically diverse Vitis spp. Starting with at least 116,466 putative SNPs per family, the HetMappS pipelines identified 10,440 to 17,267 phased pseudo-testcross (Pt) markers and generated high-confidence maps. Pt marker density exceeded crossover resolution in all cases; up to 5,560 non-redundant markers were used to generate parental maps ranging from 1,047 cM to 1,696 cM. The number of markers used was strongly correlated with family size in both de novo and synteny maps (r = 0.92 and 0.91, respectively). Comparisons between allele and tag frequencies suggested that many markers were in tandem repeats and mapped as single loci, while markers in regions of more than two repeats were removed during map curation. Both pipelines generated similar genetic maps, and genetic order was strongly correlated with the reference genome physical order in all cases. Independently created genetic maps from shared parents exhibited nearly identical results. Flower sex was mapped in three families and correctly localized to the known sex locus in all cases. The HetMappS pipeline could have wide application for genetic mapping in highly heterozygous species, and its modularity provides opportunities to

 5. vanE gene cluster of vancomycin-resistant Enterococcus faecalis BM4405.

  PubMed

  Abadía Patiño, Lorena; Courvalin, Patrice; Perichon, Bruno

  2002-12-01

  Acquired VanE-type resistance to low levels of vancomycin (MIC = 16 microg/ml) in Enterococcus faecalis BM4405 is due to the inducible synthesis of peptidoglyean precursors terminating in D-alanine-D-serine (Fines,M., B. Prichon, P. Reynolds, D. Sahm, and P. Courvalin, Antimicrob. Agents Chemother. 43:2161-2164, 1999). A chromosomal location was assigned to the vanE operon by pulsed-field gel electrophoresis and hybridization, and its sequence was determined. Three genes, encoding the VanE ligase, the VanXYE DD-peptidase, and the VanTE serine racemase, that displayed 43 to 53% identity with the corresponding genes in the vanC operon were found. In addition, two genes coding for a two-component regulatory system, VanRE-VanSE, exhibiting 60 and 44% identity with VanR,-VanS, were present downstream from vanTE. However, because of a stop codon at position 78, VanSE was probably not functional. The five genes, with the same orientation, were shown to be cotranscribed by Northern analysis and reverse transcription-PCR. The vanE, vanXYE, and vanTE genes conferred inducible low-level resistance to vancomycin after cloning in E. faecalis JH2-2, probably following cross talk with a two-component regulatory system of the host.

 6. van't Hoff-van der Waals osmotic pressure and energy transformers.

  PubMed

  Zener, C; Levenson, W

  1983-07-01

  We find the van't Hoff relations between osmotic pressure, freezing point depression, and boiling point elevation provide a clue on how, by using salt solutions, one may lower the cost of extracting power from low-grade heat sources. In particular, the ratio of 7 between the heat of evaporation and the heat of freezing of pure water suggests a chemical system that raises 7-fold the temperature difference between heat source and heat sink, while decreasing by the same factor the heat flux. Heat exchangers dominate the cost of heat engines operating upon low-grade heat. Their area for a fixed power output is inversely proportional to the available temperature differential. Herein lies the potential for a great cost reduction. We show that the simple van der Waals concept of a gas of hard elastic spheres suffices to understand the colligative properties of salt solutions, at least up to the concentration of the eutectic composition. This concept enables us to physically interpret the thermodynamic processes during the concentration of salt solutions by evaporation and during the mixing of ice and solid salt hydrates at their eutectic temperature. These are identical to the thermodynamic processes taking place during the isothermal compression and expansion of gases in pumps and in turbines.

 7. van't Hoff-van der Waals osmotic pressure and energy transformers

  PubMed Central

  Zener, Clarence; Levenson, William

  1983-01-01

  We find the van't Hoff relations between osmotic pressure, freezing point depression, and boiling point elevation provide a clue on how, by using salt solutions, one may lower the cost of extracting power from low-grade heat sources. In particular, the ratio of 7 between the heat of evaporation and the heat of freezing of pure water suggests a chemical system that raises 7-fold the temperature difference between heat source and heat sink, while decreasing by the same factor the heat flux. Heat exchangers dominate the cost of heat engines operating upon low-grade heat. Their area for a fixed power output is inversely proportional to the available temperature differential. Herein lies the potential for a great cost reduction. We show that the simple van der Waals concept of a gas of hard elastic spheres suffices to understand the colligative properties of salt solutions, at least up to the concentration of the eutectic composition. This concept enables us to physically interpret the thermodynamic processes during the concentration of salt solutions by evaporation and during the mixing of ice and solid salt hydrates at their eutectic temperature. These are identical to the thermodynamic processes taking place during the isothermal compression and expansion of gases in pumps and in turbines. PMID:16593343

 8. Obituary: James Alfred Van Allen, 1914-2006

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ludwig, George H.; McIlwain, Carl Edwin

  2006-12-01

  James Alfred Van Allen, world-renowned space scientist, died 9 August 2006 at the age of ninety-one. He succumbed to heart failure after a ten-week period of declining health. Van Allen served for his entire sixty-seven-year professional career as an amazingly productive researcher, space science spokesman, inspired teacher, and valued colleague. The realization by him and his associates that charged particles are trapped by the Earth's magnetic field began a whole new field of research, magnetospheric physics. Following that initial discovery, he and his associates quickly extended their observations, first to the inner planets, and then to the rest of the planets and beyond. During his tenure at Iowa, he and his group flew instruments on more than sixty successful Earth satellites and planetary spacecraft, including the first missions to the planets Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Van Allen's lifetime publication list numbers more than 275, of which many are widely-cited, seminal papers. He was the sole author of more than 125 of those papers. Beyond the research laboratory, Van Allen worked energetically throughout his career in establishing space research as a new branch of human inquiry. He was among the most sought-after as a committee member and adviser, working at the highest levels of government, including the White House and Congress, and at all levels of the national and international research establishments. Many presentations in the non-scientific arena helped to bring the exciting discoveries and challenges of space research to the attention of the general public. James Van Allen (Van to his many friends and colleagues) was born on 7 September 1914 on a small farm near Mount Pleasant, Iowa, the second of four sons of Alfred Morris Van Allen and Alma Olney Van Allen. After high school in Mount Pleasant, he entered Iowa Wesleyan College, majoring in physics and graduating summa cum laude. While there, he was introduced to geophysics

 9. Van de Graaff based positron source production

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lund, Kasey Roy

  The anti-matter counterpart to the electron, the positron, can be used for a myriad of different scientific research projects to include materials research, energy storage, and deep space flight propulsion. Currently there is a demand for large numbers of positrons to aid in these mentioned research projects. There are different methods of producing and harvesting positrons but all require radioactive sources or large facilities. Positron beams produced by relatively small accelerators are attractive because they are easily shut down, and small accelerators are readily available. A 4MV Van de Graaff accelerator was used to induce the nuclear reaction 12C(d,n)13N in order to produce an intense beam of positrons. 13N is an isotope of nitrogen that decays with a 10 minute half life into 13C, a positron, and an electron neutrino. This radioactive gas is frozen onto a cryogenic freezer where it is then channeled to form an antimatter beam. The beam is then guided using axial magnetic fields into a superconducting magnet with a field strength up to 7 Tesla where it will be stored in a newly designed Micro-Penning-Malmberg trap. Several source geometries have been experimented on and found that a maximum antimatter beam with a positron flux of greater than 0.55x10 6 e+s-1 was achieved. This beam was produced using a solid rare gas moderator composed of krypton. Due to geometric restrictions on this set up, only 0.1-1.0% of the antimatter was being frozen to the desired locations. Simulations and preliminary experiments suggest that a new geometry, currently under testing, will produce a beam of 107 e+s-1 or more.

 10. Eos Interviews Robert Van Hook, Former AGU Interim Executive Director

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Showstack, Randy

  2010-08-01

  Robert Van Hook, who served as AGU's interim executive director since January 2009, led the organization during a transition period that began with the retirement of long-serving executive director A. F. (“Fred”) Spilhaus Jr. Van Hook's tenure concluded on 30 August when Christine McEntee assumed her position as AGU's new executive director (see Eos, 91(17), 153, 156, 2010). During his tenure at AGU, which overlapped with a global economic recession, Van Hook helped to guide the organization through key structural governance changes, strategic planning, and upgrades in technology, human resources, and accounting. He also helped to revitalize public outreach and member services, among many other efforts. Van Hook, president of Transition Management Consulting, recently reflected upon his tenure, the transition period, and the future of AGU. Van Hook credits AGU's strong volunteer leadership—including past presidents Tim Killeen and Tim Grove, current president Mike McPhaden, and president-elect Carol Finn—for courage in moving the organization through a successful transition. “They were the ones who shoved the boat off from the shore. I was lucky enough to be invited into the boat,” he said. He also credits the staff for their resiliency and commitment to supporting AGU's science.

 11. Van der Waals interaction in uniaxial anisotropic media.

  PubMed

  Kornilovitch, Pavel E

  2013-01-23

  Van der Waals interactions between flat surfaces in uniaxial anisotropic media are investigated in the nonretarded limit. The main focus is the effect of nonzero tilt between the optical axis and the surface normal on the strength of the van der Waals attraction. General expressions for the van der Waals free energy are derived using the surface mode method and the transfer-matrix formalism. To facilitate numerical calculations a temperature-dependent three-band parameterization of the dielectric tensor of the liquid crystal 5CB is developed. A solid slab immersed in a liquid crystal experiences a van der Waals torque that aligns the surface normal relative to the optical axis of the medium. The preferred orientation is different for different materials. Two solid slabs in close proximity experience a van der Waals attraction that is strongest for homeotropic alignment of the intervening liquid crystal for all the materials studied. The results have implications for the stability of plate-like colloids in liquid crystal hosts.

 12. Evolutionary design of interfacial phase change van der Waals heterostructures.

  PubMed

  Kalikka, Janne; Zhou, Xilin; Behera, Jitendra; Nannicini, Giacomo; Simpson, Robert E

  2016-10-27

  We use an evolutionary algorithm to explore the design space of hexagonal Ge2Sb2Te5; a van der Waals layered two dimensional crystal heterostructure. The Ge2Sb2Te5 structure is more complicated than previously thought. Predominant features include layers of Ge3Sb2Te6 and Ge1Sb2Te4 two dimensional crystals that interact through Te-Te van der Waals bonds. Interestingly, (Ge/Sb)-Te-(Ge/Sb)-Te alternation is a common feature for the most stable structures of each generation's evolution. This emergent rule provides an important structural motif that must be included in the design of high performance Sb2Te3-GeTe van der Waals heterostructure superlattices with interfacial atomic switching capability. The structures predicted by the algorithm agree well with experimental measurements on highly oriented, and single crystal Ge2Sb2Te5 samples. By analysing the evolutionary algorithm optimised structures, we show that diffusive atomic switching is probable by Ge atoms undergoing a transition at the van der Waals interface from layers of Ge3Sb2Te6 to Ge1Sb2Te4 thus producing two blocks of Ge2Sb2Te5. Evolutionary methods present an efficient approach to explore the enormous multi-dimensional design parameter space of van der Waals bonded heterostructure superlattices.

 13. [Implication of lead poisoning in psychopathology of Vincent van Gogh].

  PubMed

  González Luque, F J; Montejo González, A L

  1997-01-01

  The authors, by means of documental research, study the possibility that the physical and psychic symptoms of Vincent van Gogh may have been due to chronic lead poisoning. The technique and materials used by Van Gogh are analysed as the cause of repeated exposure to lead as well as the possible means of penetration of the metal. Through historical-biographical analysis, the progressive symptoms of the illness are compared with those of lead poisoning. The authors conclude that the excessive and continuous use by Van Gogh of pigments which were highly toxic due to their high lead content, such as white lead (lead carbonate) and yellow chrome (lead chromium), could have penetrated his organism by digestive system (primarily) in minimal daily amounts, giving rise to a clinical condition of chronic lead poisoning. This type of poisoning coincides with the clinical symptoms Van Gogh describes in his autographed letters: initial debilitation, stomatitis with loss of teeth, recurring abdominal pains, anaemia (with a "plumbic" skin tone), neuropathy of the radial and saturnine encephalopathy including epileptic crises, progressive character changes and periods of delirium. The clinical symptoms shown by Van Gogh meet present criteria for diagnosis of Organic Mental Disorder due to cerebral lesion or somatic illness (F.06; CIE-10) (DSM-IV-R), and Organic Character Disorder (F.07; CIE-10) (DSM-IV-R).

 14. Tracing the geochemical evolution of alkaline Lake Van, Turkey

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kwiecien, Ola; Viehberg, Finn; Plessen, Birgit; Litt, Thomas; Tillman Meyer, Felix

  2015-04-01

  Terminal Lake Van, the world's largest soda basin, is characterised by Na-CO3-Cl water chemistry (Reimer et al., 2008), salinity of ~22 ‰ and high pH of ~9.7. The sedimentary record of the lake goes ca. 600 ka back and documents major climatic events over that period (Stockhecke et al., 2014). Alas, the longevity of the basin does not mean that it persisted unchanged over such a long time. Information collected within the ICDP PALEOVAN project clearly suggests that upon its birth the chemistry of early Lake Van was very different from its modern alkaline equivalent. Here we document, by means of proxy data, the changes in water chemistry in a transforming basin. Results of lithological (Stockhecke et al., 2014) and micropaleontological (ostracod, gastropod and diatom assemblages) analysis, combined with geochemical data (δ18O, δ13C, Mg/Ca, Sr/Ca) obtained from the biogenic and authigenic carbonate fraction imply, that early Lake Van was a relatively shallow, fresh-to-brackish and, most probably, open basin. Sedimentological information points to tectonic factors rather than climatic changes responsible for closing the lake ca. 430 ka ago. Reimer, A., Landmann, G., Kempe, S., 2008. Lake Van, Eastern Anatolia, Hydrochemistry and History. Aquat. Geochemistry 15, 195-222. Stockhecke, M., Sturm, M., Brunner, I., Schmincke, H.-U., Sumita, M., Kipfer, R., Cukur, D., Kwiecien, O., Anselmetti, F.S., 2014. Sedimentary evolution and environmental history of Lake Van (Turkey) over the past 600 000 years. Sedimentology.

 15. Materials perspective on Casimir and van der Waals interactions

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Woods, L. M.; Dalvit, D. A. R.; Tkatchenko, A.; Rodriguez-Lopez, P.; Rodriguez, A. W.; Podgornik, R.

  2016-10-01

  Interactions induced by electromagnetic fluctuations, such as van der Waals and Casimir forces, are of universal nature present at any length scale between any types of systems. Such interactions are important not only for the fundamental science of materials behavior, but also for the design and improvement of micro- and nanostructured devices. In the past decade, many new materials have become available, which has stimulated the need for understanding their dispersive interactions. The field of van der Waals and Casimir forces has experienced an impetus in terms of developing novel theoretical and computational methods to provide new insights into related phenomena. The understanding of such forces has far reaching consequences as it bridges concepts in materials, atomic and molecular physics, condensed-matter physics, high-energy physics, chemistry, and biology. This review summarizes major breakthroughs and emphasizes the common origin of van der Waals and Casimir interactions. Progress related to novel ab initio modeling approaches and their application in various systems, interactions in materials with Dirac-like spectra, force manipulations through nontrivial boundary conditions, and applications of van der Waals forces in organic and biological matter are examined. The outlook of the review is to give the scientific community a materials perspective of van der Waals and Casimir phenomena and stimulate the development of experimental techniques and applications.

 16. Moment tensor inversion of recent local moderate sized Van Earthquakes: seismicity and active tectonics of the Van region : Eastern Turkey

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kalafat, D.; Suvarikli, M.; Ogutcu, Z.; Kekovali, K.; Ocal, M. F.; Gunes, Y.; Pinar, A.

  2013-12-01

  The study area of the present research, the Van Region is located at the norththern end of the collision zone between the Anatolia and Arabian plates. Therefore, the southeast border of the Anatolian plate collides with the Arabian plate along the Bitlis Suture Zone. This zone is formed by collision of Arabian and in large scale Eurasian plates at mid-Miocen age. This type of thrust generation as a result of compressional regime extends east-west. The largest recorded earthquakes have all taken place along Southern Turkey (e.g. Lice, 1971; Varto, 1966; Caldiran, 1976). On the 23th of October 2011, an earthquake shook the Van Lake, Eastern Turkey, following a seismic sequence of more than three months in an unprecedented episode for this region characterized by null or low seismicity. The October 23, 2011 Van-Ercis Earthquake (Mw=7.1) was the most devastating resulting in loss of life and destruction. In order to study the aftershocks' activity of this main event, we installed and kept a seismic network of 10 broad-band (BB) stations in the area for an interval of nearly fifteen months. We characterized the seismogenic structure of the zone by calculating a minimum 1-D local velocity model and obtaining precise hypocentre locations. We also calculated fault plane solutions for more than 200 moderate sized earthquakes based on first motion polarities and commonly Moment Tensor Inversion Methods. The seismogenic zone would be localized at aproximately 10 km depth. Generally, the distribution of the important moderate earthquakes and the aftershock distribution shows that the E-W and NE-SW oriented fault segments cause the earthquake activities. Aftershock events are located along the eastern border of Lake Van and mainly between 5 and 10 km depth and disposed in two alignments: a ~E-W-trending alignment that matches with the trace of the Van Trust fault Zone and a NE-trending which could correspond to an structure not previously seen. Selected focal mechanisms show a

 17. A cartography of the van der Waals territories.

  PubMed

  Alvarez, Santiago

  2013-06-28

  The distribution of distances from atoms of a particular element E to a probe atom X (oxygen in most cases), both bonded and intermolecular non-bonded contacts, has been analyzed. In general, the distribution is characterized by a maximum at short E···X distances corresponding to chemical bonds, followed by a range of unpopulated distances--the van der Waals gap--and a second maximum at longer distances--the van der Waals peak--superimposed on a random distribution function that roughly follows a d(3) dependence. The analysis of more than five million interatomic "non-bonded" distances has led to the proposal of a consistent set of van der Waals radii for most naturally occurring elements, and its applicability to other element pairs has been tested for a set of more than three million data, all of them compared to over one million bond distances.

 18. Van Driest transformation and compressible wall-bounded flows

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Huang, P. G.; Coleman, G. N.

  1994-01-01

  The transformation validity question utilizing resulting data from direct numerical simulations (DNS) of supersonic, isothermal cold wall channel flow was investigated. The DNS results stood for a wide scope of parameter and were suitable for the purpose of examining the generality of Van Driest transformation. The Van Driest law of the wall can be obtained from the inner-layer similarity arguments. It was demonstrated that the Van Driest transformation cannot be incorporated to collapse the sublayer and log-layer velocity profiles simultaneously. Velocity and temperature predictions according to the preceding composite mixing-length model were presented. Despite satisfactory congruity with the DNS data, the model must be perceived as an engineering guide and not as a rigorous analysis.

 19. The Economics of van der Waals Force Engineering

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pinto, Fabrizio

  2008-01-01

  As micro-electro-mechanical system (MEMS) fabrication continues on an ever-decreasing scale, new technological challenges must be successfully negotiated if Moore's Law is to be an even approximately valid model of the future of device miniaturization. Among the most significant obstacles is the existence of strong surface forces related to quantum mechanical van der Waals interatomic interactions, which rapidly diverge as the distance between any two neutral boundaries decreases. The van der Waals force is a contributing factor in several device failures and limitations, including, for instance, stiction and oscillator non-linearities. In the last decade, however, it has been conclusively shown that van der Waals forces are not just a MEMS limitation but can be engineered in both magnitude and sign so as to enable classes of proprietary inventions which either deliver novel capabilities or improve upon existing ones. The evolution of van der Waals force research from an almost exclusively theoretical field in quantum-electro-dynamics to an enabling nanotechnology discipline represents a useful example of the ongoing paradigm shift from government-centered to private-capital funded R&D in cutting-edge physics leading to potentially profitable products. In this paper, we discuss the reasons van der Waals force engineering may lead to the creation of thriving markets both in the short and medium terms by highlighting technical challenges that can be competitively addressed by this novel approach. We also discuss some notable obstacles to the cultural transformation of the academic research community required for the emergence of a functional van der Waals force engineering industry worldwide.

 20. ProtoEXIST2: Advanced Wide-field Imaging CZT Detector Development For The HET On The Proposed EXIST Mission

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hong, JaeSub; Allen, B.; Grindlay, J.; Barthelmy, S.; Baker, R.; Gehrels, N.; Cook, W.; Kaye, S.; Harrison, F.

  2010-03-01

  We describe our development of ProtoEXIST2, the advanced CZT imaging detector and wide field telescope prototype for the High Energy Telescope (HET) on the proposed Energetic X-ray Imaging Survey Telescope (EXIST) mission. EXIST is a multi-wavelength Medium class mission which would explore the early Universe using high redshift Gamma-ray Bursts and survey black holes on all scales. ProtoEXIST2 will demonstrate the feasibility of a large scale imaging module (256 cm2) with a close-tiled array of fine pixel (0.6 mm) CZT with a balloon flight test in 2010 or 2011. This second generation close-tiled CZT imager follows ProtoEXIST1, which had a recent successful balloon flight (see Allen et al in this meeting) using the same area CZT detector module (256 cm2) but with larger pixel size (2.5mm). For signal readout and event processing, we use the Direct-Bond (DB) ASIC, developed for the NuSTAR mission to be used in a close-tiled 2 x 2 array of 2x2 cm2 CZT detectors, each with 32x32 pixels. The DB-ASIC is attractive for a large scale implementation of tiled imaging CZT detectors given its low noise and power consumption (70uW/pixel). We are developing readout for the DB-ASIC that incorporates our back-end FPGA readout architecture developed for ProtoEXIST1 in order to accomplish the 256 cm2 detector module area with totally vertical integration (i.e. no auxialliary boards to the sides of the module. This is required to tile large numbers of modules into the very large total area (4.5m^2) proposed for the HET on EXIST. We review the design of the EXIST/HET and its optimum shielding in light of our ProtoEXIST1 balloon flight and our plan for future development of ProtoEXIST3, a final EXIST/HET detector module that would incorporate a still lower power version of the DB ASIC.

 1. In Vivo Characterization of the Activation and Interaction of the VanR-VanS Two-Component Regulatory System Controlling Glycopeptide Antibiotic Resistance in Two Related Streptomyces Species

  PubMed Central

  Novotna, Gabriela Balikova; Kwun, Min Jung

  2015-01-01

  The VanR-VanS two-component system is responsible for inducing resistance to glycopeptide antibiotics in various bacteria. We have performed a comparative study of the VanR-VanS systems from two streptomyces strains, Streptomyces coelicolor and Streptomyces toyocaensis, to characterize how the two proteins cooperate to signal the presence of antibiotics and to define the functional nature of each protein in each strain background. The results indicate that the glycopeptide antibiotic inducer specificity is determined solely by the differences between the amino acid sequences of the VanR-VanS two-component systems present in each strain rather than by any inherent differences in general cell properties, including cell wall structure and biosynthesis. VanR of S. coelicolor (VanRsc) functioned with either sensor kinase partner, while VanR of S. toyocaensis (VanRst) functioned only with its cognate partner, S. toyocaensis VanS (VanSst). In contrast to VanRsc, which is known to be capable of phosphorylation by acetylphosphate, VanRst could not be activated in vivo independently of a VanS sensor kinase. A series of amino acid sequence modifications changing residues in the N-terminal receiver (REC) domain of VanRst to the corresponding residues present in VanRsc failed to create a protein capable of being activated by VanS of S. coelicolor (VanSsc), which suggests that interaction of the response regulator with its cognate sensor kinase may require a region more extended than the REC domain. A T69S amino acid substitution in the REC domain of VanRst produced a strain exhibiting weak constitutive resistance, indicating that this particular amino acid may play a key role for VanS-independent phosphorylation in the response regulator protein. PMID:26711760

 2. Van vleck paramagnetism in orthorhombic TiO2 (Brookite)

  USGS Publications Warehouse

  Senftle, F.E.; Thorpe, A.N.

  1968-01-01

  The magnetic susceptibility of the orthorhombic form of titanium dioxide has been measured from 5 to 300??K. After deducting the temperature-dependent component, which is probably due to defects or impurities, and the free-ion diamagnetic component, the Van Vleck paramagnetism was estimated to be 33??10-6 emu/mole. Comparison is made between this value and the Van Vleck paramagnetism of strontium titanate and the two tetragonal forms of titanium dioxide: rutile and anatase. ?? 1968 The American Physical Society.

 3. Curves of growth for van der Waals broadened spectral lines

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Park, C.

  1980-01-01

  Curves of growth are evaluated for a spectral line broadened by the van der Waals interactions during collisions. The growth of the equivalent widths of such lines is shown to be dependent on the product of the perturber density and the 6/10 power of the van der Waals potential coefficient. When the parameter is small, the widths grow as the 1/2 power of the optical depth as they do for the Voigt profile: but when the parameter is large, they grow as 2/3 power and, hence, faster than the Voigt profile. An approximate analytical expression for the computed growth characteristics is given.

 4. Baseline tests of the Volkswagen transporter electric delivery van

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Soltis, R. F.; Mcbrien, E. F.; Bozek, J. M.; Gourash, F.

  1978-01-01

  The Volkswagen Transporter, an electric delivery van, was tested as part of an Energy Research and Development Administration (ERDA) project to characterize the state of the art of electric vehicles. The Volkswagen Transporter is a standard Volkswagen van that has been converted to an electric vehicle. It is powered by a 144-volt traction battery. A direct current (dc) chopper controller, actuated by a conventional accelerator pedal, regulates the voltage or power applied to the 16-kilowatt (21-hp) motor. The braking system uses conventional hydraulic braking in combination with an electric regenerative braking system. The Volkswagen vehicle performance test results are presented.

 5. Twelve-Month Evaluation of UPS Diesel Hybrid Electric Delivery Vans

  SciTech Connect

  Lammert, M.

  2009-12-01

  Results of an NREL study of a parallel hybrid electric-diesel propulsion system in United Parcel Service-operated delivery vans show that the hybrids had higher fuel economy than standard diesel vans.

 6. 75 FR 63216 - Van Eck Associates Corporation, et al.; Notice of Application

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2010-10-14

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Van Eck Associates Corporation, et al.; Notice of Application October 7, 2010. AGENCY: Securities... (``Adviser''), Market Vectors ETF Trust (``Trust'') and Van Eck Securities Corporation...

 7. Conversion of Chemical Reaction Energy into Useful Work in the Van't Hoff Equilibrium Box

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bazhin, N. M.; Parmon, V. N.

  2007-01-01

  The ideal van't Hoff equilibrium box is described in detail. It shows that van't Hoff equilibrium box divided in two parts can simultaneously produce heat and useful work without violation of the first law of thermodynamics.

 8. 46 CFR 195.11-10 - Design and construction of portable vans.

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-10-01

  ... outfitted with electrical power generating machinery or batteries providing electrical power for other vans...) Vans for the use or storage of chemical stores as defined in § 194.05-3 of this subchapter shall...

 9. 46 CFR 195.11-10 - Design and construction of portable vans.

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-10-01

  ... outfitted with electrical power generating machinery or batteries providing electrical power for other vans...) Vans for the use or storage of chemical stores as defined in § 194.05-3 of this subchapter shall...

 10. VanA and VanB Positive Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus Among Clinical Isolates in Shiraz, South of Iran

  PubMed Central

  Saadat, Sareh; Solhjoo, Kavous; Norooz-Nejad, Mohammad-Javad; Kazemi, Akbar

  2014-01-01

  Objective The purpose of this study was to determine the prevalence of vancomycin-resistant Staphylococcus aureus isolated from clinical samples in Shiraz hospitals. Methods From March to December 2012, 100 S. aureus isolates (mainly from wound and blood) were collected from three hospitals in Shiraz, south of Iran. After identification of Staphylococcus aureus by biochemical, microbiological and molecular methods, antibiotic susceptibility testing was performed by Kirby-Bauer disc diffusion test for 13 different antibiotics. Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus isolates were determined by vancomycin agar screening test and PCR for vancomycin resistant genes (vanA and vanB). Results The lowest and highest resistance was seen for quinupristin-dalfopristin (n=1) and ampicillin (n=95), respectively. Vancomycin agar screening test showed that 37 isolates can grow on these media. Further study by PCR also detected vanA and/or vanB genes in all of these strains. Also, 19 isolates showed either vanA or vanB but were susceptible according to vancomycin agar screening test. In total, vanA and vanB resistant genes were detected in 34% and 37% of clinical isolates, respectively. Conclusion The results showed that the frequency of vancomycin resistance genes (vanA, vanB) is very high in Staphylococcus aureus strains isolated from patients in south of Iran. Thus, urgent interventions are needed to keep the emergence and transmission of these isolates to a minimum. PMID:25337309

 11. Genomic and expression analysis of the vanG-like gene cluster of Clostridium difficile.

  PubMed

  Peltier, Johann; Courtin, Pascal; El Meouche, Imane; Catel-Ferreira, Manuella; Chapot-Chartier, Marie-Pierre; Lemée, Ludovic; Pons, Jean-Louis

  2013-07-01

  Primary antibiotic treatment of Clostridium difficile intestinal diseases requires metronidazole or vancomycin therapy. A cluster of genes homologous to enterococcal glycopeptides resistance vanG genes was found in the genome of C. difficile 630, although this strain remains sensitive to vancomycin. This vanG-like gene cluster was found to consist of five ORFs: the regulatory region consisting of vanR and vanS and the effector region consisting of vanG, vanXY and vanT. We found that 57 out of 83 C. difficile strains, representative of the main lineages of the species, harbour this vanG-like cluster. The cluster is expressed as an operon and, when present, is found at the same genomic location in all strains. The vanG, vanXY and vanT homologues in C. difficile 630 are co-transcribed and expressed to a low level throughout the growth phases in the absence of vancomycin. Conversely, the expression of these genes is strongly induced in the presence of subinhibitory concentrations of vancomycin, indicating that the vanG-like operon is functional at the transcriptional level in C. difficile. Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC-HPLC) and MS analysis of cytoplasmic peptidoglycan precursors of C. difficile 630 grown without vancomycin revealed the exclusive presence of a UDP-MurNAc-pentapeptide with an alanine at the C terminus. UDP-MurNAc-pentapeptide [d-Ala] was also the only peptidoglycan precursor detected in C. difficile grown in the presence of vancomycin, corroborating the lack of vancomycin resistance. Peptidoglycan structures of a vanG-like mutant strain and of a strain lacking the vanG-like cluster did not differ from the C. difficile 630 strain, indicating that the vanG-like cluster also has no impact on cell-wall composition.

 12. Van der Waals forces in pNRQED

  SciTech Connect

  Shtabovenko, Vladyslav

  2016-01-22

  We report on the calculation of electromagnetic van der Waals forces [1] between two hydrogen atoms using non-relativistic effective field theories (EFTs) of QED for large and small momentum transfers with respect to the intrinsic energy scale of the hydrogen atom. Our results reproduce the well known London and Casimir-Polder forces.

 13. 46 CFR 194.10-15 - Magazine van construction.

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-10-01

  ... 46 Shipping 7 2014-10-01 2014-10-01 false Magazine van construction. 194.10-15 Section 194.10-15 Shipping COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) OCEANOGRAPHIC RESEARCH VESSELS HANDLING... (Electrical Engineering) of this chapter. The electrical terminals for connections to the ship's...

 14. 1. Photocopy of woodengraving by Van Vleck & Keith from ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  1. Photocopy of wood-engraving by Van Vleck & Keith from a photograph by Shireff of Higgins' Daguerrian Rooms, Sacramento, with figures, etc. touched up by Nahl & Brothers. Illustration from The Californian Farmer, July 4, 1862. STANFORD HOUSE BY SETH BABSON, VIEW FROM THE NORTHEAST - Leland Stanford House, 800 N Street, Sacramento, Sacramento County, CA

 15. Nonadiabatic corrections to the van der Waals potential

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Au, C. K.

  1988-01-01

  Closed-form expressions are derived for the finite-mass nonadiabatic corrections to the van der Waals potential in the electric-dipole approximations in terms of London-analog two-center atomic spectral sums. The nonadiabatic corrections to all orders at threshold energy and also those with first-order energy dependence are given.

 16. Excited nucleon as a van der Waals system of partons

  SciTech Connect

  Jenkovszky, L. L.; Muskeyev, A. O. Yezhov, S. N.

  2012-06-15

  Saturation in deep inelastic scattering (DIS) and deeply virtual Compton scattering (DVCS) is associated with a phase transition between the partonic gas, typical of moderate x and Q{sup 2}, and partonic fluid appearing at increasing Q{sup 2} and decreasing Bjorken x. We suggest the van der Waals equation of state to describe properly this phase transition.

 17. Van Allen Probes Science Gateway: A Centralized Data Access Point

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Romeo, G.; Barnes, R. J.; Ukhorskiy, A. Y.; Sotirelis, T.; Stephens, G. K.; Kessel, R.; Potter, M.

  2015-12-01

  The Van Allen Probes Science Gateway acts a centralized interface to the instrument Science Operation Centers (SOCs), provides mission planning tools, and hosts a number of science related activities such as the mission bibliography. Most importantly, the Gateway acts as the primary site for processing and delivering the Van Allen Probes Space Weather data to users. Over the past years, the web-site has been completely redesigned with the focus on easier navigation and improvements of the existing tools such as the orbit plotter, position calculator and magnetic footprint tool. In addition, a new data plotting facility has been added. Based on HTML5, which allows users to interactively plot Van Allen Probes science and space weather data. The user can tailor the tool to display exactly the plot they wish to see and then share this with other users via either a URL or by QR code. Various types of plots can be created, including, simple time series, data plotted as a function of orbital location, and time versus L-Shell, capability of visualizing data from both probes (A & B) on the same plot. In cooperation with all Van Allen Probes Instrument SOCs, the Science Gateway will soon be able to serve higher level data products (Level 3), and to visualize them via the above mentioned HTML5 interface. Users will also be able to create customized CDF files on the fly.

 18. Research at the BNL Tandem Van de Graaff Facility, 1980

  SciTech Connect

  Not Available

  1981-03-01

  Research programs at the Brookhaven Van de Graaff accelerators are summarized. Major accomplishments of the laboratory are discussed including quasielastic reactions, high-spin spectroscopy, yrast spectra, fusion reactions, and atomic physics. The outside user program at the Laboratory is discussed. Research proposed for 1981 is outlined. (GHT)

 19. Statistical complexity, virial expansion, and van der Waals equation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pennini, F.; Plastino, A.

  2016-09-01

  We investigate the notion of LMC statistical complexity with regards to a real gas and in terms of the second virial coefficient. The ensuing results are applied to the van der Waals equation. Interestingly enough, one finds a complexity-interpretation for the associated phase transition.

 20. The Evaluation of the Parameters in the van Deemter Equation.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Moody, Harvey W.

  1982-01-01

  Describes experiment expanding on principles behind measuring efficiency of chromatographic columns and allowing calculation of parameters in the van Deemter equation. Easily accomplished in a three-hour period using a gas chromatograph in which gas flow can be changed and measured. Mathematical solutions can be attained with programmable…

 1. 46 CFR 194.10-15 - Magazine van construction.

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Magazine van construction. 194.10-15 Section 194.10-15 Shipping COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) OCEANOGRAPHIC RESEARCH VESSELS HANDLING, USE, AND CONTROL OF EXPLOSIVES AND OTHER HAZARDOUS MATERIALS Magazines § 194.10-15 Magazine...

