Science.gov

Sample records for het buitenland van

 1. Storings analyse Ten Behoeve van het Materieelverzorgingsplan (Failure Analysis for the Maintenance Plan)

  DTIC Science & Technology

  1990-05-01

  van kwantitatieve normen voor logistieke parameters, op grond waarvan de logistieke ondersteuning ontworpen moet worden. Binnen ILS wordt de logistieke...ondersteuning zodanig ingericht dat aan van tevoren vastgestelde kwantitatieve normen voor bescbikbaarheid, inzetbaarheid, betrouwbaarbeid en...9] ’Richtlijnen ten aanzien van het materieelverzorgingsplan’. Deze docuinenten geven de uitgangspunten en normen die de opsteller in acht moet nemen

 2. Cognitive Ability and Whole-Body Rotation (Cognitief Vermogen en Rotatie van het Lichaam)

  DTIC Science & Technology

  1993-03-01

  unlimited. •If ". ,hA 2 CONTENTS Page SUMMARY 3 SAMENVATnING 4 1 GENERAL PROBLEM AREA 5 2 TASKS AND MOVEMENTS 5 3 PREVIOUS RESULTS FOR ACTIVE BODY...suggeree~n r. Het huidige experiment maakte gebruik van de gemotori- seerde draaistoel van bet IZF. Terwiji gedraaid werd voerden de proefpersonen een...processing, irrespective of content of cognitive processing (spatial or verbal- numerical). The interaction between body rotations and cognitive content

 3. Softwaremodule voor het Simuleren van de Gevolgen van Raketonderschepping (The Dutch Program for the Simulation of Missile Intercept Effects)

  DTIC Science & Technology

  2007-07-01

  exernplaar van het rapport. 1 DMO/SC-DR&D standaard inclusief digitale versie bijgeleverd op cd-romn 2/3 DMO/DR&D/Kennistransfer 4 DM0/ Directie Beleid...MPH 10 CDC/BGGZ/CEMG A.S. de Koning. arts standaard inclusief digitale versie bijgeleverd op cd-rom 11/12 DMIVD, Kabinet 13 Militaire Inlichtingen- en...Veiligheidsdienst Drs. E. Buijs 14 BS/DS/DOBBP/B Maj B. Doesburg-Smits 15 CJKC NBC, Ltkol C.A. Bourgondi n standaard inclusief digitale versie

 4. Gebruikershandleiding en Programmatuurbeschrijving van het Data Acquisitie Systeem van het Laboratorium voor Pulsfysica (User Manual and Program Description of the Data Acquisition System of PML-Pulse Physics)

  DTIC Science & Technology

  1993-01-01

  Ingangsbereik t 100 mV - ±50V voile schaal in een 1-2-5 volgorde; - Ingangsimpedanrie :M11 11 45 pF; - Ingangsmode Single / Differential...manier van meten kan hier single of differential ingesteld worden; - Input coupling AC/DC; - Range Hier kan een bereik worden ingevuld van 100 mV - 50...de ingangsimpedantie op 1 M12 of 50 0l worden ingesteld; Input coupling AC / DC; Range Hier kan een bereik worden ingesteld van 50 mV - 20 V voile

 5. Energy Sources for Soldier Modernisation Programme Systems (Overzicht van Ontwikkelingen op het Gebied van Draagbare Energieopslag en Energieopwekking)

  DTIC Science & Technology

  1999-12-01

  bekend als de zonnecel of PV-cellen. De blauwe spiegelende platen van, amorf of kristallijn, silicium . De energieopwekking van deze systemen is...rapport TNO-MEP - R 99/490 REPORT DOCUMENTATION PAGE (MOD-NL) 1. DEFENCE REPORT NO (MOD-NL) 2. RECIPIENT’S ACCESSION NO 3. PERFORMING ORGANIZATION REPORT...11. AUTHOR(S) J.W. Raadschelders, D. Schmal 12. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) TNO instittute of Environmental Sciences, Energy

 6. Eindrapportage van het Onderzoek naar de Meerwaarde van BMS (Final Report of the Investigation into the Value of BMS)

  DTIC Science & Technology

  2005-11-01

  Onderzoek TWAG Terrein Winnen en Achterwaarts Gaan VM Vijandelijke mogelijkheid TNO-rapport I TNO-DV1 2005 A100 6/42 Inleiding Dit rapport geeft een...te gaan op de achterliggende redenen van de antwoorden. De interviews zijn bedoeld om bet beeld dat uit de observaties en de vragenlijsten is ontstaan...verspreide Iormatie Tcrrein Winnen en Achterwaarts Gaan (TWAG) / ecn bereden aanval; " een veiligheidsbezetting; * een hoszuivering. Voor cen succesvolle

 7. Description of the Rayflux Ray Tracing Program and Comparison to Other Models and Measurements (Beschrijving van het Rayflux Ray Tracing Programma en Vergelijing Met Andere Modellen en Metingen)

  DTIC Science & Technology

  1991-11-01

  ontwikkeld amn geluidniveaus te voorspeilen. Deze metbode berekent bet geluidniveau door het aantal geluidstralen die een bepaald opperviak treffen te...vergelijken met bet aantal wat in bet vrije veld dat opperviak zou treffen . Dit levert voor lage frequenties een middeling op van de ongewenste...die de onivanger (x,z) precies treffen noemen we eigenrays, en worden gekarakteriseerd door hun lanceerhoek. Om de Excess Attenuation te berekenen

 8. ATHENA: De Combinatie van een Helderheidsversterker en Thermische Kijker met Kleurweergave (ATHENA: The Combination of a Brightness Amplifier and Thermal Viewer With Color)

  DTIC Science & Technology

  2007-08-01

  waarin de meerwaarde van het systeem duidelijk is gebleken. Probleemstelling Het NTP-project ATHENA, dat medio 2005 van start ging, had als doel te...rapport is het eindverslag van het ATHENA project dat medio 2005 van start ging en dat plaats vond in het kader van het Nationaal Technologie Progamma...A329 27 / 46 Het ATHENA systeem Het ATHENA systeem als geheel bestaat uit de combinatie van een warmtebeeld camera en een digitale

 9. The Impact of Collision Avoidance Systems on Driver Behavior and Traffic Safety: Preliminaries to Studies within the ’Gids’ Project (Het Effect van anti- bots systemen op bestuurdersgedrag en op de verkeersveiligheid)

  DTIC Science & Technology

  1989-11-23

  ELECTE N FEB 20 1990 D Number of pages: 23 DI3TRmIm. oN sn~!TmrNT A ApProved fei p rhc release Lisuibuuan Uui~ited ’U, 3 CONTENTS Page SUMMARY 5... CONTENT AND ALLOCATION OF EVASIVE ACTIONS 14 4.1 Displaying the relevant variable 15 4.2 Warnings 15 4.3 Suggestions and active controls 15 4.4 Total...beantwoord inoeten warden willen anti-bats systemen zinnig geacht kunnen warden: (1) Wat moet het criteriun zijn voor activatie van het systeem ? (2

 10. User Manual and Program Description of the Data Acquisition System of PML-Pulse Physics (Gebruikershandleiding en Programma-beschrijving van het Data Acquisitie Systeem van het Laboratorium voor Pulsfysica)

  DTIC Science & Technology

  1993-01-01

  MHz; - Ingangsbereik ± 100 mV - ±50V volle schaal in een 1-2-5 volgorde, - Ingangsimpedantie I M.i 11 45 pF; - Ingangsmode Single / Differential...Ingangsbereik ± 50 mV - ± 20 V voile schaal in een 1-2-5 volgorde; - Ingangsimpedantie 1 Milli 15 pFof 50il; - Irigarzgskoppeling AC / DC; - Trigger...ingevuld van 100 mV - 50 V in een 1-2-5 volgorde; - Offset Maximaal 2009/6 van de ingestelde range; - Anti-aliasing filter YES / NO. Dit filter

 11. Is Choice Accuracy Related to Information Search Patterns (Is de Juistheid van een Keuze Gerelateerd aan het Informatiezoekpatrron)?

  DTIC Science & Technology

  1991-07-29

  incest variabele zoekgedrag. In alle complexiteitscondities bleef echter de juistheid van bet gekozen alternatief constant. Een plausibele verkiaring...W04had mom ct Oas a1e hr , Mor ib to oceur then 6 others (e.g. .68, .1Z .05 and .15). The sinulations showed that depending on the choice environment

 12. Effects of Practice in Selecting and Executing Keypressing Sequences (Effecten van oefening op het selecteren en uitvoeren van een sequentiele toetsdruktaak).

  DTIC Science & Technology

  1992-10-07

  is concurrent with execution ( Klapp & Wyatt, 1976; Portier et al., 1990; Portier & Van Galen, in press; Rosenbaum et al., 1986). The second aspect is...1980). Use of simple reaction time in motor programming studies: A reply to Klapp , Wyatt, and Lingo. Journal of Motor Behavior 12, 163-168. Henry, EM...and analysis: A researcher’s handbook. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Klapp , S.T. & Wyatt, E.P. (1976). Motor programming within a sequence of

 13. Boosting Immune Responses Against Bacterial Pathogens: In Vitro Analysis of Immunomodulators (In Vitro Analyse van de Stimulerende Werking van Verschillende Stoffen op het Immuunsysteem)

  DTIC Science & Technology

  2007-07-01

  strijdmiddelen, zijn veelal te bebandelen Wtgevoerd door TNO Defensie en Veiligheid, bacteri6le infecties. Deze twee modulatoren nut antibiotica . Door...voorkomen in bet kader van bet programma V502 en vivo-infectiemodel in de muis worden getest. dat een bacteriestamn resistent is geworden beantwoordt aan...verschillende immuunmodulerende stoffen bet agens alsmede kennis over een eventuele waartegen bestaande vaccins of antibiotica werden bepaald in een

 14. Kennislacunes op het gebied van wapens en munitie in OVG (Knowledge Gaps in the Area of Weapons and Munitions in MOUT)

  DTIC Science & Technology

  2008-12-01

  Militaire activiteiten Tabel 4 koppelt een overzicht van relevante militaire activiteiten in OVG aan operationele effecten volgens [2]. De koppeling ...Divert, Deter 6 Beheersen van menigten Degrade, Control 7 Uitwerkingsgebied " 8 Nevenschade - 9 Eigen veiligheid Met de koppeling van activiteiten en

 15. Het SOWNet Experiment (The SOWNet Experiment)

  DTIC Science & Technology

  2008-07-01

  aangegeven. De gele nummers zijn de, OGS ID’s. TNO-rapport ITNO-DV 2008 A243 Bijiage C 1 3/16 Figuur C. I Sensomummering en lay-out. TNO-rapport I TNO-DV...832 8 0 1 0 3 6 0 Opmerkingen bij deze tabel: - De gele kolommen van de tabel zijn de ontvangen count-waarden voor een Iwheeled’ voertuig. - De kolommen...Sensomnummering en lay-out. TNO-rapport I TNO-DV 2008 A243 BjaeC131 In de figuur stelt iedere rode punt een OGS weer en het gele getal het aantal alarmen van deze

 16. Decision Making in a Dynamic Situation: The Effect of Time Restrictions and Uncertainty (Beslisgedrag in een Dynamische Situatie: Het Effect van Tijdsdruk en Onzekerheid)

  DTIC Science & Technology

  1994-02-18

  genomen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak krijgt tijdsdruk een andere...beslisser de effecten van g( Ormen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak

 17. A Comparison of Decision Making Behaviour in a Static and a Dynamic Task Environment as a Function of Time Pressure (Een Vergelijking van Beslisgedrag in een Statische en een Dynamische Taakomgeving Als Functie van Tijdsdruk)

  DTIC Science & Technology

  1994-05-20

  Technische Menskunde’, Soesterberg MANAGEMENT UTTREKSEL Bij het onderzoek naar beslissen wordt de laatste jaren meer aandacht besteed aan de invioed van het...Technische Menskunde’, Soesterberg MANAGEMENT UI’FTREKSEL Bij het onderzoek naar beslissen wordt de Iaatste jaren meer aandacht besteed aan de invloed...feedback over de algemene toestand van het systeem . Daarori _n verwacht worden dat de uiteindelij- ke prestaties, in termen van uitkomsten, beter zijn in

 18. Eisen voor Buitenbeelden van Voertuigsimulatoren: Een Literatuurstudie (Use of Exterior Pictures in Vehicle Simulators: A Literature Survey)

  DTIC Science & Technology

  1991-06-01

  afstand van bet traject van bet voertuig (Waidram, 1985), zoals onderbroken wegbelijning of bomen langs, de weg. Voor bet waarnemen van koers en...betroffen het op constante boogte houden en een vaste koers bandbaven bij random verstoringen. Een beeldvertraging van 100 ms zou ook geen belangrijk effect...Voor onderzoek naar, en training van, interacties tussen weggebmuikers is het echter belangrijk omn zowel koers als sneiheid van U6n of meer

 19. An Exploratory Study of the Interpretation of Logical Operators in Database Querying (Een Verkennende Studie van de Interpretatie van Logische Operatoren bijhet Bevragen van een Database)

  DTIC Science & Technology

  1991-03-22

  nn i 3 CONTENTS Page SUMMARY 5 SAMENVATTING 6 1 INTRODUCTION 7 2 METHOD 11 2.1 Subjects 12 2.2 Stimuli 12 2.3 Procedure 14 3 RESULTS 15 3.1 Latency...SAMENVATITING Het gebruik van logische operatoren in vraagtalen wordt beschouwd als een belangrijke bron van gebruikersproblemen bij het bevragen van een...verwerkingscomponenten werden getest. 7 1 INTRODUCTION Database management systems (DBMSs) are now widely used for structuring and storing textual information in

 20. Velocity Measurements on the Electric Gun Developed at the TNO Prins Maurits Laboratory (Snelheidheidsmetingen aan de bij het Prins Maurits Laboratorium Ontwikkelde Electric Gun)

  DTIC Science & Technology

  1993-03-01

  8217te veel’ aluminium explodeert. Dit wordt weergegeven door het gearceer.1e gebied. Doordat er een stuk aluminiumn over het koper uitsteekt explodeert...worden de beperkingen van de verschillende meetmethoden toegelicht. De grootste fout komt uit de snelheidsmeting. Het aantal fibers (6 stuks ), de

 1. Meetopstelling van een Gepulste CO2 Laser Afstandsmeter met Heterodyne Detectie (Experimental Set-Up for a Pulsed CO2 Laser Range-Finder with Heterodyne Detection)

  DTIC Science & Technology

  1990-08-01

  voor een staande golf om te resoneren via een andere weg dan door het midden van de cavity. Meestal kan door het verdraaien van het tralie hier iets aan...gedaan worden. Mogelijkerwijs speelt ook hier het tralie dus een rol. Tot slot is gebleken dat de RF laser, die gevoed wordt door een wissel- spanning...laser. Bij beide lasers is het mogelijk door middel van hat verstellen van een tralie een lijn uit bet C0 2-spectrum in de 9 en 10 pm band te selekteren

 2. Measurement Results of the FEL-TNO Planar Rectangular Near Field Facility (1978-1989) (Meetresi;tatem vam de Rechthoekige Planaire Nabijeveld Meetfaciliteit van het FEL-TNO (1978-1989)

  DTIC Science & Technology

  1989-11-01

  Graw-Hill Book Company, 1969 [2] C.G.M. van ’t Klooster and G. Schirinzi "Planar near-field measurements of a SAR panel" Internal ESTEC working paRer...No. 1449 Noordwijk , The Netherlands, March 1986 [3] C.G.M. van ’t Klooster "De planaire nabije-veld methode voor antenne-metingen" Physics and

 3. Tactisch Optreden van kleine eenheden (Small Unit Tactics)

  DTIC Science & Technology

  2007-08-01

  conform artikel Armex nr. 2 april 2005. Artikel: Landmacht september 2005. Afghanistan medio 2005. PRT verricht zijn werkzaamheden onder bescherming...battalion (SRF Bn). Artikel: Rinoceros medio 2005. Blad van de 13’ Painfbrig. Verhaal van soldaat I J. Kloek die op 29 juni 2005 het Kruis van...instanties/personen ontvangen een volledig exemplaar van bet rapport. 1 DMO/SC-DR&D standaard inclusief digitale versie bijgeleverd op cd-rom 2/3 DMO/DR&D

 4. The Mechanism of Toxicity in HET-S/HET-s Prion Incompatibility

  PubMed Central

  Seuring, Carolin; Greenwald, Jason; Wasmer, Christian; Wepf, Roger; Saupe, Sven J.; Meier, Beat H.; Riek, Roland

  2012-01-01

  The HET-s protein from the filamentous fungus Podospora anserina is a prion involved in a cell death reaction termed heterokaryon incompatibility. This reaction is observed at the point of contact between two genetically distinct strains when one harbors a HET-s prion (in the form of amyloid aggregates) and the other expresses a soluble HET-S protein (96% identical to HET-s). How the HET-s prion interaction with HET-S brings about cell death remains unknown; however, it was recently shown that this interaction leads to a relocalization of HET-S from the cytoplasm to the cell periphery and that this change is associated with cell death. Here, we present detailed insights into this mechanism in which a non-toxic HET-s prion converts a soluble HET-S protein into an integral membrane protein that destabilizes membranes. We observed liposomal membrane defects of approximately 10 up to 60 nm in size in transmission electron microscopy images of freeze-fractured proteoliposomes that were formed in mixtures of HET-S and HET-s amyloids. In liposome leakage assays, HET-S has an innate ability to associate with and disrupt lipid membranes and that this activity is greatly enhanced when HET-S is exposed to HET-s amyloids. Solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) analyses revealed that HET-s induces the prion-forming domain of HET-S to adopt the β-solenoid fold (previously observed in HET-s) and this change disrupts the globular HeLo domain. These data indicate that upon interaction with a HET-s prion, the HET-S HeLo domain partially unfolds, thereby exposing a previously buried ∼34-residue N-terminal transmembrane segment. The liberation of this segment targets HET-S to the membrane where it further oligomerizes, leading to a loss of membrane integrity. HET-S thus appears to display features that are reminiscent of pore-forming toxins. PMID:23300377

 5. REMOTE LAND MINE(FIELD) DETECTION. An Overview of Techniques (DETECTIE VAN LANDMIJNEN EN MIJNENVELDEN OP AFSTAND. Een Overzicht van de technieken),

  DTIC Science & Technology

  1994-09-01

  systeem voor mijnen of mijnenvelden essentieel. De basis principes en sterke en zwakke punten van "real time" mijnen detectie met visuele, nabij...tweede deel van het rapport worden aanbevelingen gegeven voor een toekomstig systeem voor de detectie van mijnen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd...multi-sensor systeem voor op een voertuig. Dit is gebaseerd op de interesse die de "Genie" toont voor een dergelijk systeem , de kosten van een

 6. Geluidsexpositie bij Gebruik van Otoplastieken met Communicatie (Sound Exposure Level of F-16 Crew Chiefs Using Custom Molded Communications Earplugs)

  DTIC Science & Technology

  2008-10-01

  energetische som over alle banden van dit spectrum worden gegeven in tabel 6 (’onbeschermd’). De niveaus hebben we uitgedrukt in ASEL , A-weighted...Invloed van de gehoorbescherming op de geluidbelasting in de praktijk. Alle niveaus /.ijn in ASEL De onbeschermde situatie is het gemiddelde A-gewogen...seconden aanwezig was, kan het gemiddelde A-gewogen niveau in dB SPL verkregen worden door de ASELs te verminderen met 10 * 10log(750) = 28,8 dB

 7. MATE (Mentale Aspecten van Team Effectiviteit) (MATE (Mental Aspects of Team Effectiveness))

  DTIC Science & Technology

  2008-05-01

  gedachten lezen en elkaars; gedragingen voorspellen. Het kennen van elkaars verantwoordehijkheden, normen , interactiepatronen, kennis, vaardigbeden...Persoonsrollen " Voorkeuren 0 Leiderschap * Normen en waarden 0 Balans sterktes; & zwaktes " Motivatie " Vertrouwen Alle tearngedragingen spelen zicb af binnen...worden gewerkt (wordt gedaan in intro, bivak). Van confronhatiefase naar conforinatiefase Doel: toewerken naar gezamenlijke normen en waarden waarin de

 8. Fragmentation Behaviour of Two Types of 120 mm Mortargrenades (Verschervingsgedrag van twee typen 120 mm mortiergranaten).

  DTIC Science & Technology

  1992-12-01

  proevenserie kon worden beschikt over vijftien stuks granaten: tien stuks 104C2 (gietlizer) en viif stuks 104C5 (staal). Om redenen zoals hierboven geschetst...doelpiaten voor de 104C2 Daar maar over vijf stuks granaten van het type 104C5 beschikt werd zijn maar twee doelen over de gewenste delta emissiehoek van

 9. Analysing Operational Effects (Het analyseren van operationele effecten)

  DTIC Science & Technology

  2007-09-01

  Politics, Military, Economics, Social , Information and Infrastructure POLAD Political Advisor PRT Provincial Reconstruction Team Psyops Psychological...select the best task(s) to reach the desired effect. The shift towards peacekeeping operations has not only brought a new, more ’ social ’ view on effects...and military are: * work together with local authorities. - carry out ( social ) patrols to deter and detect crime together with the local authorities

 10. Quality of Expert Systems: Methods and Techniques (Kwaliteit van Expertsystemen: Methoden en Technieken)

  DTIC Science & Technology

  1989-12-01

  volledigheid van specificaties. De volledigheid is gewaarborgd door bet 100% principe. Het gebruik van een fornele taal voor vastlegging van de...impliceert statement coverage. c ) Condition coverage: ledere ’conditie’ (term in een Iogische expressie) moet bij bet testen tenminste een keer TRUE en...bijvoorbeeld een waarbij c I TRUE en c2 FALSE oplevert en een waarbij bet omgekeerde bet geval is. Merk op dat in dit geval niet aan decision coverage

 11. Het natuurwetenschappelijk modelleren van dynamische systemen; Naar een didactiek voor het voortgezet onderwijs

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ormel, B. J. B.

  2010-01-01

  Scientific modelling of dynamical systems; towards a pedagogy for secondary education Computer models of complex dynamical systems play a major role in science, as well as in societal debate about issues such as climate change, and insight in models and modelling is an important learning aim in science education. However, in teaching practice, it has proven difficult to give computer modelling an integrated role in the curriculum. We took a design research approach to gain insight in the pedagogy of modelling complex dynamical systems. We designed a physics course in which students constructed, evaluated and refined computer models of the climate system. Our design objectives were to get the students engaged in a meaningful modelling process, while retaining essential characteristics of the scientific modelling process. The teaching design was classroom-tested with four teachers and, after being revised, again with one teacher. The overall conclusion is that, although the models become more and more complex along the way, the content and level of the module are well within the range of pupils’ capacities. However, the evaluation of both research cycles revealed some critical problems that hindered the achievement of the teaching goals. Based on what seemed feasible as well as problematic we formulated guidelines for the designing of a modelling curriculum. It is important that modules geared at gaining authentic modelling experience only follow after the teaching of relevant and necessary content knowledge. Focussing on the scientific modelling process should not be combined with substantive content goals. Teaching the paradigmatic models of a domain may be a powerful tool to enable pupils to apply their knowledge in a variety of contexts. Developing these models and teaching pupils how to use them then coincides with teaching the regular physics concepts. We found that students find it difficult to explain behaviour in terms of ‘rules of change’. Therefore, we propose that teaching dynamics focuses on describing the rules of change in terms of differential equations, even for rather simple systems that can be described analytically. Next, we touched upon the delicate balance between guidance and freedom. While some guidance is needed to provide a sense of direction, too much guidance may also hinder insightfulness. In a directive approach in which the teacher shows an expert modelling process, pupils may develop advanced models. However, their own ideas about the system and about how to approach the problem remain unknown. In a pupil-oriented approach it is easy to underestimate the need for explicitly motivating model decisions by the pupils as well as those made by the teacher, in order to establish a truly purpose-driven process. In our tests, teachers were little inclined to let the students evaluate their own contributions, and the students were not used to it either. Thus, if students are to become independent modellers, this will affect the whole classroom culture. Also, experiencing the modelling cycle repeatedly does not guarantee that pupils become more independent modellers themselves. They would benefit from systematic reflection on modelling activities which specifies clearly what each activity should yield and how these yields are achieved.

 12. Kwalificate/Classificatie van Explosieve Stoffen en Munitie. Rapport 2. Testontwikkeling (Qualification/Classification Explosive Materials and Munition. 2. Test Development)

  DTIC Science & Technology

  1992-11-01

  data-acquisitiesysteem dient twee signalen te kunnen registreren en uiteindelijk een complete verwerking van het signaal re bewerkstelligen. Als...luchtlstikstof) RVS-gesloten Gas gebruikt bij overleiden Iucht Artmosfeer bij monster (Iuchtlstikstof) lucht Toestand van de stof (liquid/solid/ pasta ...carrousel voor de verschillende condensatoren. De gewenste condensator dient bij ieder experiment apart in het apparaat te worden aangebracht. Er is veel

 13. Review of Published Safety Thresholds for Human Divers Exposed to Underwater Sound (Veilige maximale geluidsniveaus voor duikers - beoordeling van publicaties)

  DTIC Science & Technology

  2008-04-01

  niveaus zi.in primair bedoeld your gebruik direct als gevolg van het geluid of als onderzocht welke publicatie de meCest in relatie tot militaire sonars...bet gebruik van In een eerder uitgevoerd intern TNO underwater your duikers. De meest explosieven, heiwerkzaamheden en kennisinvesteringsproject is... Contents M anagem entuittreksel ........................................................................................... 2 SIntroduction

 14. Responsie van Verschillende Munitieartikelen bij Opwarming en Brand (Response of Munitions Items Due to Heating or a Fire)

  DTIC Science & Technology

  2007-09-01

  werkzaamheden thermische responsie van artikelen. (met KS32) valt binnen deze normen net als Het project is gestart met bet ontwikkelen De kritische temperatuur...RDX, HMX of TNT en bindersystemnen als HTPB. Ook bijvoorbeeld de moderne 155 munitie van Rheinmetall (met KS32) valt binnen deze normen , net als

 15. Beslisbevoegdheden van de Uitgestegen Soldaat. Deel B: Verbetering van Situational Awareness Met Behulp van de Soldier Digital Assistant in een Gesimuleerde Omgeving (Authority and Responsbility of the Dismounted Soldier. Part B. Improving the Situational Awareness using the Soldier Digital Assistant in a Simulated Environment)

  DTIC Science & Technology

  2007-04-01

  omn een bepaalde handeling of een scenario te simuleren. Het voordeel van virtuele omngevingen is dat ze minder tijd en geld kosten om op te zetten...Met name door bet gebruik van bestaande middelen kon veel tijd en geld bespaard worden. Zo is de omngeving ontwikkeld in de bestaande ’Unreal’ game

 16. HetF and PatA control levels of HetR in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  PubMed

  Risser, Douglas D; Callahan, Sean M

  2008-12-01

  Anabaena sp. strain PCC 7120 is a filamentous cyanobacterium that differentiates heterocysts in response to deprivation of combined nitrogen. A hetF deletion strain lacked heterocysts and had aberrant cell morphology. Site-directed mutagenesis of the predicted active-site histidine and cysteine residues of this putative caspase-hemoglobinase fold protease abolished HetF function, supporting the hypothesis that HetF is a protease. Deletion of patA, which is necessary for the formation of most intercalary heterocysts, or hetF resulted in an increase in HetR protein, and extra copies of hetF on a plasmid functionally bypassed the deletion of patA. A hetR-gfp translational fusion expressed from an inducible promoter demonstrated that hetF-dependent downregulation of HetR levels occurs rapidly in vegetative cells, as well as developing heterocysts. "Mosaic" filaments in which only one cell of a filament had a copy of hetR or hetF indicated that hetF is required for differentiation only in cells that will become heterocysts. hetF was required for transcription from a hetR-dependent transcription start point of the hetR promoter and induction of transcription from the patS promoter. The inverse correlation between the level of HetR protein and transcription from hetR-dependent promoters suggests that the transcriptional activity of HetR is regulated by HetF and PatA.

 17. TNO Contribution to the Quest 303 Trial - Human Performance Assessed by a Vigilance and Tracking Test, a Multi-Attribute Task, and by Dynamic Visual Acuity (TNO Bijdrage aan het Quest 303 Onderzoek)

  DTIC Science & Technology

  2008-07-01

  TNO Report TI Knweg for. siesIN Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk TNO Defence, Security and Safety fo ple cetfcRsac...objectieve maten voor taakprestatie te verzamelen onder invloed van echte scheepsbewegingen. In opdracht van de Nederlandse marine heeft TNO aan dit...rapport wordt het protocol beschreven, de bewegingscondities, en de resultaten van de Nederlandse tests. De resultaten laten zien dat cognitief

 18. QUEST: Quality of Expert Systems (QUEST: Kwaliteit van Expertsystemen)

  DTIC Science & Technology

  1990-11-01

  conceptuele overeenkomsten tussen gegevensbanken en kennisbanken. Ixnplicatie hiervan is het gebruik van Nijssens Infonnatie-Analyse Methode (NIAM) als...UNCLASSIFIED) 2 SAMENVATTING (ONGERUBRICEERD) 3 CONTENTS 4 INTRODUCTION 6 2 A QUALITY FRAMEWORK 12 2.1 Introduction 12 2.2 Problem analysis 12 2.3 A... management systems (RDBMSs) have benefited from this principle. In this study, therefore, expert system development will primarily be viewed as

 19. Mapping Van

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1994-01-01

  A NASA Center for the Commercial Development of Space (CCDS) - developed system for satellite mapping has been commercialized for the first time. Global Visions, Inc. maps an area while driving along a road in a sophisticated mapping van equipped with satellite signal receivers, video cameras and computer systems for collecting and storing mapping data. Data is fed into a computerized geographic information system (GIS). The resulting amps can be used for tax assessment purposes, emergency dispatch vehicles and fleet delivery companies as well as other applications.

 20. Theme and variations: evolutionary diversification of the HET-s functional amyloid motif

  PubMed Central

  Daskalov, Asen; Dyrka, Witold; Saupe, Sven J.

  2015-01-01

  In mammals and fungi, Nod-like receptors (NLR) activate downstream cell death execution proteins by a prion-like mechanism. In Podospora anserina, the NWD2 NLR activates the HET-S Helo-domain pore-forming protein by converting its prion-forming domain into a characteristic β-solenoid amyloid fold. The amyloid forming region of HET-S/s comprises two repetitions of a 21 amino acid motif. Herein, we systematically analyze the sequences of C-terminal regions of fungal HeLo and HeLo-like domain proteins to identify HET-s-related amyloid motifs (HRAM). We now identify four novel HRAM subfamilies in addition to the canonical HET-S/s subfamily. These novel motifs share the pseudo-repeat structure of HET-S/s and a specific pattern of distribution of hydrophobic and polar residues. Sequence co-variance analyses predict parallel in-register β-stacking of the two repeats and residue-residue interactions compatible with the β-solenoid fold. As described for HET-S, most genes encoding the HeLo proteins are adjacent to genes encoding NLRs also displaying HRAMs. The motifs of the NLRs are similar to those of their cognate HeLo-domain protein, indicating concerted evolution between repeats. This study shows that HET-s-related amyloid motifs are more common than anticipated and that they have diversified into discrete subfamilies that apparently share a common overall fold. PMID:26219477

 1. Waardering en Analyse van Simulatieresultaten (Valuation and Analysis of Simulation Results)

  DTIC Science & Technology

  1991-12-01

  overzicht gemaakt worden van de, MOM ’ nit beide scenario’s. Hieruit kunnen de gemiddelde worden afgelezen. Dit *ij schatters voor de verwachting. Het...te worden verdedigd, dan is de bundernis verdedigingskracht bet incest gescbikt als MOE. In bet vertragend gevecbt client de vijand zo lang mogehik

 2. Boltzmann Transport in Hybrid PIC HET Modeling

  DTIC Science & Technology

  2015-07-01

  Symposium on Space Technology and Science, 34th International Electric Propulsion Conference and 6th Nano-satellite Symposium Hyogo-Kobe, Japan July 4–10...a number of mechanisms including instabilities in the discharge (turbulent fluctuations) and plasma -wall interactions. An additional mechanism which... plasma conditions experienced in HPHall. 1. Electron mobility in HET simulation The most widely used computational simulations of HETs, including HPHall

 3. Genomic Clustering and Homology between HET-S and the NWD2 STAND Protein in Various Fungal Genomes

  PubMed Central

  Daskalov, Asen; Paoletti, Mathieu; Ness, Frédérique; Saupe, Sven J.

  2012-01-01

  Background Prions are infectious proteins propagating as self-perpetuating amyloid polymers. The [Het-s] prion of Podospora anserina is involved in a cell death process associated with non-self recognition. The prion forming domain (PFD) of HET-s adopts a β-solenoid amyloid structure characterized by the two fold repetition of an elementary triangular motif. [Het-s] induces cell death when interacting with HET-S, an allelic variant of HET-s. When templated by [Het-s], HET-S undergoes a trans-conformation, relocates to the cell membrane and induces toxicity. Methodology/Principal Findings Here, comparing HET-s homologs from different species, we devise a consensus for the HET-s elementary triangular motif. We use this motif to screen genomic databases and find a match to the N-terminus of NWD2, a STAND protein, encoded by the gene immediately adjacent to het-S. STAND proteins are signal transducing ATPases which undergo ligand-induced oligomerisation. Homology modelling predicts that the NWD2 N-terminal region adopts a HET-s-like fold. We propose that upon NWD2 oligomerisation, these N-terminal extensions adopt the β-solenoid fold and template HET-S to adopt the amyloid fold and trigger toxicity. We extend this model to a putative prion, the σ infectious element in Nectria haematococca, because the s locus controlling propagation of σ also encodes a STAND protein and displays analogous features. Comparative genomic analyses indicate evolutionary conservation of these STAND/prion-like gene pairs, identify a number of novel prion candidates and define, in addition to the HET-s PFD motif, two distinct, novel putative PFD-like motifs. Conclusions/Significance We suggest the existence, in the fungal kingdom, of a widespread and evolutionarily conserved mode of signal transduction based on the transmission of an amyloid-fold from a NOD-like STAND receptor protein to an effector protein. PMID:22493719

 4. Chaperonin GroEL accelerates protofibril formation and decorates fibrils of the Het-s prion protein.

  PubMed

  Wälti, Marielle A; Schmidt, Thomas; Murray, Dylan T; Wang, Huaibin; Hinshaw, Jenny E; Clore, G Marius

  2017-08-22

  We have studied the interaction of the prototypical chaperonin GroEL with the prion domain of the Het-s protein using solution and solid-state NMR, electron and atomic force microscopies, and EPR. While GroEL accelerates Het-s protofibril formation by several orders of magnitude, the rate of appearance of fibrils is reduced. GroEL remains bound to Het-s throughout the aggregation process and densely decorates the fibrils at a regular spacing of ∼200 Å. GroEL binds to the Het-s fibrils via its apical domain located at the top of the large open ring. Thus, apo GroEL and bullet-shaped GroEL/GroES complexes in which only a single ring is capped by GroES interact with the Het-s fibrils; no evidence is seen for any interaction with football-shaped GroEL/GroES complexes in which both rings are capped by GroES. EPR spectroscopy shows that rotational motion of a nitroxide spin label, placed at the N-terminal end of the first β-strand of Het-s fibrils, is significantly reduced in both Het-s/GroEL aggregates and Het-s fibrils, but virtually completely eliminated in Het-s/GroEL fibrils, suggesting that in the latter, GroEL may come into close proximity to the nitroxide label. Solid-state NMR measurements indicate that GroEL binds to the mobile regions of the Het-s fibril comprising the N-terminal tail and a loop connecting β-strands 4 and 5, consistent with interactions involving GroEL binding consensus sequences located therein.

 5. A Description of Preliminary Cook-off Experiment of Type IV Pipes Filled with TNT (Een Beschrijving van de Inleidende Cook-off Experimenten met TNT gevulde TYpe IV Buizen)

  DTIC Science & Technology

  1993-04-01

  houden is een speciale houder ontwikkeld zoals aangegeven in figuur 3. 1: Buiswand 2: Teflon ster 3: Stolen capilair (1.2mm) 4: Thermokoppels (4 stuks ) 5...een restant van de buis vast. Ook was te zien dat de dop een stuk van de bwis geschoven was. De buis had geen blauw- kicuring ondergaan! 27-09-9 1: Het

 6. As a toxin dies a prion comes to life: A tentative natural history of the [Het-s] prion

  PubMed Central

  Daskalov, Asen; Saupe, Sven J

  2015-01-01

  A variety of signaling pathways, in particular with roles in cell fate and host defense, operate by a prion-like mechanism consisting in the formation of open-ended oligomeric signaling complexes termed signalosomes. This mechanism emerges as a novel paradigm in signal transduction. Among the proteins forming such signaling complexes are the Nod-like receptors (NLR), involved in innate immunity. It now appears that the [Het-s] fungal prion derives from such a cell-fate defining signaling system controlled by a fungal NLR. What was once considered as an isolated oddity turns out to be related to a conserved and widespread signaling mechanism. Herein, we recall the relation of the [Het-s] prion to the signal transduction pathway controlled by the NWD2 Nod-like receptor, leading to activation of the HET-S pore-forming cell death execution protein. We explicit an evolutionary scenario in which formation of the [Het-s] prion is the result of an exaptation process or how a loss-of-function mutation in a pore-forming cell death execution protein (HET-S) has given birth to a functional prion ([Het-s]). PMID:26110610

 7. Beslisbevoegdheden en Verantwoordelijkheden van de Uitgestegen Soldaat. Deel A: Verplaatsen van Beslisbevoegdheden (Authority and Responsibility of the Dismounted Soldier. Part A. Empowering the Dismounted Soldier)

  DTIC Science & Technology

  2007-04-01

  er steeds meer directe aandacht van politiek en media . De sociale interactie tussen de GPC en zijn groep en de lokale bevolking kunnen daardoor...eenheden (gereduceerd voor dit onderzoek). Niet-gevechtstaken 1 Verkenningepatrouille 2 Gevechtspatrouille 3 Bevelilgingspatrouille 4 Sociale en...de missie in Afghanistan is de smallest unit of action (SUA) het peloton. Dit geldt voor alle taken, dus ook voor sociale - en contactpatrouilles

 8. Origins and Evolution of the HET-s Prion-Forming Protein: Searching for Other Amyloid-Forming Solenoids

  PubMed Central

  Gendoo, Deena M. A.; Harrison, Paul M.

  2011-01-01

  The HET-s prion-forming domain from the filamentous fungus Podospora anserina is gaining considerable interest since it yielded the first well-defined atomic structure of a functional amyloid fibril. This structure has been identified as a left-handed beta solenoid with a triangular hydrophobic core. To delineate the origins of the HET-s prion-forming protein and to discover other amyloid-forming proteins, we searched for all homologs of the HET-s protein in a database of protein domains and fungal genomes, using a combined application of HMM, psi-blast and pGenThreader techniques, and performed a comparative evolutionary analysis of the N-terminal alpha-helical domain and the C-terminal prion-forming domain of HET-s. By assessing the tandem evolution of both domains, we observed that the prion-forming domain is restricted to Sordariomycetes, with a marginal additional sequence homolog in Arthroderma otae as a likely case of horizontal transfer. This suggests innovation and rapid evolution of the solenoid fold in the Sordariomycetes clade. In contrast, the N-terminal domain evolves at a slower rate (in Sordariomycetes) and spans many diverse clades of fungi. We performed a full three-dimensional protein threading analysis on all identified HET-s homologs against the HET-s solenoid fold, and present detailed structural annotations for identified structural homologs to the prion-forming domain. An analysis of the physicochemical characteristics in our set of structural models indicates that the HET-s solenoid shape can be readily adopted in these homologs, but that they are all less optimized for fibril formation than the P. anserina HET-s sequence itself, due chiefly to the presence of fewer asparagine ladders and salt bridges. Our combined structural and evolutionary analysis suggests that the HET-s shape has “limited scope” for amyloidosis across the wider protein universe, compared to the ‘generic’ left-handed beta helix. We discuss the implications of

 9. Buffer Loading and Chunking in Sequential Keypressing (Het Laden van de Motor Buffer Versus Het Gebruik van Motor Chunks bij Sequentieule Toetsdrukseries)

  DTIC Science & Technology

  1994-03-18

  90701 2509 LS Den Haag., "* f LECTE •• OCT o3 61994 *• C IU, * * 1T]O hi u, r HJftUii Factors tZF TNO Defence Research t . -I CL-/L- TD" TNO-report TM...Verwey Institute: TNO Institute for Human Factors Group: Skilled Behaviour Date: March 1994 DO Assignment No.: B92-26 No. in Program of Work: 788.2...Trials followed each other without interruption. A stimulus was usually presented immediately upon depressing the previous key but at two or three

 10. Building GIS on Top of the Open DBMS ’Postgres’ (Het Bouwen van een GIS op Basis van het Open DBMS ’Postgres’)

  DTIC Science & Technology

  1991-08-01

  solution based on the extendable database management system Postgres, in which thematic and spatial data are stored together. The contents of this report...EXTENDABLE DATABASE MANAGEMENT SYSTEM "POSTGRES. IN WHICH THEMATIC AND SPATIAL DATA ARE STORED TOGETHER. THE CONTENTS OF THIS REPORT WAS PRESENTED AT THE...hebben en duale architectwr: de themnatisdie informatie is opgeslagen in een relationeel database management systeem en de ruimtekike infor- matie is

 11. Simulation of a Shot from the Otomelara 76/62 with Pisces-2delk Gain Burning (Simulatie van een schot van de Otomelara 76/62 met pisces-2delk Gain Burning).

  DTIC Science & Technology

  1992-09-01

  zijn tijdstap. Dit gebeurt zodanig dat schokgolven of trillingen nooit in 66n cycle een hele gridcel kunnen passeren. Merk op dat daardoor naast de...2DELK theoretical manual (1987) van S. Hancock [11 en het Technical Report TR 87-2118/1 ’Equations and numerical solution of gas-particle flow. GRAINS...bij het programma beschikbaar. Dit is een duidelijke handicap. 2.3 De input-rile In deze paragraaf zal de input-file worden bekeken. Omdat de manual

 12. Revisiting van Hiele

  ERIC Educational Resources Information Center

  Papademetri-Kachrimani, Chrystalla

  2012-01-01

  In this paper I argue my opposition to the consensus which has dominated the literature that young children view shapes as a whole and pay no attention to shape structure and that geometrical thinking can be described through a hierarchical model formed by levels. This consensus is linked to van Hiele's weok by van Hiele-based research. In the…

 13. Van Gogh Sun

  NASA Image and Video Library

  Nicholeen Viall, a solar scientist at NASA's Goddard Space Flight Center creates images of the sun reminiscent of Van Gogh, but it's science, not art. The color of each pixel contains a wealth of i...

 14. VAN method lacks validity

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jackson, David D.; Kagan, Yan Y.

  Varotsos and colleagues (the VAN group) claim to have successfully predicted many earthquakes in Greece. Several authors have refuted these claims, as reported in the May 27,1996, special issue of Geophysical Research Letters and a recent book, A Critical Review of VAN [Lighthill 1996]. Nevertheless, the myth persists. Here we summarize why the VAN group's claims lack validity.The VAN group observes electrical potential differences that they call “seismic electric signals” (SES) weeks before and hundreds of kilometers away from some earthquakes, claiming that SES are somehow premonitory. This would require that increases in stress or decreases in strength cause the electrical variations, or that some regional process first causes the electrical signals and then helps trigger the earthquakes. Here we adopt their notation SES to refer to the electrical variations, without accepting any link to the quakes.

 15. Van Gogh in Arles.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Wasserman, Burton

  1985-01-01

  Recently an outstanding cross-section of works from Van Gogh's Arlesian period was on exhibition at the Metropolitan Museum of Art in New York City. His works are discussed; some samples are included. (RM)

 16. Space Van system update

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 17. Geluidsexpositie bij gebruik van CEP door F-16 crewchiefs (Sound Exposure Level of F-16 Crew Chiefs Using Communications Earplugs)

  DTIC Science & Technology

  2008-03-01

  level. ASEL , nabij de gehoorgang voor bet omgevingslawaai, ASELb,,hrd, en de commnunicatie, A SElcommunicatie. In formule vorm: ASELbeschermd = Z...simpelweg worden bepaald door alle ASELs energetisch te sonuneren, ongeacht de duur van de werkzaamheden (daarom gebruiken we juist de ASEL ). LA,,q,8h, de...energetische middeling van het geluid over de werkdag, kan uit de ASEL worden verkregen door LA.q, 8h = ASELd.g - 10*’ 0 log(8*60*60) = ASELdag - 44, 6

 18. Over Het Oplossen Van Technische Problemen (On Problem Solving in Technical Domain).

  ERIC Educational Resources Information Center

  Vaags, Derk Willem

  Various methods of learning employed to solve problems in mechanical engineering are presented. Results indicate that video recording and playback to students is the most effective instruction process. A comparison of analytical thinking to rote memory was made, and variables which affect learning, such as personality, are discussed. (NTIS)

 19. Over Het Oplossen Van Technische Problemen (On Problem Solving in Technical Domain).

  ERIC Educational Resources Information Center

  Vaags, Derk Willem

  Various methods of learning employed to solve problems in mechanical engineering are presented. Results indicate that video recording and playback to students is the most effective instruction process. A comparison of analytical thinking to rote memory was made, and variables which affect learning, such as personality, are discussed. (NTIS)

 20. Van Gogh's Sunflowers

  ERIC Educational Resources Information Center

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 1. Van Gogh's Sunflowers

  ERIC Educational Resources Information Center

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 2. Segments of van Gogh.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Mannlein, Sally

  2002-01-01

  Describes an art project that was used with first grade students in which they learn about Vincent van Gogh's style of painting. Explains that the children learn to create circles and straight lines and how to fill in with color. (CMK)

 3. Remembering Van Gogh.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Freifeld, Susan

  1999-01-01

  Describes an activity in which fourth grade students created a three-dimensional representation of Vincent Van Gogh's room in Arles (France). Expounds that the students had to invent their own strategies for three-dimensional construction and two-dimensional embellishment. Provides directions for creating the room and bed. (CMK)

 4. Heath Van Essen

  EPA Pesticide Factsheets

  The EPA is providing notice of a proposed Administrative Penalty Assessment against Heath Van Essen, Respondent, an individual who owns or operates an animal feeding operation (“Facility”) that is located in Section 27 of Township 98 North, Range 47 West,

 5. Pythagoras Meets Van Hiele.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 6. Pythagoras Meets Van Hiele.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 7. A non Q/N-rich prion domain of a foreign prion, [Het-s], can propagate as a prion in yeast

  PubMed Central

  Taneja, Vibha; Maddelein, Marie-Lise; Talarek, Nicolas; J. Saupe, Sven; Liebman, Susan W.

  2007-01-01

  Summary Prions are self-propagating, infectious aggregates of misfolded proteins. The mammalian prion, PrPSc, causes fatal neurodegenerative disorders. Fungi also have prions. While yeast prions depend upon glutamine/asparagine(Q/N)-rich regions, the Podospora anserina HET-s and PrP prion proteins, lack such sequences. Nonetheless, we show that the HET-s prion domain fused to GFP propagates as a prion in yeast. Analogously to native yeast prions: transient overexpression of the HET-s fusion induces ring-like aggregates that propagate in daughter cells as cytoplasmically-inherited, detergent-resistant dot aggregates. Efficient dot propagation, but not ring formation, is dependent upon the Hsp104 chaperone. The yeast prion [PIN+] enhances HET-s ring formation, suggesting that prions with and without Q/N-rich regions interact. Finally, HET-s aggregates propagated in yeast are infectious when introduced into Podospora. To our knowledge, this is the first report of prion propagation in a truly foreign host. Since yeast can host non Q/N-rich prions, such native yeast prions may exist. PMID:17612491

 8. Van Gogh from Space

  NASA Image and Video Library

  2017-09-27

  Van Gogh from Space - July 13th, 2005 Description: In the style of Van Gogh's painting "Starry Night," massive congregations of greenish phytoplankton swirl in the dark water around Gotland, a Swedish island in the Baltic Sea. Phytoplankton are microscopic marine plants that form the first link in nearly all ocean food chains. Population explosions, or blooms, of phytoplankton, like the one shown here, occur when deep currents bring nutrients up to sunlit surface waters, fueling the growth and reproduction of these tiny plants. Credit: USGS/NASA/Landsat 7 To learn more about the Landsat satellite go to: landsat.gsfc.nasa.gov/ NASA Goddard Space Flight Center enables NASA’s mission through four scientific endeavors: Earth Science, Heliophysics, Solar System Exploration, and Astrophysics. Goddard plays a leading role in NASA’s accomplishments by contributing compelling scientific knowledge to advance the Agency’s mission. Follow us on Twitter Join us on Facebook

 9. Van Horn folio, Texas

  USGS Publications Warehouse

  Richardson, G.B.

  1914-01-01

  The Van Horn quadrangle is situated in EL Paso and Culberson counties, Tex., about 100 miles southeast of El Paso.  It is bounded by parallels 31° and 31° 30' and meridians 104° 30' and 105° and incluedes 1019 square miles.  This area lies within the Cordilleran region, about midway between Peco River and teh Rio Grande, and forms a part of what is known as trans-Pecos Texas.  

 10. [Van Helmont and gas].

  PubMed

  van Gijn, Jan; Gijselhart, Joost P

  2012-01-01

  Johan Baptista van Helmont (1579-1644) was born in Brussels, around the time the Southern Netherlands ceased their resistance against the Spanish rule. He studied a variety of disciplines in Louvain and made a 'grand tour' in Europe, but remained dissatisfied with traditional knowledge, which he regarded as empty phrases and sophistry. His spouse being wealthy, he devoted himself to studying nature anew, unencumbered by prejudice, as Paracelsus (1493-1541) had done before him. Yet in his attempts to explain living and inanimate matter he could not avoid making basic assumptions. Among these was his view that there were only two elements: water and air. Water might carry elementary seeds from which a variety of substances could develop. When a substance was consumed by fire, an ethereal essence would remain, which he called 'Gas' (a term perhaps derived from Paracelsian 'chaos', perhaps from 'Geist'). Today 'gas' is defined as the volatile state of a given substance, but in Van Helmont's view it was mainly a metaphysical characteristic. Most of Van Helmont's work was published only after his death, through a verdict of the Spanish Inquisition.

 11. Mutagenesis of hetR reveals amino acids necessary for HetR function in the heterocystous cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120.

  PubMed

  Risser, Douglas D; Callahan, Sean M

  2007-03-01

  HetR is the master regulator of heterocyst differentiation in the filamentous cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120. Genetic selection was used to identify 33 amino acid substitutions in HetR that reduced the proportion of cells undergoing heterocyst differentiation to less than 2%. Conservative substitutions in the wild-type HetR protein revealed three mutations that dramatically reduced the amount of heterocyst differentiation when the mutant allele was present in place of the wild-type allele on a replicating plasmid in a mutant lacking hetR on the chromosome. An H69Y substitution resulted in heterocyst formation among less than 0.1% of cells, and D17E and G36A substitutions resulted in a Het- phenotype, compared to heterocyst formation among approximately 25% of cells with the wild-type hetR under the same conditions. The D17E substitution prevented DNA binding activity exhibited by wild-type HetR in mobility shift assays, whereas G36A and H69Y substitutions had no affect on DNA binding. D17E, G36A, and H69Y substitutions also resulted in higher levels of the corresponding HetR protein than of the wild-type protein when each was expressed from an inducible promoter in a hetR deletion strain, suggesting an effect on HetR protein turnover. Surprisingly, C48A and S152A substitutions, which were previously reported to result in a Het- phenotype, were found to have no effect on heterocyst differentiation or patterning when the corresponding mutations were introduced into an otherwise wild-type genetic background in Anabaena sp. strain PCC 7120. The clustering of mutations that satisfied the positive selection near the amino terminus suggests an important role for this part of the protein in HetR function.