 2. Programme for Learning Enrichment. A Van Leer Project: An Evaluation.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Ghani, Zainal

  This paper reports the evaluation of a project undertaken by the Sarawak Education Department to improve the quality of education in upper primary classes in rural Sarawak, Malaysia. The project is known officially as the Programme for Learning Enrichment, and commonly as the Van Leer Project, after the international agency which provides the main…

 3. Oral abnormalities in the Ellis-van Creveld syndrome.

  PubMed

  Babaji, Prashant

  2010-01-01

  Ellis-van Creveld (EvC) syndrome is an autosomal recessive disorder, mainly affecting the ectodermal components such as, enamel, nail, and hair. The gene for EvC syndrome is located on chromosome 4p16. Patients with EvC syndrome characteristically presents with congenitally missing teeth, abnormal frenal attachment, microdontia, and hexadactyly.

 4. Van Vleck from Spectroscopy to Susceptibilities: Kuhn Losses Regained

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Janssen, Michel

  2011-03-01

  As a young assistant professor in Minneapolis, John H. Van Vleck spent much of his time between 1923 and 1926 writing a book-length Bulletin for the National Research Council. As its title, Quantum Principles and Line Spectra, suggests, the book focuses almost exclusively on spectroscopy, the core pursuit of the old quantum theory. By the time it finally appeared in 1926, the old quantum theory had given way to the new quantum mechanics. Van Vleck soon realized that matrix mechanics reinstated some well-confirmed results of the classical theory of susceptibilities that had been lost in the old quantum theory. In the history and philosophy of science literature, such losses are called 'Kuhn losses'. Using mathematical techniques similar to those presented in his NRC Bulletin, Van Vleck started to work on the theory of susceptibilities. In 1929, now a full professor in Madison, he began writing another book, which appeared in 1932 and has become a classic: The Theory of Electric and Magnetic Susceptibilities. In this talk I follow Van Vleck's trajectory from spectroscopy to susceptibilities and examine how his two books reflect and helped shape research traditions.The talk is based on joint work with Charles Midwinter.

 5. [Interview with Professor Reinhilde Jacobs. Interview by Th van Nuijs].

  PubMed

  Jacobs, Reinhilde

  2007-01-01

  Th. van Nuijs, chief editor of the Revue Belge de Médecine Dentaire, interviews professor Reinhilde Jacobs. R. Jacobs is professor of dento-maxillo-facial radiology and radioprotection at the Catholic University of Leuven. She is also head of the Oral Imaging Centre at the same university.

 6. 17. Photocopy of photograph (from collection of Charles van Ravenswaay) ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  17. Photocopy of photograph (from collection of Charles van Ravenswaay) Photographer unknown, ca. 1870 WEST FRONT, TAKEN FROM STEEPLE OF PRESBYTERIAN CHURCH DIRECTLY ACROSS MAIN STREET. TO RIGHT OF THESPIAN HALL, FACING ON VINE STREET, IS BAPTIST CHURCH WITH ORIGINAL STEEPLE - Thespian Hall, Fifth & Vine Streets, Boonville, Cooper County, MO

 7. The Evolving Space Weather System—Van Allen Probes Contribution

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zanetti, L. J.; Mauk, B. H.; Fox, N. J.; Barnes, R. J.; Weiss, M.; Sotirelis, T. S.; Raouafi, N.-E.; Kessel, R. L.; Becker, H. N.

  2014-10-01

  The overarching goal and purpose of the study of space weather is clear—to understand and address the issues caused by solar disturbances on humans and technological systems. Space weather has evolved in the past few decades from a collection of concerned agencies and researchers to a critical function of the National Weather Service of NOAA. The general effects have also evolved from the well-known telegraph disruptions of the mid-1800s to modern day disturbances of the electric power grid, communications and navigation, human spaceflight and spacecraft systems. The last two items in this list, and specifically the effects of penetrating radiation, were the impetus for the space weather broadcast implemented on NASA's Van Allen Probes' twin pair of satellites, launched in August of 2012 and orbiting directly through Earth's severe radiation belts. The Van Allen Probes mission, formerly the Radiation Belt Storm Probes (RBSP), was renamed soon after launch to honor the discoverer of Earth's radiation belts at the beginning of the space age, the late James Van Allen (the spacecraft themselves are still referred to as RBSP-A and RBSP-B). The Van Allen Probes are one part of NASA's Living With a Star program formulated to advance the scientific understanding of the connection between solar disturbances, the resulting heliospheric conditions, and their effects on the geospace and Earth environment.

 8. MTR BASEMENT. WORKERS (DON ALVORD AND CYRIL VAN ORDEN OF ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  MTR BASEMENT. WORKERS (DON ALVORD AND CYRIL VAN ORDEN OF PHILLIPS PETROLEUM CO.) POSE FOR GAMMA IRRADIATION EXPERIMENT IN MTR CANAL. CANS OF FOOD WILL BE LOWERED TO CANAL BOTTOM, WHERE SPENT MTR FUEL ELEMENTS EMIT GAMMA RADIATION. INL NEGATIVE NO. 11746. Unknown Photographer, 8/20/1954 - Idaho National Engineering Laboratory, Test Reactor Area, Materials & Engineering Test Reactors, Scoville, Butte County, ID

 9. Investigating the Mutagenicity of a Cold Argon-Plasma Jet in an HET-MN Model

  PubMed Central

  Bender, Claudia; Benkhai, Hicham; Sckell, Axel; Below, Harald; Stope, Matthias B.; Kramer, Axel

  2016-01-01

  Objective So-called cold physical plasmas for biomedical applications generate reactive oxygen and nitrogen species and the latter can trigger DNA damage at high concentrations. Therefore, the mutagenic risks of a certified atmospheric pressure argon plasma jet (kINPen MED) and its predecessor model (kINPen 09) were assessed. Methods Inner egg membranes of fertilized chicken eggs received a single treatment with either the kINPen 09 (1.5, 2.0, or 2.5 min) or the kINPen MED (3, 4, 5, or 10 min). After three days of incubation, blood smears (panoptic May-Grünwald-Giemsa stain) were performed, and 1000 erythrocytes per egg were evaluated for the presence of polychromatic and normochromic nuclear staining as well as nuclear aberrations and binucleated cells (hen’s egg test for micronuclei induction, HET-MN). At the same time, the embryo mortality was documented. For each experiment, positive controls (cyclophosphamide and methotrexate) and negative controls (NaCl-solution, argon gas) were included. Additionally, the antioxidant potential of the blood plasma was assessed by ascorbic acid oxidation assay after treatment. Results For both plasma sources, there was no evidence of genotoxicity, although at the longest plasma exposure time of 10 min the mortality of the embryos exceeded 40%. The antioxidant potential in the egg’s blood plasma was not significantly reduced immediately (p = 0.32) or 1 h (p = 0.19) post exposure to cold plasma. Conclusion The longest plasma treatment time with the kINPen MED was 5–10 fold above the recommended limit for treatment of chronic wounds in clinics. We did not find mutagenic effects for any plasma treatment time using the either kINPen 09 or kINPen MED. The data provided with the current study seem to confirm the lack of a genotoxic potential suggesting that a veterinary or clinical application of these argon plasma jets does not pose mutagenic risks. PMID:27584003

 10. 46 CFR 195.11-10 - Design and construction of portable vans.

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-10-01

  ... 46 Shipping 7 2014-10-01 2014-10-01 false Design and construction of portable vans. 195.11-10... VESSELS VESSEL CONTROL AND MISCELLANEOUS SYSTEMS AND EQUIPMENT Portable Vans and Tanks § 195.11-10 Design and construction of portable vans. (a) The design and material selection shall...

 11. Ellis–Van Creveld syndrome in siblings: A rare case report

  PubMed Central

  Gokulraj, Sabitha; Mohan, N.; Raj, J. Babususai; Ahamed, S. Yasmeen; Arokiaraj, C. J. Stephen; Subbulakshmi, A. Cicilia

  2016-01-01

  Ellis–Van Creveld syndrome or chondroectodermal dysplasia is a rare autosomal recessive disorder presenting several skeletal manifestations and congenital heart malformations. Ellis–Van Creveld syndrome comprises of a tetrad of clinical manifestations of chondrodysplasia, polydactyly, ectodermal dysplasia, and cardiac defects. Here, we are presenting a very rare case of Ellis–Van Creveld syndrome in siblings. PMID:27829775

 12. Detection of seasonal asymptomatic dermatophytes in Van cats

  PubMed Central

  Ilhan, Ziya; Karaca, Mehmet; Ekin, Ismail Hakki; Solmaz, Hasan; Akkan, Hasan Altan; Tutuncu, Mehmet

  2016-01-01

  The Van cat is a domestic landrace found in the Van province of eastern Turkey. In this study, we aimed to determine the seasonal carriage of dermatophytes in Van cats without clinical lesions. A total of 264 hair specimens were collected from clinically healthy cats in and around the Van Province. Of these samples, 30.3% were obtained in spring, 30.6% in summer, 16.6% in autumn, and 22.3% in winter; 45.1% of samples were from male cats and the rest from female ones. Of the studied cats, 118 were younger than 1 year, 78 were 1–3 years old, and 68 were older than 3 years. The specimens were subjected to direct microscopic examination with 15% potassium hydroxide and cultured on Sabouraud dextrose agar and dermatophyte test medium supplemented with cycloheximide and chloramphenicol. Dermatophyte identification was carried out based on macroscopic and microscopic colony morphology, urease activities, in vitro hair perforation test, growth at 37 °C, and pigmentation on corn meal agar. Dermatophytes were isolated from 19 (7.1%) of the 264 specimens examined. The most frequently isolated fungi were Trichophyton terrestre (4.1%), followed by Microsporum gypseum (1.1%), M. nanum (1.1%), and T. mentagrophytes (0.7%), and these fungi may represent a health risk for humans in contact with clinically healthy Van cats. M. canis was not isolated from any of the specimens. Our results show no significant (p > 0.05) association between carriage of dermatophytes and the gender of cats. The carriage rate of dermatophytes was high in spring and winter, and the only possible risk factor for infection was age of the animal. PMID:26887249

 13. Obituary: Leon Van Speybroeck, 1935-2002

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gorenstein, Paul; Tananbaum, Harvey Dale

  2003-12-01

  Leon Van Speybroeck, a master designer of X-ray telescope mirrors and the telescope scientist for the Chandra X-ray Observatory, died in Newton, Massachusetts, on 25 December 2002, shortly after learning that he had metastatic melanoma. Leon was born on 27 August 1935 in Wichita, Kansas. His father, Paul, was Assistant Treasurer and head of the accounting department at Beech Aircraft, and his mother, Anna Florence (Utley), was a homemaker. Both parents died in 1996. Leon's younger sister, Saundra, is a nurse and his younger brother, John, is a surgeon. Leon received a BS in 1957 and a PhD in 1965, both in physics, from MIT. His PhD thesis, ``Elastic Electron-Deuteron Scattering at High Momentum Transfer," was carried out under the supervision of Henry Kendall and Jerome Friedman. Leon spent two more years at MIT as a research associate. In 1967, he was hired by American Science and Engineering (AS&E) in Cambridge, Massachusetts, and joined the X-ray astronomy group led by Riccardo Giacconi, who received the 2002 Nobel Prize in Physics for contributions to astrophysics that led to the discovery of cosmic X-ray sources. Leon soon became involved in the design and construction of high-resolution, grazing-incidence X-ray telescopes, starting with the Apollo Telescope Mount flown on NASA's Skylab from 1973 to 1974. A series of high-resolution X-ray images of the solar corona led to dramatic changes in ideas about the solar corona, with new emphasis on magnetic dynamo processes. When the Smithsonian Astrophysical Observatory and the Harvard College Observatory morphed into the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) in 1973, Leon, with Giacconi and other senior X-ray astronomers from AS&E, joined the CfA and formed the high-energy astrophysics division. Leon guided the design and development of the X-ray mirrors on NASA's Einstein Observatory, which was flown from 1978 to 1981 as the first cosmic X-ray observatory with an imaging telescope. Along the way, he

 14. Bewegingshinder van Impactbeschermingsmiddelen voor de ME van de KMar (Restriction of Movement of Impact Protective Clothing for the Anti-Riot Squad of the Dutch Military Police)

  DTIC Science & Technology

  2007-12-01

  impactbeschermingsmiddelen voor de ME van de KMar Resultaten van ergonomi etesten die uitgevoerd zijn met irnpactbeschermingsmiddelen...testen van fysieke ergonomie bestaat voor deze kledingpakketten, heeft bet KPU-bedrijf TNO gevraagd hiernaar onderzoek te doen. TNO heeft al vaker voor...testen: ’V-Top’ en ’KLPD nieuwe kleding’. TNO heeft verschillende testen uitgevoerd om de kledingpakketten te beoordelen op fysieke ergonomie . TNO

 15. Obituary: Thomas C. Van Flandern (1940-2009)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dunham, David; Slabinski, Victor

  2011-12-01

  Dr. Thomas Charles Van Flandern, an expert in celestial mechanics and cosmology, died January 9, 2009 in Seattle, Washington, of colon cancer. He was 68. Van Flandern was an astronomer at the U.S. Naval Observatory from 1963 to 1983. He developed software to predict and analyze lunar occultations to improve lunar orbital and fundamental star catalog data. In later years he championed increasingly controversial theories. But his 1978 prediction that some asteroids have natural satellites, which was almost universally rejected, was verified when the Galileo spacecraft photographed Dactyl, a satellite of (243) Ida, during its flyby in 1993. Besides astronomy and computers, he had strong interests in biochemistry and nutrition, and he ran a business selling personal computers in the 1980s. Tom Van Flandern was born June 26, 1940 in Cleveland, Ohio, the first child of Robert F. Van Flandern and Anna Mary Haley. His father, a police officer, left the family when Tom Van Flandern was 5. His mother died when he was 16; he and his siblings then lived with their grandmother, Margery Jobe, until he went to college. Tom Van Flandern became interested in astronomy as a child. He used his first telescope, purchased with newspaper delivery earnings, to observe lunar occultations, and then learned how to predict them, sparking a life-long passion for dynamical astronomy. While attending St. Ignatius High School, Van Flandern and fellow student Thomas Petrie organized the Cleveland Moonwatch team to observe the first artificial satellites, the only team without an adult organizer. In 1958, Tom Van Flandern entered Xavier University where he led the Cincinnati Moonwatch team. He learned computer programming at a summer job with General Electric and wrote software to calculate "look angles" from orbital elements. The Cincinnati team became a top producer of observations using these predictions. Tom obtained a B.S. in mathematics from Xavier in 1962. He spent the next year at

 16. HET0016, a Selective Inhibitor of 20-HETE Synthesis, Decreases Pro-Angiogenic Factors and Inhibits Growth of Triple Negative Breast Cancer in Mice

  PubMed Central

  Borin, Thaiz Ferraz; Zuccari, Debora A. P. C.; Jardim-Perassi, Bruna V.; Ferreira, Lívia C.; Iskander, A. S. M.; Varma, Nadimpalli Ravi S.; Shankar, Adarsh; Guo, Austin M.; Scicli, Guillermo; Arbab, Ali S.

  2014-01-01

  A selective inhibitor of 20-HETE synthesis, HET0016, has been reported to inhibit angiogenesis. 20-HETE has been known as a second mitogenic messenger of angiogenesis inducing growth factors. HET0016 effects were analyzed on MDA-MB-231 derived breast cancer in mouse and in vitro cell line. MDA-MB-231 tumor cells were implanted in animals’ right flank and randomly assigned to early (1 and 2), starting treatments on day 0, or delayed groups (3 and 4) on day 8 after implantation of tumor. Animals received HET0016 (10 mg/kg) treatment via intraperitoneal injection for 5 days/week for either 3 or 4 weeks. Control group received vehicle treatment. Tumor sizes were measured on days 7, 14, 21, and 28 and the animals were euthanized on day 22 and 29. Proteins were extracted from the whole tumor and from cells treated with 10 µM HET0016 for 4 and 24 hrs. Protein array kits of 20 different cytokines/factors were used. ELISA was performed to observe the HIF-1α and MMP-2 protein expression. Other markers were confirmed by IHC. HET0016 significantly inhibited tumor growth in all treatment groups at all-time points compared to control (p<0.05). Tumor growth was completely inhibited on three of ten animals on early treatment group. Treatment groups showed significantly lower expression of pro-angiogenic factors compared to control at 21 days; however, there was no significant difference in HIF-1α expression after treatments. Similar results were found in vitro at 24 hrs of HET0016 treatment. After 28 days, significant increase of angiogenin, angiopoietin-1/2, EGF-R and IGF-1 pro-angiogenic factors were found (p<0.05) compared to control, as well as an higher intensity of all factors were found when compared to that of 21 day’s data, suggesting a treatment resistance. HET0016 inhibited tumor growth by reducing expression of different set of pro-angiogenic factors; however, a resistance to treatment seemed to happen after 21 days. PMID:25549350

 17. HET0016, a selective inhibitor of 20-HETE synthesis, decreases pro-angiogenic factors and inhibits growth of triple negative breast cancer in mice.

  PubMed

  Borin, Thaiz Ferraz; Zuccari, Debora A P C; Jardim-Perassi, Bruna V; Ferreira, Lívia C; Iskander, A S M; Varma, Nadimpalli Ravi S; Shankar, Adarsh; Guo, Austin M; Scicli, Guillermo; Arbab, Ali S

  2014-01-01

  A selective inhibitor of 20-HETE synthesis, HET0016, has been reported to inhibit angiogenesis. 20-HETE has been known as a second mitogenic messenger of angiogenesis inducing growth factors. HET0016 effects were analyzed on MDA-MB-231 derived breast cancer in mouse and in vitro cell line. MDA-MB-231 tumor cells were implanted in animals' right flank and randomly assigned to early (1 and 2), starting treatments on day 0, or delayed groups (3 and 4) on day 8 after implantation of tumor. Animals received HET0016 (10 mg/kg) treatment via intraperitoneal injection for 5 days/week for either 3 or 4 weeks. Control group received vehicle treatment. Tumor sizes were measured on days 7, 14, 21, and 28 and the animals were euthanized on day 22 and 29. Proteins were extracted from the whole tumor and from cells treated with 10 µM HET0016 for 4 and 24 hrs. Protein array kits of 20 different cytokines/factors were used. ELISA was performed to observe the HIF-1α and MMP-2 protein expression. Other markers were confirmed by IHC. HET0016 significantly inhibited tumor growth in all treatment groups at all-time points compared to control (p<0.05). Tumor growth was completely inhibited on three of ten animals on early treatment group. Treatment groups showed significantly lower expression of pro-angiogenic factors compared to control at 21 days; however, there was no significant difference in HIF-1α expression after treatments. Similar results were found in vitro at 24 hrs of HET0016 treatment. After 28 days, significant increase of angiogenin, angiopoietin-1/2, EGF-R and IGF-1 pro-angiogenic factors were found (p<0.05) compared to control, as well as an higher intensity of all factors were found when compared to that of 21 day's data, suggesting a treatment resistance. HET0016 inhibited tumor growth by reducing expression of different set of pro-angiogenic factors; however, a resistance to treatment seemed to happen after 21 days.

 18. Methoden voor Voorraadbeheersing van Repareerbare Reservedelen: METRIC en Enkele Varianten (Methodes for Repairable Item Inventory Control: METRIC and Some Variants)

  DTIC Science & Technology

  1990-08-01

  geval van repareerbare items (voor niet-repareerbare items altijd 0), backorders - aantal exemplaren/ stuks van een item dat niet direct geleverd kan...worden (bet aantal stuks in nalevering). Hierbij geldt automatisch dat van de termen "on hand" en "backorders" minstens een van beide gelijk san nul is

 19. IVAN: Intelligent Van for the Distribution of Pharmaceutical Drugs

  PubMed Central

  Moreno, Asier; Angulo, Ignacio; Perallos, Asier; Landaluce, Hugo; Zuazola, Ignacio Julio García; Azpilicueta, Leire; Astrain, José Javier; Falcone, Francisco; Villadangos, Jesús

  2012-01-01

  This paper describes a telematic system based on an intelligent van which is capable of tracing pharmaceutical drugs over delivery routes from a warehouse to pharmacies, without altering carriers' daily conventional tasks. The intelligent van understands its environment, taking into account its location, the assets and the predefined delivery route; with the capability of reporting incidences to carriers in case of failure according to the established distribution plan. It is a non-intrusive solution which represents a successful experience of using smart environments and an optimized Radio Frequency Identification (RFID) embedded system in a viable way to resolve a real industrial need in the pharmaceutical industry. The combination of deterministic modeling of the indoor vehicle, the implementation of an ad-hoc radiating element and an agile software platform within an overall system architecture leads to a competitive, flexible and scalable solution. PMID:22778659

 20. Van der Waals density functional: An appropriate exchange functional

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cooper, Valentino R.

  2010-04-01

  In this Rapid Communication, an exchange functional which is compatible with the nonlocal Rutgers-Chalmers correlation functional [van der Waals density functional (vdW-DF)] is presented. This functional, when employed with vdW-DF, demonstrates remarkable improvements on intermolecular separation distances while further improving the accuracy of vdW-DF interaction energies. The key to the success of this three-parameter functional is its reduction in short-range exchange repulsion through matching to the gradient expansion approximation in the slowly varying/high-density limit while recovering the large reduced gradient, s , limit set in the revised Perdew-Burke-Ernzerhof (revPBE) exchange functional. This augmented exchange functional could be a solution to long-standing issues of vdW-DF lending to further applicability of density-functional theory to the study of relatively large, dispersion bound (van der Waals) complexes.

 1. Accurate van der Waals coefficients from density functional theory

  PubMed Central

  Tao, Jianmin; Perdew, John P.; Ruzsinszky, Adrienn

  2012-01-01

  The van der Waals interaction is a weak, long-range correlation, arising from quantum electronic charge fluctuations. This interaction affects many properties of materials. A simple and yet accurate estimate of this effect will facilitate computer simulation of complex molecular materials and drug design. Here we develop a fast approach for accurate evaluation of dynamic multipole polarizabilities and van der Waals (vdW) coefficients of all orders from the electron density and static multipole polarizabilities of each atom or other spherical object, without empirical fitting. Our dynamic polarizabilities (dipole, quadrupole, octupole, etc.) are exact in the zero- and high-frequency limits, and exact at all frequencies for a metallic sphere of uniform density. Our theory predicts dynamic multipole polarizabilities in excellent agreement with more expensive many-body methods, and yields therefrom vdW coefficients C6, C8, C10 for atom pairs with a mean absolute relative error of only 3%. PMID:22205765

 2. Aqueous gating of van der Waals materials on bilayer nanopaper.

  PubMed

  Bao, Wenzhong; Fang, Zhiqiang; Wan, Jiayu; Dai, Jiaqi; Zhu, Hongli; Han, Xiaogang; Yang, Xiaofeng; Preston, Colin; Hu, Liangbing

  2014-10-28

  In this work, we report transistors made of van der Waals materials on a mesoporous paper with a smooth nanoscale surface. The aqueous transistor has a novel planar structure with source, drain, and gate electrodes on the same surface of the paper, while the mesoporous paper is used as an electrolyte reservoir. These transistors are enabled by an all-cellulose paper with nanofibrillated cellulose (NFC) on the top surface that leads to an excellent surface smoothness, while the rest of the microsized cellulose fibers can absorb electrolyte effectively. Based on two-dimensional van der Waals materials, including MoS2 and graphene, we demonstrate high-performance transistors with a large on-off ratio and low subthreshold swing. Such planar transistors with absorbed electrolyte gating can be used as sensors integrated with other components to form paper microfluidic systems. This study is significant for future paper-based electronics and biosensors.

 3. Discrete structure of van der Waals domains in globular proteins.

  PubMed

  Berezovsky, Igor N

  2003-03-01

  Most globular proteins are divisible by domains, distinct substructures of the globule. The notion of hierarchy of the domains was introduced earlier via van der Waals energy profiles that allow one to subdivide the proteins into domains (subdomains). The question remains open as to what is the possible structural connection of the energy profiles. The recent discovery of the loop-n-lock elements in the globular proteins suggests such a structural connection. A direct comparison of the segmentation by van der Waals energy criteria with the maps of the locked loops of nearly standard size reveals a striking correlation: domains in general appear to consist of one to several such loops. In addition, it was demonstrated that a variety of subdivisions of the same protein into domains is just a regrouping of the loop-n-lock elements.

 4. Towards a more accurate van der Waals density functional

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hamada, Ikutaro

  2014-03-01

  The van der Waals density functional (vdW-DF) of Dion et al. [1] has attracted considerable attention, because the functional is able to describe intra- and intermolecular bondings with different natures, e.g., covalent and van der Waals bondings in a seamless fashion within the framework of density functional theory. However, the accuracy of the functional is yet to be improved for the applications to various systems. Here I propose an exchange functional for the second version of vdW-DF [2], which improves the accuracy of vdW-DF. The keys in the improved exchange are the matching to the gradient expansion approximation in the slowly varying limit and the large density gradient behavior set in Becke's exchange (B86b)[3]. Systematic study on gas phase molecules, solids, and molecular adsorption demonstrates the applicability of the proposed functional to a wide variety of materials.

 5. Persistent hysteresis in graphene-mica van der Waals heterostructures.

  PubMed

  Mohrmann, Jens; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Danneau, Romain

  2015-01-09

  We report the study of electronic transport in graphene-mica van der Waals heterostructures. We have designed various graphene field-effect devices in which mica is utilized as a substrate and/or gate dielectric. When mica is used as a gate dielectric we observe a very strong positive gate voltage hysteresis of the resistance, which persists in samples that were prepared in a controlled atmosphere down to even millikelvin temperatures. In a double-gated mica-graphene-hBN van der Waals heterostructure, we found that while a strong hysteresis occurred when mica was used as a substrate/gate dielectric, the same graphene sheet on mica substrate no longer showed hysteresis when the charge carrier density was tuned through a second gate with the hBN dielectric. While this hysteretic behavior could be useful for memory devices, our findings confirm that the environment during sample preparation has to be controlled strictly.

 6. A reappraisal of the possible seizures of Vincent van Gogh.

  PubMed

  Hughes, John R

  2005-06-01

  The tragic life of Vincent van Gogh is summarized, emphasizing his early departure from formal education, failure as a successful salesman in the art world, attempt at religious studies, difficulty with female and family relationships, return to the art world, and tendencies toward extremes of poor nutrition or near self-starvation and excessive drinking and smoking. In Paris he joined the Impressionists, but drank very heavily both absinthe and cognac. Southward he went to Arles and was joined by Paul Gauguin, with whom he had major personality problems, causing van Gogh to cut off part of his left ear. He experienced paranoid ideation and confinement in mental institutions in Arles, and then returned to Paris and onto Auvers-sur-Oise, where he committed suicide at age 37. Possible physical diagnoses include glaucoma, Meniere's disease, acute intermittent porphyria, and chronic lead poisoning, but these diagnoses seem unlikely. Possible psychiatric diagnoses include borderline personality disorder, anxiety-depressive disorder with episodes of depression and hypomania, and also paranoid schizophrenia. Van Gogh did not have spontaneous seizures and, therefore, did not have epilepsy. Before he began to drink heavily, when he was near starvation, he had "fainting fits," and after drinking, especially absinthe, a convulsant drug, he continued to have similar attacks. His episodes of unconsciousness can be well explained by chronic malnutrition and alcohol abuse, only possibly exacerbated by drinking large quantities of absinthe. Although van Gogh is an excellent example of the Geschwind syndrome, at times associated with temporal lobe epilepsy, this fact does not establish such an epilepsy. Thus, the syndrome is an orphan without the parent condition.

 7. Grippers Based on Opposing Van Der Waals Adhesive Pads

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Parness, Aaron (Inventor); Kennedy, Brett A. (Inventor); Heverly, Matthew C (Inventor); Cutkosky, Mark R. (Inventor); Hawkes, Elliot Wright (Inventor)

  2016-01-01

  Novel gripping structures based on van der Waals adhesive forces are disclosed. Pads covered with fibers can be activated in pairs by opposite forces, thereby enabling control of the adhesive force in an ON or OFF state. Pads can be used in groups, each comprising a group of opposite pads. The adhesive structures enable anchoring forces that can resist adverse forces from different directions. The adhesive structures can be used to enable the operation of robots on surfaces of space vehicles.

 8. Structure and dynamics of small van der Waals complexes

  SciTech Connect

  Loreau, J.

  2014-10-06

  We illustrate computational aspects of the calculation of the potential energy surfaces of small (up to five atoms) van der Waals complexes with high-level quantum chemistry techniques such as the CCSD(T) method with extended basis sets. We discuss the compromise between the required accuracy and the computational time. Further, we show how these potential energy surfaces can be fitted and used in dynamical calculations such as non-reactive inelastic scattering.

 9. The van Cittert-Zernike theorem for electromagnetic fields.

  PubMed

  Ostrovsky, Andrey S; Martínez-Niconoff, Gabriel; Martínez-Vara, Patricia; Olvera-Santamaría, Miguel A

  2009-02-02

  The van Cittert-Zernike theorem, well known for the scalar optical fields, is generalized for the case of vector electromagnetic fields. The deduced theorem shows that the degree of coherence of the electromagnetic field produced by the completely incoherent vector source increases on propagation whereas the degree of polarization remains unchanged. The possible application of the deduced theorem is illustrated by an example of optical simulation of partially coherent and partially polarized secondary source with the controlled statistical properties.

 10. Tactisch Optreden van kleine eenheden (Small Unit Tactics)

  DTIC Science & Technology

  2007-08-01

  van de KMar. Deze gaf onder andere de dagelijks training aan de ’Afghan National Police’ en een Psyopsteam dat met de lokale media onderhandelde...opsporingspatrouilIle. 6 De showing the flag patrouille. 7 De sociale patrouille. Hieronder worden deze patrouilles beschreven en tevens wordt aangegeven... sociale patrouille heeft bet contact onderbouden met de aanwezige bevolking ten doe]. Resultaat onderzoek: Tijdens patrouilles wordt met de plaatselijke

 11. Verification Test of Jet Industries Electra-Van 1000P,

  DTIC Science & Technology

  1980-10-01

  Assistant Secretary for Conservation and Solar Ene ion of Electric Unclassified and Hybrid Vehicles 15 I Ia. DEL S FCATIOt OWNGRADING 16. DISTRIBUTION...different bce Report) IS. SUPPLEMENTARY NOTES 19. KEY WORDS (Confinue on reverse side If necesiay and Identify by block nemiber) Electric Vehicle ...truck which has been con- verted to an electric vehicle . It was tested b A as part of a Department of Energy demonstration program. The Electra-Van

 12. Nano Electronics on Atomically Controlled van der Waals Quantum Heterostructures

  DTIC Science & Technology

  2015-03-30

  electrical characteristics. Both large-area chemical vapor - deposited (CVD) single-crystalline h-BN layers and h-BN microflakes mechanically cleaved from a...dimensional (2D) van der Waals (vdW) materials for the realization of novel quantum electronic states. We employed molecular beam epitaxy (MBE) combined with...novel quantum electronic states. We employed molecular beam epitaxy (MBE) combined with nanofabrication techniques to form functional nanostructures

 13. Scaling Laws for van der Waals Interactions in Nanostructured Materials

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gobre, Vivekanand; Tkatchenko, Alexandre

  2014-03-01

  Van der Waals (vdW) forces originate from interactions between fluctuating multipoles in matter and play a significant role in the structure and stability of nanostructured materials. Many models used to describe vdW interactions in nanomaterials are based on a simple pairwise-additive approximation, neglecting the strong electrodynamic response effects caused by long-range fluctuations in matter. We develop and utilize an efficient microscopic method to demonstrate that vdW interactions in nanomaterials act at distances greater than typically assumed, and can be characterized by different scaling laws depending on the dimensionality and size of the system. Specifically, we study the behaviour of vdW interactions in single-layer and multilayer graphene, fullerenes of varying size, single-wall carbon nanotubes and graphene nanoribbons. As a function of nanostructure size, the van der Waals coefficients follow unusual trends for all of the considered systems, and deviate significantly from the conventionally employed pairwise-additive picture. We propose that the peculiar van der Waals interactions in nanostructured materials could be exploited to control their self-assembly.

 14. Van Allen Probes Science Gateway and Space Weather Data Processing

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Romeo, G.; Barnes, R. J.; Weiss, M.; Fox, N. J.; Mauk, B.; Potter, M.; Kessel, R.

  2014-12-01

  The Van Allen Probes Science Gateway acts as a centralized interface to the instrument Science Operation Centers (SOCs), provides mission planning tools, and hosts a number of science related activities such as the mission bibliography. Most importantly, the Gateway acts as the primary site for processing and delivering the VAP Space Weather data to users. Over the past year, the web-site has been completely redesigned with the focus on easier navigation and improvements of the existing tools such as the orbit plotter, position calculator and magnetic footprint tool. In addition, a new data plotting facility has been added. Based on HTML5, which allows users to interactively plot Van Allen Probes summary and space weather data. The user can tailor the tool to display exactly the plot they wish to see and then share this with other users via either a URL or by QR code. Various types of plots can be created, including simple time series, data plotted as a function of orbital location, and time versus L-Shell. We discuss the new Van Allen Probes Science Gateway and the Space Weather Data Pipeline.

 15. Mid infrared observations of Van Maanen 2: no substellar companion.

  SciTech Connect

  Farihi, J; Becklin, E; Macintosh, B

  2004-11-03

  The results of a comprehensive infrared imaging search for the putative 0.06 M{sub {circle_dot}} astrometric companion to the 4.4 pc white dwarf van Mannen 2 are reported. Adaptive optics images acquired at 3.8 {micro}m reveal a diffraction limited core of 0.09 inch and no direct evidence of a secondary. Models predict that at 5 Gyr, a 50 M{sub J} brown dwarf would be only 1 magnitude fainter than van Maanen 2 at this wavelength and the astrometric analysis suggested a separation of 0.2 inch. In the case of a chance alignment along the line of sight, a 0.4 mag excess should be measured. An independent photometric observation at the same wavelength reveals no excess. In addition, there exist published ISO observations of van Maanen 2 at 6.8 {micro}m and 15.0 {micro}m which are consistent with photospheric flux of a 6750 K white dwarf. If recent brown dwarf models are correct, there is no substellar companion with T{sub eff} {approx}> 500 K.

 16. Observation of van Hove Singularities in Twisted Silicene Multilayers

  PubMed Central

  2016-01-01

  Interlayer interactions perturb the electronic structure of two-dimensional materials and lead to new physical phenomena, such as van Hove singularities and Hofstadter’s butterfly pattern. Silicene, the recently discovered two-dimensional form of silicon, is quite unique, in that silicon atoms adopt competing sp2 and sp3 hybridization states leading to a low-buckled structure promising relatively strong interlayer interaction. In multilayer silicene, the stacking order provides an important yet rarely explored degree of freedom for tuning its electronic structures through manipulating interlayer coupling. Here, we report the emergence of van Hove singularities in the multilayer silicene created by an interlayer rotation. We demonstrate that even a large-angle rotation (>20°) between stacked silicene layers can generate a Moiré pattern and van Hove singularities due to the strong interlayer coupling in multilayer silicene. Our study suggests an intriguing method for expanding the tunability of the electronic structure for electronic applications in this two-dimensional material. PMID:27610412

 17. Recent Science Highlights of the Van Allen Probes Mission

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ukhorskiy, Aleksandr

  2016-10-01

  The morning of 30 August 2012 saw an Atlas 5 rocket launch NASA's second Living With a Star spacecraft mission, the twin Radiation Belt Storm Probes, into an elliptic orbit cutting through Earth's radiation belts. Renamed the Van Allen Probes soon after launch, the Probes are designed to determine how the highly variable populations of high-energy charged particles within the radiation belts, dangerous to astronauts and satellites, are created, respond to solar variations, and evolve in space environments. The Van Allen Probes mission extends beyond the practical considerations of the hazard's of Earth's space environment. Twentieth century observations of space and astrophysical systems throughout the solar system and out into the observable universe have shown that the processes that generate intense particle radiation within magnetized environments such as Earth's are universal. During its mission the Van Allen Probes verified and quantified previously suggested energization processes, discovered new energization mechanisms, revealed the critical importance of dynamic plasma injections into the innermost magnetosphere, and used uniquely capable instruments to reveal inner radiation belt features that were all but invisible to previous sensors. This paper gives a brief overview of the mission, presents some recent science highlights, and discusses plans for the extended mission.