 12. van der Waals torque

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Esquivel-Sirvent, Raul; Schatz, George

  2014-03-01

  The theory of generalized van der Waals forces by Lifshtz when applied to optically anisotropic media predicts the existence of a torque. In this work we present a theoretical calculation of the van der Waals torque for two systems. First we consider two isotropic parallel plates where the anisotropy is induced using an external magnetic field. The anisotropy will in turn induce a torque. As a case study we consider III-IV semiconductors such as InSb that can support magneto plasmons. The calculations of the torque are done in the Voigt configuration, that occurs when the magnetic field is parallel to the surface of the slabs. The change in the dielectric function as the magnetic field increases has the effect of decreasing the van der Waals force and increasing the torque. Thus, the external magnetic field is used to tune both the force and torque. The second example we present is the use of the torque in the non retarded regime to align arrays of nano particle slabs. The torque is calculated within Barash and Ginzburg formalism in the nonretarded limit, and is quantified by the introduction of a Hamaker torque constant. Calculations are conducted between anisotropic slabs of materials including BaTiO3 and arrays of Ag nano particles. Depending on the shape and arrangement of the Ag nano particles the effective dielectric function of the array can be tuned as to make it more or less anisotropic. We show how this torque can be used in self assembly of arrays of nano particles. ref. R. Esquivel-Sirvent, G. C. Schatz, Phys. Chem C, 117, 5492 (2013). partial support from DGAPA-UNAM.

 13. Van Gogh syndrome.

  PubMed

  Roka, Y B; Thapa, R; Puri, P R; Aryal, S

  2011-04-01

  Self injury is the intentional and direct injury to self that include bite, burn, ulceration and head banging. These injuries are rarely fatal and are usually not suicidal in nature. This behavior is common among adolescents, psychiatric patients and in females. Bipolar disorder, drug abuse and metabolic syndromes like LeschNyhan and Munchausen's syndrome are often associated with this disorder. Repetitive self mutilation is termed the Van Gogh syndrome after the famous painter who cut off his ear and gave it to a prostitute. We describe two such cases of self mutilation in schizophrenic patients.

 14. Defending commercial surrogate motherhood against Van Niekerk and Van Zyl.

  PubMed

  McLachlan, H V

  1997-12-01

  The arguments of Van Niekerk and Van Zyl that, on the grounds that it involves an inappropriate commodification and alienation of women's labour, commercial surrogate motherhood (CSM) is morally suspect are discussed and considered to be defective. In addition, doubt is cast on the notion that CSM should be illegal.

 15. Fungal prion HET-s as a model for structural complexity and self-propagation in prions

  PubMed Central

  Wan, William; Stubbs, Gerald

  2014-01-01

  The highly ordered and reproducible structure of the fungal prion HET-s makes it an excellent model system for studying the inherent properties of prions, self-propagating infectious proteins that have been implicated in a number of fatal diseases. In particular, the HET-s prion-forming domain readily folds into a relatively complex two-rung β-solenoid amyloid. The faithful self-propagation of this fold involves a diverse array of inter- and intramolecular structural features. These features include a long flexible loop connecting the two rungs, buried polar residues, salt bridges, and asparagine ladders. We have used site-directed mutagenesis and X-ray fiber diffraction to probe the relative importance of these features for the formation of β-solenoid structure, as well as the cumulative effects of multiple mutations. Using fibrillization kinetics and chemical stability assays, we have determined the biophysical effects of our mutations on the assembly and stability of the prion-forming domain. We have found that a diversity of structural features provides a level of redundancy that allows robust folding and stability even in the face of significant sequence alterations and suboptimal environmental conditions. Our findings provide fundamental insights into the structural interactions necessary for self-propagation. Propagation of prion structure seems to require an obligatory level of complexity that may not be reproducible in short peptide models. PMID:24706820

 16. Fungal prion HET-s as a model for structural complexity and self-propagation in prions.

  PubMed

  Wan, William; Stubbs, Gerald

  2014-04-08

  The highly ordered and reproducible structure of the fungal prion HET-s makes it an excellent model system for studying the inherent properties of prions, self-propagating infectious proteins that have been implicated in a number of fatal diseases. In particular, the HET-s prion-forming domain readily folds into a relatively complex two-rung β-solenoid amyloid. The faithful self-propagation of this fold involves a diverse array of inter- and intramolecular structural features. These features include a long flexible loop connecting the two rungs, buried polar residues, salt bridges, and asparagine ladders. We have used site-directed mutagenesis and X-ray fiber diffraction to probe the relative importance of these features for the formation of β-solenoid structure, as well as the cumulative effects of multiple mutations. Using fibrillization kinetics and chemical stability assays, we have determined the biophysical effects of our mutations on the assembly and stability of the prion-forming domain. We have found that a diversity of structural features provides a level of redundancy that allows robust folding and stability even in the face of significant sequence alterations and suboptimal environmental conditions. Our findings provide fundamental insights into the structural interactions necessary for self-propagation. Propagation of prion structure seems to require an obligatory level of complexity that may not be reproducible in short peptide models.

 17. The Two-Store Model of Memory: Past Criticisms, Current Status, and Future Directions (Het Twee-Stadia Model van het Geheugen: Terugblik, Huidige Status en Toekomstige Ontwikkelingen)

  DTIC Science & Technology

  1990-06-01

  by the processing in STS. The Atkinson - Shiffrin model quickly became quite popular and for a number of years dominated the field of memory research. In...University Press. Atkinson , R.C. & Shiffrin , R.M. (1965). Mathematical models for memory and learning. Technical report 79. Institute for mathematical...ABSTRACT (MAXIMUM 200 WORDS, 1044 BYTE) Atkinson and Shiffrin (1965, 1968) presented what is now usually referred to as the two-store model of memory

 18. Imaging van der Waals Interactions.

  PubMed

  Han, Zhumin; Wei, Xinyuan; Xu, Chen; Chiang, Chi-Lun; Zhang, Yanxing; Wu, Ruqian; Ho, W

  2016-12-15

  The van der Waals interactions are responsible for a large diversity of structures and functions in chemistry, biology, and materials. Discussion of van der Waals interactions has focused on the attractive potential energy that varies as the inverse power of the distance between the two interacting partners. The origin of the attractive force is widely discussed as being due to the correlated fluctuations of electron charges that lead to instantaneous dipole-induced dipole attractions. Here, we use the inelastic tunneling probe to image the potential energy surface associated with the van der Waals interactions of xenon atoms.

 19. A Yeast Toxic Mutant of HET-s(218-289) Prion Displays Alternative Intermediates of Amyloidogenesis

  PubMed Central

  Berthelot, Karine; Lecomte, Sophie; Géan, Julie; Immel, Françoise; Cullin, Christophe

  2010-01-01

  Amyloids are thought to be involved in various types of neurodegenerative disorders. Several kinds of intermediates, differing in morphology, size, and toxicity, have been identified in the multistep amyloidogenesis process. However, the mechanisms explaining amyloid toxicity remain unclear. We previously generated a toxic mutant of the nontoxic HET-s(218-289) amyloid in yeast. Here we report that toxic and nontoxic amyloids differ not only in their structures but also in their assembling process. We used multiple and complementary methods to investigate the intermediates formed by these two amyloids. With the methods used, no intermediates were observed for the nontoxic amyloid; however, under the same experimental conditions, the toxic mutant displayed visible oligomeric and fibrillar intermediates. PMID:20713008

 20. Stirling Powered Van Progam overview

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Shaltens, R. K.

  1986-01-01

  The Stirling Powered Van Program (SPVP) is a multiyear, multiphase program to evaluate the automotive Stirling engine (ASE) in Air Force vans under realistic conditions. The objective of the SPVP is to transfer to manufacturer and end user(s) (i.e., on the path to commercialization) the second-generation Mod 2 ASE upon completion of the Automotive Stirling Engine Program in 1987. In order to meet this objective, the SPVP must establish Stirling performance, integrity, reliability, durability and maintainability. The ASE program background leading to the van program is reviewed and plans for evaluating the kinematic Stirling engine in Air Force vans examined. Also discussed are the NASA technology transfers to industry that have been accomplished and those which are currently being developed.

 1. Ellis-van Creveld syndrome

  MedlinePlus

  Chondroectodermal dysplasia; EVC ... 1 of 2 Ellis-van Creveld syndrome genes ( EVC and EVC2 ). These genes are positioned next to ... performed for mutations in 1 of the 2 EVC genes Skeletal x-ray Ultrasound Urinalysis

 2. Van der Waals quintessence stars

  SciTech Connect

  Lobo, Francisco S. N.

  2007-01-15

  The van der Waals quintessence equation of state is an interesting scenario for describing the late universe, and seems to provide a solution to the puzzle of dark energy, without the presence of exotic fluids or modifications of the Friedmann equations. In this work, the construction of inhomogeneous compact spheres supported by a van der Waals equation of state is explored. These relativistic stellar configurations shall be denoted as van der Waals quintessence stars. Despite of the fact that, in a cosmological context, the van der Waals fluid is considered homogeneous, inhomogeneities may arise through gravitational instabilities. Thus, these solutions may possibly originate from density fluctuations in the cosmological background. Two specific classes of solutions, namely, gravastars and traversable wormholes are analyzed. Exact solutions are found, and their respective characteristics and physical properties are further explored.

 3. Stirling Powered Van Program overview

  SciTech Connect

  Shaltens, R.K.

  1986-01-01

  The Stirling Powered Van Program (SPVP) is a multiyear, multiphase program to evaluate the automotive Stirling engine (ASE) in Air Force vans under realistic conditions. The objective of the SPVP is to have a manufacturer and end user(s) (i.e., on the path to commercialization) of the second-generation Mod II ASE upon completion of the Automotive Stirling Engine Program in 1987. In order to meet this objective, the SPVP must establish Stirling performance, integrity, reliability, durability, and maintainability. This paper reviews the ASE Program background leading to the Van Program and focuses on plans for evaluating the kinematic Stirling engine in Air Force vans. Also discussed are the NASA technology transfers to industry that have been accomplished and those which are currently being developed.

 4. Stirling Powered Van Program overview

  SciTech Connect

  Shaltens, R.K.

  1986-01-01

  The Stirling Powered Van Program (SPVP) is a multiyear, multiphase program to evaluate the automotive Stirling engine (ASE) in Air Force vans under realistic conditions. The objective of the SPVP is to have a manufacturer and end user(s) (i.e., on the path to commercialization) of the second-generation Mod II ASE upon completion of the Automotive Stirling Engine Program in 1987. In order to meet this objective, the SPVP must establish Stirling performance, integrity, reliability, durability, and maintainability. This paper reviews the ASE Program background leading to the Van Program and focuses on plans for evaluating the kinematic Stirling engine in Air Force vans. Also discussed are the NASA technology transfers to industry that have been accomplished and those which are currently being developed. 14 refs.

 5. 40 CFR 721.4100 - Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle.

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-07-01

  ... 40 Protection of Environment 31 2011-07-01 2011-07-01 false Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle. 721.4100 Section 721.4100 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED... Specific Chemical Substances § 721.4100 Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle. (a) Chemical...

 6. 40 CFR 721.4100 - Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle.

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 30 2010-07-01 2010-07-01 false Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle. 721.4100 Section 721.4100 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED... Specific Chemical Substances § 721.4100 Tris(disubstituted alkyl) het-er-o-cy-cle. (a) Chemical...

 7. Fiber Diffraction of the Prion-Forming Domain HET-s(218–289) Shows Dehydration-Induced Deformation of a Complex Amyloid Structure

  PubMed Central

  2015-01-01

  Amyloids are filamentous protein aggregates that can be formed by many different proteins and are associated with both disease and biological functions. The pathogenicities or biological functions of amyloids are determined by their particular molecular structures, making accurate structural models a requirement for understanding their biological effects. One potential factor that can affect amyloid structures is hydration. Previous studies of simple stacked β-sheet amyloids have suggested that dehydration does not impact structure, but other studies indicated dehydration-related structural changes of a putative water-filled nanotube. Our results show that dehydration significantly affects the molecular structure of the fungal prion-forming domain HET-s(218–289), which forms a β-solenoid with no internal solvent-accessible regions. The dehydration-related structural deformation of HET-s(218–289) indicates that water can play a significant role in complex amyloid structures, even when no obvious water-accessible cavities are present. PMID:24670041

 8. Fiber Diffraction of the Prion-Forming Domain HET-s(218-289) Shows Dehydration-Induced Deformation of a Complex Amyloid Structure

  SciTech Connect

  Wan, William; Stubbs, Gerald

  2014-05-01

  Amyloids are filamentous protein aggregates that can be formed by many different proteins and are associated with both disease and biological functions. The pathogenicities or biological functions of amyloids are determined by their particular molecular structures, making accurate structural models a requirement for understanding their biological effects. One potential factor that can affect amyloid structures is hydration. Previous studies of simple stacked β-sheet amyloids have suggested that dehydration does not impact structure, but other studies indicated dehydration-related structural changes of a putative water-filled nanotube. Our results show that dehydration significantly affects the molecular structure of the fungal prion-forming domain HET-s(218–289), which forms a β-solenoid with no internal solvent-accessible regions. The dehydration-related structural deformation of HET-s(218–289) indicates that water can play a significant role in complex amyloid structures, even when no obvious water-accessible cavities are present.

 9. LRS2: A New Integral Field Spectrograph for the HET

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tuttle, Sarah E.; Hill, Gary J.; Chonis, Taylor S.; Tonnesen, Stephanie

  2016-01-01

  Here we present LRS2 (Low Resolution Spectrograph) and highlight early science opportunities with the newly upgraded Hobby Eberly telescope (HET). LRS2 is a four-channel optical wavelength (370nm - 1micron) spectrograph based on two VIRUS unit spectrographs. This fiber-fed integral field spectrograph covers a 12" x 6" field of view, switched between the two units (one blue, and one red) at R~2000. We highlight design elements, including the fundamental modification to grisms (from VPH gratings in VIRUS) to access the higher resolution. We discuss early science opportunities, including investigating nearby "blue-bulge" spiral galaxies and their anomalous star formation distribution.

 10. Structure of transcription factor HetR required for heterocyst differentiation in cyanobacteria.

  SciTech Connect

  Kim, Y.; Joachimiak, G.; Ye, Z.; Binkowski, T; Zhang, R.; Gornicki, P.; Callahan, S.; Hess, W.; Haselkorn, R.; Joachimiak, A.

  2011-06-21

  HetR is an essential regulator of heterocyst development in cyanobacteria. HetR binds to a DNA palindrome upstream of the hetP gene. We report the crystal structure of HetR from Fischerella at 3.0 {angstrom}. The protein is a dimer comprised of a central DNA-binding unit containing the N-terminal regions of the two subunits organized with two helix-turn-helix motifs; two globular flaps extending in opposite directions; and a hood over the central core formed from the C-terminal subdomains. The flaps and hood have no structural precedent in the protein database, therefore representing new folds. The structural assignments are supported by site-directed mutagenesis and DNA-binding studies. We suggest that HetR serves as a scaffold for assembly of transcription components critical for heterocyst development.

 11. Mass analysis by scanning transmission electron microscopy and electron diffraction validate predictions of stacked beta-solenoid model of HET-s prion fibrils.

  PubMed

  Sen, Anindito; Baxa, Ulrich; Simon, Martha N; Wall, Joseph S; Sabate, Raimon; Saupe, Sven J; Steven, Alasdair C

  2007-02-23

  Fungal prions are infectious filamentous polymers of proteins that are soluble in uninfected cells. In its prion form, the HET-s protein of Podospora anserina participates in a fungal self/non-self recognition phenomenon called heterokaryon incompatibility. Like other prion proteins, HET-s has a so-called "prion domain" (its C-terminal region, HET-s-(218-289)) that is responsible for induction and propagation of the prion in vivo and for fibril formation in vitro. Prion fibrils are thought to have amyloid backbones of polymerized prion domains. A relatively detailed model has been proposed for prion domain fibrils of HET-s based on a variety of experimental constraints (Ritter, C., Maddelein, M. L., Siemer, A. B., Luhrs, T., Ernst, M., Meier, B. H., Saupe, S. J., and Riek, R. (2005) Nature 435, 844-848). To test specific predictions of this model, which envisages axial stacking of beta-solenoids with two coils per subunit, we examined fibrils by electron microscopy. Electron diffraction gave a prominent meridional reflection at (0.47 nm)(-1), indicative of cross-beta structure, as predicted. STEM (scanning transmission electron microscopy) mass-per-unit-length measurements yielded 1.02 +/- 0.16 subunits per 0.94 nm, in agreement with the model prediction (1 subunit per 0.94 nm). This is half the packing density of approximately 1 subunit per 0.47 nm previously obtained for fibrils of the yeast prion proteins, Ure2p and Sup35p, whence it follows that the respective amyloid architectures are basically different.

 12. Twisted Van der Waals Systems

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gani, Satrio; Rossi, Enrico

  Van der Waals systems formed by two-dimensional (2D) crystals and nanostructures possess electronic properties that make them extremely interesting for basic science and for possible technological applications. By tuning the relative angle (the twist angle) between the layers, or nanostructures, forming the Van der Waals systems experimentalists have been able to control the stacking configuration of such systems. We study the dependence on the twist angle of the electronic properties of two classes of Van der Waals systems: double layers formed by two, one-atom thick, layers of a metal dichalcogenide such as molybdenum disulfide (MoS2), and graphene nanoribbons on a hexagonal boron nitride substrate. We present results that show how, for both classes of systems, the electronic properties can be strongly tuned via the twist angle. Work supported by ACS-PRF-53581-DNI5 and NSF-DMR-1455233.

 13. Heterogeneous Seeding of a Prion Structure by a Generic Amyloid Form of the Fungal Prion-forming Domain HET-s(218-289)

  SciTech Connect

  Wan, William; Bian, Wen; McDonald, Michele; Kijac, Aleksandra; Wemmer, David E.; Stubbs, Gerald

  2013-11-13

  The fungal prion-forming domain HET-s(218–289) forms infectious amyloid fibrils at physiological pH that were shown by solid-state NMR to be assemblies of a two-rung β-solenoid structure. Under acidic conditions, HET-s(218–289) has been shown to form amyloid fibrils that have very low infectivity in vivo, but structural information about these fibrils has been very limited. We show by x-ray fiber diffraction that the HET-s(218–289) fibrils formed under acidic conditions have a stacked β-sheet architecture commonly found in short amyloidogenic peptides and denatured protein aggregates. At physiological pH, stacked β-sheet fibrils nucleate the formation of the infectious β-solenoid prions in a process of heterogeneous seeding, but do so with kinetic profiles distinct from those of spontaneous or homogeneous (seeded with infectious β-solenoid fibrils) fibrillization. Several serial passages of stacked β-sheet-seeded solutions lead to fibrillization kinetics similar to homogeneously seeded solutions. Our results directly show that structural mutation can occur between substantially different amyloid architectures, lending credence to the suggestion that the processes of strain adaptation and crossing species barriers are facilitated by structural mutation.

 14. Heterogeneous Seeding of a Prion Structure by a Generic Amyloid Form of the Fungal Prion-forming Domain HET-s(218–289)*

  PubMed Central

  Wan, William; Bian, Wen; McDonald, Michele; Kijac, Aleksandra; Wemmer, David E.; Stubbs, Gerald

  2013-01-01

  The fungal prion-forming domain HET-s(218–289) forms infectious amyloid fibrils at physiological pH that were shown by solid-state NMR to be assemblies of a two-rung β-solenoid structure. Under acidic conditions, HET-s(218–289) has been shown to form amyloid fibrils that have very low infectivity in vivo, but structural information about these fibrils has been very limited. We show by x-ray fiber diffraction that the HET-s(218–289) fibrils formed under acidic conditions have a stacked β-sheet architecture commonly found in short amyloidogenic peptides and denatured protein aggregates. At physiological pH, stacked β-sheet fibrils nucleate the formation of the infectious β-solenoid prions in a process of heterogeneous seeding, but do so with kinetic profiles distinct from those of spontaneous or homogeneous (seeded with infectious β-solenoid fibrils) fibrillization. Several serial passages of stacked β-sheet-seeded solutions lead to fibrillization kinetics similar to homogeneously seeded solutions. Our results directly show that structural mutation can occur between substantially different amyloid architectures, lending credence to the suggestion that the processes of strain adaptation and crossing species barriers are facilitated by structural mutation. PMID:23986444

 15. Wild type and mutants of the HET-s(218-289) prion show different flexibility at fibrillar ends: a simulation study.

  PubMed

  Friedman, Ran; Caflisch, Amedeo

  2014-03-01

  The C-terminal segment (residues 218-289) of the HET-s protein of the filamentous fungus Podosporina anserina is a prion-forming domain. The structural model of the HET-s(218-289) amyloid fibril based on solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) restraints shows a β solenoid topology which is comprised of a β-sheet core and interconnecting loops. For the single-point mutants Phe286Ala and Trp287Ala, slower aggregation rates in vitro and loss of prionic infectivity have been reported recently. Here we have used molecular dynamics to compare the flexibility of the mutants and wild type. The simulations, initiated from a trimeric aggregate extracted from the NMR structural model, show structural stability on a 100-ns time scale for wild type and mutants. Analysis of the fluctuations along the simulations reveals that the mutants are less flexible than the wild type in the C-terminal segment at only one of the two external monomers. Analysis of interaction energy and buried accessible surface indicates that residue Phe286 in particular is stabilized in the Trp287Ala mutant. The simulation results provide an atomistic explanation of the suggestion (based on indirect experimental evidence) that flexibility at the protofibril end(s) is required for fibril elongation. Moreover, they provide further evidence that the growth of the HET-s amyloid fibril is directional.

 16. Ellis Van Creveld2 is Required for Postnatal Craniofacial Bone Development.

  PubMed

  Badri, Mohammed K; Zhang, Honghao; Ohyama, Yoshio; Venkitapathi, Sundharamani; Kamiya, Nobuhiro; Takeda, Haruko; Ray, Manas; Scott, Greg; Tsuji, Takehito; Kunieda, Tetsuo; Mishina, Yuji; Mochida, Yoshiyuki

  2016-08-01

  Ellis-van Creveld (EvC) syndrome is a genetic disorder with mutations in either EVC or EVC2 gene. Previous case studies reported that EvC patients underwent orthodontic treatment, suggesting the presence of craniofacial bone phenotypes. To investigate whether a mutation in EVC2 gene causes a craniofacial bone phenotype, Evc2 knockout (KO) mice were generated and cephalometric analysis was performed. The heads of wild type (WT), heterozygous (Het) and homozygous Evc2 KO mice (1-, 3-, and 6-week-old) were prepared and cephalometric analysis based on the selected reference points on lateral X-ray radiographs was performed. The linear and angular bone measurements were then calculated, compared between WT, Het and KO and statistically analyzed at each time point. Our data showed that length of craniofacial bones in KO was significantly lowered by ∼20% to that of WT and Het, the growth of certain bones, including nasal bone, palatal length, and premaxilla was more affected in KO, and the reduction in these bone length was more significantly enhanced at later postnatal time points (3 and 6 weeks) than early time point (1 week). Furthermore, bone-to-bone relationship to cranial base and cranial vault in KO was remarkably changed, i.e. cranial vault and nasal bone were depressed and premaxilla and mandible were developed in a more ventral direction. Our study was the first to show the cause-effect relationship between Evc2 deficiency and craniofacial defects in EvC syndrome, demonstrating that Evc2 is required for craniofacial bone development and its deficiency leads to specific facial bone growth defect. Anat Rec, 299:1110-1120, 2016. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 17. Ellis van Creveld2 is required for postnatal craniofacial bone development

  PubMed Central

  Badri, Mohammed K.; Zhang, Honghao; Ohyama, Yoshio; Venkitapathi, Sundharamani; Kamiya, Nobuhiro; Takeda, Haruko; Ray, Manas; Scott, Greg; Tsuji, Takehito; Kunieda, Tetsuo; Mishina, Yuji; Mochida, Yoshiyuki

  2016-01-01

  Ellis-van Creveld (EvC) syndrome is a genetic disorder with mutations in either EVC or EVC2 gene. Previous case studies reported that EvC patients underwent orthodontic treatment, suggesting the presence of craniofacial bone phenotypes. To investigate whether a mutation in EVC2 gene causes a craniofacial bone phenotype, Evc2 knockout (KO) mice were generated and cephalometric analysis was performed. The heads of wild type (WT), heterozygous (Het) and homozygous Evc2 KO mice (1-, 3- and 6-week-old) were prepared and cephalometric analysis based on the selected reference points on lateral X-ray radiographs was performed. The linear and angular bone measurements were then calculated, compared between WT, Het and KO and statistically analyzed at each time point. Our data showed that length of craniofacial bones in KO was significantly lowered by ~20% to that of WT and Het, the growth of certain bones, including nasal bone, palatal length and premaxilla was more affected in KO, and the reduction in these bone length was more significantly enhanced at later postnatal time points (3 and 6 weeks) than early time point (1 week). Furthermore, bone-to-bone relationship to cranial base and cranial vault in KO was remarkably changed, i.e. cranial vault and nasal bone were depressed and premaxilla and mandible were developed in a more ventral direction. Our study was the first to show the cause-effect relationship between Evc2 deficiency and craniofacial defects in EvC syndrome, demonstrating that Evc2 is required for craniofacial bone development and its deficiency leads to specific facial bone growth defect. PMID:27090777

 18. The Dramatic Methods of Hans van Dam.

  ERIC Educational Resources Information Center

  van de Water, Manon

  1994-01-01

  Interprets for the American reader the untranslated dramatic methods of Hans van Dam, a leading drama theorist in the Netherlands. Discusses the functions of drama as a method, closed dramatic methods, open dramatic methods, and applying van Dam's methods. (SR)

 19. Five-body van der Waals interactions

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Han, Jianing

  2017-06-01

  We report on the five-body repulsive and attractive van der Waals interactions between the strongly dipole-dipole coupled Rydberg states. Compared to four-body van der Waals interactions, five-body van der Waals interactions show more energy levels and more potential wells caused by avoided crossings. This research bridges the few-body physics and many-body physics. Other disciplines, such as chemistry, biology, and medical fields, will also benefit from better understanding van der Waals interactions.

 20. Mobile Telemetry Van Remote Control Upgrade

  DTIC Science & Technology

  2012-05-17

  Advantages of Remote Control System Upgrade • Summary Overview • Remote control of Telemetry Mobile Ground Support ( TMGS ) Van proposed to allow...NWC) personnel provided valuable data for full-function remote control of telemetry tracking vans Background • TMGS Vans support Flight Test...control capability from main TM site at Building 5790 currently allows support via TMGS Van at nearby C- 15 Site, Plant 42 in Palmdale, and as far

 1. Inventory of Simulation and Modeling for the Analysis of Ground Manoeuvre Performance (inventarisatie van vragen en modellen voor de analyse van het grondgebonden optreden)

  DTIC Science & Technology

  2006-04-01

  Radar Intercept On Target PMESII Political, Military, Economic, Social , InfraStructure and Information POKALA Probability of Kill and Lethal Area PRODAS...Commandanten Op welke wijze vormen, O&T professional, leider, bestuurder en inrichten etcetera? diplomaat te zijn.... Moet kunnen communiceren met media 59 De...Directie Directeur Kennis, prof. dr. P. Werkhoven I ex. TNO Defensie en Veiligheid, Directie Directeur Markt , G.D. Klein Baltink 1 ex. TNO Defensie en

 2. Automatic hybrid electric lumina van

  SciTech Connect

  Ellers, C.W.

  1995-12-31

  A parallel/Series split-drive hybrid system driving a seven passenger Lumina van is described. The series type hybrid uses a heat-engine driven generator to charge the batteries and/or supply power to the electric drive motor. Volvo is now showing the Volvo ECC (Environmental Concept Car) which is one of the best examples of the series hybrid concept.

 3. Vestibular responses to linear acceleration are absent in otoconia-deficient C57BL/6JEi-het mice

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Jones, S. M.; Erway, L. C.; Bergstrom, R. A.; Schimenti, J. C.; Jones, T. A.

  1999-01-01

  Vestibular evoked potentials (VsEPs) were measured in normal mice and in mice homozygous for the head tilt mutation (het/het, abbr. het). The het mice lack otoconia, the inertial mass critical for natural stimulation of inner ear gravity receptors. Our findings demonstrate that vestibular neural responses to pulsed linear acceleration are absent in het mice. The results: (1) confirm that adequate sensory stimuli fail to activate gravity receptors in the het model; and (2) serve as definitive evidence that far-field vestibular responses to pulsed linear acceleration depend critically on otolith end organs. The C57BL/6JEi-het mouse may be an excellent model of gravity receptor sensory deprivation.

 4. Leren Oplossen van Wiskundige Problemen in het Voortgezet Onderwijs (Learning To Solve Mathematical Problems in Secondary Education).

  ERIC Educational Resources Information Center

  Riemersma, Fredericus Sytse Jozef

  This study, conducted in the Netherlands, examined the effects of a problem-solving program on students' problem-solving and metacognitive skills. The program consisted of four parts involving one or more aspects of problem solving in the content areas of proportions, geometry, numbers, and solving equations and inequalities. The experimental…

 5. 19 CFR 10.41a - Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international...

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-04-01

  ... 19 Customs Duties 1 2010-04-01 2010-04-01 false Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids... Traffic § 10.41a Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international traffic; repair components. (a)(1) Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets,...

 6. 19 CFR 10.41a - Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international...

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-04-01

  ... 19 Customs Duties 1 2011-04-01 2011-04-01 false Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids... Traffic § 10.41a Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international traffic; repair components. (a)(1) Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, caul...

 7. 19 CFR 10.41a - Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international...

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-04-01

  ... 19 Customs Duties 1 2012-04-01 2012-04-01 false Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids... Traffic § 10.41a Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international traffic; repair components. (a)(1) Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, caul...

 8. 19 CFR 10.41a - Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international...

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-04-01

  ... 19 Customs Duties 1 2014-04-01 2014-04-01 false Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids... Traffic § 10.41a Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international traffic; repair components. (a)(1) Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, caul...

 9. 19 CFR 10.41a - Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international...

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-04-01

  ... 19 Customs Duties 1 2013-04-01 2013-04-01 false Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids... Traffic § 10.41a Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, and similar instruments of international traffic; repair components. (a)(1) Lift vans, cargo vans, shipping tanks, skids, pallets, caul...

 10. SALT/HET cooperation in education and public outreach

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hemenway, Mary Kay; Preston, Sandra

  The "Science with SALT" meeting in March 1998 opened avenues of cooperation between SAAO and the University of Texas at Austin in education and public outreach. This paper will review past interactions and future plans. SAAO personnel have visited the HET and McDonald Observatory and have taken part in planning meetings for the Texas Astronomy Education Center museum area and educational programming. Discussions concerning the extension of the daily radio show StarDate (English), Universo (Spanish) and Sternzeit (German) versions to a southern hemisphere version are underway. In addition, we are cooperatively planning a workshop to discuss an international collaborative for educational outreach for state-of-the-art telescopes for which a regional collaborative in southwestern U.S. (SCOPE) serves as a model. The towns of Sutherland and Fort Davis are discussing forming a "twin-town" relationship. Projects and plans that link cutting-edge astronomical research to classrooms and the public will be reviewed.

 11. Escape from Het-6 Incompatibility in Neurospora Crassa Partial Diploids Involves Preferential Deletion within the Ectopic Segment

  PubMed Central

  Smith, M. L.; Yang, C. J.; Metzenberg, R. L.; Glass, N. L.

  1996-01-01

  Self-incompatible het-6(OR)/het-6(PA) partial diploids of Neurospora crassa were selected from a cross involving the translocation strain, T(IIL -> IIIR)AR18, and a normal sequence strain. About 25% of the partial diploids exhibited a marked increase in growth rate after 2 weeks, indicating that ``escape'' from het-6 incompatibility had occurred. Near isogenic tester strains with different alleles (het-6(OR) and het-6(PA)) were constructed and used to determine that 80 of 96 escape strains tested were het-6(PA), retaining the het-6 allele found in the normal-sequence LGII position; 16 were het-6(OR), retaining the allele in the translocated position. Restriction fragment length polymorphisms in 45 escape strains were examined with probes made from cosmids that spanned the translocated region. Along with electrophoretic analysis of chromosomes from three escape strains, RFLPs showed that escape is associated with deletion of part of one or the other of the duplicated DNA segments. Deletions ranged in size from ~70 kbp up to putatively the entire 270-kbp translocated region but always included a 35-kbp region wherein we hypothesize het-6 is located. The deletion spectrum at het-6 thus resembles other cases where mitotic deletions occur such as of tumor suppressor genes and of the hprt gene (coding for hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transferase) in humans. PMID:8889517

 12. Occurrence of the vancomycin-resistant genes vanA, vanB, vanCl, vanC2 and vanC3 in Enterococcus strains isolated from poultry and pork.

  PubMed

  Lemcke, R; Bülte, M

  2000-09-25

  It is suspected that the use of avoparcin as a feeding antibiotic for the fat stock contributes to development of cross-resistance against vancomycin and teicoplanin. After isolating enterococci strains from poultry and pork meat by cultivation on citrate azide Tween carbonate agar (CATC) and screening the vancomycin resistance on Columbia colistin nalidixic acid agar (CNA, supplemented with 5% sheepblood and 5 mg vancomycin/l) the polymerase chain reaction (PCR) was used for the detection of the vancomycin resistance genes vanA ('high level'), vanB ('moderate high level'), vanC1, vanC2 and vanC3 ('low level'). Out of 1643 E.-isolates from 115 poultry and 50 pork samples, 420 isolates could be identified as vancomycin resistant, 202 isolates of which carry the vanA, one isolate both the vanA and the vanC1, 38 isolates the vanC1, 14 isolates the vanC2, nine isolates both the vanC1 and the vanC3 gene and 156 isolates carry no gene. The vanB gene was not found in these isolates. Comparing vanA-positive food isolates with those from different human sources by means of the pulsed field gel electrophoresis (PFGE) it could clearly be demonstrated that they do not show homological fingerprints according to the source of origin. It is therefore unlikely that there is a close genetic relationship between isolates from animal foodstuff and humans.

 13. Structural insights into HetR−PatS interaction involved in cyanobacterial pattern formation

  PubMed Central

  Hu, Hai-Xi; Jiang, Yong-Liang; Zhao, Meng-Xi; Cai, Kun; Liu, Sanling; Wen, Bin; Lv, Pei; Zhang, Yonghui; Peng, Junhui; Zhong, Hui; Yu, Hong-Mei; Ren, Yan-Min; Zhang, Zhiyong; Tian, Changlin; Wu, Qingfa; Oliveberg, Mikael; Zhang, Cheng-Cai; Chen, Yuxing; Zhou, Cong-Zhao

  2015-01-01

  The one-dimensional pattern of heterocyst in the model cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120 is coordinated by the transcription factor HetR and PatS peptide. Here we report the complex structures of HetR binding to DNA, and its hood domain (HetRHood) binding to a PatS-derived hexapeptide (PatS6) at 2.80 and 2.10 Å, respectively. The intertwined HetR dimer possesses a couple of novel HTH motifs, each of which consists of two canonical α-helices in the DNA-binding domain and an auxiliary α-helix from the flap domain of the neighboring subunit. Two PatS6 peptides bind to the lateral clefts of HetRHood, and trigger significant conformational changes of the flap domain, resulting in dissociation of the auxiliary α-helix and eventually release of HetR from the DNA major grove. These findings provide the structural insights into a prokaryotic example of Turing model. PMID:26576507

 14. James A. Van Allen (1914-2006)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  2006-08-01

  James A. Van Allen, who served as presidentof AGU from 1982 to 1984, died on 9August. Van Allen was president of the PlanetarySciences Section from 1964 to 1968 andpresident of the Solar-Planetary RelationshipsSection (now the Space Physics andAeronomy Section) from 1976 to 1978. Hewas awarded the John Adam Fleming Medalin 1963 and the William Bowie Medal in1977. Van Allen joined AGU in 1948.

 15. 77 FR 64580 - Noise Exposure Map Notice for Van Nuys Airport, Van Nuys, California

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2012-10-22

  ... Angeles World Airports, Environmental Services Division, 7301 World Way West, 3rd Floor, Los Angeles... Federal Aviation Administration Noise Exposure Map Notice for Van Nuys Airport, Van Nuys, California... Airports, for Van Nuys Airport under the provisions of 49 U.S.C. 47501 et seq. (Aviation Safety and...

 16. Indoor Radon Measurement in Van

  SciTech Connect

  Kam, E.; Osmanlioglu, A. E.; Celebi, N.; Dogan, I.

  2007-04-23

  In this study, indoor radon concentrations obtained from the radon surveys conducted in the Van. Radon monitoring was performed by applying a passive, time-integrating measuring technique. For this purpose, CR-39 nuclear track detectors were installed in dwellings for 2 months. After the monitoring period, detectors were collected. In order to make the alpha tracks visible, chemical etching was applied to the exposed detectors. Nuclear track numbers and the corresponding indoor radon concentrations were determined. Annual effective dose equivalents and the risk probabilities caused by indoor radon inhalation were calculated, and the found results compared with the indoor radon concentrations' data measured in different provinces of Turkey.

 17. Relationships between the ABC-exporter HetC and peptides that regulate the spatiotemporal pattern of heterocyst distribution in Anabaena.

  PubMed

  Corrales-Guerrero, Laura; Flores, Enrique; Herrero, Antonia

  2014-01-01

  In the model cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120, cells called heterocysts that are specialized in the fixation of atmospheric nitrogen differentiate from vegetative cells of the filament in the absence of combined nitrogen. Heterocysts follow a specific distribution pattern along the filament, and a number of regulators have been identified that influence the heterocyst pattern. PatS and HetN, expressed in the differentiating cells, inhibit the differentiation of neighboring cells. At least PatS appears to be processed and transferred from cell to cell. HetC is similar to ABC exporters and is required for differentiation. We present an epistasis analysis of these regulatory genes and of genes, hetP and asr2819, successively downstream from hetC, and we have studied the localization of HetC and HetP by use of GFP fusions. Inactivation of patS, but not of hetN, allowed differentiation to proceed in a hetC background, whereas inactivation of hetC in patS or patS hetN backgrounds decreased the frequency of contiguous proheterocysts. A HetC-GFP protein is localized to the heterocysts and especially near their cell poles, and a putative HetC peptidase domain was required for heterocyst differentiation but not for HetC-GFP localization. hetP is also required for heterocyst differentiation. A HetP-GFP protein localized mostly near the heterocyst poles. ORF asr2819, which we denote patC, encodes an 84-residue peptide and is induced upon nitrogen step-down. Inactivation of patC led to a late spreading of the heterocyst pattern. Whereas HetC and HetP appear to have linked functions that allow heterocyst differentiation to progress, PatC may have a role in selecting sites of differentiation, suggesting that these closely positioned genes may be functionally related.

 18. Van Go: A Labor of Love

  ERIC Educational Resources Information Center

  Williams, Jennifer

  2012-01-01

  Like a tapestry woven with one outstanding thread from beginning to end, the author's forty-year tenure as an art educator has its golden thread in her Van Go art outreach project. Quite literally, she takes students in a "van" and they "go," mostly on dirt roads, taking art to rural schools in Idaho, some of which have no more…

 19. Van Go: A Labor of Love

  ERIC Educational Resources Information Center

  Williams, Jennifer

  2012-01-01

  Like a tapestry woven with one outstanding thread from beginning to end, the author's forty-year tenure as an art educator has its golden thread in her Van Go art outreach project. Quite literally, she takes students in a "van" and they "go," mostly on dirt roads, taking art to rural schools in Idaho, some of which have no more…

 20. Spatial fluctuations in expression of the heterocyst differentiation regulatory gene hetR in Anabaena filaments.

  PubMed

  Corrales-Guerrero, Laura; Tal, Asaf; Arbel-Goren, Rinat; Mariscal, Vicente; Flores, Enrique; Herrero, Antonia; Stavans, Joel

  2015-04-01

  Under nitrogen deprivation, filaments of the cyanobacterium Anabaena undergo a process of development, resulting in a one-dimensional pattern of nitrogen-fixing heterocysts separated by about ten photosynthetic vegetative cells. Many aspects of gene expression before nitrogen deprivation and during the developmental process remain to be elucidated. Furthermore, the coupling of gene expression fluctuations between cells along a multicellular filament is unknown. We studied the statistics of fluctuations of gene expression of HetR, a transcription factor essential for heterocyst differentiation, both under steady-state growth in nitrogen-rich conditions and at different times following nitrogen deprivation, using a chromosomally-encoded translational hetR-gfp fusion. Statistical analysis of fluorescence at the individual cell level in wild-type and mutant filaments demonstrates that expression fluctuations of hetR in nearby cells are coupled, with a characteristic spatial range of circa two to three cells, setting the scale for cellular interactions along a filament. Correlations between cells predominantly arise from intercellular molecular transfer and less from cell division. Fluctuations after nitrogen step-down can build up on those under nitrogen-replete conditions. We found that under nitrogen-rich conditions, basal, steady-state expression of the HetR inhibitor PatS, cell-cell communication influenced by the septal protein SepJ and positive HetR auto-regulation are essential determinants of fluctuations in hetR expression and its distribution along filaments. A comparison between the expression of hetR-gfp under nitrogen-rich and nitrogen-poor conditions highlights the differences between the two HetR inhibitors PatS and HetN, as well as the differences in specificity between the septal proteins SepJ and FraC/FraD. Activation, inhibition and cell-cell communication lie at the heart of developmental processes. Our results show that proteins involved in these

 1. Ellis-van Creveld syndrome.

  PubMed

  Sasalawad, Shilpa S; Hugar, Shivayogi M; Poonacha, K S; Mallikarjuna, Rachappa

  2013-07-09

  Ellis-van Creveld (EvC) syndrome or chondroectodermal dysplasia is an autosomal recessive disorder with characteristic clinical manifestations. The four principal characteristics are chondrodysplasia, polydactyly, ectodermal dysplasia and congenital heart defects. Its incidence in the general population is low. The oral manifestations of EvC syndrome include both soft tissues and teeth, but the dental literature on the subject is scarce. The present case describes the constant and variable oral findings in these patients, which can be diagnosed at any age, even during pregnancy. The presence of a variety of oral manifestations, such as fusion of upper lip to the gingival margin, presence of multiple frenula, abnormally shaped and microdontic teeth and congenitally missing teeth requires multidisciplinary dental treatment, with consideration for the high incidence of cardiac defects in these patients.

 2. Genetics Home Reference: van der Woude syndrome

  MedlinePlus

  ... Moretti-Ferreira D, Richieri-Costa A, Dixon MJ, Murray JC. Mutations in IRF6 cause Van der Woude ... PubMed Central Nopoulos P, Richman L, Andreasen N, Murray JC, Schutte B. Cognitive dysfunction in adults with ...

 3. Stirling Powered Van Program overview. Revision

  SciTech Connect

  Shaltens, R.K.

  1986-01-01

  The Stirling Powered Van Program (SPVP) is a multiyear, multiphase program to evaluate the automotive Stirling engine (ASE) in Air Force vans under realistic conditions. The objective of the SPVP is to have a manufacturer and end user(s) (i.e., on the path to commercializatin) of the second-generation Mod II ASE upon completion of the Automotive Stirling Engine Program in 1987. In order to meet this objective, the SPVP must establish Stirling performance, integrity, reliability, durability, and maintainability. This paper reviews the ASE Program background leading to the Van Program and focuses on plans for evaluating the kinematic Stirling engine in Air Force vans. Also discussed are the NASA technology transfers to industry that have been accomplished and those which are currently being developed.

 4. Flower Still Life, Maria Van Oosterwijck

  ERIC Educational Resources Information Center

  Holtrop, Emily

  2004-01-01

  This brief article describes the life of Maria van Oosterwijck. It also discusses her art and its significance and symbolism. A list of suggested activities for elementary, middle, and high school students is included.

 5. Flower Still Life, Maria Van Oosterwijck

  ERIC Educational Resources Information Center

  Holtrop, Emily

  2004-01-01

  This brief article describes the life of Maria van Oosterwijck. It also discusses her art and its significance and symbolism. A list of suggested activities for elementary, middle, and high school students is included.

 6. Nodal Statistics for the Van Vleck Polynomials

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bourget, Alain

  The Van Vleck polynomials naturally arise from the generalized Lamé equation as the polynomials of degree for which Eq. (1) has a polynomial solution of some degree k. In this paper, we compute the limiting distribution, as well as the limiting mean level spacings distribution of the zeros of any Van Vleck polynomial as N --> ∞.

 7. Clinical implications of vancomycin-resistant Enterococcus faecium (VRE) with VanD phenotype and vanA genotype.

  PubMed

  Song, Jae-Hoon; Ko, Kwan Soo; Suh, Ji Yoeun; Oh, Won Sup; Kang, Cheol-In; Chung, Doo Ryeon; Peck, Kyong Ran; Lee, Nam Yong; Lee, Wee Gyo

  2008-04-01

  To investigate the clinical implications of vancomycin-resistant Enterococcus faecium (VRE) with VanD phenotype and vanA genotype (VanD-vanA VRE). We tested in vitro and in vivo efficacies of teicoplanin against VanD-vanA VRE strains. Change in teicoplanin MICs was monitored during incubation with teicoplanin. In vitro and in vivo time-kill assay and survival analysis using a mouse peritonitis model were performed. Teicoplanin MICs of VanD-vanA VRE strains increased to 128 mg/L within 48 h when they were cultured with 120 mg/L teicoplanin. In vitro and in vivo time-kill assay showed that VanD-vanA VRE strains were not eliminated by 120 mg/L teicoplanin in contrast to vancomycin-susceptible E. faecium and VanD-vanB strains. The survival rate of mice infected with VanD-vanA VRE strains treated with teicoplanin was comparable with that of untreated mice. Data suggest that teicoplanin would fail in the treatment of VanD type VRE infections if the strains contained the vanA gene, which cannot be detected in the clinical microbiology laboratory.

 8. [Ellis van Creveld. Case report].

  PubMed

  Cruz-Perea, M; Luna, D; Ramírez-Cheyne, J; Saldarriaga Gil, W; Isaza, C

  2014-10-01

  Ellis-van Creveld (EVC) (OMIM # 225500) syndrome is a rare skeletal dysplasia disorder transmitted by autosomal recessive inheritance. The diagnosis is made based on phenotypic characteristics such as chondrodysplasia, heart defects and polydactyly. The prognosis depends mainly on the severity of the disease, diagnosis and comprehensive management of the condition. To describe a patient diagnosed with EVC syndrome. Newborn diagnosed with EVC syndrome who presented dysmorphic facies, shortened long bones, rhizomelic shortening, small hands, brachydactyly, single transverse palmar crease, postaxial polydactyly in the upper limbs, bilateral preaxial polysyndactyly in lower limbs and hypoplastic nails, complex heart defects and narrow thorax. The evolution was unfavorable; the patient died 8 weeks after birth from complications due to heart defects. EVC syndrome is rare and unknown; therefore, it is important to spread its characteristics within the pediatric community, emphasizing that it affects multiple organ systems and requires a multidisciplinary approach to treat individually each patient, to provide genetic and reproductive counseling to couples and to give information regarding child development expectations.

 9. Van Allen Discovery Most Important

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Jastrow, R.

  1959-01-01

  The first step toward the exploration of space occurred approximately 22 months ago as a part of the International Geophysical Year. In the short interval since October, 1957, the new tools of research, the satellite and the space rocket, have produced two unexpected results of fundamental scientific importance. First, instruments placed in the Explorer satellites by James A. Van Allen have revealed the existence of layers of energetic particles in the outer atmosphere. This discovery constitutes the most significant research achievement of the IGY satellite program. The layers may provide the explanation for the aurora and other geophysical phenomena, and they will also influence the design of vehicles for manned space flight, whose occupants must be shielded against their harmful biological effects. Second, the shape of the earth has been determined very accurately with the aid of data from the first Vanguard. As a result of this investigation, we have found that our planet tends toward the shape of a pear, with its stem at the North Pole. This discovery may produce major changes in our ideas on the interior structure of the earth.

 10. The heterocyst differentiation transcriptional regulator HetR of the filamentous cyanobacterium Anabaena forms tetramers and can be regulated by phosphorylation.

  PubMed

  Valladares, Ana; Flores, Enrique; Herrero, Antonia

  2016-02-01

  Many filamentous cyanobacteria respond to the external cue of nitrogen scarcity by the differentiation of heterocysts, cells specialized in the fixation of atmospheric nitrogen in oxic environments. Heterocysts follow a spatial pattern along the filament of two heterocysts separated by ca. 10-15 vegetative cells performing oxygenic photosynthesis. HetR is a transcriptional regulator that directs heterocyst differentiation. In the model strain Anabaena sp. PCC 7120, the HetR protein was observed in various oligomeric forms in vivo, including a tetramer that peaked with maximal hetR expression during differentiation. Tetramers were not detected in a hetR point mutant incapable of differentiation, but were conspicuous in an over-differentiating strain lacking the PatS inhibitor. In differentiated filaments the HetR tetramer was restricted to heterocysts, being undetectable in vegetative cells. HetR co-purified with RNA polymerase from Anabaena mainly as a tetramer. In vitro, purified recombinant HetR was distributed between monomers, dimers, trimers and tetramers, and it was phosphorylated when incubated with (γ-(32)P)ATP. Phosphorylation and PatS hampered the accumulation of HetR tetramers and impaired HetR binding to DNA. In summary, tetrameric HetR appears to represent a functionally relevant form of HetR, whose abundance in the Anabaena filament could be negatively regulated by phosphorylation and by PatS.

 11. Competition between VanU(G) repressor and VanR(G) activator leads to rheostatic control of vanG vancomycin resistance operon expression.

  PubMed

  Depardieu, Florence; Mejean, Vincent; Courvalin, Patrice

  2015-04-01

  Enterococcus faecalis BM4518 is resistant to vancomycin by synthesis of peptidoglycan precursors ending in D-alanyl-D-serine. In the chromosomal vanG locus, transcription of the resistance genes from the PYG resistance promoter is inducible and, upstream from these genes, there is an unusual three-component regulatory system encoded by the vanURS(G) operon from the P(UG) regulatory promoter. In contrast to the other van operons in enterococci, the vanG operon possesses the additional vanU(G) gene which encodes a transcriptional regulator whose role remains unknown. We show by DNase I footprinting, RT-qPCR, and reporter proteins activities that VanU(G), but not VanR(G), binds to P(UG) and negatively autoregulates the vanURS(G) operon and that it also represses PYG where it overlaps with VanR(G) for binding. In clinical isolate BM4518, the transcription level of the resistance genes was dependent on vancomycin concentration whereas, in a ΔvanUG mutant, resistance was expressed at a maximum level even at low concentrations of the inducer. The binding competition between VanU(G) and VanR(G) on the P(YG) resistance promoter allowed rheostatic activation of the resistance operon depending likely on the level of VanR(G) phosphorylation by the VanS(G) sensor. In addition, there was cross-talk between VanS(G) and VanR'(G), a VanR(G) homolog, encoded elsewhere in the chromosome indicating a sophisticated and subtle regulation of vancomycin resistance expression by a complex two-component system.

 12. HET-CAM test for determining the possible eye irritancy of pesticides.

  PubMed

  Budai, Péter; Lehel, József; Tavaszi, Judit; Kormos, Eva

  2010-09-01

  Agrochemicals and veterinary products must undergo numerous toxicological tests before registration. The use of animals in these studies is a controversial issue. The Draize eye irritation test is one of the most criticised methods because of the injuries inflicted on the test animals. Several in vitro methods have been used to investigate the toxicity of potential eye irritants with a view to replacing in vivo eye irritation testing. One of these alternative methods is the Hen's Egg Test--Chorioallantoic Membrane (HET-CAM) test. In the present studies comparative screening was performed with a set of agrochemicals to establish parallel data on in vitro (HET-CAM) and in vivo (Draize) results. The examined materials were: Totril (ioxynil), Omite 57 E (propargit), Actellic 50 EC (pyrimiphos-methyl), Stomp 330 EC (pendimethalin), Mospilan 3 EC (acetamiprid), Alirox 80 EC (EPTC), Match 050 EC (lufenuron), Nonit (dioctyl sulphosuccinate sodium), Perenal (haloxyfop-R methyl ester), Pyrinex 48 EC (chlorpyrifos). These experiments showed good correlation between results obtained by the HET-CAM test and those of the Draize rabbit eye test in most cases. The present form of the HET-CAM test can be proposed as a pre-screening method for the determination of eye irritative potential, therefore the number of test animals can be reduced and/or experimental animals can be replaced.

 13. Intravenous Formulation of HET0016 Decreased Human Glioblastoma Growth and Implicated Survival Benefit in Rat Xenograft Models

  PubMed Central

  Jain, Meenu; Gamage, Nipuni-Dhanesha H.; Alsulami, Meshal; Shankar, Adarsh; Achyut, Bhagelu R.; Angara, Kartik; Rashid, Mohammad H.; Iskander, Asm; Borin, Thaiz F.; Wenbo, Zhi; Ara, Roxan; Ali, Meser M.; Lebedyeva, Iryna; Chwang, Wilson B.; Guo, Austin; Bagher-Ebadian, Hassan; Arbab, Ali S.