 18. Chlorhexidine Induces VanA-Type Vancomycin Resistance Genes in Enterococci

  PubMed Central

  Bhardwaj, Pooja; Ziegler, Elizabeth

  2016-01-01

  Chlorhexidine is a bisbiguanide antiseptic used for infection control. Vancomycin-resistant E. faecium (VREfm) is among the leading causes of hospital-acquired infections. VREfm may be exposed to chlorhexidine at supra- and subinhibitory concentrations as a result of chlorhexidine bathing and chlorhexidine-impregnated central venous catheter use. We used RNA sequencing to investigate how VREfm responds to chlorhexidine gluconate exposure. Among the 35 genes upregulated ≥10-fold after 15 min of exposure to the MIC of chlorhexidine gluconate were those encoding VanA-type vancomycin resistance (vanHAX) and those associated with reduced daptomycin susceptibility (liaXYZ). We confirmed that vanA upregulation was not strain or species specific by querying other VanA-type VRE. VanB-type genes were not induced. The vanH promoter was found to be responsive to subinhibitory chlorhexidine gluconate in VREfm, as was production of the VanX protein. Using vanH reporter experiments with Bacillus subtilis and deletion analysis in VREfm, we found that this phenomenon is VanR dependent. Deletion of vanR did not result in increased chlorhexidine susceptibility, demonstrating that vanHAX induction is not protective against chlorhexidine. As expected, VanA-type VRE is more susceptible to ceftriaxone in the presence of sub-MIC chlorhexidine. Unexpectedly, VREfm is also more susceptible to vancomycin in the presence of subinhibitory chlorhexidine, suggesting that chlorhexidine-induced gene expression changes lead to additional alterations in cell wall synthesis. We conclude that chlorhexidine induces expression of VanA-type vancomycin resistance genes and genes associated with daptomycin nonsusceptibility. Overall, our results indicate that the impacts of subinhibitory chlorhexidine exposure on hospital-associated pathogens should be further investigated in laboratory studies. PMID:26810654

 19. Substrate Inhibition of VanA by d-Alanine Reduces Vancomycin Resistance in a VanX-Dependent Manner

  PubMed Central

  van der Aart, Lizah T.; Lemmens, Nicole; van Wamel, Willem J.

  2016-01-01

  The increasing resistance of clinical pathogens against the glycopeptide antibiotic vancomycin, a last-resort drug against infections with Gram-positive pathogens, is a major problem in the nosocomial environment. Vancomycin inhibits peptidoglycan synthesis by binding to the d-Ala–d-Ala terminal dipeptide moiety of the cell wall precursor lipid II. Plasmid-transferable resistance is conferred by modification of the terminal dipeptide into the vancomycin-insensitive variant d-Ala–d-Lac, which is produced by VanA. Here we show that exogenous d-Ala competes with d-Lac as a substrate for VanA, increasing the ratio of wild-type to mutant dipeptide, an effect that was augmented by several orders of magnitude in the absence of the d-Ala–d-Ala peptidase VanX. Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis showed that high concentrations of d-Ala led to the production of a significant amount of wild-type cell wall precursors, while vanX-null mutants produced primarily wild-type precursors. This enhanced the efficacy of vancomycin in the vancomycin-resistant model organism Streptomyces coelicolor, and the susceptibility of vancomycin-resistant clinical isolates of Enterococcus faecium (VRE) increased by up to 100-fold. The enhanced vancomycin sensitivity of S. coelicolor cells correlated directly to increased binding of the antibiotic to the cell wall. Our work offers new perspectives for the treatment of diseases associated with vancomycin-resistant pathogens and for the development of drugs that target vancomycin resistance. PMID:27270282

 20. Geluidsexpositie bij gebruik van CEP door F-16 crewchiefs (Sound Exposure Level of F-16 Crew Chiefs Using Communications Earplugs)

  DTIC Science & Technology

  2008-03-01

  toepassehijke normen (en wettehjke voorschriften) wordt gedurende een werkdag, of gedurende een specifieke activiteit, het geluidniveau nabij bet hoofd...rechtstreeks kan worden vergeleken met tabelwaarden uit normen . In de handel verkrijgbare apparatuur (dosismeters) voeren de benodigde metingen en

 1. Jacobus Schroeder van der Kolk (1797-1862): his resistance against materialism.

  PubMed

  Eling, P

  1998-07-01

  Schroeder van der Kolk is regarded as the founder of Dutch psychiatry and neurology. This paper describes his vitalistic views on the relation between body and soul, as formulated by him in a series of lectures. These lectures were intended to counteract the materialistic tendencies of some of Schroeder van der Kolk's French and German contemporaries. It is argued that Schroeder van der Kolk can be regarded as the transition in Holland from the "Naturphilosophie" approach to the modern experimental approach in physiology.

 2. [Jean-Baptiste Van Helmont (1579-1644), the baroque and teeth].

  PubMed

  Gysel, C

  1979-01-01

  J. B. Van Helmont has been qualified as a medical exponent of the baroque spirit. This affirmation can only be accepted in the following sense: as Harvey, but in an other way. Van Helmont has prepared modern medicine notwithstanding their fidelity to the philosophy of nature (aristotelism or irrationalism) of the sixteenth century. Van Helmont, who believed in the occult forces of the teeth, was also the first to denounce the catarrhe as a cause of toothache.

 3. Application of Diffusion Monte Carlo to Materials Dominated by van der Waals Interactions

  SciTech Connect

  Benali, Anouar; Shulenburger, Luke; Romero, Nichols A.; Kim, Jeongnim; von Lilienfeld, O. Anatole

  2014-06-12

  Van der Waals forces are notoriously difficult to account for from first principles. We perform extensive calculation to assess the usefulness and validity of diffusion quantum Monte Carlo when applied to van der Waals forces. We present results for noble gas solids and clusters - archetypical van der Waals dominated assemblies, as well as a relevant pi-pi stacking supramolecular complex: DNA + intercalating anti-cancer drug Ellipticine.

 4. Project Overview: United Parcel Service's Second-Generation Hybrid-Electric Delivery Vans (Fact Sheet)

  SciTech Connect

  Not Available

  2011-11-01

  This fact sheet describes UPS second generation hybrid-electric delivery vehicles as compared to conventional delivery vehicles. Medium-duty commercial vehicles such as moving trucks, beverage-delivery trucks, and package-delivery vans consume almost 2,000 gal of fuel per year on average. United Parcel Service (UPS) operates hybrid-electric package-delivery vans to reduce the fuel use and emissions of its fleet. In 2008, the National Renewable Energy Laboratory's (NREL's) Fleet Test and Evaluation Team evaluated the first generation of UPS' hybrid delivery vans. These hybrid vans demonstrated 29%-37% higher fuel economy than comparable conventional diesel vans, which contributed to UPS' decision to add second-generation hybrid vans to its fleet. The Fleet Test and Evaluation Team is now evaluating the 18-month, in-service performance of 11 second-generation hybrid vans and 11 comparable conventional diesel vans operated by UPS in Minneapolis, Minnesota. The evaluation also includes testing fuel economy and emissions at NREL's Renewable Fuels and Lubricants (ReFUEL) Laboratory and comparing diesel particulate filter (DPF) regeneration. In addition, a followup evaluation of UPS' first-generation hybrid vans will show how those vehicles performed over three years of operation. One goal of this project is to provide a consistent comparison of fuel economy and operating costs between the second-generation hybrid vans and comparable conventional vans. Additional goals include quantifying the effects of hybridization on DPF regeneration and helping UPS select delivery routes for its hybrid vans that maximize the benefits of hybrid technology. This document introduces the UPS second-generation hybrid evaluation project. Final results will be available in mid-2012.

 5. Interim Project Results: United Parcel Service's Second-Generation Hybrid-Electric Delivery Vans (Fact Sheet)

  SciTech Connect

  Not Available

  2012-01-01

  This fact sheet describes the performance evaluation of United Parcel Service's second-generation hybrid-electric delivery vans. The Fleet Test and Evaluation Team at the National Renewable Energy Laboratory (NREL) is evaluating the 18-month, in-service performance of 11 of these vans along with 11 comparable conventional diesel vans operating in Minneapolis, Minnesota. As a complement to the field study, the team recently completed fuel economy and emissions testing at NREL's Renewable Fuels and Lubricants (ReFUEL) laboratory.

 6. Development and application of a simultaneous SPE-method for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), alkylated PAHs, heterocyclic PAHs (NSO-HET) and phenols in aqueous samples from German Rivers and the North Sea.

  PubMed

  Siemers, Anne-Kathrin; Mänz, Jan Sebastian; Palm, Wolf-Ulrich; Ruck, Wolfgang K L

  2015-03-01

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), heterocyclic PAHs (NSO-HETs), alkylated PAHs and phenols are known as the prevailing contaminants in groundwater at tar contaminated sites. Besides these local sources, the concentrations and the distribution in particular of NSO-HETs in environmental samples, such as rivers, have received notably less attention. To investigate their occurrence in river basins two sensitive analytical methods for the simultaneous extraction of 86 substances including NSO-HETs, classical EPA-PAHs, alkylated PAHs and phenols were developed: liquid-liquid extraction for the whole water phase and solid phase extraction for the dissolved water phase only. Solely GC-MS or additionally LC-MSMS for fractionated basic nitrogen heterocycles (N-HETs) were used for quantification. Limits of quantification were in the low ngL(-1) range. Concentrations were determined in 29 aqueous samples from 8 relatively large rivers located in Lower Saxony (Germany) and the North Sea. NSO-HETs had comparable or even higher sum concentrations than EPA-PAHs. N-HETs, especially acridine and quinolines with concentrations of up to 20ngL(-1) per substance, were predominant.

 7. VanE-type vancomycin-resistant Enterococcus faecalis clinical isolates from Australia.

  PubMed

  Abadía-Patiño, Lorena; Christiansen, Keryn; Bell, Jan; Courvalin, Patrice; Périchon, Bruno

  2004-12-01

  Three distinct Enterococcus faecalis VanE-type isolates-BM4574, BM4575, and BM4576-obtained in Australia were studied. Expression of the resistance genes was constitutive in BM4575, probably due to a 2-bp deletion into the vanSE gene, and inducible in BM4574 and BM4576. Transcription analysis of the vanE operons suggested that the five genes were cotranscribed from an initiation site located 25 bp upstream from the ATG start codon of vanE.

 8. 46 CFR 195.11-10 - Design and construction of portable vans.

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-10-01

  ... outfitted with electrical power generating machinery or batteries providing electrical power for other vans... requirements of this subchapter for pressure piping, electrical, fire extinguishing and ventilation systems....

 9. 46 CFR 195.11-10 - Design and construction of portable vans.

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-10-01

  ... outfitted with electrical power generating machinery or batteries providing electrical power for other vans... requirements of this subchapter for pressure piping, electrical, fire extinguishing and ventilation systems....

 10. Van Swieten and the renaissance of the Vienna Medical School.

  PubMed

  Kidd, M; Modlin, I M

  2001-04-01

  The period until 1745 found the Viennese medical system languishing far behind advances made in other major European centers. This chaotic situation was reversed by the foresight and breadth of vision of the Empress Maria Theresa, who initiated considerable reform in Austria by actively recruiting the best minds of the time to reduce the intellectual and technologic differences. Her ability to entice one of Boerhaave's most eminent pupils, Gerard van Swieten, to leave Leiden for Vienna, particularly benefited the Vienna Medical School. In 1745 van Swieten assumed responsibility for reconfiguration of the patronage and nepotism-ridden medical system of the Austro-Hungarian Empire. As a first task, he swiftly expunged the influence of the Jesuits and other religious orders from medicine and established formal training and examinations, transforming the medical discipline into a meritocracy. Excelling as a physician and an innovative teacher, he also established a close personal relationship with the Empress and became her medical confidante. To a large part, the success of this first great Viennese medical school was owed to de Haen, who left Leiden to implement Boerhaave's method of clinical teaching. As a result of these innovations and with considerable support from the Empress, the University of Vienna, particularly its medical school, within a few decades achieved recognition throughout Europe as a seat of learning and scholarship. Van Swieten would not be remembered today if his contribution had been only scholarly or scientific achievements. He propelled Austrian medicine to a level commensurate with that of other European states of the day by 27 years of dedicated and industrious service.

 11. Slidable atomic layers in van der Waals heterostructures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kobayashi, Yu; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; Maniwa, Yutaka; Miyata, Yasumitsu

  2017-04-01

  We report the preparation and manipulation of slidable atomic layers in clean, incommensurate van der Waals (vdW) heterostructures. Monolayer and multilayer WS2 grains are grown on graphite and hexagonal boron nitride (hBN) via chemical vapor deposition, and these grains can slide smoothly on graphite and hBN surfaces by manipulation with a tip. Furthermore, this sliding process allows the suspension, tearing, stacking, and connection of the atomic layers. These results demonstrate a novel approach for developing a wide variety of atomic-layer heterostructures with tunable interlayer coupling and an ideal system for studying the superlubricity of incommensurate, highly clean vdW contacts.

 12. Van der Waals interaction between two crossed carbon nanotubes.

  PubMed

  Zhbanov, Alexander I; Pogorelov, Evgeny G; Chang, Yia-Chung

  2010-10-26

  The analytical expressions for the van der Waals potential energy and force between two crossed carbon nanotubes are presented. The Lennard-Jones potential between pairs of carbon atoms and the smeared-out approximation suggested by L. A. Girifalco (J. Phys. Chem. 1992, 96, 858) were used. The exact formula is expressed in terms of rational and elliptical functions. The potential and force for carbon nanotubes were calculated. The uniform potential curves for single- and multiwall nanotubes were plotted. The equilibrium distance, maximal attractive force, and potential energy have been evaluated.

 13. Van der Waals phase transition in the framework of holography

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zeng, Xiao-Xiong; Li, Li-Fang

  2017-01-01

  Phase structure of the quintessence Reissner-Nordström-AdS black hole is probed by the nonlocal observables such as holographic entanglement entropy and two point correlation function. Our result shows that, as the case of the thermal entropy, both the observables exhibit the Van der Waals-like phase transition. To reinforce this conclusion, we further check the equal area law for the first order phase transition and critical exponent of the heat capacity for the second order phase transition. We also discuss the effect of the state parameter on the phase structure of the nonlocal observables.

 14. 10. Whitney Arms Company, Van Slyck steel engraving, 1880 Photocopied ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  10. Whitney Arms Company, Van Slyck steel engraving, 1880 Photocopied from Charles B. Norton, American Inventions and Improvements in Breech-Loading Small Arms (Springfield, Mass., 1880), p. 154 The engraving does not seem to have been included in the earlier 1872 edition. This is probably the single most widely copied view of the Whitney Arms Company works, and it is without doubt the most accurate. Compare with site plan, photo CT-2-13. - Eli Whitney Armory, West of Whitney Avenue, Armory Street Vicinity, Hamden, New Haven County, CT

 15. De Hass-van Alphen effect in YBCO

  SciTech Connect

  Smith, J.L.; Fowler, C.M.; Freeman, B.L.; Hults, W.L.; King, J.C.; Mueller, F.M.

  1990-01-01

  Measurement of the de Haas-van Alphen effect in YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 6.97} in pulsed, magnetic fields peaking at 100 T in powdered material with the field applied along the c-axis reveal two pieces of the Fermi surface. Their cross sections are 0.56 kT (0.054 {angstrom}{sup {minus}2}) and 0.78 kT (0.075 {angstrom}{sup {minus}2}) with effective masses of 2.8 and 4.4 respectively.

 16. van Leeuwenhoek microscopes-where are they now?

  PubMed

  Robertson, Lesley A

  2015-05-01

  When Antonie van Leeuwenhoek died, he left over 500 simple microscopes, aalkijkers (an adaption of his microscope to allow the examination of blood circulation in the tails of small eels) and lenses, yet now there are only 10 microscopes with a claim to being authentic, one possible aalkijker and six lenses. He made microscopes with more than one lens, and possibly three forms of the aalkijker. This paper attempts to establish exactly what he left and trace the fate of some of the others using the earliest possible documents and publications.

 17. Ellis-van Creveld Syndrome with Sagittal Craniosynostosis.

  PubMed

  Fischer, Andrew S; Weathers, William M; Wolfswinkel, Erik M; Bollo, Robert J; Hollier, Larry H; Buchanan, Edward P

  2015-06-01

  Ellis-van Creveld syndrome (EVC) is a rare disorder (the incidence is estimated at around 7/1,000,000) characterized by the clinical tetrad of chondrodystrophy, polydactyly, ectodermal dysplasia, and cardiac anomalies. Sagittal synostosis is characterized by a dolichocephalic head shape resulting from premature fusion of the sagittal suture. Both are rare disorders, which have never been reported together. We present a case of EVC and sagittal synostosis. We report the clinical features of a Hispanic boy with EVC and sagittal craniosynostosis who underwent cranial vault remodeling. The presentation of this patient is gone over in detail. A never before reported case of EVC and sagittal synostosis is presented in detail.

 18. van Hove singularities in disordered multichannel quantum wires and nanotubes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hügle, S.; Egger, R.

  2002-11-01

  We present a theory for the van Hove singularity (VHS) in the tunneling density of states (TDOS) of disordered multichannel quantum wires, in particular multiwall carbon nanotubes. We assume close-by gates that screen off electron-electron interactions. Diagrammatic perturbation theory within the noncrossing approximation yields analytical expressions governing the disorder-induced broadening and shift of VHS's as new subbands are opened. This problem is nontrivial because the (lowest-order) Born approximation breaks down close to the VHS. Interestingly, compared to the bulk case, the boundary TDOS shows drastically altered VHS's, even in the clean limit.

 19. Spherical and hyperspherical harmonics representation of van der Waals aggregates

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lombardi, Andrea; Palazzetti, Federico; Aquilanti, Vincenzo; Grossi, Gaia; Albernaz, Alessandra F.; Barreto, Patricia R. P.; Cruz, Ana Claudia P. S.

  2016-12-01

  The representation of the potential energy surfaces of atom-molecule or molecular dimers interactions should account faithfully for the symmetry properties of the systems, preserving at the same time a compact analytical form. To this aim, the choice of a proper set of coordinates is a necessary precondition. Here we illustrate a description in terms of hyperspherical coordinates and the expansion of the intermolecular interaction energy in terms of hypersherical harmonics, as a general method for building potential energy surfaces suitable for molecular dynamics simulations of van der Waals aggregates. Examples for the prototypical case diatomic-molecule-diatomic-molecule interactions are shown.

 20. Ellis-van Creveld syndrome: A rare clinical entity

  PubMed Central

  Kamal, Reet; Dahiya, Parveen; Kaur, Simerpreet; Bhardwaj, Rohit; Chaudhary, Karun

  2013-01-01

  Ellis-van Creveld (EVC) syndrome is a genetic disorder with autosomal recessive transmission, which may clinically present as small stature, short limbs, fine sparse hair, hypoplastic fingernails, multiple musculofibrous frenula, conical teeth, hypoplasia of the enamel, hypodontia, and malocclusion. Heart defects, especially abnormalities of atrial septation, have been found in about 60% of cases. The mutation in EVC and EVC2 gene is responsible for this syndrome. The presence of multiple orodental findings makes this syndrome important for dentists. The aim of this article is to present a rare case of EVC syndrome in a 10-year-old girl along with the review of literature. PMID:23798848

 1. Baseline tests of the power-train electric delivery van

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Lumannick, S.; Dustin, M. O.; Bozek, J. M.

  1977-01-01

  Vehicle maximum speed, range at constant speed, range over stop-and-go driving schedules, maximum acceleration, gradeability, gradeability limit, road energy consumption, road power, indicated energy consumption, braking capability, battery charger efficiency, and battery characteristics were determined for a modified utility van powered by sixteen 6-volt batteries connected in series. A chopper controller actuated by a foot accelerator pedal changes the voltage applied to the 22-kilowatt (30-hp) series-wound drive motor. In addition to the conventional hydraulic braking system, the vehicle has hydraulic regenerative braking. Cycle tests and acceleration tests were conducted with and without hydraulic regeneration.

 2. Ellis-van Creveld syndrome with facial hemiatrophy.

  PubMed

  Bhat, Yasmeen J; Baba, Asif Nazir; Manzoor, Sheikh; Qayoom, Seema; Javed, Sheikh; Ajaz, Hakeem

  2010-01-01

  Ellis-van Creveld (EVC) syndrome is a rare autosomal recessive congenital disorder characterized by chondrodysplasia and polydactyly, ectodermal dysplasia and congenital defects of the heart. We present here a case of a 16-year-old short-limbed dwarf with skeletal deformities and bilateral postaxial polydactyly, dysplastic nails and teeth, also having left-sided facial hemiatrophy. The diagnosis of EVC syndrome was made on the basis of clinical and radiological features. To the best of our knowledge, this is the first report of EVC syndrome with facial hemiatrophy in the medical literature from India.

 3. Ellis-van Creveld syndrome: A rare clinical entity.

  PubMed

  Kamal, Reet; Dahiya, Parveen; Kaur, Simerpreet; Bhardwaj, Rohit; Chaudhary, Karun

  2013-01-01

  Ellis-van Creveld (EVC) syndrome is a genetic disorder with autosomal recessive transmission, which may clinically present as small stature, short limbs, fine sparse hair, hypoplastic fingernails, multiple musculofibrous frenula, conical teeth, hypoplasia of the enamel, hypodontia, and malocclusion. Heart defects, especially abnormalities of atrial septation, have been found in about 60% of cases. The mutation in EVC and EVC2 gene is responsible for this syndrome. The presence of multiple orodental findings makes this syndrome important for dentists. The aim of this article is to present a rare case of EVC syndrome in a 10-year-old girl along with the review of literature.

 4. The Van Fault, Eastern Turkey: A Preliminary Geological Slip Rate

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mackenzie, D.; Elliott, J. R.; Altunel, E.; Kurban, Y.; Walker, R. T.; Parsons, B.

  2014-12-01

  We present a preliminary quaternary slip-rate study on the Van fault, the source of the 2011 Mw7.1 reverse-slip earthquake which caused heavy damage to the cities of Van and Ercis, eastern Turkey. From the InSAR solution, we see a strong depth cut-off at 10km depth, above which there was no slip on the fault. We have carried out an investigation of the geomorphological expression of the fault in quaternary material, to determine whether the fault reaches the surface and, if so, whether this upper section could fail in an earthquake. On the western segment of the Van fault, we observe quaternary scarps coincident with the surface projection of the fault segment identified by InSAR, which displace quaternary alluvial fan and lake-bed deposits. These are coincident with the observation of fault gouge in quaternary deposits at a road cutting, providing evidence for a fault reaching the surface and suggesting that the upper section is capable of rupturing seismically. We use structure-from-motion photogrammetry, differential GPS and terrestrial LiDAR to determine offsets on two generations of fault scarps, and the creep offsets from the period following the earthquake. Preliminary radiocarbon and OSL dates from two uplifted terrace surfaces allow us to estimate a late quaternary geological slip-rate for the fault. Following the GPS and InSAR solution of Dogan et al. 2014 (GRL v41,i7), we also present field evidence and satellite image observations confirming the presence of a splay fault within the northern suburbs of Van city, which experienced creep following the 2011 earthquake. This fault is observed to be particularly evident in the early high resolution satellite imagery from the declassified CORONA missions, highlighting the potential for these datasets in identifying faults in areas now covered by urban sprawl. It remains unclear whether this fault could fail seismically. The fault which failed in 2011 is a north dipping reverse fault, unmapped prior to the

 5. Magnetic properties of tephras from Lake Van (Eastern Turkey)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Makaroglu, Ozlem; Caǧatay, Namık; Pesonen, Lauri J.; Orbay, Naci

  2013-04-01

  Here we present magnetic properties of tephra layers in the cores taken from Lake Van, Eastern Anatolia, Turkey. Lake Van is the fourth largest terminal Lake in the world by volume (607 km3). It is 460 m deep and has a salinity of 21.4 per mil and a pH of 9.81. It is located on the East Anatolian Plateau with present day water level of 1648 m.a.s.l., and surrounded by large stratovolcanoes Nemrut, Suphan, Tendurek, and Ararat to the west and north. It has accumulated varved-sediments with tephra units, which all provide important paleoenvironmental records. After a seismic survey, four different locations were selected for coring in Lake Van, with water depths varying between 60 m and 90 m. Four cores having between 3 and 4.8 m length were analyzed for for element geochemistry using XRF Core Scanner analysis. The sub-samples were taken into plastic boxes with a volume of 6.4 cm3 for mineral magnetic analysis. The mineral magnetic measurements included magnetic susceptibility (χ), anhysteretic remanent magnetisation (ARM), isothermal remanent magnetisation (IRM), hysteresis properties and thermomagnetic analyses. According to the mineral magnetic measurements and geochemical analysis, we identified the five tephra layers (T1-T5). These tephra units were correlated with the previously varve-dated units of Landmann et al. (2011). The varve ages of the tephra layers were used to obtain the age-depth model for the cores. According to the age models the cores extend back to 9500 ka BP (varve years). Down-core profiles of all the magnetic properties are highly correlatable between different cores, suggesting that the magnetic records are of regional character. ARM values are found to be more convenient than χ values for correlating the tephra layers. The hysteresis parameters of samples taken from these layers indicate that they are within Pseudo Single Domain range. IRM curves show that low coersivity magnetic minerals are dominated in all tephra layers. Measurements

 6. Metal-free sp3 C-H bond dual-(het)arylation: I2-promoted domino process to construct 2,2-bisindolyl-1-arylethanones.

  PubMed

  Zhu, Yan-ping; Liu, Mei-cai; Jia, Feng-cheng; Yuan, Jing-jing; Gao, Qing-he; Lian, Mi; Wu, An-xin

  2012-07-06

  A molecular I(2)-promoted sp(3) C-H bond dual-(het)arylation protocol was developed for the synthesis of 2,2-bisindolyl-1-arylethanones. Through a logical design, three mechanism-different reactions (iodination, Kornblum oxidation, and Friedel-Crafts reaction) were assembled in a single reactor. A variety of 2,2-bisindolyl-1-aryl ethanones were synthesized from simple and readily available aryl methyl ketones and indoles. In the reaction, metal, base, and ligand were all avoidable.

 7. Applicability and robustness of the hen's egg test for analysis of micronucleus induction (HET-MN): results from an inter-laboratory trial.

  PubMed

  Greywe, Daniela; Kreutz, Jürgen; Banduhn, Norbert; Krauledat, Matthias; Scheel, Julia; Schroeder, Klaus R; Wolf, Thorsten; Reisinger, Kerstin

  2012-08-30

  The hen's egg test for analysis of micronucleus formation (HET-MN) was developed several years ago to provide an alternative test system to the in vivo micronucleus test. In order to assess its applicability and robustness, a study was carried out at the University of Osnabrueck (lab A) and at the laboratories of Henkel AG & Co. KGaA (lab B). Following transfer of the method to lab B, a range of test substances that had been pre-tested at lab A, were tested at Henkel: the genotoxins cyclophosphamide, dimethylbenz(a)anthracene, methotrexate, acrylamide, azorubin, N-nitroso-dimethylamine and the non-genotoxins, orange G and isopropyl myristate. In a second phase, additional compounds with known in vivo properties were examined in both labs: the non-genotoxin, ampicillin, the "irrelevant" positives, isophorone and 2,4-dichlorophenol ("irrelevant" means positive in standard in vitro tests, but negative in vivo), the clastogen p-chloroaniline, and the aneugens carbendazim and vinorelbine. All substances were correctly predicted in both labs with respect to their in vivo genotoxic properties, indicating that the HET-MN may have an improved predictivity compared with current standard in vitro test systems. The results support the promising role of the HET-MN assay as a supplement to existing test batteries.

 8. van der Waals forces influencing adhesion of cells

  PubMed Central

  Kendall, K.; Roberts, A. D.

  2015-01-01

  Adhesion molecules, often thought to be acting by a ‘lock and key’ mechanism, have been thought to control the adhesion of cells. While there is no doubt that a coating of adhesion molecules such as fibronectin on a surface affects cell adhesion, this paper aims to show that such surface contamination is only one factor in the equation. Starting from the baseline idea that van der Waals force is a ubiquitous attraction between all molecules, and thereby must contribute to cell adhesion, it is clear that effects from geometry, elasticity and surface molecules must all add on to the basic cell attractive force. These effects of geometry, elasticity and surface molecules are analysed. The adhesion force measured between macroscopic polymer spheres was found to be strongest when the surfaces were absolutely smooth and clean, with no projecting protruberances. Values of the measured surface energy were then about 35 mJ m−2, as expected for van der Waals attractions between the non-polar molecules. Surface projections such as abrasion roughness or dust reduced the molecular adhesion substantially. Water cut the measured surface energy to 3.4 mJ m−2. Surface active molecules lowered the adhesion still further to less than 0.3 mJ m−2. These observations do not support the lock and key concept. PMID:25533101

 9. Geologic environment of the Van Norman Reservoirs area

  USGS Publications Warehouse

  Yerkes, R.F.; Bonilla, M.G.; Youd, T.L.; Sims, J.D.

  1974-01-01

  The upper and lower Van Norman dams, in northwesternmost San Fernando Valley about 20 mi (32 km) northwest of downtown Los Angeles, were severely damaged during the 1971 San Fernando earthquake. An investigation of the geologic-seismologic setting of the Van Norman area indicates that an earthquake of at least M 7.7 may be expected in the Van Norman area. The expectable transitory effects in the Van Norman area of such an earthquake are as follows: peak horizontal acceleration of at least 1.15 g, peak velocity of displacement of 4.43 ft/sec (135 cm/sec), peak displacement of 2.3 ft (70 cm), and duration of shaking at accelerations greater than 0.05 g, 40 sec. A great earthquake (M 8+) on the San Andreas fault, 25 mi distant, also is expectable. Transitory effects in the Van Norman area from such an earthquake are estimated as follows: peak horizontal acceleration of 0.5 g, peak velocity of 1.97 ft/sec (60 cm/sec), displacement of 1.31 ft (40 cm), and duration of shaking at accelerations greater than 0.05 g, 80 sec. The permanent effects of the expectable local earthquake could include simultaneous fault movement at the lower damsite, the upper damsite, and the site proposed for a replacement dam halfway between the upper and lower dams. The maximum differential displacements due to such movements are estimated at 16.4 ft (5 m) at the lower damsite and about 9.6 ft (2.93 m) at the upper and proposed damsites. The 1971 San Fernando earthquake (M 6?) was accompanied by the most intense ground motions ever recorded instrumentally for a natural earthquake. At the lower Van Norman dam, horizontal accelerations exceeded 0.6 g, and shaking greater than 0.25 g lasted for about 13 see; at Pacoima dam, 6 mi (10 km) northeast of the lower dam, high-frequency peak horizontal accelerations of 1.25 g were recorded in two directions, and shaking greater than 0.25 g lasted for about 7 sec. Permanent effects of the earthquake include slope failures in the embankments of the upper

 10. Franckeite as a naturally occurring van der Waals heterostructure.

  PubMed

  Molina-Mendoza, Aday J; Giovanelli, Emerson; Paz, Wendel S; Niño, Miguel Angel; Island, Joshua O; Evangeli, Charalambos; Aballe, Lucía; Foerster, Michael; van der Zant, Herre S J; Rubio-Bollinger, Gabino; Agraït, Nicolás; Palacios, J J; Pérez, Emilio M; Castellanos-Gomez, Andres

  2017-02-13

  The fabrication of van der Waals heterostructures, artificial materials assembled by individual stacking of 2D layers, is among the most promising directions in 2D materials research. Until now, the most widespread approach to stack 2D layers relies on deterministic placement methods, which are cumbersome and tend to suffer from poor control over the lattice orientations and the presence of unwanted interlayer adsorbates. Here, we present a different approach to fabricate ultrathin heterostructures by exfoliation of bulk franckeite which is a naturally occurring and air stable van der Waals heterostructure (composed of alternating SnS2-like and PbS-like layers stacked on top of each other). Presenting both an attractive narrow bandgap (<0.7 eV) and p-type doping, we find that the material can be exfoliated both mechanically and chemically down to few-layer thicknesses. We present extensive theoretical and experimental characterizations of the material's electronic properties and crystal structure, and explore applications for near-infrared photodetectors.

 11. A van der Waals DFT Approach to Modeling Water

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kolb, Brian; Thonhauser, Timo

  2010-03-01

  We present density functional theory calculations for small water clusters and bulk water including van der Waals interactions via the non-local functional vdW-DF [1]. Historically, standard functionals such as LDA or GGA have been unable to accurately predict vibrational frequencies of small water clusters or the freezing point of bulk water, which has been partly attributed to the lack of van der Waals interactions [2]. We have implemented vdW-DF in the PWscf package, using an efficient convolution approach [3]. Our results for the vibrational frequencies of small water clusters show that vdW-DF gives a significant improvement compared to LDA or GGA. While the discrepancy between experiment and LDA/GGA is as much as 28% for certain modes, vdW-DF reduces this error to only about 6%. We also present results for the vibrational spectrum and Raman spectrum of periodic ice, again showing the advantages of vdW-DF. In addition, we show preliminary results for bulk water from our vdW-DF MD simulations.[4pt] [1] Thonhauser et al., Phys. Rev. B 76, 125112 (2007).[2] H. Sit and N. Marzari, J. Chem. Phys. 122, 204510 (2005). [3] G. Roman-Perez and J. Soler, Phys. Rev. Lett. 103, 096102 (2009).

 12. [Van Leeuwenhoek's discovery of bacteria: a look too far ahead].

  PubMed

  James, J

  2004-12-25

  During the 17th century microscopy was practised at the Royal Society in London by the curator Robert Hooke (1635-1703). He made use of the compound microscope (with uncorrected lenses) and published a book describing the most varied observations of botanical and animal specimens, among which he introduced the concept of 'cellula', observed in botanical material. The useful magnification was limited to 30-40 times. During the same period, the passionate amateur Anthonie van Leeuwenhoek in Delft (1632-1723) was engaged in microscopy, using a so-called simple microscope which was difficult to use but could be applied--albeit with a greater effort--at a much larger aperture so that magnifications in the range of 75-150 times were feasible. Using these self-made instruments, Van Leeuwenhoek was able to observe and describe bacteria, but this could not be confirmed at the Royal Society. It took 150 years before the compound microscope reached this level and bacteria were recognized as pathogenic organisms.

 13. Upscaled soil-water retention using van Genuchten's function

  USGS Publications Warehouse

  Green, T.R.; Constantz, J.E.; Freyberg, D.L.

  1996-01-01

  Soils are often layered at scales smaller than the block size used in numerical and conceptual models of variably saturated flow. Consequently, the small-scale variability in water content within each block must be homogenized (upscaled). Laboratory results have shown that a linear volume average (LVA) of water content at a uniform suction is a good approximation to measured water contents in heterogeneous cores. Here, we upscale water contents using van Genuchten's function for both the local and upscaled soil-water-retention characteristics. The van Genuchten (vG) function compares favorably with LVA results, laboratory experiments under hydrostatic conditions in 3-cm cores, and numerical simulations of large-scale gravity drainage. Our method yields upscaled vG parameter values by fitting the vG curve to the LVA of water contents at various suction values. In practice, it is more efficient to compute direct averages of the local vG parameter values. Nonlinear power averages quantify a feasible range of values for each upscaled vG shape parameter; upscaled values of N are consistently less than the harmonic means, reflecting broad pore-size distributions of the upscaled soils. The vG function is useful for modeling soil-water retention at large scales, and these results provide guidance for its application.

 14. Leon Van Speybroeck Wins Astrophysics Bruno Rossi Prize

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  2002-01-01

  Leon Van Speybroeck of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge Massachusetts was awarded the 2002 Bruno Rossi Prize of the High-Energy Astrophysics Division of the American Astronomy Society. The Rossi Prize is an arnual recognition of significant contributions in high-energy astrophysics in honor of the Massachusetts Institute of Technology's late Professor Bruno Rossi, an authority on cosmic ray physics and a pioneer in the field of x-ray astronomy. Van Speybroeck, who led the effort to design and make the x-ray mirrors for NASA's premier Chandra X-Ray Observatory, was recognized for a career of stellar achievements in designing precision x-ray optics. As Telescope Scientist for Chandra, he has worked for more than 20 years with a team that includes scientists and engineers from the Harvard-Smithsonian, NASA's Marshall Space Flight Center, TRW, Inc., Huhes-Danbury (now B.F. Goodrich Aerospace), Optical Coating Laboratories, Inc., and Eastman-Kodak on all aspects of the x-ray mirror assembly that is the heart of the observatory.

 15. Preserving the History of Wesleyan University's Van Vleck Observatory

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kilgard, Roy E.; Erickson, Paul; Herbst, William; Redfield, Seth; Williams, Amrys

  2016-01-01

  Since its opening in 1916, the Van Vleck Observatory at Wesleyan University has been dedicated to the joint mission of astronomical education and research. In celebration of the Observatory's centennial year, we are undertaking a number of projects to preserve and chronicle its history. The centerpiece of these efforts has been the renovation of the 20-inch Alvan Clark refracting telescope. Through careful compromise of historical restoration and modernization, we have ensured the future of one of the nation's last large, long-focus refractors well into the 21st century. In addition, we are producing an historical exhibition in the Observatory and online that will open to the public in the spring of 2016. Our exhibition explores the place-based nature of astronomical research, the scientific instruments, labor, and individuals that have connected places around the world in networks of observation, and the broader history of how observational astronomy has linked local people, amateur observers, professional astronomers, and the tools and objects that have facilitated their work under Connecticut's skies over the past 100 years. We are also collecting memories from the community to enrich our exhibition. If you have a story about the Van Vleck Observatory you would like to share with our researchers, please contact one of the authors.

 16. [Trait-aggression and suicide of Vincent van Gogh].

  PubMed

  Pezenhoffer, Ibolya; Gerevich, József

  2015-01-01

  Although in recent decades the literature has paid special attention to Vincent van Gogh's life, work and illness, there has still not been an examination of the connections between his trait aggression and his suicide. The present study traces, in the light of this trait aggression, the predictive factors that can be observed on the path leading to the artist's suicide. Biographical documents, case history data, as well as letters and the findings of earlier research have been used in the course of the analysis. Among the distal suicide risk factors we find a positive family anamnesis, childhood traumas (emotional deprivation, identity problems associated with the name Vincent), a vagrant, homeless way of life, failures in relationships with women, and psychotic episodes appearing in rushes. The proximal factors include the tragic friendship with Gauguin (frustrated love), his brother Theo's marriage (experienced as a loss), and a tendency to self-destruction. Both factor groups on the one hand determined the course of development of the trait aggression and on the other can also be regarded as a manifestation of that trait aggression. It can be said that the trait aggression played an important role in Van Gogh's suicide.

 17. Franckeite as a naturally occurring van der Waals heterostructure

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Molina-Mendoza, Aday J.; Giovanelli, Emerson; Paz, Wendel S.; Niño, Miguel Angel; Island, Joshua O.; Evangeli, Charalambos; Aballe, Lucía; Foerster, Michael; van der Zant, Herre S. J.; Rubio-Bollinger, Gabino; Agraït, Nicolás; Palacios, J. J.; Pérez, Emilio M.; Castellanos-Gomez, Andres

  2017-02-01

  The fabrication of van der Waals heterostructures, artificial materials assembled by individual stacking of 2D layers, is among the most promising directions in 2D materials research. Until now, the most widespread approach to stack 2D layers relies on deterministic placement methods, which are cumbersome and tend to suffer from poor control over the lattice orientations and the presence of unwanted interlayer adsorbates. Here, we present a different approach to fabricate ultrathin heterostructures by exfoliation of bulk franckeite which is a naturally occurring and air stable van der Waals heterostructure (composed of alternating SnS2-like and PbS-like layers stacked on top of each other). Presenting both an attractive narrow bandgap (<0.7 eV) and p-type doping, we find that the material can be exfoliated both mechanically and chemically down to few-layer thicknesses. We present extensive theoretical and experimental characterizations of the material's electronic properties and crystal structure, and explore applications for near-infrared photodetectors.

 18. Franckeite as a naturally occurring van der Waals heterostructure

  PubMed Central

  Molina-Mendoza, Aday J.; Giovanelli, Emerson; Paz, Wendel S.; Niño, Miguel Angel; Island, Joshua O.; Evangeli, Charalambos; Aballe, Lucía; Foerster, Michael; van der Zant, Herre S. J.; Rubio-Bollinger, Gabino; Agraït, Nicolás; Palacios, J. J.; Pérez, Emilio M.; Castellanos-Gomez, Andres

  2017-01-01

  The fabrication of van der Waals heterostructures, artificial materials assembled by individual stacking of 2D layers, is among the most promising directions in 2D materials research. Until now, the most widespread approach to stack 2D layers relies on deterministic placement methods, which are cumbersome and tend to suffer from poor control over the lattice orientations and the presence of unwanted interlayer adsorbates. Here, we present a different approach to fabricate ultrathin heterostructures by exfoliation of bulk franckeite which is a naturally occurring and air stable van der Waals heterostructure (composed of alternating SnS2-like and PbS-like layers stacked on top of each other). Presenting both an attractive narrow bandgap (<0.7 eV) and p-type doping, we find that the material can be exfoliated both mechanically and chemically down to few-layer thicknesses. We present extensive theoretical and experimental characterizations of the material's electronic properties and crystal structure, and explore applications for near-infrared photodetectors. PMID:28194037

 19. Regioselective synthesis and biological studies of novel 1-aryl-3, 5-bis (het) aryl pyrazole derivatives as potential antiproliferative agents.

  PubMed

  Ananda, Hanumappa; Sharath Kumar, Kothanahally S; Nishana, Mayilaadumveettil; Hegde, Mahesh; Srivastava, Mrinal; Byregowda, Raghava; Choudhary, Bibha; Raghavan, Sathees C; Rangappa, Kanchugarakoppal S

  2017-02-01

  Pyrazole moiety represents an important category of heterocyclic compound in pharmaceutical and medicinal chemistry. The novel 1-aryl-3, 5-bis (het) aryl pyrazole derivatives were synthesized with complementary regioselectivity. The chemical structures were confirmed by IR, (1)H NMR, (13)C NMR, and mass spectral analysis. The chemical entities were screened in various cancer cell lines to assess their cell viability activity. Results showed that the compound 3-(1-(4-bromophenyl)-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl) pyridine (5d) possessed maximum cytotoxic effect against breast cancer and leukemic cells. The cytotoxicity was confirmed by live-dead cell assay and cell cycle analysis. Mitochondrial membrane potential, Annexin V-FITC staining, DNA fragmentation, Hoechst staining, and western blot assays revealed the ability of compound 5d to induce cell death by activating apoptosis in cancer cells. Thus, the present study demonstrates that compound 5d could be an attractive chemical entity for the development of small molecule inhibitors for treatment of leukemia and breast cancer.

 20. Early Childhood Matters: The Bulletin of the Bernard van Leer Foundation, 1999.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Smale, Jim, Ed.

  1999-01-01

  This document consists of the three 1999 issues of The Bernard van Leer Foundation's "Early Childhood Matters." This periodical, addressed to practitioners in the field of early childhood education, evolved from an in-house publication directed to projects funded by the Bernard van Leer Foundation. Articles in the February 1999 edition…

 1. Unconscious Odour Conditioning 25 Years Later: Revisiting and Extending "Kirk-Smith, Van Toller and Dodd"

  ERIC Educational Resources Information Center

  Zucco, Gesualdo M.; Paolini, Michela; Schaal, Benoist

  2009-01-01

  The pioneering work by Kirk-Smith, Van Toller, and Dodd [Kirk-Smith, M. D., Van Toller, C., & Dodd, G. H. (1983). "Unconscious odour conditioning in human subjects." "Biological Psychology," 17, 221-231], established that an unnoticed odorant paired with an emotionally meaningful task can influence mood and attitudes when the odorant alone is…

 2. MA-9 ASTRONAUT L. GORDON COOPER LEAVES TRANSFER VAN AT LAUNCH COMPLEX 14

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1963-01-01

  MA-9 ASTRONAUT L. GORDON COOPER LEAVES TRANSFER VAN AT LAUNCH COMPLEX 14 S-63-6247 P-07136, ARCHIVE-03808 Astronaut L. Gordon Cooper, Jr., leaves the transfer van at Pad #14 for his ride up the gantry elevator to the 11th deck where he will be inserted into the spacecraft for his 22-orbit mission.

 3. Early Childhood Matters: The Bulletin of the Bernard van Leer Foundation, 1998.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Smale, Jim, Ed.

  1998-01-01

  This document consists of the three 1998 issues of The Bernard van Leer Foundations'"Early Childhood Matters." This periodical, addressed to practitioners in the field of early childhood development, evolved from an in-house publication directed to projects funded by the Bernard van Leer Foundation. Articles in the February 1998 edition…

 4. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 5 2010-10-01 2010-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 5. Community Music during the New Deal: The Contributions of Willem Van de Wall and Max Kaplan

  ERIC Educational Resources Information Center

  Krikun, Andrew

  2010-01-01

  Willem Van de Wall (1887-1953) and Max Kaplan (1911-98) built careers spanning music performance, music education, adult education, sociology, social work, music therapy and community music. Willem Van de Wall was a seminal influence on the development of the fields of music therapy and adult education--researching the role of music in…

 6. 77 FR 66493 - Van Eck Funds, et al.; Notice of Application

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2012-11-05

  ... Investment Companies''), Global Energy Opportunity Partners LP, Global Energy Opportunity Fund, Ltd., Hard... Opportunity Fund Ltd., Hard Assets Opportunity Master Fund Ltd., G-175 Strategies LP, G-175 Strategies Ltd., G-175 Strategies Master Fund Ltd., Van Eck Veda Emerging Markets Long/Short Fund LP, Van Eck...

 7. The Educational Thought of Cornelius Van Til: Philosophical Foundations of the Contemporary Christian School Movement.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Maffet, Gregory J.; Dye, Charles M.

  This paper gives an account of the thoughts of Cornelius Van Til on the contemporary Christian school movement. An account of the historical development of Christian compromise is given, followed by a critique of the compromise among contemporary Christian educators. Van Til claims that any educational position which falls short of being founded…

 8. Willem van de Wall: Organizer and Innovator in Music Education and Music Therapy.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Clair, Alicia Ann; Heller, George N.

  1989-01-01

  Examines Willem van de Wall's historically significant contributions to seminal literature on music therapy and the influence of music on behavior. Reviews van de Wall's early writings, at his work on music for children, and on music in institutions. Cites his "Music in Hospitals" as the culmination of his work in music therapy, music…

 9. Cylinders and Seances: Elise van Calcar and the Spirit of Froebel

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bakker, Nelleke

  2013-01-01

  This essay discusses the life and work of Elise van Calcar (1822-1904), a writer and maternal feminist who introduced Froebel's kindergarten in the Netherlands. Van Calcar also was the leader of a Christian branch of spiritualism. The focus is pointed at parallels between her reading of Froebel and of "messages" from spirits in the…

 10. Joyce VanTassel-Baska: The Talent Development of a Researcher

  ERIC Educational Resources Information Center

  Henshon, Suzanna E.

  2007-01-01

  Dr. Joyce VanTassel-Baska is the Executive Director of the Center for Gifted Education at The College of William & Mary in Williamsburg, VA. She is the current president of the National Association for Gifted Children. Prior to coming to William & Mary, Dr. VanTassel-Baska founded and directed the Center for Talent Development at Northwestern…

 11. Validity of Dietary Restraint Scales: Reply to van Strien et al. (2006)

  ERIC Educational Resources Information Center

  Stice, Eric; Presnell, Katherine; Lowe, Michael R.; Burton, Emily

  2006-01-01

  In T. van Strien, R. C. M. E. Engels, W. van Staveren, and C. P. Herman's (see record 2006-03905-010) comment, they contested the conclusion that dietary restraint scales are invalid measures of acute dietary restriction (E. Stice, M. Fisher, & M. R. Lowe, 2004). The authors respond to their concerns and conclude that researchers should (a) not…

 12. Early Childhood Matters: The Bulletin of the Bernard van Leer Foundation, 2000.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Smale, Jim, Ed.

  2000-01-01

  This document consists of the three 2000 issues of The Bernard van Leer Foundation's "Early Childhood Matters." This periodical, addressed to practitioners in the field of early childhood education, evolved from an in-house publication directed to projects funded by the Bernard van Leer Foundation. Articles in the February 2000 edition…

 13. Psychologische Operaties: de theorie van Gedragsbeinvloeding (Psychological Operations: The Theory of Behavioral Influence)

  DTIC Science & Technology

  2006-08-01

  of persoonlijke vaardigbeden. Diffusie van informatie en invloed via sociale netiverken Vaak wordt verondersteld dat de invloed van de media verloopt...R. (2002). Social and psychological effects of information technologies and other interactive media . Bryant, J., Zillmann, D., and editors. Media ...menselijk gedrag. Men onder- zoekt bijvoorbeeld de wijze waarop mensen waarnemen en de samenhang tussen waarneming, cognities en gedrag. De sociale

 14. 78 FR 28947 - Fund Availability Under VA's Homeless Providers Grant and Per Diem Program (VANS)

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2013-05-16

  ... CFR 61.1. Authority: Funding applied for under this Notice is authorized by title 38 U.S.C. 2011, 2012... section sets forth provisions for obtaining a van capital grant under 38 U.S.C. 2011. In addition to being... AFFAIRS Fund Availability Under VA's Homeless Providers Grant and Per Diem Program (VANS)...

 15. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-10-01

  ... 49 Transportation 5 2013-10-01 2013-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 16. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-10-01

  ... 49 Transportation 5 2014-10-01 2014-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 17. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-10-01

  ... 49 Transportation 5 2011-10-01 2011-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 18. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-10-01

  ... 49 Transportation 5 2012-10-01 2012-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 19. Are Fast Interceptive Actions Continuously Guided by Vision? Revisiting Bootsma and van Wieringen (1990)

  ERIC Educational Resources Information Center

  van Soest, A. J.; Casius, L. J. R.; de Kok, W.; Krijger, M.; Meeder, M.; Beek, P. J.

  2010-01-01

  In an influential study, R. J. Bootsma and P. C. W. van Wieringen (1990) argued that 2 of their 5 participants used visual information continuously during the attacking forehand drive in table tennis, its brief duration vis-a-vis the visuomotor delay notwithstanding. The authors repeated Bootsma and van Wieringen's experiment and included a…

 20. Van Buren Intermediate School District. Common Threads for the Future. Michigan Exemplary Career Guidance Programs.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Van Buren Intermediate School District, Lawrence, MI.

  The Van Buren Intermediate School District in Michigan has developed a comprehensive guidance program that has been adopted by a number of school districts in the state. The Van Buren model is designed to teach all youth and adults the career development skills of information gathering, decision making, planning, and placement. This document…

 1. The Effect of Designed Geometry Teaching Lesson to the Candidate Teachers' Van Hiele Geometric Thinking Level

  ERIC Educational Resources Information Center

  Yilmaz, Gül Kaleli; Koparan, Timur

  2016-01-01

  The aim of this study is to find out how designed Geometry Teaching Lesson affects candidate teachers' Van Hiele Geometric Thinking Levels. For that purpose, 14 weeks long study was performed with 44 candidate teachers who were university students in Turkey. Van Hiele Geometric Thinking Test was applied to candidate teachers before and after…

 2. The VanRS Homologous Two-Component System VnlRSAb of the Glycopeptide Producer Amycolatopsis balhimycina Activates Transcription of the vanHAXSc Genes in Streptomyces coelicolor, but not in A. balhimycina

  PubMed Central

  Kilian, Regina; Frasch, Hans-Joerg; Kulik, Andreas; Wohlleben, Wolfgang

  2016-01-01

  In enterococci and in Streptomyces coelicolor, a glycopeptide nonproducer, the glycopeptide resistance genes vanHAX are colocalized with vanRS. The two-component system (TCS) VanRS activates vanHAX transcription upon sensing the presence of glycopeptides. Amycolatopsis balhimycina, the producer of the vancomycin-like glycopeptide balhimycin, also possesses vanHAXAb genes. The genes for the VanRS-like TCS VnlRSAb, together with the carboxypeptidase gene vanYAb, are part of the balhimycin biosynthetic gene cluster, which is located 2 Mb separate from the vanHAXAb. The deletion of vnlRSAb did not affect glycopeptide resistance or balhimycin production. In the A. balhimycina vnlRAb deletion mutant, the vanHAXAb genes were expressed at the same level as in the wild type, and peptidoglycan (PG) analyses proved the synthesis of resistant PG precursors. Whereas vanHAXAb expression in A. balhimycina does not depend on VnlRAb, a VnlRAb-depending regulation of vanYAb was demonstrated by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) and RNA-seq analyses. Although VnlRAb does not regulate the vanHAXAb genes in A. balhimycina, its heterologous expression in the glycopeptide-sensitive S. coelicolor ΔvanRSSc deletion mutant restored glycopeptide resistance. VnlRAb activates the vanHAXSc genes even in the absence of VanS. In addition, expression of vnlRAb increases actinorhodin production and influences morphological differentiation in S. coelicolor. PMID:27420548

 3. {InSe}/{GaSe} heterointerfaces prepared by Van der Waals epitaxy

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lang, O.; Klein, A.; Schlaf, R.; Löher, T.; Pettenkofer, C.; Jaegermann, W.; Chevy, A.

  1995-01-01

  Epitaxial films of layered substrates can be prepared onto layered substrates even for large lattice mismatch, when the growth is attempted with the Van der Waals surfaces opposing each other (Van der Waals epitaxy). Thin epitaxial InSe(GaSe) films are prepared onto ultrahigh vacuum (UHV) cleaved GaSe(InSe) Van der Waals (0001) surfaces. The films and the heterointerface are characterized by photoelectron spectroscopy, electron diffraction and scanning tunneling microscopy (STM). High quality and stoichiometric films are obtained by direct InSe(GaSe) evaporation from a Knudsen cell at sample temperatures between 520 and 620 K. Despite a 6% lattice mismatch the deposited films are oriented with their c- and α-axis to the hexagonal substrate. The growth mostly follows the Frank-Van der Merwe mode. This rather ideal growth behaviour is related to the specific properties of the Van der Waals plane which contains no dangling bonds.

 4. Improved description of soft layered materials with van der Waals density functional theory.

  PubMed

  Graziano, Gabriella; Klimeš, Jiří; Fernandez-Alonso, Felix; Michaelides, Angelos

  2012-10-24

  The accurate description of van der Waals forces within density functional theory is currently one of the most active areas of research in computational physics and chemistry. Here we report results on the structural and energetic properties of graphite and hexagonal boron nitride, two layered materials where interlayer binding is dominated by van der Waals forces. Results from several density functionals are reported, including the optimized Becke88 van der Waals (optB88-vdW) and the optimized PBE van der Waals (optPBE-vdW) (Klimeš et al 2010 J. Phys.: Condens. Matter 22 022201) functionals. Where comparison to experiment and higher-level theory is possible, the results obtained from the two new van der Waals density functionals are in good agreement. An analysis of the physical nature of the interlayer binding in both graphite and hexagonal boron nitride is also reported.

 5. Implication of Two-Coupled Differential Van der Pol Duffing Oscillator in Weak Signal Detection

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Peng, Hang-hang; Xu, Xue-mei; Yang, Bing-chu; Yin, Lin-zi

  2016-04-01

  The principle of the Van der Pol Duffing oscillator for state transition and for determining critical value is described, which has been studied to indicate that the application of the Van der Pol Duffing oscillator in weak signal detection is feasible. On the basis of this principle, an improved two-coupled differential Van der Pol Duffing oscillator is proposed which can identify signals under any frequency and ameliorate signal-to-noise ratio (SNR). The analytical methods of the proposed model and the construction of the proposed oscillator are introduced in detail. Numerical experiments on the properties of the proposed oscillator compared with those of the Van der Pol Duffing oscillator are carried out. Our numerical simulations have confirmed the analytical treatment. The results demonstrate that this novel oscillator has better detection performance than the Van der Pol Duffing oscillator.

 6. Van der Waals Epitaxy of Functional Oxide Heterostructures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Chu, Ying-Hao

  In the diligent pursuit of low-power consumption, multifunctional, and environmentally friendly electronics, more sophisticated requirements on functional materials are on demand. Recently, the discovery of 2D layered materials has created a revolution to this field. Pioneered by graphene, these new 2D materials exhibit abundant unusual physical phenomena that is undiscovered in bulk forms. These materials are characterized with their layer form and almost pure 2D electronic behavior. The confinement of charge and heat transport at such ultrathin planes offers possibilities to overcome the bottleneck of present device development in thickness limitation, and thus push the technologies into next generation. Van der Waals epitaxy, an epitaxial growth method to combine 2D and 3D materials, is one of current reliable manufacturing processes to fabricate 2D materials by growing these 2D materials epitaxially on 3D materials. Then, transferring the 2D materials to the substrates for practical applications. In the mean time, van der Waals epitaxy has also been used to create free-standing 3D materials by growing 3D materials on 2D materials and then removing them from 2D materials since the interfacial boding between 2D and 3D materials should be weak van der Waals bonds. In this study, we intend to take the same concept, but to integrate a family of functional materials in order to open new avenue to flexible electronics. Due to the interplay of lattice, charge, orbital, and spin degrees of freedom, correlated electrons in oxides generate a rich spectrum of competing phases and physical properties. Recently, lots of studies have suggested that oxide heterostructures provide a powerful route to create and manipulate the degrees of freedom and offer new possibilities for next generation devices, thus create a new playground for researchers to investigate novel physics and the emergence of fascinating states of condensed matter. In this talk, we use a 2D layered material as

 7. VAN3 ARF-GAP-mediated vesicle transport is involved in leaf vascular network formation.

  PubMed

  Koizumi, Koji; Naramoto, Satoshi; Sawa, Shinichiro; Yahara, Natsuko; Ueda, Takashi; Nakano, Akihiko; Sugiyama, Munetaka; Fukuda, Hiroo

  2005-04-01

  Within the leaf of an angiosperm, the vascular system is constructed in a complex network pattern called venation. The formation of this vein pattern has been widely studied as a paradigm of tissue pattern formation in plants. To elucidate the molecular mechanism controlling the vein patterning process, we previously isolated Arabidopsis mutants van1 to van7, which show a discontinuous vein pattern. Here we report the phenotypic analysis of the van3 mutant in relation to auxin signaling and polar transport, and the molecular characterization of the VAN3 gene and protein. Double mutant analyses with pin1, emb30-7/gn and mp, and physiological analyses using the auxin-inducible marker DR5::GUS and an auxin transport inhibitor indicated that VAN3 may be involved in auxin signal transduction, but not in polar auxin transport. Positional cloning identified VAN3 as a gene that encodes an adenosine diphosphate (ADP)-ribosylation factor-guanosine triphosphatase (GTPase) activating protein (ARF-GAP). It resembles animal ACAPs and contains four domains: a BAR (BIN/amphiphysin/RVS) domain, a pleckstrin homology (PH) domain, an ARF-GAP domain and an ankyrin (ANK)-repeat domain. Recombinant VAN3 protein showed GTPase-activating activity and a specific affinity for phosphatidylinositols. This protein can self-associate through the N-terminal BAR domain in the yeast two-hybrid system. Subcellular localization analysis by double staining for Venus-tagged VAN3 and several green-fluorescent-protein-tagged intracellular markers indicated that VAN3 is located in a subpopulation of the trans-Golgi network (TGN). Our results indicate that the expression of this gene is induced by auxin and positively regulated by VAN3 itself, and that a specific ACAP type of ARF-GAP functions in vein pattern formation by regulating auxin signaling via a TGN-mediated vesicle transport system.

 8. Renormalization and Universality of Van der Waals forces

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ruiz Arriola, Enrique; Calle Cordón, Alvaro

  2010-04-01

  Renormalization ideas can profitably be exploited in conjunction with the superposition principle of boundary conditions in the description of model independent and universal scaling features of the singular and long range Van der Waals force between neutral atoms. The dominance of the leading power law is highlighted both in the scattering as well as in the bound state problem. The role of off-shell two-body unitarity and causality within the Effective Field Theory framework on the light of universality and scaling at low energies is analyzed. Presented by E. Ruiz Arriola at 19th International IUPAP Conference On Few-Body Problems In Physics (FB 19) 31 Aug - 5 Sep 2009, Bonn, Germany

 9. Ion spectral structures observed by the Van Allen Probes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ferradas, C.; Zhang, J.; Spence, H. E.; Kistler, L. M.; Larsen, B.; Reeves, G. D.; Skoug, R. M.; Funsten, H. O.

  2015-12-01

  During the last decades several missions have recorded the presence of dynamic spectral features of energetic ions in the inner magnetosphere. Previous studies have reported single "nose-like" structures occurring alone and simultaneous nose-like structures (up to three). These ion structures are named after the characteristic shapes of energy bands or gaps in the energy-time spectrograms of in situ measured ion fluxes. They constitute the observational signatures of ion acceleration, transport, and loss in the global magnetosphere. The HOPE mass spectrometer onboard the Van Allen Probes measures energetic hydrogen, helium, and oxygen ions near the inner edge of the plasma sheet, where these ion structures are observed. We present a statistical study of nose-like structures, using 2-years measurements from the HOPE instrument. The results provide important details about the spatial distribution (dependence on geocentric distance), spectral features of the structures (differences among species), and geomagnetic conditions under which these structures occur.

 10. Statistical mechanics of simple fluids - Beyond van der Waals

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lebowitz, J. L.; Waisman, E. M.

  1980-03-01

  Consideration is given to recent developments in the theory of dense fluids, based on a model fluid of hard spheres. The fluid is treated as consisting of electrically neutral particles interacting through pair potentials dependent only on the distance between their centers, a macroscopic system which can be described by classical statistical mechanics. The van der Waals equation of state and the Maxwell amendment to it for temperatures less than the critical temperature are reviewed, and subsequent rigorous derivations of the amended equation are presented. A relatively simple scheme for approximating a dense, single-component simple classical fluid whose atoms interact via the Lennard-Jones potential, based on the hard sphere model and employing computer calculations is then outlined. It is noted that the approach can be easily generalized to treat quantitatively mixtures of simple fluids, and nonuniform fluids qualitatively, and that there remains much to be done to understand why the schemes presented work as well as they do.

 11. Characterization of rarefaction waves in van der Waals fluids.

  PubMed

  Yuen, Albert; Barnard, John J

  2015-12-01

  We calculate the isentropic evolution of an instantaneously heated foil, assuming a van der Waals equation of state with the Maxwell construction. The analysis by Yuen and Barnard [Phys. Rev. E 92, 033019 (2015)] is extended for the particular case of three degrees of freedom. We assume heating to temperatures in the vicinity of the critical point. The self-similar profiles of the rarefaction waves describing the evolution of the foil display plateaus in density and temperature due to a phase transition from the single-phase to the two-phase regime. The hydrodynamic equations are expressed in a dimensionless form and the solutions form a set of universal curves, depending on a single parameter: the dimensionless initial entropy. We characterize the rarefaction waves by calculating how the plateau length, density, pressure, temperature, velocity, internal energy, and sound speed vary with dimensionless initial entropy.

 12. General van der Waals potential for common organic molecules.

  PubMed

  Qi, Rui; Wang, Qiantao; Ren, Pengyu

  2016-10-15

  This work presents a systematic development of a new van der Waals potential (vdW2016) for common organic molecules based on symmetry-adapted perturbation theory (SAPT) energy decomposition. The Buf-14-7 function, as well as Cubic-mean and Waldman-Hagler mixing rules were chosen given their best performance among other popular potentials. A database containing 39 organic molecules and 108 dimers was utilized to derive a general set of vdW parameters, which were further validated on nucleobase stacking systems and testing organic dimers. The vdW2016 potential is anticipated to significantly improve the accuracy and transferability of new generations of force fields for organic molecules.

 13. The vibration of nanosprings affected by van der Waals interactions.

  PubMed

  Zhao, Junhua; Ben, Sudong; Yu, Peishi

  2016-10-01

  The vibration of tightly helical nanosprings affected by van der Waals (vdW) interactions is investigated based on continuum modelling. Explicit solutions are derived to clarify the influence of initial pitch, stiffness and the number of nanosprings on the period, frequency and amplitude of the vibration. Unlike classic linear/nonlinear springs, the waveform of the vibration is always asymmetric for tightly helical nanosprings due to the asymmetry of vdW attraction and repulsion. The at most three equilibrium positions for the nanosprings strongly depend on the deformation due to competition between the vdW interactions and the elastic energy of the nanosprings. This study provides physical insights into the origin of the novel dynamic properties of such nanosprings.

 14. A Scalable Implementation of Van der Waals Density Functionals

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wu, Jun; Gygi, Francois

  2010-03-01

  Recently developed Van der Waals density functionals[1] offer the promise to account for weak intermolecular interactions that are not described accurately by local exchange-correlation density functionals. In spite of recent progress [2], the computational cost of such calculations remains high. We present a scalable parallel implementation of the functional proposed by Dion et al.[1]. The method is implemented in the Qbox first-principles simulation code (http://eslab.ucdavis.edu/software/qbox). Application to large molecular systems will be presented. [4pt] [1] M. Dion et al. Phys. Rev. Lett. 92, 246401 (2004).[0pt] [2] G. Roman-Perez and J. M. Soler, Phys. Rev. Lett. 103, 096102 (2009).

 15. Nonlocal van der Waals density functional made simple and efficient

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sabatini, Riccardo; Gorni, Tommaso; de Gironcoli, Stefano

  2013-01-01

  We present a simple revision of the VV10 nonlocal density functional by Vydrov and Van Voorhis [J. Chem. Phys.JCPSA60021-960610.1063/1.3521275 133, 244103 (2010)] for dispersion interactions. Unlike the original functional our modification allows nonlocal correlation energy and its derivatives to be efficiently evaluated in a plane wave framework along the lines pioneered by Román-Pérez and Soler [Phys. Rev. Lett.PRLTAO0031-900710.1103/PhysRevLett.103.096102 103, 096102 (2009)]. Our revised functional maintains the outstanding precision of the original VV10 in noncovalently bound complexes and performs well in representative covalent, ionic, and metallic solids.

 16. Extended version of the van der Waals capillarity theory.

  PubMed

  Baidakov, V G; Boltachev, G Sh

  2004-11-01

  An extended version of the van der Waals capillarity theory describing the liquid-vapor interface in the temperature range from the triple to the critical point is suggested. A model functional of thermodynamic potential for a two-phase Lennard-Jones system taking into account the effect of the highest degree terms of gradient expansion has been constructed. The identity of the thermodynamic and the mechanical definition of Tolman's length has been proved in the framework of the adopted form of functional. The properties of nuclei of the liquid and the vapor phase are described. The paper determines: the work of formation of a nucleus, density profiles, size dependences of the surface tension, and the parameter delta in the Gibbs-Tolman-Koenig-Buff equation.

 17. Characterization of rarefaction waves in van der Waals fluids

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Yuen, Albert; Barnard, John J.

  2015-12-01

  We calculate the isentropic evolution of an instantaneously heated foil, assuming a van der Waals equation of state with the Maxwell construction. The analysis by Yuen and Barnard [Phys. Rev. E 92, 033019 (2015), 10.1103/PhysRevE.92.033019] is extended for the particular case of three degrees of freedom. We assume heating to temperatures in the vicinity of the critical point. The self-similar profiles of the rarefaction waves describing the evolution of the foil display plateaus in density and temperature due to a phase transition from the single-phase to the two-phase regime. The hydrodynamic equations are expressed in a dimensionless form and the solutions form a set of universal curves, depending on a single parameter: the dimensionless initial entropy. We characterize the rarefaction waves by calculating how the plateau length, density, pressure, temperature, velocity, internal energy, and sound speed vary with dimensionless initial entropy.

 18. The strange little animals of Antony van Leeuwenhoek surgical revolution.

  PubMed

  Toledo-Pereyra, Luis H

  2009-01-01

  Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) created a surgical revolution by demonstrating, through a series of extraordinary discoveries, the presence of "strange little animals" under the microscope. His outstanding advances were directly related to his ability to grind better glasses, which enhanced magnification many times over previously manufactured glasses. His meticulous and dedicated observational skills were unmatched by anyone dealing with magnification at the time. The surgical revolution did not occur during Leeuwenhoek's time but more than a century later when the value of his findings was evidently recognized. Today Leeuwenhoek is considered the father of microscopy as well. It is particularly enlightening that for not being a scientist himself, he demonstrated all the good virtues of method and technique for which professional scientists are admired.

 19. Van Allen Probe Charging During the St. Patrick's Day Event

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Parker, L. Neergaard; Minow, J. I.

  2015-01-01

  The geomagnetic storms on and around March 17, 2015 marked the largest storms seen in the declining phase of the solar cycle to date. We use the Helium Oxygen Proton Electron (HOPE) mass spectrometer on board the Van Allen Probe - A and B satellites to study in detail the charging effects seen on these spacecraft during this time. Ion particle flux data provides information on the magnitude of the charging events using the ion line charging signature due to low energy ions accelerated by the spacecraft potential. Electron flux observations are used to correlate the charging environment with variations in spacecraft potential through the event. We also investigate the density and temperature of ions and electrons during the time of the charging event.

 20. Micro-Bubble Experiments at the Van de Graaff Accelerator

  SciTech Connect

  Sun, Z. J.; Wardle, Kent E.; Quigley, K. J.; Gromov, Roman; Youker, A. J.; Makarashvili, Vakhtang; Bailey, James; Stepinski, D. C.; Chemerisov, S. D.; Vandegrift, G. F.

  2015-02-01

  In order to test and verify the experimental designs at the linear accelerator (LINAC), several micro-scale bubble ("micro-bubble") experiments were conducted with the 3-MeV Van de Graaff (VDG) electron accelerator. The experimental setups included a square quartz tube, sodium bisulfate solution with different concentrations, cooling coils, gas chromatography (GC) system, raster magnets, and two high-resolution cameras that were controlled by a LabVIEW program. Different beam currents were applied in the VDG irradiation. Bubble generation (radiolysis), thermal expansion, thermal convection, and radiation damage were observed in the experiments. Photographs, videos, and gas formation (O2 + H2) data were collected. The micro-bubble experiments at VDG indicate that the design of the full-scale bubble experiments at the LINAC is reasonable.