  2017-01-01

  Glioblastoma (GBM) is a hypervascular primary brain tumor with poor prognosis. HET0016 is a selective CYP450 inhibitor, which has been shown to inhibit angiogenesis and tumor growth. Therefore, to explore novel treatments, we have generated an improved intravenous (IV) formulation of HET0016 with HPßCD and tested in animal models of human and syngeneic GBM. Administration of a single IV dose resulted in 7-fold higher levels of HET0016 in plasma and 3.6-fold higher levels in tumor at 60 min than that in IP route. IV treatment with HPßCD-HET0016 decreased tumor growth, and altered vascular kinetics in early and late treatment groups (p < 0.05). Similar growth inhibition was observed in syngeneic GL261 GBM (p < 0.05). Survival studies using patient derived xenografts of GBM811, showed prolonged survival to 26 weeks in animals treated with focal radiation, in combination with HET0016 and TMZ (p < 0.05). We observed reduced expression of markers of cell proliferation (Ki-67), decreased neovascularization (laminin and αSMA), in addition to inflammation and angiogenesis markers in the treatment group (p < 0.05). Our results indicate that HPßCD-HET0016 is effective in inhibiting tumor growth through decreasing proliferation, and neovascularization. Furthermore, HPßCD-HET0016 significantly prolonged survival in PDX GBM811 model. PMID:28139732

 14. Intravenous Formulation of HET0016 Decreased Human Glioblastoma Growth and Implicated Survival Benefit in Rat Xenograft Models.

  PubMed

  Jain, Meenu; Gamage, Nipuni-Dhanesha H; Alsulami, Meshal; Shankar, Adarsh; Achyut, Bhagelu R; Angara, Kartik; Rashid, Mohammad H; Iskander, Asm; Borin, Thaiz F; Wenbo, Zhi; Ara, Roxan; Ali, Meser M; Lebedyeva, Iryna; Chwang, Wilson B; Guo, Austin; Bagher-Ebadian, Hassan; Arbab, Ali S

  2017-01-31

  Glioblastoma (GBM) is a hypervascular primary brain tumor with poor prognosis. HET0016 is a selective CYP450 inhibitor, which has been shown to inhibit angiogenesis and tumor growth. Therefore, to explore novel treatments, we have generated an improved intravenous (IV) formulation of HET0016 with HPßCD and tested in animal models of human and syngeneic GBM. Administration of a single IV dose resulted in 7-fold higher levels of HET0016 in plasma and 3.6-fold higher levels in tumor at 60 min than that in IP route. IV treatment with HPßCD-HET0016 decreased tumor growth, and altered vascular kinetics in early and late treatment groups (p < 0.05). Similar growth inhibition was observed in syngeneic GL261 GBM (p < 0.05). Survival studies using patient derived xenografts of GBM811, showed prolonged survival to 26 weeks in animals treated with focal radiation, in combination with HET0016 and TMZ (p < 0.05). We observed reduced expression of markers of cell proliferation (Ki-67), decreased neovascularization (laminin and αSMA), in addition to inflammation and angiogenesis markers in the treatment group (p < 0.05). Our results indicate that HPßCD-HET0016 is effective in inhibiting tumor growth through decreasing proliferation, and neovascularization. Furthermore, HPßCD-HET0016 significantly prolonged survival in PDX GBM811 model.

 15. Ellis-Van Creveld syndrome

  PubMed Central

  Baujat, Geneviève; Le Merrer, Martine

  2007-01-01

  Ellis-van Creveld syndrome (EVC) is a chondral and ectodermal dysplasia characterized by short ribs, polydactyly, growth retardation, and ectodermal and heart defects. It is a rare disease with approximately 150 cases reported worldwide. The exact prevalence is unknown, but the syndrome seems more common among the Amish community. Prenatal abnormalities (that may be detected by ultrasound examination) include narrow thorax, shortening of long bones, hexadactyly and cardiac defects. After birth, cardinal features are short stature, short ribs, polydactyly, and dysplastic fingernails and teeth. Heart defects, especially abnormalities of atrial septation, occur in about 60% of cases. Cognitive and motor development is normal. This rare condition is inherited as an autosomal recessive trait with variable expression. Mutations of the EVC1 and EVC2 genes, located in a head to head configuration on chromosome 4p16, have been identified as causative. EVC belongs to the short rib-polydactyly group (SRP) and these SRPs, especially type III (Verma-Naumoff syndrome), are discussed in the prenatal differential diagnosis. Postnatally, the essential differential diagnoses include Jeune dystrophy, McKusick-Kaufman syndrome and Weyers syndrome. The management of EVC is multidisciplinary. Management during the neonatal period is mostly symptomatic, involving treatment of the respiratory distress due to narrow chest and heart failure. Orthopedic follow-up is required to manage the bones deformities. Professional dental care should be considered for management of the oral manifestations. Prognosis is linked to the respiratory difficulties in the first months of life due to thoracic narrowness and possible heart defects. Prognosis of the final body height is difficult to predict. PMID:17547743

 16. Ellis-van Creveld syndrome.

  PubMed

  Baujat, Geneviève; Le Merrer, Martine

  2007-06-04

  Ellis-van Creveld syndrome (EVC) is a chondral and ectodermal dysplasia characterized by short ribs, polydactyly, growth retardation, and ectodermal and heart defects. It is a rare disease with approximately 150 cases reported worldwide. The exact prevalence is unknown, but the syndrome seems more common among the Amish community. Prenatal abnormalities (that may be detected by ultrasound examination) include narrow thorax, shortening of long bones, hexadactyly and cardiac defects. After birth, cardinal features are short stature, short ribs, polydactyly, and dysplastic fingernails and teeth. Heart defects, especially abnormalities of atrial septation, occur in about 60% of cases. Cognitive and motor development is normal. This rare condition is inherited as an autosomal recessive trait with variable expression. Mutations of the EVC1 and EVC2 genes, located in a head to head configuration on chromosome 4p16, have been identified as causative. EVC belongs to the short rib-polydactyly group (SRP) and these SRPs, especially type III (Verma-Naumoff syndrome), are discussed in the prenatal differential diagnosis. Postnatally, the essential differential diagnoses include Jeune dystrophy, McKusick-Kaufman syndrome and Weyers syndrome. The management of EVC is multidisciplinary. Management during the neonatal period is mostly symptomatic, involving treatment of the respiratory distress due to narrow chest and heart failure. Orthopedic follow-up is required to manage the bones deformities. Professional dental care should be considered for management of the oral manifestations. Prognosis is linked to the respiratory difficulties in the first months of life due to thoracic narrowness and possible heart defects. Prognosis of the final body height is difficult to predict.

 17. Implementation of Linus Programme Based on the Model of Van Meter and Van Horn

  ERIC Educational Resources Information Center

  Sani, Nazariyah bt; Idris, Abdul Rahman

  2013-01-01

  The purpose of this study is to identify the understanding of school leaders on the implementation of LINUS programme that based on the features contained in the Implementation Model of Van Meter and Van Horn (1975). The study was carried out in the form of qualitative method and particularly, the multiple case studies that were conducted in four…

 18. English Translation of Selected Writings of Dina van Hiele-Geldof and Pierre M. van Hiele.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Fuys, David, Ed.; And Others

  After observing secondary school students having great difficulty learning geometry in their classes, Dutch educators Pierre van Hiele and Dina van Hiele-Geldof developed a theoretical model involving five levels of thought development in geometry. It is the purpose of this monograph to present English translations of some significant works of the…

 19. The illness of Vincent van Gogh.

  PubMed

  Blumer, Dietrich

  2002-04-01

  Vincent van Gogh (1853-1890) had an eccentric personality and unstable moods, suffered from recurrent psychotic episodes during the last 2 years of his extraordinary life, and committed suicide at the age of 37. Despite limited evidence, well over 150 physicians have ventured a perplexing variety of diagnoses of his illness. Henri Gastaut, in a study of the artist's life and medical history published in 1956, identified van Gogh's major illness during the last 2 years of his life as temporal lobe epilepsy precipitated by the use of absinthe in the presence of an early limbic lesion. In essence, Gastaut confirmed the diagnosis originally made by the French physicians who had treated van Gogh. However, van Gogh had earlier suffered two distinct episodes of reactive depression, and there are clearly bipolar aspects to his history. Both episodes of depression were followed by sustained periods of increasingly high energy and enthusiasm, first as an evangelist and then as an artist. The highlights of van Gogh's life and letters are reviewed and discussed in an effort toward better understanding of the complexity of his illness.

 20. Integrable extended van der Waals model

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Giglio, Francesco; Landolfi, Giulio; Moro, Antonio

  2016-10-01

  Inspired by the recent developments in the study of the thermodynamics of van der Waals fluids via the theory of nonlinear conservation laws and the description of phase transitions in terms of classical (dissipative) shock waves, we propose a novel approach to the construction of multi-parameter generalisations of the van der Waals model. The theory of integrable nonlinear conservation laws still represents the inspiring framework. Starting from a macroscopic approach, a four parameter family of integrable extended van der Waals models is indeed constructed in such a way that the equation of state is a solution to an integrable nonlinear conservation law linearisable by a Cole-Hopf transformation. This family is further specified by the request that, in regime of high temperature, far from the critical region, the extended model reproduces asymptotically the standard van der Waals equation of state. We provide a detailed comparison of our extended model with two notable empirical models such as Peng-Robinson and Soave's modification of the Redlich-Kwong equations of state. We show that our extended van der Waals equation of state is compatible with both empirical models for a suitable choice of the free parameters and can be viewed as a master interpolating equation. The present approach also suggests that further generalisations can be obtained by including the class of dispersive and viscous-dispersive nonlinear conservation laws and could lead to a new type of thermodynamic phase transitions associated to nonclassical and dispersive shock waves.

 1. Health empowerment technologies (HET): building a web-based tool to empower older African American patient-doctor relationships.

  PubMed

  Winbush, Greta Berry; McDougle, Leon; Labranche, Lynda; Khan, Sidra; Tolliver, Sophia

  2013-11-01

  Responding to health and digital inequities among older African Americans, a customized web-based mobile health information intervention is being developed for this vulnerable group and their doctors as part of the Health Empowerment Technologies (HET) Project. The belief is an empowered patient-doctor relationship leads to more improved health outcomes than patient empowerment alone. Using health information technology to empower both older African Americans and their doctors by increasing health literacy and computer capacities of both is the major HET study aim. A focus group of older African American patients and one of their doctors yielded data to help build the HET. Thematic analysis of opinions and preferences about the content and structure of the HET revealed concordance and asymmetry among the patients and doctors. While challenges prevail in its construction, building this ethnicity-specific web-based health information technology presents the opportunity to integrate health information technology in clinical encounters for every patient.

 2. The illness of Vincent van Gogh.

  PubMed

  Arnold, Wilfred Niels

  2004-03-01

  Vincent van Gogh (1853-1890) was a wonderfully accomplished artist whose work is now widely appreciated. He created a great number of masterpiece paintings and drawings in just one decade devoted to art. His productivity is even more remarkable when considered in the context of his debilitating illness. He suffered from medical crises that were devastating, but in the intervening periods he was both lucid and creative. He left a profound, soul-searching description of his jagged life in his correspondence, which provides the basis for the present analysis. An inherited metabolic disease, acute intermittent porphyria, accounts for all of the signs and symptoms of van Gogh's underlying illness. On this 150th anniversary of the birth of Vincent van Gogh it is appropriate to revisit the subject and to analyze the lack of organized skepticism in the popular media about other diagnoses.

 3. The protective effect of HET0016 on brain edema and blood-brain barrier dysfunction after cerebral ischemia/reperfusion.

  PubMed

  Liu, Yu; Wang, Di; Wang, Huan; Qu, Youyang; Xiao, Xingjun; Zhu, Yulan

  2014-01-28

  N-hydroxy-N-(4-butyl-2-methylphenyl) formamidine (HET0016) is a specific 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) inhibitor which was first synthesized in 2001. It has been demonstrated that HET0016 reduces cerebral infarction volume in rat middle cerebral artery occlusion (MCAO) models. However, little is known about the role of HET0016 in the blood-brain barrier (BBB) dysfunction after cerebral ischemia/reperfusion (I/R) injury. The present study was designed to examine the effect of HET0016 in a MCAO and reperfusion rat model to determine whether it protects against brain edema and BBB disruption. Rats were subjected to 90 min MCAO, followed by 4, 24, 48, and 72 h reperfusion. Brain edema was measured according to the wet and dry weight method. BBB permeability based on the extravasation of Evans blue and sodium fluorescein was detected. BBB ultrastructure alterations were presented through transmission electron microscope. Superoxide production in ischemic tissue was also measured by dihydroethidium fluorescent probe. Western blot was used to analyze the expression of Claudin-5, ZO-1, MMP-9, and JNK pathway. At 24h after reperfusion, HET0016 reduced brain edema and BBB leakage. Ultrastructural damage of BBB and the increase of superoxide production were attenuated by HET0016 treatment. Western blot showed that HET0016 suppressed the activation of MMP-9 and JNK pathway but restored the expression of Claudin-5 and ZO-1. In conclusion, these results suggest that HET0016 protects BBB dysfunction after I/R by regulating the expression of MMP-9 and tight junction proteins. Furthermore, inhibition of oxidative stress and JNK pathway may be involved in this protecting effect.

 4. Novel nuclear matrix protein HET binds to and influences activity of the HSP27 promoter in human breast cancer cells.

  PubMed

  Oesterreich, S; Lee, A V; Sullivan, T M; Samuel, S K; Davie, J R; Fuqua, S A

  1997-11-01

  Since the small heat shock protein hsp27 enhances both growth and drug resistance in breast cancer cells, and is a bad prognostic factor in certain subsets of breast cancer patients, we have characterized the transcriptional regulation of hsp27, with the long-term goal of targeting its expression clinically. The majority of the promoter activity resides in the most proximal 200 bp. This region contains an imperfect estrogen response element (ERE) that is separated by a 13-bp spacer that contains a TATA box. Gel-shift analysis revealed the binding of a protein (termed HET for Hsp27-ERE-TATA-binding protein) to this region that was neither the estrogen receptor nor TATA-binding protein. We cloned a complete cDNA (2.9 kb) for HET from an MCF-7 cDNA library. To confirm the identity of the HET clone, we expressed a partial HET clone as a glutathione S-transferase fusion protein, and showed binding to the hsp27 promoter fragment in gel-retardation assays. The HET clone is almost identical to a recently published scaffold attachment factor (SAF-B) cloned from a HeLa cell cDNA library. Scaffold attachment factors are a subset of nuclear matrix proteins (NMP) that interact with matrix attachment regions. Analyzing how HET could act as a regulator of hsp27 transcription and as a SAF/NMP, we studied its subnuclear localization and its effect on hsp27 transcription in human breast cancer cells. We were able to show that HET is localized in the nuclear matrix in various breast cancer cell lines. Furthermore, in transient transfection assays using hsp27 promoter-luciferase reporter constructs, HET overexpression resulted in a dose-dependent decrease of hsp27 promoter activity in several cell lines.

 5. Efficient thermoelectric van der Pauw measurements

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  de Boor, Johannes; Schmidt, Volker

  2011-07-01

  The development of powerful thermoelectric materials requires fast and simple characterization techniques. We combine three measurements to obtain a complete thermoelectric characterization. The electrical conductivity is measured by the van der Pauw method, while ZT is determined directly by means of a Harman measurement. Finally, exploiting the analogy between electrical and thermal physics, a thermal van der Pauw measurement is performed and the sample Seebeck coefficient and thermal conductivity can be determined. No temperature differences need to be measured; all quantities can be deduced from voltage measurements concurrently on the same sample which allows for quick and convenient material screening.

 6. van der Waals radii of noble gases.

  PubMed

  Vogt, Jürgen; Alvarez, Santiago

  2014-09-02

  Consistent van der Waals radii are deduced for Ne-Xe, based on the noble gas···oxygen intermolecular distances found in gas phase structures. The set of radii proposed is shown to provide van der Waals distances for a wide variety of noble gas···element atom pairs that represent properly the distribution of distances both in the gas phase and in the solid state. Moreover, these radii show a smooth periodic trend down the group which is parallel to that shown by the halogens.

 7. Astronaut James van Hoften working with Syncom IV-3 satellite

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1985-01-01

  Astronaut James D. van Hoften, dwarfed by the large Syncom IV-3 satellite, moves in for initial contact. Dr. van Hoften stands on a foot restraint/extension to the remote manipulator system (RMS) arm.

 8. Samarium diiodide induced ketyl-(het)arene cyclisations towards novel N-heterocycles.

  PubMed

  Beemelmanns, Christine; Reissig, Hans-Ulrich

  2011-05-01

  In this tutorial review we discuss recent advances in the field of ketyl-(het)arene cyclisations promoted by samarium diiodide and related processes. Couplings of samarium ketyls with carbon-carbon multiple bonds are perhaps the most useful reactions to create carbocycles and heterocycles of various ring sizes. They have also successfully been exploited for the synthesis of biologically active compounds or natural products. In this article we intend to summarise our diversity orientated approaches towards nitrogen heterocycles and emphasize other approaches with SmI(2) as well as electrochemical cyclisation methods providing similar N-heterocycles. We also briefly discuss our recently published formal total synthesis of strychnine employing a new samarium diiodide induced cascade reaction as key step. All these examples demonstrate the high synthetic potential of samarium ketyl-(het)arene cyclisations for the preparation of various types of important heterocyclic compounds.

 9. [Analysis of ocular toxicity of fluconazole and voriconazole eyedrops using HET-CAM].

  PubMed

  Fernández-Ferreiro, A; González Barcia, M; Gil Martínez, M; Blanco Mendez, J; Lamas Díaz, M J; Otero Espinar, F J

  2014-07-01

  The objective of the study is to provide toxicological information through the HET-CAM test of Fluconazole and Voriconazole eye drops prepared commonly in Pharmacy Services for the treatment of fungal keratitis. Experimental Study. The ocular toxicity of topical voriconazole 10 mg/ml and fluconazole 2 mg/ml were evaluated by the hen's egg test (HET) on the chorioallantoic membrane (CAM). The effects on blood vessels were based on its behavior during 300 seconds and processes that may occur at each time, then we calculated the irritation index (is, irritation score). Both eye drops, voriconazol and fluconazole have been proven to be safe, since the IS that we obtained was zero for both samples and did not present significant signs of irritation. Therefore, these eyedrops are considered suitable for ocular use from a toxicological point of view. Copyright AULA MEDICA EDICIONES 2014. Published by AULA MEDICA. All rights reserved.

 10. The use of HET-CAM test in detecting the ocular irritation.

  PubMed

  Tavaszi, J; Budai, P

  2007-01-01

  Agrochemicals must undergo numerous toxicological tests before registration. One of these experiments is the examination of eye irritation potential. To get knowledge about eye irritation, recently only the in vivo Draize-test is accepted, which is one of the most criticized methods because of the injuries inflicted on the test animals. Several in vitro methods have been used to investigate the toxicity of potential eye irritants with a view to replacing in vivo eye irritation testing. In the HET-CAM test chemicals are placed in direct contact with chorioallantoic membrane of the hen's egg. The occurrence of vascular injury or coagulation in response to a compound is the basis for employing this technique as an indication of the likelihood that a chemical would damage mucous membranes (especially the eye) in vivo. In our studies comparative screening was performed with a set of agrochemicals to establish paralell data on in vitro (HET-CAM) and in vivo (Draize) results in case of 6 agrochemicals. The solutions to be tested are added to the membrane and left in contact for 5 minutes and the membrane is examined for vascular damage at set time periods. Irritancy is scored according to the severity and speed at which damage occurs providing an indication of the likely irritant effect of the compound. Our study showed good correlation between results obtained by the HET-CAM test and those of the Draize rabbit eye test most cases. The present form of the HET-CAM test can be proposed as a pre-screen method of eye irritation tests.

 11. Van Gogh: a new Drosophila tissue polarity gene.

  PubMed

  Taylor, J; Abramova, N; Charlton, J; Adler, P N

  1998-09-01

  Mutations in the Van Gogh gene result in the altered polarity of adult Drosophila cuticular structures. On the wing, Van Gogh mutations cause an altered polarity pattern that is typical of mutations that inactivate the frizzled signaling/signal transduction pathway. The phenotype however, differs from those seen previously, as the number of wing cells forming more than one hair is intermediate between that seen previously for typical frizzled-like or inturned-like mutations. Consistent with Van Gogh being involved in the function of the frizzled signaling/signal transduction pathway, Van Gogh mutations show strong interactions with mutations in frizzled and prickle. Mitotic clones of Van Gogh display domineering cell nonautonomy. In contrast to frizzled clones, Van Gogh clones alter the polarity of cells proximal (and in part anterior and posterior) but not distal to the clone. In further contrast to frizzled clones, Van Gogh clones cause neighboring wild-type hairs to point away from rather than toward the clone. This anti-frizzled type of domineering nonautonomy and the strong genetic interactions seen between frizzled and Van Gogh suggested the possibility that Van Gogh was required for the noncell autonomous function of frizzled. As a test of this possibility we induced frizzled clones in a Van Gogh mutant background and Van Gogh clones in a frizzled mutant background. In both cases the domineering nonautonomy was suppressed consistent with Van Gogh being essential for frizzled signaling.

 12. Van Gogh: a new Drosophila tissue polarity gene.

  PubMed Central

  Taylor, J; Abramova, N; Charlton, J; Adler, P N

  1998-01-01

  Mutations in the Van Gogh gene result in the altered polarity of adult Drosophila cuticular structures. On the wing, Van Gogh mutations cause an altered polarity pattern that is typical of mutations that inactivate the frizzled signaling/signal transduction pathway. The phenotype however, differs from those seen previously, as the number of wing cells forming more than one hair is intermediate between that seen previously for typical frizzled-like or inturned-like mutations. Consistent with Van Gogh being involved in the function of the frizzled signaling/signal transduction pathway, Van Gogh mutations show strong interactions with mutations in frizzled and prickle. Mitotic clones of Van Gogh display domineering cell nonautonomy. In contrast to frizzled clones, Van Gogh clones alter the polarity of cells proximal (and in part anterior and posterior) but not distal to the clone. In further contrast to frizzled clones, Van Gogh clones cause neighboring wild-type hairs to point away from rather than toward the clone. This anti-frizzled type of domineering nonautonomy and the strong genetic interactions seen between frizzled and Van Gogh suggested the possibility that Van Gogh was required for the noncell autonomous function of frizzled. As a test of this possibility we induced frizzled clones in a Van Gogh mutant background and Van Gogh clones in a frizzled mutant background. In both cases the domineering nonautonomy was suppressed consistent with Van Gogh being essential for frizzled signaling. PMID:9725839

 13. Synthetic Minor NSR Permit: Van Hook Crude Terminal, LLC - Van Hook Crude Terminal/Rail Loading Facility

  EPA Pesticide Factsheets

  This page contains the current effective synthetic minor NSR permit for the Van Hook Crude Terminal, LLC, Van Hook Crude Terminal/Rail Loading Facility, located on the Fort Berthold Indian Reservation in Mountrail County, ND.

 14. Vincent van Gogh: The Postman Roulin.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Miller, Stacy

  1989-01-01

  Provides a lesson plan for teaching K-three students to analyze and empathize with a portrait by post-impressionist painter Vincent van Gogh. Describes background of the artist and the painting "The Postman Roulin." Suggests instructional strategies, activities, and evaluation methods. Lists bibliographical material relative to van…

 15. Painting with Clay Van Gogh Style.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Skophammer, Karen

  1999-01-01

  Discusses Vincent Van Gogh's painting "Starry Night" and describes a lesson where fifth- and sixth-grade students created their own version of the artwork. Explains that the students utilized four colors of Permoplast clay, using their hands and fingers as brushes and blending tools and the clay as paint. (CMK)

 16. Passenger Vans: A Transportation Concern for Camps.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Gentle, Don; Gordon, Harold; Schainman, Steve

  2002-01-01

  In April 2002, the National Transportation Safety Board reissued a cautionary warning about the high accident potential of 15-passenger vans; some states have prohibited their use for transporting children. Three camp directors discuss legal and cost considerations for camps, possible alternative transportation, additional staff training needs,…

 17. The Forced van der Pol Equation

  ERIC Educational Resources Information Center

  Fay, Temple H.

  2009-01-01

  We report on a study of the forced van der Pol equation x + [epsilon](x[superscript 2] - 1)x + x = F cos[omega]t, by solving numerically the differential equation for a variety of values of the parameters [epsilon], F and [omega]. In doing so, many striking and interesting trajectories can be discovered and phenomena such as frequency entrainment,…

 18. Bernard van Leer Foundation Annual Report, 2000.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This annual report for 2000 describes the year's activities, achievements, and financial status of the Bernard van Leer Foundation, a private foundation based in The Netherlands that operates internationally to improve opportunities for young children from birth to age 7 living in circumstances of social and economic disadvantage. Following an…

 19. Bernard van Leer Foundation Annual Report, 2002.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This annual report for 2002 describes the year's activities, achievements, and financial status of the Bernard van Leer Foundation, a private foundation based in The Netherlands operating internationally to improve opportunities for young children from birth to age 7 living in circumstances of social and economic disadvantage. Following the…

 20. Note on a van der Waals Gas.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bauman, Robert P.; Harrison, Joseph G.

  1996-01-01

  Discusses the difficulties with the standard model for introduction of attractive forces into the van der Waals equation. Presents an analysis in terms of force and time delays and an alternative analysis for more advanced students in terms of energy. (JRH)

 1. Q & A with Carmella Van Vleet

  ERIC Educational Resources Information Center

  Curriculum Review, 2008

  2008-01-01

  This article presents an interview with Carmella Van Vleet, a former teacher and educational speaker. She has written family humor and parenting articles, and is also the author of "How to Handle School Snafus," "Great Ancient Egypt Projects You Can Build Yourself" and "Amazing Ben Franklin Inventions You Can Build Yourself." In this interview,…

 2. The van Gogh of the Infrared Sky

  NASA Image and Video Library

  2011-04-25

  NASA Wide-field Infrared Survey Explorer is a little like the Vincent van Gogh of the infrared sky, providing the world with picturesque images of the cosmos by representing infrared light through color. This image is the nebula NGC 2174.

 3. Interview with Joyce VanTassel-Baska.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Olszewski-Kubilius, Paula

  2001-01-01

  This interview with Joyce VanTassel-Baska discusses the growth of talent search programs to identify highly gifted students via the Scholastic Aptitude Test and the role of computer technology in what can be offered to gifted students. Also identified are key characteristics of gifted elementary, middle, and secondary school programs. (CR)

 4. van Maanen, Adriaan (1884-1947)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Murdin, P.

  2000-11-01

  Dutch astronomer, became a member of the Mount Wilson staff, and studied the rotation of spiral nebulae as a means to establish their distances. His detection of rotational motions was illusory and misleadingly suggested that they were relatively nearby. Through its proper motion and parallax, he discovered the white dwarf van Maanen's star....

 5. Q & A with Carmella Van Vleet

  ERIC Educational Resources Information Center

  Curriculum Review, 2008

  2008-01-01

  This article presents an interview with Carmella Van Vleet, a former teacher and educational speaker. She has written family humor and parenting articles, and is also the author of "How to Handle School Snafus," "Great Ancient Egypt Projects You Can Build Yourself" and "Amazing Ben Franklin Inventions You Can Build Yourself." In this interview,…

 6. Bernard van Leer Foundation Annual Report, 1999.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This annual report details the activities and financial status for 1999 of the Bernard van Leer Foundation, a private institution created in 1949 for broad humanitarian purposes. Following the introduction by the chairman of the Foundation's board of trustees, the report of the executive director details activities during the Foundation's fiftieth…

 7. Hydrodynamics of the VanA-type VanS histidine kinase: an extended solution conformation and first evidence for interactions with vancomycin

  PubMed Central

  Phillips-Jones, Mary K.; Channell, Guy; Kelsall, Claire J.; Hughes, Charlotte S.; Ashcroft, Alison E.; Patching, Simon G.; Dinu, Vlad; Gillis, Richard B.; Adams, Gary G.; Harding, Stephen E.

  2017-01-01

  VanA-type resistance to glycopeptide antibiotics in clinical enterococci is regulated by the VanSARA two-component signal transduction system. The nature of the molecular ligand that is recognised by the VanSA sensory component has not hitherto been identified. Here we employ purified, intact and active VanSA membrane protein (henceforth referred to as VanS) in analytical ultracentrifugation experiments to study VanS oligomeric state and conformation in the absence and presence of vancomycin. A combination of sedimentation velocity and sedimentation equilibrium in the analytical ultracentrifuge (SEDFIT, SEDFIT-MSTAR and MULTISIG analysis) showed that VanS in the absence of the ligand is almost entirely monomeric (molar mass M = 45.7 kDa) in dilute aqueous solution with a trace amount of high molar mass material (M ~ 200 kDa). The sedimentation coefficient s suggests the monomer adopts an extended conformation in aqueous solution with an equivalent aspect ratio of ~(12 ± 2). In the presence of vancomycin over a 33% increase in the sedimentation coefficient is observed with the appearance of additional higher s components, demonstrating an interaction, an observation consistent with our circular dichroism measurements. The two possible causes of this increase in s – either a ligand induced dimerization and/or compaction of the monomer are considered. PMID:28397853

 8. Hydrodynamics of the VanA-type VanS histidine kinase: an extended solution conformation and first evidence for interactions with vancomycin.

  PubMed

  Phillips-Jones, Mary K; Channell, Guy; Kelsall, Claire J; Hughes, Charlotte S; Ashcroft, Alison E; Patching, Simon G; Dinu, Vlad; Gillis, Richard B; Adams, Gary G; Harding, Stephen E

  2017-04-11

  VanA-type resistance to glycopeptide antibiotics in clinical enterococci is regulated by the VanSARA two-component signal transduction system. The nature of the molecular ligand that is recognised by the VanSA sensory component has not hitherto been identified. Here we employ purified, intact and active VanSA membrane protein (henceforth referred to as VanS) in analytical ultracentrifugation experiments to study VanS oligomeric state and conformation in the absence and presence of vancomycin. A combination of sedimentation velocity and sedimentation equilibrium in the analytical ultracentrifuge (SEDFIT, SEDFIT-MSTAR and MULTISIG analysis) showed that VanS in the absence of the ligand is almost entirely monomeric (molar mass M = 45.7 kDa) in dilute aqueous solution with a trace amount of high molar mass material (M ~ 200 kDa). The sedimentation coefficient s suggests the monomer adopts an extended conformation in aqueous solution with an equivalent aspect ratio of ~(12 ± 2). In the presence of vancomycin over a 33% increase in the sedimentation coefficient is observed with the appearance of additional higher s components, demonstrating an interaction, an observation consistent with our circular dichroism measurements. The two possible causes of this increase in s - either a ligand induced dimerization and/or compaction of the monomer are considered.

 9. Evaluation of the Xpert vanA/vanB Assay Using Enriched Inoculated Broths for Direct Detection of vanB Vancomycin-Resistant Enterococci

  PubMed Central

  Arends, J. P.; Kampinga, G. A.; Ahmad, H. M.; Dijkhuizen, B.; van Barneveld, P.; Rossen, J. W. A.; Friedrich, A. W.

  2014-01-01

  Rapid and accurate detection of VRE (vancomycin-resistant enterococci) is required for adequate antimicrobial treatment and infection prevention measures. Previous studies using PCR for the detection of VRE, including Cepheid's Xpert vanA/vanB assay, reported accurate detection of vanA VRE; however, many false-positive results were found for vanB VRE. This is mainly due to nonenterococcal vanB genes, which can be found in the gut flora. Our goal was to optimize the rapid and accurate detection of vanB VRE and to improve the positive predictive value (PPV) by limiting false-positive results. We evaluated the use of the Xpert vanA/vanB assay on rectal swabs and on enriched inoculated broths for the detection of vanB VRE. By adjusting the cycle threshold (CT) cutoff value to ≤25 for positivity by PCR on enriched broths, the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) were 96.9%, 100%, 100%, and 99.5% for vanB VRE, respectively. As shown in this study, CT values of ≤25 acquired from enriched broths can be considered true positive. For broths with CT values between 25 and 30, we recommend confirming the results by culture. CT values of >30 appeared to be true negative. In conclusion, this study shows that the Cepheid's Xpert vanA/vanB assay performed on enriched inoculated broths with an adjusted cutoff CT value is a useful and rapid tool for the detection of vanB VRE. PMID:25297325

 10. vanD and vanG-Like Gene Clusters in a Ruminococcus Species Isolated from Human Bowel Flora▿

  PubMed Central

  Domingo, M.-C.; Huletsky, A.; Giroux, R.; Picard, F. J.; Bergeron, M. G.

  2007-01-01

  A vancomycin-resistant, anaerobic, gram-positive coccus containing the vanD and vanG-like genes (strain CCRI-16110) was isolated from a human fecal specimen during a hospital surveillance program to detect carriers of vancomycin-resistant enterococci. Comparison of the 16S rRNA gene sequence of strain CCRI-16110 with databases revealed a potentially novel Ruminococcus species that was most similar (<94% identity) to Clostridium and Ruminococcus species. Strain CCRI-16110 was highly resistant to vancomycin and teicoplanin (MICs of >256 μg/ml). The complete DNA sequence of the vanD cluster was most similar (98.2% identity) to that of Enterococcus faecium BM4339, containing the vanD1 allele. An intD gene with 99% identity with that of this E. faecium strain was found to be associated with the vanD gene cluster of this novel anaerobic bacterium. Strain CCRI-16110 also harbors genes encoding putative VanSG, VanG, and VanTG proteins displaying 56, 73.6, and 55% amino acid sequence identity, respectively, compared to the corresponding proteins encoded by the vanG1 and vanG2 operons of Enterococcus faecalis BM4518 and N03-0233. This study reports for the first time an anaerobic bacterium containing the vanD gene cluster. This strain also harbors a partial vanG-like gene cluster. The presence of vanD- and vanG-containing anaerobic bacteria in the human bowel flora suggests that these bacteria may serve as a reservoir for the vanD and vanG vancomycin resistance genes. PMID:17724150

 11. Analysis of Adaptive Team Concept through Simulation Models: A Survey (toetsing van adaptieve teamconcepten door middel van simulatiemodellen: een verkenning)

  DTIC Science & Technology

  2006-02-01

  beschikt dat ondieptes kan vaststellen dan zou op basis van ’vaart en koers ’ de mogelijkheid van ’grounding’ kunnen worden vastgesteld. Op een...omgeving aanwezig zijn hun kenmerken, zoals: afstand, hoogte, snelheid, koers , radartype, verandering van gedrag, informatie die beschikbaar komt (wat

 12. Thermal response in van der Waals heterostructures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Naidu Gandi, Appala; Alshareef, Husam N.; Schwingenschlögl, Udo

  2017-01-01

  We solve numerically the Boltzmann transport equations of the phonons and electrons to understand the thermoelectric response in heterostructures of M2CO2 (M: Ti, Zr, Hf) MXenes with transition metal dichalcogenide monolayers. Low frequency optical phonons are found to occur as a consequence of the van der Waals bonding, contribute significantly to the thermal transport, and compensate for the reduced contributions of the acoustic phonons (increased scattering cross-sections in heterostructures), such that the thermal conductivities turn out to be similar to those of the bare MXenes. Our results indicate that the important superlattice design approach of thermoelectrics (to reduce the thermal conductivity) may be effective for two-dimensional van der Waals materials when used in conjunction with intercalation.

 13. Thermal response in van der Waals heterostructures.

  PubMed

  Gandi, Appala Naidu; Alshareef, Husam N; Schwingenschlögl, Udo

  2017-01-25

  We solve numerically the Boltzmann transport equations of the phonons and electrons to understand the thermoelectric response in heterostructures of M2CO2 (M: Ti, Zr, Hf) MXenes with transition metal dichalcogenide monolayers. Low frequency optical phonons are found to occur as a consequence of the van der Waals bonding, contribute significantly to the thermal transport, and compensate for the reduced contributions of the acoustic phonons (increased scattering cross-sections in heterostructures), such that the thermal conductivities turn out to be similar to those of the bare MXenes. Our results indicate that the important superlattice design approach of thermoelectrics (to reduce the thermal conductivity) may be effective for two-dimensional van der Waals materials when used in conjunction with intercalation.

 14. [Psychiatric case history of Vincent van Gogh].

  PubMed

  van Meekeren, E

  2000-12-23

  Much has been written about Vincent van Gogh's pathological condition. Most authors base their various diagnoses on the symptoms he exhibited in the last years of his life. However, Van Gogh during a much longer part of his life displayed symptoms best consistent with a borderline (personality) disorder: impulsivity, variable moods, self-destructive behaviour, fear of abandonment, an unbalanced self-image, authority conflicts and other complicated relationships. The precipitating element disturbing Vincent's psychic balance--delicate in any case due to a positive family history, malnutrition, intoxication and exhaustion and the borderline disorder--may have been his being deserted by his friend Gauguin. He (also) developed an organic psychosyndrome with psychotic and epileptic elements. The stress (due to social isolation, by his being a psychiatric patient, and by poor prospects), the intoxication going on outside the hospitals and especially also the problems relating to his brother Theo caused a downward spiral culminating in suicide.

 15. Vincent van Gogh and the thujone connection.

  PubMed

  Arnold, W N

  1988-11-25

  During his last two years Vincent van Gogh experienced fits with hallucinations that have been attributed to a congenital psychosis. But the artist admitted to episodes of heavy drinking that were amply confirmed by colleagues and there is good evidence to indicate that addiction to absinthe exacerbated his illness. Absinthe was distilled from an alcoholic steep of herbs. Wormwood (Artemisia absinthium) was the most significant constituent because it contributed thujone. This terpene can cause excitation, convulsions that mimic epilepsy, and even permanent brain damage. Statements in van Gogh's letters and from his friends indicate that he had an affinity for substances with a chemical connection to thujone; the documented examples are camphor and pinene. Perhaps he developed an abnormal craving for terpenes, a sort of pica, that would explain his attempts to eat paints and so on, which were previously regarded as unrelated absurdities.

 16. Superlubricity using repulsive van der Waals forces.

  PubMed

  Feiler, Adam A; Bergström, Lennart; Rutland, Mark W

  2008-03-18

  Using colloid probe atomic force microscopy, we show that if repulsive van der Waals forces exist between two surfaces prior to their contact then friction is essentially precluded and supersliding is achieved. The friction measurements presented here are of the same order as the lowest ever recorded friction coefficients in liquid, though they are achieved by a completely different approach. A gold sphere attached to an AFM cantilever is forced to interact with a smooth Teflon surface (templated on mica). In cyclohexane, a repulsive van der Waals force is observed that diverges at short separations. The friction coefficient associated with this system is on the order of 0.0003. When the refractive index of the liquid is changed, the force can be tuned from repulsive to attractive and adhesive. The friction coefficient increases as the Hamaker constant becomes more positive and the divergent repulsive force, which prevents solid-solid contact, gets switched off.

 17. Van de Graaff Irradiation of Materials

  SciTech Connect

  Quigley, Kevin; Chemerisov, Sergey; Tkac, Peter; Vandegrift, George F.

  2016-10-01

  Through irradiations using our 3 MeV Van de Graaf accelerator, Argonne is testing the radiation stability of components of equipment that are being used to dispense molybdenum solutions for use as feeds to 99mTc generators and in the 99mTc generators themselves. Components have been irradiated by both a direct electron beam and photons generated from a tungsten convertor.

 18. Van de Graaff generator for capillary electrophoresis.

  PubMed

  Lee, Seung Jae; Castro, Eric R; Guijt, Rosanne M; Tarn, Mark D; Manz, Andreas

  2017-09-29

  A new approach for high voltage capillary electrophoresis (CE) is proposed, which replaces the standard high voltage power supply with a Van de Graaff generator, a low current power source. Because the Van de Graaff generator is a current-limited source (10μA), potentials exceeding 100kV can be generated for CE when the electrical resistance of the capillary is maximized. This was achieved by decreasing the capillary diameter and reducing the buffer ionic strength. Using 2mM borate buffer and a 5μm i.d. capillary, fluorescently labeled amino acids were separated with efficiencies up to 3.5 million plates; a 5.7 fold improvement in separation efficiency compared to a normal power supply (NPS) typically used in CE. This separation efficiency was realized using a simple set-up without significant Joule heating, making the Van de Graaff generator a promising alternative for applying the high potentials required for enhancing resolution in the separation and analysis of highly complex samples, for example mixtures of glycans. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. Theory of coherent van der Waals matter.

  PubMed

  Kulić, Igor M; Kulić, Miodrag L

  2014-12-01

  We explain in depth the previously proposed theory of the coherent van der Waals (cvdW) interaction, the counterpart of van der Waals (vdW) force, emerging in spatially coherently fluctuating electromagnetic fields. We show that cvdW driven matter is dominated by many-body interactions, which are significantly stronger than those found in standard van der Waals (vdW) systems. Remarkably, the leading two- and three-body interactions are of the same order with respect to the distance (∝R(-6)), in contrast to the usually weak vdW three-body effects (∝R(-9)). From a microscopic theory we show that the anisotropic cvdW many-body interactions drive the formation of low-dimensional structures such as chains, membranes, and vesicles with very unusual, nonlocal properties. In particular, cvdW chains display a logarithmically growing stiffness with the chain length, while cvdW membranes have a bending modulus growing linearly with their size. We argue that the cvdW anisotropic many-body forces cause local cohesion but also a negative effective "surface tension." We conclude by deriving the equation of state for cvdW materials and propose experiments to test the theory, in particular the unusual three-body nature of cvdW.

 20. Xanthopsia and van Gogh's yellow palette.

  PubMed

  Arnold, W N; Loftus, L S

  1991-01-01

  A survey of van Gogh's work from 1886 to 1890 indicated that paintings with a yellow dominance were numerous, episodic, and multi-regional. His underlying illness, by his own admission, affected his life and work; furthermore, episodes of malnutrition, substance abuse, environmental exposure, and drug experimentation (all evident from correspondence) exacerbated his condition. Accordingly, we reviewed plausible agents that might have modified the artist's colour perception. Xanthopsia due to overdosage of digitalis or santonin is well documented elsewhere, but evidence of useage of either drug by van Gogh cannot be substantiated. It is unlikely that ageing of the human lens was an influence because of the artist's youth. Sunstroke is too restrictive to fit the multiplicity of regions and motifs. Hallucinations induced by absinthe, the popular liqueur of the period, may explain particular canvases but not the majority of 'high yellow' paintings. Van Gogh's proclivity for exaggerated colours and his embrance of yellow in particular are clear from his letters and, in contradistinction to chemical or physical insults modifying perception, artistic preference is the best working hypothesis to explain the yellow dominance in his palette.

 1. Theory of coherent van der Waals matter

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kulić, Igor M.; Kulić, Miodrag L.

  2014-12-01

  We explain in depth the previously proposed theory of the coherent van der Waals (cvdW) interaction, the counterpart of van der Waals (vdW) force, emerging in spatially coherently fluctuating electromagnetic fields. We show that cvdW driven matter is dominated by many-body interactions, which are significantly stronger than those found in standard van der Waals (vdW) systems. Remarkably, the leading two- and three-body interactions are of the same order with respect to the distance (∝R-6) , in contrast to the usually weak vdW three-body effects (∝R-9 ). From a microscopic theory we show that the anisotropic cvdW many-body interactions drive the formation of low-dimensional structures such as chains, membranes, and vesicles with very unusual, nonlocal properties. In particular, cvdW chains display a logarithmically growing stiffness with the chain length, while cvdW membranes have a bending modulus growing linearly with their size. We argue that the cvdW anisotropic many-body forces cause local cohesion but also a negative effective "surface tension." We conclude by deriving the equation of state for cvdW materials and propose experiments to test the theory, in particular the unusual three-body nature of cvdW.

 2. Members of the genera Paenibacillus and Rhodococcus harbor genes homologous to enterococcal glycopeptide resistance genes vanA and vanB.

  PubMed

  Guardabassi, L; Christensen, H; Hasman, H; Dalsgaard, A

  2004-12-01

  Genes homologous to enterococcal glycopeptide resistance genes vanA and vanB were found in glycopeptide-resistant Paenibacillus and Rhodococcus strains from soil. The putative D-Ala:D-Lac ligase genes in Paenibacillus thiaminolyticus PT-2B1 and Paenibacillus apiarius PA-B2B were closely related to vanA (92 and 87%) and flanked by genes homologous to vanH and vanX in vanA operons.

 3. Members of the Genera Paenibacillus and Rhodococcus Harbor Genes Homologous to Enterococcal Glycopeptide Resistance Genes vanA and vanB

  PubMed Central

  Guardabassi, L.; Christensen, H.; Hasman, H.; Dalsgaard, A.

  2004-01-01

  Genes homologous to enterococcal glycopeptide resistance genes vanA and vanB were found in glycopeptide-resistant Paenibacillus and Rhodococcus strains from soil. The putative d-Ala:d-Lac ligase genes in Paenibacillus thiaminolyticus PT-2B1 and Paenibacillus apiarius PA-B2B were closely related to vanA (92 and 87%) and flanked by genes homologous to vanH and vanX in vanA operons. PMID:15561881

 4. Diagnostic accuracy of the Cepheid GeneXpert vanA/vanB assay ver. 1.0 to detect the vanA and vanB vancomycin resistance genes in Enterococcus from perianal specimens.

  PubMed

  Marner, Erin S; Wolk, Donna M; Carr, Jeanne; Hewitt, Carolyn; Dominguez, Lorraine L; Kovacs, Thomas; Johnson, Desiree R; Hayden, Randall T

  2011-04-01

  Rapid detection of vancomycin-resistant enterococci (VRE) carriers could be useful to health care facilities to minimize transmission. To that end, we compared the performance of the Cepheid GeneXpert vanA/vanB assay with that of direct and broth-enriched culture methods for detection of VRE from perianal swabs. Enterococci were cultivated on Enterococcosel™ agar with 8 μg/mL vancomycin, Bile Esculin Azide Agar with 6 μg/mL vancomycin, and Bile Esculin Azide Enterococcosel Broth. Compared to the reference standard (combination of direct agar plating, broth-enriched culture, and clinical chart review), the sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of the vanA/vanB assay were 96.4%, 93.0%, 92.0%, and 96.9%, respectively (n=184). The 95% limit of detection was 100 colony-forming units (CFU)/mL for vanA and 114 CFU/mL for vanB. In summary, the GeneXpert vanA/vanB assay is a rapid and accurate method to identify vanA/vanB-colonized patients for VRE screening programs that use perianal swab specimens.

 5. Op weg naar een didactiek voor natuurkunde-experimenten op afstand : Ontwerp en evaluatie van een via internet uitvoerbaar experiment voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Engelbarts, M. B. A.

  2009-02-01

  The subject of this thesis is a developmental study on “remote experimenting” in education. It concerns the development of a remote experiment that enables pre-university students to carry out a physics experiment at a distance via the internet. Remote experiments can offer several (practical) benefits when compared to conventional experiments but the desire to exploit these benefits put special demands on the design of the experiment, since the students might be conducting the experiment without a teacher in the vicinity. As a consequence of these demands it was decided to focus on exploring the possibilities and problems of remote experiments conducted in the absence of a teacher. The research was carried out in two cycles and focused on the development of a remote experiment that could be conducted autonomously by pre-university students to measure the speed of light in several media. This should answer the global question: What should a technically, as well as didactically, well-functioning remote experiment look like? The first cycle had an explorative character. It showed that technically the experiment already functioned quite well. However, many problems were observed concerning the content, and the way the students were tackling it. This led to two categories of recommendations. Concerning the content, the material should aim at making the students more aware of what they are doing and why they are doing it and several content related problems needed to be avoided. The second category of recommendations concerned the format of the material: the design and the working method. Special attention should be paid to designing a clear structure for the website and adding interaction and control, (feedback- and reflection facilities) to activate the students and guide them through the material. In the second research cycle these recommendations were followed by designing the material within the theoretical framework of the problem posing theory. A didactical structure was designed before writing the actual lesson material for the website describing the inter-related conceptual and content-related motivational pathway of the intended teaching-learning process. The lesson material was set up in such a way that the students are repeatedly confronted with a practical problem to solve and they play an active role in developing the method of measurement. Secondly, in an attempt to compensate for the absence of the teacher and support the teaching-learning process some format elements were developed and deployed like an automated question-, and feedback system that supported the students, activated them and gave them insight into their learning process and a ‘Where-am-I’-window that showed their current position within the material. This all had led to a technically as well as didactically well functioning remote experiment in which, at a global level, the line of reasoning was made explicit and recognizable for the students, and ad a local level was build up out of well connected successive activities and required the students to adopt an active attitude.

 6. Dangerous Substance Advisor: Een Expert Systeem voor het Classificeren van Gevaarlijke Stoffen (Dangerous Substance Advisor: An Expert System for the Classification of Dangerous Substances)

  DTIC Science & Technology

  1990-06-01

  edition, New York, 1986. 5 Accord europ6en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par i!oute (ADR) 1985. 6 UN ST/SG/AC.l10/1 3/Add...AFKORTINGEN ADR Accord europ6en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. ADNR Accord europ(en relatif au transport ...des marchandises Dangereuses par voie de navigation interieure Rhin. DOT Department Of Transport (USA). DSA Dangerous Substance Advisor. EEC European

 7. Integrating Training Simulations and e-Learning Systems: The SimSCORM Platform (Integratie van Training Simulaties en e-Learning Systemen: Het SimSCORM Platform)

  DTIC Science & Technology

  2008-07-01

  the simulation or learner results in 2D and 3D. SimSCORM SCORMSOM API -. HSFPlayer 3D API (future work) (future work) .(Java-VNL. ttuace) HSF API...will also provide a generic player ( HSF Player) that supports the VI in playing training scenarios and doing assessment based on a standard scripting and...or data definition language. We have called this language the High-level Scenario Format ( HSF ) and is intended to be a result of TNO’s

 8. The Homologue of het-c of Neurospora crassa Lacks Vegetative Compatibility Function in Fusarium proliferatum†

  PubMed Central

  Kerényi, Zoltán; Oláh, Brigitta; Jeney, Apor; Hornok, László; Leslie, John F.

  2006-01-01

  For two fungal strains to be vegetatively compatible and capable of forming a stable vegetative heterokaryon they must carry matching alleles at a series of loci variously termed het or vic genes. Cloned het/vic genes from Neurospora crassa and Podospora anserina have no obvious functional similarity and have various cellular functions. Our objective was to identify the homologue of the Neurospora het-c gene in Fusarium proliferatum and to determine if this gene has a vegetative compatibility function in this economically important and widely dispersed fungal pathogen. In F. proliferatum and five other closely related Fusarium species we found a few differences in the DNA sequence, but the changes were silent and did not alter the amino acid sequence of the resulting protein. Deleting the gene altered sexual fertility as the female parent, but it did not alter male fertility or existing vegetative compatibility interactions. Replacement of the allele-specific portion of the coding sequence with the sequence of an alternate allele in N. crassa did not result in a vegetative incompatibility response in transformed strains of F. proliferatum. Thus, the fphch gene in Fusarium appears unlikely to have the vegetative compatibility function associated with its homologue in N. crassa. These results suggest that the vegetative compatibility phenotype may result from convergent evolution. Thus, the genes involved in this process may need to be identified at the species level or at the level of a group of species and could prove to be attractive targets for the development of antifungal agents. PMID:17021201

 9. Statistical analysis of the hen's egg test for micronucleus induction (HET-MN assay).

  PubMed

  Hothorn, Ludwig A; Reisinger, Kerstin; Wolf, Thorsten; Poth, Albrecht; Fieblinger, Dagmar; Liebsch, Manfred; Pirow, Ralph

  2013-09-18

  The HET-MN assay (hen's egg test for micronucleus induction) is different from other in vitro genotoxicity assays in that it includes toxicologically important features such as absorption, distribution, metabolic activation, and excretion of the test compound. As a promising follow-up to complement existing in vitro test batteries for genotoxicity, the HET-MN is currently undergoing a formal validation. To optimize the validation, the present study describes a critical analysis of previously obtained HET-MN data to check the experimental design and to identify the most appropriate statistical procedure to evaluate treatment effects. Six statistical challenges (I-VI) of general relevance were identified, and remedies were provided which can be transferred to similarly designed test methods: a Williams-type trend test is proposed for overdispersed counts (II) by means of a square-root transformation which is robust for small sample sizes (I), variance heterogeneity (III), and possible downturn effects at high doses (IV). Due to near-to-zero or even zero-count data occurring in the negative control (V), a conditional comparison of the treatment groups against the mean of the historical controls (VI) instead of the concurrent control was proposed, which is in accordance with US-FDA recommendations. For the modified Williams-type tests, the power can be estimated depending on the magnitude and shape of the trend, the number of dose groups, and the magnitude of the MN counts in the negative control. The experimental design used previously (i.e. six eggs per dose group, scoring of 1000 cells per egg) was confirmed. The proposed approaches are easily available in the statistical computing environment R, and the corresponding R-codes are provided.

 10. A unique Austin Chalk reservoir, Van field, Van Zandt County, Texas

  SciTech Connect

  Lowe, J.T. )

  1990-09-01

  Significant shallow oil production from the Austin Chalk was established in the Van field, Van Zandt County, in East Texas in the late 1980s. The Van field structure is a complexly faulted domal anticline created by salt intrusion. The Woodbine sands, which underlie the Austin Chalk, have been and continue to be the predominant reservoir rocks in the field. Evidence indicates that faults provided vertical conduits for migration of Woodbine oil into the Austin Chalk where it was trapped along the structural crest. The most prolific Austin Chalk production is on the upthrown side of the main field fault, as is the Woodbine. The Austin Chalk is a soft, white to light gray limestone composed mostly of coccoliths with some pelecypods. Unlike the Austin Chalk in the Giddings and Pearsall fields, the chalk at Van was not as deeply buried and therefore did not become brittle and susceptible to tensional or cryptic fracturing. The shallow burial in the Van field was also important in that it allowed the chalk to retain primary microporosity. The production comes entirely from this primary porosity. In addition to the structural position and underlying oil source from the Woodbine, the depositional environment and associated lithofacies are also keys to the reservoir quality in the Van field as demonstrated by cores from the upthrown and downthrown (less productive) sides of the main field fault. It appears that at the time of Austin Chalk deposition, the main field fault was active and caused the upthrown side to be a structural high and a more agreeable environment for benthonic organisms such as pelecypods and worms. The resulting bioturbation enhanced the reservoir's permeability enough to allow migration and entrapment of the oil. Future success in exploration for analogous Austin Chalk reservoirs will require the combination of a favorable environment of deposition, a nearby Woodbine oil source, and a faulted trap that will provide the conduit for migration.

 11. [Drugs and poisons in the life of Vincent van Gogh].

  PubMed

  Berggren, L

  1997-01-01

  Van Gogh was during his last years exposed to several potentially toxic substances such as; bromides, lead, camphor and terpene oils in absinthe liquor. All of them produce signs of toxicity which are similar to the symptoms known from van Gogh's attacks of illness; hallucinations, confusion, delirium, convulsions and agitation. However, the many interpretations of van Gogh's illness and state of mind have in most cases not taken into account the possible influence of toxic chemicals.

 12. Militaire Toepassingen Van Adaptieve Optiek (Military Applications of Adaptive Optics)

  DTIC Science & Technology

  2006-09-01

  deze technologic laser- DIRCM-s ystemen gemaakt voor welke optieken en voor welke toekomst gebruiki gaan worden en dat de kan verbeteren. In dit...waarneembaar Geen beeld onscherpte door atmosferische turbulentie D > ro Cohoronte elgonschappon van bron gaan door sen middoling in do aportuur vertoron Goon...L is gevarieerd van 0. 1 tot 2.5 km. Als we voor deze geavanceerde optieken gebruik willen gaan maken van adaptieve optiek, dan moet ook nog bekeken

 13. The VanS-VanR two-component regulatory system controls synthesis of depsipeptide peptidoglycan precursors in Enterococcus faecium BM4147.

  PubMed Central

  Arthur, M; Molinas, C; Courvalin, P

  1992-01-01

  Plasmid pIP816 of Enterococcus faecium BM4147 confers inducible resistance to vancomycin and encodes the VanH dehydrogenase and the VanA ligase for synthesis of depsipeptide-containing peptidoglycan precursors which bind the antibiotic with reduced affinity. We have characterized a cluster of five genes of pIP816 sufficient for peptidoglycan synthesis in the presence of vancomycin. The distal part of the van cluster encodes VanH, VanA, and a third enzyme, VanX, all of which are necessary for resistance. Synthesis of these enzymes was regulated at the transcriptional level by the VanS-VanR two-component regulatory system encoded by the proximal part of the cluster. VanR was a transcriptional activator related to response regulators of the OmpR subclass. VanS stimulated VanR-dependent transcription and was related to membrane-associated histidine protein kinases which control the level of phosphorylation of response regulators. Analysis of transcriptional fusions with a reporter gene and RNA mapping indicated that the VanR-VanS two-component regulatory system activates a promoter used for cotranscription of the vanH, vanA, and vanX resistance genes. Images PMID:1556077

 14. Devices and applications of van der Waals heterostructures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Li, Chao; Zhou, Peng; Zhang, David Wei

  2017-03-01

  Van der Waals heterostructures, composed of individual two-dimensional material have been developing extremely fast. Synthesis of van der Waals heterostructures without the constraint of lattice matching and processing compatibility provides an ideal platform for fundamental research and new device exploitation. We review the approach of synthesis of van der Waals heterostructures, discuss the property of heterostructures and thoroughly illustrate the functional van der Waals heterostructures used in novel electronic and photoelectronic device. Project supported by the National Key Research and Development Program (No. 2016YFA0203900) and the National Natural Science Foundation of China (Nos. 61376093, 61622401).

 15. Improving the RV Precision of HET/HRS - The Tale of Two Iodine Atlases

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wang, Sharon Xuesong, Sharon; Wright, J.; Zhao, M.

  2014-01-01

  The absorption spectrum of an Iodine cell provided by a Fourier Transform Spectrometer (FTS) is considered the 'ground' truth in precise radial velocity (RV) work. Modeling the observed Iodine lines with the FTS scan spectrum anchors the absolute wavelength solution and spectrograph response function when extracting RVs from the stellar spectrum. As we continue our efforts in improving the RV precision of the Hobby-Eberly Telescope (HET) High Resolution Spectrograph (HRS), we discovered that errors and uncertainties associated with the FTS scan may comprise the RV precision. We have two FTS scans for the HET/HRS cell from two different FTS machines - from KPNO and NIST. The two scans differ in terms of absolute wavelength solution, wavelength dispersion scale, line depth, and line depth ratio. These two FTS scans provide us with an unusual and valuable opportunity to diagnose the effect on RV precision brought in by the Iodine FTS scan uncertainties. Furthermore, to diagnose the KPNO FTS scan quality, we obtained a 400,000 echelle spectrum (at a comparable resolution with the FTS scan) of the McDonald 2.7m telescope Iodine cell using the Tull Spectrograph, and compared it against the FTS scan of this cell. There are clear differences between the two spectra, which reveals the difficulties in obtaining the 'ground truth' Iodine spectrum in the precise RV work.

 16. Van Kampen modes for bunch longitudinal motion

  SciTech Connect

  Burov, A.; /Fermilab

  2010-09-01

  Conditions for existence, uniqueness and stability of bunch steady states are considered. For the existence uniqueness problem, simple algebraic equations are derived, showing the result both for the action and Hamiltonian domain distributions. For the stability problem, van Kampen theory is used. Emerging of discrete van Kampen modes show either loss of Landau damping, or instability. This method can be applied for an arbitrary impedance, RF shape and beam distribution function Available areas on intensity-emittance plane are shown for resistive wall wake and single harmonic, bunch shortening and bunch lengthening RF configurations. Language of van Kampen modes is a powerful tool for studying beam stability. Its unique efficiency reveals itself in those complicated cases, when the dielectric function cannot be obtained, as it is for the longitudinal bunch motion. Emergence of a discrete mode means either loss of Landau damping or instability. By definition, the discrete modes lie outside the continuous incoherent spectrum, but they still may stay within the bucket. In the last case, the discrete mode would disappear after a tiny portion of resonant particles would be added. However, if the discrete mode lie outside the bucket, the Landau damping cannot be restored by tiny perturbation of the particle distribution; LLD is called radical in that case. For a given bunch emittance and RF voltage, the intensity is limited either by reduction of the bucket acceptance or by (radical) LLD. In this paper, results are presented for longitudinal bunch stability in weak head-tail approximation and resistive wall impedance; three RF configurations are studied: single harmonic, bunch shortening and bunch lengthening. It is shown that every RF configuration may be preferable, depending on the bunch emittance and intensity.

 17. van der Waals Heterostructures Grown by MBE

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hinkle, Christopher

  In this work, we demonstrate the high-quality MBE heterostructure growth of various layered 2D materials by van der Waals epitaxy (VDWE). The coupling of different types of van der Waals materials including transition metal dichalcogenide thin films (e.g., WSe2, WTe2, HfSe2) , insulating hexagonal boron nitride (h-BN), and topological insulators (e.g., Bi2Se3) allows for the fabrication of novel electronic devices that take advantage of unique quantum confinement and spin-based characteristics. The relaxed lattice-matching criteria of van der Waals epitaxy has allowed for high-quality heterostructure growth with atomically abrupt interfaces, allowing us to couple these materials based primarily on their band alignment and electronic properties. We will discuss the impact of sample preparation, surface reactivity, and lattice mismatch of various substrates (sapphire, graphene, TMDs, Bi2Se3) on the growth mode and quality of the films and will discuss our studies of substrate temperature and flux rates on the resultant growth and grain size. Structural and chemical characterization was conducted via reflection high energy electron diffraction (RHEED, X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning tunneling microscopy/spectroscopy (STM/S), atomic force microscopy (AFM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and Raman spectroscopy. Experimentally determined band alignments have been determined and compared with first-principles calculations allowing the design of novel low-power logic and magnetic memory devices. Initial results from the electrical characterization of these grown thin films and some simple devices will also be presented. These VDWE grown layered 2D materials show significant potential for fabricating novel heterostructures with tunable band alignments and magnetic properties for a variety of nanoelectronic and optoelectronic applications.

 18. [Johann van Beethoven (1776-1848)].

  PubMed

  Eikermann, Erika

  2012-01-01

  The article about the life and achievements of the apothecary Johann van Beethoven, the younger brother of the composer Ludwig van Beethoven, depicts a vivid picture of life in the 18th, 19t century. Research on archived original documents in Bonn, Vienna and Linz on the Danube made it possible to reveal details about the relationship inside this famous family and describes the hurdles of life of a successful apothecary. In 1776 Johann van Beethoven was born as the fourth child of the Beethoven family, a family of Bonner musicians. In 1790 he began his apprenticeship to become an apothecary at the Bonner "Hofapotheke". Towards the end of 1795 he moved to join his older brothers Ludwig and Karl in Vienna. During his time there he worked as a "subject" in various Viennese pharmacies. However in 1808 he purchased the pharmacy "Zur Goldenen Krone" in Linz on the Danube. His new pharmacy flourished, supplying first the Napoleonic occupation troops, and later the Austrian Military with medicines and field dressing/bandage materials. When in 1812 he married his Housekeeper, his Brother Ludwig opposed harshly, on reasons of social status and on moral grounds. Four years later, in 1816 Johann sold the pharmacy in Linz and founded a new pharmacy in Urfahr, on the opposite bank of the Danube. In 1819 he became a squire (or landowner), when he purchased a manor estate in Gneixendorf, near Krems on the Danube. In spite of his numerous duties as an apothecary and squire, Johann was frequently resident in Vienna, supporting his brother both emotionally and pharmaceutically. At the end of his life Johann sold both his pharmacy and the Gneixendorf estate, and spent his last years as a private gentleman living a dazzling lifestyle in Vienna. He died on January 12th 1848 and was buried in Vienna's "Waldmüllerpark".

 19. The microscopes of Antoni van Leeuwenhoek.

  PubMed

  van Zuylen, J

  1981-03-01

  The seventeenth-century Dutch microscopist, Antoni van Leeuwenhoek, was the first man to make a protracted study of microscopical objects, and, unlike his contemporary Robert Hooke, he viewed by transmitted light. Leeuwenhoek made over 500 of his own, curious, simple microscopes, but now only nine are known to exist. The exact nature of the lenses Leeuwenhoek made, has for long been a puzzle. The existing microscopes have now been examined in detail, and their optical characteristics measured and tabulated. It is proposed that the lens of highest magnification, x 266, was made using a special blown bubble technique.

 20. Interlayer Hybridization in van der Waals Heterostructures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Le, Nam; Tran, Huan; Woods, Lilia

  Van der Waals heterostructures composed of chemically inert dissimilar layers are of great interest for fundamental science and applications. The weak interplanar interactions and orbital overlap are expected to bring modifications to the constituent materials. By using first principles simulations, we investigate the properties of several heterostructures, including graphene/silicene, graphene/MoS2, and silicene/MoS2. The calculations reveal superlattice characteristic points in the Brillouin zone associated with the different stacking patterns. Band structures projected on each of the constituents show hybridization features related to specific orbital overlap for each heterostructure. Phonon dispersion spectra for the considered heterostructures are also investigated.

 1. Fundacion Bernard van Leer, Boletin Informativo, 1987-1996 (Bernard van Leer Foundation Information Bulletin).

  ERIC Educational Resources Information Center

  Fundacion Bernard van Leer, Boletin Informativo, 1996

  1996-01-01

  This document consists of ten annual Spanish Language Bulletins, published during the period 1987-1996. The early bulletins were largely composed of selections originally published in the Bernard van Lear Foundation's English-Language "Newsletter The articles discuss topics such as: (1) parents as children's first teachers; (2) health and…

 2. Bernard van Leer Foundation Annual Review 1993 = Fundacion Bernard van Leer Revista Anual 1993.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bernard Van Leer Foundation, The Hague (Netherlands).

  This report, in both English and Spanish versions, aims to highlight the Bernard van Leer Foundation's identity, objectives, and major activities, as well as the work undertaken by the projects the foundation supports. The review features articles on the Foundation's work on advocacy, supporting families living in disadvantaged circumstances,…

 3. Additional Value from Road Mapping in Defense Policy Making (meerwaarde van roadmapping bij beleidsontwikkeling van de koninklijke landmacht)

  DTIC Science & Technology

  2006-05-01

  diplomaat, woordvoerder ( media ) en manager zijn. Kuj dient in elke faso van eon oporatie met do media to kunnen communicoron an Commandant van do aan to...doel te richten. Hierbij kan gedacht worden aan politieke-, sociale -, humanitaire-, economische-, militaire- en financiele instrumenten. Door de...Hierbij kan gedacht worden aan politieke-, sociale -, humanitaire-, economisvhe-, militaire- en financi~le instrumenten. Door de ontwikkeling van NEC

 4. [Dentistry in the Middle Ages in the low lands 4. "Van den tanden die siin gegaet"].

  PubMed

  Jonkman, E J; Eijkman, M A J

  2015-04-01

  Wat deed de middeleeuwse chirurgijn als in kiezen die “siin gegaet”, caviteiten ontstonden? Dan dreigde, volgens de chirurgijn, het gevaar dat er ‘tandwormen’ in kwamen. Dat was gemakkelijk te herkennen, vond men, want als de wormen stil lagen, dan zou de kiespijn tijdelijk ophouden. Deze theorie was al heel oud, mogelijk gaat hij al terug tot in het oude Egypte.

 5. Ergonomische Evaluatie van Drie Prototypen van een Gevechtsbepak- Kingssysteem (Ergonomical Evaluation of Three Prototypes of a Military Backpack)

  DTIC Science & Technology

  1990-07-25

  M. Holewijn KINGSSYSTEEM (V) R. Heus . t d (’ JNiets uit daeze LIligave mag wre vermenlgvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotoliople...met twos schouderbanden en is gemaakt van 6 Cordurn (Hp ]i.1A) . 0) doýý e henphand hey I nd t z iech tulltioW bhar d wnnrop melt schuifhiakezi de...tostonderdool word or eon significant vorschil. gevondon tussen hot pros tatiovorl ios (1) van do vrouweiijko on hot prostatie- verlios ( t ) van do

 6. The Influence of Protection, Mobility and Risk Perception on the Behaviour and Physical Performance of a Combat Soldier (De Invloed van Bescherming, Mobiliteit en Risicoperceptie op het Gedrag en de Fysieke Prestatie van een Gevechtssoldaat)

  DTIC Science & Technology

  2006-12-01

  which threat consisted of environmental stress (cold) and psychological pressure ( Liebermann et al., 2002). However, no reports were found in which...down on the ground during the last 40m, this could not explain the lower velocity in condition A. Liebermann et al. (2002) studied in exercises...vigilance were significantly impaired, as were more complex functions, including memory and logical reasoning. Liebermann et al. (2002) used environmental

 7. Young and old genetically heterogeneous HET3 mice on a rapamycin diet are glucose intolerant but insulin sensitive

  PubMed Central

  Lamming, Dudley W.; Ye, Lan; Astle, Michael; Baur, Joseph A.; Sabatini, David M.; Harrison, David E.

  2013-01-01

  Summary Rapamycin, an inhibitor of the mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling pathway, extends the lifespan of yeast, worms, flies, and mice. Interventions that promote longevity are often correlated with increased insulin sensitivity, and it therefore is surprising that chronic rapamycin treatment of mice, rats and humans is associated with insulin resistance (Johnston et al. 2008; Houde et al. 2010; Lamming et al. 2012). We examined the effect of dietary rapamycin treatment on glucose homeostasis and insulin resistance in the genetically heterogeneous HET3 mouse strain, a strain in which dietary rapamycin robustly extends mean and maximum lifespan. We find that rapamycin treatment leads to glucose intolerance in both young and old HET3 mice, but in contrast to the previously reported effect of injected rapamycin in C57BL/6 mice, HET3 mice treated with dietary rapamycin responded normally in an insulin tolerance test. To gauge the overall consequences of rapamycin treatment on average blood glucose levels, we measured HBA1c. Dietary rapamycin increased HBA1c over the first three weeks of treatment in young animals, but the effect was lost by three months, and no effect was detected in older animals. Our results demonstrate that the extended lifespan of HET3 mice on a rapamycin diet occurs in the absence of major changes in insulin sensitivity, and highlight the importance of strain background and delivery method in testing effects of longevity interventions. PMID:23648089

 8. Harvesting the noncirculating pool of polymorphonuclear leukocytes in rats by hetastarch exchange transfusion (HET): yield and functional assessment

  SciTech Connect

  Williams, J.H. Jr.; Moser, K.M.; Ulich, T.; Cairo, M.S.

  1987-11-01

  Isolation of polymorphonuclear leukocytes (PMN) provides an opportunity to study PMN activity in vitro and to label PMN for study of in vivo kinetics. However, simple phlebotomy (SP) of a small animal frequently yields too few PMN for in vitro handling, while PMN harvested from an induced-peritonitis may not accurately reflect PMN in a less stimulated state. We report a novel method of harvesting PMN from the circulation of rats, using hetastarch exchange transfusion (HET), which is both time and animal sparing. HET harvested 8-fold more PMN than SP. In vitro cell function was examined with assays of adherence, chemotaxis, bacterial killing, and superoxide generation. No significant (p less than 0.05) difference was found between PMN obtained by HET and pooled-PMN obtained by SP. In vivo function was examined following labeling with indium 111-oxine. The kinetics pattern described suggested normal migratory activity when compared to previous reports. The data demonstrate that rats possess a relatively large, noncirculating pool of PMN which is readily accessible by HET.

 9. [The psychiatric illness of Vincent van Gogh].

  PubMed

  Strik, W K

  1997-05-01

  Vincent van Gogh's illness has been the object of much speculation. Explanations as disparate as acute intermittent porphyria, epilepsy and schizophrenia have been proposed. Many of the diagnostic hypotheses, however, are based on partial or incomplete consideration of the biography and of the reports of his subjective experience in his letters to his brother. Karl Leonhard showed, in a detailed analysis of Vincent's biography, that both the course and symptoms of the disorder were consistent with the diagnosis of a cycloid psychosis (anxiety-elation psychosis). In the present paper, the diagnostic judgement of Leonhard is described and discussed in the light of independent research on van Gogh's letters, his works and biography. The bibliographical sources were investigated for information consistent with a cycloid psychosis, but also for information that might contradict this hypothesis. The course and symptoms of the disorder are presented as comprehensively and systematically as possible and are documented with the respective citations. Furthermore, the most important diagnoses proposed in the literature are critically discussed. Based on this investigation, it was possible to show that only the diagnosis of a cycloid psychosis allowed us to connect all the available information to a typical psychiatric syndrome.

 10. Vincent van Gogh: a pathographic analysis.

  PubMed

  Correa, R

  2014-02-01

  The life and artistic legacy of Vincent van Gogh has generated great interest among physicians from different areas of specialization in proposing a retrospective differential diagnosis. The aim of the present study is to present a systematic pathographic analysis of the artist and to suggest a diagnosis consistent with the extant evidence. To this end, the available evidence is classified into five types: type I evidence (clinical opinion of an attending physician), type II evidence (description of symptoms in correspondence), type III evidence (historical accounts from first-hand sources or direct observation), type IV evidence (interpretation of the artist's work) and type V evidence (family medical history). Three basic prerequisites for a successful analysis are: (1) consideration of type II, III and V evidence as carrying the greatest pathographic weight, (2) consideration of the course of symptoms over time as a key element in the analysis, and (3) consideration of a single diagnostic hypothesis as the most probable explanation. After reviewing the available evidence in the light of these criteria, the author supports the diagnosis of acute intermittent porphyria (AIP) as the most likely cause of van Gogh's ailment. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. [Acceptance of van Swieten's liquor in Japan].

  PubMed

  Takahashi, Fumi

  2002-12-01

  Carl Peter Thunberg, a Swedish medical doctor and botanist who visited Japan in 1775 as a medical doctor attached to the Dutch Trade House in Dejima, Nagasaki, taught the treatment of syphilis using mercury water to Japanese doctors and interpreters. This therapy is based on the oral administration of a 0.014% solution of mercuric chloride and was published in 1754 by Gerard van Swieten in Vienna, who questioned the utility of the conventional salivation therapy. The dose was set taking safety into account. Kogyu Yoshio, a Japanese-Dutch interpreter, had already read about it in a book written by J. J. Plenck, when he was taught about the therapy by Thunberg. He recorded Thunberg's teachings in his book "Komohijiki", presenting details of various formulations, including a high-dose formulation. The mercury therapy was subsequently spread across the country by medical doctors who learned Western medicine through the Dutch. In the 1820's, Genshin Udagawa, who read a number of Western medical books, published books on Western drugs. In these books, G. Udagawa included precise information on "Swieten Yakushu-hu (medicated alcohol)", including information on the dosage, formulation, mode of usage, and precautions for use. The maximum dose of mercuric chloride established chloride established by van Swieten was included in the Japanese Pharmacopoeia up to its 5th edition.

 12. United Parcel Service Evaluates Hybrid Electric Delivery Vans (Fact Sheet)

  SciTech Connect

  Not Available

  2010-02-01

  This fact sheet describes how the National Renewable Energy Laboratory's Fleet Test and Evaluation team evaluated the 12-month, in-service performance of six Class 4 hybrid electric delivery vans - fueled by regular diesel - and six comparable conventional diesel vans operated by the United Parcel Service.

 13. 38 CFR 61.18 - Capital grants for vans.

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-07-01

  ... 38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 2 2014-07-01 2014-07-01 false Capital grants for vans. 61.18 Section 61.18 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (CONTINUED) VA HOMELESS PROVIDERS GRANT AND PER DIEM PROGRAM Capital Grants § 61.18 Capital grants for vans....

 14. 38 CFR 61.18 - Capital grants for vans.

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-07-01

  ... 38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 2 2013-07-01 2013-07-01 false Capital grants for vans. 61.18 Section 61.18 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (CONTINUED) VA HOMELESS PROVIDERS GRANT AND PER DIEM PROGRAM Capital Grants § 61.18 Capital grants for vans....

 15. Multiple Voices in Charles Van Riper's Desensitization Therapy

  ERIC Educational Resources Information Center

  Leahy, Margaret M.

  2008-01-01

  Background: Charles Van Riper (1905-94) author, researcher and practitioner, was one of the major contributors to the field of stuttering in the 20th century. His series of Action Therapy videotapes provide a useful model of how therapy was implemented by a master clinician. Aims: Van Riper's session with a client is analysed to reveal how voices…

 16. The Selection of a Van Lift or a Scooter.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Stevens, John H.

  1990-01-01

  This newsletter issue describes 3-wheeled scooters and van lifts that can assist a person with a disability to drive independently or have access to transportation. The section on van lifts compares hydraulic lifts and electric lifts, lists manufacturers, and offers an "assessment quiz" outlining factors to consider in selecting a van…

 17. The heterocyst regulatory protein HetP and its homologs modulate heterocyst commitment in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  PubMed

  Videau, Patrick; Rivers, Orion S; Hurd, Kathryn; Ushijima, Blake; Oshiro, Reid T; Ende, Rachel J; O'Hanlon, Samantha M; Cozy, Loralyn M

  2016-10-24

  The commitment of differentiating cells to a specialized fate is fundamental to the correct assembly of tissues within a multicellular organism. Because commitment is often irreversible, entry into and progression through this phase of development must be tightly regulated. Under nitrogen-limiting conditions, the multicellular cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120 terminally commits ∼10% of its cells to become specialized nitrogen-fixing heterocysts. Although commitment is known to occur 9-14 h after the induction of differentiation, the factors that regulate the initiation and duration of this phase have yet to be elucidated. Here, we report the identification of four genes that share a functional domain and modulate heterocyst commitment: hetP (alr2818), asl1930, alr2902, and alr3234 Epistatic relationships between all four genes relating to commitment were revealed by deleting them individually and in combination; asl1930 and alr3234 acted most upstream to delay commitment, alr2902 acted next in the pathway to inhibit development, and hetP acted most downstream to drive commitment forward. Possible protein-protein interactions between HetP, its homologs, and the heterocyst master regulator, HetR, were assessed, and interaction partners were defined. Finally, patterns of gene expression for each homolog, as determined by promoter fusions to gfp and reverse transcription-quantitative PCR, were distinct from that of hetP in both spatiotemporal organization and regulation. We posit that a dynamic succession of protein-protein interactions modulates the timing and efficiency of the commitment phase of development and note that this work highlights the utility of a multicellular cyanobacterium as a model for the study of developmental processes.

 18. Correspondence of the Gardner and van Genuchten relativepermeability function parameters

  SciTech Connect

  Ghezzehei, Teamrat A.; Kneafsey, Timothy J.; Su, Grace W.

  2006-07-13

  The Gardner and van Genuchten models of relativepermeability are widely used in analytical and numerical solutions toflow problems. However, the applicability of the Gardner model to realproblems is usually limited, because empirical relative permeability datato calibrate the model are not routinely available. In contrast, vanGenuchten parameters can be estimated using more routinely availablematric potential and saturation data. However, the van Genuchten model isnot amenable to analytical solutions. In this paper, we introducegeneralized conversion formulae that reconcile these two models. Ingeneral, we find that the Gardner parameter alpha G is related to the vanGenuchten parameters alpha vG and n by alpha G/alpha vG ~; 1.3 n. Thisconversion rule will allow direct recasting of Gardner-based analyticalsolutions in the van Genuchten parameter space. The validity of theproposed formulae was tested by comparing the predicted relativepermeability of various porous media with measured values.

 19. Scaling laws for van der Waals interactions in nanostructured materials.

  PubMed

  Gobre, Vivekanand V; Tkatchenko, Alexandre

  2013-01-01

  Van der Waals interactions have a fundamental role in biology, physics and chemistry, in particular in the self-assembly and the ensuing function of nanostructured materials. Here we utilize an efficient microscopic method to demonstrate that van der Waals interactions in nanomaterials act at distances greater than typically assumed, and can be characterized by different scaling laws depending on the dimensionality and size of the system. Specifically, we study the behaviour of van der Waals interactions in single-layer and multilayer graphene, fullerenes of varying size, single-wall carbon nanotubes and graphene nanoribbons. As a function of nanostructure size, the van der Waals coefficients follow unusual trends for all of the considered systems, and deviate significantly from the conventionally employed pairwise-additive picture. We propose that the peculiar van der Waals interactions in nanostructured materials could be exploited to control their self-assembly.

 20. Frequency of VanA, VanB and VanH variants amongst vancomycin-resistant enterococci isolated from patients in central region of Iran

  PubMed Central

  Rezvani, Jaafar; Nasr, Reza; T. Shamsabadi, Fatemeh; Akbari Eidgahi, Mohammad Reza

  2016-01-01

  Aim: The aim of this study was to investigate the VRE frequency and the rate of each gene in isolated enterococci from patients with intestinal infection in the central region of Iran. Background: Enterococci infections are a public health growing concern due to the glycopeptide antibiotics resistance especially vancomycin. Genes, vanA, B, and H contribute to the influence of vancomycin-resistant enterococci (VRE). Patients and methods: This study was conducted from January to July 2014 in Shahrood university hospital. Enterococci isolation and its antibacterial susceptibility were performed by culturing in Aesculin Azide agar and Kirby-Bauer method, respectively. Vancomycin-resistant genes were screened through conventional PCR, and subsequently sequenced. Results: Among 265 specimens, 100 isolates revealed enterococci, in which E. faecalis (91%) and E. faecium (9%). The isolated enterococci were resistant to vancomycin (6%) and chloramphenicol (21%), whereas their large proportions (94% to 100%) were multi-drug resistant. All VRE isolates belonged to E. faecalis, conversely, the E. faecium were susceptible to the same antibiotic. Both vanA and vanH genes were identified in all VRE isolates, although, no vanB gene was indicated. Homology analysis of sequenced amplicons verified the full length compatibility to the worldwide reported genes. Conclusion: The present study revealed VR E. faecalis in gastroenteritis patients and resistance factor for vanA and vanH genes are coordinated. Since enterococci isolates were all multidrug resistance, increase in VR E. faecalis vanA / vanH in this area could be expected. PMID:27895857

 1. Dancing bunches as Van Kampen modes

  SciTech Connect

  Burov, A.; /Fermilab

  2011-03-01

  Van Kampen modes are eigen-modes of Jeans-Vlasov equation [1-3]. Their spectrum consists of continuous and, possibly, discrete parts. Onset of a discrete van Kampen mode means emergence of a coherent mode without any Landau damping; thus, even a tiny couple-bunch wake is sufficient to drive instability. Longitudinal instabilities observed at Tevatron [4], RHIC [5] and SPS [6] can be explained as loss of Landau damping (LLD), which is shown here to happen at fairly low impedances. For repulsive wakes and single-harmonic RF, LLD is found to be extremely sensitive to steepness of the bunch distribution function at small amplitudes. Based on that, a method of beam stabilization is suggested. Emergence of a discrete van Kampen mode means either loss of Landau damping or instability. Longitudinal bunch stability is analysed in weak head-tail approximation for inductive impedance and single-harmonic RF. The LLD threshold intensities are found to be rather low: for cases under study all of them do not exceed a few percent of the zero-amplitude incoherent synchrotron frequency shift, strongly decreasing for shorter bunches. Because of that, LLD can explain longitudinal instabilities happened at fairly low impedances at Tevatron [4], and possibly for RHIC [5] and SPS [6], being in that sense an alternative to the soliton explanation [5, 20]. Although LLD itself results in many cases in emergence of a mode with zero growth rate, any couple-bunch (and sometimes multi-turn) wake would drive instability for that mode, however small this wake is. LLD is similar to a loss of immune system of a living cell, when any microbe becomes fatal for it. The emerging discrete mode is normally very different from the rigid-bunch motion; thus the rigid-mode model significantly overestimates the LLD threshold. The power low of LLD predicted in Ref. [17] agrees with results of this paper. However, the numerical factor in that scaling low strongly depends on the bunch distribution function

 2. Rater Biases in Genetically Informative Research Designs: Comment on Bartels, Boomsma, Hudziak, van Beijsterveldt, and van den Oord (2007)

  ERIC Educational Resources Information Center

  Hoyt, William T.

  2007-01-01

  Rater biases are of interest to behavior genetic researchers, who often use ratings data as a basis for studying heritability. Inclusion of multiple raters for each sibling pair (M. Bartels, D. I. Boomsma, J. J. Hudziak, T. C. E. M. van Beijsterveldt, & E. J. C. G. van den Oord, 2007) is a promising strategy for controlling bias variance and may…

 3. Do bees like Van Gogh's Sunflowers?

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Chittka, Lars; Walker, Julian

  2006-06-01

  Flower colours have evolved over 100 million years to address the colour vision of their bee pollinators. In a much more rapid process, cultural (and horticultural) evolution has produced images of flowers that stimulate aesthetic responses in human observers. The colour vision and analysis of visual patterns differ in several respects between humans and bees. Here, a behavioural ecologist and an installation artist present bumblebees with reproductions of paintings highly appreciated in Western society, such as Van Gogh's Sunflowers. We use this unconventional approach in the hope to raise awareness for between-species differences in visual perception, and to provoke thinking about the implications of biology in human aesthetics and the relationship between object representation and its biological connotations.

 4. Ellis-van Creveld syndrome and dyserythropoiesis.

  PubMed

  Scurlock, Deven; Ostler, Daniel; Nguyen, Andy; Wahed, Amer

  2005-05-01

  Ellis-van Creveld (EVC) syndrome or chondroectodermal dysplasia is a rare autosomal recessive disorder characterized by a variable spectrum of clinical findings. Classical EVC syndrome comprises a tetrad of clinical manifestations of chondrodystrophy, polydactyly, ectodermal dysplasia, and cardiac defects. In several case reports, dysplasia involving other organs has also been identified. Hematologic abnormalities have been rarely reported in patients with EVC syndrome. Here, we report a case of a 3-year-old Hispanic boy with EVC syndrome and marked dyserythropoiesis. The dyserythropoiesis may be part of an isolated myelodysplastic change or a primary myelodysplastic syndrome and likely represents an unusual EVC syndrome association. To our knowledge, this association has not been previously reported.

 5. Human fasciolosis in Van province, Turkey.

  PubMed

  Yilmaz, Hasan; Gödekmerdan, Ahmet

  2004-10-01

  This investigation was carried out to determine the frequency of the fasciolosis in Erciş, a town in the Van province located in the Eastern Turkey. The study includes 500 asymptomatic subjects (322 males and 178 females) whose ages ranged from 5 to 75 years. In all subjects, stool samples were examined at initiation of the study and one week later to rule out pseudoparasitosis. The methods of flotation (in saturated saline solution) and sedimentation (in formalin-ether solution) were used in examination of the stool samples. Fasciola hepatica eggs were detected in nine (1.8%) out of 500 subjects. In conclusion, our data showed that the prevalence of human fasciolosis was high in our region because watercress consumption was common. We also think that human fasciolosis is more frequent than expected in Turkey. To determine the exact prevalence of the disease, extensive serological investigations should be performed in different regions of Turkey.

 6. Direct synthesis of van der Waals solids.

  PubMed

  Lin, Yu-Chuan; Lu, Ning; Perea-Lopez, Nestor; Li, Jie; Lin, Zhong; Peng, Xin; Lee, Chia Hui; Sun, Ce; Calderin, Lazaro; Browning, Paul N; Bresnehan, Michael S; Kim, Moon J; Mayer, Theresa S; Terrones, Mauricio; Robinson, Joshua A

  2014-04-22

  The stacking of two-dimensional layered materials, such as semiconducting transition metal dichalcogenides (TMDs), insulating hexagonal boron nitride (hBN), and semimetallic graphene, has been theorized to produce tunable electronic and optoelectronic properties. Here we demonstrate the direct growth of MoS2, WSe2, and hBN on epitaxial graphene to form large-area van der Waals heterostructures. We reveal that the properties of the underlying graphene dictate properties of the heterostructures, where strain, wrinkling, and defects on the surface of graphene act as nucleation centers for lateral growth of the overlayer. Additionally, we show that the direct synthesis of TMDs on epitaxial graphene exhibits atomically sharp interfaces. Finally, we demonstrate that direct growth of MoS2 on epitaxial graphene can lead to a 10(3) improvement in photoresponse compared to MoS2 alone.

 7. Hyperdislocations in van der Waals Layered Materials.

  PubMed

  Ly, Thuc Hue; Zhao, Jiong; Keum, Dong Hoon; Deng, Qingming; Yu, Zhiyang; Lee, Young Hee

  2016-12-14

  Dislocations are one-dimensional line defects in three-dimensional crystals or periodic structures. It is common that the dislocation networks made of interactive dislocations be generated during plastic deformation. In van der Waals layered materials, the highly anisotropic nature facilitates the formation of such dislocation networks, which is critical for the friction or exfoliation behavior for these materials. By transmission electron microscopy analysis, we found the topological defects in such dislocation networks can be perfectly rationalized in the framework of traditional dislocation theory, which we applied the name "hyperdislocations". Due to the strong pinning effect of hyperdislocations, the state of exfoliation can be easily triggered by 1° twisting between two layers, which also explains the origin of disregistry and frictionlessness for all of the superlubricants that are widely used for friction reduction and wear protection.

 8. High Efficiency Thermionics (HET-IV) and Converter Advancement (CAP) programs. Final reports

  SciTech Connect

  Geller, C.B.; Murray, C.S.; Riley, D.R.; Desplat, J.L.; Hansen, L.K.; Hatch, G.L.; McVey, J.B.; Rasor, N.S.

  1996-04-01

  This report contains the final report of the High Efficiency Thermionics (HET-IV) Program, Attachment A, performed at Rasor Associates, Inc. (RAI); and the final report of the Converter Advancement Program (CAP), performed at the Bettis Atomic Power Laboratory, Attachment B. The phenomenology of cesium-oxygen thermionic converters was elucidated in these programs, and the factors that had prevented the achievement of stable, enhanced cesium-oxygen converter performance for the previous thirty years were identified. Based on these discoveries, cesium-oxygen vapor sources were developed that achieved stable performance with factor-of-two improvements in power density and thermal efficiency, relative to conventional, cesium-only ignited mode thermionic converters. Key achievements of the HET-IV/CAP programs are as follows: a new technique for measuring minute traces of oxygen in cesium atmospheres; the determination of the proper range of oxygen partial pressures for optimum converter performance--10{sup {minus}7} to 10{sup {minus}9} torr; the discovery, and analysis of the cesium-oxygen liquid migration and compositional segregation phenomena; the successful use of capillary forces to contain the migration phenomenon; the use of differential heating to control compositional segregation, and induce vapor circulation; the development of mechanically and chemically stable, porous reservoir structures; the development of precise, in situ oxygen charging methods; stable improvements in emitter performance, up to effective emitter bare work functions of 5.4 eV; stable improvements in barrier index, to value below 1.8 Volts; the development of detailed microscopic models for cesium-oxygen reservoir dynamics and collector work function behavior; and the discovery of new relationships between electrode geometry and Schock Instability.

 9. Resonance Van Hove singularities in wave kinetics

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Shi, Yi-Kang; Eyink, Gregory L.

  2016-10-01

  Wave kinetic theory has been developed to describe the statistical dynamics of weakly nonlinear, dispersive waves. However, we show that systems which are generally dispersive can have resonant sets of wave modes with identical group velocities, leading to a local breakdown of dispersivity. This shows up as a geometric singularity of the resonant manifold and possibly as an infinite phase measure in the collision integral. Such singularities occur widely for classical wave systems, including acoustical waves, Rossby waves, helical waves in rotating fluids, light waves in nonlinear optics and also in quantum transport, e.g. kinetics of electron-hole excitations (matter waves) in graphene. These singularities are the exact analogue of the critical points found by Van Hove in 1953 for phonon dispersion relations in crystals. The importance of these singularities in wave kinetics depends on the dimension of phase space D =(N - 2) d (d physical space dimension, N the number of waves in resonance) and the degree of degeneracy δ of the critical points. Following Van Hove, we show that non-degenerate singularities lead to finite phase measures for D > 2 but produce divergences when D ≤ 2 and possible breakdown of wave kinetics if the collision integral itself becomes too large (or even infinite). Similar divergences and possible breakdown can occur for degenerate singularities, when D - δ ≤ 2, as we find for several physical examples, including electron-hole kinetics in graphene. When the standard kinetic equation breaks down, then one must develop a new singular wave kinetics. We discuss approaches from pioneering 1971 work of Newell & Aucoin on multi-scale perturbation theory for acoustic waves and field-theoretic methods based on exact Schwinger-Dyson integral equations for the wave dynamics.

 10. van Vleck determinants: Traversable wormhole spacetimes

  SciTech Connect

  Visser, M. )

  1994-04-15

  Prompted by various questions regarding the putative existence, stability, and chronological properties of traversable wormholes, a number of authors have presented calculations of the renormalized stress-energy tensor in wormhole spacetimes. In particular, the use of point-splitting techniques leads to expressions that contain the van Vleck determinant as a common prefactor. Recent technical advances permit one to undertake extensive computations of the van Vleck determinant in traversable wormhole spacetimes, at least in the short-throat flat-space approximation. This paper presents several such computations for various model spacetimes. Implications with regard to Hawking's chronology protection conjecture are discussed. In particular, any attempt to transform a single isolated wormhole into a time machine results in large vacuum polarization effects. These vacuum polarization effects are sufficient to disrupt the internal structure of the wormhole long before the onset of Planck scale physics, and before the onset of time travel. Thus for isolated wormholes, vacuum polarization effects are sufficient to enforce Hawking's chronology protection conjecture. On the other hand, it is possible to conceive of a putative time machine built out of two or more wormholes, each of which taken in isolation is not itself a time machine. Such Roman configurations'' are much more subtle to analyze. For reasonable'' configurations (traversable by humans) the vacuum polarization effects in such multiple wormhole putative time machines become large long before the onset of Planck scale physics. The disruption scale for would-be traversable time machines'' is well above the Planck length. On the other hand, for some particularly bizarre configurations (not traversable by humans) the vacuum polarization effects can be arranged to be arbitrarily small at the onset of Planck scale physics.

 11. Toekomstvisie op Verstrekking en Ontwikkeling van Kleding op Basis van Scangegenereerde Gegevens (Scan Based Distribution and Development of Clothing)

  DTIC Science & Technology

  2006-07-01

  kleding) bruikbaar zijn. Bekende normen hierin zijn: "* ISO 7250 - Basic human body measurements for technological design [ISO 1996]; "* ISO 8559...kunnen worden. Ten derde worden de eerder genoemde normen ISO 7250 en ISO 8559 niet meer als toereikend gezien in de kleding: reikte het doel vroeger...aangeduid met de term ’clothometry’, ziet er anders uit dan hetgeen is vastgelegd in ISO- normen over antropometrische maten. Bovendien is bij bet

 12. The extraordinary career of Professor Dr. Simon van Creveld.

  PubMed

  Stoelinga, Paul J W; Berdon, Walter E; Cohen, M Michael

  2014-11-01

  Simon van Creveld received both the MD and PhD degrees and had a multifaceted medical and scientific education at many hospitals and research institutes in the Netherlands, Germany, and the UK. He and his wife were the first to develop insulin for the Netherlands. His major interests were in hemophilia and hemorrhagic disorders, which accounted for 87 of his publications. In 1934, van Creveld demonstrated that a dispersed protein fraction obtained from serum could reduce the clotting time of hemophilic blood. His interest in glycogen storage disease resulted in van Creveld-von Gierke disease for which van Creveld contributed four published articles. The Ellis-van Creveld syndrome, also known as chondroectodermal dysplasia, was published in 1940 and became well known to medical geneticists. During the Nazi occupation of the Netherlands, van Creveld's professorship was taken away from him because he was Jewish. His visits to hospitals of concentration camps to treat babies and give pediatric advice while wearing a Jewish Yellow Star and interacting with SS Commandants in charge, and then leaving can only be described as amazing. After the war, his professorship was returned, and in the same year as his retirement, he established a large Hemophila Treatment and Research Center now known as the Van Creveld Clinic, which celebrated its 40th anniversary in 2005.

 13. Upgrade of the HET segment control system, utilizing state-of-the-art, decentralized and embedded system controllers

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Häuser, Marco; Richter, Josef; Kriel, Herman; Turbyfill, Amanda; Buetow, Brent; Ward, Michael

  2016-07-01

  Together with the ongoing major instrument upgrade of the Hobby-Eberly Telescope (HET) we present the planned upgrade of the HET Segment Control System (SCS) to SCS2. Because HET's primary mirror is segmented into 91 individual 1-meter hexagonal mirrors, the SCS is essential to maintain the mirror alignment throughout an entire night of observations. SCS2 will complete tip, tilt and piston corrections of each mirror segment at a significantly higher rate than the original SCS. The new motion control hardware will further increase the system's reliability. The initial optical measurements of this array are performed by the Mirror Alignment Recovery System (MARS) and the HET Extra Focal Instrument (HEFI). Once the segments are optically aligned, the inductive edge sensors give sub-micron precise feedback of each segment's positions relative to its adjacent segments. These sensors are part of the Segment Alignment Maintenance System (SAMS) and are responsible for providing information about positional changes due to external influences, such as steep temperature changes and mechanical stress, and for making compensatory calculations while tracking the telescope on sky. SCS2 will use the optical alignment systems and SAMS inputs to command corrections of every segment in a closed loop. The correction period will be roughly 30 seconds, mostly due to the measurement and averaging process of the SAMS algorithm. The segment actuators will be controlled by the custom developed HET Segment MOtion COntroller (SMOCO). It is a direct descendant of University Observatory Munich's embedded, CAN-based system and instrument control tool-kit. To preserve the existing HET hardware layout, each SMOCO will control two adjacent mirror segments. Unlike the original SCS motor controllers, SMOCO is able to drive all six axes of its two segments at the same time. SCS2 will continue to allow for sub-arcsecond precision in tip and tilt as well as sub-micro meter precision in piston. These

 14. Subcellular localization and clues for the function of the HetN factor influencing heterocyst distribution in Anabaena sp. strain PCC 7120.

  PubMed

  Corrales-Guerrero, Laura; Mariscal, Vicente; Nürnberg, Dennis J; Elhai, Jeff; Mullineaux, Conrad W; Flores, Enrique; Herrero, Antonia

  2014-10-01

  In the filamentous cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120, heterocysts are formed in the absence of combined nitrogen, following a specific distribution pattern along the filament. The PatS and HetN factors contribute to the heterocyst pattern by inhibiting the formation of consecutive heterocysts. Thus, inactivation of any of these factors produces the multiple contiguous heterocyst (Mch) phenotype. Upon N stepdown, a HetN protein with its C terminus fused to a superfolder version of green fluorescent protein (sf-GFP) or to GFP-mut2 was observed, localized first throughout the whole area of differentiating cells and later specifically on the peripheries and in the polar regions of mature heterocysts, coinciding with the location of the thylakoids. Polar localization required an N-terminal stretch comprising residues 2 to 27 that may represent an unconventional signal peptide. Anabaena strains expressing a version of HetN lacking this fragment from a mutant gene placed at the native hetN locus exhibited a mild Mch phenotype. In agreement with previous results, deletion of an internal ERGSGR sequence, which is identical to the C-terminal sequence of PatS, also led to the Mch phenotype. The subcellular localization in heterocysts of fluorescence resulting from the fusion of GFP to the C terminus of HetN suggests that a full HetN protein is present in these cells. Furthermore, the full HetN protein is more conserved among cyanobacteria than the internal ERGSGR sequence. These observations suggest that HetN anchored to thylakoid membranes in heterocysts may serve a function besides that of generating a regulatory (ERGSGR) peptide.

 15. Transcriptional Regulation of the Vanillate Utilization Genes (vanABK Operon) of Corynebacterium glutamicum by VanR, a PadR-Like Repressor

  PubMed Central

  Lange, Julian; Watzlawick, Hildegard; Kalinowski, Jörn; Altenbuchner, Josef

  2014-01-01

  Corynebacterium glutamicum is able to utilize vanillate, the product of lignin degradation, as the sole carbon source. The vanillate utilization components are encoded by the vanABK operon. The vanA and vanB genes encode the subunits of vanillate O-demethylase, converting vanillate to protocatechuate, while VanK is the specific vanillate transporter. The vanABK operon is regulated by a PadR-type repressor, VanR. Heterologous gene expression and variations of the vanR open reading frame revealed that the functional VanR contains 192 residues (21 kDa) and forms a dimer, as analyzed by size exclusion chromatography. In vivo, ferulate, vanillin, and vanillate induced PvanABK in C. glutamicum, while only vanillate induced the activity of PvanABK in Escherichia coli lacking the ferulate catabolic system. Differential scanning fluorimetry verified that vanillate is the only effector of VanR. Interaction between the PvanABK DNA fragment and the VanR protein had an equilibrium dissociation constant (KD) of 15.1 ± 1.7 nM. The VanR-DNA complex had a dissociation rate constant (Kd) of (267 ± 23) × 10−6 s−1, with a half-life of 43.5 ± 3.6 min. DNase I footprinting localized the VanR binding site at PvanABK, extending from +9 to +45 on the coding strand. Deletion of the nucleotides +18 to +27 inside the VanR binding site rendered PvanABK constitutive. Fusion of the T7 promoter and the wild-type VanR operator, as well as its shortened versions, indicated that the inverted repeat AACTAACTAA(N4)TTAGGTATTT is the specific VanR binding site. It is proposed that the VanR-DNA complex contains two VanR dimers at the VanR operator. PMID:25535273

 16. Vehicle test report: Jet Industries Electra Van 600

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Price, T. W.; Wirth, V. A., Jr.

  1982-01-01

  The Electra Van 600, an electric vehicle, was tested. Tests were performed to characterize parameters of the Electra Van 600 and to provide baseline data to be used for comparison of improved batteries and to which will be incorporated into the vehicle. The vehicle tests concentrated on the electrical drive subsystem, the batteries, controller, and motor; coastdowns to characterize the road load and range evaluation for cyclic and constant speed conditions; and qualitative performance was evaluated. It is found that the Electra Van 600 range performance is approximately equal to the majority of the vehicles tested previously.

 17. Synchronization law for a van der Pol array.

  PubMed

  Peles, Slaven; Wiesenfeld, Kurt

  2003-08-01

  We explore the transition to in-phase synchronization in globally coupled oscillator arrays, and compare results for van der Pol arrays with Josephson junction arrays. Our approach yields in each case an analytically tractable iterative map; the resulting stability formulas are simple because the expansion procedure identifies natural parameter groups. A third example, an array of Duffing-van der Pol oscillators, is found to be of the same fundamental type as the van der Pol arrays, but the Josephson arrays are fundamentally different owing to the absence of self-resonant interactions.

 18. [The simultaneous contrast of the colors in Van Gogh paints].

  PubMed

  Cernea, P

  2002-01-01

  Vincent Van Gogh, Dutchman painter, is a forerunner but also a spokesman of the expressionism. His life was short and sad, marked by a psychic instability. In his paintings the color is subordinated of some subjective motivations. Van Gogh uses complementary colors to get a maximum intensity of the overlapped tones. The chromatic increase serves to obtain some strong emotions. In his landscapes the special distances are suggested through tonal distances. The increase of the pure tones through complementary contrast, the cancel of the imitation colors through sensation-colors, the explosive chromatic are characteristic of her painting. In his singular creation, Vincent Van Gogh created his suffering ego.

 19. Characterization of an Enterococcus gallinarum Isolate Carrying a Dual vanA and vanB Cassette.

  PubMed

  Eshaghi, Alireza; Shahinas, Dea; Li, Aimin; Kariyawasam, Ruwandi; Banh, Philip; Desjardins, Marc; Melano, Roberto G; Patel, Samir N

  2015-07-01

  The ability of vancomycin resistance determinants to be horizontally transferred within enterococci species is a concern. Identification and characterization of vancomycin-resistant enterococci (VRE) in a clinical isolate have a significant impact on infection control practices. In this study, we describe a clinical isolate of Enterococcus gallinarum exhibiting high-level resistance to vancomycin and teicoplanin. The genetic characterization of this isolate showed the presence of vanA and vanB genes in addition to the naturally carried vanC gene. vanA was identified on pA6981, a 35,608-bp circular plasmid with significant homology to plasmid pS177. The vanB operon was integrated into the bacterial chromosome and showed a high level of homology to previously reported Tn1549 and Tn5382. To the best of our knowledge, this is the first report of E. gallinarum carrying both vanA and vanB operons, indicating the importance of identifying the vancomycin resistance mechanism in non-E. faecium and non-E. faecalis enterococcal species.

 20. Characterization of an Enterococcus gallinarum Isolate Carrying a Dual vanA and vanB Cassette

  PubMed Central

  Eshaghi, Alireza; Shahinas, Dea; Li, Aimin; Kariyawasam, Ruwandi; Banh, Philip; Desjardins, Marc; Melano, Roberto G.