 1. Ellis-van Creveld Syndrome: Mutations Uncovered in Lebanese Families.

  PubMed

  Valencia, Maria; Tabet, Lara; Yazbeck, Nadine; Araj, Alia; Ruiz-Perez, Victor L; Charaffedine, Khalil; Fares, Farah; Badra, Rebecca; Farra, Chantal

  2015-01-01

  Background. Ellis-van Creveld (EvC) syndrome is a rare, autosomal recessive disorder characterized by short stature, short limbs, growth retardation, polydactyly, and ectodermal defects with cardiac anomalies occurring in around 60% of cases. EVC syndrome has been linked to mutations in EVC and EVC2 genes. Case Presentation. We report EvC syndrome in two unrelated Lebanese families both having homozygous mutations in the EVC2 gene, c.2653C>T (p.(Arg885(*))) and c.2012_2015del (p.(Leu671(*))) in exons 15 and 13, respectively, with the latter being reported for the first time. Conclusion. Although EvC has been largely described in the medical literature, clinical features of this syndrome vary. While more research is required to explore other genes involved in EvC, early diagnosis and therapeutic care are important to achieve a better quality of life.

 2. Ellis-van Creveld syndrome: a case report.

  PubMed

  Shah, B; Ashok, L; Sujatha, G P

  2008-01-01

  Ellis-van Creveld syndrome (EvC) is a disease complex, where all the three embryonic layers appear to be involved. This disorder is also called as Chondroectodermal dysplasia. EvC is an autosomal recessive disorder resulting from mutations in these patients. Mutations in the two genes EVC and EVC2, have been identified to cause the condition. It has been considered as a skeletal dysplasia with an incidence of approximately 1 out of 1,50,000 live births. A high prevalence has been reported among certain populations like Amish and Arabs of Gaza strip. There are more than 300 cases of EvC reported into the literature. About 50-60% of cases have been reported with congenital cardiac malformations.

 3. A crossover in anisotropic nanomechanochemistry of van der Waals crystals

  SciTech Connect

  Shimamura, Kohei; Misawa, Masaaki; Li, Ying; Kalia, Rajiv K.; Nakano, Aiichiro; Vashishta, Priya; Shimojo, Fuyuki

  2015-12-07

  In nanoscale mechanochemistry, mechanical forces selectively break covalent bonds to essentially control chemical reactions. An archetype is anisotropic detonation of layered energetic molecular crystals bonded by van der Waals (vdW) interactions. Here, quantum molecular dynamics simulations reveal a crossover of anisotropic nanomechanochemistry of vdW crystal. Within 10{sup −13} s from the passage of shock front, lateral collision produces NO{sub 2} via twisting and bending of nitro-groups and the resulting inverse Jahn-Teller effect, which is mediated by strong intra-layer hydrogen bonds. Subsequently, as we transition from heterogeneous to homogeneous mechanochemical regimes around 10{sup −12} s, shock normal to multilayers becomes more reactive, producing H{sub 2}O assisted by inter-layer N-N bond formation. These time-resolved results provide much needed atomistic understanding of nanomechanochemistry that underlies a wider range of technologies.

 4. Heterostructures based on inorganic and organic van der Waals systems

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lee, Gwan-Hyoung; Lee, Chul-Ho; van der Zande, Arend M.; Han, Minyong; Cui, Xu; Arefe, Ghidewon; Nuckolls, Colin; Heinz, Tony F.; Hone, James; Kim, Philip

  2014-09-01

  The two-dimensional limit of layered materials has recently been realized through the use of van der Waals (vdW) heterostructures composed of weakly interacting layers. In this paper, we describe two different classes of vdW heterostructures: inorganic vdW heterostructures prepared by co-lamination and restacking; and organic-inorganic hetero-epitaxy created by physical vapor deposition of organic molecule crystals on an inorganic vdW substrate. Both types of heterostructures exhibit atomically clean vdW interfaces. Employing such vdW heterostructures, we have demonstrated various novel devices, including graphene/hexagonal boron nitride (hBN) and MoS2 heterostructures for memory devices; graphene/MoS2/WSe2/graphene vertical p-n junctions for photovoltaic devices, and organic crystals on hBN with graphene electrodes for high-performance transistors.

 5. Thermohydrodynamics of boiling in a van der Waals fluid.

  PubMed

  Laurila, T; Carlson, A; Do-Quang, M; Ala-Nissila, T; Amberg, G

  2012-02-01

  We present a modeling approach that enables numerical simulations of a boiling Van der Waals fluid based on the diffuse interface description. A boundary condition is implemented that allows in and out flux of mass at constant external pressure. In addition, a boundary condition for controlled wetting properties of the boiling surface is also proposed. We present isothermal verification cases for each element of our modeling approach. By using these two boundary conditions we are able to numerically access a system that contains the essential physics of the boiling process at microscopic scales. Evolution of bubbles under film boiling and nucleate boiling conditions are observed by varying boiling surface wettability. We observe flow patters around the three-phase contact line where the phase change is greatest. For a hydrophilic boiling surface, a complex flow pattern consistent with vapor recoil theory is observed.

 6. Van Allen Probe Charging During the St. Patrick's Day Event

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Parker, L. N.; Minow, J. I.

  2015-12-01

  The geomagnetic storms on and around March 17, 2015 marked the largest storms seen in the declining phase of the solar cycle to date. We use the Helium Oxygen Proton Electron (HOPE) mass spectrometer on board the Van Allen Probe - A and B satellites to study in detail the charging effects seen on these spacecraft during this time. Ion particle flux data provides information on the magnitude of the charging events using the ion line charging signature due to low energy ions accelerated by the spacecraft potential. Electron flux observations are used to correlate the charging environment with variations in spacecraft potential through the event. We also investigate the density and temperature of ions and electrons during the time of the charging event.

 7. The Van Sant AVHRR image projected onto a rhombicosidodecahedron

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Baron, Michael; Morain, Stan

  1996-03-01

  IDEATION, a design and development corporation, Santa Fe, New Mexico, has modeled Tom Van Sant's ``The Earth From Space'' image to a rhombicosidodecahedron. ``The Earth from Space'' image, produced by the Geosphere® Project in Santa Monica, California, was developed from hundreds of AVHRR pictures and published as a Mercator projection. IDEATION, utilizing a digitized Robinson Projection, fitted the image to foldable, paper components which, when interconnected by means of a unique tabular system, results in a rhombicosidodecahedron representation of the Earth exposing 30 square, 20 triangular, and 12 pentagonal faces. Because the resulting model is not spherical, the borders of the represented features were rectified to match the intersecting planes of the model's faces. The resulting product will be licensed and commercially produced for use by elementary and secondary students. Market research indicates the model will be used in both the demonstration of geometric principles and the teaching of fundamental spatial relations of the Earth's lands and oceans.

 8. 77 FR 44683 - Phillips-Van Heusen Corporation, IZOD Dress Furnishings Division, New York, NY; Notice of...

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2012-07-30

  ... Employment and Training Administration Phillips-Van Heusen Corporation, IZOD Dress Furnishings Division, New... workers of Phillips-Van Heusen Corporation, IZOD Women's Wholesale Division, New York, New York. The... design, sourcing, and sales services supplied by Phillips-Van Heusen Corporation, IZOD Women's...

 9. 77 FR 33491 - Phillips-Van Heusen Corporation, Izod Women's Wholesale Division, New York, NY; Notice of...

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2012-06-06

  ... Employment and Training Administration Phillips-Van Heusen Corporation, Izod Women's Wholesale Division, New... former workers of Phillips-Van Heusen Corporation, Izod Women's Wholesale Division, New York, New York... Section 222(b)(2) of the Act, the investigation revealed that Phillips-Van Heusen Corporation is not...

 10. The first report of the vanC₁ gene in Enterococcus faecium isolated from a human clinical specimen.

  PubMed

  Sun, Mingyue; Wang, Yue; Chen, Zhongju; Zhu, Xuhui; Tian, Lei; Sun, Ziyong

  2014-09-01

  The vanC₁ gene, which is chromosomally located, confers resistance to vancomycin and serves as a species marker for Enterococcus gallinarum. Enterococcus faecium TJ4031 was isolated from a blood culture and harbours the vanC₁gene. Polymerase chain reaction (PCR) assays were performed to detect vanXYc and vanTc genes. Only the vanXYc gene was found in the E. faecium TJ4031 isolate. The minimum inhibitory concentrations of vancomycin and teicoplanin were 2 µg/mL and 1 µg/mL, respectively. Real-time reverse transcription-PCR results revealed that the vanC₁ and vanXYc genes were not expressed. Pulsed-field gel electrophoresis and southern hybridisation results showed that the vanC₁ gene was encoded in the chromosome. E. faecalis isolated from animals has been reported to harbour vanC₁gene. However, this study is the first to report the presence of the vanC₁gene in E. faecium of human origin. Additionally, our research showed the vanC₁gene cannot serve as a species-specific gene of E. gallinarum and that it is able to be transferred between bacteria. Although the resistance marker is not expressed in the strain, our results showed that E. faecium could acquire the vanC₁gene from different species.

 11. 78 FR 47817 - Parts and Accessories Necessary for Safe Operation; Application for an Exemption From Van Hool N...

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2013-08-06

  ...; Application for an Exemption From Van Hool N.V. and Coach USA AGENCY: Federal Motor Carrier Safety... requests public comment on an application for exemption from Van Hool N.V. and Coach USA (Van Hool/Coach USA) to allow the use of double deck motorcoaches constructed with a sleeper berth that has an...

 12. Electron response in van der Waals density functionals

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hyldgaard, Per

  2013-03-01

  There is significant interest in density functional theory (DFT) of dispersive or van der Waals (vdW) interactions and in DFT studies of sparse systems where vdW forces contribute to the cohesion and behavior. The Rutgers-Chalmers van der Waals density functional (vdW-DF) method [PRL 92, 246401 (2004); PRB 76, 125112 (2007)] is a nonempirical approach to calculate vdW bonding and for DFT characterizations of sparse matter. The vdW-DF framework is defined by a single exchange-correlation density functional that rests on a plasmon-type description for both semilocal components and for a parameter-free evaluation of nonlocal correlation. My talk summarizes a set of vdW-DF studies that seeks to map and analyze details in the vdW-DF electron-response nature. The purpose is in part to extract consequences that can facilitate an experiment-theory comparison that goes beyond binding geometries and energies. The aim is also to seek implications that can help develop the vdW-DF framework. I present an analysis of the relative importance of morphology, screening (image-plane formation), and collective effects in the vdW-DF description of molecular systems. In addition, I compare vdW-DF results with Cu(111) experiments that tests the electron-response behavior in terms of adsorption-induced band shifts, the form of the overall light-molecule physisorption potential, and the corrugation in the kinetic-energy repulsion of molecules at surfaces. Overall, the vdW-DF studies suggest the importance of benchmarking vdW methods across different length scales and by exploring the variation that arise when related structures have a different balance between exchange repulsion and vdW attraction.

 13. Veins of the thoracic limb of the Van cat.

  PubMed

  Ozüdoğru, Z; Aksoy, G; Soygüder, Z; Ozmen, E

  2003-04-01

  The drainage of the thoracic limb of the Van cat was performed by the superficial and deep vein systems. The superficial system was constituted by the cephalic vein and its branches. The deep vein system was constituted by the axillary vein and its branches. The two vein systems anastomosed with each other at various points along their courses. The cephalic vein emerged from the external jugular vein together with the superficial cervical vein. The axillary vein continued the subclavian vein. It ran caudoventrally and gave off the subscapular vein, at the level of the shoulder joint, then gave off two independent branches, which were the external thoracic veins. Then the rest of the vessel continued as the brachial vein. The thoracodorsal vein was formed by the communicate ramus vein which arose between the subscapular vein and the brachial vein. The cranial circumflex humeral vein arose double from the subscapular vein. One of them anastomosed with the deep brachial vein and the other one drained the biceps and the deep pectoral muscles. The cranial interosseous vein from the caudal aspects of the brachial vein and passed the interosseous space of the antebrachium then ran to the lateral aspect of the forearm. The caudal interosseous vein arose from the ulnar vein (in two specimens) and the median vein together with the ulnar vein (in two specimens) or independently from the median vein (in one specimen). Although many similarities were found in the veins of the thoracic limb of the Van cat as compared with the domestic cat, some significant differences were noted in the origin, course, anastomosing and ramification of veins of the thoracic limb.

 14. The 2011 Mw 7.1 Van (Eastern Turkey) earthquake

  USGS Publications Warehouse

  Elliot, John R.; Copley, Alex C.; Holley, R.; Scharer, Katherine M.; Parsons, Barry

  2013-01-01

  We use interferometric synthetic aperture radar (InSAR), body wave seismology, satellite imagery, and field observations to constrain the fault parameters of the Mw 7.1 2011 Van (Eastern Turkey) reverse-slip earthquake, in the Turkish-Iranian plateau. Distributed slip models from elastic dislocation modeling of the InSAR surface displacements from ENVISAT and COSMO-SkyMed interferograms indicate up to 9 m of reverse and oblique slip on a pair of en echelon NW 40 °–54 ° dipping fault planes which have surface extensions projecting to just 10 km north of the city of Van. The slip remained buried and is relatively deep, with a centroid depth of 14 km, and the rupture reaching only within 8–9 km of the surface, consistent with the lack of significant ground rupture. The up-dip extension of this modeled WSW striking fault plane coincides with field observations of weak ground deformation seen on the western of the two fault segments and has a dip consistent with that seen at the surface in fault gouge exposed in Quaternary sediments. No significant coseismic slip is found in the upper 8 km of the crust above the main slip patches, except for a small region on the eastern segment potentially resulting from the Mw 5.9 aftershock on the same day. We perform extensive resolution tests on the data to confirm the robustness of the observed slip deficit in the shallow crust. We resolve a steep gradient in displacement at the point where the planes of the two fault segments ends are inferred to abut at depth, possibly exerting some structural control on rupture extent.

 15. Regulation of Expression of the vanD Glycopeptide Resistance Gene Cluster from Enterococcus faecium BM4339

  PubMed Central

  Casadewall, Barbara; Reynolds, Peter E.; Courvalin, Patrice

  2001-01-01

  A new open reading frame, encoding a putative integrase-like protein, was detected downstream from the six genes of the vanD glycopeptide resistance cluster in Enterococcus faecium BM4339 (B. Casadewall and P. Courvalin, J. Bacteriol. 181:3644–3648, 1999). In this cluster, genes coding for the VanRD-VanSD two-component regulatory system were cotranscribed from the PRD promoter, whereas transcription of the vanYD, vanHD, vanD, vanXD, and intD genes was initiated from the PYD promoter located between vanSD and vanYD (the D subscript indicates that the gene is part of the vanD operon). The VanRD-VanSD regulatory system is likely to activate transcription of the resistance genes from the promoter PYD. Glycopeptide-susceptible derivatives of BM4339 were obtained by trans complementation of the frameshift mutation in the ddl gene, restoring functional d-alanine:d-alanine ligase activity in this strain. The glycopeptide-susceptible transformant BM4409, producing only d-alanyl-d-alanine-terminating peptidoglycan precursors, did not express the resistance genes encoding the VanYD d,d-carboxypeptidase, the VanHD dehydrogenase, the VanD ligase, the VanXD d,d-dipeptidase, and also the IntD integrase, although the regulatory region of the vanD cluster was still transcribed. In BM4409, the absence of VanRD-VanSD, apparently dependent, transcription from promoter PYD correlated with the lack of d-alanyl-d-lactate-terminating precursors. The vanXD gene was transcribed in BM4339, but detectable amounts of VanXD d,d-dipeptidase were not synthesized. However, the gene directed synthesis of an active enzyme when cloned on a multicopy plasmid in Escherichia coli, suggesting that the enzyme was unstable in BM4339 or that it had very low activity that was detectable only under conditions of high gene dosage. This activity is not required for glycopeptide resistance in BM4339, since this strain cannot synthesize d-alanyl-d-alanine. PMID:11344152

 16. Ontogenic Caste Differences in the Van der Vecht Organ of Primitively Eusocial Neotropical Paper Wasps

  PubMed Central

  de Souza, André Rodrigues; Petrocelli, Iacopo; Lino-Neto, José; Santos, Eduardo Fernando; Noll, Fernando Barbosa; Turillazzi, Stefano

  2016-01-01

  Recent studies have reported incipient morphological caste dimorphism in the Van der Vecht organ size of some temperate Polistes paper wasps. Whether species other than the temperate ones show a similar pattern remains elusive. Here, we have studied some Neotropical Polistes species. By comparing females collected through the year, we showed caste related differences in the size of the Van der Vecht organ in P. ferreri (body size corrected Van der Vech organ size of queens = 0.45 ± 0.06, workers = 0.38 ± 0.07 mm2, p = 0.0021), P. versicolor (body size corrected Van der Vech organ size of queens = 0.54 ± 0.11, workers = 0.46 ± 0.09 mm2, p = 0.010), but not P. simillimus (body size corrected Van der Vech organ size of queens = 0.52 ± 0.05, workers = 0.49 ± 0.06 mm2, p = 0.238). Therefore, it seems that queens and workers of some Neotropical Polistes have diverged in their ontogenic trajectory of the Van der Vecht organ size, providing clear evidence for incipient morphological caste dimorphism. As Polistes are distributed mostly in the tropics, we propose that physical caste differences may be widespread in the genus. Also, we highlight that morphological divergence in the queen–worker phenotypes may have started through differential selection of body structures, like the Van der Vecht organ. PMID:27167514

 17. Thirty-Six Month Evaluation of UPS Diesel Hybrid-Electric Delivery Vans

  SciTech Connect

  Lammert, M.; Walkowicz, K.

  2012-03-01

  This evaluation compared six hybrids and six standard diesels in UPS facilities in Phoenix, Arizona. Dispatch and maintenance practices are the same at both facilities. GPS logging, fueling, and maintenance records are used to evaluate the performance of these step delivery vans. The hybrids' average monthly mileage rate was 18% less than the diesel vans. The hybrids consistently were driven a fewer number of miles throughout the evaluation period. The hybrids idled more and operating at slower speeds than the diesels, and the diesels spent slightly more time operating at greater speeds, accounting for much of the hybrids fewer monthly miles. The average fuel economy for the hybrid vans is 13.0 mpg, 23% greater than the diesel vans 10.6 mpg. Total hybrid maintenance cost/mile of $0.141 was 9% more than the $0.130 for the diesel vans. Propulsion-related maintenance cost/mile of $0.037 for the hybrid vans was 25% more than the $0.029 for the diesel vans. Neither difference was found to be statistically significant. The hybrid group had a cumulative average of 96.3% uptime, less than the diesel group's 99.0% uptime. The hybrids experienced troubleshooting and recalibration issues related to prototype components that were primarily responsible for the lower uptime figures.

 18. Occurrence of oil in the Austin Chalk at Van field, Van Zandt County, Texas: A unique geologic setting

  SciTech Connect

  Lowe, J.T.; Carrington, D.B. )

  1990-09-01

  The Austin Chalk is buried to a depth of only 2,100-2,500 ft and has retained primary microporosity unlike the typical deep fractured chalk reservoirs. The Van structure is a complexly faulted domal anticline created by salt intrusion and is approximately 2,000 ft higher than surrounding structures in the area. A major northwest-dipping fault acts as the primary trapping mechanism. The field has produced 0.5 billion BO from thick Woodbine sands since its discovery in 1929. Occurrence of oil in the Austin Chalk has been known since the field discovery, but prior completions were low rate oil producers. Recent development of a large fracture stimulation technique has resulted in increased production rates of up to 300 BOPD. The Austin Chalk reservoir limits were determined by isopaching feet of minimum productive resistivity having porosity above a cutoff value. The resistivity/porosity isopach showed a direct correlation between Austin Chalk productivity and the Austin Chalk structure and faulting pattern. Structural evidence along with oil typing indicate that the oil in the Austin Chalk has migrated upward along fault planes and through fault juxtaposition from the Woodbine sands 200 ft below the Austin Chalk. Thin-section and scanning electron microscopy work performed on conventional cores showed that the Van Austin Chalk formation is a very fine grained limestone composed primarily of coccoliths. Various amounts of detrital illite clay are present in the coccolith matrix. All effective porosity is micro-intergranular and ranges from 15 to 35%. Based on the core analyses, the main porosity reducing agent and therefore control on reservoir quality is the amount of detrital clay present filling the micropores. Permeability is very low with values ranging from 0.01 to 1.5 md. There is no evidence of significant natural fractures in the core. Artificial fractures are therefore required to create the permeability needed to sustain commercial production rates.

 19. ({sup 3}He,t) reaction on the double {beta} decay nucleus {sup 48}Ca and the importance of nuclear matrix elements

  SciTech Connect

  Grewe, E.-W.; Frekers, D.; Rakers, S.; Baeumer, C.; Dohmann, H.; Thies, J.; Adachi, T.; Fujita, Y.; Shimbara, Y.; Botha, N. T.; Fujita, H.; Hatanaka, K.; Nakanishi, K.; Sakemi, Y.; Shimizu, Y.; Tameshige, Y.; Tamii, A.; Negret, A.; Popescu, L.; Neveling, R.

  2007-11-15

  High-resolution ({sup 3}He,t) measurements on the double {beta}-decay ({beta}{beta}) nucleus {sup 48}Ca have been performed at RCNP (Osaka, Japan) to determine Gamow-Teller (GT{sup -}) transitions to the nucleus {sup 48}Sc, which represents the intermediate nucleus in the second-order perturbative description of the {beta}{beta} decay. At a bombarding energy of E{sub {sup 3}He}=420 MeV an excitation energy resolution of 40 keV was achieved. The measurements were performed at two angle positions of the Grand Raiden Spectrometer (GRS): 0 deg. and 2.5 deg. The results of both settings were combined to achieve angular distributions, by which the character of single transitions could be determined. To characterize the different multipoles, theoretical angular distributions for states with J{sup {pi}}=1{sup +},2{sup +},2{sup -}, and 3{sup +} were calculated using the distorted-wave Born approximation (DWBA) Code DW81. The GT{sup -} strength was extracted up to E{sub x}=7 MeV and combined with corresponding GT{sup +} strength deduced from the {sup 48}Ti(d,{sup 2}He){sup 48}Sc data to calculate the low-energy part of the {beta}{beta}-decay matrix element for the {sup 48}Ca 2{nu}{beta}{beta} decay. We show that after applying trivial momentum corrections to the ({sup 3}He,t) spectrum, the two reaction probes (p,n) and ({sup 3}He,t) reveal a spectral response to an impressively high degree of similarity in the region of low momentum transfer.

 20. Tuning the van der Waals Interaction of Graphene with Molecules via Doping.

  PubMed

  Huttmann, Felix; Martínez-Galera, Antonio J; Caciuc, Vasile; Atodiresei, Nicolae; Schumacher, Stefan; Standop, Sebastian; Hamada, Ikutaro; Wehling, Tim O; Blügel, Stefan; Michely, Thomas

  2015-12-04

  We use scanning tunneling microscopy to visualize and thermal desorption spectroscopy to quantitatively measure that the binding of naphthalene molecules to graphene, a case of pure van der Waals interaction, strengthens with n and weakens with p doping of graphene. Density-functional theory calculations that include the van der Waals interaction in a seamless, ab initio way accurately reproduce the observed trend in binding energies. Based on a model calculation, we propose that the van der Waals interaction is modified by changing the spatial extent of graphene's π orbitals via doping.

 1. Finite element analysis of resistivity measurement with van der Pauw method in a diamond anvil cell

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Huang, Xiaowei; Gao, Chunxiao; Han, Yonghao; Li, Ming; He, Chunyuan; Hao, Aimin; Zhang, Dongmei; Yu, Cuiling; Zou, Guangtian; Ma, Yanzhang

  2007-06-01

  Using finite element analysis, the authors studied the steady current field distribution under the configuration of van der Pauw method [L. J. van der Pauw, Philips Tech. Rev. 20, 220 (1958)] for resistivity measurement in a diamond anvil cell. Based on the theoretical analysis, the authors obtained the theoretical accuracy curve of the van der Pauw method. This method provides accurate determination of sample resistivity when the ratio of sample thickness to its diameter is less than 0.45. They found that the contact area between electrode and sample is a key factor in the resistivity measurement accuracy and its size is dependent on the sample diameter for a given measurement accuracy.

 2. Orion GNC Mitigation Efforts for Van Allen Radiation

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  King, Ellis T.; Jackson, Mark

  2013-01-01

  The Orion Crew Module (CM) is NASA's next generation manned space vehicle, scheduled to return humans to lunar orbit in the coming decade. The Orion avionics and GN&C architectures have progressed through a number of project phases and are nearing completion of a major milestone. The first unmanned test mission, dubbed "Exploration Flight Test One" (EFT-1) is scheduled to launch from NASA Kennedy Space Center late next year and provides the first integrated test of all the vehicle systems, avionics and software. The EFT-1 mission will be an unmanned test flight that includes a high speed re-entry from an elliptical orbit, which will be launched on an expendable launch vehicle (ELV). The ELV will place CM and the ELV upper stage into a low Earth orbit (LEO) for one revolution. After the first LEO, the ELV upper stage will re-ignite and place the combined upper stage/CM into an elliptical orbit whose perigee results in a high energy entry to test CM response in a relatively high velocity, high heating environment. While not producing entry velocities as high as those experienced in returning from a lunar orbit, the trajectory was chosen to provide higher stresses on the thermal protection and guided entry systems, as compared against a lower energy LEO entry. However the required entry geometry with constraints on inclination and landing site result in a trajectory that lingers for many hours in the Van Allen radiation belts. This exposes the vehicle and avionics to much higher levels of high energy proton radiation than a typical LEO or lunar trajectory would encounter. As a result, Van Allen radiation poses a significant risk to the Orion avionics system, and particularly the Flight Control Module (FCM) computers that house the GN&C flight software. The measures taken by the Orion GN&C, Flight Software and Avionics teams to mitigate the risks associated with the Van Allen radiation on EFT-1 are covered in the paper. Background on the Orion avionics subsystem is

 3. The hen's egg chorioallantoic membrane (HET-CAM) test to predict the ophthalmic irritation potential of a cysteamine-containing gel: Quantification using Photoshop® and ImageJ.

  PubMed

  McKenzie, Barbara; Kay, Graeme; Matthews, Kerr H; Knott, Rachel M; Cairns, Donald

  2015-07-25

  A modified hen's egg chorioallantoic membrane (HET-CAM) test has been developed, combining ImageJ analysis with Adobe(®) Photoshop(®). The irritation potential of an ophthalmic medicine can be quantified using this method, by monitoring damage to blood vessels. The evaluation of cysteamine containing hyaluronate gel is reported. The results demonstrated that the novel gel formulation is non-irritant to the ocular tissues, in line with saline solution (negative control). In conclusion, the modification of the established HET-CAM test can quantify the damage to minute blood vessels. These results offer the possibility to formulate cysteamine in an ocular applicable gel formulation.

 4. van der Waals screening by single-layer graphene and molybdenum disulfide.

  PubMed

  Tsoi, Stanislav; Dev, Pratibha; Friedman, Adam L; Stine, Rory; Robinson, Jeremy T; Reinecke, Thomas L; Sheehan, Paul E

  2014-12-23

  A sharp tip of atomic force microscope is employed to probe van der Waals forces of a silicon oxide substrate with adhered graphene. Experimental results obtained in the range of distances from 3 to 20 nm indicate that single-, double-, and triple-layer graphenes screen the van der Waals forces of the substrate. Fluorination of graphene, which makes it electrically insulating, lifts the screening in the single-layer graphene. The van der Waals force from graphene determined per layer decreases with the number of layers. In addition, increased hole doping of graphene increases the force. Finally, we also demonstrate screening of the van der Waals forces of the silicon oxide substrate by single- and double-layer molybdenum disulfide.

 5. Antony van Leeuwenhoek and the description of diaphragmatic flutter (respiratory myoclonus).

  PubMed

  Larner, Andrew J

  2005-08-01

  This article reviews the first account of diaphragmatic flutter, published by Antony van Leeuwenhoek, the renowned microscopist, in 1723. The completeness of the clinical description merits the eponymous description of Leeuwenhoek's disease.

 6. J. H. Van Vleck and Magnetism at the University of Wisconsin: 1928 -1934

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Huber, David

  2011-03-01

  In 1928, John Van Vleck returned to his alma mater to take a position in the Physics Department. Six years later he left to join the faculty of Harvard University. While Van Vleck was at Wisconsin, he began a series of theoretical studies that helped lay the foundation for the modern theory of magnetism in solids. In 1932 Van Vleck published his celebrated monograph, The Theory of Electric and Magnetic Susceptibilities, in which he made use of the new theory to explain the results of experimental studies in a variety of magnetic materials. In my talk, I will review the accomplishments of Van Vleck and his students during this period and also comment briefly on his notes for a second edition of the book.

 7. Quantitative determination of van Gogh's painting grounds using SEM/EDX.

  PubMed

  Haswell, Ralph; Carlyle, Leslie; Mensch, Kees T J

  2011-10-01

  We have investigated the potential of utilizing analytical electron microscopy to quantitatively examine the grounds used by van Gogh and, in particular, the absolute amount of extender employed. To determine the accuracy that can be achieved, a series of oil paint reconstructions were used as standards. The proportion of extender was measured using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy, and a relative error of 10% or better was achieved. The same method was then used to determine the ground composition of real samples from van Gogh paintings. The results obtained in this work are part of a more quantitative method of comparing and classifying paint cross sections, which will supplement the more traditional qualitative approach. The information obtained from this study is being used to add to our knowledge of the methods and materials used by van Gogh, which is helping in the reconstruction of van Gogh's oeuvre and attribution.

 8. Delivering Value by Preserving Values: An Interview with Douglas Van Houweling.

  ERIC Educational Resources Information Center

  EDUCAUSE Review, 2003

  2003-01-01

  Presents an interview with Douglas Van Houweling, president and CEO of the University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID), the formal organization supporting Internet2, and recipient of the EDUCAUSE Award for Excellence in Leadership. (EV)

 9. Electric G-Van demonstration and commercial assessment project. Final report

  SciTech Connect

  Braga, B.D.

  1992-12-01

  The Electric Power Research Institute was awarded this grant to continue the joint effort initiated by EPRI, and VE International to proceed beyond the prototype phase of the electric G-Van development. The goal of EPRI and VEHMA was to develop a market for the electric G-Van, and to distribute them to commercial fleet operators. The objective of this project was to produce G-Vans in a production facility that would be comparable to the GMC Truck internal combustion engine Vandura Van produced by General Motors in quality, reliability, durability and safety. An initial market assessment/demonstration phase of sixty (60) vehicles was to be undertaken, with the ability to expand production volume quickly to meet market demands. Brief description of each task of this grant is given and the actions taken by EPRI to complete them.

 10. Case report: illegal immigration via overloaded vans and the effects on a trauma system.

  PubMed

  Rodriguez, Darlene; Plata, Elizabeth; Caruso, Daniel

  2005-01-01

  The Arizona-Mexico border consists of 375 square miles of rural desert where temperature extremes, excessive sun exposure, and a lack of food and water are common. The desert poses an especially deadly threat to immigrants who attempt to cross it on foot. In an effort to smuggle humans across this region, smugglers transport people in vans that are loaded beyond the recommended vehicle weight limitations. The unrestrained occupants change the vehicle's center of gravity and increase the propensity for van rollovers. Van rollovers produce multiple casualties that quickly outstrip the resources of rural providers. The purpose of this article is to describe two cases that involved multiple victims injured in van rollovers that occurred on two consecutive days. The rollovers occurred in the rural areas outside of Phoenix, Arizona, and eventually taxed the entire metropolitan Phoenix area trauma system.

 11. Representation of Research Paradigms as a Function of Familiarity with Research Domains

  DTIC Science & Technology

  1992-07-01

  van de paradigma’s te kunnen vaststellen. Keuze van het Juiste paradigma werd bepaald door proefpersonen te vragen de betreffende zin te classificeren...als afkomstig van een bepaaid type onderzoek. De innoud van het paradigma werd bepaald door proefpersonen te, vragen zoveel kenmerken voor bet

 12. Wave acceleration of electrons in the Van Allen radiation belts.

  PubMed

  Horne, Richard B; Thorne, Richard M; Shprits, Yuri Y; Meredith, Nigel P; Glauert, Sarah A; Smith, Andy J; Kanekal, Shrikanth G; Baker, Daniel N; Engebretson, Mark J; Posch, Jennifer L; Spasojevic, Maria; Inan, Umran S; Pickett, Jolene S; Decreau, Pierrette M E

  2005-09-08

  The Van Allen radiation belts are two regions encircling the Earth in which energetic charged particles are trapped inside the Earth's magnetic field. Their properties vary according to solar activity and they represent a hazard to satellites and humans in space. An important challenge has been to explain how the charged particles within these belts are accelerated to very high energies of several million electron volts. Here we show, on the basis of the analysis of a rare event where the outer radiation belt was depleted and then re-formed closer to the Earth, that the long established theory of acceleration by radial diffusion is inadequate; the electrons are accelerated more effectively by electromagnetic waves at frequencies of a few kilohertz. Wave acceleration can increase the electron flux by more than three orders of magnitude over the observed timescale of one to two days, more than sufficient to explain the new radiation belt. Wave acceleration could also be important for Jupiter, Saturn and other astrophysical objects with magnetic fields.

 13. Some factors affecting tannase production by Aspergillus niger Van Tieghem

  PubMed Central

  Aboubakr, Hamada A.; El-Sahn, Malak A.; El-Banna, Amr A.

  2013-01-01

  One variable at a time procedure was used to evaluate the effect of qualitative variables on the production of tannase from Aspergillus niger Van Tieghem. These variables including: fermentation technique, agitation condition, tannins source, adding carbohydrates incorporation with tannic acid, nitrogen source type and divalent cations. Submerged fermentation under intermittent shaking gave the highest total tannase activity. Maximum extracellular tannase activity (305 units/50 mL) was attained in medium containing tannic acid as tannins source and sodium nitrate as nitrogen source at 30 °C for 96 h. All added carbohydrates showed significant adverse effects on the production of tannase. All tested divalent cations significantly decreased tannase production. Moreover, split plot design was carried out to study the effect of fermentation temperature and fermentation time on tannase production. The results indicated maximum tannase production (312.7 units/50 mL) at 35 °C for 96 h. In other words, increasing fermentation temperature from 30 °C to 35 °C resulted in increasing tannase production. PMID:24294255

 14. Van der Waals interactions in density functional theory

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Langreth, David C.

  2009-03-01

  The van der Waals density functional which we introduced half a decade agoootnotetextM. Dion et al. Phys. Rev. Lett. 92, 246401 (2004). and its self-consistent generalizationootnotetextT. Thonhauser et al., Phys. Rev. B 76, 125112 (2007). will be briefly reviewed. There are many collaborators in the application review that will follow, not only those who worked in the physics department at Rutgers% ootnotetextMaxime Dion, Aaron Puzder, T. Thonhauser, Valentino R. Cooper, Shen Li, Eamonn Murray, Lingzhu Kong, and Kyuho Lee. and at Chalmers,% ootnotetextHenrik Rydberg, Svetla Chakarova-K"ack, Jesper Kleis, Elsebeth Schr"oder, Per Hyldgaard, and Bengt I. Lundqvist. but also at Denmarks Technical University,% ootnotetextAndrei Kelkkanen, Poul G. Moses, Jesper Kleis, and Bengt I. Lundqvist. the chemistry department at Rutgers,% ootnotetextKonhoa Li, Jing Li, Yves Chabal, and Wilma K. Olson. and most recently at the University of Texas at Dallas.% ootnotetextNour Nijem and Yves Chabal. I will expand on our recent review article,ootnotetextD. C. Langreth et al., J. Phys. Cond. Mat. (in press). which hopefully will be published before the present talk, and include applications by other groups not listed below. If possible, I will also review results from a more recent collaboration to study nucleosomal DNA and beyond.