  2015-01-01

  The ability of vancomycin resistance determinants to be horizontally transferred within enterococci species is a concern. Identification and characterization of vancomycin-resistant enterococci (VRE) in a clinical isolate have a significant impact on infection control practices. In this study, we describe a clinical isolate of Enterococcus gallinarum exhibiting high-level resistance to vancomycin and teicoplanin. The genetic characterization of this isolate showed the presence of vanA and vanB genes in addition to the naturally carried vanC gene. vanA was identified on pA6981, a 35,608-bp circular plasmid with significant homology to plasmid pS177. The vanB operon was integrated into the bacterial chromosome and showed a high level of homology to previously reported Tn1549 and Tn5382. To the best of our knowledge, this is the first report of E. gallinarum carrying both vanA and vanB operons, indicating the importance of identifying the vancomycin resistance mechanism in non-E. faecium and non-E. faecalis enterococcal species. PMID:25948610

 1. Glycopeptide Resistance vanA Operons in Paenibacillus Strains Isolated from Soil

  PubMed Central

  Guardabassi, Luca; Perichon, Bruno; van Heijenoort, Jean; Blanot, Didier; Courvalin, Patrice

  2005-01-01

  The sequence and gene organization of the van operons in vancomycin (MIC of >256 μg/ml)- and teicoplanin (MIC of ≥32 μg/ml)-resistant Paenibacillus thiaminolyticus PT-2B1 and Paenibacillus apiarius PA-B2B isolated from soil were determined. Both operons had regulatory (vanR and vanS), resistance (vanH, vanA, and vanX), and accessory (vanY, vanZ, and vanW) genes homologous to the corresponding genes in enterococcal vanA and vanB operons. The vanAPT operon in P. thiaminolyticus PT-2B1 had the same gene organization as that of vanA operons whereas vanAPA in P. apiarius PA-B2B resembled vanB operons due to the presence of vanW upstream from the vanHAX cluster but was closer to vanA operons in sequence. Reference P. apiarius strains NRRL B-4299 and NRRL B-4188 were found to harbor operons indistinguishable from vanAPA by PCR mapping, restriction fragment length polymorphism, and partial sequencing, suggesting that this operon was species specific. As in enterococci, resistance was inducible by glycopeptides and associated with the synthesis of pentadepsipeptide peptidoglycan precursors ending in d-Ala-d-Lac, as demonstrated by d,d-dipeptidase activities, high-pressure liquid chromatography, and mass spectrometry. The precursors differed from those in enterococci by the presence of diaminopimelic acid instead of lysine in the peptide chain. Altogether, the results are compatible with the notion that van operons in soil Paenibacillus strains and in enterococci have evolved from a common ancestor. PMID:16189102

 2. Glycopeptide resistance vanA operons in Paenibacillus strains isolated from soil.

  PubMed

  Guardabassi, Luca; Perichon, Bruno; van Heijenoort, Jean; Blanot, Didier; Courvalin, Patrice

  2005-10-01

  The sequence and gene organization of the van operons in vancomycin (MIC of >256 microg/ml)- and teicoplanin (MIC of > or =32 microg/ml)-resistant Paenibacillus thiaminolyticus PT-2B1 and Paenibacillus apiarius PA-B2B isolated from soil were determined. Both operons had regulatory (vanR and vanS), resistance (vanH, vanA, and vanX), and accessory (vanY, vanZ, and vanW) genes homologous to the corresponding genes in enterococcal vanA and vanB operons. The vanA(PT) operon in P. thiaminolyticus PT-2B1 had the same gene organization as that of vanA operons whereas vanA(PA) in P. apiarius PA-B2B resembled vanB operons due to the presence of vanW upstream from the vanHAX cluster but was closer to vanA operons in sequence. Reference P. apiarius strains NRRL B-4299 and NRRL B-4188 were found to harbor operons indistinguishable from vanA(PA) by PCR mapping, restriction fragment length polymorphism, and partial sequencing, suggesting that this operon was species specific. As in enterococci, resistance was inducible by glycopeptides and associated with the synthesis of pentadepsipeptide peptidoglycan precursors ending in D-Ala-D-Lac, as demonstrated by D,D-dipeptidase activities, high-pressure liquid chromatography, and mass spectrometry. The precursors differed from those in enterococci by the presence of diaminopimelic acid instead of lysine in the peptide chain. Altogether, the results are compatible with the notion that van operons in soil Paenibacillus strains and in enterococci have evolved from a common ancestor.

 3. "Public" and "Private" Meanings: The Paintings of van Gogh.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Roskill, Mark

  1979-01-01

  Examines the distinctions and interrelation of the artist's intentions and the viewers' understanding of a work of art by using the work of Vincent van Gogh and relating it to the artist's correspondence about his own work. (JMF)

 4. Astronaut James D. van Hoften examines student experiment on Challenger

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1984-01-01

  Astronaut James D. van Hoften, 41-C mission specialist, holds an aluminum box full of honeybees. The experiment in earth orbit is duplicated with another colony of the bees on earth. This is an experiment submitted by student researchers.

 5. 1. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  1. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer June 1960 FRONT (SOUTH) ELEVATION SHOWING ORIGINAL ONE STORY BUILDING - Ship-Carpenter's House, Main Street, Bethel, Sussex County, DE

 6. 1. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  1. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer June 1960 FRONT (SOUTH) ELEVATION SHOWING ORIGINAL ONE STORY BUILDING - Ship Carpenter's House, Main Street, Bethel, Sussex County, DE

 7. 1. Photocopy from stereoptican picture (original owned by Charles van ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  1. Photocopy from stereoptican picture (original owned by Charles van Ravenswaay, Wilmington, Delaware) J. C. Macurdy, Photographer ca. 1871 EXTERIOR IN 1871 - St. Peter & Paul Roman Catholic Church, Seventh & Spring Streets, Boonville, Cooper County, MO

 8. Electric G-Van demonstration and commercial assessment project

  SciTech Connect

  Braga, B.D. )

  1992-12-01

  The Electric Power Research Institute was awarded this grant to continue the joint effort initiated by EPRI, and VE International to proceed beyond the prototype phase of the electric G-Van development. The goal of EPRI and VEHMA was to develop a market for the electric G-Van, and to distribute them to commercial fleet operators. The objective of this project was to produce G-Vans in a production facility that would be comparable to the GMC Truck internal combustion engine Vandura Van produced by General Motors in quality, reliability, durability and safety. An initial market assessment/demonstration phase of sixty (60) vehicles was to be undertaken, with the ability to expand production volume quickly to meet market demands. Brief description of each task of this grant is given and the actions taken by EPRI to complete them.

 9. 7. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  7. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 DETAIL OF WEST ELEVATION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 10. 11. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  11. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 INTERIOR DETAIL OF FRAME CONSTRUCTION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 11. 6. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  6. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 DETAIL OF WEST ELEVATION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 12. 10. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  10. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 NORTHWEST CORNER OF 'GREAT ROOM' - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 13. 5. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  5. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 MOULDING AND DENTIL COURSE ON SOUTH ELEVATION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 14. 9. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  9. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 INTERIOR WITH CLOSED FIREPLACE - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 15. 4. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  4. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 SOUTHWEST CORNER - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 16. 8. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  8. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 BRICK NOGGING AND ORIGINAL WEATHERBOARDING OF SOUTH ELEVATION - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 17. 2. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  2. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 SOUTH AND WEST ELEVATIONS - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 18. 3. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  3. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer October 1959 SOUTHEAST CORNER - White Meadow Farm, State Roads 290 & 262 (moved to Lewes, DE), Cool Spring, Sussex County, DE

 19. Isotope separation by photodissociation of Van der Waal's molecules

  DOEpatents

  Lee, Yuan T.

  1977-01-01

  A method of separating isotopes based on the dissociation of a Van der Waal's complex. A beam of molecules of a Van der Waal's complex containing, as one partner of the complex, a molecular species in which an element is present in a plurality of isotopes is subjected to radiation from a source tuned to a frequency which will selectively excite vibrational motion by a vibrational transition or through electronic transition of those complexed molecules of the molecular species which contain a desired isotope. Since the Van der Waal's binding energy is much smaller than the excitational energy of vibrational motion, the thus excited Van der Waal's complex dissociate into molecular components enriched in the desired isotope. The recoil velocity associated with vibrational to translational and rotational relaxation will send the separated molecules away from the beam whereupon the product enriched in the desired isotope can be separated from the constituents of the beam.

 20. Astronauts van Hoften and Nelson conduct pre-breathing exercise

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1984-01-01

  Astronauts James D. van Hoften and George D. Nelson, wearing Shuttle launch and entry helmets, conduct a pre-breathing exercise on the forward flight deck of the shuttle Challenger during the STS 41-C mission.

 1. 21. View West, Detail Mural, Children's Room, Rip Van Winkle ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  21. View West, Detail Mural, Children's Room, Rip Van Winkle Mural, Project of the CWA (Civil Works Administration) Completed May 1934. - Ives Memorial Library, 133 Elm Street, New Haven, New Haven County, CT

 2. Astronauts van Hoften and Nelson conduct pre-breathing exercise

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1984-01-01

  Astronauts James D. van Hoften and George D. Nelson, wearing Shuttle launch and entry helmets, conduct a pre-breathing exercise on the forward flight deck of the shuttle Challenger during the STS 41-C mission.

 3. Art and Wound Healing: van Gogh Cypresses-like Lipodermatosclerosis.

  PubMed

  Papi, Massimo

  2016-12-01

  Lipodermatosclerosis may develop clinical aspects that have striking analogies with Van Gogh's style of painting cypresses. They may reveal specific physiopathological disorders and identify a homogeneous group of patients with chronic venous insufficiency.

 4. Van Gogh's disease in the light of his correspondence.

  PubMed

  Voskuil, Piet H A

  2013-01-01

  The literary quality of Vincent van Gogh's correspondence is widely recognized. He wrote expressively and evocatively, and had great literary knowledge. In this essay we follow his medical history in many quotes from in his letters to see how Vincent expressed his complaints, knowledge, and emotions connected with his disease. The symptoms became most clear after December 1888. In the beginning, Van Gogh hesitated to tell much about his ailment, but gradually painted in the letters his experiences, making use of the intermittent course of his cycloid psychoses. We will see an indication that, in the network that mediated Van Gogh's brain (dys)function, elements of synesthesia, prosopagnosia, and spatial agnosia might have been activated. Van Gogh's affinity for poetry, already in his early twenty's, makes the hypothesis of a, by epileptic discharges, kindled temporal lobe at most only part of the complex interpretation of this creative and suffering mind. Copyright © 2013 S. Karger AG, Basel.

 5. Astronaut James D. van Hoften examines student experiment on Challenger

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1984-01-01

  Astronaut James D. van Hoften, 41-C mission specialist, holds an aluminum box full of honeybees. The experiment in earth orbit is duplicated with another colony of the bees on earth. This is an experiment submitted by student researchers.

 6. EPA awards Van Buren, Ark. Teacher with Presidential Innovation Award

  EPA Pesticide Factsheets

  DALLAS - (July 17, 2015) The U.S. Environmental Protection Agency has awarded Jolie Hobbs of King Elementary School in Van Buren, Ark. with the Presidential Innovation Award for Environmental Educators (PIAEE). She was honored today at a ceremony at

 7. 2. Photocopy of photograph (from collection of Charles van Ravenswaay) ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  2. Photocopy of photograph (from collection of Charles van Ravenswaay) Photographer unknown, 1871. LOOKING EAST ON VINE STREET FROM STEEPLE OF PRESBYTERIAN CHURCH AT CORNER OF MAIN AND VINE STREETS. - Town of Boonville, Boonville, Cooper County, MO

 8. 1. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  1. Historic American Buildings Survey Cortlandt Van Dyke Hubbard, Photographer June 1960 EXTERIOR OF THE SOUTH AND EAST ELEVATIONS - The Judges Law Office, 100 West Market Street, Georgetown, Sussex County, DE

 9. Astronaut James van Hoften working with Syncom IV-3 satellite

  NASA Image and Video Library

  1985-09-01

  51I-44-014 (31 Aug-1 Sept. 1985) --- This photograph is one of a series of six covering extravehicular activity (EVA) which were released by NASA on Sept. 4, 1985. Here, astronaut James D. van Hoften, dwarfed by the large satellite, moves in for initial contact. Astronaut John M. (Mike) Lounge, out of frame inside cabin, maneuvers the remote manipulator system (RMS) arm to assist astronauts van Hoften and William F. Fisher. Photo credit: NASA

 10. LEASAT-3 repair during the van Hoften and Fisher EVA

  NASA Image and Video Library

  1985-08-31

  51I-44-012 (1 Sept. 1985) --- Astronaut James D. van Hoften looks on as the Syncom IVC-3 satellite responds to his push against it moments earlier. Dr. van Hoften, mission specialist, is anchored to a foot restraint on the end of the remote manipulator system (RMS) arm of the Earth-orbiting space shuttle Discovery. The 51-I crew members showed this photograph at their Sept. 11 postflight press conference. Photo credit: NASA

 11. Lifshitz theory of van der Waals pressure in dissipative media

  SciTech Connect

  Zheng Yi; Narayanaswamy, Arvind

  2011-04-15

  We derive a first-principles method of determining the van der Waals or Casimir pressure in a dissipative and dispersive planar multilayered system by calculating the Maxwell stress tensor in a fictitious layer of vacuum, that is eventually made to vanish, introduced in the structure. This is illustrated by calculating the van der Waals pressure in a thin film with dissipative properties embedded between two semi-infinite media.

 12. Astronaut James van Hoften working with Syncom IV-3 satellite

  NASA Image and Video Library

  1985-09-01

  51I-102-029 (31 August - 1 September 1985) --- This is one of a series of six photographs released by NASA covering the extravehicular activity (EVA) of astronauts James D. van Hoften and William F. Fisher, who helped to capture, repair and release the previously errant Syncom IV-3 communications satellite. Here, Dr. van Hoften has just given a shove to the the Syncom. (For orientation, moon should be in lower right quadrant).

 13. From the corner of Charlie Kelly Blvd. And S. Van ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  From the corner of Charlie Kelly Blvd. And S. Van Valzah St., looking northwest up S. Van Valzah St. Building 604 is in the foreground and to the right of it are buildings 605 and 606. - Fitzsimons General Hospital, Bounded by East Colfax to south, Peoria Street to west, Denver City/County & Adams County Line to north, & U.S. Route 255 to east, Aurora, Adams County, CO

 14. The research contributions of Dr. Paul Van Deusen

  Treesearch

  Thomas B. Lynch; Francis A. Roesch; John Paul McTague; Jeffrey H. Gove; Gregory A. Reams; Aaron R. Weiskittel

  2015-01-01

  Dr. Paul Van Deusen’s recent passing concluded a rich 30+-year research career dedicated to development and implementation of quantitative methods for forestry and natural resources. Since the early part of his career as a biometrician with the USDA Forest Service Southern Research Station in the 1980s-1990s and continuing with his later employment at NCASI, Dr. Van...

 15. Ellis-van Creveld syndrome. Case report and literature review.

  PubMed

  Alves-Pereira, Daniela; Berini-Aytés, Leonardo; Gay-Escoda, Cosme

  2009-07-01

  Ellis-van Creveld syndrome is a genetic disorder that was first described by Richard Ellis and Simon van Creveld in 1940. The four principal characteristics are chondrodysplasia, polydactyly, ectodermal dysplasia and congenital heart defects. The orofacial manifestations include multiple gingivolabial musculofibrous fraenula, dental anomalies, hypodontia and malocclusion. The disease can be diagnosed at any age, even during pregnancy. The differentiation should be made between Jeune syndrome and other orofaciodigital syndromes.

 16. Identification and characterization of hetA, a gene that acts early in the process of morphological differentiation of heterocysts.

  PubMed Central

  Holland, D; Wolk, C P

  1990-01-01

  Envelope polysaccharide is a major early diagnostic of differentiating heterocysts. The mutation in mutant EF116 of Anabaena sp. strain PCC 7120 reduces the cohesiveness of this polysaccharide. A 3.5-kilobase fragment of DNA cloned from the wild type of this Anabaena sp. was previously shown to complement this mutation. We present the nucleotide sequence of a 2,555-base-pair portion of this fragment containing an open reading frame (ORF) of 601 amino acids. Complementation analysis using deletion derivatives of the 3.5-kilobase fragment showed that the gene mutated in EF116, which we designate hetA, lies within this ORF. Transcription of hetA was induced as a result of deprivation for nitrate and yielded a monocistronic mRNA that was present at greatest abundance 7 h after nitrogen stepdown. At that time, proheterocysts could not be distinguished by light microscopy; transcription of nifHD, structural genes of nitrogenase, peaked much later. Situated 3' to hetA are 4 identical repeats of the sequence 5'-TTCAAAA-3' and 12 repeats (10 identical) of the sequence 5'-CCCCAAT-3'. The 12 repeats, present within and near the 5' end of a second ORF, are almost identical to repeats that have been reported to be present in the region between the petC and petA genes of a related cyanobacterium. Images PMID:2111805

 17. Van der Waals Interactions in Aspirin

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Reilly, Anthony; Tkatchenko, Alexandre

  2015-03-01

  The ability of molecules to yield multiple solid forms, or polymorphs, has significance for diverse applications ranging from drug design and food chemistry to nonlinear optics and hydrogen storage. In particular, aspirin has been used and studied for over a century, but has only recently been shown to have an additional polymorphic form, known as form II. Since the two observed solid forms of aspirin are degenerate in terms of lattice energy, kinetic effects have been suggested to determine the metastability of the less abundant form II. Here, first-principles calculations provide an alternative explanation based on free-energy differences at room temperature. The explicit consideration of many-body van der Waals interactions in the free energy demonstrates that the stability of the most abundant form of aspirin is due to a subtle coupling between collective electronic fluctuations and quantized lattice vibrations. In addition, a systematic analysis of the elastic properties of the two forms of aspirin rules out mechanical instability of form II as making it metastable.

 18. [Little animals observed by Antony van Leeuwenhoek].

  PubMed

  Amako, Kazunobu

  2014-01-01

  Antony van Leeuwenhoek is the discoverer of bacteria and other microorganisms. However, his name is currently not as well-known as those of Louis Pasteur, Robert Koch or Shibasaburo Kitasato. Why not? To answer this question I read a book published in 1932 by Clifford Dobell, an English protozoologist, and found some answers. First, Leeuwenhoek was not a professional scientist in any university or scientific institute, but merely an average citizen in Delft, Holland, working as a merchant in his own shop, and later he also served as an office-holder in Delft city hall. Second, he made and invented his own microscopes but never made his work on microscopes and observation techniques widely known to the public. Accordingly, after his death, his excellent techniques for observing microorganisms were not handed down to the next generation and eventually became forgotten by the scientific community. Although he did not write any scientific paper, he did write about his observations in many letters addressed to the Royal Society of London. Dr. Dobell had translated most of them into English and included them in his book. I picked up and translated several of these letters into Japanese and have included them in this review to show how he described his observations and also what he thought about the presence of such small animals invisible to the naked eye. By reading this review I hope you will come to understand the efforts and abilities of a citizen in Delft about 340 years ago.

 19. Van der Waals Interactions Involving Proteins

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Roth, Charles M.; Neal, Brian L.; Lenhoff, Abraham M.

  1996-01-01

  Van der Waals (dispersion) forces contribute to interactions of proteins with other molecules or with surfaces, but because of the structural complexity of protein molecules, the magnitude of these effects is usually estimated based on idealized models of the molecular geometry, e.g., spheres or spheroids. The calculations reported here seek to account for both the geometric irregularity of protein molecules and the material properties of the interacting media. Whereas the latter are found to fall in the generally accepted range, the molecular shape is shown to cause the magnitudes of the interactions to differ significantly from those calculated using idealized models. with important consequences. First, the roughness of the molecular surface leads to much lower average interaction energies for both protein-protein and protein-surface cases relative to calculations in which the protein molecule is approximated as a sphere. These results indicate that a form of steric stabilization may be an important effect in protein solutions. Underlying this behavior is appreciable orientational dependence, one reflection of which is that molecules of complementary shape are found to exhibit very strong attractive dispersion interactions. Although this has been widely discussed previously in the context of molecular recognition processes, the broader implications of these phenomena may also be important at larger molecular separations, e.g., in the dynamics of aggregation, precipitation, and crystal growth.

 20. Van der Waals Force Assisted Heat Transfer

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sasihithlu, K.; Pendry, J. B.; Craster, R. V.

  2017-02-01

  Phonons (collective atomic vibrations in solids) are more effective in transporting heat than photons. This is the reason why the conduction mode of heat transport in nonmetals (mediated by phonons) is dominant compared to the radiation mode of heat transport (mediated by photons). However, since phonons are unable to traverse a vacuum gap (unlike photons), it is commonly believed that two bodies separated by a gap cannot exchange heat via phonons. Recently, a mechanism was proposed [J. B. Pendry, K. Sasihithlu, and R. V. Craster, Phys. Rev. B 94, 075414 (2016)] by which phonons can transport heat across a vacuum gap - through the Van der Waals interaction between two bodies with gap less than the wavelength of light. Such heat transfer mechanisms are highly relevant for heating (and cooling) of nanostructures; the heating of the flying heads in magnetic storage disks is a case in point. Here, the theoretical derivation for modelling phonon transmission is revisited and extended to the case of two bodies made of different materials separated by a vacuum gap. Magnitudes of phonon transmission, and hence the heat transfer, for commonly used materials in the micro- and nano-electromechanical industry are calculated and compared with the calculation of conduction heat transfer through air for small gaps as well as the heat transfer calculation due to photon exchange.

 1. Van der Waals Effects on semiconductor clusters.

  PubMed

  Li, Haisheng; Chen, Weiguang; Han, Xiaoyu; Li, Liben; Sun, Qiang; Guo, Zhengxiao; Jia, Yu

  2015-09-30

  Van der Waals (vdW) interactions play an important role on semiconductors in nanoscale. Here, we utilized first-principles calculations based on density functional theory to demonstrate the growth mode transition from prolate to multiunit configurations for Gen (n = 10-50) clusters. In agreement with the injected ion drift tube techniques that "clusters with n < 70 can be thought of as loosely bound assemblies of small strongly bound fragments (such as Ge7 and Ge10 )," we found these stable fragments are connected by Ge6 , Ge9 , or Ge10 unit (from bulk diamond), via strong covalent bonds. Our calculated cations usually fragment to Ge7 and Ge10 clusters, in accordance with the experiment results that the spectra Ge7 and Ge10 correspond to the mass abundance spectra. By controlling a germanium cluster with vdW interactions parameters in the program or not, we found that the vdW effects strengthen the covalent bond from different units more strikingly than that in a single unit. With more bonds between units than the threadlike structures, the multiunit structures have larger vdW energies, explaining why the isolated nanowires are harder to produce. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 2. Van der Waals interactions involving proteins.

  PubMed Central

  Roth, C M; Neal, B L; Lenhoff, A M

  1996-01-01

  Van der Waals (dispersion) forces contribute to interactions of proteins with other molecules or with surfaces, but because of the structural complexity of protein molecules, the magnitude of these effects is usually estimated based on idealized models of the molecular geometry, e.g., spheres or spheroids. The calculations reported here seek to account for both the geometric irregularity of protein molecules and the material properties of the interacting media. Whereas the latter are found to fall in the generally accepted range, the molecular shape is shown to cause the magnitudes of the interactions to differ significantly from those calculated using idealized models, with important consequences. First, the roughness of the molecular surface leads to much lower average interaction energies for both protein-protein and protein-surface cases relative to calculations in which the protein molecule is approximated as a sphere. These results indicate that a form of steric stabilization may be an important effect in protein solutions. Underlying this behavior is appreciable orientational dependence, one reflection of which is that molecules of complementary shape are found to exhibit very strong attractive dispersion interactions. Although this has been widely discussed previously in the context of molecular recognition processes, the broader implications of these phenomena may also be important at larger molecular separations, e.g., in the dynamics of aggregation, precipitation, and crystal growth. Images FIGURE 3 PMID:8789115

 3. The neuropsychiatric ailment of Vincent Van Gogh.

  PubMed

  Bhattacharyya, Kalyan B; Rai, Saurabh

  2015-01-01

  Vincent Van Gogh is one of the most celebrated creative artists of all time. All his life, he was afflicted by some kind of neurological or psychiatric disorder, which remains a mystery even today. Many historians and his personal physicians believe that he suffered from epilepsy while others felt that he was affected by Ménière's disease. Features such as hypergraphia, atypical sexuality, and viscosity of thinking suggest the possibility of Gastaut-Geschwind phenomenon, a known complication of complex partial seizure. On the contrary, some historians feel that he was forced to sever his right ear in order to get relief from troublesome tinnitus, a complication of Ménière's disease. He was addicted to the liquor absinthe, which is known to lead to xanthopsia, and many authorities argue that this was the reason for his penchant for the deep and bright yellow color in many of his paintings. Others have suggested the possibility of bipolar disorder, sunstroke, acute intermittent porphyria, and digitalis toxicity as well.

 4. Modern theory of van der Waals interactions

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dobson, John

  2014-03-01

  van der Waals (vdW, dispersion) interactions are important in diverse areas such as colloid, surface and nano science, cohesion of molecular crystals, and biomolecular science. They also provide competition in experiments to discover the fifth fundamental force.While vdW interactions have been understood in principle for a century, their quantitative first-principles prediction and modelling down to chemical contact separations have proven stubbornly difficult because the quantal many-electron problem is involved. After some brief historical material, the current state of the art will be discussed with particular reference to several approaches: pairwise additive, perturbative quantum chemical, vdW-DF, Lifshitz-like scattering, RPA-like, Adiabatic Connection Fluctuation Dissipation / Time Dependent DFT based etc.. A potentially useful classification will be introduced to aid in understanding the physical causes of departures from pairwise additivity, that is from the usual sum of C6R-6 contributions. These departures result in non-standard power law decays of nanostructure vdW interactions as a function of separation D, as well as surprising dependences of the attraction on the number, N, of atoms within each vdW-interacting fragment. Some further recent results on non-additivity will also be presented. Work supported by an Australian Research Council Discovery Grant.

 5. A Substellar Companion to van Maanen 2

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Makarov, Valeri V.

  2004-01-01

  The Hipparcos data for the nearest white dwarf van Maanen 2 (=HIP 3829; distance of 4.4 pc) indicate astrometric binarity, in that the proper motion has a large first derivative not accounted for as a perspective acceleration due to changing distance. The presence of a companion was suspected, but never demonstrated, from the pre-Hipparcos astrometric measurements of photographic plates. Inspection of a digital position probability chart based on the Hipparcos Intermediate Astrometry Data reveals a pendulum-like motion of the photocenter mostly in the east-west direction with a period of about 1.5 yr. Having this period as an initial constraint, an orbital fit was obtained with the following parameters: a0=27 mas, P=1.57 yr, i=89deg, ω=95deg, Ω=92deg, and T0=1991.26. Assuming a mass of 0.83 Msolar for the primary white dwarf, the mass of the secondary is 0.08 Msolar. Covariance analysis shows, however, that the uncertainty of the semimajor axis estimate and, subsequently, of the mass estimate is great for this nearly edge-on orbit. A more robust estimate is obtained for the semiminor axis, providing a lower bound mass of the companion of 0.06+/-0.02 Msolar.

 6. [Van den Spiegel and his line].

  PubMed

  van Gijn, Jan; Gijselhart, Joost P

  2012-01-01

  Adriaan van den Spiegel or Spigelius (1578-1625) was born in Flanders to protestant parents. His father was court surgeon to William, Prince of Orange. Adriaan studied medicine in Leiden and obtained a doctoral degree in Padua. In 1616, after a period as physician to the German-Dutch student community in Padua and as court physician in central Europe, he was appointed professor of anatomy and surgery, succeeding Fabritius (1533-1619) and Casserius (1552-1616). He planned to publish a modern atlas of anatomy with etchings from the legacy of Casserius, to replace Vesalius' De humani corporis fabrica libri septem of 1543. Unfortunately he was cut short by death, like his predecessor. Eventually his pupil Bucretius published the atlas in 1627, with 78 of Casserius' illustrations and 20 new ones. In the text Spigelius calls attention to the aponeurotic fascia of the transverse and oblique abdominal muscles, on either side of the rectus abdominis muscle. He proposes the name linea semilunaris, now the official term.

 7. The neuropsychiatric ailment of Vincent Van Gogh

  PubMed Central

  Bhattacharyya, Kalyan B.; Rai, Saurabh

  2015-01-01

  Vincent Van Gogh is one of the most celebrated creative artists of all time. All his life, he was afflicted by some kind of neurological or psychiatric disorder, which remains a mystery even today. Many historians and his personal physicians believe that he suffered from epilepsy while others felt that he was affected by Ménière's disease. Features such as hypergraphia, atypical sexuality, and viscosity of thinking suggest the possibility of Gastaut-Geschwind phenomenon, a known complication of complex partial seizure. On the contrary, some historians feel that he was forced to sever his right ear in order to get relief from troublesome tinnitus, a complication of Ménière's disease. He was addicted to the liquor absinthe, which is known to lead to xanthopsia, and many authorities argue that this was the reason for his penchant for the deep and bright yellow color in many of his paintings. Others have suggested the possibility of bipolar disorder, sunstroke, acute intermittent porphyria, and digitalis toxicity as well. PMID:25745302

 8. VanA-Type MRSA (VRSA) Emerged in Surface Waters.

  PubMed

  Icgen, Bulent

  2016-09-01

  Due to the widespread occurrence of mecA-encoded methicillin resistance in Staphylococcus aureus (MRSA), treatment of staphylococcal infections is shifted to glycopeptide antibiotics like vancomycin and teicoplanin. The selective pressure of glycopeptides has eventually led to the emergence of staphylococci with increased resistance. Of great concern is vanA-encoded high level vancomycin and teicoplanin resistance in MRSA (VRSA). Therefore, this study aimed at investigating the occurrence of VRSA in surface waters. Out of 290, two staphylococcal isolates identified as MRSA Al11, Ba01, and one as MRS Co11 through 16S rRNA sequencing, also displayed high level resistance towards vancomycin and teicoplanin. These staphylococcal isolates were found to harbor vanA gene with sequence similarities of 99 %-100 % to the vanA gene extracted from vancomycin- and teicoplanin-resistant enterococcal (VRE) surface water isolates of Enterococcus faecalis Cr07, E07, Pb06 and E. faecium E330. High level glycopeptide resistance rendering protein encoded by the vanA gene, D-alanine-D-lactate ligase found in VRE, was also shown to be present in all vanA-type staphylococcal isolates through western blot. Current study elucidated that surface waters provide high potential for enterococcal vanA gene being transferred to MRSA, so called VRSA, and require special scientific consideration.

 9. Modified Van der Waals equation and law of corresponding states

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zhong, Wei; Xiao, Changming; Zhu, Yongkai

  2017-04-01

  It is well known that the Van der Waals equation is a modification of the ideal gas law, yet it can be used to describe both gas and liquid, and some important messages can be obtained from this state equation. However, the Van der Waals equation is not a precise state equation, and it does not give a good description of the law of corresponding states. In this paper, we expand the Van der Waals equation into its Taylor's series form, and then modify the fourth order expansion by changing the constant Virial coefficients into their analogous ones. Via this way, a more precise result about the law of corresponding states has been obtained, and the law of corresponding states can then be expressed as: in terms of the reduced variables, all fluids should obey the same equation with the analogous Virial coefficients. In addition, the system of 3 He with quantum effects has also been taken into consideration with our modified Van der Waals equation, and it is found that, for a normal system without quantum effect, the modification on ideal gas law from the Van der Waals equation is more significant than the real case, however, for a system with quantum effect, this modification is less significant than the real case, thus a factor is introduced in this paper to weaken or strengthen the modification of the Van der Waals equation, respectively.

 10. vanE gene cluster of vancomycin-resistant Enterococcus faecalis BM4405.

  PubMed

  Abadía Patiño, Lorena; Courvalin, Patrice; Perichon, Bruno

  2002-12-01

  Acquired VanE-type resistance to low levels of vancomycin (MIC = 16 microg/ml) in Enterococcus faecalis BM4405 is due to the inducible synthesis of peptidoglyean precursors terminating in D-alanine-D-serine (Fines,M., B. Prichon, P. Reynolds, D. Sahm, and P. Courvalin, Antimicrob. Agents Chemother. 43:2161-2164, 1999). A chromosomal location was assigned to the vanE operon by pulsed-field gel electrophoresis and hybridization, and its sequence was determined. Three genes, encoding the VanE ligase, the VanXYE DD-peptidase, and the VanTE serine racemase, that displayed 43 to 53% identity with the corresponding genes in the vanC operon were found. In addition, two genes coding for a two-component regulatory system, VanRE-VanSE, exhibiting 60 and 44% identity with VanR,-VanS, were present downstream from vanTE. However, because of a stop codon at position 78, VanSE was probably not functional. The five genes, with the same orientation, were shown to be cotranscribed by Northern analysis and reverse transcription-PCR. The vanE, vanXYE, and vanTE genes conferred inducible low-level resistance to vancomycin after cloning in E. faecalis JH2-2, probably following cross talk with a two-component regulatory system of the host.

 11. Heterozygous Mapping Strategy (HetMappS) for High Resolution Genotyping-By-Sequencing Markers: A Case Study in Grapevine

  PubMed Central

  Wang, Minghui; Londo, Jason P.; Acharya, Charlotte B.; Mitchell, Sharon E.; Sun, Qi; Reisch, Bruce; Cadle-Davidson, Lance

  2015-01-01

  Genotyping by sequencing (GBS) provides opportunities to generate high-resolution genetic maps at a low genotyping cost, but for highly heterozygous species, missing data and heterozygote undercalling complicate the creation of GBS genetic maps. To overcome these issues, we developed a publicly available, modular approach called HetMappS, which functions independently of parental genotypes and corrects for genotyping errors associated with heterozygosity. For linkage group formation, HetMappS includes both a reference-guided synteny pipeline and a reference-independent de novo pipeline. The de novo pipeline can be utilized for under-characterized or high diversity families that lack an appropriate reference. We applied both HetMappS pipelines in five half-sib F1 families involving genetically diverse Vitis spp. Starting with at least 116,466 putative SNPs per family, the HetMappS pipelines identified 10,440 to 17,267 phased pseudo-testcross (Pt) markers and generated high-confidence maps. Pt marker density exceeded crossover resolution in all cases; up to 5,560 non-redundant markers were used to generate parental maps ranging from 1,047 cM to 1,696 cM. The number of markers used was strongly correlated with family size in both de novo and synteny maps (r = 0.92 and 0.91, respectively). Comparisons between allele and tag frequencies suggested that many markers were in tandem repeats and mapped as single loci, while markers in regions of more than two repeats were removed during map curation. Both pipelines generated similar genetic maps, and genetic order was strongly correlated with the reference genome physical order in all cases. Independently created genetic maps from shared parents exhibited nearly identical results. Flower sex was mapped in three families and correctly localized to the known sex locus in all cases. The HetMappS pipeline could have wide application for genetic mapping in highly heterozygous species, and its modularity provides opportunities to

 12. Heterozygous Mapping Strategy (HetMappS) for High Resolution Genotyping-By-Sequencing Markers: A Case Study in Grapevine.

  PubMed

  Hyma, Katie E; Barba, Paola; Wang, Minghui; Londo, Jason P; Acharya, Charlotte B; Mitchell, Sharon E; Sun, Qi; Reisch, Bruce; Cadle-Davidson, Lance

  2015-01-01

  Genotyping by sequencing (GBS) provides opportunities to generate high-resolution genetic maps at a low genotyping cost, but for highly heterozygous species, missing data and heterozygote undercalling complicate the creation of GBS genetic maps. To overcome these issues, we developed a publicly available, modular approach called HetMappS, which functions independently of parental genotypes and corrects for genotyping errors associated with heterozygosity. For linkage group formation, HetMappS includes both a reference-guided synteny pipeline and a reference-independent de novo pipeline. The de novo pipeline can be utilized for under-characterized or high diversity families that lack an appropriate reference. We applied both HetMappS pipelines in five half-sib F1 families involving genetically diverse Vitis spp. Starting with at least 116,466 putative SNPs per family, the HetMappS pipelines identified 10,440 to 17,267 phased pseudo-testcross (Pt) markers and generated high-confidence maps. Pt marker density exceeded crossover resolution in all cases; up to 5,560 non-redundant markers were used to generate parental maps ranging from 1,047 cM to 1,696 cM. The number of markers used was strongly correlated with family size in both de novo and synteny maps (r = 0.92 and 0.91, respectively). Comparisons between allele and tag frequencies suggested that many markers were in tandem repeats and mapped as single loci, while markers in regions of more than two repeats were removed during map curation. Both pipelines generated similar genetic maps, and genetic order was strongly correlated with the reference genome physical order in all cases. Independently created genetic maps from shared parents exhibited nearly identical results. Flower sex was mapped in three families and correctly localized to the known sex locus in all cases. The HetMappS pipeline could have wide application for genetic mapping in highly heterozygous species, and its modularity provides opportunities to

 13. van't Hoff-van der Waals osmotic pressure and energy transformers.

  PubMed

  Zener, C; Levenson, W

  1983-07-01

  We find the van't Hoff relations between osmotic pressure, freezing point depression, and boiling point elevation provide a clue on how, by using salt solutions, one may lower the cost of extracting power from low-grade heat sources. In particular, the ratio of 7 between the heat of evaporation and the heat of freezing of pure water suggests a chemical system that raises 7-fold the temperature difference between heat source and heat sink, while decreasing by the same factor the heat flux. Heat exchangers dominate the cost of heat engines operating upon low-grade heat. Their area for a fixed power output is inversely proportional to the available temperature differential. Herein lies the potential for a great cost reduction. We show that the simple van der Waals concept of a gas of hard elastic spheres suffices to understand the colligative properties of salt solutions, at least up to the concentration of the eutectic composition. This concept enables us to physically interpret the thermodynamic processes during the concentration of salt solutions by evaporation and during the mixing of ice and solid salt hydrates at their eutectic temperature. These are identical to the thermodynamic processes taking place during the isothermal compression and expansion of gases in pumps and in turbines.

 14. van't Hoff-van der Waals osmotic pressure and energy transformers

  PubMed Central

  Zener, Clarence; Levenson, William

  1983-01-01

  We find the van't Hoff relations between osmotic pressure, freezing point depression, and boiling point elevation provide a clue on how, by using salt solutions, one may lower the cost of extracting power from low-grade heat sources. In particular, the ratio of 7 between the heat of evaporation and the heat of freezing of pure water suggests a chemical system that raises 7-fold the temperature difference between heat source and heat sink, while decreasing by the same factor the heat flux. Heat exchangers dominate the cost of heat engines operating upon low-grade heat. Their area for a fixed power output is inversely proportional to the available temperature differential. Herein lies the potential for a great cost reduction. We show that the simple van der Waals concept of a gas of hard elastic spheres suffices to understand the colligative properties of salt solutions, at least up to the concentration of the eutectic composition. This concept enables us to physically interpret the thermodynamic processes during the concentration of salt solutions by evaporation and during the mixing of ice and solid salt hydrates at their eutectic temperature. These are identical to the thermodynamic processes taking place during the isothermal compression and expansion of gases in pumps and in turbines. PMID:16593343

 15. Obituary: James Alfred Van Allen, 1914-2006

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ludwig, George H.; McIlwain, Carl Edwin

  2006-12-01

  James Alfred Van Allen, world-renowned space scientist, died 9 August 2006 at the age of ninety-one. He succumbed to heart failure after a ten-week period of declining health. Van Allen served for his entire sixty-seven-year professional career as an amazingly productive researcher, space science spokesman, inspired teacher, and valued colleague. The realization by him and his associates that charged particles are trapped by the Earth's magnetic field began a whole new field of research, magnetospheric physics. Following that initial discovery, he and his associates quickly extended their observations, first to the inner planets, and then to the rest of the planets and beyond. During his tenure at Iowa, he and his group flew instruments on more than sixty successful Earth satellites and planetary spacecraft, including the first missions to the planets Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Van Allen's lifetime publication list numbers more than 275, of which many are widely-cited, seminal papers. He was the sole author of more than 125 of those papers. Beyond the research laboratory, Van Allen worked energetically throughout his career in establishing space research as a new branch of human inquiry. He was among the most sought-after as a committee member and adviser, working at the highest levels of government, including the White House and Congress, and at all levels of the national and international research establishments. Many presentations in the non-scientific arena helped to bring the exciting discoveries and challenges of space research to the attention of the general public. James Van Allen (Van to his many friends and colleagues) was born on 7 September 1914 on a small farm near Mount Pleasant, Iowa, the second of four sons of Alfred Morris Van Allen and Alma Olney Van Allen. After high school in Mount Pleasant, he entered Iowa Wesleyan College, majoring in physics and graduating summa cum laude. While there, he was introduced to geophysics

 16. The G Protein-Coupled Receptor Heterodimer Network (GPCR-HetNet) and Its Hub Components

  PubMed Central

  Borroto-Escuela, Dasiel O.; Brito, Ismel; Romero-Fernandez, Wilber; Di Palma, Michael; Oflijan, Julia; Skieterska, Kamila; Duchou, Jolien; Van Craenenbroeck, Kathleen; Suárez-Boomgaard, Diana; Rivera, Alicia; Guidolin, Diego; Agnati, Luigi F.; Fuxe, Kjell

  2014-01-01

  G protein-coupled receptors (GPCRs) oligomerization has emerged as a vital characteristic of receptor structure. Substantial experimental evidence supports the existence of GPCR-GPCR interactions in a coordinated and cooperative manner. However, despite the current development of experimental techniques for large-scale detection of GPCR heteromers, in order to understand their connectivity it is necessary to develop novel tools to study the global heteroreceptor networks. To provide insight into the overall topology of the GPCR heteromers and identify key players, a collective interaction network was constructed. Experimental interaction data for each of the individual human GPCR protomers was obtained manually from the STRING and SCOPUS databases. The interaction data were used to build and analyze the network using Cytoscape software. The network was treated as undirected throughout the study. It is comprised of 156 nodes, 260 edges and has a scale-free topology. Connectivity analysis reveals a significant dominance of intrafamily versus interfamily connections. Most of the receptors within the network are linked to each other by a small number of edges. DRD2, OPRM, ADRB2, AA2AR, AA1R, OPRK, OPRD and GHSR are identified as hubs. In a network representation 10 modules/clusters also appear as a highly interconnected group of nodes. Information on this GPCR network can improve our understanding of molecular integration. GPCR-HetNet has been implemented in Java and is freely available at http://www.iiia.csic.es/~ismel/GPCR-Nets/index.html. PMID:24830558

 17. The G protein-coupled receptor heterodimer network (GPCR-HetNet) and its hub components.

  PubMed

  Borroto-Escuela, Dasiel O; Brito, Ismel; Romero-Fernandez, Wilber; Di Palma, Michael; Oflijan, Julia; Skieterska, Kamila; Duchou, Jolien; Van Craenenbroeck, Kathleen; Suárez-Boomgaard, Diana; Rivera, Alicia; Guidolin, Diego; Agnati, Luigi F; Fuxe, Kjell

  2014-05-14

  G protein-coupled receptors (GPCRs) oligomerization has emerged as a vital characteristic of receptor structure. Substantial experimental evidence supports the existence of GPCR-GPCR interactions in a coordinated and cooperative manner. However, despite the current development of experimental techniques for large-scale detection of GPCR heteromers, in order to understand their connectivity it is necessary to develop novel tools to study the global heteroreceptor networks. To provide insight into the overall topology of the GPCR heteromers and identify key players, a collective interaction network was constructed. Experimental interaction data for each of the individual human GPCR protomers was obtained manually from the STRING and SCOPUS databases. The interaction data were used to build and analyze the network using Cytoscape software. The network was treated as undirected throughout the study. It is comprised of 156 nodes, 260 edges and has a scale-free topology. Connectivity analysis reveals a significant dominance of intrafamily versus interfamily connections. Most of the receptors within the network are linked to each other by a small number of edges. DRD2, OPRM, ADRB2, AA2AR, AA1R, OPRK, OPRD and GHSR are identified as hubs. In a network representation 10 modules/clusters also appear as a highly interconnected group of nodes. Information on this GPCR network can improve our understanding of molecular integration. GPCR-HetNet has been implemented in Java and is freely available at http://www.iiia.csic.es/~ismel/GPCR-Nets/index.html.

 18. Van de Graaff based positron source production

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lund, Kasey Roy

  The anti-matter counterpart to the electron, the positron, can be used for a myriad of different scientific research projects to include materials research, energy storage, and deep space flight propulsion. Currently there is a demand for large numbers of positrons to aid in these mentioned research projects. There are different methods of producing and harvesting positrons but all require radioactive sources or large facilities. Positron beams produced by relatively small accelerators are attractive because they are easily shut down, and small accelerators are readily available. A 4MV Van de Graaff accelerator was used to induce the nuclear reaction 12C(d,n)13N in order to produce an intense beam of positrons. 13N is an isotope of nitrogen that decays with a 10 minute half life into 13C, a positron, and an electron neutrino. This radioactive gas is frozen onto a cryogenic freezer where it is then channeled to form an antimatter beam. The beam is then guided using axial magnetic fields into a superconducting magnet with a field strength up to 7 Tesla where it will be stored in a newly designed Micro-Penning-Malmberg trap. Several source geometries have been experimented on and found that a maximum antimatter beam with a positron flux of greater than 0.55x10 6 e+s-1 was achieved. This beam was produced using a solid rare gas moderator composed of krypton. Due to geometric restrictions on this set up, only 0.1-1.0% of the antimatter was being frozen to the desired locations. Simulations and preliminary experiments suggest that a new geometry, currently under testing, will produce a beam of 107 e+s-1 or more.

 19. Tracing the geochemical evolution of alkaline Lake Van, Turkey

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kwiecien, Ola; Viehberg, Finn; Plessen, Birgit; Litt, Thomas; Tillman Meyer, Felix

  2015-04-01

  Terminal Lake Van, the world's largest soda basin, is characterised by Na-CO3-Cl water chemistry (Reimer et al., 2008), salinity of ~22 ‰ and high pH of ~9.7. The sedimentary record of the lake goes ca. 600 ka back and documents major climatic events over that period (Stockhecke et al., 2014). Alas, the longevity of the basin does not mean that it persisted unchanged over such a long time. Information collected within the ICDP PALEOVAN project clearly suggests that upon its birth the chemistry of early Lake Van was very different from its modern alkaline equivalent. Here we document, by means of proxy data, the changes in water chemistry in a transforming basin. Results of lithological (Stockhecke et al., 2014) and micropaleontological (ostracod, gastropod and diatom assemblages) analysis, combined with geochemical data (δ18O, δ13C, Mg/Ca, Sr/Ca) obtained from the biogenic and authigenic carbonate fraction imply, that early Lake Van was a relatively shallow, fresh-to-brackish and, most probably, open basin. Sedimentological information points to tectonic factors rather than climatic changes responsible for closing the lake ca. 430 ka ago. Reimer, A., Landmann, G., Kempe, S., 2008. Lake Van, Eastern Anatolia, Hydrochemistry and History. Aquat. Geochemistry 15, 195-222. Stockhecke, M., Sturm, M., Brunner, I., Schmincke, H.-U., Sumita, M., Kipfer, R., Cukur, D., Kwiecien, O., Anselmetti, F.S., 2014. Sedimentary evolution and environmental history of Lake Van (Turkey) over the past 600 000 years. Sedimentology.

 20. Eos Interviews Robert Van Hook, Former AGU Interim Executive Director

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Showstack, Randy

  2010-08-01

  Robert Van Hook, who served as AGU's interim executive director since January 2009, led the organization during a transition period that began with the retirement of long-serving executive director A. F. (“Fred”) Spilhaus Jr. Van Hook's tenure concluded on 30 August when Christine McEntee assumed her position as AGU's new executive director (see Eos, 91(17), 153, 156, 2010). During his tenure at AGU, which overlapped with a global economic recession, Van Hook helped to guide the organization through key structural governance changes, strategic planning, and upgrades in technology, human resources, and accounting. He also helped to revitalize public outreach and member services, among many other efforts. Van Hook, president of Transition Management Consulting, recently reflected upon his tenure, the transition period, and the future of AGU. Van Hook credits AGU's strong volunteer leadership—including past presidents Tim Killeen and Tim Grove, current president Mike McPhaden, and president-elect Carol Finn—for courage in moving the organization through a successful transition. “They were the ones who shoved the boat off from the shore. I was lucky enough to be invited into the boat,” he said. He also credits the staff for their resiliency and commitment to supporting AGU's science.

 1. Materials perspective on Casimir and van der Waals interactions

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Woods, L. M.; Dalvit, D. A. R.; Tkatchenko, A.; Rodriguez-Lopez, P.; Rodriguez, A. W.; Podgornik, R.

  2016-10-01

  Interactions induced by electromagnetic fluctuations, such as van der Waals and Casimir forces, are of universal nature present at any length scale between any types of systems. Such interactions are important not only for the fundamental science of materials behavior, but also for the design and improvement of micro- and nanostructured devices. In the past decade, many new materials have become available, which has stimulated the need for understanding their dispersive interactions. The field of van der Waals and Casimir forces has experienced an impetus in terms of developing novel theoretical and computational methods to provide new insights into related phenomena. The understanding of such forces has far reaching consequences as it bridges concepts in materials, atomic and molecular physics, condensed-matter physics, high-energy physics, chemistry, and biology. This review summarizes major breakthroughs and emphasizes the common origin of van der Waals and Casimir interactions. Progress related to novel ab initio modeling approaches and their application in various systems, interactions in materials with Dirac-like spectra, force manipulations through nontrivial boundary conditions, and applications of van der Waals forces in organic and biological matter are examined. The outlook of the review is to give the scientific community a materials perspective of van der Waals and Casimir phenomena and stimulate the development of experimental techniques and applications.

 2. Materials perspective on Casimir and van der Waals interactions

  SciTech Connect

  Woods, L. M.; Dalvit, D. A. R.; Tkatchenko, A.; Rodriguez-Lopez, P.; Rodriguez, A. W.; Podgornik, R.

  2016-11-02

  Interactions induced by electromagnetic fluctuations, such as van der Waals and Casimir forces, are of universal nature present at any length scale between any types of systems. In such interactions these are important not only for the fundamental science of materials behavior, but also for the design and improvement of micro- and nanostructured devices. In the past decade, many new materials have become available, which has stimulated the need for understanding their dispersive interactions. The field of van der Waals and Casimir forces has experienced an impetus in terms of developing novel theoretical and computational methods to provide new insights into related phenomena. The understanding of such forces has far reaching consequences as it bridges concepts in materials, atomic and molecular physics, condensed-matter physics, high-energy physics, chemistry, and biology. Our review summarizes major breakthroughs and emphasizes the common origin of van der Waals and Casimir interactions. Progress related to novel ab initio modeling approaches and their application in various systems, interactions in materials with Dirac-like spectra, force manipulations through nontrivial boundary conditions, and applications of van der Waals forces in organic and biological matter are examined. Finally, the outlook of the review is to give the scientific community a materials perspective of van der Waals and Casimir phenomena and stimulate the development of experimental techniques and applications.

 3. [Implication of lead poisoning in psychopathology of Vincent van Gogh].

  PubMed

  González Luque, F J; Montejo González, A L

  1997-01-01

  The authors, by means of documental research, study the possibility that the physical and psychic symptoms of Vincent van Gogh may have been due to chronic lead poisoning. The technique and materials used by Van Gogh are analysed as the cause of repeated exposure to lead as well as the possible means of penetration of the metal. Through historical-biographical analysis, the progressive symptoms of the illness are compared with those of lead poisoning. The authors conclude that the excessive and continuous use by Van Gogh of pigments which were highly toxic due to their high lead content, such as white lead (lead carbonate) and yellow chrome (lead chromium), could have penetrated his organism by digestive system (primarily) in minimal daily amounts, giving rise to a clinical condition of chronic lead poisoning. This type of poisoning coincides with the clinical symptoms Van Gogh describes in his autographed letters: initial debilitation, stomatitis with loss of teeth, recurring abdominal pains, anaemia (with a "plumbic" skin tone), neuropathy of the radial and saturnine encephalopathy including epileptic crises, progressive character changes and periods of delirium. The clinical symptoms shown by Van Gogh meet present criteria for diagnosis of Organic Mental Disorder due to cerebral lesion or somatic illness (F.06; CIE-10) (DSM-IV-R), and Organic Character Disorder (F.07; CIE-10) (DSM-IV-R).