 15. Synchronization of two memristively coupled van der Pol oscillators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ignatov, M.; Hansen, M.; Ziegler, M.; Kohlstedt, H.

  2016-02-01

  The objective of this letter is to convey two essential principles of biological computing—synchronization and memory—in an electronic circuit with two van der Pol (vdP) oscillators coupled via a memristive device. The coupling was mediated by connecting the gate terminals of two programmable unijunction transistors through a resistance-capacitance network comprising an Ag-TiOx-Al memristive device. In the high resistance state the memristance was in the order of MΩ, which leads to two independent self-sustained oscillators characterized by the different frequencies f1 and f2 and no phase relation between the oscillations. Depending on the mediated pulse amplitude, the memristive device switched to the low resistance state after a few cycles and a frequency adaptation and phase locking were observed. The experimental results are underlined by theoretically considering a system of two coupled vdP equations. This experiment may pave the way to larger neuromorphic networks in which the coupling parameters (through memristive devices) can vary in time and strength and are able to remember the history of applied electrical potentials.

 16. Ion nose spectral structures observed by the Van Allen Probes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ferradas, C. P.; Zhang, J.-C.; Spence, H. E.; Kistler, L. M.; Larsen, B. A.; Reeves, G.; Skoug, R.; Funsten, H.

  2016-12-01

  We present a statistical study of nose-like structures observed in energetic hydrogen, helium, and oxygen ions near the inner edge of the plasma sheet. Nose structures are spectral features named after the characteristic shapes of energy bands or gaps in the energy-time spectrograms of in situ measured ion fluxes. Using 22 months of observations from the Helium Oxygen Proton Electron instrument onboard Van Allen Probe A, we determine the number of noses observed, and the minimum L shell reached and energy of each nose on each pass through the inner magnetosphere. We find that multiple noses occur more frequently in heavy ions than in H+ and are most often observed during quiet times. The heavy-ion noses penetrate to lower L shells than H+ noses, and there is an energy-magnetic local time (MLT) dependence in the nose locations and energies that is similar for all species. The observations are interpreted by using a steady state model of ion drift in the inner magnetosphere. The model is able to explain the energy and MLT dependence of the different types of nose structures. Different ion charge-exchange lifetimes are the main cause for the deeper penetration of heavy-ion noses. The species dependence and preferred geomagnetic conditions of multiple-nose events indicate that they must be on long drift paths, leading to strong charge-exchange effects. The results provide important insight into the spatial distribution, species dependence, and geomagnetic conditions under which nose structures occur.

 17. Clinical significance and prevalence of Blastocystis hominis in Van, Turkey

  PubMed Central

  Beyhan, Yunus E.; Yilmaz, Hasan; Cengiz, Zeynep T.; Ekici, Abdurrahman

  2015-01-01

  Objectives: To determine the associated clinical symptoms and prevalence of Blastocystis hominis (B. hominis). Methods: Stool samples of 50,185 patients (26,784 males and 23,401 females) who were received at the Parasitology Laboratory of Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey in the last 5 years were inspected microscopically using saline and iodine-stained wet-mount preparations. Age, gender, and symptoms of patients were recorded and their significance was evaluated. Results: The prevalence of B. hominis in the total sample was 0.54% (275/50185). Out of 275 infected patients, 143 (52%) were males, and 132 (48%) were female (χ2=0.884; p=0.348). The distribution of B. hominis infection was high in 7-13 aged children (34.9%) (χ2=306.8; p=0.001). Blastocystis was higher among symptomatic patients (70.2%) compared with asymptomatic patients (29.8%) (χ2=107.13; p=0.001). The most frequent clinical symptoms associated with the disease were abdominal pain (27.3%) and diarrhea (19.6%) followed by anorexia, fever, saliva, anal itching, and nausea. Conclusion: Blastocystis hominis is considered a causative agent of human disease in patients with recurrent symptoms. Due to the significant risk for zoonotic transmission, molecular techniques must be used to determine the route and source of infection. PMID:26318472

 18. Some factors affecting tannase production by Aspergillus niger Van Tieghem.

  PubMed

  Aboubakr, Hamada A; El-Sahn, Malak A; El-Banna, Amr A

  2013-01-01

  One variable at a time procedure was used to evaluate the effect of qualitative variables on the production of tannase from Aspergillus niger Van Tieghem. These variables including: fermentation technique, agitation condition, tannins source, adding carbohydrates incorporation with tannic acid, nitrogen source type and divalent cations. Submerged fermentation under intermittent shaking gave the highest total tannase activity. Maximum extracellular tannase activity (305 units/50 mL) was attained in medium containing tannic acid as tannins source and sodium nitrate as nitrogen source at 30 °C for 96 h. All added carbohydrates showed significant adverse effects on the production of tannase. All tested divalent cations significantly decreased tannase production. Moreover, split plot design was carried out to study the effect of fermentation temperature and fermentation time on tannase production. The results indicated maximum tannase production (312.7 units/50 mL) at 35 °C for 96 h. In other words, increasing fermentation temperature from 30 °C to 35 °C resulted in increasing tannase production.

 19. Scientia sexualis versus ars erotica: Foucault, van Gulik, Needham.

  PubMed

  Rocha, Leon Antonio

  2011-09-01

  This paper begins with a discussion of the scientia sexualis/ars erotica distinction, which Foucault first advances in History of Sexuality Vol. 1, and which has been employed by many scholars to do a variety of analytical work. Though Foucault has expressed his doubts regarding his conceptualization of the differences between Western and Eastern discourses of desire, he never entirely disowns the distinction. In fact, Foucault remains convinced that China must have an ars erotica. I will explore Foucault's sources of authority. To this end, I introduce the work of famous Dutch sinologist Robert Hans van Gulik, who published the tremendously influential Sexual Life in Ancient China in 1961, and also explore Joseph Needham's view on Chinese sex. I argue that, Foucault, in his fierce polemic against the "Repressive Hypothesis", himself imagined a utopian Other where pleasure and desire were organised differently. I end on a discuss on Orientalism and the project of "Sinography" of comparative literature scholars Haun Saussy, Eric Hayot and others.

 20. Van Der Pol model of a Cerenkov maser

  SciTech Connect

  Kleckner, M.; Ron, A.; Botton, M.

  1995-12-31

  A non-linear analysis of a Cerenkov maser is presented. The system consists of a ring configuration of a cylindrical waveguide filled with a dielectric material. A single transverse-magnetic mode is assumed to propagate in the system. A low-density pencil electron beam travels in part of the ring, confined by a strong axial magnetic field. Using the single-particle description for the beam and the wave equation for the field, we obtain a set of two coupled non-linear differential equations describing the slowly varying amplitude and phase of the electromagnetic mode. The gain per path is assumed to be small and the spatial growth of the field is neglected. The resulting time dependent amplitude includes the exponential gain of the linear stage and the saturation to its maximum value. The time dependent frequency is also calculated. The two equations are combined to a single Van Der Pol equation with a non-linear restoring force. This description demonstrates the similarities and differences between the Cerenkov maser and other lasing systems.

 1. Growth charts for children with Ellis-van Creveld syndrome.

  PubMed

  Verbeek, Sabine; Eilers, Paul H C; Lawrence, Kate; Hennekam, Raoul C M; Versteegh, Florens G A

  2011-02-01

  Ellis-van Creveld (EvC) syndrome is a congenital malformation syndrome with marked growth retardation. In this study, specific growth charts for EvC patients were derived to allow better follow-up of growth and earlier detection of growth patterns unusual for EvC. With the use of 235 observations of 101 EvC patients (49 males, 52 females), growth charts for males and females from 0 to 20 years of age were derived. Longitudinal and cross-sectional data were collected from an earlier review of growth data in EvC, a database of EvC patients, and from recent literature. To model the growth charts, the GAMLSS package for the R statistical program was used. Height of EvC patients was compared to healthy children using Dutch growth charts. Data are presented both on a scale for age and on a scale for the square root of age. Compared to healthy Dutch children, mean height standard deviation score values for male and female EvC patients were -3.1 and -3.0, respectively. The present growth charts should be useful in the follow-up of EvC patients. Most importantly, early detection of growth hormone deficiency, known to occur in EvC, will be facilitated.

 2. Consistent van der Waals radii for the whole main group.

  PubMed

  Mantina, Manjeera; Chamberlin, Adam C; Valero, Rosendo; Cramer, Christopher J; Truhlar, Donald G

  2009-05-14

  Atomic radii are not precisely defined but are nevertheless widely used parameters in modeling and understanding molecular structure and interactions. The van der Waals radii determined by Bondi from molecular crystals and data for gases are the most widely used values, but Bondi recommended radius values for only 28 of the 44 main-group elements in the periodic table. In the present Article, we present atomic radii for the other 16; these new radii were determined in a way designed to be compatible with Bondi's scale. The method chosen is a set of two-parameter correlations of Bondi's radii with repulsive-wall distances calculated by relativistic coupled-cluster electronic structure calculations. The newly determined radii (in A) are Be, 1.53; B, 1.92; Al, 1.84; Ca, 2.31; Ge, 2.11; Rb, 3.03; Sr, 2.49; Sb, 2.06; Cs, 3.43; Ba, 2.68; Bi, 2.07; Po, 1.97; At, 2.02; Rn, 2.20; Fr, 3.48; and Ra, 2.83.

 3. van Hove Singularity Enhanced Photochemical Reactivity of Twisted Bilayer Graphene.

  PubMed

  Liao, Lei; Wang, Huan; Peng, Han; Yin, Jianbo; Koh, Ai Leen; Chen, Yulin; Xie, Qin; Peng, Hailin; Liu, Zhongfan

  2015-08-12

  Twisted bilayer graphene (tBLG) exhibits van Hove singularities (VHSs) in the density of states that can be tuned by changing the twist angle (θ), sparking various novel physical phenomena. Much effort has been devoted to investigate the θ-dependent physical properties of tBLG. Yet, the chemical properties of tBLG with VHSs, especially the chemical reactivity, remain unexplored. Here we report the first systematic study on the chemistry of tBLG through the photochemical reaction between graphene and benzoyl peroxide. Twisted bilayer graphene exhibits θ-dependent reactivity, and remarkably enhanced reactivity is obtained when the energy of incident laser matches with the energy interval of the VHSs of tBLG. This work provides an insight on the chemistry of tBLG, and the successful enhancement of chemical reactivity derived from VHS is highly beneficial for the controllable chemical modification of tBLG as well as the development of tBLG based devices.

 4. Butterfly inclusions in Van Schrieck masterpieces. Techniques and optical properties

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Berthier, S.; Boulenguez, J.; Menu, M.; Mottin, B.

  2008-07-01

  Dutch painter Otto Marseus Van Schrieck (1619 1678) is famous for his invention of “sottobosco”. These specific still-life paintings are characterized by the presence of various living organisms (mainly insects and plants) directly on the canvas. We will focus our attention on the painting kept in the museum of Grenoble, France, where a real butterfly is pasted on the canvas. The actual butterfly is a common Nymphalidae, Inachis io, presented in a static position on the dorsal side, without any perspective, compared to the neighboring butterflies. The colors of this butterfly are mainly due to pigments, melanin (black to brown) and ommochromes (yellow, orange, red) often in granules configuration that introduce scattering of light superimposed to the classical selective absorption, except in the ocelli of the hind wings where the blue coloration is due to interferential effects. The nearly perfect refraction index equality between the varnish and the chitin, the main constituent of the butterfly wings, deeply affects its colors. This leads the artist to a final intervention in some parts of the wings, revealed by microscope observation.

 5. Thermionic Energy Conversion Based on Graphene van der Waals Heterostructures

  PubMed Central

  Liang, Shi-Jun; Liu, Bo; Hu, Wei; Zhou, Kun; Ang, L. K.

  2017-01-01

  Seeking for thermoelectric (TE) materials with high figure of merit (or ZT), which can directly converts low-grade wasted heat (400 to 500 K) into electricity, has been a big challenge. Inspired by the concept of multilayer thermionic devices, we propose and design a solid-state thermionic devices (as a power generator or a refrigerator) in using van der Waals (vdW) heterostructure sandwiched between two graphene electrodes, to achieve high energy conversion efficiency in the temperature range of 400 to 500 K. The vdW heterostructure is composed of suitable multiple layers of transition metal dichalcogenides (TMDs), such as MoS2, MoSe2, WS2 and WSe2. From our calculations, WSe2 and MoSe2 are identified as two ideal TMDs (using the reported experimental material’s properties), which can harvest waste heat at 400 K with efficiencies about 7% to 8%. To our best knowledge, this design is the first in combining the advantages of graphene electrodes and TMDs to function as a thermionic-based device. PMID:28387363

 6. Molecular Interactions in Particular Van der Waals Nanoclusters

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jungclas, Hartmut; Komarov, Viacheslav V.; Popova, Anna M.; Schmidt, Lothar

  2017-01-01

  A method is presented to analyse the interaction energies in a nanocluster, which is consisting of three neutral molecules bound by non-covalent long range Van der Waals forces. One of the molecules (M0) in the nanocluster has a permanent dipole moment, whereas the two other molecules (M1 and M2) are non-polar. Analytical expressions are obtained for the numerical calculation of the dispersion and induction energies of the molecules in the considered nanocluster. The repulsive forces at short intermolecular distances are taken into account by introduction of damping functions. Dispersion and induction energies are calculated for a nanocluster with a definite geometry, in which the polar molecule M0 is a linear hydrocarbon molecule C5H10 and M1 and M2 are pyrene molecules. The calculations are done for fixed distances between the two pyrene molecules. The results show that the induction energies in the considered three-molecular nanocluster are comparable with the dispersion energies. Furthermore, the sum of induction energies in the substructure (M0, M1) of the considered nanocluster is much higher than the sum of induction energies in a two-molecular nanocluster with similar molecules (M0, M1) because of the absence of an electrostatic field in the latter case. This effect can be explained by the essential intermolecular induction in the three-molecular nanocluster.

 7. High broad-band photoresponsivity of mechanically formed InSe-graphene van der Waals heterostructures.

  PubMed

  Mudd, Garry W; Svatek, Simon A; Hague, Lee; Makarovsky, Oleg; Kudrynskyi, Zakhar R; Mellor, Christopher J; Beton, Peter H; Eaves, Laurence; Novoselov, Kostya S; Kovalyuk, Zakhar D; Vdovin, Evgeny E; Marsden, Alex J; Wilson, Neil R; Patanè, Amalia

  2015-07-01

  High broad-band photoresponsivity of mechanically formed InSe-graphene van der Waals heterostructures is achieved by exploiting the broad-band transparency of graphene, the direct bandgap of InSe, and the favorable band line up of InSe with graphene. The photoresponsivity exceeds that for other van der Waals heterostructures and the spectral response extends from the near-infrared to the visible spectrum.

 8. Graphene Substrate for van der Waals Epitaxy of Layer-Structured Bismuth Antimony Telluride Thermoelectric Film.

  PubMed

  Kim, Eun Sung; Hwang, Jae-Yeol; Lee, Kyu Hyoung; Ohta, Hiromichi; Lee, Young Hee; Kim, Sung Wng

  2017-02-01

  Graphene as a substrate for the van der Waals epitaxy of 2D layered materials is utilized for the epitaxial growth of a layer-structured thermoelectric film. Van der Waals epitaxial Bi0.5 Sb1.5 Te3 film on graphene synthesized via a simple and scalable fabrication method exhibits good crystallinity and high thermoelectric transport properties comparable to single crystals.

 9. Modified van der Pauw method based on formulas solvable by the Banach fixed point method

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cieśliński, Jan L.

  2012-11-01

  We propose a modification of the standard van der Pauw method for determining the resistivity and Hall coefficient of flat thin samples of arbitrary shape. Considering a different choice of resistance measurements we derive a new formula which can be numerically solved (with respect to sheet resistance) by the Banach fixed point method for any values of experimental data. The convergence is especially fast in the case of almost symmetric van der Pauw configurations (e.g., clover shaped samples).

 10. Structural and functional adaptation of vancomycin resistance VanT serine racemases

  SciTech Connect

  Meziane-Cherif, Djalal; Stogios, Peter J.; Evdokimova, Elena; Egorova, Olga; Savchenko, Alexei; Courvalin, Patrice

  2015-08-11

  Vancomycin resistance in Gram-positive bacteria results from the replacement of the D-alanyl–D-alanine target of peptidoglycan precursors with D-alanyl–D-lactate or D-alanyl–D-serine (D-Ala-D-Ser), to which vancomycin has low binding affinity. VanT is one of the proteins required for the production of D-Ala-D-Ser-terminating precursors by converting L-Ser to D-Ser. VanT is composed of two domains, an N-terminal membrane-bound domain, likely involved in L-Ser uptake, and a C-terminal cytoplasmic catalytic domain which is related to bacterial alanine racemases. To gain insight into the molecular function of VanT, the crystal structure of the catalytic domain of VanTG from VanG-type resistant Enterococcus faecalis BM4518 was determined. The structure showed significant similarity to type III pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent alanine racemases, which are essential for peptidoglycan synthesis. Comparative structural analysis between VanTG and alanine racemases as well as site-directed mutagenesis identified three specific active site positions centered around Asn696 which are responsible for theL-amino acid specificity. This analysis also suggested that VanT racemases evolved from regular alanine racemases by acquiring additional selectivity toward serine while preserving that for alanine. The 4-fold-lower relative catalytic efficiency of VanTG against L-Ser versus L-Ala implied that this enzyme relies on its membrane-bound domain for L-Ser transport to increase the overall rate of D-Ser production. These findings illustrate how vancomycin pressure selected for molecular adaptation of a housekeeping enzyme to a bifunctional enzyme to allow for peptidoglycan remodeling, a strategy increasingly observed in antibiotic-resistant bacteria.

 11. Structural and functional adaptation of vancomycin resistance VanT serine racemases

  DOE PAGES

  Meziane-Cherif, Djalal; Stogios, Peter J.; Evdokimova, Elena; ...

  2015-08-11

  Vancomycin resistance in Gram-positive bacteria results from the replacement of the D-alanyl–D-alanine target of peptidoglycan precursors with D-alanyl–D-lactate or D-alanyl–D-serine (D-Ala-D-Ser), to which vancomycin has low binding affinity. VanT is one of the proteins required for the production of D-Ala-D-Ser-terminating precursors by converting L-Ser to D-Ser. VanT is composed of two domains, an N-terminal membrane-bound domain, likely involved in L-Ser uptake, and a C-terminal cytoplasmic catalytic domain which is related to bacterial alanine racemases. To gain insight into the molecular function of VanT, the crystal structure of the catalytic domain of VanTG from VanG-type resistant Enterococcus faecalis BM4518 wasmore » determined. The structure showed significant similarity to type III pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent alanine racemases, which are essential for peptidoglycan synthesis. Comparative structural analysis between VanTG and alanine racemases as well as site-directed mutagenesis identified three specific active site positions centered around Asn696 which are responsible for theL-amino acid specificity. This analysis also suggested that VanT racemases evolved from regular alanine racemases by acquiring additional selectivity toward serine while preserving that for alanine. The 4-fold-lower relative catalytic efficiency of VanTG against L-Ser versus L-Ala implied that this enzyme relies on its membrane-bound domain for L-Ser transport to increase the overall rate of D-Ser production. These findings illustrate how vancomycin pressure selected for molecular adaptation of a housekeeping enzyme to a bifunctional enzyme to allow for peptidoglycan remodeling, a strategy increasingly observed in antibiotic-resistant bacteria.« less

 12. New orbits for comets C/1843 J1 (Mauvais) and C/1853 W1 (van Arsdale)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Branham, R. L., Jr.

  2015-12-01

  New orbits for comet C/1843 J1 (Mauvais) and comet C/1853 W1 (van Arsdale) are calculated. Both orbits are hyperbolic, with e=1.001145 and semi-major axis a= -1412.18 AU for Mauvais and e=1.000700 and a= -2919.24 AU for van Arsdale. Integrating the orbits backwards indicate that both comets were born in the far Oort cloud.

 13. Structural and Functional Adaptation of Vancomycin Resistance VanT Serine Racemases

  PubMed Central

  Meziane-Cherif, Djalal; Stogios, Peter J.; Evdokimova, Elena; Egorova, Olga

  2015-01-01

  ABSTRACT Vancomycin resistance in Gram-positive bacteria results from the replacement of the d-alanyl–d-alanine target of peptidoglycan precursors with d-alanyl–d-lactate or d-alanyl–d-serine (d-Ala-d-Ser), to which vancomycin has low binding affinity. VanT is one of the proteins required for the production of d-Ala-d-Ser-terminating precursors by converting l-Ser to d-Ser. VanT is composed of two domains, an N-terminal membrane-bound domain, likely involved in l-Ser uptake, and a C-terminal cytoplasmic catalytic domain which is related to bacterial alanine racemases. To gain insight into the molecular function of VanT, the crystal structure of the catalytic domain of VanTG from VanG-type resistant Enterococcus faecalis BM4518 was determined. The structure showed significant similarity to type III pyridoxal 5′-phosphate (PLP)-dependent alanine racemases, which are essential for peptidoglycan synthesis. Comparative structural analysis between VanTG and alanine racemases as well as site-directed mutagenesis identified three specific active site positions centered around Asn696 which are responsible for the l-amino acid specificity. This analysis also suggested that VanT racemases evolved from regular alanine racemases by acquiring additional selectivity toward serine while preserving that for alanine. The 4-fold-lower relative catalytic efficiency of VanTG against l-Ser versus l-Ala implied that this enzyme relies on its membrane-bound domain for l-Ser transport to increase the overall rate of d-Ser production. These findings illustrate how vancomycin pressure selected for molecular adaptation of a housekeeping enzyme to a bifunctional enzyme to allow for peptidoglycan remodeling, a strategy increasingly observed in antibiotic-resistant bacteria. PMID:26265719

 14. A Polarimetric Extension of the van Cittert-Zernike Theorem for Use with Microwave Interferometers

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Piepmeier, J. R.; Simon, N. K.

  2004-01-01

  The van Cittert-Zernike theorem describes the Fourier-transform relationship between an extended source and its visibility function. Developments in classical optics texts use scalar field formulations for the theorem. Here, we develop a polarimetric extension to the van Cittert-Zernike theorem with applications to passive microwave Earth remote sensing. The development provides insight into the mechanics of two-dimensional interferometric imaging, particularly the effects of polarization basis differences between the scene and the observer.

 15. Outbreak of vancomycin-susceptible Enterococcus faecium containing the wild-type vanA gene.

  PubMed

  Szakacs, Tom A; Kalan, Lindsay; McConnell, Michael J; Eshaghi, Alireza; Shahinas, Dea; McGeer, Allison; Wright, Gerry D; Low, Donald E; Patel, Samir N

  2014-05-01

  Accurate detection of vancomycin-resistant enterococci (VRE) is essential in preventing transmission in health care settings. Chromogenic media are widely used for screening VRE because of fast turnaround times (TAT) and high sensitivity. We report an outbreak of Enterococcus faecium bearing vanA yet susceptible to vancomycin (vancomycin-variable Enterococcus [VVE]). Between October 2009 to March 2011, clinical and screening specimens (n=14,747) were screened for VRE using VRE-selective medium and/or PCR. VVE isolates were genotyped to determine relatedness. Plasmids from these isolates were characterized by sequencing. Overall, 52 VVE isolates were identified, comprising 15% of all VRE isolates identified. Isolates demonstrated growth on Brilliance VRE agar (Oxoid) at 24 h of incubation but did not grow on brain heart infusion agar with 6 μg/ml vancomycin (Oxoid) or bile esculin azide agar with 6 μg/ml vancomycin (Oxoid) and were susceptible to vancomycin. Genotyping of 20 randomly selected VVE isolates revealed that 15/20 were identical, while 5 were highly related. PCR of the VVE transposon confirmed the presence of vanHAXY gene cluster; however, vanS (sensor) and vanR (regulator) genes were absent. The outbreak was controlled through routine infection control measures. We report an emergence of a fit strain of E. faecium containing vanA yet susceptible to vancomycin. Whether this new strain represents VRE has yet to be determined; however, unique testing procedures are required for reliable identification of VVE.

 16. A Silenced vanA Gene Cluster on a Transferable Plasmid Caused an Outbreak of Vancomycin-Variable Enterococci

  PubMed Central

  Sivertsen, Audun; Pedersen, Torunn; Larssen, Kjersti Wik; Bergh, Kåre; Rønning, Torunn Gresdal; Radtke, Andreas

  2016-01-01

  We report an outbreak of vancomycin-variable vanA+ enterococci (VVE) able to escape phenotypic detection by current guidelines and demonstrate the molecular mechanisms for in vivo switching into vancomycin resistance and horizontal spread of the vanA cluster. Forty-eight vanA+ Enterococcus faecium isolates and one Enterococcus faecalis isolate were analyzed for clonality with pulsed-field gel electrophoresis (PFGE), and their vanA gene cluster compositions were assessed by PCR and whole-genome sequencing of six isolates. The susceptible VVE strains were cultivated in brain heart infusion broth containing vancomycin at 8 μg/ml for in vitro development of resistant VVE. The transcription profiles of susceptible VVE and their resistant revertants were assessed using quantitative reverse transcription-PCR. Plasmid content was analyzed with S1 nuclease PFGE and hybridizations. Conjugative transfer of vanA was assessed by filter mating. The only genetic difference between the vanA clusters of susceptible and resistant VVE was an ISL3-family element upstream of vanHAX, which silenced vanHAX gene transcription in susceptible VVE. Furthermore, the VVE had an insertion of IS1542 between orf2 and vanR that attenuated the expression of vanHAX. Growth of susceptible VVE occurred after 24 to 72 h of exposure to vancomycin due to excision of the ISL3-family element. The vanA gene cluster was located on a transferable broad-host-range plasmid also detected in outbreak isolates with different pulsotypes, including one E. faecalis isolate. Horizontally transferable silenced vanA able to escape detection and revert into resistance during vancomycin therapy represents a new challenge in the clinic. Genotypic testing of invasive vancomycin-susceptible enterococci by vanA-PCR is advised. PMID:27139479

 17. Temperature of the plasmasphere from Van Allen Probes HOPE

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Genestreti, K. J.; Goldstein, J.; Corley, G. D.; Farner, W.; Kistler, L. M.; Larsen, B. A.; Mouikis, C. G.; Ramnarace, C.; Skoug, R. M.; Turner, N. E.

  2017-01-01

  We introduce two novel techniques for estimating temperatures of very low energy space plasmas using, primarily, in situ data from an electrostatic analyzer mounted on a charged and moving spacecraft. The techniques are used to estimate proton temperatures during intervals where the bulk of the ion plasma is well below the energy bandpass of the analyzer. Both techniques assume that the plasma may be described by a one-dimensional E→×B→ drifting Maxwellian and that the potential field and motion of the spacecraft may be accounted for in the simplest possible manner, i.e., by a linear shift of coordinates. The first technique involves the application of a constrained theoretical fit to a measured distribution function. The second technique involves the comparison of total and partial-energy number densities. Both techniques are applied to Van Allen Probes Helium, Oxygen, Proton, and Electron (HOPE) observations of the proton component of the plasmasphere during two orbits on 15 January 2013. We find that the temperatures calculated from these two order-of-magnitude-type techniques are in good agreement with typical ranges of the plasmaspheric temperature calculated using retarding potential analyzer-based measurements - generally between 0.2 and 2 eV (2000-20,000 K). We also find that the temperature is correlated with L shell and hot plasma density and is negatively correlated with the cold plasma density. We posit that the latter of these three relationships may be indicative of collisional or wave-driven heating of the plasmasphere in the ring current overlap region. We note that these techniques may be easily applied to similar data sets or used for a variety of purposes.

 18. Van der Waals coefficients beyond the classical shell model

  SciTech Connect

  Tao, Jianmin; Fang, Yuan; Hao, Pan; Scuseria, G. E.; Ruzsinszky, Adrienn; Perdew, John P.

  2015-01-14

  Van der Waals (vdW) coefficients can be accurately generated and understood by modelling the dynamic multipole polarizability of each interacting object. Accurate static polarizabilities are the key to accurate dynamic polarizabilities and vdW coefficients. In this work, we present and study in detail a hollow-sphere model for the dynamic multipole polarizability proposed recently by two of the present authors (JT and JPP) to simulate the vdW coefficients for inhomogeneous systems that allow for a cavity. The inputs to this model are the accurate static multipole polarizabilities and the electron density. A simplification of the full hollow-sphere model, the single-frequency approximation (SFA), circumvents the need for a detailed electron density and for a double numerical integration over space. We find that the hollow-sphere model in SFA is not only accurate for nanoclusters and cage molecules (e.g., fullerenes) but also yields vdW coefficients among atoms, fullerenes, and small clusters in good agreement with expensive time-dependent density functional calculations. However, the classical shell model (CSM), which inputs the static dipole polarizabilities and estimates the static higher-order multipole polarizabilities therefrom, is accurate for the higher-order vdW coefficients only when the interacting objects are large. For the lowest-order vdW coefficient C{sub 6}, SFA and CSM are exactly the same. The higher-order (C{sub 8} and C{sub 10}) terms of the vdW expansion can be almost as important as the C{sub 6} term in molecular crystals. Application to a variety of clusters shows that there is strong non-additivity of the long-range vdW interactions between nanoclusters.

 19. Ion nose spectral structures observed by the Van Allen Probes

  DOE PAGES

  Ferradas, C. P.; Zhang, J. -C.; Spence, H. E.; ...

  2016-11-22

  Here, we present a statistical study of nose-like structures observed in energetic hydrogen, helium, and oxygen ions near the inner edge of the plasma sheet. Nose structures are spectral features named after the characteristic shapes of energy bands or gaps in the energy-time spectrograms of in situ measured ion fluxes. Using 22 months of observations from the Helium Oxygen Proton Electron (HOPE) instrument onboard Van Allen Probe A, we determine the number of noses observed, and the minimum L-shell reached and energy of each nose on each pass through the inner magnetosphere. We find that multiple noses occur more frequentlymore » in heavy ions than in H+, and are most often observed during quiet times. The heavy-ion noses penetrate to lower L shells than H+ noses and there is an energy-magnetic local time (MLT) dependence in the nose locations and energies that is similar for all species. The observations are interpreted using a steady-state model of ion drift in the inner magnetosphere. The model is able to explain the energy and MLT dependence of the different types of nose structures. Different ion charge exchange lifetimes are the main cause for the deeper penetration of heavy-ion noses. The species dependence and preferred geomagnetic conditions of multiple-nose events indicate that they must be on long drift paths, leading to strong charge-exchange effects. The results provide important insight into the spatial distribution, species dependence, and geomagnetic conditions under which nose structures occur.« less

 20. Ion nose spectral structures observed by the Van Allen Probes

  SciTech Connect

  Ferradas, C. P.; Zhang, J. -C.; Spence, H. E.; Kistler, L. M.; Larsen, Brian Arthur; Reeves, Geoffrey D.; Skoug, Ruth M.; Funsten, Herbert O.

  2016-11-22

  Here, we present a statistical study of nose-like structures observed in energetic hydrogen, helium, and oxygen ions near the inner edge of the plasma sheet. Nose structures are spectral features named after the characteristic shapes of energy bands or gaps in the energy-time spectrograms of in situ measured ion fluxes. Using 22 months of observations from the Helium Oxygen Proton Electron (HOPE) instrument onboard Van Allen Probe A, we determine the number of noses observed, and the minimum L-shell reached and energy of each nose on each pass through the inner magnetosphere. We find that multiple noses occur more frequently in heavy ions than in H+, and are most often observed during quiet times. The heavy-ion noses penetrate to lower L shells than H+ noses and there is an energy-magnetic local time (MLT) dependence in the nose locations and energies that is similar for all species. The observations are interpreted using a steady-state model of ion drift in the inner magnetosphere. The model is able to explain the energy and MLT dependence of the different types of nose structures. Different ion charge exchange lifetimes are the main cause for the deeper penetration of heavy-ion noses. The species dependence and preferred geomagnetic conditions of multiple-nose events indicate that they must be on long drift paths, leading to strong charge-exchange effects. The results provide important insight into the spatial distribution, species dependence, and geomagnetic conditions under which nose structures occur.

 1. Who Do We Deploy for Psychological Operations: A Function Profile for TPT Members

  DTIC Science & Technology

  2008-01-01

  Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappeljk TNO efe sle n V ilig eldonderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific...tactical PSYOPS teams (TPT) te selecteren. van psychologische operaties bij’rNO te komen tot een competentieprotiel voor de Nederlandse TPT-leden. Bovendien...interviews met en competentieprofielen. verhoudingen (sensitieve/intuftieve Nederlandse militairen werkzaarn op het Het competentiegedeelte van het functie

 2. Performance Measures: Search Performance for Different Fields-of Regard (prestatiemeting se: zoekprstatie bij geinstrumenteerd zien)

  DTIC Science & Technology

  2006-07-01

  FOV) grootte, resolutie, en opvallendheid van het doel. Proefpersonen moesten in een experiment zoeken naar doelen in geprojecteerde digitale foto’s. De...Zoekplaten De zoekplaten bestonden uit geprojecteerde digitale foto’s van landschappen en stadssc~nes met daarin een doel (zie figuur 2, 3 & 4). Dit...De resolutie Het beeldmateriaal werd opgenomen met een digitale camera van het type Sony DSC- P 12. De resolutie van de oorspron~ketijke beelden was

 3. [In Process Citation].

  PubMed

  Vermaire, J H

  2014-10-01

  Bij het boeken van een vliegticket of treinkaartje komt de boeker van de reis onvermijdelijk voor de keuze tussen ‘first class’ of ‘economy’ te staan. Wat de uiteindelijke keuze wordt, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is het beschikbare aantal plaatsen belangrijk, maar zeker ook de preferenties van de reiziger (de waarde die men hecht aan beenruimte, een krant of iets te eten onderweg) en het beschikbare budget. Economie is de wetenschap die zich met deze vraagstukken bezighoudt.

 4. An Automated Air Sampling System Comprising an OPTIC GC Injector II, Quantification of VX Vapour

  DTIC Science & Technology

  2006-01-01

  hetsveeii t[lie contracting parties. S2006 INO 747n-7-6/- ()7V’ TNO I ensvorzknIN Een geautomatiseerd luchtmonstername- systeem met een OPTIC...de dampconcentratie. Het vorige rapport in deze serie beschreef de bepaling van soman-damp met dit systeem . Dit rapport beschrijft de bepaling van VX...van VX in de uitstromende lucht zal niet eenvoudig zijn. Beschrijving van de werkzaamheden Het OPTIC- systeem werd getest met het zenuwgas VX, dat qua

 5. Mutual regulation of ntcA and hetR during heterocyst differentiation requires two similar PP2C-type protein phosphatases, PrpJ1 and PrpJ2, in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  PubMed

  Jang, Jichan; Shi, Lei; Tan, Hui; Janicki, Annick; Zhang, Cheng-Cai

  2009-10-01

  The filamentous cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120 can form heterocysts for N(2) fixation. Initiation of heterocyst differentiation depends on mutual regulation of ntcA and hetR. Control of hetR expression by NtcA is partially mediated by nrrA, but other factors must be involved in this regulation. Anabaena has two closely related PP2C-type protein phosphatases, PrpJ1 (formerly PrpJ) and PrpJ2; PrpJ1 is involved in heterocyst maturation. In this study, we show that PrpJ2, like PrpJ1, has Mn(2+)-dependent phosphatase activity. We further demonstrate that whereas prpJ2 is dispensable for cell growth under different nitrogen regimens tested, a double mutant with both prpJ1 and prpJ2 disrupted did not initiate heterocyst differentiation. Ectopic expression of hetR in the double mutant could rescue the failure to initiate heterocyst development, but the heterocysts formed, like those of a prpJ1 single mutant, were not mature. The expression of prpJ2 was enhanced during heterocyst development, and the upregulation of the gene was directly under the control of NtcA. Upregulation of both ntcA and hetR was affected in the double mutant. We propose that PrpJ1 and PrpJ2 together are required for mutual regulation of ntcA and hetR and are thus involved in regulation of the initiation of heterocyst differentiation.