 4. Van der Waals interaction in uniaxial anisotropic media.

  PubMed

  Kornilovitch, Pavel E

  2013-01-23

  Van der Waals interactions between flat surfaces in uniaxial anisotropic media are investigated in the nonretarded limit. The main focus is the effect of nonzero tilt between the optical axis and the surface normal on the strength of the van der Waals attraction. General expressions for the van der Waals free energy are derived using the surface mode method and the transfer-matrix formalism. To facilitate numerical calculations a temperature-dependent three-band parameterization of the dielectric tensor of the liquid crystal 5CB is developed. A solid slab immersed in a liquid crystal experiences a van der Waals torque that aligns the surface normal relative to the optical axis of the medium. The preferred orientation is different for different materials. Two solid slabs in close proximity experience a van der Waals attraction that is strongest for homeotropic alignment of the intervening liquid crystal for all the materials studied. The results have implications for the stability of plate-like colloids in liquid crystal hosts.

 5. Evolutionary design of interfacial phase change van der Waals heterostructures.

  PubMed

  Kalikka, Janne; Zhou, Xilin; Behera, Jitendra; Nannicini, Giacomo; Simpson, Robert E

  2016-10-27

  We use an evolutionary algorithm to explore the design space of hexagonal Ge2Sb2Te5; a van der Waals layered two dimensional crystal heterostructure. The Ge2Sb2Te5 structure is more complicated than previously thought. Predominant features include layers of Ge3Sb2Te6 and Ge1Sb2Te4 two dimensional crystals that interact through Te-Te van der Waals bonds. Interestingly, (Ge/Sb)-Te-(Ge/Sb)-Te alternation is a common feature for the most stable structures of each generation's evolution. This emergent rule provides an important structural motif that must be included in the design of high performance Sb2Te3-GeTe van der Waals heterostructure superlattices with interfacial atomic switching capability. The structures predicted by the algorithm agree well with experimental measurements on highly oriented, and single crystal Ge2Sb2Te5 samples. By analysing the evolutionary algorithm optimised structures, we show that diffusive atomic switching is probable by Ge atoms undergoing a transition at the van der Waals interface from layers of Ge3Sb2Te6 to Ge1Sb2Te4 thus producing two blocks of Ge2Sb2Te5. Evolutionary methods present an efficient approach to explore the enormous multi-dimensional design parameter space of van der Waals bonded heterostructure superlattices.

 6. Materials perspective on Casimir and van der Waals interactions

  DOE PAGES

  Woods, L. M.; Dalvit, D. A. R.; Tkatchenko, A.; ...

  2016-11-02

  Interactions induced by electromagnetic fluctuations, such as van der Waals and Casimir forces, are of universal nature present at any length scale between any types of systems. In such interactions these are important not only for the fundamental science of materials behavior, but also for the design and improvement of micro- and nanostructured devices. In the past decade, many new materials have become available, which has stimulated the need for understanding their dispersive interactions. The field of van der Waals and Casimir forces has experienced an impetus in terms of developing novel theoretical and computational methods to provide new insightsmore » into related phenomena. The understanding of such forces has far reaching consequences as it bridges concepts in materials, atomic and molecular physics, condensed-matter physics, high-energy physics, chemistry, and biology. Our review summarizes major breakthroughs and emphasizes the common origin of van der Waals and Casimir interactions. Progress related to novel ab initio modeling approaches and their application in various systems, interactions in materials with Dirac-like spectra, force manipulations through nontrivial boundary conditions, and applications of van der Waals forces in organic and biological matter are examined. Finally, the outlook of the review is to give the scientific community a materials perspective of van der Waals and Casimir phenomena and stimulate the development of experimental techniques and applications.« less

 7. Moment tensor inversion of recent local moderate sized Van Earthquakes: seismicity and active tectonics of the Van region : Eastern Turkey

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kalafat, D.; Suvarikli, M.; Ogutcu, Z.; Kekovali, K.; Ocal, M. F.; Gunes, Y.; Pinar, A.

  2013-12-01

  The study area of the present research, the Van Region is located at the norththern end of the collision zone between the Anatolia and Arabian plates. Therefore, the southeast border of the Anatolian plate collides with the Arabian plate along the Bitlis Suture Zone. This zone is formed by collision of Arabian and in large scale Eurasian plates at mid-Miocen age. This type of thrust generation as a result of compressional regime extends east-west. The largest recorded earthquakes have all taken place along Southern Turkey (e.g. Lice, 1971; Varto, 1966; Caldiran, 1976). On the 23th of October 2011, an earthquake shook the Van Lake, Eastern Turkey, following a seismic sequence of more than three months in an unprecedented episode for this region characterized by null or low seismicity. The October 23, 2011 Van-Ercis Earthquake (Mw=7.1) was the most devastating resulting in loss of life and destruction. In order to study the aftershocks' activity of this main event, we installed and kept a seismic network of 10 broad-band (BB) stations in the area for an interval of nearly fifteen months. We characterized the seismogenic structure of the zone by calculating a minimum 1-D local velocity model and obtaining precise hypocentre locations. We also calculated fault plane solutions for more than 200 moderate sized earthquakes based on first motion polarities and commonly Moment Tensor Inversion Methods. The seismogenic zone would be localized at aproximately 10 km depth. Generally, the distribution of the important moderate earthquakes and the aftershock distribution shows that the E-W and NE-SW oriented fault segments cause the earthquake activities. Aftershock events are located along the eastern border of Lake Van and mainly between 5 and 10 km depth and disposed in two alignments: a ~E-W-trending alignment that matches with the trace of the Van Trust fault Zone and a NE-trending which could correspond to an structure not previously seen. Selected focal mechanisms show a

 8. A cartography of the van der Waals territories.

  PubMed

  Alvarez, Santiago

  2013-06-28

  The distribution of distances from atoms of a particular element E to a probe atom X (oxygen in most cases), both bonded and intermolecular non-bonded contacts, has been analyzed. In general, the distribution is characterized by a maximum at short E···X distances corresponding to chemical bonds, followed by a range of unpopulated distances--the van der Waals gap--and a second maximum at longer distances--the van der Waals peak--superimposed on a random distribution function that roughly follows a d(3) dependence. The analysis of more than five million interatomic "non-bonded" distances has led to the proposal of a consistent set of van der Waals radii for most naturally occurring elements, and its applicability to other element pairs has been tested for a set of more than three million data, all of them compared to over one million bond distances.

 9. Van Driest transformation and compressible wall-bounded flows

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Huang, P. G.; Coleman, G. N.

  1994-01-01

  The transformation validity question utilizing resulting data from direct numerical simulations (DNS) of supersonic, isothermal cold wall channel flow was investigated. The DNS results stood for a wide scope of parameter and were suitable for the purpose of examining the generality of Van Driest transformation. The Van Driest law of the wall can be obtained from the inner-layer similarity arguments. It was demonstrated that the Van Driest transformation cannot be incorporated to collapse the sublayer and log-layer velocity profiles simultaneously. Velocity and temperature predictions according to the preceding composite mixing-length model were presented. Despite satisfactory congruity with the DNS data, the model must be perceived as an engineering guide and not as a rigorous analysis.

 10. In Vivo Characterization of the Activation and Interaction of the VanR-VanS Two-Component Regulatory System Controlling Glycopeptide Antibiotic Resistance in Two Related Streptomyces Species

  PubMed Central

  Novotna, Gabriela Balikova; Kwun, Min Jung

  2015-01-01

  The VanR-VanS two-component system is responsible for inducing resistance to glycopeptide antibiotics in various bacteria. We have performed a comparative study of the VanR-VanS systems from two streptomyces strains, Streptomyces coelicolor and Streptomyces toyocaensis, to characterize how the two proteins cooperate to signal the presence of antibiotics and to define the functional nature of each protein in each strain background. The results indicate that the glycopeptide antibiotic inducer specificity is determined solely by the differences between the amino acid sequences of the VanR-VanS two-component systems present in each strain rather than by any inherent differences in general cell properties, including cell wall structure and biosynthesis. VanR of S. coelicolor (VanRsc) functioned with either sensor kinase partner, while VanR of S. toyocaensis (VanRst) functioned only with its cognate partner, S. toyocaensis VanS (VanSst). In contrast to VanRsc, which is known to be capable of phosphorylation by acetylphosphate, VanRst could not be activated in vivo independently of a VanS sensor kinase. A series of amino acid sequence modifications changing residues in the N-terminal receiver (REC) domain of VanRst to the corresponding residues present in VanRsc failed to create a protein capable of being activated by VanS of S. coelicolor (VanSsc), which suggests that interaction of the response regulator with its cognate sensor kinase may require a region more extended than the REC domain. A T69S amino acid substitution in the REC domain of VanRst produced a strain exhibiting weak constitutive resistance, indicating that this particular amino acid may play a key role for VanS-independent phosphorylation in the response regulator protein. PMID:26711760

 11. Investigating the Mutagenicity of a Cold Argon-Plasma Jet in an HET-MN Model.

  PubMed

  Kluge, Susanne; Bekeschus, Sander; Bender, Claudia; Benkhai, Hicham; Sckell, Axel; Below, Harald; Stope, Matthias B; Kramer, Axel

  2016-01-01

  So-called cold physical plasmas for biomedical applications generate reactive oxygen and nitrogen species and the latter can trigger DNA damage at high concentrations. Therefore, the mutagenic risks of a certified atmospheric pressure argon plasma jet (kINPen MED) and its predecessor model (kINPen 09) were assessed. Inner egg membranes of fertilized chicken eggs received a single treatment with either the kINPen 09 (1.5, 2.0, or 2.5 min) or the kINPen MED (3, 4, 5, or 10 min). After three days of incubation, blood smears (panoptic May-Grünwald-Giemsa stain) were performed, and 1000 erythrocytes per egg were evaluated for the presence of polychromatic and normochromic nuclear staining as well as nuclear aberrations and binucleated cells (hen's egg test for micronuclei induction, HET-MN). At the same time, the embryo mortality was documented. For each experiment, positive controls (cyclophosphamide and methotrexate) and negative controls (NaCl-solution, argon gas) were included. Additionally, the antioxidant potential of the blood plasma was assessed by ascorbic acid oxidation assay after treatment. For both plasma sources, there was no evidence of genotoxicity, although at the longest plasma exposure time of 10 min the mortality of the embryos exceeded 40%. The antioxidant potential in the egg's blood plasma was not significantly reduced immediately (p = 0.32) or 1 h (p = 0.19) post exposure to cold plasma. The longest plasma treatment time with the kINPen MED was 5-10 fold above the recommended limit for treatment of chronic wounds in clinics. We did not find mutagenic effects for any plasma treatment time using the either kINPen 09 or kINPen MED. The data provided with the current study seem to confirm the lack of a genotoxic potential suggesting that a veterinary or clinical application of these argon plasma jets does not pose mutagenic risks.

 12. Arthur van Gehuchten takes neurology to the movies.

  PubMed

  Aubert, Geneviève

  2002-11-26

  To present the cinematographic production of Arthur Van Gehuchten (1861-1914) and to put this collection into its medical and sociocultural context. The arrival of Edison's Kinetoscope (1891) and Lumière's Cinématographe (1895) provoked the immediate interest of neurologists who foresaw the potential of motion pictures for illustration, research, and teaching. Arthur Van Gehuchten, professor of anatomy and neurology at the Catholic University of Louvain, was trained as a microscopist and a cytologist. From neuroanatomy, he progressively broadened his interest to neurology. Van Gehuchten was an avant-garde teacher, eager to adopt new visual aids. In 1895, he attended the first cinematographic screenings. Medical cinematography was soon brought into disrepute in European academic circles, when films made by the French surgeon Doyen were copied and shown on fairgrounds. Nevertheless, in 1905, Van Gehuchten began to film neurologic patients. He used this technique extensively to demonstrate clinical signs, to illustrate neurologic diseases, and to document functional evolution following surgery. For decades, these films were screened for medical students by Van Gehuchten's successors to the chair of neurology. The original nitrate films (more than 2 hours) have been recently rediscovered. They have been restored by the Royal Belgian Film Archive, where they are the oldest Belgian films. At the beginning of the 20th century, Van Gehuchten built up a collection of moving pictures for teaching purposes. This was one of the first such undertakings. This unique set of films has miraculously survived, and serves as an important archive of nervous diseases and their manifestations prior to the advent of modern therapies.

 13. The Economics of van der Waals Force Engineering

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pinto, Fabrizio

  2008-01-01

  As micro-electro-mechanical system (MEMS) fabrication continues on an ever-decreasing scale, new technological challenges must be successfully negotiated if Moore's Law is to be an even approximately valid model of the future of device miniaturization. Among the most significant obstacles is the existence of strong surface forces related to quantum mechanical van der Waals interatomic interactions, which rapidly diverge as the distance between any two neutral boundaries decreases. The van der Waals force is a contributing factor in several device failures and limitations, including, for instance, stiction and oscillator non-linearities. In the last decade, however, it has been conclusively shown that van der Waals forces are not just a MEMS limitation but can be engineered in both magnitude and sign so as to enable classes of proprietary inventions which either deliver novel capabilities or improve upon existing ones. The evolution of van der Waals force research from an almost exclusively theoretical field in quantum-electro-dynamics to an enabling nanotechnology discipline represents a useful example of the ongoing paradigm shift from government-centered to private-capital funded R&D in cutting-edge physics leading to potentially profitable products. In this paper, we discuss the reasons van der Waals force engineering may lead to the creation of thriving markets both in the short and medium terms by highlighting technical challenges that can be competitively addressed by this novel approach. We also discuss some notable obstacles to the cultural transformation of the academic research community required for the emergence of a functional van der Waals force engineering industry worldwide.

 14. 78 FR 47817 - Parts and Accessories Necessary for Safe Operation; Application for an Exemption From Van Hool N...

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2013-08-06

  ...; Application for an Exemption From Van Hool N.V. and Coach USA AGENCY: Federal Motor Carrier Safety... requests public comment on an application for exemption from Van Hool N.V. and Coach USA (Van Hool/Coach...

 15. Van vleck paramagnetism in orthorhombic TiO2 (Brookite)

  USGS Publications Warehouse

  Senftle, F.E.; Thorpe, A.N.

  1968-01-01

  The magnetic susceptibility of the orthorhombic form of titanium dioxide has been measured from 5 to 300??K. After deducting the temperature-dependent component, which is probably due to defects or impurities, and the free-ion diamagnetic component, the Van Vleck paramagnetism was estimated to be 33??10-6 emu/mole. Comparison is made between this value and the Van Vleck paramagnetism of strontium titanate and the two tetragonal forms of titanium dioxide: rutile and anatase. ?? 1968 The American Physical Society.

 16. Effective field theories for van der Waals interactions

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brambilla, Nora; Shtabovenko, Vladyslav; Tarrús Castellà, Jaume; Vairo, Antonio

  2017-06-01

  Van der Waals interactions between two neutral but polarizable systems at a separation R much larger than the typical size of the systems are at the core of a broad sweep of contemporary problems in settings ranging from atomic, molecular and condensed matter physics to strong interactions and gravity. In this paper, we reexamine the dispersive van der Waals interactions between two hydrogen atoms. The novelty of the analysis resides in the usage of nonrelativistic effective field theories of quantum electrodynamics. In this framework, the van der Waals potential acquires the meaning of a matching coefficient in an effective field theory, dubbed van der Waals effective field theory, suited to describe the low-energy dynamics of an atom pair. It may be computed systematically as a series in R times some typical atomic scale and in the fine-structure constant α . The van der Waals potential gets short-range contributions and radiative corrections, which we compute in dimensional regularization and renormalize here for the first time. Results are given in d space-time dimensions. One can distinguish among different regimes depending on the relative size between 1 /R and the typical atomic bound-state energy, which is of order m α2. Each regime is characterized by a specific hierarchy of scales and a corresponding tower of effective field theories. The short-distance regime is characterized by 1 /R ≫m α2 and the leading-order van der Waals potential is the London potential. We also compute next-to-next-to-next-to-leading-order corrections. In the long-distance regime we have 1 /R ≪m α2. In this regime, the van der Waals potential contains contact terms, which are parametrically larger than the Casimir-Polder potential that describes the potential at large distances. In the effective field theory, the Casimir-Polder potential counts as a next-to-next-to-next-to-leading-order effect. In the intermediate-distance regime, 1 /R ˜m α2, a significantly more complex

 17. Baseline tests of the Volkswagen transporter electric delivery van

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Soltis, R. F.; Mcbrien, E. F.; Bozek, J. M.; Gourash, F.

  1978-01-01

  The Volkswagen Transporter, an electric delivery van, was tested as part of an Energy Research and Development Administration (ERDA) project to characterize the state of the art of electric vehicles. The Volkswagen Transporter is a standard Volkswagen van that has been converted to an electric vehicle. It is powered by a 144-volt traction battery. A direct current (dc) chopper controller, actuated by a conventional accelerator pedal, regulates the voltage or power applied to the 16-kilowatt (21-hp) motor. The braking system uses conventional hydraulic braking in combination with an electric regenerative braking system. The Volkswagen vehicle performance test results are presented.

 18. Curves of growth for van der Waals broadened spectral lines

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Park, C.

  1980-01-01

  Curves of growth are evaluated for a spectral line broadened by the van der Waals interactions during collisions. The growth of the equivalent widths of such lines is shown to be dependent on the product of the perturber density and the 6/10 power of the van der Waals potential coefficient. When the parameter is small, the widths grow as the 1/2 power of the optical depth as they do for the Voigt profile: but when the parameter is large, they grow as 2/3 power and, hence, faster than the Voigt profile. An approximate analytical expression for the computed growth characteristics is given.

 19. NOAA's Van-Based Mobile Atmospheric Emissions Measurement Laboratory

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dube, W. P.; Peischl, J.; Neuman, J. A.; Eilerman, S. J.; Holloway, M.; Roberts, O.; Aikin, K. C.; Ryerson, T. B.

  2015-12-01

  The Chemical Science Division (CSD) mobile atmospheric emissions measurement laboratory is the second and latest of two mobile measurement vans outfitted for atmospheric sampling by the NOAA Earth System Research Laboratory. In this presentation we will describe the modifications made to this vehicle to provide a versatile and relatively inexpensive instrument platform including: the 2 kW 120 volt instrument power system; battery back-up system; data acquisition system; real-time display; meteorological, directional, and position sensor package; and the typical atmospheric emissions instrument package. The van conversion uses commercially available, off-the-shelf components from the marine and RV industries, thus keeping the costs quite modest.

 20. Cold Anisotropically Interacting van der Waals Molecule: TiHe.

  PubMed

  Quiros, Nancy; Tariq, Naima; Tscherbul, Timur V; Kłos, Jacek; Weinstein, Jonathan D

  2017-05-26

  We have used laser ablation and helium buffer-gas cooling to produce titanium-helium van der Waals molecules at cryogenic temperatures. The molecules were detected through laser-induced fluorescence spectroscopy. Ground-state Ti(a^{3}F_{2})-He binding energies were determined for the ground and first rotationally excited states from studying equilibrium thermodynamic properties, and found to agree well with theoretical calculations based on newly calculated ab initio Ti-He interaction potentials, opening up novel possibilities for studying the formation, dynamics, and nonuniversal chemistry of van der Waals clusters at low temperatures.

 1. Description of van der Waals interactions using transformation optics.

  PubMed

  Zhao, Rongkuo; Luo, Yu; Fernández-Domínguez, A I; Pendry, J B

  2013-07-19

  Exact calculation of the van der Waals interaction between closely spaced plasmonic nanoparticles is challenging due to the strong concentration of the electromagnetic fields that takes place at the nanometric gap between them. The technique of transformation optics, capable of mapping a small volume into any desired length scale, enables us to shed physical insight into the intricate behavior of electromagnetic fields in extremely small gaps. Using this theoretical tool, we obtain universal analytical expressions for the van der Waals interactions between spherical nanoparticles made of realistic metals at arbitrary separation.

 2. Cold Anisotropically Interacting van der Waals Molecule: TiHe

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Quiros, Nancy; Tariq, Naima; Tscherbul, Timur V.; Kłos, Jacek; Weinstein, Jonathan D.

  2017-05-01

  We have used laser ablation and helium buffer-gas cooling to produce titanium-helium van der Waals molecules at cryogenic temperatures. The molecules were detected through laser-induced fluorescence spectroscopy. Ground-state Ti (a 3F2)-He binding energies were determined for the ground and first rotationally excited states from studying equilibrium thermodynamic properties, and found to agree well with theoretical calculations based on newly calculated ab initio Ti-He interaction potentials, opening up novel possibilities for studying the formation, dynamics, and nonuniversal chemistry of van der Waals clusters at low temperatures.

 3. ProtoEXIST2: Advanced Wide-field Imaging CZT Detector Development For The HET On The Proposed EXIST Mission

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hong, JaeSub; Allen, B.; Grindlay, J.; Barthelmy, S.; Baker, R.; Gehrels, N.; Cook, W.; Kaye, S.; Harrison, F.

  2010-03-01

  We describe our development of ProtoEXIST2, the advanced CZT imaging detector and wide field telescope prototype for the High Energy Telescope (HET) on the proposed Energetic X-ray Imaging Survey Telescope (EXIST) mission. EXIST is a multi-wavelength Medium class mission which would explore the early Universe using high redshift Gamma-ray Bursts and survey black holes on all scales. ProtoEXIST2 will demonstrate the feasibility of a large scale imaging module (256 cm2) with a close-tiled array of fine pixel (0.6 mm) CZT with a balloon flight test in 2010 or 2011. This second generation close-tiled CZT imager follows ProtoEXIST1, which had a recent successful balloon flight (see Allen et al in this meeting) using the same area CZT detector module (256 cm2) but with larger pixel size (2.5mm). For signal readout and event processing, we use the Direct-Bond (DB) ASIC, developed for the NuSTAR mission to be used in a close-tiled 2 x 2 array of 2x2 cm2 CZT detectors, each with 32x32 pixels. The DB-ASIC is attractive for a large scale implementation of tiled imaging CZT detectors given its low noise and power consumption (70uW/pixel). We are developing readout for the DB-ASIC that incorporates our back-end FPGA readout architecture developed for ProtoEXIST1 in order to accomplish the 256 cm2 detector module area with totally vertical integration (i.e. no auxialliary boards to the sides of the module. This is required to tile large numbers of modules into the very large total area (4.5m^2) proposed for the HET on EXIST. We review the design of the EXIST/HET and its optimum shielding in light of our ProtoEXIST1 balloon flight and our plan for future development of ProtoEXIST3, a final EXIST/HET detector module that would incorporate a still lower power version of the DB ASIC.

 4. Transcriptional regulation of the vanillate utilization genes (vanABK Operon) of Corynebacterium glutamicum by VanR, a PadR-like repressor.

  PubMed

  Morabbi Heravi, Kambiz; Lange, Julian; Watzlawick, Hildegard; Kalinowski, Jörn; Altenbuchner, Josef

  2015-03-01

  Corynebacterium glutamicum is able to utilize vanillate, the product of lignin degradation, as the sole carbon source. The vanillate utilization components are encoded by the vanABK operon. The vanA and vanB genes encode the subunits of vanillate O-demethylase, converting vanillate to protocatechuate, while VanK is the specific vanillate transporter. The vanABK operon is regulated by a PadR-type repressor, VanR. Heterologous gene expression and variations of the vanR open reading frame revealed that the functional VanR contains 192 residues (21 kDa) and forms a dimer, as analyzed by size exclusion chromatography. In vivo, ferulate, vanillin, and vanillate induced PvanABK in C. glutamicum, while only vanillate induced the activity of PvanABK in Escherichia coli lacking the ferulate catabolic system. Differential scanning fluorimetry verified that vanillate is the only effector of VanR. Interaction between the PvanABK DNA fragment and the VanR protein had an equilibrium dissociation constant (KD) of 15.1 ± 1.7 nM. The VanR-DNA complex had a dissociation rate constant (Kd) of (267 ± 23) × 10(-6) s(-1), with a half-life of 43.5 ± 3.6 min. DNase I footprinting localized the VanR binding site at PvanABK, extending from +9 to +45 on the coding strand. Deletion of the nucleotides +18 to +27 inside the VanR binding site rendered PvanABK constitutive. Fusion of the T7 promoter and the wild-type VanR operator, as well as its shortened versions, indicated that the inverted repeat AACTAACTAA(N4)TTAGGTATTT is the specific VanR binding site. It is proposed that the VanR-DNA complex contains two VanR dimers at the VanR operator. Copyright © 2015, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.

 5. Conversion of Chemical Reaction Energy into Useful Work in the Van't Hoff Equilibrium Box

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bazhin, N. M.; Parmon, V. N.

  2007-01-01

  The ideal van't Hoff equilibrium box is described in detail. It shows that van't Hoff equilibrium box divided in two parts can simultaneously produce heat and useful work without violation of the first law of thermodynamics.

 6. Twelve-Month Evaluation of UPS Diesel Hybrid Electric Delivery Vans

  SciTech Connect

  Lammert, M.

  2009-12-01

  Results of an NREL study of a parallel hybrid electric-diesel propulsion system in United Parcel Service-operated delivery vans show that the hybrids had higher fuel economy than standard diesel vans.

 7. Conversion of Chemical Reaction Energy into Useful Work in the Van't Hoff Equilibrium Box

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bazhin, N. M.; Parmon, V. N.

  2007-01-01

  The ideal van't Hoff equilibrium box is described in detail. It shows that van't Hoff equilibrium box divided in two parts can simultaneously produce heat and useful work without violation of the first law of thermodynamics.

 8. 77 FR 54646 - Culturally Significant Objects Imported for Exhibition Determinations: “Becoming Van Gogh”

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2012-09-05

  ... Imported for Exhibition Determinations: ``Becoming Van Gogh'' SUMMARY: Notice is hereby given of the... objects to be included in the exhibition ``Becoming Van Gogh,'' imported from abroad for temporary...

 9. VanA and VanB Positive Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus Among Clinical Isolates in Shiraz, South of Iran

  PubMed Central

  Saadat, Sareh; Solhjoo, Kavous; Norooz-Nejad, Mohammad-Javad; Kazemi, Akbar

  2014-01-01

  Objective The purpose of this study was to determine the prevalence of vancomycin-resistant Staphylococcus aureus isolated from clinical samples in Shiraz hospitals. Methods From March to December 2012, 100 S. aureus isolates (mainly from wound and blood) were collected from three hospitals in Shiraz, south of Iran. After identification of Staphylococcus aureus by biochemical, microbiological and molecular methods, antibiotic susceptibility testing was performed by Kirby-Bauer disc diffusion test for 13 different antibiotics. Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus isolates were determined by vancomycin agar screening test and PCR for vancomycin resistant genes (vanA and vanB). Results The lowest and highest resistance was seen for quinupristin-dalfopristin (n=1) and ampicillin (n=95), respectively. Vancomycin agar screening test showed that 37 isolates can grow on these media. Further study by PCR also detected vanA and/or vanB genes in all of these strains. Also, 19 isolates showed either vanA or vanB but were susceptible according to vancomycin agar screening test. In total, vanA and vanB resistant genes were detected in 34% and 37% of clinical isolates, respectively. Conclusion The results showed that the frequency of vancomycin resistance genes (vanA, vanB) is very high in Staphylococcus aureus strains isolated from patients in south of Iran. Thus, urgent interventions are needed to keep the emergence and transmission of these isolates to a minimum. PMID:25337309

 10. Genomic and expression analysis of the vanG-like gene cluster of Clostridium difficile.

  PubMed

  Peltier, Johann; Courtin, Pascal; El Meouche, Imane; Catel-Ferreira, Manuella; Chapot-Chartier, Marie-Pierre; Lemée, Ludovic; Pons, Jean-Louis

  2013-07-01

  Primary antibiotic treatment of Clostridium difficile intestinal diseases requires metronidazole or vancomycin therapy. A cluster of genes homologous to enterococcal glycopeptides resistance vanG genes was found in the genome of C. difficile 630, although this strain remains sensitive to vancomycin. This vanG-like gene cluster was found to consist of five ORFs: the regulatory region consisting of vanR and vanS and the effector region consisting of vanG, vanXY and vanT. We found that 57 out of 83 C. difficile strains, representative of the main lineages of the species, harbour this vanG-like cluster. The cluster is expressed as an operon and, when present, is found at the same genomic location in all strains. The vanG, vanXY and vanT homologues in C. difficile 630 are co-transcribed and expressed to a low level throughout the growth phases in the absence of vancomycin. Conversely, the expression of these genes is strongly induced in the presence of subinhibitory concentrations of vancomycin, indicating that the vanG-like operon is functional at the transcriptional level in C. difficile. Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC-HPLC) and MS analysis of cytoplasmic peptidoglycan precursors of C. difficile 630 grown without vancomycin revealed the exclusive presence of a UDP-MurNAc-pentapeptide with an alanine at the C terminus. UDP-MurNAc-pentapeptide [d-Ala] was also the only peptidoglycan precursor detected in C. difficile grown in the presence of vancomycin, corroborating the lack of vancomycin resistance. Peptidoglycan structures of a vanG-like mutant strain and of a strain lacking the vanG-like cluster did not differ from the C. difficile 630 strain, indicating that the vanG-like cluster also has no impact on cell-wall composition.

 11. Experimental Testing of a Van De Graaff Generator as an Electromagnetic Pulse Generator

  DTIC Science & Technology

  2016-07-01

  EXPERIMENTAL TESTING OF A VAN DE GRAAFF GENERATOR AS AN ELECTROMAGNETIC PULSE GENERATOR THESIS...protection in the United States AFIT-ENP-MS-16-S-075 EXPERIMENTAL TESTING OF A VAN DE GRAAFF GENERATOR AS AN ELECTROMAGNETIC PULSE GENERATOR...RELEASE; DISTRIBUTION UNLIMITED. AFIT-ENP-MS-16-S-075 EXPERIMENTAL TESTING OF A VAN DE GRAAFF GENERATOR AS AN ELECTROMAGNETIC PULSE GENERATOR

 12. Ellis–Van Creveld syndrome in siblings: A rare case report

  PubMed Central

  Gokulraj, Sabitha; Mohan, N.; Raj, J. Babususai; Ahamed, S. Yasmeen; Arokiaraj, C. J. Stephen; Subbulakshmi, A. Cicilia

  2016-01-01

  Ellis–Van Creveld syndrome or chondroectodermal dysplasia is a rare autosomal recessive disorder presenting several skeletal manifestations and congenital heart malformations. Ellis–Van Creveld syndrome comprises of a tetrad of clinical manifestations of chondrodysplasia, polydactyly, ectodermal dysplasia, and cardiac defects. Here, we are presenting a very rare case of Ellis–Van Creveld syndrome in siblings. PMID:27829775

 13. View west along Lower Raceway, Van Houten Street, with (left ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  View west along Lower Raceway, Van Houten Street, with (left to right) Congdon Mill, Phoenix Mill, and Fabricolor Mill (a.k.a., Industry Mill, HAER No. NJ-15) - Great Falls/S. U. M. Power Canal System, Paterson, Passaic County, NJ

 14. Van der Waals forces in pNRQED

  SciTech Connect

  Shtabovenko, Vladyslav

  2016-01-22

  We report on the calculation of electromagnetic van der Waals forces [1] between two hydrogen atoms using non-relativistic effective field theories (EFTs) of QED for large and small momentum transfers with respect to the intrinsic energy scale of the hydrogen atom. Our results reproduce the well known London and Casimir-Polder forces.

 15. 76 FR 13192 - Mark E. Van Wormer: Debarment Order

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2011-03-10

  ... BOTOX for use in treatment of forehead wrinkles. However, during that time he knowingly used TRI-toxin, an unapproved botulinum toxin type A product, that he purchased from Toxin Research International, Inc. (TRI), a company in Tucson, AZ. Dr. Van Wormer purchased approximately 20 vials of the TRI-toxin...

 16. The Evaluation of the Parameters in the van Deemter Equation.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Moody, Harvey W.

  1982-01-01

  Describes experiment expanding on principles behind measuring efficiency of chromatographic columns and allowing calculation of parameters in the van Deemter equation. Easily accomplished in a three-hour period using a gas chromatograph in which gas flow can be changed and measured. Mathematical solutions can be attained with programmable…

 17. Heath Van Essen - Clean Water Act Public Notice

  EPA Pesticide Factsheets

  The EPA is providing notice of a proposed Administrative Penalty Assessment against Heath Van Essen, Respondent, an individual who owns or operates an animal feeding operation (“Facility”) that is located in Section 27 of Township 98 North, Range 47 West,

 18. Van Allen Probes Science Gateway: A Centralized Data Access Point

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Romeo, G.; Barnes, R. J.; Ukhorskiy, A. Y.; Sotirelis, T.; Stephens, G. K.; Kessel, R.; Potter, M.

  2015-12-01

  The Van Allen Probes Science Gateway acts a centralized interface to the instrument Science Operation Centers (SOCs), provides mission planning tools, and hosts a number of science related activities such as the mission bibliography. Most importantly, the Gateway acts as the primary site for processing and delivering the Van Allen Probes Space Weather data to users. Over the past years, the web-site has been completely redesigned with the focus on easier navigation and improvements of the existing tools such as the orbit plotter, position calculator and magnetic footprint tool. In addition, a new data plotting facility has been added. Based on HTML5, which allows users to interactively plot Van Allen Probes science and space weather data. The user can tailor the tool to display exactly the plot they wish to see and then share this with other users via either a URL or by QR code. Various types of plots can be created, including, simple time series, data plotted as a function of orbital location, and time versus L-Shell, capability of visualizing data from both probes (A & B) on the same plot. In cooperation with all Van Allen Probes Instrument SOCs, the Science Gateway will soon be able to serve higher level data products (Level 3), and to visualize them via the above mentioned HTML5 interface. Users will also be able to create customized CDF files on the fly.

 19. Statistical complexity, virial expansion, and van der Waals equation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pennini, F.; Plastino, A.

  2016-09-01

  We investigate the notion of LMC statistical complexity with regards to a real gas and in terms of the second virial coefficient. The ensuing results are applied to the van der Waals equation. Interestingly enough, one finds a complexity-interpretation for the associated phase transition.

 20. Oral abnormalities in the Ellis-van Creveld syndrome.

  PubMed

  Babaji, Prashant

  2010-01-01

  Ellis-van Creveld (EvC) syndrome is an autosomal recessive disorder, mainly affecting the ectodermal components such as, enamel, nail, and hair. The gene for EvC syndrome is located on chromosome 4p16. Patients with EvC syndrome characteristically presents with congenitally missing teeth, abnormal frenal attachment, microdontia, and hexadactyly.

 1. Aldo van Eyck's Playgrounds: Aesthetics, Affordances, and Creativity.

  PubMed

  Withagen, Rob; Caljouw, Simone R

  2017-01-01

  After World War II, the Dutch architect Aldo van Eyck developed hundreds of playgrounds in the city of Amsterdam. These public playgrounds were located in parks, squares, and derelict sites, and consisted of minimalistic aesthetic play equipment that was supposed to stimulate the creativity of children. Over the last decades, these playgrounds have been studied by sociologists, theorists of art and architecture, and psychologists. Adopting an ecological approach to the human environment, it is argued that the abstract forms of van Eyck's play sculptures indeed stimulate the creativity of the child. Whereas a slide or a swing almost dictates what a child is supposed to do, van Eyck's play equipment invites the child to actively explore the numerous affordances (action possibilities) it provided. However, it is argued that the standardization (e.g., equal distances between blocks or bars) that tends to characterize van Eyck' play equipment has negative effects on the playability. This standardization, which was arguably the result of the aesthetic motives of the designer, might be appealing to children when simply looking at the equipment, but it is not of overriding importance to them when playing in it. Indeed, a recent study indicates that the affordances provided by messy structures appear to have a greater appeal to playing children.

 2. Nonadiabatic corrections to the van der Waals potential

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Au, C. K.

  1988-01-01

  Closed-form expressions are derived for the finite-mass nonadiabatic corrections to the van der Waals potential in the electric-dipole approximations in terms of London-analog two-center atomic spectral sums. The nonadiabatic corrections to all orders at threshold energy and also those with first-order energy dependence are given.

 3. PIXE facility at Jordan Van-de-Graaff accelerator

  SciTech Connect

  Saleh, N.; Hallak, A.; Al-Saleh, K.; Arafah, D.E.

  1986-01-01

  Particle Induced X-ray Emission (PIXE) set-up was constructed and optimized for routine elemental analysis at the University of Jordan Van de Graaff accelerator (JOVAC). Some important features of the system are described. Testing was carried out using some standards. Applications to Jordanian currencies are discussed.

 4. Van Vleck from Spectroscopy to Susceptibilities: Kuhn Losses Regained

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Janssen, Michel

  2011-03-01

  As a young assistant professor in Minneapolis, John H. Van Vleck spent much of his time between 1923 and 1926 writing a book-length Bulletin for the National Research Council. As its title, Quantum Principles and Line Spectra, suggests, the book focuses almost exclusively on spectroscopy, the core pursuit of the old quantum theory. By the time it finally appeared in 1926, the old quantum theory had given way to the new quantum mechanics. Van Vleck soon realized that matrix mechanics reinstated some well-confirmed results of the classical theory of susceptibilities that had been lost in the old quantum theory. In the history and philosophy of science literature, such losses are called 'Kuhn losses'. Using mathematical techniques similar to those presented in his NRC Bulletin, Van Vleck started to work on the theory of susceptibilities. In 1929, now a full professor in Madison, he began writing another book, which appeared in 1932 and has become a classic: The Theory of Electric and Magnetic Susceptibilities. In this talk I follow Van Vleck's trajectory from spectroscopy to susceptibilities and examine how his two books reflect and helped shape research traditions.The talk is based on joint work with Charles Midwinter.

 5. Wnt signalling: a moving picture emerges from van gogh.

  PubMed

  Heisenberg, Carl-Philipp; Tada, Masazumi

  2002-02-19

  Recent studies on vertebrate homologues of the van gogh/strabismus (vang/stbm) gene, a key player in planar cell polarity signalling in Drosophila, show that vang/stbm is involved in patterning and morphogenesis during vertebrate gastrulation where it modulates two distinct Wnt signals.

 6. Letters from a suicide: Van Gogh and his sister.

  PubMed

  Lester, David

  2010-04-01

  An analysis of trends over a 3-yr. period in the letters of Vincent Van Gogh to his sister as the time of his suicide approached identified 8 trends, including an increase in words concerned with anxiety and words concerned with the past.

 7. Research at the BNL Tandem Van de Graaff Facility, 1980

  SciTech Connect

  Not Available

  1981-03-01

  Research programs at the Brookhaven Van de Graaff accelerators are summarized. Major accomplishments of the laboratory are discussed including quasielastic reactions, high-spin spectroscopy, yrast spectra, fusion reactions, and atomic physics. The outside user program at the Laboratory is discussed. Research proposed for 1981 is outlined. (GHT)

 8. Excited nucleon as a van der Waals system of partons

  SciTech Connect

  Jenkovszky, L. L.; Muskeyev, A. O. Yezhov, S. N.

  2012-06-15

  Saturation in deep inelastic scattering (DIS) and deeply virtual Compton scattering (DVCS) is associated with a phase transition between the partonic gas, typical of moderate x and Q{sup 2}, and partonic fluid appearing at increasing Q{sup 2} and decreasing Bjorken x. We suggest the van der Waals equation of state to describe properly this phase transition.

 9. James Van Allen and His Namesake NASA Mission

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Baker, D. N.; Hoxie, V. C.; Jaynes, A.; Kale, A.; Kanekal, S. G.; Li, X.; Reeves, G. D.; Spence, H. E.

  2013-12-01

  In many ways, James A. Van Allen defined and "invented" modern space research. His example showed the way for government-university partners to pursue basic research that also served important national and international goals. He was a tireless advocate for space exploration and for the role of space science in the spectrum of national priorities.

 10. A. E. van Vogt's "Unreality" and Formula Writing.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Drake, H. L.

  A. E. van Vogt's theory of "unreality" explains in part how he has become so prolific in a literary genre--science fiction/science fantasy--which only recently has experienced a rise in popularity. His theory states that the science fictional sentence must have in it something that requires a contribution from the reader. If the author…

 11. 1. Photocopy of woodengraving by Van Vleck & Keith from ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  1. Photocopy of wood-engraving by Van Vleck & Keith from a photograph by Shireff of Higgins' Daguerrian Rooms, Sacramento, with figures, etc. touched up by Nahl & Brothers. Illustration from The Californian Farmer, July 4, 1862. STANFORD HOUSE BY SETH BABSON, VIEW FROM THE NORTHEAST - Leland Stanford House, 800 N Street, Sacramento, Sacramento County, CA

 12. Asteroid 4296 Van Woerkom: A Newly Discovered Asynchronous Binary

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Odden, Caroline E.; Caso, Maria; Dettorre, Christopher; Dial, Preston J.; Hoang, Kaitlin; Lazar, Travor T.; Morss, Paige P.; Mundra, Akshay R.; Naiyapatana, Abhichana; Rooney, Morgan; Pravec, Petr; Benishek, Vladimir; Klinglesmith, Dan; Pilcher, Frederick

  2017-07-01

  We report that asteroid 4296 van Woerkom is a binary asteroid. Lightcurve analysis for images taken from 2016 November through December reveals a primary rotational period of 2.80868 ± 0.00005 h and a secondary orbital period of 26.22 ± 0.01 h.

 13. The Evolving Space Weather System—Van Allen Probes Contribution

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zanetti, L. J.; Mauk, B. H.; Fox, N. J.; Barnes, R. J.; Weiss, M.; Sotirelis, T. S.; Raouafi, N.-E.; Kessel, R. L.; Becker, H. N.

  2014-10-01

  The overarching goal and purpose of the study of space weather is clear—to understand and address the issues caused by solar disturbances on humans and technological systems. Space weather has evolved in the past few decades from a collection of concerned agencies and researchers to a critical function of the National Weather Service of NOAA. The general effects have also evolved from the well-known telegraph disruptions of the mid-1800s to modern day disturbances of the electric power grid, communications and navigation, human spaceflight and spacecraft systems. The last two items in this list, and specifically the effects of penetrating radiation, were the impetus for the space weather broadcast implemented on NASA's Van Allen Probes' twin pair of satellites, launched in August of 2012 and orbiting directly through Earth's severe radiation belts. The Van Allen Probes mission, formerly the Radiation Belt Storm Probes (RBSP), was renamed soon after launch to honor the discoverer of Earth's radiation belts at the beginning of the space age, the late James Van Allen (the spacecraft themselves are still referred to as RBSP-A and RBSP-B). The Van Allen Probes are one part of NASA's Living With a Star program formulated to advance the scientific understanding of the connection between solar disturbances, the resulting heliospheric conditions, and their effects on the geospace and Earth environment.

 14. MTR BASEMENT. WORKERS (DON ALVORD AND CYRIL VAN ORDEN OF ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  MTR BASEMENT. WORKERS (DON ALVORD AND CYRIL VAN ORDEN OF PHILLIPS PETROLEUM CO.) POSE FOR GAMMA IRRADIATION EXPERIMENT IN MTR CANAL. CANS OF FOOD WILL BE LOWERED TO CANAL BOTTOM, WHERE SPENT MTR FUEL ELEMENTS EMIT GAMMA RADIATION. INL NEGATIVE NO. 11746. Unknown Photographer, 8/20/1954 - Idaho National Engineering Laboratory, Test Reactor Area, Materials & Engineering Test Reactors, Scoville, Butte County, ID

 15. 17. Photocopy of photograph (from collection of Charles van Ravenswaay) ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  17. Photocopy of photograph (from collection of Charles van Ravenswaay) Photographer unknown, ca. 1870 WEST FRONT, TAKEN FROM STEEPLE OF PRESBYTERIAN CHURCH DIRECTLY ACROSS MAIN STREET. TO RIGHT OF THESPIAN HALL, FACING ON VINE STREET, IS BAPTIST CHURCH WITH ORIGINAL STEEPLE - Thespian Hall, Fifth & Vine Streets, Boonville, Cooper County, MO

 16. Aldo van Eyck’s Playgrounds: Aesthetics, Affordances, and Creativity

  PubMed Central

  Withagen, Rob; Caljouw, Simone R.

  2017-01-01

  After World War II, the Dutch architect Aldo van Eyck developed hundreds of playgrounds in the city of Amsterdam. These public playgrounds were located in parks, squares, and derelict sites, and consisted of minimalistic aesthetic play equipment that was supposed to stimulate the creativity of children. Over the last decades, these playgrounds have been studied by sociologists, theorists of art and architecture, and psychologists. Adopting an ecological approach to the human environment, it is argued that the abstract forms of van Eyck’s play sculptures indeed stimulate the creativity of the child. Whereas a slide or a swing almost dictates what a child is supposed to do, van Eyck’s play equipment invites the child to actively explore the numerous affordances (action possibilities) it provided. However, it is argued that the standardization (e.g., equal distances between blocks or bars) that tends to characterize van Eyck’ play equipment has negative effects on the playability. This standardization, which was arguably the result of the aesthetic motives of the designer, might be appealing to children when simply looking at the equipment, but it is not of overriding importance to them when playing in it. Indeed, a recent study indicates that the affordances provided by messy structures appear to have a greater appeal to playing children. PMID:28725208

 17. [Interview with Professor Reinhilde Jacobs. Interview by Th van Nuijs].

  PubMed

  Jacobs, Reinhilde

  2007-01-01

  Th. van Nuijs, chief editor of the Revue Belge de Médecine Dentaire, interviews professor Reinhilde Jacobs. R. Jacobs is professor of dento-maxillo-facial radiology and radioprotection at the Catholic University of Leuven. She is also head of the Oral Imaging Centre at the same university.

 18. 46 CFR 194.10-15 - Magazine van construction.

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Magazine van construction. 194.10-15 Section 194.10-15 Shipping COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) OCEANOGRAPHIC RESEARCH VESSELS HANDLING, USE, AND CONTROL OF EXPLOSIVES AND OTHER HAZARDOUS MATERIALS Magazines § 194.10-15 Magazine...

 19. 46 CFR 194.10-15 - Magazine van construction.

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-10-01

  ... 46 Shipping 7 2012-10-01 2012-10-01 false Magazine van construction. 194.10-15 Section 194.10-15 Shipping COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) OCEANOGRAPHIC RESEARCH VESSELS HANDLING, USE, AND CONTROL OF EXPLOSIVES AND OTHER HAZARDOUS MATERIALS Magazines § 194.10-15 Magazine...

 20. 46 CFR 194.10-15 - Magazine van construction.

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-10-01

  ... 46 Shipping 7 2014-10-01 2014-10-01 false Magazine van construction. 194.10-15 Section 194.10-15 Shipping COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) OCEANOGRAPHIC RESEARCH VESSELS HANDLING, USE, AND CONTROL OF EXPLOSIVES AND OTHER HAZARDOUS MATERIALS Magazines § 194.10-15 Magazine...

 1. 46 CFR 194.10-15 - Magazine van construction.

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-10-01

  ... 46 Shipping 7 2011-10-01 2011-10-01 false Magazine van construction. 194.10-15 Section 194.10-15 Shipping COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) OCEANOGRAPHIC RESEARCH VESSELS HANDLING, USE, AND CONTROL OF EXPLOSIVES AND OTHER HAZARDOUS MATERIALS Magazines § 194.10-15 Magazine...

 2. 46 CFR 194.10-15 - Magazine van construction.

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-10-01

  ... 46 Shipping 7 2013-10-01 2013-10-01 false Magazine van construction. 194.10-15 Section 194.10-15 Shipping COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) OCEANOGRAPHIC RESEARCH VESSELS HANDLING, USE, AND CONTROL OF EXPLOSIVES AND OTHER HAZARDOUS MATERIALS Magazines § 194.10-15 Magazine...