 6. Clamping instability and van der Waals forces in carbon nanotube mechanical resonators.

  PubMed

  Aykol, Mehmet; Hou, Bingya; Dhall, Rohan; Chang, Shun-Wen; Branham, William; Qiu, Jing; Cronin, Stephen B

  2014-05-14

  We investigate the role of weak clamping forces, typically assumed to be infinite, in carbon nanotube mechanical resonators. Due to these forces, we observe a hysteretic clamping and unclamping of the nanotube device that results in a discrete drop in the mechanical resonance frequency on the order of 5-20 MHz, when the temperature is cycled between 340 and 375 K. This instability in the resonant frequency results from the nanotube unpinning from the electrode/trench sidewall where it is bound weakly by van der Waals forces. Interestingly, this unpinning does not affect the Q-factor of the resonance, since the clamping is still governed by van der Waals forces above and below the unpinning. For a 1 μm device, the drop observed in resonance frequency corresponds to a change in nanotube length of approximately 50-65 nm. On the basis of these findings, we introduce a new model, which includes a finite tension around zero gate voltage due to van der Waals forces and shows better agreement with the experimental data than the perfect clamping model. From the gate dependence of the mechanical resonance frequency, we extract the van der Waals clamping force to be 1.8 pN. The mechanical resonance frequency exhibits a striking temperature dependence below 200 K attributed to a temperature-dependent slack arising from the competition between the van der Waals force and the thermal fluctuations in the suspended nanotube.

 7. Physisorption of benzene on a tin dioxide surface: van der Waals interaction

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Viitala, Matti; Kuisma, Mikael; Rantala, Tapio T.

  2012-02-01

  An adsorption study of the benzene molecule on SnO2 (110) surfaces with the density functional theory is extended to include the van der Waals interaction. We compare adsorption onto two model surfaces of SnO2, oxygen rich (stoichiometric) and oxygen poor (reduced), considered as limiting cases of varying oxygen abundance. With the chosen van der Waals approach [M. Dion, H. Rydberg, E. Schröder, D. C. Langreth, and B. I. Lundqvist, Phys. Rev. Lett.PRLTAO0031-900710.1103/PhysRevLett.92.246401 92, 246401 (2004)] it is found that on the stoichiometric surface, where binding has both a covalent nature and an ionic nature, with the addition of the van der Waals interaction the adsorption energy becomes somewhat stronger. However, on the reduced surface, where binding was earlier predicted to be more physisorptionlike by using a standard generalized gradient approximation (GGA) approach, the van der Waals interaction increases the adsorption energy by a larger factor. Furthermore, three different local-density approximation and GGA functionals are compared, as corrected with the van der Waals scheme. It is found that the correction brings those three to reasonably similar descriptions of adsorption on both surfaces.

 8. Evolutionary morphology in Belgium: the fortunes of the "van Beneden School," 1870-1900.

  PubMed

  De Bont, Raf

  2008-01-01

  In historical literature, Edouard van Beneden (1846-1910) is mostly remembered for his cytological discoveries. Less well known, however, is that he also introduced evolutionary morphology--and indeed evolutionary theory as such--in the Belgian academic world. The introduction of this research programme cannot be understood without taking both the international and the national context into account. It was clearly the German example of the Jena University that inspired van Beneden in his research interests. The actual launch of evolutionary morphology at his University of Liège was, however, also connected with the dynamic of Belgian university reforms and the local rationale of creating a research "school." Thanks to his networks, his mastering of the rhetoric of the "new" biology, his low ideological profile and his capitalising on the new academic élan in late-19th century Belgium, van Beneden managed to turn his programme into a local success from the 1870s onwards. Two decades later, however, the conceptual underpinnings of evolutionary morphology came under attack and the "Van Beneden School" lost much of its vitality. Despite this, van Beneden's evolutionary morphology was prototypical for the research that was to come. He was one of the first scientific heavyweights in Belgium to turn the university laboratory into a centre of scientific practice and the hub of a research school.

 9. Science, Sex, and Pictures: Reflections on Van Fraassen's Use of Perspectival Representations

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Okruhlik, Kathleen

  2014-03-01

  Bas van Fraassen's brand of empiricism, as articulated in his well-known constructive empiricism and his more recent empiricist structuralism, has been developed using the so-called semantic approach to scientific theories. This approach has allowed van Fraassen to espouse quite a robust form of non-realism about unobservable entities while avoiding some of the problems that contributed to the demise of logical empiricism. I shall argue, however, that in other respects van Fraassen replicates many of the serious shortcomings associated with the earlier tradition -- despite the fact that his choice of language sometimes obscures those similarities. Because van Fraassen's empiricist structuralism is much less well-known than his constructive empiricism, the rather lengthy first section of this paper provides an overview and initial assessment of that position. Subsequent sections deal with the ways in which van Fraassen's very sophisticated form of empiricism not only fails to address some of the most serious shortcomings of logical empiricism but actually reinforces them. The chief focus is on the failure to address issues that arise from the historical and social contexts within which science is pursued -- this despite a vocabulary rich in references to perspectivity, pragmatics, context, use, and aims.

 10. Van, Turkey earthquake of 23 october 2011, mw 7.2; an overview on disaster management.

  PubMed

  Zaré, Mehdi; Nazmazar, Behnaz

  2013-01-01

  An earthquake was happened on 23 October 2011 in Van, Turkey (Mw7.2) at the eastern most area of Anatolian plateau and in the neighborhood of Iranian border (West Azerbaijan Province). The study was performed based on field and office observations and has been focused on the process of disaster management in Turkey after the 23 October 2011 earthquake. We surveyed the quake from the view point of disaster management, and study the relief process during and after the catastrophe. The day-to-day disaster management procedure in seventeen days after the event has been scrutinized as well. The number of victims and extent of damage in Van earthquake was relatively limited according to the national experiences and recent modernization of infrastructures in Turkey. The Van earthquake caused 644 deaths and demolishing of several buildings in the cities of Van and Erciş in Van Province. The performance of the government organizations is however criticized based on their response to the event.

 11. Van, Turkey Earthquake of 23 October 2011, Mw 7.2; An Overview on Disaster Management

  PubMed Central

  ZARÉ, Mehdi; NAZMAZAR, Behnaz

  2013-01-01

  An earthquake was happened on 23 October 2011 in Van, Turkey (Mw7.2) at the eastern most area of Anatolian plateau and in the neighborhood of Iranian border (West Azerbaijan Province). The study was performed based on field and office observations and has been focused on the process of disaster management in Turkey after the 23 October 2011 earthquake. We surveyed the quake from the view point of disaster management, and study the relief process during and after the catastrophe. The day-to-day disaster management procedure in seventeen days after the event has been scrutinized as well. The number of victims and extent of damage in Van earthquake was relatively limited according to the national experiences and recent modernization of infrastructures in Turkey. The Van earthquake caused 644 deaths and demolishing of several buildings in the cities of Van and Erciş in Van Province. The performance of the government organizations is however criticized based on their response to the event. PMID:23515082

 12. Colossal terahertz nonlinearity of tunneling van der Waals gap (Conference Presentation)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bahk, Young-Mi; Kang, Bong Joo; Kim, Yong Seung; Kim, Joon-Yeon; Kim, Won Tae; Kim, Tae Yun; Kang, Taehee; Rhie, Ji Yeah; Han, Sanghoon; Park, Cheol-Hwan; Rotermund, Fabian; Kim, Dai-Sik

  2016-09-01

  We manufactured an array of three angstrom-wide, five millimeter-long van der Waals gaps of copper-graphene-copper composite, in which unprecedented nonlinearity was observed. To probe and manipulate van der Waals gaps with long wavelength electromagnetic waves such as terahertz waves, one is required to fabricate vertically oriented van der Waals gaps sandwiched between two metal planes with an infinite length in the sense of being much larger than any of the wavelengths used. By comparison with the simple vertical stacking of metal-graphene-metal structure, in our structure, background signals are completely blocked enabling all the light to squeeze through the gap without any strays. When the angstrom-sized van der Waals gaps are irradiated with intense terahertz pulses, the transient voltage across the gap reaches up to 5 V with saturation, sufficiently strong to deform the quantum barrier of angstrom gaps. The large transient potential difference across the gap facilitates electron tunneling through the quantum barrier, blocking terahertz waves completely. This negative feedback of electron tunneling leads to colossal nonlinear optical response, a 97% decrease in the normalized transmittance. Our technology for infinitely long van der Waals gaps can be utilized for other atomically thin materials than single layer graphene, enabling linear and nonlinear angstrom optics in a broad spectral range.

 13. Pathologies of van Stockum dust/Tipler's time machine

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lindsay, David S.

  2016-09-01

  We study the internal solution, and external vacuum solution for radial cutoff, of "van Stockum dust", an infinitely long rotating pressureless dust column; its density increases with radius. This interesting but poorly explored spacetime turns out to have a number of exotic properties, especially in the external vacuum region. These solutions have been known for decades, but it seems that they have never been investigated in detail. In this paper we analyze them and describe their peculiar properties. There are three regimes of radial cutoff that are of interest: (1) If the dust column is thick enough that closed timelike loops (CTLs or "time machines") exist inside the column, then the radius of the entire "universe" is finite, and in fact does not extend much beyond the edge of the matter, even though the metric's radial parameter is unbounded. This interesting finite proper radius seems to have been missed by earlier investigators. Other exotic properties of the external vacuum in this regime: CTLs exist in cylindrical shells, alternating with shells having no circular CTLs; there are infinitely many such shells, getting closer and closer together as one gets farther from the rotation axis. Also, a separate set of infinitely many cylindrical shells exists, having what might be termed "extreme frame-dragging", within which motion is possible only in one direction; they alternate with "normal" shells allowing motion in either direction. Gravitational attraction and tides increase with distance from the matter column, and diverge at the "edge of the universe". In addition, though the radius of the universe is finite, its circumference is infinite; and its boundary is a circle, not a cylinder (the z-axis has shrunk to nothing at the edge). (2) For smaller radial cutoff, but still large enough to produce CTLs, the radius of the universe is infinite; but there are still infinitely many cylindrical shells of CTLs alternating with non-CTL shells. However, the innermost

 14. Efficient pallado-catalyzed C6-(het)arylation of Imidazo[1,2-b][1,2,4,5]tetrazines under microwave irradiations.

  PubMed

  Pellegatti, Laurent; Vedrenne, Emeline; Leger, Jean-Michel; Jarry, Christian; Routier, Sylvain

  2010-07-12

  A versatile protocol for the preparation of a library of 5,6-(het)bisarylated imidazo[1,2-b][1,2,4,5]tetrazines is described. Target compounds were obtained in fairly good yields, starting from ethoxy-7-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-b][1,2,4,5]tetrazine and a large panel of bromoaryl derivatives, using palladium catalysis under microwave irradiation. Compatibility with various chemical groups and heterocycles was proven. Steric and electronic effects do not have any effect on the efficiency of the reaction. Purifications were performed without any difficulties, and the structure of a final compound was proven by crystal X-ray diffraction studies.

 15. Precision evaluation of the 71Ga(νe,e- ) solar neutrino capture rate from the (3He,t ) charge-exchange reaction

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Frekers, D.; Adachi, T.; Akimune, H.; Alanssari, M.; Brown, B. A.; Cleveland, B. T.; Ejiri, H.; Fujita, H.; Fujita, Y.; Fujiwara, M.; Gavrin, V. N.; Harakeh, M. N.; Hatanaka, K.; Holl, M.; Iwamoto, C.; Lennarz, A.; Okamoto, A.; Okamura, H.; Suzuki, T.; Tamii, A.

  2015-03-01

  A precision measurement of the 71Ga(3He,t ) 71Ge charge-exchange reaction was performed. By using a rather complete set of theoretical form factors to describe the cross-section angular distributions over a large angular range, the Gamow-Teller strength distribution up to the effective neutron-separation energy in 71Ge was extracted. The data and the analysis constrain the 71Ga(νe,e- ) solar neutrino rate in a neutrino nonoscillation scenario. For nonoscillating neutrinos we report a solar neutrino capture rate of 122.4 ±3.4 (stat ) ±1.1 (sys ) SNU, which is lower than the presently accepted value of 132 ±18 SNU, though not in disagreement given the quoted errors.

 16. Hydrology and land use in Van Buren County, Michigan

  USGS Publications Warehouse

  Cummings, T.R.; Twenter, F.R.; Holtschlag, D.J.

  1984-01-01

  This report gives the results of an investigation to determine the chemical and physical characteristics of ground and surface water in Van Buren County and to relate these characteristics to the agricultural use of land. Chemical inputs to the hydrologic system, including those from precipitation, animal wastes, septic tanks, and fertilizers, are assessed. Land-use, geologic setting, and hydrologic conditions are given as a necessary framework for interpretations. The land surface in Van Buren county in southwestern Michigan is flat to rolling, and ranges in altitude from 580 to 1,050 feet. About 30,000 acres or 7.4 percent of land is irrigated. Annual precipitation ranges from 34 to 36 inches. Two rivers--the Paw Paw and South Branch Black--drain most of the county. During this study, the maximum discharge of the Paw Paw River was 2,500 cubic feet per second; the minimum discharge was 202 cubic feet per second. The average discharge of the South Branch Black River during a 17- year period of record has been 106 cubic feet per second. Glacial deposits are the principal source of ground-water supplies. These deposits range in thickness from 100 to 600 feet and consist of till, outwash, and materials of lacustrine and eolian origin. In places the deposits fill buried valleys that are as much as 400 feet deep. The Coldwater Shale of Mississippian age, which underlies the glacial deposits, is mostly shale and usually yields only small amounts of salty water. Of the glacial deposits, outwash is the most productive aquifer. Most domestic wells obtain water from outwash at depths ranging from 15 to 160 feet. Irrigation wells capable of yielding 1,000 gallons per minute generally are about 200 feet deep. In places in the western part of the county, glacial deposits, which are several hundred feet thick, are mostly clay and yield little or no water. Areal variations in the chemical and physical characteristics of ground and surface water are related to land use and

 17. Concurrent Van der Woude syndrome and Turner syndrome: A case report.

  PubMed

  Los, Evan; Baines, Hayley; Guttmann-Bauman, Ines

  2017-01-01

  Most cases of Van der Woude syndrome are caused by a mutation to interferon regulatory factor 6 on chromosome 1. Turner syndrome is caused by complete or partial absence of the second sex chromosome in girls. We describe a unique case of the two syndromes occurring concurrently though apparently independently in a girl with Van der Woude syndrome diagnosed at birth and Turner syndrome at 14 years 9 months. Short stature was initially misattributed to Van der Woude syndrome and pituitary insufficiency associated with clefts before correctly diagnosing Turner syndrome. We discuss the prevalence of delayed diagnosis of Turner syndrome, the rarity of reports of concurrent autosomal chromosome mutation and sex chromosome deletion, as well as the need to consider the diagnosis of Turner syndrome in all girls with short stature regardless of prior medical history.

 18. Concurrent Van der Woude syndrome and Turner syndrome: A case report

  PubMed Central

  Los, Evan; Baines, Hayley; Guttmann-Bauman, Ines

  2017-01-01

  Most cases of Van der Woude syndrome are caused by a mutation to interferon regulatory factor 6 on chromosome 1. Turner syndrome is caused by complete or partial absence of the second sex chromosome in girls. We describe a unique case of the two syndromes occurring concurrently though apparently independently in a girl with Van der Woude syndrome diagnosed at birth and Turner syndrome at 14 years 9 months. Short stature was initially misattributed to Van der Woude syndrome and pituitary insufficiency associated with clefts before correctly diagnosing Turner syndrome. We discuss the prevalence of delayed diagnosis of Turner syndrome, the rarity of reports of concurrent autosomal chromosome mutation and sex chromosome deletion, as well as the need to consider the diagnosis of Turner syndrome in all girls with short stature regardless of prior medical history. PMID:28228961

 19. Van der Waals interactions and the limits of isolated atom models at interfaces

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kawai, Shigeki; Foster, Adam S.; Björkman, Torbjörn; Nowakowska, Sylwia; Björk, Jonas; Canova, Filippo Federici; Gade, Lutz H.; Jung, Thomas A.; Meyer, Ernst

  2016-05-01

  Van der Waals forces are among the weakest, yet most decisive interactions governing condensation and aggregation processes and the phase behaviour of atomic and molecular matter. Understanding the resulting structural motifs and patterns has become increasingly important in studies of the nanoscale regime. Here we measure the paradigmatic van der Waals interactions represented by the noble gas atom pairs Ar-Xe, Kr-Xe and Xe-Xe with a Xe-functionalized tip of an atomic force microscope at low temperature. Individual rare gas atoms were fixed at node sites of a surface-confined two-dimensional metal-organic framework. We found that the magnitude of the measured force increased with the atomic radius, yet detailed simulation by density functional theory revealed that the adsorption induced charge redistribution strengthened the van der Waals forces by a factor of up to two, thus demonstrating the limits of a purely atomic description of the interaction in these representative systems.

 20. The role of collective motion in the ultrafast charge transfer in van der Waals heterostructures.

  PubMed

  Wang, Han; Bang, Junhyeok; Sun, Yiyang; Liang, Liangbo; West, Damien; Meunier, Vincent; Zhang, Shengbai

  2016-05-10

  The success of van der Waals heterostructures made of graphene, metal dichalcogenides and other layered materials, hinges on the understanding of charge transfer across the interface as the foundation for new device concepts and applications. In contrast to conventional heterostructures, where a strong interfacial coupling is essential to charge transfer, recent experimental findings indicate that van der Waals heterostructues can exhibit ultrafast charge transfer despite the weak binding of these heterostructures. Here we find, using time-dependent density functional theory molecular dynamics, that the collective motion of excitons at the interface leads to plasma oscillations associated with optical excitation. By constructing a simple model of the van der Waals heterostructure, we show that there exists an unexpected criticality of the oscillations, yielding rapid charge transfer across the interface. Application to the MoS2/WS2 heterostructure yields good agreement with experiments, indicating near complete charge transfer within a timescale of 100 fs.

 1. Electron transfer and coupling in graphene-tungsten disulfide van der Waals heterostructures.

  PubMed

  He, Jiaqi; Kumar, Nardeep; Bellus, Matthew Z; Chiu, Hsin-Ying; He, Dawei; Wang, Yongsheng; Zhao, Hui

  2014-11-25

  The newly discovered two-dimensional materials can be used to form atomically thin and sharp van der Waals heterostructures with nearly perfect interface qualities, which can transform the science and technology of semiconductor heterostructures. Owing to the weak van der Waals interlayer coupling, the electronic states of participating materials remain largely unchanged. Hence, emergent properties of these structures rely on two key elements: electron transfer across the interface and interlayer coupling. Here we show, using graphene-tungsten disulfide heterostructures as an example, evidence of ultrafast and highly efficient interlayer electron transfer and strong interlayer coupling and control. We find that photocarriers injected in tungsten disulfide transfer to graphene in 1 ps and with near-unity efficiency. We also demonstrate that optical properties of tungsten disulfide can be effectively tuned by carriers in graphene. These findings illustrate basic processes required for using van der Waals heterostructures in electronics and photonics.

 2. Conjugate observations of quasiperiodic emissions by the Cluster, Van Allen Probes, and THEMIS spacecraft

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Němec, F.; Hospodarsky, G.; Pickett, J. S.; Santolík, O.; Kurth, W. S.; Kletzing, C.

  2016-08-01

  We present results of a detailed analysis of two electromagnetic wave events observed in the inner magnetosphere at frequencies of a few kilohertz, which exhibit a quasiperiodic (QP) time modulation of the wave intensity. The events were observed by the Cluster and Van Allen Probes spacecraft and in one event also by the THEMIS E spacecraft. The spacecraft were significantly separated in magnetic local time, demonstrating a huge azimuthal extent of the events. Geomagnetic conditions at the times of the observations were very quiet, and the events occurred inside the plasmasphere. The modulation period observed by the Van Allen Probes and THEMIS E spacecraft (duskside) was in both events about twice larger than the modulation period observed by the Cluster spacecraft (dawnside). Moreover, individual QP elements occur about 15 s earlier on THEMIS E than on Van Allen Probes, which might be related to a finite propagation speed of a modulating ULF wave.

 3. Recent Results from the Relativistic Electron Proton Telescope (REPT) onboard the Van Allen Probes Mission

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kanekal, S. G.; Baker, D. N.; Elkington, S. R.; Hoxie, V. C.; Li, X.; Spence, H. E.

  2013-05-01

  We describe recent results from the REPT instruments on board Van Allen Probes mission launched on 30 August 2012. The twin spacecraft comprising the Van Allen probes mission are identically instrumented and carry a comprehensive suite of sensors characterizing magnetospheric charged particle populations, electric and magnetic fields and plasma waves. The REPT instruments comprise a well-shielded silicon solid state detector stack, with a state of the art electronics and measure electrons of ~1.5 to > 20 MeV and protons of ~17 to > 100 MeV. The instruments were commissioned 3 days after launch and continue to provide high quality measurements. We describe the Van Allen probes and the REPT instrument and report on the new and unexpected features of the outer zone electron populations observed by REPT.

 4. Dynamics of three coupled van der Pol oscillators with application to circadian rhythms

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rompala, Kevin; Rand, Richard; Howland, Howard

  2007-08-01

  In this work we study a system of three van der Pol oscillators. Two of the oscillators are identical, and are not directly coupled to each other, but rather are coupled via the third oscillator. We investigate the existence of the in-phase mode in which the two identical oscillators have the same behavior. To this end we use the two variable expansion perturbation method (also known as multiple scales) to obtain a slow flow, which we then analyze using the computer algebra system MACSYMA and the numerical bifurcation software AUTO. Our motivation for studying this system comes from the presence of circadian rhythms in the chemistry of the eyes. We model the circadian oscillator in each eye as a van der Pol oscillator. Although there is no direct connection between the two eyes, they are both connected to the brain, especially to the pineal gland, which is here represented by a third van der Pol oscillator.

 5. Nucleotide substitutions in vanC-2 gene of Enterococcus casseliflavus isolates obtained from chickens.

  PubMed Central

  Murase, T.; Mito, Y.; Otsuki, K.; Suzuki, R.; Yamai, S.

  2002-01-01

  DNA sequencing of the vanC-2 gene was partially carried out on 10 isolates of Enterococcus casseliflavus obtained from 8 samples of imported chickens in Japan between July 1999 and June 2001 to evaluate the variation in the gene. Forty nucleotide substitutions in 36 codons were identified within 345 base pairs when compared with the vanC-2 sequence of the reference strain E. casseliflavus ATCC25788. Identical nucleotide substitutions were commonly found in the isolates recovered from chickens imported from both Brazil and China. Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) patterns of NotI-digested chromosomal DNA of these strains were distinguished by two, or more than six, band differences. These observations suggest that sequencing of the vanC-2 gene may be helpful for epidemiological investigation in combination with the PFGE analyses of the isolates, although particular genotypes are unlikely to be restricted to each of the countries that exported chickens. PMID:12403118

 6. Van der Waals interactions and the limits of isolated atom models at interfaces.

  PubMed

  Kawai, Shigeki; Foster, Adam S; Björkman, Torbjörn; Nowakowska, Sylwia; Björk, Jonas; Canova, Filippo Federici; Gade, Lutz H; Jung, Thomas A; Meyer, Ernst

  2016-05-13

  Van der Waals forces are among the weakest, yet most decisive interactions governing condensation and aggregation processes and the phase behaviour of atomic and molecular matter. Understanding the resulting structural motifs and patterns has become increasingly important in studies of the nanoscale regime. Here we measure the paradigmatic van der Waals interactions represented by the noble gas atom pairs Ar-Xe, Kr-Xe and Xe-Xe with a Xe-functionalized tip of an atomic force microscope at low temperature. Individual rare gas atoms were fixed at node sites of a surface-confined two-dimensional metal-organic framework. We found that the magnitude of the measured force increased with the atomic radius, yet detailed simulation by density functional theory revealed that the adsorption induced charge redistribution strengthened the van der Waals forces by a factor of up to two, thus demonstrating the limits of a purely atomic description of the interaction in these representative systems.

 7. Space Weather data processing and Science Gateway for the Van Allen Probes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Romeo, G.; Barnes, R. J.; Weiss, M.; Fox, N. J.; Mauk, B.; Potter, M.; Kessel, R.

  2013-12-01

  A near real-time data processing pipeline for the Space Weather broadcast data from the Van Allen Probes is presented. The Van Allen Probes broadcasts a sub-set of the science data in real-time when not downlinking the principal science data. This broadcast is received by several ground stations and relayed to APL in near real time to be ingested into the space weather processing pipeline. This pipeline processes the available level zero space weather data into higher level science data products. These products are made available to the public via the Van Allen Probes Science Gateway website (http://athena.jhuapl.edu). The website acts as pivotal point though which all other instrument SOC's can be accessed. Several other data products (e.g KP/DST indices) and tools (e.g orbit calculator) are made also available to the general public.

 8. Periodic potentials in hybrid van der Waals heterostructures formed by supramolecular lattices on graphene

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gobbi, Marco; Bonacchi, Sara; Lian, Jian X.; Liu, Yi; Wang, Xiao-Ye; Stoeckel, Marc-Antoine; Squillaci, Marco A.; D'Avino, Gabriele; Narita, Akimitsu; Müllen, Klaus; Feng, Xinliang; Olivier, Yoann; Beljonne, David; Samorì, Paolo; Orgiu, Emanuele

  2017-03-01

  The rise of 2D materials made it possible to form heterostructures held together by weak interplanar van der Waals interactions. Within such van der Waals heterostructures, the occurrence of 2D periodic potentials significantly modifies the electronic structure of single sheets within the stack, therefore modulating the material properties. However, these periodic potentials are determined by the mechanical alignment of adjacent 2D materials, which is cumbersome and time-consuming. Here we show that programmable 1D periodic potentials extending over areas exceeding 104 nm2 and stable at ambient conditions arise when graphene is covered by a self-assembled supramolecular lattice. The amplitude and sign of the potential can be modified without altering its periodicity by employing photoreactive molecules or their reaction products. In this regard, the supramolecular lattice/graphene bilayer represents the hybrid analogue of fully inorganic van der Waals heterostructures, highlighting the rich prospects that molecular design offers to create ad hoc materials.

 9. The integrable case of Adler-van Moerbeke. Discriminant set and bifurcation diagram

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ryabov, Pavel E.; Oshemkov, Andrej A.; Sokolov, Sergei V.

  2016-09-01

  The Adler-van Moerbeke integrable case of the Euler equations on the Lie algebra so(4) is investigated. For the L- A pair found by Reyman and Semenov-Tian-Shansky for this system, we explicitly present a spectral curve and construct the corresponding discriminant set. The singularities of the Adler-van Moerbeke integrable case and its bifurcation diagram are discussed. We explicitly describe singular points of rank 0, determine their types, and show that the momentum mapping takes them to self-intersection points of the real part of the discriminant set. In particular, the described structure of singularities of the Adler-van Moerbeke integrable case shows that it is topologically different from the other known integrable cases on so(4).

 10. Understanding the nanoscale local buckling behavior of vertically aligned MWCNT arrays with van der Waals interactions.

  PubMed

  Li, Yupeng; Kim, Hyung-ick; Wei, Bingqing; Kang, Junmo; Choi, Jae-boong; Nam, Jae-Do; Suhr, Jonghwan

  2015-09-14

  The local buckling behavior of vertically aligned carbon nanotubes (VACNTs) has been investigated and interpreted in the view of a collective nanotube response by taking van der Waals interactions into account. To the best of our knowledge, this is the first report on the case of collective VACNT behavior regarding van der Waals force among nanotubes as a lateral support effect during the buckling process. The local buckling propagation and development of VACNTs were experimentally observed and theoretically analyzed by employing finite element modeling with lateral support from van der Waals interactions among nanotubes. Both experimental and theoretical analyses show that VACNTs buckled in the bottom region with many short waves and almost identical wavelengths, indicating a high mode buckling. Furthermore, the propagation and development mechanism of buckling waves follow the wave damping effect.

 11. Overview of the critical disaster management challenges faced during Van 2011 earthquakes.

  PubMed

  Tolon, Mert; Yazgan, Ufuk; Ural, Derin N; Goss, Kay C

  2014-01-01

  On October 23, 2011, a M7.2 earthquake caused damage in a widespread area in the Van province located in eastern Turkey. This strong earthquake was followed by a M5.7 earthquake on November 9, 2011. This sequence of damaging earthquakes led to 644 fatalities. The management during and after these earthquake disaster imposed many critical challenges. In this article, an overview of these challenges is presented based on the observations by the authors in the aftermath of this disaster. This article presents the characteristics of 2011 Van earthquakes. Afterward, the key information related to the four main phases (ie, preparedness, mitigation, response, and recovery) of the disaster in Van is presented. The potential strategies that can be taken to improve the disaster management practice are identified, and a set of recommendations are proposed to improve the existing situation.

 12. Van der Waals interactions and the limits of isolated atom models at interfaces

  PubMed Central

  Kawai, Shigeki; Foster, Adam S.; Björkman, Torbjörn; Nowakowska, Sylwia; Björk, Jonas; Canova, Filippo Federici; Gade, Lutz H.; Jung, Thomas A.; Meyer, Ernst

  2016-01-01

  Van der Waals forces are among the weakest, yet most decisive interactions governing condensation and aggregation processes and the phase behaviour of atomic and molecular matter. Understanding the resulting structural motifs and patterns has become increasingly important in studies of the nanoscale regime. Here we measure the paradigmatic van der Waals interactions represented by the noble gas atom pairs Ar–Xe, Kr–Xe and Xe–Xe with a Xe-functionalized tip of an atomic force microscope at low temperature. Individual rare gas atoms were fixed at node sites of a surface-confined two-dimensional metal–organic framework. We found that the magnitude of the measured force increased with the atomic radius, yet detailed simulation by density functional theory revealed that the adsorption induced charge redistribution strengthened the van der Waals forces by a factor of up to two, thus demonstrating the limits of a purely atomic description of the interaction in these representative systems. PMID:27174162

 13. The role of collective motion in the ultrafast charge transfer in van der Waals heterostructures

  PubMed Central

  Wang, Han; Bang, Junhyeok; Sun, Yiyang; Liang, Liangbo; West, Damien; Meunier, Vincent; Zhang, Shengbai

  2016-01-01

  The success of van der Waals heterostructures made of graphene, metal dichalcogenides and other layered materials, hinges on the understanding of charge transfer across the interface as the foundation for new device concepts and applications. In contrast to conventional heterostructures, where a strong interfacial coupling is essential to charge transfer, recent experimental findings indicate that van der Waals heterostructues can exhibit ultrafast charge transfer despite the weak binding of these heterostructures. Here we find, using time-dependent density functional theory molecular dynamics, that the collective motion of excitons at the interface leads to plasma oscillations associated with optical excitation. By constructing a simple model of the van der Waals heterostructure, we show that there exists an unexpected criticality of the oscillations, yielding rapid charge transfer across the interface. Application to the MoS2/WS2 heterostructure yields good agreement with experiments, indicating near complete charge transfer within a timescale of 100 fs. PMID:27160484

 14. Tunable phonon polaritons in atomically thin van der Waals crystals of boron nitride.

  PubMed

  Dai, S; Fei, Z; Ma, Q; Rodin, A S; Wagner, M; McLeod, A S; Liu, M K; Gannett, W; Regan, W; Watanabe, K; Taniguchi, T; Thiemens, M; Dominguez, G; Castro Neto, A H; Zettl, A; Keilmann, F; Jarillo-Herrero, P; Fogler, M M; Basov, D N

  2014-03-07

  van der Waals heterostructures assembled from atomically thin crystalline layers of diverse two-dimensional solids are emerging as a new paradigm in the physics of materials. We used infrared nanoimaging to study the properties of surface phonon polaritons in a representative van der Waals crystal, hexagonal boron nitride. We launched, detected, and imaged the polaritonic waves in real space and altered their wavelength by varying the number of crystal layers in our specimens. The measured dispersion of polaritonic waves was shown to be governed by the crystal thickness according to a scaling law that persists down to a few atomic layers. Our results are likely to hold true in other polar van der Waals crystals and may lead to new functionalities.

 15. Genetic detection and multilocus sequence typing of vanA-containing Enterococcus strains from mullets fish (Liza ramada).

  PubMed

  Araújo, Carlos; Torres, Carmen; Gonçalves, Alexandre; Carneiro, Catarina; López, Maria; Radhouani, Hajer; Pardal, Miguel; Igrejas, Gilberto; Poeta, Patrícia

  2011-09-01

  Enterococci have emerged as important nosocomial and community-acquired pathogens in humans. The presence of vanA-enterococci was investigated in 103 fecal samples recovered from mullets fish (Liza ramada). All fecal samples were inoculated in Slanetz-Bartley agar plates supplemented with 4 mg/L of vancomycin for vancomycin-resistant enterococci (VRE) recovery and two isolates/sample were characterized. Antibiotic susceptibility was tested for 11 antibiotics by disk diffusion and agar dilution methods. VRE identification was performed by biochemical and molecular methods. Additionally, the mechanisms of resistance to glycopeptides (vanA, vanB, vanC1, vanC2, and vanD) and other antibiotics [erm(A), erm(B), tet(L), tet(M), aph(2'')-aac(6'), aph(3')-IIIa, ant(6'), vat(D), vat(E)] as well as the presence of enterococcal surface protein (esp) and hyl virulence factors were investigated. vanA-Enterococcus faecium isolates were recovered from 4 of 103 tested samples, and they showed glycopeptide and erythromycin resistances. Three of them were also ampicillin resistant, two showed resistance to tetracycline, ciprofloxacin, and kanamycin, and one showed resistance to gentamicin. The tet(M) and erm(B) genes were found in all tetracycline- and erythromycin-resistant strains, respectively. The aph(3')-III and aph(2'')-aac(6') genes were identified in the kanamycin- and gentamicin-resistant isolates, respectively. The IS1216 element was identified within vanX-vanY region of Tn1546 in two vanA isolates. The hyl and esp virulence genes were found in four and two isolates, respectively. vanA-strains were ascribed to sequence types ST280 (two isolates) and ST273 (two isolates), including both lineages into the clonal complex CC17. Mullets fish can excrete VRE in their feces and may be a reservoir for such resistant bacteria that can be transmitted to other animals including humans.

 16. Measurement of M-mode echocardiographic parameters in healthy adult Van cats.

  PubMed

  Kayar, Abdullah; Ozkan, Cumali; Iskefli, Onur; Kaya, Abdullah; Kozat, Suleyman; Akgul, Yakup; Gonul, Remzi; Or, Mehmet Erman

  2014-05-01

  Cardiomyopathies are the most common type of cardiac diseases in cats. Although some normal echocardiographic values for cats have been published, there are variations based on breeds and gender. The objective of this study is to determine normal reference values for M-mode echocardiographic parameters in nonsedated healthy adult Van cats and to compare those values with data reported for nonsedated healthy cats of other breeds. A total of 40 clinically healthy Van cats of both sexes belonging to the Van Cat Research and Application Center of Yuzuncu Yil University were used. Body weight (BW) and 16 M-mode echocardiographic variables were measured in 40 healthy Van cats. The effect of gender and age on each echocardiographic parameter was analyzed and the relationship between BW and each parameter investigated. There was a significant relationship between gender and left atrial dimension during ventricular systole (LAD) and aortic root dimension at end-diastole (AOD) as well as between BW and interventricular septal thickness at end-diastole (IVSd) and end-systole (IVSs), left ventricular internal dimension at end-diastole (LVIDd), left ventricular posterior wall thickness at end-diastole (LVPWd), LAD, AOD, the left ventricular end diastolic volume (EDV) and the stroke volume (SV). A relationship between age and the SV parameter alone was also established. This present study is the first work on cardiac reference values for Van cats highlighting the differences in some M-mode echocardiographic parameters of healthy adult Van cats and other cat breeds, which should be considered when interpreting echocardiographic findings, in order to draw the correct conclusions regarding cardiac health.

 17. Understanding the nanoscale local buckling behavior of vertically aligned MWCNT arrays with van der Waals interactions

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Li, Yupeng; Kim, Hyung-Ick; Wei, Bingqing; Kang, Junmo; Choi, Jae-Boong; Nam, Jae-Do; Suhr, Jonghwan

  2015-08-01

  The local buckling behavior of vertically aligned carbon nanotubes (VACNTs) has been investigated and interpreted in the view of a collective nanotube response by taking van der Waals interactions into account. To the best of our knowledge, this is the first report on the case of collective VACNT behavior regarding van der Waals force among nanotubes as a lateral support effect during the buckling process. The local buckling propagation and development of VACNTs were experimentally observed and theoretically analyzed by employing finite element modeling with lateral support from van der Waals interactions among nanotubes. Both experimental and theoretical analyses show that VACNTs buckled in the bottom region with many short waves and almost identical wavelengths, indicating a high mode buckling. Furthermore, the propagation and development mechanism of buckling waves follow the wave damping effect.The local buckling behavior of vertically aligned carbon nanotubes (VACNTs) has been investigated and interpreted in the view of a collective nanotube response by taking van der Waals interactions into account. To the best of our knowledge, this is the first report on the case of collective VACNT behavior regarding van der Waals force among nanotubes as a lateral support effect during the buckling process. The local buckling propagation and development of VACNTs were experimentally observed and theoretically analyzed by employing finite element modeling with lateral support from van der Waals interactions among nanotubes. Both experimental and theoretical analyses show that VACNTs buckled in the bottom region with many short waves and almost identical wavelengths, indicating a high mode buckling. Furthermore, the propagation and development mechanism of buckling waves follow the wave damping effect. Electronic supplementary information (ESI) available. See DOI: 10.1039/c5nr03581c

 18. Van Horn Sandstone, Trans-Pecos Texas: Evidence for Late Cambrian rifting along southern North America

  SciTech Connect

  Hongshuan, Ye; Soegaard, K. . Programs in Geosciences)

  1993-02-01

  The Van Horn Sandstone in the Trans-Pecos region of west Texas is interpreted as a rift sequence which developed in response to Cambrian breakup along the southern margin of the North American continent. The Van Horn Sandstone consists exclusively of braided alluvial sediments and occupies relatively small isolated basins in the vicinity of the town of Van Horn. The sandstone is in structural unconformable contact above intensely deformed Precambrian sediments which are < 1,123 Ma old. The Van Horn Sandstone is overlain by more than 650 meters of earliest Ordovician to Mississippian shallow-marine shelf sediments. Geohistory analysis of the overlying Paleozoic shelf sediments indicates that subsidence was driven by thermal contraction of the crust and that the shallow-marine sediments represent a drift sequence. Subsidence history curves correspond with theoretical thermal decay curves where [beta] = 1.2 and suggest that thermal subsidence commenced in Late Cambrian time about 510 Ma ago. Increased crustal attenuation, resulting in development of an ocean basin, occurred between Van Horn and the original location of deep water sediments presently exposed in the Marathon uplift to the south. Proposed Late Cambrian breakup south of Van Horn is coeval with rifting in the southern Oklahoma aulachogen and Rome trough in the Appalachian Mountains, but post-dates the main Late Proterozoic rifting event between 625 and 555 Ma along the eastern and western freeboard of North American. The significance of diachronous rifting in Eocambrian-Cambrian time is unclear at present but has consequences for fragmentation of the late Precambrian supercontinent Rodinia'.

 19. A Century after Van Allen's Birth: Conclusion of Reconnaissance of Radiation Belts in the Solar System

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krimigis, S. M.

  2014-12-01

  On May 1, 1958 in the Great Hall of the US National Academy of Sciences, James A. Van Allen, having instrumented Explorer-1 and follow-on satellites with radiation detectors, announced the discovery of intense radiation at high altitudes above Earth. The press dubbed the doughnut-shaped structures "Van Allen Belts" (VAB). Soon thereafter, the search began for VAB at nearby planets. Mariner 2 flew by Venus in 1962 at a distance of 41,000 km, but no radiation was detected. The Mariner 4 mission to Mars did not observe planet-associated increase in radiation, but scaling arguments with Earth's magnetosphere yielded an upper limit to the ratio of magnetic moments of MM/ME < 0.001 (Van Allen et al, 1965). Similarly, the Mariner 5 flyby closer to Venus resulted in a ratio of magnetic moments < 0.001 (Van Allen et al, 1967), dealing a blow to the expectation that all planetary bodies must possess significant VAB. The flyby of Mercury in 1974 by Mariner 10 revealed a weak magnetic field, but the presence of durably trapped higher energy particles remained controversial until MESSENGER in 2011.The first flybys of Jupiter by Pioneers 10, 11 in 1973 and 1974, respectively, measured a plethora of energetic particles in Jupiter's magnetosphere and established the fact that their intensities were rotationally modulated. Later flybys of Jupiter and Saturn by the two Voyagers in 1979 and 1981 revealed that those magnetospheres possessed their own internal plasma source(s) and radiation belts. Subsequent discoveries of Van Allen belts at Uranus and Neptune by Voyager 2 demonstrated that VAB are the rule rather than the exception in planetary environments. We now know from the Voyagers and through Energetic Neutral Atom images from Cassini and IBEX that an immense energetic particle population surrounds the heliosphere itself. Thus, the reconnaissance of radiation belts of our solar system has been completed, some 56 years after the discovery of the Van Allen Belts at Earth.

 20. Near-Unity Absorption in van der Waals Semiconductors for Ultrathin Optoelectronics.

  PubMed

  Jariwala, Deep; Davoyan, Artur R; Tagliabue, Giulia; Sherrott, Michelle C; Wong, Joeson; Atwater, Harry A

  2016-09-14

  We demonstrate near-unity, broadband absorbing optoelectronic devices using sub-15 nm thick transition metal dichalcogenides (TMDCs) of molybdenum and tungsten as van der Waals semiconductor active layers. Specifically, we report that near-unity light absorption is possible in extremely thin (<15 nm) van der Waals semiconductor structures by coupling to strongly damped optical modes of semiconductor/metal heterostructures. We further fabricate Schottky junction devices using these highly absorbing heterostructures and characterize their optoelectronic performance. Our work addresses one of the key criteria to enable TMDCs as potential candidates to achieve high optoelectronic efficiency.

 1. Analyzing Longitudinal Magnetoresistance Asymmetry to Quantify Doping Gradients: Generalization of the van der Pauw Method

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zhou, Wang; Yoo, H. M.; Prabhu-Gaunkar, S.; Tiemann, L.; Reichl, C.; Wegscheider, W.; Grayson, M.

  2015-10-01

  A longitudinal magnetoresistance asymmetry (LMA) between a positive and negative magnetic field is known to occur in both the extreme quantum limit and the classical Drude limit in samples with a nonuniform doping density. By analyzing the current stream function in van der Pauw measurement geometry, it is shown that the electron density gradient can be quantitatively deduced from this LMA in the Drude regime. Results agree with gradients interpolated from local densities calibrated across an entire wafer, establishing a generalization of the van der Pauw method to quantify density gradients.

 2. Enhanced and switchable nanoscale thermal conduction due to van der Waals interfaces.

  PubMed

  Yang, Juekuan; Yang, Yang; Waltermire, Scott W; Wu, Xiaoxia; Zhang, Haitao; Gutu, Timothy; Jiang, Youfei; Chen, Yunfei; Zinn, Alfred A; Prasher, Ravi; Xu, Terry T; Li, Deyu

  2011-12-11

  Understanding thermal transport in nanostructured materials is important for the development of energy conversion applications and the thermal management of microelectronic and optoelectronic devices. Most nanostructures interact through van der Waals interactions, and these interactions typically lead to a reduction in thermal transport. Here, we show that the thermal conductivity of a bundle of boron nanoribbons can be significantly higher than that of a single free-standing nanoribbon. Moreover, the thermal conductivity of the bundle can be switched between the enhanced values and that of a single nanoribbon by wetting the van der Waals interface between the nanoribbons with various solutions.

 3. A high-pressure van der Waals compound in solid nitrogen-helium mixtures

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Vos, W. L.; Finger, L. W.; Hemley, R. J.; Hu, J. Z.; Mao, H. K.; Schouten, J. A.

  1992-01-01

  A detailed diamond anvil-cell study using synchrotron X-ray diffraction, Raman scattering, and optical microscopy has been conducted for the He-N system, with a view to the weakly-bound van der Waals molecule interactions that can be formed in the gas phase. High pressure is found to stabilize the formation of a stoichiometric, solid van der Waals compound of He(N2)11 composition which may exemplify a novel class of compounds found at high pressures in the interiors of the outer planets and their satellites.

 4. [Goya, Fortuny, Van Gogh, Portinari: lead poisoning in painters across three centuries].

  PubMed

  Montes Santiago, J

  2006-01-01

  Patobiographic data of four brilliant painters who lived in three different centuries (Goya [XVIII], Fortuny and Van Gogh [XIX] and Portinari [XX]), were examined in search for a suspected lead poisoning. It is concluded that Goya's disease and deafness was probably caused by lead poisoning. Fortuny's death was probably precipitated by this illness in conjunction with malaria. This diagnosis is more problematic in Van Gogh and only a monograph favouring this was found. Portinari certainly suffered from lead poisoning and that finally caused his death. This source of the possible poisoning could be the high lead content of their paintings.

 5. Analyzing Longitudinal Magnetoresistance Asymmetry to Quantify Doping Gradients: Generalization of the van der Pauw Method.

  PubMed

  Zhou, Wang; Yoo, H M; Prabhu-Gaunkar, S; Tiemann, L; Reichl, C; Wegscheider, W; Grayson, M

  2015-10-30

  A longitudinal magnetoresistance asymmetry (LMA) between a positive and negative magnetic field is known to occur in both the extreme quantum limit and the classical Drude limit in samples with a nonuniform doping density. By analyzing the current stream function in van der Pauw measurement geometry, it is shown that the electron density gradient can be quantitatively deduced from this LMA in the Drude regime. Results agree with gradients interpolated from local densities calibrated across an entire wafer, establishing a generalization of the van der Pauw method to quantify density gradients.

 6. van der Pauw method for measuring resistivity of a plane sample with distant boundaries.

  PubMed

  Lim, S H N; McKenzie, D R; Bilek, M M M

  2009-07-01

  In the paper, we derive an algorithm which follows from the original van der Pauw's technique for measuring resistivity with the added advantage of allowing contacts to be positioned a distance away from the boundary. For a large sample area, we show that the resistivity calculated by our algorithm is equivalent to the resistivity calculated by the original van der Pauw's method. In practice, this configuration is easier to achieve and can eliminate errors associated with contacts that are not placed exactly at the edge.

 7. Van der Pauw method on a sample with an isolated hole

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Szymański, Krzysztof; Cieśliński, Jan L.; Łapiński, Kamil

  2013-03-01

  Explicit results of the van der Pauw method for a sample containing an isolated hole are presented together with experimental confirmation. Results of measurements and numerical analysis strongly suggest that four probe resistivities obey inequality similar in the form to the famous van der Pauw equation. The inequality seems to be valid for any sample with an isolated hole and contacts located on the same edge, however rigorous proof is not given. The inequality can be used for experimental detection of the sample quality.

 8. van der Waals equation of state for a fluid in a nanopore.

  PubMed

  Zarragoicoechea, Guillermo J; Kuz, Víctor A

  2002-02-01

  A generalization of the van der Waals equation of state is presented for a confined fluid in a nanopore. The pressure in the fluid, confined in a narrow pore of infinite length, has tensorial character. From this hypothesis, the Helmholtz free energy is constructed and expressions for the axial and transversal components of the pressure tensor are obtained. The equations predict liquid-vapor equilibria, and a shift of the critical point with respect to that obtained from the van der Waals bulk equation. The results are in good agreement with recent experiments.

 9. Shubnikov-de-Haas and de-Haas-van-Alphen oscillations in silicon nanostructures

  SciTech Connect

  Bagraev, N. T.; Brilinskaya, E. S.; Gets, D. S.; Klyachkin, L. E.; Malyarenko, A. M.; Romanov, V. V.

  2011-11-15

  The dependences of the longitudinal resistance and the static magnetic susceptibility on the magnetic field applied perpendicularly to the plane of an ultranarrow silicon quantum well confined by {delta} barriers heavily doped with boron demonstrate the high-temperature Shubnikov-de-Haas and de-Haas-van-Alphen oscillations in low magnetic fields. The results are indicative of the implementation of the high-field approximation {mu}B Much-Greater-Than 1 under these conditions due to the small effective mass of two-dimensional heavy holes, which is confirmed by measurements of temperature dependences of the de-Haas-van-Alphen oscillations.

 10. Chemical reaction rates using the semiclassical Van-Vleck initialvalue representation

  SciTech Connect

  Venkataraman, Charulatha; Miller, William H.

  2006-11-29

  A semiclassical IVR formulation using the Van-Vleck propagator has been used to calculate the flux correlation function and thereby reaction rate constants. This Van-Vleck formulation of the flux-flux correlation function is computationally as simple as the classical Wigner model. However unlike the latter, it has the ability to capture quantum interference/coherence effects. Classical trajectories are evolved starting from the dividing surface that separates reactants and products, and are evolved negatively in time. This formulation has been tested on model problems ranging from the Eckart barrier, double well to the collinear H + H{sub 2}.

 11. Robert Jemison ``Tee'' Van de Graaff: From Football Fields to Electric Fields

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Graham, M. Talmage; Young, James

  2004-11-01

  Robert Van de Graaff's three older brothers made the family name famous in football, and it seemed that Robert was also headed toward being a sports star. Unfortunately, his football career was cut short by an injury. However, it is interesting to note that principles involved in his most memorable invention have some remarkable analogs in that sport. Few details of Robert's early life have heretofore been published. The purpose of this paper, during the 75th anniversary year of the invention of the Van de Graaff generator, is to provide some of this interesting historical background.

 12. Numerical integration of nearly-Hamiltonian systems. [Van der Pol oscillator and perturbed Keplerian motion

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Bond, V. R.

  1978-01-01

  The reported investigation is concerned with the solution of systems of differential equations which are derived from a Hamiltonian function in the extended phase space. The problem selected involves a one-dimensional perturbed harmonic oscillator. The van der Pol equation considered has an exact asymptotic value for its amplitude. Comparisons are made between a numerical solution and a known analytical solution. In addition to the van der Pol problem, known solutions regarding the restricted problem of three bodies are used as examples for perturbed Keplerian motion. The extended phase space Hamiltonian discussed by Stiefel and Scheifele (1971) is considered. A description is presented of two canonical formulations of the perturbed harmonic oscillator.

 13. Results of baseline tests of the EVA Metro sedan, Citi-car, Jet Industries Electra-van, CDA town car, and Otis P-500 van

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Stenger, F. J.; Bozek, J. M.; Soltis, R. F.

  1976-01-01

  Five electric vehicles were tested at vehicle test tracks using the SAE. The tests provide range data at steady speeds and for several driving cycles. Most tests were conducted with lead-acid traction batteries. The Otis Van and the Copper Electric Town Car were also tested with lead-acid and nickel-zinc batteries. The tests showed a range increase of from 82 to 101 percent depending on vehicle, speed, and test cycle.

 14. Vliegbasisprojekt KMA 󈨞 (Airbase Project RMA 󈨞)

  DTIC Science & Technology

  1991-07-01

  how FEL-TNO is performing studies in this area for the Royal Netherlands Airforce (RNLAF). This report contains the extensive contents of the course...bet gebruik van het simulatiemodel Sustained. 3kd~g~m gdcaam:Proesachema gereedste~ing. Standaardmsi. TfCeplaamd" -ide. Bgzondeheden:Confida~ende W-Cddj...r~k~langjHet bepalen van de maximale sortie-rate van cen "standaard-basis". Het opdoen van arvaring in het gebruik van emn sortie-generatiemodel. V

 15. Effect of routine use of a multiplex PCR for detection of vanA- and vanB- mediated enterococcal resistance on accuracy, costs and earlier reporting.

  PubMed

  Petrich, A; Luinstra, K; Page, B; Callery, S; Stevens, D; Gafni, A; Groves, D; Chernesky, M; Mahony, J B

  2001-12-01

  A multiplex PCR (MPCR) for detection of vanA-and vanB-mediated resistance to vancomycin was optimized and adapted for use in the routine microbiology laboratory. Consecutive specimens (1196) submitted for vancomycin resistant Enterococci (VRE) surveillance were processed by clinical technologists on Bile Esculin Azide Agar containing 6 mg/L vancomycin (BEAA/Vanco6) plates and 466 showing black colony growth were processed by conventional biochemical testing (CBT) and by MPCR. CBT identified 208 VRE positives. MPCR detected 205 of the CBT- positives plus an additional 10. Analysis of the discordant specimens determined that 5 CBT- negative/MPCR-positive specimens also contained Enterococci with vanC resistance, 3 CBT-positive/MPCR-negative specimens were true positives, and 5 CBT-negative/MPCR-positive specimens occurred due to technical error. The sensitivity and specificity of MPCR were 98.4% and 96.1%. MPCR identifications of VRE were achieved approximately 48 h earlier than CBT and at 60% of the costs.

 16. What Gets Processed in Processing Instruction? A Commentary on Bill VanPatten's "Processing Instruction: An Update."

  ERIC Educational Resources Information Center

  DeKeyser, Robert; Salaberry, Rafael; Robinson, Peter; Harrington, Michael

  2002-01-01

  Responds to VanPatten's update of the findings for processing instruction. Questions the explanatory adequacy of the model of input processing that VanPatten proposed and that underpins his pedagogic proposals. Questions the validity of the limited-capacity, single-resource model of attention proposed for second language learning. (Author/VWL)

 17. Top-Level Players' Visual Control of Interceptive Actions: Bootsma and Van Wieringen (1990) 20 Years Later

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bootsma, Reinoud J.; Fernandez, Laure; Morice, Antoine H. P.; Montagne, Gilles

  2010-01-01

  Using a two-step approach, Van Soest et al. (2010) recently questioned the pertinence of the conclusions drawn by Bootsma and Van Wieringen (1990) with respect to the visual regulation of an exemplary rapid interceptive action: the attacking forehand drive in table tennis. In the first step, they experimentally compared the movement behaviors of…

 18. Socialization Research in Administration, Graduate School, and Other Professions: The Heuristic Power of Van Gennep and Becker Models.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Ronkowski, Shirley; Iannaccone, Laurence

  Ten socialization studies, all of which used Becker's model of perspective shift and/or Van Gennep's three-stage socialization framework were analyzed for common patterns that would add to the empirical and theoretical base of the Becker and Van Gennep models. The studies were concerned with experiences of adults entering and moving through…

 19. Population structure and acquisition of the vanB resistance determinant in German clinical isolates of Enterococcus faecium ST192

  PubMed Central

  Bender, Jennifer K.; Kalmbach, Alexander; Fleige, Carola; Klare, Ingo; Fuchs, Stephan; Werner, Guido

  2016-01-01

  In the context of the global action plan to reduce the dissemination of antibiotic resistances it is of utmost importance to understand the population structure of resistant endemic bacterial lineages and to elucidate how bacteria acquire certain resistance determinants. Vancomycin resistant enterococci represent one such example of a prominent nosocomial pathogen on which nation-wide population analyses on prevalent lineages are scarce and data on how the bacteria acquire resistance, especially of the vanB genotype, are still under debate. With respect to Germany, an increased prevalence of VRE was noted in recent years. Here, invasive infections caused by sequence type ST192 VRE are often associated with the vanB-type resistance determinant. Hence, we analyzed 49 vanB-positive and vanB-negative E. faecium isolates by means of whole genome sequencing. Our studies revealed a distinct population structure and that spread of the Tn1549-vanB-type resistance involves exchange of large chromosomal fragments between vanB-positive and vanB-negative enterococci rather than independent acquisition events. In vitro filter-mating experiments support the hypothesis and suggest the presence of certain target sequences as a limiting factor for dissemination of the vanB element. Thus, the present study provides a better understanding of how enterococci emerge into successful multidrug-resistant nosocomial pathogens. PMID:26902259

 20. An Empirical Introduction to the Concept of Chemical Element Based on Van Hiele's Theory of Level Transitions

  ERIC Educational Resources Information Center

  Vogelezang, Michiel; Van Berkel, Berry; Verdonk, Adri

  2015-01-01

  Between 1970 and 1990, the Dutch working group "Empirical Introduction to Chemistry" developed a secondary school chemistry education curriculum based on the educational vision of the mathematicians van Hiele and van Hiele-Geldof. This approach viewed learning as a process in which students must go through discontinuous level transitions…

 1. Solving Geometric Problems by Using Algebraic Representation for Junior High School Level 3 in Van Hiele at Geometric Thinking Level

  ERIC Educational Resources Information Center

  Suwito, Abi; Yuwono, Ipung; Parta, I. Nengah; Irawati, Santi; Oktavianingtyas, Ervin

  2016-01-01

  This study aims to determine the ability of algebra students who have 3 levels van Hiele levels. Follow its framework Dindyal framework (2007). Students are required to do 10 algebra shaped multiple choice, then students work 15 about the geometry of the van Hiele level in the form of multiple choice questions. The question has been tested levels…

 2. A van der Waals Equation of State for a Dilute Boson Gas

  ERIC Educational Resources Information Center

  Deeney, F. A.; O'Leary, J. P.

  2012-01-01

  An equation of state of a system is a relationship that connects the thermodynamic variables of the system such as pressure and temperature. Such equations are well known for classical gases but less so for quantum systems. In this paper we develop a van der Waals equation of state for a dilute boson gas that may be used to explain the occurrence…

 3. A Unique Delivery System to Rural Schools: The NMSU-Space Center Microcomputer Van Program.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Amodeo, Luiza B.; And Others

  Collaboration between New Mexico State University's College of Education and three other entities has led to the computer experience microvan program, implemented in 1983, a unique system for bringing microcomputers into rural New Mexico K-12 classrooms. The International Space Hall of Fame Foundation provides the van, International Space Center…

 4. A simple van't Hoff law for calculating Langmuir constants in clathrate hydrates

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lakhlifi, Azzedine; Dahoo, Pierre Richard; Picaud, Sylvain; Mousis, Olivier

  2015-02-01

  This work gives a van't Hoff law expression of Langmuir constants of different species for determining their occupancy in clathrate hydrates. First, a pairwise site-site interaction potential energy model is used to calculate the Langmuir constants in an otherwise anisotropic potential environment, as a function of temperature. The results are then fitted to a van't Hoff law expression to give a set of parameters that can be used for calculating clathrates compositions. The van't Hoff law's parameters are given for eighteen gas species trapped in the small and large cavities of structure types I and II. The accuracy of this approach is based on a detailed comparison with available experimental and/or previously calculated data for ethane, cyclo-propane, methane and carbon dioxide clathrate hydrates. A comparison with the analytical cell method is also carried out to better understand the importance of asymmetry and possible limitations of the van't Hoff temperature dependence.

 5. An Instrument for Measuring Performance in Geometry Based on the Van Hiele Model

  ERIC Educational Resources Information Center

  Sánchez-García, Ana B.; Cabello, Ana Belén

  2016-01-01

  In this paper we present the process of constructing a test for assessing student performance in geometry corresponding to the first year of Secondary Education. The main goal was to detect student errors in the understanding of geometry in order to develop a proposal according to the Van Hiele teaching model, explained in this paper. Our research…

 6. The Reception of J. H. van't Hoff's Theory of the Asymmetric Carbon Atom

  ERIC Educational Resources Information Center

  Snelders, H. A. M.

  1974-01-01

  Discusses Jacobus Henricus van't Hoff's revolutionary theory of the asymmetric carbon atom and its early reception among his contemporaries in the Netherlands. Indicates that the extension of the new idea to practical problems gives the impetus to the development of stereochemistry. (CC)

 7. Early Childhood Matters: The Bulletin of the Bernard van Leer Foundation, 2001.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Smale, Jim, Ed.

  2001-01-01

  This document consists of the three 2001 issues of The Bernard van Leer Foundation's "Early Childhood Matters," a periodical addressed to practitioners in the field of early childhood education and including information on projects funded by the foundation. Articles in the February 2001 edition focus on fathers and include: (1)…

 8. Gas Temperature Determination in Argon-Helium Plasma at Atmospheric Pressure using van der Waals Broadening

  SciTech Connect

  Munoz, Jose; Yubero, Cristina; Calzada, Maria Dolores; Dimitrijevic, Milan S.

  2008-10-22

  The use of the van der Waals broadening of Ar atomic lines to determine the gas temperature in Ar-He plasmas, taking into account both argon and helium atoms as perturbers, has been analyzed. The values of the gas temperature inferred from this broadening have been compared with those obtained from the spectra of the OH molecular species in the discharge.

 9. Encounters with Insignificance in Teaching and Learning: Gus Van Sant's "Elephant"

  ERIC Educational Resources Information Center

  Sandlos, Karyn

  2009-01-01

  This article explores how a curriculum of film becomes organized by the teacher's worries about what film may open up in class. The author focuses on her own worries about showing Gus Van Sant's (2003) film, "Elephant," an elliptical and dreamlike study of the murders in 1999 of twelve students and a teacher at Columbine High School, to a class of…

 10. Dynamics of Gold Nanoparticles on Carbon Nanostructures Driven by van der Waals and Electrostatic Interactions.

  PubMed

  La Torre, Alessandro; Gimenez-Lopez, Maria del Carmen; Fay, Michael W; Lucas, Carlos Herreros; Brown, Paul D; Khlobystov, Andrei N

  2015-06-01

  Transmission electron microscopy studies on the assembly and growth of gold nanoparticles on carbon nanotubes supported on few-layer graphene and amorphous carbon reveal a competition between van der Waals forces and electrostatic interactions, enabling controlled positioning and sizing of adsorbed nanoparticles at the nanochannels formed between the carbon nanotube and the few-layer graph-ene surface.

 11. Atomically thin p-n junctions with van der Waals heterointerfaces.

  PubMed

  Lee, Chul-Ho; Lee, Gwan-Hyoung; van der Zande, Arend M; Chen, Wenchao; Li, Yilei; Han, Minyong; Cui, Xu; Arefe, Ghidewon; Nuckolls, Colin; Heinz, Tony F; Guo, Jing; Hone, James; Kim, Philip

  2014-09-01

  Semiconductor p-n junctions are essential building blocks for electronic and optoelectronic devices. In conventional p-n junctions, regions depleted of free charge carriers form on either side of the junction, generating built-in potentials associated with uncompensated dopant atoms. Carrier transport across the junction occurs by diffusion and drift processes influenced by the spatial extent of this depletion region. With the advent of atomically thin van der Waals materials and their heterostructures, it is now possible to realize a p-n junction at the ultimate thickness limit. Van der Waals junctions composed of p- and n-type semiconductors--each just one unit cell thick--are predicted to exhibit completely different charge transport characteristics than bulk heterojunctions. Here, we report the characterization of the electronic and optoelectronic properties of atomically thin p-n heterojunctions fabricated using van der Waals assembly of transition-metal dichalcogenides. We observe gate-tunable diode-like current rectification and a photovoltaic response across the p-n interface. We find that the tunnelling-assisted interlayer recombination of the majority carriers is responsible for the tunability of the electronic and optoelectronic processes. Sandwiching an atomic p-n junction between graphene layers enhances the collection of the photoexcited carriers. The atomically scaled van der Waals p-n heterostructures presented here constitute the ultimate functional unit for nanoscale electronic and optoelectronic devices.

 12. Solution phase van der Waals epitaxy of ZnO wire arrays.

  PubMed

  Zhu, Yue; Zhou, Yong; Utama, Muhammad Iqbal Bakti; de la Mata, María; Zhao, Yanyuan; Zhang, Qing; Peng, Bo; Magen, Cesar; Arbiol, Jordi; Xiong, Qihua

  2013-08-21

  As an incommensurate epitaxy, van der Waals epitaxy allows defect-free crystals to grow on substrates even with a large lattice mismatch. Furthermore, van der Waals epitaxy is proposed as a universal platform where heteroepitaxy can be achieved irrespective of the nature of the overlayer material and the method of crystallization. Here we demonstrate van der Waals epitaxy in solution phase synthesis for seedless and catalyst-free growth of ZnO wire arrays on phlogopite mica at low temperature. A unique incommensurate interface is observed even with the incomplete initial wetting of ZnO onto the substrate. Interestingly, the imperfect contacting layer does not affect the crystalline and optical properties of other parts of the wires. In addition, we present patterned growth of a well-ordered array with hexagonal facets and in-plane alignment. We expect our seedless and catalyst-free solution phase van der Waals epitaxy synthesis to be widely applicable in other materials and structures.

 13. First principles calculations of solid-state thermionic transport in layered van der Waals heterostructures.

  PubMed

  Wang, Xiaoming; Zebarjadi, Mona; Esfarjani, Keivan

  2016-08-21

  This work aims at understanding solid-state energy conversion and transport in layered (van der Waals) heterostructures in contact with metallic electrodes via a first-principles approach. As an illustration, a graphene/phosphorene/graphene heterostructure in contact with gold electrodes is studied by using density functional theory (DFT)-based first principles calculations combined with real space Green's function (GF) formalism. We show that for a monolayer phosphorene, quantum tunneling dominates the transport. By adding more phosphorene layers, one can switch from tunneling-dominated transport to thermionic-dominated transport, resulting in transporting more heat per charge carrier, thus, enhancing the cooling coefficient of performance. The use of layered van der Waals heterostructures has two advantages: (a) thermionic transport barriers can be tuned by changing the number of layers, and (b) thermal conductance across these non-covalent structures is very weak. The phonon thermal conductance of the present van der Waals heterostructure is found to be 4.1 MW m(-2) K(-1) which is one order of magnitude lower than the lowest value for that of covalently-bonded interfaces. The thermionic coefficient of performance for the proposed device is 18.5 at 600 K corresponding to an equivalent ZT of 0.13, which is significant for nanoscale devices. This study shows that layered van der Waals structures have great potential to be used as solid-state energy-conversion devices.

 14. Dynamical screening of the van der Waals interaction between graphene layers.

  PubMed

  Dappe, Y J; Bolcatto, P G; Ortega, J; Flores, F

  2012-10-24

  The interaction between graphene layers is analyzed combining local orbital DFT and second order perturbation theory. For this purpose we use the linear combination of atomic orbitals-orbital occupancy (LCAO-OO) formalism, that allows us to separate the interaction energy as the sum of a weak chemical interaction between graphene layers plus the van der Waals interaction (Dappe et al 2006 Phys. Rev. B 74 205434). In this work, the weak chemical interaction is calculated by means of corrected-LDA calculations using an atomic-like sp(3)d(5) basis set. The van der Waals interaction is calculated by means of second order perturbation theory using an atom-atom interaction approximation and the atomic-like-orbital occupancies. We also analyze the effect of dynamical screening in the van der Waals interaction using a simple model. We find that this dynamical screening reduces by 40% the van der Waals interaction. Taking this effect into account, we obtain a graphene-graphene interaction energy of 70 ± 5 meV/atom in reasonable agreement with the experimental evidence.

 15. van der Waals Metal-Organic Framework as an Excitonic Material for Advanced Photonics.

  PubMed

  Milichko, Valentin A; Makarov, Sergey V; Yulin, Alexey V; Vinogradov, Alexandr V; Krasilin, Andrei A; Ushakova, Elena; Dzyuba, Vladimir P; Hey-Hawkins, Evamarie; Pidko, Evgeny A; Belov, Pavel A

  2017-01-23

  Synergistic combination of organic and inorganic nature in van der Waals metal-organic frameworks supports different types of robust excitons that can be effectively and independently manipulated by light at room temperature, and opens new concepts for all-optical data processing and storage.

 16. Interlayer Interactions in van der Waals Heterostructures: Electron and Phonon Properties.

  PubMed

  Le, Nam B; Huan, Tran Doan; Woods, Lilia M

  2016-03-09

  Artificial van der Waals heterostructures constitute an emerging field that promises to design systems with properties on demand. Stacking patterns and the utilization of different types of chemically inert layers can deliver novel materials and devices. Despite the relatively weak van der Waals interaction, which does not affect the electronic properties around the Fermi level, our first-principles calculations show significant changes in the higher conduction and deeper valence regions in the considered graphene/silicene, graphene/MoS2, and silicene/MoS2 systems. Such changes are linked to strong out-of-plane hybridization effects and van der Waals interactions. We also find that the interface coupling significantly affects the vibrational properties of the heterostructures when compared to the individual constituents. Specifically, the van der Waals coupling is found to be a major factor for the stability of the system. The emergence of shear and breathing modes, as well as the transformation of flexural modes, are also found.

 17. Providing Support to Inner-City Students and Teachers through the Physics Van Inservice Institute

  ERIC Educational Resources Information Center

  Sabella, Mel S.

  2007-01-01

  There are many programs for the professional development of high school physics teachers that have proven to be effective in preparing these teachers to conduct inquiry-based activities in the classroom. In this paper, we describe a small-scale professional development program called the Physics Van Inservice Institute. During the program,…

 18. The Wim Van Leer Competition for Young Film Makers at the Jerusalem Film Festival.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Mendel, Gilli

  1999-01-01

  Describes the Jerusalem Film Center and the background, history, and organization of the Wim Van Leer Competition which was established for young filmmakers in high school. Describes the Jerusalem Film Festival, film studies programs at Israeli high schools, and future possibilities. (Author/LRW)

 19. 15 CFR 30.26 - Reporting of vessels, aircraft, cargo vans, and other carriers and containers.

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-01-01

  ... 15 Commerce and Foreign Trade 1 2013-01-01 2013-01-01 false Reporting of vessels, aircraft, cargo vans, and other carriers and containers. 30.26 Section 30.26 Commerce and Foreign Trade Regulations Relating to Commerce and Foreign Trade BUREAU OF THE CENSUS, DEPARTMENT OF COMMERCE FOREIGN...

 20. 15 CFR 30.26 - Reporting of vessels, aircraft, cargo vans, and other carriers and containers.

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-01-01

  ... 15 Commerce and Foreign Trade 1 2012-01-01 2012-01-01 false Reporting of vessels, aircraft, cargo vans, and other carriers and containers. 30.26 Section 30.26 Commerce and Foreign Trade Regulations Relating to Commerce and Foreign Trade BUREAU OF THE CENSUS, DEPARTMENT OF COMMERCE FOREIGN...