 3. Evolution of alkaline lakes - Lake Van case study

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tillman Meyer, Felix; Viehberg, Finn; Bahroun, Sonya; Wolf, Annabel; Immenhauser, Adrian; Kwiecien, Ola

  2017-04-01

  Lake Van in Eastern Anatolia (Turkey) is the largest terminal soda lake on Earth. The lake sedimentary profile covers ca. 600 ka (Stockhecke et al. 2014) Based on lithological changes, the presence of freshwater microfossils and close-to-freshwater pH value in the pore water, members of ICDP PALEOVAN concluded that Lake Van might have started as an open lake. Here we show paleontological and geochemical evidence in favour of this idea and constrain the time, when Lake Van likely transformed into a closed lake. Additionally we provide the first conceptual model of how this closure may have happened. Our archives of choice are inorganic and biogenic carbonates, separated by wet sieving. We identified microfossil assemblages (fraction > 125 µm) and performed high-resolution oxygen isotope (delta18O) and elemental (Mg/Ca, Sr/Ca) analyses of the fraction < 63 µm assuming that it represents only carbonates precipitating in the water column. Microfossil assemblage consists of three different species of ostracods (Candona spp, Loxoconcha sp, Amnicythere spp.), diatoms, gastropods and bivalves. Brakish-water ostracods, Loxoconcha sp and Amnicythere sp occur more often after 530 ka. Additionaly, Loxoconcha sp is a shallow-water species relaying on plants growing in the photic zone as food supply. These two aspects point to an increasing salinity in a shallowing lake. The delta18O values of inorganic carbonates are relatively low during the initial phase of Lake Van and increase abruptly (ca. 7‰) after 530 ka BP. At approximately the same time combination of Sr/Ca and Mg/Ca data suggest first occurrence of aragonite. Again, these findings suggest geochemical changes of the lake water concurrent with transition documented by microfossils. Comparison between Lake Van and Lake Ohrid (Lacey et al. 2016) delta18O data, precludes regional climate change (e.g.: increased evaporation) as the main driver of observed changes. With no evidence for increased volcanic or tectonic

 4. Did Van Gogh have Ménière's disease?

  PubMed

  Martin, C

  2011-09-01

  Very surprising diagnoses have sometimes been made of the illness from which Vincent van Gogh suffered. Most of them can be safely ignored; the diagnosis of Ménière's disease, however, put forward by K. I. Arenberg, deserves attention. This diagnosis was first criticized in a doctoral thesis in 1992 in the university of Saint-Etienne (France), and again in a book published by Henri André Martin in 1994, and the present study is based on these. Analyzing van Gogh's pathology presupposes awareness of the family context in which he lived, his eventful life, his artistic career and of his correspondence, which notably provides no support for a diagnosis of Ménière's disease. Analysis, indeed, enables Ménière's disease to be categorically eliminated in favor of temporal epilepsy, as confirmed in 1956 by Gastaut following the diagnosis initially made half a century earlier by Dr Rey. Van Gogh's illness is an example of the contradictory changes in affect, behavior and personality to be observed in epileptic patients. Absinth intoxication doubtless aggravated van Gogh's epilepsy and may account for certain prolonged episodes of confusion. It would be wrong, however, to speak of alcoholic dementia rather than of a probable epileptic psychosis or other pathology such as hallucinatory psychosis, or delirious attack, either isolated or related to late-onset schizophrenia. Apart from certain episodes of severe mental disorder, however, van Gogh's exceptional creativity was maintained up to the very end. Like any other artist, his temperament was expressed in his art, exalted rather than impaired by his illness. Copyright © 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 5. Detection of seasonal asymptomatic dermatophytes in Van cats

  PubMed Central

  Ilhan, Ziya; Karaca, Mehmet; Ekin, Ismail Hakki; Solmaz, Hasan; Akkan, Hasan Altan; Tutuncu, Mehmet

  2016-01-01

  The Van cat is a domestic landrace found in the Van province of eastern Turkey. In this study, we aimed to determine the seasonal carriage of dermatophytes in Van cats without clinical lesions. A total of 264 hair specimens were collected from clinically healthy cats in and around the Van Province. Of these samples, 30.3% were obtained in spring, 30.6% in summer, 16.6% in autumn, and 22.3% in winter; 45.1% of samples were from male cats and the rest from female ones. Of the studied cats, 118 were younger than 1 year, 78 were 1–3 years old, and 68 were older than 3 years. The specimens were subjected to direct microscopic examination with 15% potassium hydroxide and cultured on Sabouraud dextrose agar and dermatophyte test medium supplemented with cycloheximide and chloramphenicol. Dermatophyte identification was carried out based on macroscopic and microscopic colony morphology, urease activities, in vitro hair perforation test, growth at 37 °C, and pigmentation on corn meal agar. Dermatophytes were isolated from 19 (7.1%) of the 264 specimens examined. The most frequently isolated fungi were Trichophyton terrestre (4.1%), followed by Microsporum gypseum (1.1%), M. nanum (1.1%), and T. mentagrophytes (0.7%), and these fungi may represent a health risk for humans in contact with clinically healthy Van cats. M. canis was not isolated from any of the specimens. Our results show no significant (p > 0.05) association between carriage of dermatophytes and the gender of cats. The carriage rate of dermatophytes was high in spring and winter, and the only possible risk factor for infection was age of the animal. PMID:26887249

 6. Investigating the Mutagenicity of a Cold Argon-Plasma Jet in an HET-MN Model

  PubMed Central

  Bender, Claudia; Benkhai, Hicham; Sckell, Axel; Below, Harald; Stope, Matthias B.; Kramer, Axel

  2016-01-01

  Objective So-called cold physical plasmas for biomedical applications generate reactive oxygen and nitrogen species and the latter can trigger DNA damage at high concentrations. Therefore, the mutagenic risks of a certified atmospheric pressure argon plasma jet (kINPen MED) and its predecessor model (kINPen 09) were assessed. Methods Inner egg membranes of fertilized chicken eggs received a single treatment with either the kINPen 09 (1.5, 2.0, or 2.5 min) or the kINPen MED (3, 4, 5, or 10 min). After three days of incubation, blood smears (panoptic May-Grünwald-Giemsa stain) were performed, and 1000 erythrocytes per egg were evaluated for the presence of polychromatic and normochromic nuclear staining as well as nuclear aberrations and binucleated cells (hen’s egg test for micronuclei induction, HET-MN). At the same time, the embryo mortality was documented. For each experiment, positive controls (cyclophosphamide and methotrexate) and negative controls (NaCl-solution, argon gas) were included. Additionally, the antioxidant potential of the blood plasma was assessed by ascorbic acid oxidation assay after treatment. Results For both plasma sources, there was no evidence of genotoxicity, although at the longest plasma exposure time of 10 min the mortality of the embryos exceeded 40%. The antioxidant potential in the egg’s blood plasma was not significantly reduced immediately (p = 0.32) or 1 h (p = 0.19) post exposure to cold plasma. Conclusion The longest plasma treatment time with the kINPen MED was 5–10 fold above the recommended limit for treatment of chronic wounds in clinics. We did not find mutagenic effects for any plasma treatment time using the either kINPen 09 or kINPen MED. The data provided with the current study seem to confirm the lack of a genotoxic potential suggesting that a veterinary or clinical application of these argon plasma jets does not pose mutagenic risks. PMID:27584003

 7. Bewegingshinder van Impactbeschermingsmiddelen voor de ME van de KMar (Restriction of Movement of Impact Protective Clothing for the Anti-Riot Squad of the Dutch Military Police)

  DTIC Science & Technology

  2007-12-01

  impactbeschermingsmiddelen voor de ME van de KMar Resultaten van ergonomi etesten die uitgevoerd zijn met irnpactbeschermingsmiddelen...testen van fysieke ergonomie bestaat voor deze kledingpakketten, heeft bet KPU-bedrijf TNO gevraagd hiernaar onderzoek te doen. TNO heeft al vaker voor...testen: ’V-Top’ en ’KLPD nieuwe kleding’. TNO heeft verschillende testen uitgevoerd om de kledingpakketten te beoordelen op fysieke ergonomie . TNO

 8. Obituary: Thomas C. Van Flandern (1940-2009)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dunham, David; Slabinski, Victor

  2011-12-01

  Dr. Thomas Charles Van Flandern, an expert in celestial mechanics and cosmology, died January 9, 2009 in Seattle, Washington, of colon cancer. He was 68. Van Flandern was an astronomer at the U.S. Naval Observatory from 1963 to 1983. He developed software to predict and analyze lunar occultations to improve lunar orbital and fundamental star catalog data. In later years he championed increasingly controversial theories. But his 1978 prediction that some asteroids have natural satellites, which was almost universally rejected, was verified when the Galileo spacecraft photographed Dactyl, a satellite of (243) Ida, during its flyby in 1993. Besides astronomy and computers, he had strong interests in biochemistry and nutrition, and he ran a business selling personal computers in the 1980s. Tom Van Flandern was born June 26, 1940 in Cleveland, Ohio, the first child of Robert F. Van Flandern and Anna Mary Haley. His father, a police officer, left the family when Tom Van Flandern was 5. His mother died when he was 16; he and his siblings then lived with their grandmother, Margery Jobe, until he went to college. Tom Van Flandern became interested in astronomy as a child. He used his first telescope, purchased with newspaper delivery earnings, to observe lunar occultations, and then learned how to predict them, sparking a life-long passion for dynamical astronomy. While attending St. Ignatius High School, Van Flandern and fellow student Thomas Petrie organized the Cleveland Moonwatch team to observe the first artificial satellites, the only team without an adult organizer. In 1958, Tom Van Flandern entered Xavier University where he led the Cincinnati Moonwatch team. He learned computer programming at a summer job with General Electric and wrote software to calculate "look angles" from orbital elements. The Cincinnati team became a top producer of observations using these predictions. Tom obtained a B.S. in mathematics from Xavier in 1962. He spent the next year at

 9. Obituary: Leon Van Speybroeck, 1935-2002

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gorenstein, Paul; Tananbaum, Harvey Dale

  2003-12-01

  Leon Van Speybroeck, a master designer of X-ray telescope mirrors and the telescope scientist for the Chandra X-ray Observatory, died in Newton, Massachusetts, on 25 December 2002, shortly after learning that he had metastatic melanoma. Leon was born on 27 August 1935 in Wichita, Kansas. His father, Paul, was Assistant Treasurer and head of the accounting department at Beech Aircraft, and his mother, Anna Florence (Utley), was a homemaker. Both parents died in 1996. Leon's younger sister, Saundra, is a nurse and his younger brother, John, is a surgeon. Leon received a BS in 1957 and a PhD in 1965, both in physics, from MIT. His PhD thesis, ``Elastic Electron-Deuteron Scattering at High Momentum Transfer," was carried out under the supervision of Henry Kendall and Jerome Friedman. Leon spent two more years at MIT as a research associate. In 1967, he was hired by American Science and Engineering (AS&E) in Cambridge, Massachusetts, and joined the X-ray astronomy group led by Riccardo Giacconi, who received the 2002 Nobel Prize in Physics for contributions to astrophysics that led to the discovery of cosmic X-ray sources. Leon soon became involved in the design and construction of high-resolution, grazing-incidence X-ray telescopes, starting with the Apollo Telescope Mount flown on NASA's Skylab from 1973 to 1974. A series of high-resolution X-ray images of the solar corona led to dramatic changes in ideas about the solar corona, with new emphasis on magnetic dynamo processes. When the Smithsonian Astrophysical Observatory and the Harvard College Observatory morphed into the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) in 1973, Leon, with Giacconi and other senior X-ray astronomers from AS&E, joined the CfA and formed the high-energy astrophysics division. Leon guided the design and development of the X-ray mirrors on NASA's Einstein Observatory, which was flown from 1978 to 1981 as the first cosmic X-ray observatory with an imaging telescope. Along the way, he

 10. The phosphotransferase VanU represses expression of four qrr genes antagonizing VanO-mediated quorum-sensing regulation in Vibrio anguillarum

  PubMed Central

  Weber, Barbara; Lindell, Kristoffer; El Qaidi, Samir; Hjerde, Erik; Willassen, Nils-Peder

  2011-01-01

  Vibrio anguillarum utilizes quorum sensing to regulate stress responses required for survival in the aquatic environment. Like other Vibrio species, V. anguillarum contains the gene qrr1, which encodes the ancestral quorum regulatory RNA Qrr1, and phosphorelay quorum-sensing systems that modulate the expression of small regulatory RNAs (sRNAs) that destabilize mRNA encoding the transcriptional regulator VanT. In this study, three additional Qrr sRNAs were identified. All four sRNAs were positively regulated by σ54 and the σ54-dependent response regulator VanO, and showed a redundant activity. The Qrr sRNAs, together with the RNA chaperone Hfq, destabilized vanT mRNA and modulated expression of VanT-regulated genes. Unexpectedly, expression of all four qrr genes peaked at high cell density, and exogenously added N-acylhomoserine lactone molecules induced expression of the qrr genes at low cell density. The phosphotransferase VanU, which phosphorylates and activates VanO, repressed expression of the Qrr sRNAs and stabilized vanT mRNA. A model is presented proposing that VanU acts as a branch point, aiding cross-regulation between two independent phosphorelay systems that activate or repress expression of the Qrr sRNAs, giving flexibility and precision in modulating VanT expression and inducing a quorum-sensing response to stresses found in a constantly changing aquatic environment. PMID:21948044

 11. HET0016, a Selective Inhibitor of 20-HETE Synthesis, Decreases Pro-Angiogenic Factors and Inhibits Growth of Triple Negative Breast Cancer in Mice

  PubMed Central

  Borin, Thaiz Ferraz; Zuccari, Debora A. P. C.; Jardim-Perassi, Bruna V.; Ferreira, Lívia C.; Iskander, A. S. M.; Varma, Nadimpalli Ravi S.; Shankar, Adarsh; Guo, Austin M.; Scicli, Guillermo; Arbab, Ali S.

  2014-01-01

  A selective inhibitor of 20-HETE synthesis, HET0016, has been reported to inhibit angiogenesis. 20-HETE has been known as a second mitogenic messenger of angiogenesis inducing growth factors. HET0016 effects were analyzed on MDA-MB-231 derived breast cancer in mouse and in vitro cell line. MDA-MB-231 tumor cells were implanted in animals’ right flank and randomly assigned to early (1 and 2), starting treatments on day 0, or delayed groups (3 and 4) on day 8 after implantation of tumor. Animals received HET0016 (10 mg/kg) treatment via intraperitoneal injection for 5 days/week for either 3 or 4 weeks. Control group received vehicle treatment. Tumor sizes were measured on days 7, 14, 21, and 28 and the animals were euthanized on day 22 and 29. Proteins were extracted from the whole tumor and from cells treated with 10 µM HET0016 for 4 and 24 hrs. Protein array kits of 20 different cytokines/factors were used. ELISA was performed to observe the HIF-1α and MMP-2 protein expression. Other markers were confirmed by IHC. HET0016 significantly inhibited tumor growth in all treatment groups at all-time points compared to control (p<0.05). Tumor growth was completely inhibited on three of ten animals on early treatment group. Treatment groups showed significantly lower expression of pro-angiogenic factors compared to control at 21 days; however, there was no significant difference in HIF-1α expression after treatments. Similar results were found in vitro at 24 hrs of HET0016 treatment. After 28 days, significant increase of angiogenin, angiopoietin-1/2, EGF-R and IGF-1 pro-angiogenic factors were found (p<0.05) compared to control, as well as an higher intensity of all factors were found when compared to that of 21 day’s data, suggesting a treatment resistance. HET0016 inhibited tumor growth by reducing expression of different set of pro-angiogenic factors; however, a resistance to treatment seemed to happen after 21 days. PMID:25549350

 12. HET0016, a selective inhibitor of 20-HETE synthesis, decreases pro-angiogenic factors and inhibits growth of triple negative breast cancer in mice.

  PubMed

  Borin, Thaiz Ferraz; Zuccari, Debora A P C; Jardim-Perassi, Bruna V; Ferreira, Lívia C; Iskander, A S M; Varma, Nadimpalli Ravi S; Shankar, Adarsh; Guo, Austin M; Scicli, Guillermo; Arbab, Ali S

  2014-01-01

  A selective inhibitor of 20-HETE synthesis, HET0016, has been reported to inhibit angiogenesis. 20-HETE has been known as a second mitogenic messenger of angiogenesis inducing growth factors. HET0016 effects were analyzed on MDA-MB-231 derived breast cancer in mouse and in vitro cell line. MDA-MB-231 tumor cells were implanted in animals' right flank and randomly assigned to early (1 and 2), starting treatments on day 0, or delayed groups (3 and 4) on day 8 after implantation of tumor. Animals received HET0016 (10 mg/kg) treatment via intraperitoneal injection for 5 days/week for either 3 or 4 weeks. Control group received vehicle treatment. Tumor sizes were measured on days 7, 14, 21, and 28 and the animals were euthanized on day 22 and 29. Proteins were extracted from the whole tumor and from cells treated with 10 µM HET0016 for 4 and 24 hrs. Protein array kits of 20 different cytokines/factors were used. ELISA was performed to observe the HIF-1α and MMP-2 protein expression. Other markers were confirmed by IHC. HET0016 significantly inhibited tumor growth in all treatment groups at all-time points compared to control (p<0.05). Tumor growth was completely inhibited on three of ten animals on early treatment group. Treatment groups showed significantly lower expression of pro-angiogenic factors compared to control at 21 days; however, there was no significant difference in HIF-1α expression after treatments. Similar results were found in vitro at 24 hrs of HET0016 treatment. After 28 days, significant increase of angiogenin, angiopoietin-1/2, EGF-R and IGF-1 pro-angiogenic factors were found (p<0.05) compared to control, as well as an higher intensity of all factors were found when compared to that of 21 day's data, suggesting a treatment resistance. HET0016 inhibited tumor growth by reducing expression of different set of pro-angiogenic factors; however, a resistance to treatment seemed to happen after 21 days.

 13. Methoden voor Voorraadbeheersing van Repareerbare Reservedelen: METRIC en Enkele Varianten (Methodes for Repairable Item Inventory Control: METRIC and Some Variants)

  DTIC Science & Technology

  1990-08-01

  geval van repareerbare items (voor niet-repareerbare items altijd 0), backorders - aantal exemplaren/ stuks van een item dat niet direct geleverd kan...worden (bet aantal stuks in nalevering). Hierbij geldt automatisch dat van de termen "on hand" en "backorders" minstens een van beide gelijk san nul is

 14. HET-CAM bioassay as in vitro alternative to the croton oil test for investigating steroidal and non-steroidal compounds.

  PubMed

  Brantner, Adelheid H; Quehenberger, Franz; Chakraborty, Asima; Polligger, Jutta; Sosa, Silvio; Della Loggia, Roberto

  2002-01-01

  In this study the irritation phenomena at the chorioallantoic membrane of incubated hen's eggs as an in vitro model (HET-CAM assay) were investigated in comparison to the in vivo croton oil test by including hydrocortisone, indomethacin, phenylbutazone, acetylsalicylic acid, rutin, quercetin, apigenin, and p-coumaric acid as steroidal and non-steroidal test substances. For the first time the two methods were compared in a valid way with the perspective of a realistic reduction of animal experiments. It should be investigated whether an in vitro-in vivo correlation exists and, if there is any possibility, to replace the in vivo model by an in vitro test system. Both bioassays were able to demonstrate the anti-inflammatory potency of the constituents tested. The determination of the anti-inflammatory activity of all compounds in the two test systems showed individual trends of inhibitory effects. However, the in vitro HET-CAM test was much more sensitive in comparison to the in vivo croton oil test. The croton oil test gave dose-effect correlations in the anti-inflammatory substances investigated. The modified HET-CAM assay did not provide clear dose-effect ratios. The HET-CAM assay is an inexpensive test being easy to manage after a short practical training. Because of its sensitivity the HET-CAM assay could be considered a suitable tool for qualitative testing of the anti-inflammatory activity of substances if no appropriate dose-effect curves are required. From these results it can be concluded that the different courses of the dose-effect curves may be primarily due to different mechanisms of action.

 15. Aqueous gating of van der Waals materials on bilayer nanopaper.

  PubMed

  Bao, Wenzhong; Fang, Zhiqiang; Wan, Jiayu; Dai, Jiaqi; Zhu, Hongli; Han, Xiaogang; Yang, Xiaofeng; Preston, Colin; Hu, Liangbing

  2014-10-28

  In this work, we report transistors made of van der Waals materials on a mesoporous paper with a smooth nanoscale surface. The aqueous transistor has a novel planar structure with source, drain, and gate electrodes on the same surface of the paper, while the mesoporous paper is used as an electrolyte reservoir. These transistors are enabled by an all-cellulose paper with nanofibrillated cellulose (NFC) on the top surface that leads to an excellent surface smoothness, while the rest of the microsized cellulose fibers can absorb electrolyte effectively. Based on two-dimensional van der Waals materials, including MoS2 and graphene, we demonstrate high-performance transistors with a large on-off ratio and low subthreshold swing. Such planar transistors with absorbed electrolyte gating can be used as sensors integrated with other components to form paper microfluidic systems. This study is significant for future paper-based electronics and biosensors.

 16. Discrete structure of van der Waals domains in globular proteins.

  PubMed

  Berezovsky, Igor N

  2003-03-01

  Most globular proteins are divisible by domains, distinct substructures of the globule. The notion of hierarchy of the domains was introduced earlier via van der Waals energy profiles that allow one to subdivide the proteins into domains (subdomains). The question remains open as to what is the possible structural connection of the energy profiles. The recent discovery of the loop-n-lock elements in the globular proteins suggests such a structural connection. A direct comparison of the segmentation by van der Waals energy criteria with the maps of the locked loops of nearly standard size reveals a striking correlation: domains in general appear to consist of one to several such loops. In addition, it was demonstrated that a variety of subdivisions of the same protein into domains is just a regrouping of the loop-n-lock elements.

 17. Accurate van der Waals coefficients from density functional theory

  PubMed Central

  Tao, Jianmin; Perdew, John P.; Ruzsinszky, Adrienn

  2012-01-01

  The van der Waals interaction is a weak, long-range correlation, arising from quantum electronic charge fluctuations. This interaction affects many properties of materials. A simple and yet accurate estimate of this effect will facilitate computer simulation of complex molecular materials and drug design. Here we develop a fast approach for accurate evaluation of dynamic multipole polarizabilities and van der Waals (vdW) coefficients of all orders from the electron density and static multipole polarizabilities of each atom or other spherical object, without empirical fitting. Our dynamic polarizabilities (dipole, quadrupole, octupole, etc.) are exact in the zero- and high-frequency limits, and exact at all frequencies for a metallic sphere of uniform density. Our theory predicts dynamic multipole polarizabilities in excellent agreement with more expensive many-body methods, and yields therefrom vdW coefficients C6, C8, C10 for atom pairs with a mean absolute relative error of only 3%. PMID:22205765

 18. Van der Waals density functional: An appropriate exchange functional

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cooper, Valentino R.

  2010-04-01

  In this Rapid Communication, an exchange functional which is compatible with the nonlocal Rutgers-Chalmers correlation functional [van der Waals density functional (vdW-DF)] is presented. This functional, when employed with vdW-DF, demonstrates remarkable improvements on intermolecular separation distances while further improving the accuracy of vdW-DF interaction energies. The key to the success of this three-parameter functional is its reduction in short-range exchange repulsion through matching to the gradient expansion approximation in the slowly varying/high-density limit while recovering the large reduced gradient, s , limit set in the revised Perdew-Burke-Ernzerhof (revPBE) exchange functional. This augmented exchange functional could be a solution to long-standing issues of vdW-DF lending to further applicability of density-functional theory to the study of relatively large, dispersion bound (van der Waals) complexes.

 19. IVAN: Intelligent Van for the Distribution of Pharmaceutical Drugs

  PubMed Central

  Moreno, Asier; Angulo, Ignacio; Perallos, Asier; Landaluce, Hugo; Zuazola, Ignacio Julio García; Azpilicueta, Leire; Astrain, José Javier; Falcone, Francisco; Villadangos, Jesús

  2012-01-01

  This paper describes a telematic system based on an intelligent van which is capable of tracing pharmaceutical drugs over delivery routes from a warehouse to pharmacies, without altering carriers' daily conventional tasks. The intelligent van understands its environment, taking into account its location, the assets and the predefined delivery route; with the capability of reporting incidences to carriers in case of failure according to the established distribution plan. It is a non-intrusive solution which represents a successful experience of using smart environments and an optimized Radio Frequency Identification (RFID) embedded system in a viable way to resolve a real industrial need in the pharmaceutical industry. The combination of deterministic modeling of the indoor vehicle, the implementation of an ad-hoc radiating element and an agile software platform within an overall system architecture leads to a competitive, flexible and scalable solution. PMID:22778659

 20. Towards a more accurate van der Waals density functional

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hamada, Ikutaro

  2014-03-01

  The van der Waals density functional (vdW-DF) of Dion et al. [1] has attracted considerable attention, because the functional is able to describe intra- and intermolecular bondings with different natures, e.g., covalent and van der Waals bondings in a seamless fashion within the framework of density functional theory. However, the accuracy of the functional is yet to be improved for the applications to various systems. Here I propose an exchange functional for the second version of vdW-DF [2], which improves the accuracy of vdW-DF. The keys in the improved exchange are the matching to the gradient expansion approximation in the slowly varying limit and the large density gradient behavior set in Becke's exchange (B86b)[3]. Systematic study on gas phase molecules, solids, and molecular adsorption demonstrates the applicability of the proposed functional to a wide variety of materials.

 1. IVAN: intelligent van for the distribution of pharmaceutical drugs.

  PubMed

  Moreno, Asier; Angulo, Ignacio; Perallos, Asier; Landaluce, Hugo; García Zuazola, Ignacio Julio; Azpilicueta, Leire; Astrain, José Javier; Falcone, Francisco; Villadangos, Jesús

  2012-01-01

  This paper describes a telematic system based on an intelligent van which is capable of tracing pharmaceutical drugs over delivery routes from a warehouse to pharmacies, without altering carriers' daily conventional tasks. The intelligent van understands its environment, taking into account its location, the assets and the predefined delivery route; with the capability of reporting incidences to carriers in case of failure according to the established distribution plan. It is a non-intrusive solution which represents a successful experience of using smart environments and an optimized Radio Frequency Identification (RFID) embedded system in a viable way to resolve a real industrial need in the pharmaceutical industry. The combination of deterministic modeling of the indoor vehicle, the implementation of an ad-hoc radiating element and an agile software platform within an overall system architecture leads to a competitive, flexible and scalable solution.

 2. Poisson-Boltzmann Calculations: van der Waals or Molecular Surface?

  PubMed Central

  Pang, Xiaodong; Zhou, Huan-Xiang

  2012-01-01

  The Poisson-Boltzmann equation is widely used for modeling the electrostatics of biomolecules, but the calculation results are sensitive to the choice of the boundary between the low solute dielectric and the high solvent dielectric. The default choice for the dielectric boundary has been the molecular surface, but the use of the van der Waals surface has also been advocated. Here we review recent studies in which the two choices are tested against experimental results and explicit-solvent calculations. The assignment of the solvent high dielectric constant to interstitial voids in the solute is often used as a criticism against the van der Waals surface. However, this assignment may not be as unrealistic as previously thought, since hydrogen exchange and other NMR experiments have firmly established that all interior parts of proteins are transiently accessible to the solvent. PMID:23293674

 3. Poisson-Boltzmann Calculations: van der Waals or Molecular Surface?

  PubMed

  Pang, Xiaodong; Zhou, Huan-Xiang

  2013-01-01

  The Poisson-Boltzmann equation is widely used for modeling the electrostatics of biomolecules, but the calculation results are sensitive to the choice of the boundary between the low solute dielectric and the high solvent dielectric. The default choice for the dielectric boundary has been the molecular surface, but the use of the van der Waals surface has also been advocated. Here we review recent studies in which the two choices are tested against experimental results and explicit-solvent calculations. The assignment of the solvent high dielectric constant to interstitial voids in the solute is often used as a criticism against the van der Waals surface. However, this assignment may not be as unrealistic as previously thought, since hydrogen exchange and other NMR experiments have firmly established that all interior parts of proteins are transiently accessible to the solvent.

 4. [Neuropsychiatry and creativity: "Starry night" of Van Gogh].

  PubMed

  Abundes-Corona, Rodolfo Arturo; Corona Vázquez, Teresa

  2014-01-01

  The life of Vincent van Gogh (1853-1890) has been studied thoroughly by humanists and scientists alike. His biography is an archetype of the relationship between creativity and disease. In 1956, Henri Gastaut defined his diagnosis as temporal lobe epilepsy. The artist was known for an eccentric personality and unpredictable mood, with recurrent psychotic bouts through the last two years of his life. Several authors have considered the possibility that van Gogh also suffered from bipolar affective disorder. We conducted a biographical and epistolary review with the objective of analyzing the complexity of his disease and the effects it had on his art, which ultimately placed him as one of the greatest geniuses in art.

 5. Computerized Comparison and Analysis of Vincent van Gogh's Painting Brushstrokes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wang, James Z.

  2009-03-01

  With advanced digitization techniques, museums have routinely begun to assemble vast digital libraries of images of their collections. These images can be analyzed by computers to assist art historians for a number of tasks. In our work, we focus on three challenges: artist identification, dating of an art work, and finding distinguishing features among artists. Two complementary approaches were taken: (1) the analysis of the geometric statistics based on the extracted individual brushstroke, and (2) the modeling of overall brushstroke texture. These approaches aim at assisting art historians in comparing a painting or parts of a painting to a group of paintings based on multiple criteria. Statistical methods have been used to compare groups of paintings. Each painting image is divided into subimages. Individual brushstrokes are segmented automatically. Geometric features, including the curvature, the overall orientation, and the size, are computed for each brushstroke. We also compute the features representing the interactivity of the brushstrokes extracted. The statistics, including average and standard deviation, of those features are used to model certain aspects of the artist's brushstrokes. For capturing the local brushstroke texture, we first apply a wavelet transform to the image. A spatial model, the 2-D hidden Markov model, is used to model the texture features of each subimage. The methods have shown to be able to distinguish van Gogh paintings and non van Gogh paintings to a great extent. The techniques can provide clues for the dating of van Gogh paintings. A comparison of the van Gogh paintings, Monticelli's paintings, and paintings by contemporary artists provides insights on their similarities and differences. The analysis has provided numerical statistics for further studying these and other paintings.

 6. STS-121 crewmembers prepare to board transfer van at KSC

  NASA Image and Video Library

  2006-07-04

  STS121-S-006 (4 July 2006) --- The STS-121 crewmembers, having donned their shuttle launch and entry suits, wave flags for the Fourth of July as they prepare to board the transfer van awaiting to take them to Launch Pad 39B. Steven W. Lindsey (right front), commander, and Mark E. Kelly, pilot, lead the way. Other crewmembers - Lisa M. Nowak, Michael E. Fossum, Stephanie D. Wilson, Piers J. Sellers and European Space Agency (ESA) astronaut Thomas Reiter of Germany - follow.

 7. Structure and dynamics of small van der Waals complexes

  SciTech Connect

  Loreau, J.

  2014-10-06

  We illustrate computational aspects of the calculation of the potential energy surfaces of small (up to five atoms) van der Waals complexes with high-level quantum chemistry techniques such as the CCSD(T) method with extended basis sets. We discuss the compromise between the required accuracy and the computational time. Further, we show how these potential energy surfaces can be fitted and used in dynamical calculations such as non-reactive inelastic scattering.

 8. The van Cittert-Zernike theorem for electromagnetic fields.

  PubMed

  Ostrovsky, Andrey S; Martínez-Niconoff, Gabriel; Martínez-Vara, Patricia; Olvera-Santamaría, Miguel A

  2009-02-02

  The van Cittert-Zernike theorem, well known for the scalar optical fields, is generalized for the case of vector electromagnetic fields. The deduced theorem shows that the degree of coherence of the electromagnetic field produced by the completely incoherent vector source increases on propagation whereas the degree of polarization remains unchanged. The possible application of the deduced theorem is illustrated by an example of optical simulation of partially coherent and partially polarized secondary source with the controlled statistical properties.

 9. [Case report Brown-Vialetto-Van laere syndrome].

  PubMed

  Introini, S; Sasso, G M; Moioli, G; Morandini, W L

  2003-01-01

  A case of a young man (36 years old) suffering from a progressive bulbo-pontine palsy, bilateral central deafness and respiratory failure, clinically known as Brown-Vialetto-Van Laere syndrome (BVVL) is reported. The illness occurred at 24 years and, after a period of quiescence of 12 years, led to a serious dependence from mechanical ventilation. In tyhis report the most important points of view about resuscitation and intensive treatment, such as neuromuscular failure and locked-in condition, are discussed.

 10. Grippers Based on Opposing Van Der Waals Adhesive Pads

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Parness, Aaron (Inventor); Kennedy, Brett A. (Inventor); Heverly, Matthew C (Inventor); Cutkosky, Mark R. (Inventor); Hawkes, Elliot Wright (Inventor)

  2016-01-01

  Novel gripping structures based on van der Waals adhesive forces are disclosed. Pads covered with fibers can be activated in pairs by opposite forces, thereby enabling control of the adhesive force in an ON or OFF state. Pads can be used in groups, each comprising a group of opposite pads. The adhesive structures enable anchoring forces that can resist adverse forces from different directions. The adhesive structures can be used to enable the operation of robots on surfaces of space vehicles.

 11. A reappraisal of the possible seizures of Vincent van Gogh.

  PubMed

  Hughes, John R

  2005-06-01

  The tragic life of Vincent van Gogh is summarized, emphasizing his early departure from formal education, failure as a successful salesman in the art world, attempt at religious studies, difficulty with female and family relationships, return to the art world, and tendencies toward extremes of poor nutrition or near self-starvation and excessive drinking and smoking. In Paris he joined the Impressionists, but drank very heavily both absinthe and cognac. Southward he went to Arles and was joined by Paul Gauguin, with whom he had major personality problems, causing van Gogh to cut off part of his left ear. He experienced paranoid ideation and confinement in mental institutions in Arles, and then returned to Paris and onto Auvers-sur-Oise, where he committed suicide at age 37. Possible physical diagnoses include glaucoma, Meniere's disease, acute intermittent porphyria, and chronic lead poisoning, but these diagnoses seem unlikely. Possible psychiatric diagnoses include borderline personality disorder, anxiety-depressive disorder with episodes of depression and hypomania, and also paranoid schizophrenia. Van Gogh did not have spontaneous seizures and, therefore, did not have epilepsy. Before he began to drink heavily, when he was near starvation, he had "fainting fits," and after drinking, especially absinthe, a convulsant drug, he continued to have similar attacks. His episodes of unconsciousness can be well explained by chronic malnutrition and alcohol abuse, only possibly exacerbated by drinking large quantities of absinthe. Although van Gogh is an excellent example of the Geschwind syndrome, at times associated with temporal lobe epilepsy, this fact does not establish such an epilepsy. Thus, the syndrome is an orphan without the parent condition.

 12. Dynamic changes of phase in a van der Waals fluid

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hagan, R.; Serrin, J.

  1984-03-01

  This paper gives sufficient conditions to guarantee the existence of a shock layer solution connecting two different equilibrium states in a van der Waals fluid. In particular, the equilibrium states can belong to two different phases of the fluid. The constitutive laws come from a modified Korteweg theory which is compatible with the Clausius Duhem inequality. The Clausius Duhem inequality in turn gives rise to a Liapunov function. The main mathematical tool is the LaSalle invariance principle.

 13. The wing of madness: the illness of Vincent van Gogh.

  PubMed

  Morrant, J C

  1993-09-01

  This paper briefly describes some aspects of Vincent van Gogh's life and attitudes. It discusses absinthe and several psychodynamic factors that may have contributed to his psychotic episodes at Arles, when he cut off his ear. It discusses Vincent's descriptions of his illness, especially at Saint Rémy de Provence and concludes that he probably suffered from partial complex seizures (temporal lobe epilepsy) with manic depressive mood swings aggravated by absinthe, brandy, nicotine and turpentine.

 14. Verification Test of Jet Industries Electra-Van 1000P,

  DTIC Science & Technology

  1980-10-01

  Assistant Secretary for Conservation and Solar Ene ion of Electric Unclassified and Hybrid Vehicles 15 I Ia. DEL S FCATIOt OWNGRADING 16. DISTRIBUTION...different bce Report) IS. SUPPLEMENTARY NOTES 19. KEY WORDS (Confinue on reverse side If necesiay and Identify by block nemiber) Electric Vehicle ...truck which has been con- verted to an electric vehicle . It was tested b A as part of a Department of Energy demonstration program. The Electra-Van

 15. Nano Electronics on Atomically Controlled van der Waals Quantum Heterostructures

  DTIC Science & Technology

  2015-03-30

  ES) Columbia University 538 West 120th Street New York 10027 United States 8. PERFORMING ORGANIZATION REPORT NUMBER N/A 9...dimensional (2D) van der Waals (vdW) materials for the realization of novel quantum electronic states . We employed molecular beam epitaxy (MBE) combined with...transitions between retro intraband and specular interband Andreev reflections opens a new route for future experiments that could employ the gate

 16. Van Allen Probes Science Gateway and Space Weather Data Processing

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Romeo, G.; Barnes, R. J.; Weiss, M.; Fox, N. J.; Mauk, B.; Potter, M.; Kessel, R.

  2014-12-01

  The Van Allen Probes Science Gateway acts as a centralized interface to the instrument Science Operation Centers (SOCs), provides mission planning tools, and hosts a number of science related activities such as the mission bibliography. Most importantly, the Gateway acts as the primary site for processing and delivering the VAP Space Weather data to users. Over the past year, the web-site has been completely redesigned with the focus on easier navigation and improvements of the existing tools such as the orbit plotter, position calculator and magnetic footprint tool. In addition, a new data plotting facility has been added. Based on HTML5, which allows users to interactively plot Van Allen Probes summary and space weather data. The user can tailor the tool to display exactly the plot they wish to see and then share this with other users via either a URL or by QR code. Various types of plots can be created, including simple time series, data plotted as a function of orbital location, and time versus L-Shell. We discuss the new Van Allen Probes Science Gateway and the Space Weather Data Pipeline.

 17. Scaling Laws for van der Waals Interactions in Nanostructured Materials

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gobre, Vivekanand; Tkatchenko, Alexandre

  2014-03-01

  Van der Waals (vdW) forces originate from interactions between fluctuating multipoles in matter and play a significant role in the structure and stability of nanostructured materials. Many models used to describe vdW interactions in nanomaterials are based on a simple pairwise-additive approximation, neglecting the strong electrodynamic response effects caused by long-range fluctuations in matter. We develop and utilize an efficient microscopic method to demonstrate that vdW interactions in nanomaterials act at distances greater than typically assumed, and can be characterized by different scaling laws depending on the dimensionality and size of the system. Specifically, we study the behaviour of vdW interactions in single-layer and multilayer graphene, fullerenes of varying size, single-wall carbon nanotubes and graphene nanoribbons. As a function of nanostructure size, the van der Waals coefficients follow unusual trends for all of the considered systems, and deviate significantly from the conventionally employed pairwise-additive picture. We propose that the peculiar van der Waals interactions in nanostructured materials could be exploited to control their self-assembly.

 18. Mid infrared observations of Van Maanen 2: no substellar companion.

  SciTech Connect

  Farihi, J; Becklin, E; Macintosh, B

  2004-11-03

  The results of a comprehensive infrared imaging search for the putative 0.06 M{sub {circle_dot}} astrometric companion to the 4.4 pc white dwarf van Mannen 2 are reported. Adaptive optics images acquired at 3.8 {micro}m reveal a diffraction limited core of 0.09 inch and no direct evidence of a secondary. Models predict that at 5 Gyr, a 50 M{sub J} brown dwarf would be only 1 magnitude fainter than van Maanen 2 at this wavelength and the astrometric analysis suggested a separation of 0.2 inch. In the case of a chance alignment along the line of sight, a 0.4 mag excess should be measured. An independent photometric observation at the same wavelength reveals no excess. In addition, there exist published ISO observations of van Maanen 2 at 6.8 {micro}m and 15.0 {micro}m which are consistent with photospheric flux of a 6750 K white dwarf. If recent brown dwarf models are correct, there is no substellar companion with T{sub eff} {approx}> 500 K.

 19. Observation of van Hove Singularities in Twisted Silicene Multilayers

  PubMed Central

  2016-01-01

  Interlayer interactions perturb the electronic structure of two-dimensional materials and lead to new physical phenomena, such as van Hove singularities and Hofstadter’s butterfly pattern. Silicene, the recently discovered two-dimensional form of silicon, is quite unique, in that silicon atoms adopt competing sp2 and sp3 hybridization states leading to a low-buckled structure promising relatively strong interlayer interaction. In multilayer silicene, the stacking order provides an important yet rarely explored degree of freedom for tuning its electronic structures through manipulating interlayer coupling. Here, we report the emergence of van Hove singularities in the multilayer silicene created by an interlayer rotation. We demonstrate that even a large-angle rotation (>20°) between stacked silicene layers can generate a Moiré pattern and van Hove singularities due to the strong interlayer coupling in multilayer silicene. Our study suggests an intriguing method for expanding the tunability of the electronic structure for electronic applications in this two-dimensional material. PMID:27610412

 20. Recent Science Highlights of the Van Allen Probes Mission

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ukhorskiy, Aleksandr

  2016-10-01

  The morning of 30 August 2012 saw an Atlas 5 rocket launch NASA's second Living With a Star spacecraft mission, the twin Radiation Belt Storm Probes, into an elliptic orbit cutting through Earth's radiation belts. Renamed the Van Allen Probes soon after launch, the Probes are designed to determine how the highly variable populations of high-energy charged particles within the radiation belts, dangerous to astronauts and satellites, are created, respond to solar variations, and evolve in space environments. The Van Allen Probes mission extends beyond the practical considerations of the hazard's of Earth's space environment. Twentieth century observations of space and astrophysical systems throughout the solar system and out into the observable universe have shown that the processes that generate intense particle radiation within magnetized environments such as Earth's are universal. During its mission the Van Allen Probes verified and quantified previously suggested energization processes, discovered new energization mechanisms, revealed the critical importance of dynamic plasma injections into the innermost magnetosphere, and used uniquely capable instruments to reveal inner radiation belt features that were all but invisible to previous sensors. This paper gives a brief overview of the mission, presents some recent science highlights, and discusses plans for the extended mission.

 1. Comment to the Article by van Arensbergen and van den Besselaar "The Selection of Scientific Talent in the Allocation of Research Grants"

  ERIC Educational Resources Information Center

  Maessen, K. M. H.

  2012-01-01

  The article entitled "The selection of scientific talent in the allocation of research grants" by van Arensbergen and van den Besselaar published in "Higher Education Policy" 25/3 (2012) is based on research that both researchers carried out on behalf of The Netherlands Organisation for Scientific Research. In this comment, we…

 2. Comparison of the antiinflammatory effects of Drosera rotundifolia and Drosera madagascariensis in the HET-CAM assay.

  PubMed

  Paper, Dietrich H; Karall, Elisabeth; Kremser, Michaela; Krenn, Liselotte

  2005-04-01

  The antiinflammatory effects of ethanol and aqueous extracts from Drosera rotundifolia and from Drosera madagascariensis were compared in vivo in the HET-CAM assay. Both extracts from D. rotundifolia and the ethanol extract from D. madagascariensis showed remarkable efficacy at doses of 500 microg/pellet. The inhibition of the inflammation by the extracts was stronger than that by 50 microg hydrocortisone/pellet. In contrast, there was only a very weak effect observed at a dose of 500 microg/pellet of the water extract from D. madagascariensis. The chemical analyses of the extracts showed that the effect cannot be attributed to naphthoquinones, but might be due to flavonoids. Ellagic acid obviously plays an important role in the antiangiogenic effect of the Drosera extracts. (c) 2005 John Wiley & Sons, Ltd.

 3. Simulation of n-β-FeSi2/p-Si heterojunction solar cells based on AFORS-HET

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zou, Xin-Yao

  2017-07-01

  Semiconducting thin β-FeSi2 film has been recognized as a novel solar cell material due to its high absorption coefficient. In this study, the effects of emitter on the photovoltaic properties of n-β-FeSi2/p-Si were analyzed using AFORS-HET program. The simulation results show that the thickness of emitter affects the conversion efficiency of solar cell, and the short-current density decreases sharply with increasing thickness of emitter. Interface state is another key factor influencing the conversion efficiency of solar cell, which degrades solar cell performance. In order to obtain high efficiency battery, interface state density should be less than 1011 cm-2 eV.

 4. The functional vanGCd cluster of Clostridium difficile does not confer vancomycin resistance.

  PubMed

  Ammam, Fariza; Meziane-Cherif, Djalal; Mengin-Lecreulx, Dominique; Blanot, Didier; Patin, Delphine; Boneca, Ivo G; Courvalin, Patrice; Lambert, Thierry; Candela, Thomas

  2013-08-01

  vanGCd, a cryptic gene cluster highly homologous to the vanG gene cluster of Enterococcus faecalis is largely spread in Clostridium difficile. Since emergence of vancomycin resistance would have dramatic clinical consequences, we have evaluated the capacity of the vanGCd cluster to confer resistance. We showed that expression of vanGCd is inducible by vancomycin and that VanGCd , VanXYCd and VanTCd are functional, exhibiting D-Ala : D-Ser ligase, D,D-dipeptidase and D-Ser racemase activities respectively. In other bacteria, these enzymes are sufficient to promote vancomycin resistance. Trans-complementation of C. difficile with the vanC resistance operon of Enterococcus gallinarum faintly impacted the MIC of vancomycin, but did not promote vancomycin resistance in C. difficile. Sublethal concentration of vancomycin led to production of UDP-MurNAc-pentapeptide[D-Ser], suggesting that the vanGCd gene cluster is able to modify the peptidoglycan precursors. Our results indicated amidation of UDP-MurNAc-tetrapeptide, UDP-MurNAc-pentapeptide[D-Ala] and UDP-MurNAc-pentapeptide[D-Ser]. This modification is passed on the mature peptidoglycan where a muropeptide Tetra-Tetra is amidated on the meso-diaminopimelic acid. Taken together, our results suggest that the vanGCd gene cluster is functional and is prevented from promoting vancomycin resistance in C. difficile. © 2013 John Wiley & Sons Ltd.

 5. Chlorhexidine Induces VanA-Type Vancomycin Resistance Genes in Enterococci

  PubMed Central

  Bhardwaj, Pooja; Ziegler, Elizabeth

  2016-01-01

  Chlorhexidine is a bisbiguanide antiseptic used for infection control. Vancomycin-resistant E. faecium (VREfm) is among the leading causes of hospital-acquired infections. VREfm may be exposed to chlorhexidine at supra- and subinhibitory concentrations as a result of chlorhexidine bathing and chlorhexidine-impregnated central venous catheter use. We used RNA sequencing to investigate how VREfm responds to chlorhexidine gluconate exposure. Among the 35 genes upregulated ≥10-fold after 15 min of exposure to the MIC of chlorhexidine gluconate were those encoding VanA-type vancomycin resistance (vanHAX) and those associated with reduced daptomycin susceptibility (liaXYZ). We confirmed that vanA upregulation was not strain or species specific by querying other VanA-type VRE. VanB-type genes were not induced. The vanH promoter was found to be responsive to subinhibitory chlorhexidine gluconate in VREfm, as was production of the VanX protein. Using vanH reporter experiments with Bacillus subtilis and deletion analysis in VREfm, we found that this phenomenon is VanR dependent. Deletion of vanR did not result in increased chlorhexidine susceptibility, demonstrating that vanHAX induction is not protective against chlorhexidine. As expected, VanA-type VRE is more susceptible to ceftriaxone in the presence of sub-MIC chlorhexidine. Unexpectedly, VREfm is also more susceptible to vancomycin in the presence of subinhibitory chlorhexidine, suggesting that chlorhexidine-induced gene expression changes lead to additional alterations in cell wall synthesis. We conclude that chlorhexidine induces expression of VanA-type vancomycin resistance genes and genes associated with daptomycin nonsusceptibility. Overall, our results indicate that the impacts of subinhibitory chlorhexidine exposure on hospital-associated pathogens should be further investigated in laboratory studies. PMID:26810654

 6. Substrate Inhibition of VanA by d-Alanine Reduces Vancomycin Resistance in a VanX-Dependent Manner

  PubMed Central

  van der Aart, Lizah T.; Lemmens, Nicole; van Wamel, Willem J.

  2016-01-01

  The increasing resistance of clinical pathogens against the glycopeptide antibiotic vancomycin, a last-resort drug against infections with Gram-positive pathogens, is a major problem in the nosocomial environment. Vancomycin inhibits peptidoglycan synthesis by binding to the d-Ala–d-Ala terminal dipeptide moiety of the cell wall precursor lipid II. Plasmid-transferable resistance is conferred by modification of the terminal dipeptide into the vancomycin-insensitive variant d-Ala–d-Lac, which is produced by VanA. Here we show that exogenous d-Ala competes with d-Lac as a substrate for VanA, increasing the ratio of wild-type to mutant dipeptide, an effect that was augmented by several orders of magnitude in the absence of the d-Ala–d-Ala peptidase VanX. Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis showed that high concentrations of d-Ala led to the production of a significant amount of wild-type cell wall precursors, while vanX-null mutants produced primarily wild-type precursors. This enhanced the efficacy of vancomycin in the vancomycin-resistant model organism Streptomyces coelicolor, and the susceptibility of vancomycin-resistant clinical isolates of Enterococcus faecium (VRE) increased by up to 100-fold. The enhanced vancomycin sensitivity of S. coelicolor cells correlated directly to increased binding of the antibiotic to the cell wall. Our work offers new perspectives for the treatment of diseases associated with vancomycin-resistant pathogens and for the development of drugs that target vancomycin resistance. PMID:27270282

 7. From vanA Enterococcus hirae to vanA Enterococcus faecium: a Study of Feed Supplementation with Avoparcin and Tylosin in Young Chickens

  PubMed Central

  Robredo, Beatriz; Singh, Kavindra V.; Baquero, Fernando; Murray, Barbara E.; Torres, Carmen

  1999-01-01

  Fifteen newborn chickens were isolated in separate cages after 1 month of living together, divided into three groups, and challenged for 5 weeks with seed food which either was supplemented with avoparcin (10 mg/kg of animal food) or tylosin (40 mg/kg) or was nonsupplemented. At 9 weeks of age and after the 5-week challenge, all chickens received nonsupplemented feed for 4 additional weeks. At 4, 9, and 13 weeks of life, feces were collected and inoculated on M-Enterococcus agar plates with and without vancomycin (4 μg/ml). vanA-containing Enterococcus hirae was isolated from 11 of 15 chickens before antibiotic challenge, without detection of vancomycin-resistant Enterococcus faecium. At 9 weeks of age and after the 5-week avoparcin challenge, vanA E. hirae strains were no longer detected, but five of five chickens now had vanA E. faecium. At a lower frequency, vanA E. faecium had also displaced vanA E. hirae in both the tylosin group (one of four chickens) and the control group (two of five chickens). One month after avoparcin discontinuation, the number of chickens colonized with vanA E. faecium decreased from five to one. All vanA-containing E. hirae strains detected in the first month of life and most of the vanA-containing E. faecium strains detected in the second month of life showed identical ApaI and SmaI restriction patterns, respectively, when analyzed by pulsed-field gel electrophoresis. All vanA E. hirae isolates transferred glycopeptide and macrolide resistance to Enterococcus faecalis JH2-2 in vitro; the level of glycopeptide resistance was higher in the transconjugants than in the donor E. hirae strains. These data suggest that E. hirae may be a significant source of vanA determinants with the potential of transfer to other enterococcal species from humans or animals. PMID:10223926

 8. Rhythmic brushstrokes distinguish van Gogh from his contemporaries: findings via automated brushstroke extraction.

  PubMed

  Li, Jia; Yao, Lei; Hendriks, Ella; Wang, James Z

  2012-06-01

  Art historians have long observed the highly characteristic brushstroke styles of Vincent van Gogh and have relied on discerning these styles for authenticating and dating his works. In our work, we compared van Gogh with his contemporaries by statistically analyzing a massive set of automatically extracted brushstrokes. A novel extraction method is developed by exploiting an integration of edge detection and clustering-based segmentation. Evidence substantiates that van Gogh's brushstrokes are strongly rhythmic. That is, regularly shaped brushstrokes are tightly arranged, creating a repetitive and patterned impression. We also found that the traits that distinguish van Gogh's paintings in different time periods of his development are all different from those distinguishing van Gogh from his peers. This study confirms that the combined brushwork features identified as special to van Gogh are consistently held throughout his French periods of production (1886-1890).

 9. Application of diffusion Monte Carlo to materials dominated by van der Waals interactions

  SciTech Connect

  Benali, Anouar; Shulenburger, Luke; Romero, Nichols; Kim, Jeongnim; Von Lilienfeld, Anatole

  2014-01-01

  Van der Waals forces are notoriously difficult to account for from first principles. We perform extensive calculation to assess the usefulness and validity of diffusion quantum Monte Carlo when applied to van der Waals forces. We present results for noble gas solids and clusters - archetypical van der Waals dominated assemblies, as well as a relevant pi-pi stacking supramolecular complex: DNA + intercalating anti-cancer drug Ellipticine.

 10. Application of Diffusion Monte Carlo to Materials Dominated by van der Waals Interactions

  DOE PAGES

  Benali, Anouar; Shulenburger, Luke; Romero, Nichols A.; ...

  2014-06-12

  Van der Waals forces are notoriously difficult to account for from first principles. We perform extensive calculation to assess the usefulness and validity of diffusion quantum Monte Carlo when applied to van der Waals forces. We present results for noble gas solids and clusters - archetypical van der Waals dominated assemblies, as well as a relevant pi-pi stacking supramolecular complex: DNA + intercalating anti-cancer drug Ellipticine.

 11. [Jean-Baptiste Van Helmont (1579-1644), the baroque and teeth].

  PubMed

  Gysel, C

  1979-01-01

  J. B. Van Helmont has been qualified as a medical exponent of the baroque spirit. This affirmation can only be accepted in the following sense: as Harvey, but in an other way. Van Helmont has prepared modern medicine notwithstanding their fidelity to the philosophy of nature (aristotelism or irrationalism) of the sixteenth century. Van Helmont, who believed in the occult forces of the teeth, was also the first to denounce the catarrhe as a cause of toothache.

 12. Interim Project Results: United Parcel Service's Second-Generation Hybrid-Electric Delivery Vans (Fact Sheet)

  SciTech Connect

  Not Available

  2012-01-01

  This fact sheet describes the performance evaluation of United Parcel Service's second-generation hybrid-electric delivery vans. The Fleet Test and Evaluation Team at the National Renewable Energy Laboratory (NREL) is evaluating the 18-month, in-service performance of 11 of these vans along with 11 comparable conventional diesel vans operating in Minneapolis, Minnesota. As a complement to the field study, the team recently completed fuel economy and emissions testing at NREL's Renewable Fuels and Lubricants (ReFUEL) laboratory.

 13. Project Overview: United Parcel Service's Second-Generation Hybrid-Electric Delivery Vans (Fact Sheet)

  SciTech Connect

  Not Available

  2011-11-01

  This fact sheet describes UPS second generation hybrid-electric delivery vehicles as compared to conventional delivery vehicles. Medium-duty commercial vehicles such as moving trucks, beverage-delivery trucks, and package-delivery vans consume almost 2,000 gal of fuel per year on average. United Parcel Service (UPS) operates hybrid-electric package-delivery vans to reduce the fuel use and emissions of its fleet. In 2008, the National Renewable Energy Laboratory's (NREL's) Fleet Test and Evaluation Team evaluated the first generation of UPS' hybrid delivery vans. These hybrid vans demonstrated 29%-37% higher fuel economy than comparable conventional diesel vans, which contributed to UPS' decision to add second-generation hybrid vans to its fleet. The Fleet Test and Evaluation Team is now evaluating the 18-month, in-service performance of 11 second-generation hybrid vans and 11 comparable conventional diesel vans operated by UPS in Minneapolis, Minnesota. The evaluation also includes testing fuel economy and emissions at NREL's Renewable Fuels and Lubricants (ReFUEL) Laboratory and comparing diesel particulate filter (DPF) regeneration. In addition, a followup evaluation of UPS' first-generation hybrid vans will show how those vehicles performed over three years of operation. One goal of this project is to provide a consistent comparison of fuel economy and operating costs between the second-generation hybrid vans and comparable conventional vans. Additional goals include quantifying the effects of hybridization on DPF regeneration and helping UPS select delivery routes for its hybrid vans that maximize the benefits of hybrid technology. This document introduces the UPS second-generation hybrid evaluation project. Final results will be available in mid-2012.

 14. Jacobus Schroeder van der Kolk (1797-1862): his resistance against materialism.

  PubMed

  Eling, P

  1998-07-01

  Schroeder van der Kolk is regarded as the founder of Dutch psychiatry and neurology. This paper describes his vitalistic views on the relation between body and soul, as formulated by him in a series of lectures. These lectures were intended to counteract the materialistic tendencies of some of Schroeder van der Kolk's French and German contemporaries. It is argued that Schroeder van der Kolk can be regarded as the transition in Holland from the "Naturphilosophie" approach to the modern experimental approach in physiology.

 15. Development and application of a simultaneous SPE-method for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), alkylated PAHs, heterocyclic PAHs (NSO-HET) and phenols in aqueous samples from German Rivers and the North Sea.

  PubMed

  Siemers, Anne-Kathrin; Mänz, Jan Sebastian; Palm, Wolf-Ulrich; Ruck, Wolfgang K L

  2015-03-01

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), heterocyclic PAHs (NSO-HETs), alkylated PAHs and phenols are known as the prevailing contaminants in groundwater at tar contaminated sites. Besides these local sources, the concentrations and the distribution in particular of NSO-HETs in environmental samples, such as rivers, have received notably less attention. To investigate their occurrence in river basins two sensitive analytical methods for the simultaneous extraction of 86 substances including NSO-HETs, classical EPA-PAHs, alkylated PAHs and phenols were developed: liquid-liquid extraction for the whole water phase and solid phase extraction for the dissolved water phase only. Solely GC-MS or additionally LC-MSMS for fractionated basic nitrogen heterocycles (N-HETs) were used for quantification. Limits of quantification were in the low ngL(-1) range. Concentrations were determined in 29 aqueous samples from 8 relatively large rivers located in Lower Saxony (Germany) and the North Sea. NSO-HETs had comparable or even higher sum concentrations than EPA-PAHs. N-HETs, especially acridine and quinolines with concentrations of up to 20ngL(-1) per substance, were predominant.

 16. 46 CFR 195.11-10 - Design and construction of portable vans.

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-10-01

  ... outfitted with electrical power generating machinery or batteries providing electrical power for other vans... requirements of this subchapter for pressure piping, electrical, fire extinguishing and ventilation systems....

 17. 46 CFR 195.11-10 - Design and construction of portable vans.

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-10-01

  ... outfitted with electrical power generating machinery or batteries providing electrical power for other vans... requirements of this subchapter for pressure piping, electrical, fire extinguishing and ventilation systems....

 18. VanE-type vancomycin-resistant Enterococcus faecalis clinical isolates from Australia.

  PubMed

  Abadía-Patiño, Lorena; Christiansen, Keryn; Bell, Jan; Courvalin, Patrice; Périchon, Bruno

  2004-12-01

  Three distinct Enterococcus faecalis VanE-type isolates-BM4574, BM4575, and BM4576-obtained in Australia were studied. Expression of the resistance genes was constitutive in BM4575, probably due to a 2-bp deletion into the vanSE gene, and inducible in BM4574 and BM4576. Transcription analysis of the vanE operons suggested that the five genes were cotranscribed from an initiation site located 25 bp upstream from the ATG start codon of vanE.

 19. Van Swieten and the renaissance of the Vienna Medical School.

  PubMed

  Kidd, M; Modlin, I M

  2001-04-01

  The period until 1745 found the Viennese medical system languishing far behind advances made in other major European centers. This chaotic situation was reversed by the foresight and breadth of vision of the Empress Maria Theresa, who initiated considerable reform in Austria by actively recruiting the best minds of the time to reduce the intellectual and technologic differences. Her ability to entice one of Boerhaave's most eminent pupils, Gerard van Swieten, to leave Leiden for Vienna, particularly benefited the Vienna Medical School. In 1745 van Swieten assumed responsibility for reconfiguration of the patronage and nepotism-ridden medical system of the Austro-Hungarian Empire. As a first task, he swiftly expunged the influence of the Jesuits and other religious orders from medicine and established formal training and examinations, transforming the medical discipline into a meritocracy. Excelling as a physician and an innovative teacher, he also established a close personal relationship with the Empress and became her medical confidante. To a large part, the success of this first great Viennese medical school was owed to de Haen, who left Leiden to implement Boerhaave's method of clinical teaching. As a result of these innovations and with considerable support from the Empress, the University of Vienna, particularly its medical school, within a few decades achieved recognition throughout Europe as a seat of learning and scholarship. Van Swieten would not be remembered today if his contribution had been only scholarly or scientific achievements. He propelled Austrian medicine to a level commensurate with that of other European states of the day by 27 years of dedicated and industrious service.

 20. van Hove singularities in disordered multichannel quantum wires and nanotubes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hügle, S.; Egger, R.

  2002-11-01

  We present a theory for the van Hove singularity (VHS) in the tunneling density of states (TDOS) of disordered multichannel quantum wires, in particular multiwall carbon nanotubes. We assume close-by gates that screen off electron-electron interactions. Diagrammatic perturbation theory within the noncrossing approximation yields analytical expressions governing the disorder-induced broadening and shift of VHS's as new subbands are opened. This problem is nontrivial because the (lowest-order) Born approximation breaks down close to the VHS. Interestingly, compared to the bulk case, the boundary TDOS shows drastically altered VHS's, even in the clean limit.

 1. The Van Fault, Eastern Turkey: A Preliminary Geological Slip Rate

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mackenzie, D.; Elliott, J. R.; Altunel, E.; Kurban, Y.; Walker, R. T.; Parsons, B.

  2014-12-01

  We present a preliminary quaternary slip-rate study on the Van fault, the source of the 2011 Mw7.1 reverse-slip earthquake which caused heavy damage to the cities of Van and Ercis, eastern Turkey. From the InSAR solution, we see a strong depth cut-off at 10km depth, above which there was no slip on the fault. We have carried out an investigation of the geomorphological expression of the fault in quaternary material, to determine whether the fault reaches the surface and, if so, whether this upper section could fail in an earthquake. On the western segment of the Van fault, we observe quaternary scarps coincident with the surface projection of the fault segment identified by InSAR, which displace quaternary alluvial fan and lake-bed deposits. These are coincident with the observation of fault gouge in quaternary deposits at a road cutting, providing evidence for a fault reaching the surface and suggesting that the upper section is capable of rupturing seismically. We use structure-from-motion photogrammetry, differential GPS and terrestrial LiDAR to determine offsets on two generations of fault scarps, and the creep offsets from the period following the earthquake. Preliminary radiocarbon and OSL dates from two uplifted terrace surfaces allow us to estimate a late quaternary geological slip-rate for the fault. Following the GPS and InSAR solution of Dogan et al. 2014 (GRL v41,i7), we also present field evidence and satellite image observations confirming the presence of a splay fault within the northern suburbs of Van city, which experienced creep following the 2011 earthquake. This fault is observed to be particularly evident in the early high resolution satellite imagery from the declassified CORONA missions, highlighting the potential for these datasets in identifying faults in areas now covered by urban sprawl. It remains unclear whether this fault could fail seismically. The fault which failed in 2011 is a north dipping reverse fault, unmapped prior to the

 2. Ellis-van Creveld Syndrome with Sagittal Craniosynostosis.

  PubMed

  Fischer, Andrew S; Weathers, William M; Wolfswinkel, Erik M; Bollo, Robert J; Hollier, Larry H; Buchanan, Edward P

  2015-06-01

  Ellis-van Creveld syndrome (EVC) is a rare disorder (the incidence is estimated at around 7/1,000,000) characterized by the clinical tetrad of chondrodystrophy, polydactyly, ectodermal dysplasia, and cardiac anomalies. Sagittal synostosis is characterized by a dolichocephalic head shape resulting from premature fusion of the sagittal suture. Both are rare disorders, which have never been reported together. We present a case of EVC and sagittal synostosis. We report the clinical features of a Hispanic boy with EVC and sagittal craniosynostosis who underwent cranial vault remodeling. The presentation of this patient is gone over in detail. A never before reported case of EVC and sagittal synostosis is presented in detail.

 3. van Leeuwenhoek microscopes-where are they now?

  PubMed

  Robertson, Lesley A

  2015-05-01

  When Antonie van Leeuwenhoek died, he left over 500 simple microscopes, aalkijkers (an adaption of his microscope to allow the examination of blood circulation in the tails of small eels) and lenses, yet now there are only 10 microscopes with a claim to being authentic, one possible aalkijker and six lenses. He made microscopes with more than one lens, and possibly three forms of the aalkijker. This paper attempts to establish exactly what he left and trace the fate of some of the others using the earliest possible documents and publications.

 4. 10. Whitney Arms Company, Van Slyck steel engraving, 1880 Photocopied ...

  Library of Congress Historic Buildings Survey, Historic Engineering Record, Historic Landscapes Survey

  10. Whitney Arms Company, Van Slyck steel engraving, 1880 Photocopied from Charles B. Norton, American Inventions and Improvements in Breech-Loading Small Arms (Springfield, Mass., 1880), p. 154 The engraving does not seem to have been included in the earlier 1872 edition. This is probably the single most widely copied view of the Whitney Arms Company works, and it is without doubt the most accurate. Compare with site plan, photo CT-2-13. - Eli Whitney Armory, West of Whitney Avenue, Armory Street Vicinity, Hamden, New Haven County, CT

 5. De Hass-van Alphen effect in YBCO

  SciTech Connect

  Smith, J.L.; Fowler, C.M.; Freeman, B.L.; Hults, W.L.; King, J.C.; Mueller, F.M.

  1990-01-01

  Measurement of the de Haas-van Alphen effect in YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 6.97} in pulsed, magnetic fields peaking at 100 T in powdered material with the field applied along the c-axis reveal two pieces of the Fermi surface. Their cross sections are 0.56 kT (0.054 {angstrom}{sup {minus}2}) and 0.78 kT (0.075 {angstrom}{sup {minus}2}) with effective masses of 2.8 and 4.4 respectively.

 6. Ellis-van Creveld syndrome with facial hemiatrophy.

  PubMed

  Bhat, Yasmeen J; Baba, Asif Nazir; Manzoor, Sheikh; Qayoom, Seema; Javed, Sheikh; Ajaz, Hakeem

  2010-01-01

  Ellis-van Creveld (EVC) syndrome is a rare autosomal recessive congenital disorder characterized by chondrodysplasia and polydactyly, ectodermal dysplasia and congenital defects of the heart. We present here a case of a 16-year-old short-limbed dwarf with skeletal deformities and bilateral postaxial polydactyly, dysplastic nails and teeth, also having left-sided facial hemiatrophy. The diagnosis of EVC syndrome was made on the basis of clinical and radiological features. To the best of our knowledge, this is the first report of EVC syndrome with facial hemiatrophy in the medical literature from India.

 7. Ellis-van Creveld syndrome: A rare clinical entity.

  PubMed

  Kamal, Reet; Dahiya, Parveen; Kaur, Simerpreet; Bhardwaj, Rohit; Chaudhary, Karun

  2013-01-01

  Ellis-van Creveld (EVC) syndrome is a genetic disorder with autosomal recessive transmission, which may clinically present as small stature, short limbs, fine sparse hair, hypoplastic fingernails, multiple musculofibrous frenula, conical teeth, hypoplasia of the enamel, hypodontia, and malocclusion. Heart defects, especially abnormalities of atrial septation, have been found in about 60% of cases. The mutation in EVC and EVC2 gene is responsible for this syndrome. The presence of multiple orodental findings makes this syndrome important for dentists. The aim of this article is to present a rare case of EVC syndrome in a 10-year-old girl along with the review of literature.

 8. Van der Waals interaction between two crossed carbon nanotubes.

  PubMed

  Zhbanov, Alexander I; Pogorelov, Evgeny G; Chang, Yia-Chung

  2010-10-26

  The analytical expressions for the van der Waals potential energy and force between two crossed carbon nanotubes are presented. The Lennard-Jones potential between pairs of carbon atoms and the smeared-out approximation suggested by L. A. Girifalco (J. Phys. Chem. 1992, 96, 858) were used. The exact formula is expressed in terms of rational and elliptical functions. The potential and force for carbon nanotubes were calculated. The uniform potential curves for single- and multiwall nanotubes were plotted. The equilibrium distance, maximal attractive force, and potential energy have been evaluated.

 9. Van der Waals phase transition in the framework of holography

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zeng, Xiao-Xiong; Li, Li-Fang

  2017-01-01

  Phase structure of the quintessence Reissner-Nordström-AdS black hole is probed by the nonlocal observables such as holographic entanglement entropy and two point correlation function. Our result shows that, as the case of the thermal entropy, both the observables exhibit the Van der Waals-like phase transition. To reinforce this conclusion, we further check the equal area law for the first order phase transition and critical exponent of the heat capacity for the second order phase transition. We also discuss the effect of the state parameter on the phase structure of the nonlocal observables.

 10. Baseline tests of the power-train electric delivery van

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Lumannick, S.; Dustin, M. O.; Bozek, J. M.

  1977-01-01

  Vehicle maximum speed, range at constant speed, range over stop-and-go driving schedules, maximum acceleration, gradeability, gradeability limit, road energy consumption, road power, indicated energy consumption, braking capability, battery charger efficiency, and battery characteristics were determined for a modified utility van powered by sixteen 6-volt batteries connected in series. A chopper controller actuated by a foot accelerator pedal changes the voltage applied to the 22-kilowatt (30-hp) series-wound drive motor. In addition to the conventional hydraulic braking system, the vehicle has hydraulic regenerative braking. Cycle tests and acceleration tests were conducted with and without hydraulic regeneration.

 11. Magnetic properties of tephras from Lake Van (Eastern Turkey)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Makaroglu, Ozlem; Caǧatay, Namık; Pesonen, Lauri J.; Orbay, Naci

  2013-04-01

  Here we present magnetic properties of tephra layers in the cores taken from Lake Van, Eastern Anatolia, Turkey. Lake Van is the fourth largest terminal Lake in the world by volume (607 km3). It is 460 m deep and has a salinity of 21.4 per mil and a pH of 9.81. It is located on the East Anatolian Plateau with present day water level of 1648 m.a.s.l., and surrounded by large stratovolcanoes Nemrut, Suphan, Tendurek, and Ararat to the west and north. It has accumulated varved-sediments with tephra units, which all provide important paleoenvironmental records. After a seismic survey, four different locations were selected for coring in Lake Van, with water depths varying between 60 m and 90 m. Four cores having between 3 and 4.8 m length were analyzed for for element geochemistry using XRF Core Scanner analysis. The sub-samples were taken into plastic boxes with a volume of 6.4 cm3 for mineral magnetic analysis. The mineral magnetic measurements included magnetic susceptibility (χ), anhysteretic remanent magnetisation (ARM), isothermal remanent magnetisation (IRM), hysteresis properties and thermomagnetic analyses. According to the mineral magnetic measurements and geochemical analysis, we identified the five tephra layers (T1-T5). These tephra units were correlated with the previously varve-dated units of Landmann et al. (2011). The varve ages of the tephra layers were used to obtain the age-depth model for the cores. According to the age models the cores extend back to 9500 ka BP (varve years). Down-core profiles of all the magnetic properties are highly correlatable between different cores, suggesting that the magnetic records are of regional character. ARM values are found to be more convenient than χ values for correlating the tephra layers. The hysteresis parameters of samples taken from these layers indicate that they are within Pseudo Single Domain range. IRM curves show that low coersivity magnetic minerals are dominated in all tephra layers. Measurements

 12. Ellis-van Creveld syndrome: A rare clinical entity

  PubMed Central

  Kamal, Reet; Dahiya, Parveen; Kaur, Simerpreet; Bhardwaj, Rohit; Chaudhary, Karun

  2013-01-01

  Ellis-van Creveld (EVC) syndrome is a genetic disorder with autosomal recessive transmission, which may clinically present as small stature, short limbs, fine sparse hair, hypoplastic fingernails, multiple musculofibrous frenula, conical teeth, hypoplasia of the enamel, hypodontia, and malocclusion. Heart defects, especially abnormalities of atrial septation, have been found in about 60% of cases. The mutation in EVC and EVC2 gene is responsible for this syndrome. The presence of multiple orodental findings makes this syndrome important for dentists. The aim of this article is to present a rare case of EVC syndrome in a 10-year-old girl along with the review of literature. PMID:23798848

 13. Spherical and hyperspherical harmonics representation of van der Waals aggregates

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lombardi, Andrea; Palazzetti, Federico; Aquilanti, Vincenzo; Grossi, Gaia; Albernaz, Alessandra F.; Barreto, Patricia R. P.; Cruz, Ana Claudia P. S.

  2016-12-01

  The representation of the potential energy surfaces of atom-molecule or molecular dimers interactions should account faithfully for the symmetry properties of the systems, preserving at the same time a compact analytical form. To this aim, the choice of a proper set of coordinates is a necessary precondition. Here we illustrate a description in terms of hyperspherical coordinates and the expansion of the intermolecular interaction energy in terms of hypersherical harmonics, as a general method for building potential energy surfaces suitable for molecular dynamics simulations of van der Waals aggregates. Examples for the prototypical case diatomic-molecule-diatomic-molecule interactions are shown.

 14. Slidable atomic layers in van der Waals heterostructures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kobayashi, Yu; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; Maniwa, Yutaka; Miyata, Yasumitsu

  2017-04-01

  We report the preparation and manipulation of slidable atomic layers in clean, incommensurate van der Waals (vdW) heterostructures. Monolayer and multilayer WS2 grains are grown on graphite and hexagonal boron nitride (hBN) via chemical vapor deposition, and these grains can slide smoothly on graphite and hBN surfaces by manipulation with a tip. Furthermore, this sliding process allows the suspension, tearing, stacking, and connection of the atomic layers. These results demonstrate a novel approach for developing a wide variety of atomic-layer heterostructures with tunable interlayer coupling and an ideal system for studying the superlubricity of incommensurate, highly clean vdW contacts.

 15. Metal-free sp3 C-H bond dual-(het)arylation: I2-promoted domino process to construct 2,2-bisindolyl-1-arylethanones.

  PubMed

  Zhu, Yan-ping; Liu, Mei-cai; Jia, Feng-cheng; Yuan, Jing-jing; Gao, Qing-he; Lian, Mi; Wu, An-xin

  2012-07-06

  A molecular I(2)-promoted sp(3) C-H bond dual-(het)arylation protocol was developed for the synthesis of 2,2-bisindolyl-1-arylethanones. Through a logical design, three mechanism-different reactions (iodination, Kornblum oxidation, and Friedel-Crafts reaction) were assembled in a single reactor. A variety of 2,2-bisindolyl-1-aryl ethanones were synthesized from simple and readily available aryl methyl ketones and indoles. In the reaction, metal, base, and ligand were all avoidable.

 16. Eye irritation potential: usefulness of the HET-CAM under the Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals (GHS).

  PubMed

  Scheel, Julia; Kleber, Marcus; Kreutz, Jürgen; Lehringer, Elke; Mehling, Annette; Reisinger, Kerstin; Steiling, Winfried

  2011-04-01

  Extensive research has been conducted over the past decades to develop alternatives to the rabbit eye irritation test (Draize test) used in a regulatory context to assess eye irritation potentials. Although no single in vitro test has emerged as being completely acceptable for full replacement, various tests are considered to be suitable and are regularly used to assess certain aspects. Amongst these, the Hen's Egg Test Chorioallantoic Membrane (HET-CAM) has gained regulatory acceptance in various countries to classify severe eye irritants. In this retrospective study, historical eye irritation data (in vivo and in vitro) from 137 samples (approx. 75% non-irritants; 25% (severe) irritants) tested both in the HET-CAM and Draize eye test was compared with regard to the predicted eye irritation classes under the GHS and the traditional EU classification system (DSD).The overall concordance was in the range of 80-90%. A high specificity (96-98%, depending on the classification system and the chosen discrimination) but rather low sensitivity (48-65%) was observed. The study indicates that HET-CAM results are useful as part of weight-of-evidence assessments or in tiered approaches to assess eye irritation potentials rather than as stand-alone classification method. Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Applicability and robustness of the hen's egg test for analysis of micronucleus induction (HET-MN): results from an inter-laboratory trial.

  PubMed

  Greywe, Daniela; Kreutz, Jürgen; Banduhn, Norbert; Krauledat, Matthias; Scheel, Julia; Schroeder, Klaus R; Wolf, Thorsten; Reisinger, Kerstin

  2012-08-30

  The hen's egg test for analysis of micronucleus formation (HET-MN) was developed several years ago to provide an alternative test system to the in vivo micronucleus test. In order to assess its applicability and robustness, a study was carried out at the University of Osnabrueck (lab A) and at the laboratories of Henkel AG & Co. KGaA (lab B). Following transfer of the method to lab B, a range of test substances that had been pre-tested at lab A, were tested at Henkel: the genotoxins cyclophosphamide, dimethylbenz(a)anthracene, methotrexate, acrylamide, azorubin, N-nitroso-dimethylamine and the non-genotoxins, orange G and isopropyl myristate. In a second phase, additional compounds with known in vivo properties were examined in both labs: the non-genotoxin, ampicillin, the "irrelevant" positives, isophorone and 2,4-dichlorophenol ("irrelevant" means positive in standard in vitro tests, but negative in vivo), the clastogen p-chloroaniline, and the aneugens carbendazim and vinorelbine. All substances were correctly predicted in both labs with respect to their in vivo genotoxic properties, indicating that the HET-MN may have an improved predictivity compared with current standard in vitro test systems. The results support the promising role of the HET-MN assay as a supplement to existing test batteries.

 18. van der Waals forces influencing adhesion of cells

  PubMed Central

  Kendall, K.; Roberts, A. D.

  2015-01-01

  Adhesion molecules, often thought to be acting by a ‘lock and key’ mechanism, have been thought to control the adhesion of cells. While there is no doubt that a coating of adhesion molecules such as fibronectin on a surface affects cell adhesion, this paper aims to show that such surface contamination is only one factor in the equation. Starting from the baseline idea that van der Waals force is a ubiquitous attraction between all molecules, and thereby must contribute to cell adhesion, it is clear that effects from geometry, elasticity and surface molecules must all add on to the basic cell attractive force. These effects of geometry, elasticity and surface molecules are analysed. The adhesion force measured between macroscopic polymer spheres was found to be strongest when the surfaces were absolutely smooth and clean, with no projecting protruberances. Values of the measured surface energy were then about 35 mJ m−2, as expected for van der Waals attractions between the non-polar molecules. Surface projections such as abrasion roughness or dust reduced the molecular adhesion substantially. Water cut the measured surface energy to 3.4 mJ m−2. Surface active molecules lowered the adhesion still further to less than 0.3 mJ m−2. These observations do not support the lock and key concept. PMID:25533101

 19. Upscaled soil-water retention using van Genuchten's function

  USGS Publications Warehouse

  Green, T.R.; Constantz, J.E.; Freyberg, D.L.

  1996-01-01

  Soils are often layered at scales smaller than the block size used in numerical and conceptual models of variably saturated flow. Consequently, the small-scale variability in water content within each block must be homogenized (upscaled). Laboratory results have shown that a linear volume average (LVA) of water content at a uniform suction is a good approximation to measured water contents in heterogeneous cores. Here, we upscale water contents using van Genuchten's function for both the local and upscaled soil-water-retention characteristics. The van Genuchten (vG) function compares favorably with LVA results, laboratory experiments under hydrostatic conditions in 3-cm cores, and numerical simulations of large-scale gravity drainage. Our method yields upscaled vG parameter values by fitting the vG curve to the LVA of water contents at various suction values. In practice, it is more efficient to compute direct averages of the local vG parameter values. Nonlinear power averages quantify a feasible range of values for each upscaled vG shape parameter; upscaled values of N are consistently less than the harmonic means, reflecting broad pore-size distributions of the upscaled soils. The vG function is useful for modeling soil-water retention at large scales, and these results provide guidance for its application.

 20. Leon Van Speybroeck Wins Astrophysics Bruno Rossi Prize

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  2002-01-01

  Leon Van Speybroeck of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge Massachusetts was awarded the 2002 Bruno Rossi Prize of the High-Energy Astrophysics Division of the American Astronomy Society. The Rossi Prize is an arnual recognition of significant contributions in high-energy astrophysics in honor of the Massachusetts Institute of Technology's late Professor Bruno Rossi, an authority on cosmic ray physics and a pioneer in the field of x-ray astronomy. Van Speybroeck, who led the effort to design and make the x-ray mirrors for NASA's premier Chandra X-Ray Observatory, was recognized for a career of stellar achievements in designing precision x-ray optics. As Telescope Scientist for Chandra, he has worked for more than 20 years with a team that includes scientists and engineers from the Harvard-Smithsonian, NASA's Marshall Space Flight Center, TRW, Inc., Huhes-Danbury (now B.F. Goodrich Aerospace), Optical Coating Laboratories, Inc., and Eastman-Kodak on all aspects of the x-ray mirror assembly that is the heart of the observatory.

 1. Van der Waals Epitaxy of Ultrathin Halide Perovkistes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wang, Yiping; Shi, Yunfeng; Shi, Jian

  We present our understanding, with CH3NH3PbX3 as a model system, on the 2D van der Waals growth and kinetics of 3D parent materials. We show the successful synthesis of ultrathin (sub-10 nm), large scale (a few tens of μm) single crystalline 2D perovskite thin films on layered mica substrate by van der Waals (VDW) epitaxy. Classical nucleation and growth model explaining conventional epitaxy has been modified to interpret the unique 2D results under VDW mechanism. The generalization of our model shows that a 3D crystal with low cohesive energy tends to favor the 2D growth while the one with strong cohesive energy has less kinetic window. With Monte Carlo simulations, we show that the fractal 2D morphology in perovskite precisely manifests the kinetic competition between VDW diffusivity and thermodynamic driving force, a unique phenomenon to VDW growth, suggesting a fundamental limit on the morphology stability of the 2D form of a 3D material. On the other hand, our single crystal thin film growth results and subsequent cryogenic study in the iodide perovskite provide a perfect resource for the exploration of its complex optical and electronic properties and unveiling the origins of its popularity in the energy conversion field.

 2. Franckeite as a naturally occurring van der Waals heterostructure

  PubMed Central

  Molina-Mendoza, Aday J.; Giovanelli, Emerson; Paz, Wendel S.; Niño, Miguel Angel; Island, Joshua O.; Evangeli, Charalambos; Aballe, Lucía; Foerster, Michael; van der Zant, Herre S. J.; Rubio-Bollinger, Gabino; Agraït, Nicolás; Palacios, J. J.; Pérez, Emilio M.; Castellanos-Gomez, Andres

  2017-01-01

  The fabrication of van der Waals heterostructures, artificial materials assembled by individual stacking of 2D layers, is among the most promising directions in 2D materials research. Until now, the most widespread approach to stack 2D layers relies on deterministic placement methods, which are cumbersome and tend to suffer from poor control over the lattice orientations and the presence of unwanted interlayer adsorbates. Here, we present a different approach to fabricate ultrathin heterostructures by exfoliation of bulk franckeite which is a naturally occurring and air stable van der Waals heterostructure (composed of alternating SnS2-like and PbS-like layers stacked on top of each other). Presenting both an attractive narrow bandgap (<0.7 eV) and p-type doping, we find that the material can be exfoliated both mechanically and chemically down to few-layer thicknesses. We present extensive theoretical and experimental characterizations of the material's electronic properties and crystal structure, and explore applications for near-infrared photodetectors. PMID:28194037

 3. Preserving the History of Wesleyan University's Van Vleck Observatory

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kilgard, Roy E.; Erickson, Paul; Herbst, William; Redfield, Seth; Williams, Amrys

  2016-01-01

  Since its opening in 1916, the Van Vleck Observatory at Wesleyan University has been dedicated to the joint mission of astronomical education and research. In celebration of the Observatory's centennial year, we are undertaking a number of projects to preserve and chronicle its history. The centerpiece of these efforts has been the renovation of the 20-inch Alvan Clark refracting telescope. Through careful compromise of historical restoration and modernization, we have ensured the future of one of the nation's last large, long-focus refractors well into the 21st century. In addition, we are producing an historical exhibition in the Observatory and online that will open to the public in the spring of 2016. Our exhibition explores the place-based nature of astronomical research, the scientific instruments, labor, and individuals that have connected places around the world in networks of observation, and the broader history of how observational astronomy has linked local people, amateur observers, professional astronomers, and the tools and objects that have facilitated their work under Connecticut's skies over the past 100 years. We are also collecting memories from the community to enrich our exhibition. If you have a story about the Van Vleck Observatory you would like to share with our researchers, please contact one of the authors.

 4. [Trait-aggression and suicide of Vincent van Gogh].

  PubMed

  Pezenhoffer, Ibolya; Gerevich, József

  2015-01-01

  Although in recent decades the literature has paid special attention to Vincent van Gogh's life, work and illness, there has still not been an examination of the connections between his trait aggression and his suicide. The present study traces, in the light of this trait aggression, the predictive factors that can be observed on the path leading to the artist's suicide. Biographical documents, case history data, as well as letters and the findings of earlier research have been used in the course of the analysis. Among the distal suicide risk factors we find a positive family anamnesis, childhood traumas (emotional deprivation, identity problems associated with the name Vincent), a vagrant, homeless way of life, failures in relationships with women, and psychotic episodes appearing in rushes. The proximal factors include the tragic friendship with Gauguin (frustrated love), his brother Theo's marriage (experienced as a loss), and a tendency to self-destruction. Both factor groups on the one hand determined the course of development of the trait aggression and on the other can also be regarded as a manifestation of that trait aggression. It can be said that the trait aggression played an important role in Van Gogh's suicide.

 5. [Van Leeuwenhoek's discovery of bacteria: a look too far ahead].

  PubMed

  James, J

  2004-12-25

  During the 17th century microscopy was practised at the Royal Society in London by the curator Robert Hooke (1635-1703). He made use of the compound microscope (with uncorrected lenses) and published a book describing the most varied observations of botanical and animal specimens, among which he introduced the concept of 'cellula', observed in botanical material. The useful magnification was limited to 30-40 times. During the same period, the passionate amateur Anthonie van Leeuwenhoek in Delft (1632-1723) was engaged in microscopy, using a so-called simple microscope which was difficult to use but could be applied--albeit with a greater effort--at a much larger aperture so that magnifications in the range of 75-150 times were feasible. Using these self-made instruments, Van Leeuwenhoek was able to observe and describe bacteria, but this could not be confirmed at the Royal Society. It took 150 years before the compound microscope reached this level and bacteria were recognized as pathogenic organisms.

 6. A van der Waals DFT Approach to Modeling Water

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kolb, Brian; Thonhauser, Timo

  2010-03-01

  We present density functional theory calculations for small water clusters and bulk water including van der Waals interactions via the non-local functional vdW-DF [1]. Historically, standard functionals such as LDA or GGA have been unable to accurately predict vibrational frequencies of small water clusters or the freezing point of bulk water, which has been partly attributed to the lack of van der Waals interactions [2]. We have implemented vdW-DF in the PWscf package, using an efficient convolution approach [3]. Our results for the vibrational frequencies of small water clusters show that vdW-DF gives a significant improvement compared to LDA or GGA. While the discrepancy between experiment and LDA/GGA is as much as 28% for certain modes, vdW-DF reduces this error to only about 6%. We also present results for the vibrational spectrum and Raman spectrum of periodic ice, again showing the advantages of vdW-DF. In addition, we show preliminary results for bulk water from our vdW-DF MD simulations.[4pt] [1] Thonhauser et al., Phys. Rev. B 76, 125112 (2007).[2] H. Sit and N. Marzari, J. Chem. Phys. 122, 204510 (2005). [3] G. Roman-Perez and J. Soler, Phys. Rev. Lett. 103, 096102 (2009).

 7. Franckeite as a naturally occurring van der Waals heterostructure.

  PubMed

  Molina-Mendoza, Aday J; Giovanelli, Emerson; Paz, Wendel S; Niño, Miguel Angel; Island, Joshua O; Evangeli, Charalambos; Aballe, Lucía; Foerster, Michael; van der Zant, Herre S J; Rubio-Bollinger, Gabino; Agraït, Nicolás; Palacios, J J; Pérez, Emilio M; Castellanos-Gomez, Andres

  2017-02-13

  The fabrication of van der Waals heterostructures, artificial materials assembled by individual stacking of 2D layers, is among the most promising directions in 2D materials research. Until now, the most widespread approach to stack 2D layers relies on deterministic placement methods, which are cumbersome and tend to suffer from poor control over the lattice orientations and the presence of unwanted interlayer adsorbates. Here, we present a different approach to fabricate ultrathin heterostructures by exfoliation of bulk franckeite which is a naturally occurring and air stable van der Waals heterostructure (composed of alternating SnS2-like and PbS-like layers stacked on top of each other). Presenting both an attractive narrow bandgap (<0.7 eV) and p-type doping, we find that the material can be exfoliated both mechanically and chemically down to few-layer thicknesses. We present extensive theoretical and experimental characterizations of the material's electronic properties and crystal structure, and explore applications for near-infrared photodetectors.

 8. Van Allen Probes Observations of Direct Wave Particle Interactions

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Fennell, J. F.; Roeder, J. L.; Kurth, W. S.; Henderson, M. G.; Larsen, B.; Hospodarsky, G. B.; Blake, J. B.; Claudepierre, S. G.; Clemmons, J. H.; Spence, H.; Funsten, H. O.; Reeves, G. D.; Kletzing, C.; Wygant, J. R.

  2013-12-01

  We present observations of wave-particle interactions observed on the Van Allen Probes during an interval of sporadic increases or bursts of 20-30 keV electron fluxes observed in conjunction with bursts of chorus activity. The electron flux and chorus burst occurred on a nearly one for one basis during an hour interval on January 13, 2013. The electron angular distributions changed during the burst events such that flux increases evolved from Sinn(α) type angular distributions to form maxima in the electron angular distributions at 75-80° local pitch angle with the fluxes at 90° and <60° remaining the same as in the pre and post burst distributions. These events occurred well outside the plasmasphere following a minor plasma injection. They were observed on both Van Allen Probes spacecraft, which were relatively close together. The plasma density, electron gyro-frequency and pitch angle of peak flux in a burst was used to estimate the resonant electron energy. The result of ~25 keV is consistent with the energies of the electrons showing the flux enhancements observed by the ECT/MagEIS and ECT/HOPE spectrometers. These results will be described in detail and questions concerning the source of such events will be discussed.

 9. Vincent van Gogh (1853-90): the plumbic artist.

  PubMed

  Weissman, Edward

  2008-05-01

  Following Vincent van Gogh's death in 1890, numerous physicians have offered diagnostic opinions regarding his still unverified illness. The discovery that he had ingested leaded oil paints prompted research that revealed his exposure to additional sources of lead and other toxic substances for 13 years before death. His complaints, derived from poignant letters to his brother, added compelling evidence that he had suffered neurotoxicity, encephalopathy and other consequences of lead. Vincent's suicide may have been precipitated by plumbism. Mankind has endured lead's presence for millennia, yet its destructive effects have been recognized sporadically. That symptoms of plumbism mimic other illnesses should prod a heightened index of suspicion. Had it not been for the financial and emotional support of Vincent by his brother, Theo, and the dedication of the latter's wife, Johanna, the artist's genius might never have been recognized. Widowed by the death of her husband six months after Vincent's demise, Johanna(1) remained the guardian of the painter's extraordinary artistic and literary output until critical acclaim established him as one of Europe's greatest artists. Her efforts, assisted by her son, in framing and exhibiting van Gogh's works, were crucial. She then translated and systematized his more than 750 letters to Theo, their sister, Willemien, their mother, fellow artists and others.(2).

 10. Two-dimensional van der Waals C60 molecular crystal

  PubMed Central

  Reddy, C. D.; Gen Yu, Zhi; Zhang, Yong-Wei

  2015-01-01

  Two-dimensional (2D) atomic crystals, such as graphene and transition metal dichalcogenides et al. have drawn extraordinary attention recently. For these 2D materials, atoms within their monolayer are covalently bonded. An interesting question arises: Can molecules form a 2D monolayer crystal via van der Waals interactions? Here, we first study the structural stability of a free-standing infinite C60 molecular monolayer using molecular dynamic simulations, and find that the monolayer is stable up to 600 K. We further study the mechanical properties of the monolayer, and find that the elastic modulus, ultimate tensile stress and failure strain are 55–100 GPa, 90–155 MPa, and 1.5–2.3%, respectively, depending on the stretching orientation. The monolayer fails due to shearing and cavitation under uniaxial tensile loading. The highest occupied molecular orbital (HOMO) and lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) of the monolayer are found to be delocalized and as a result, the band gap is reduced to only 60% of the isolated C60 molecule. Interestingly, this band gap can be tuned up to ±30% using strain engineering. Owing to its thermal stability, low density, strain-tunable semi-conducting characteristics and large bending flexibility, this van der Waals molecular monolayer crystal presents aplenty opportunities for developing novel applications in nanoelectronics. PMID:26183501

 11. Tectono-Stratigraphic Evolution of the Lake Van, Turkey

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Görür, Naci; Sakınç, Mehmet; Zabcı, Cengiz; Namık Çaǧatay, M.; Akkök, Remzi; Şile, Hande

  2014-05-01

  Lake Van is situated in eastern Anatolia. It is the largest soda lake in the world. It also ranks the fourth-lake on earth by volume. It formed during the Pleistocene when the volcanic edifice of the Nemrut Volcano locally blocked the valley of the River Euphrates. It has a closed drainage system with several perennial streams that carry large amounts of sediments from the surrounding high mountains and accumulate them in today's lake. However, these sediments also crop out as terraces at various altitudes of the surrounding elevated areas, indicating that a series of changes in base- or water-level of the lake occurred. The exposed sediments display characteristic facies, stratigraphic sequence, well-developed sedimentary structures and scattered fossils that provide invaluable data on physical, chemical and biological conditions of their depositional sub-environments. Recognition of these sub-environments and their arrangement in space and time may contribute tremendously to our understanding of local tectonics and paleoclimate of the Lake Van Basin. These presentation deals with such topics.

 12. Geologic environment of the Van Norman Reservoirs area

  USGS Publications Warehouse

  Yerkes, R.F.; Bonilla, M.G.; Youd, T.L.; Sims, J.D.

  1974-01-01

  The upper and lower Van Norman dams, in northwesternmost San Fernando Valley about 20 mi (32 km) northwest of downtown Los Angeles, were severely damaged during the 1971 San Fernando earthquake. An investigation of the geologic-seismologic setting of the Van Norman area indicates that an earthquake of at least M 7.7 may be expected in the Van Norman area. The expectable transitory effects in the Van Norman area of such an earthquake are as follows: peak horizontal acceleration of at least 1.15 g, peak velocity of displacement of 4.43 ft/sec (135 cm/sec), peak displacement of 2.3 ft (70 cm), and duration of shaking at accelerations greater than 0.05 g, 40 sec. A great earthquake (M 8+) on the San Andreas fault, 25 mi distant, also is expectable. Transitory effects in the Van Norman area from such an earthquake are estimated as follows: peak horizontal acceleration of 0.5 g, peak velocity of 1.97 ft/sec (60 cm/sec), displacement of 1.31 ft (40 cm), and duration of shaking at accelerations greater than 0.05 g, 80 sec. The permanent effects of the expectable local earthquake could include simultaneous fault movement at the lower damsite, the upper damsite, and the site proposed for a replacement dam halfway between the upper and lower dams. The maximum differential displacements due to such movements are estimated at 16.4 ft (5 m) at the lower damsite and about 9.6 ft (2.93 m) at the upper and proposed damsites. The 1971 San Fernando earthquake (M 6?) was accompanied by the most intense ground motions ever recorded instrumentally for a natural earthquake. At the lower Van Norman dam, horizontal accelerations exceeded 0.6 g, and shaking greater than 0.25 g lasted for about 13 see; at Pacoima dam, 6 mi (10 km) northeast of the lower dam, high-frequency peak horizontal accelerations of 1.25 g were recorded in two directions, and shaking greater than 0.25 g lasted for about 7 sec. Permanent effects of the earthquake include slope failures in the embankments of the upper

 13. Franckeite as a naturally occurring van der Waals heterostructure

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Molina-Mendoza, Aday J.; Giovanelli, Emerson; Paz, Wendel S.; Niño, Miguel Angel; Island, Joshua O.; Evangeli, Charalambos; Aballe, Lucía; Foerster, Michael; van der Zant, Herre S. J.; Rubio-Bollinger, Gabino; Agraït, Nicolás; Palacios, J. J.; Pérez, Emilio M.; Castellanos-Gomez, Andres

  2017-02-01

  The fabrication of van der Waals heterostructures, artificial materials assembled by individual stacking of 2D layers, is among the most promising directions in 2D materials research. Until now, the most widespread approach to stack 2D layers relies on deterministic placement methods, which are cumbersome and tend to suffer from poor control over the lattice orientations and the presence of unwanted interlayer adsorbates. Here, we present a different approach to fabricate ultrathin heterostructures by exfoliation of bulk franckeite which is a naturally occurring and air stable van der Waals heterostructure (composed of alternating SnS2-like and PbS-like layers stacked on top of each other). Presenting both an attractive narrow bandgap (<0.7 eV) and p-type doping, we find that the material can be exfoliated both mechanically and chemically down to few-layer thicknesses. We present extensive theoretical and experimental characterizations of the material's electronic properties and crystal structure, and explore applications for near-infrared photodetectors.

 14. Vrouwen bij de Koninklijke Landmacht: Een Onderzoek naar de Maatregelen die het Behoud en de Doorstroom van Vrouwelijke Militairen Verbeteren (Women in the Royal Netherlands Army: Measures for Retention and Career Development)

  DTIC Science & Technology

  2007-02-01

  militairen’ bescbreven. 2.4 Enqufteonderzoek Medio oktober hebben we in overleg met de opdracbtgever een enquete ontwikkeld om de in de groepsdiscussies...maatregelen over behoud en doorsiroomn Medio oktober hebben we in overleg met de opdrachtgever een enquete ontwikkeld om de in de groepsdiscussies bedachte...Hennessey, A. & Tighe, E.M. (1994), The work preference inventory: assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations , Journal of

 15. MA-9 ASTRONAUT L. GORDON COOPER LEAVES TRANSFER VAN AT LAUNCH COMPLEX 14

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1963-01-01

  MA-9 ASTRONAUT L. GORDON COOPER LEAVES TRANSFER VAN AT LAUNCH COMPLEX 14 S-63-6247 P-07136, ARCHIVE-03808 Astronaut L. Gordon Cooper, Jr., leaves the transfer van at Pad #14 for his ride up the gantry elevator to the 11th deck where he will be inserted into the spacecraft for his 22-orbit mission.

 16. Joyce VanTassel-Baska: The Talent Development of a Researcher

  ERIC Educational Resources Information Center

  Henshon, Suzanna E.

  2007-01-01

  Dr. Joyce VanTassel-Baska is the Executive Director of the Center for Gifted Education at The College of William & Mary in Williamsburg, VA. She is the current president of the National Association for Gifted Children. Prior to coming to William & Mary, Dr. VanTassel-Baska founded and directed the Center for Talent Development at Northwestern…

 17. 78 FR 28947 - Fund Availability Under VA's Homeless Providers Grant and Per Diem Program (VANS)

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2013-05-16

  ... CFR 61.1. Authority: Funding applied for under this Notice is authorized by title 38 U.S.C. 2011, 2012... section sets forth provisions for obtaining a van capital grant under 38 U.S.C. 2011. In addition to being... AFFAIRS Fund Availability Under VA's Homeless Providers Grant and Per Diem Program (VANS)...

 18. Early Childhood Matters: The Bulletin of the Bernard van Leer Foundation, 1998.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Smale, Jim, Ed.

  1998-01-01

  This document consists of the three 1998 issues of The Bernard van Leer Foundations'"Early Childhood Matters." This periodical, addressed to practitioners in the field of early childhood development, evolved from an in-house publication directed to projects funded by the Bernard van Leer Foundation. Articles in the February 1998 edition…

 19. Development of osmoregulatory tissues in the Lake van fish (Alburnus tarichi) during larval development.

  PubMed

  Oğuz, Ahmet R

  2017-09-27

  Lake Van is one of the largest alkaline lakes worldwide and Lake Van Fish (Alburnus tarichi Güldenstädt, 1814) is the only vertebrate species inhabiting it. Lake Van Fish is an anadromous species that migrates to the streams (salinity 0.02%, pH 8.42) flowing into Lake Van (salinity 0.22%, pH 9.8) during the spawning period (April-July). Following spawning, fish return to Lake Van while larvae remain in fresh water. This study examined the development of osmoregulatory organs and the distribution of ionocytes in Lake Van Fish larvae adapting to the highly alkaline water characterizing the lake. Ionocytes were marked immunohistochemically and observed in whole mounts with immunofluorescence staining using the Na(+)/K(+) ATPase antibody. Ionocytes were first identified in the yolk sac membrane and skin, and then in the gills, digestive tract, and kidneys of larvae. The number of ionocytes on yolk sac membrane and skin decreased during larval development, indicating ionocytes on these tissues have a role in larvae osmoregulation. Larvae hatched from eggs in stream waters die when transferred to Lake Van water but survived in lake water diluted with deionized water. Thus, larvae need to go through certain alterations at the cellular and organ levels in order to adapt to the conditions of Lake Van water, indicating they do not enter this lake immediately after hatching.

 20. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-10-01

  ... 49 Transportation 5 2013-10-01 2013-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 1. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-10-01

  ... 49 Transportation 5 2014-10-01 2014-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 2. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-10-01

  ... 49 Transportation 5 2011-10-01 2011-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 3. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-10-01

  ... 49 Transportation 5 2012-10-01 2012-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 4. Cylinders and Seances: Elise van Calcar and the Spirit of Froebel

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bakker, Nelleke

  2013-01-01

  This essay discusses the life and work of Elise van Calcar (1822-1904), a writer and maternal feminist who introduced Froebel's kindergarten in the Netherlands. Van Calcar also was the leader of a Christian branch of spiritualism. The focus is pointed at parallels between her reading of Froebel and of "messages" from spirits in the…

 5. 77 FR 28924 - Requested Administrative Waiver of the Coastwise Trade Laws: Vessel VAN'S CATCH TWO; Invitation...

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2012-05-16

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Maritime Administration Requested Administrative Waiver of the Coastwise Trade Laws: Vessel VAN'S CATCH TWO... the vessel VAN'S CATCH TWO is: Intended Commercial Use of Vessel: ``Sport Fishing Charter...

 6. Psychologische Operaties: de theorie van Gedragsbeinvloeding (Psychological Operations: The Theory of Behavioral Influence)

  DTIC Science & Technology

  2006-08-01

  of persoonlijke vaardigbeden. Diffusie van informatie en invloed via sociale netiverken Vaak wordt verondersteld dat de invloed van de media verloopt...R. (2002). Social and psychological effects of information technologies and other interactive media . Bryant, J., Zillmann, D., and editors. Media ...menselijk gedrag. Men onder- zoekt bijvoorbeeld de wijze waarop mensen waarnemen en de samenhang tussen waarneming, cognities en gedrag. De sociale

 7. Cylinders and Seances: Elise van Calcar and the Spirit of Froebel

  ERIC Educational Resources Information Center

  Bakker, Nelleke

  2013-01-01

  This essay discusses the life and work of Elise van Calcar (1822-1904), a writer and maternal feminist who introduced Froebel's kindergarten in the Netherlands. Van Calcar also was the leader of a Christian branch of spiritualism. The focus is pointed at parallels between her reading of Froebel and of "messages" from spirits in the…

 8. Willem van de Wall: Organizer and Innovator in Music Education and Music Therapy.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Clair, Alicia Ann; Heller, George N.

  1989-01-01

  Examines Willem van de Wall's historically significant contributions to seminal literature on music therapy and the influence of music on behavior. Reviews van de Wall's early writings, at his work on music for children, and on music in institutions. Cites his "Music in Hospitals" as the culmination of his work in music therapy, music…

 9. Unconscious Odour Conditioning 25 Years Later: Revisiting and Extending "Kirk-Smith, Van Toller and Dodd"

  ERIC Educational Resources Information Center

  Zucco, Gesualdo M.; Paolini, Michela; Schaal, Benoist

  2009-01-01

  The pioneering work by Kirk-Smith, Van Toller, and Dodd [Kirk-Smith, M. D., Van Toller, C., & Dodd, G. H. (1983). "Unconscious odour conditioning in human subjects." "Biological Psychology," 17, 221-231], established that an unnoticed odorant paired with an emotionally meaningful task can influence mood and attitudes when the odorant alone is…

 10. Are Fast Interceptive Actions Continuously Guided by Vision? Revisiting Bootsma and van Wieringen (1990)

  ERIC Educational Resources Information Center

  van Soest, A. J.; Casius, L. J. R.; de Kok, W.; Krijger, M.; Meeder, M.; Beek, P. J.

  2010-01-01

  In an influential study, R. J. Bootsma and P. C. W. van Wieringen (1990) argued that 2 of their 5 participants used visual information continuously during the attacking forehand drive in table tennis, its brief duration vis-a-vis the visuomotor delay notwithstanding. The authors repeated Bootsma and van Wieringen's experiment and included a…

 11. 75 FR 54692 - Culturally Significant Objects Imported for Exhibition Determinations: “Van Gogh, Gauguin...

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2010-09-08

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF STATE Culturally Significant Objects Imported for Exhibition Determinations: ``Van Gogh, Gauguin, C zanne, and... that the objects to be included in the exhibition ``Van Gogh, Gauguin, C zanne, and Beyond: Post...

 12. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  DTIC Science & Technology

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 13. The Educational Thought of Cornelius Van Til: Philosophical Foundations of the Contemporary Christian School Movement.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Maffet, Gregory J.; Dye, Charles M.

  This paper gives an account of the thoughts of Cornelius Van Til on the contemporary Christian school movement. An account of the historical development of Christian compromise is given, followed by a critique of the compromise among contemporary Christian educators. Van Til claims that any educational position which falls short of being founded…

 14. Validity of Dietary Restraint Scales: Reply to van Strien et al. (2006)

  ERIC Educational Resources Information Center

  Stice, Eric; Presnell, Katherine; Lowe, Michael R.; Burton, Emily

  2006-01-01

  In T. van Strien, R. C. M. E. Engels, W. van Staveren, and C. P. Herman's (see record 2006-03905-010) comment, they contested the conclusion that dietary restraint scales are invalid measures of acute dietary restriction (E. Stice, M. Fisher, & M. R. Lowe, 2004). The authors respond to their concerns and conclude that researchers should (a) not…

 15. Community Music during the New Deal: The Contributions of Willem Van de Wall and Max Kaplan

  ERIC Educational Resources Information Center

  Krikun, Andrew

  2010-01-01

  Willem Van de Wall (1887-1953) and Max Kaplan (1911-98) built careers spanning music performance, music education, adult education, sociology, social work, music therapy and community music. Willem Van de Wall was a seminal influence on the development of the fields of music therapy and adult education--researching the role of music in…

 16. Are Fast Interceptive Actions Continuously Guided by Vision? Revisiting Bootsma and van Wieringen (1990)

  ERIC Educational Resources Information Center

  van Soest, A. J.; Casius, L. J. R.; de Kok, W.; Krijger, M.; Meeder, M.; Beek, P. J.

  2010-01-01

  In an influential study, R. J. Bootsma and P. C. W. van Wieringen (1990) argued that 2 of their 5 participants used visual information continuously during the attacking forehand drive in table tennis, its brief duration vis-a-vis the visuomotor delay notwithstanding. The authors repeated Bootsma and van Wieringen's experiment and included a…

 17. Early Childhood Matters: The Bulletin of the Bernard van Leer Foundation, 2000.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Smale, Jim, Ed.

  2000-01-01

  This document consists of the three 2000 issues of The Bernard van Leer Foundation's "Early Childhood Matters." This periodical, addressed to practitioners in the field of early childhood education, evolved from an in-house publication directed to projects funded by the Bernard van Leer Foundation. Articles in the February 2000 edition…

 18. Early Childhood Matters: The Bulletin of the Bernard van Leer Foundation, 1999.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Smale, Jim, Ed.

  1999-01-01

  This document consists of the three 1999 issues of The Bernard van Leer Foundation's "Early Childhood Matters." This periodical, addressed to practitioners in the field of early childhood education, evolved from an in-house publication directed to projects funded by the Bernard van Leer Foundation. Articles in the February 1999 edition…

 19. Validity of Dietary Restraint Scales: Reply to van Strien et al. (2006)

  ERIC Educational Resources Information Center

  Stice, Eric; Presnell, Katherine; Lowe, Michael R.; Burton, Emily

  2006-01-01

  In T. van Strien, R. C. M. E. Engels, W. van Staveren, and C. P. Herman's (see record 2006-03905-010) comment, they contested the conclusion that dietary restraint scales are invalid measures of acute dietary restriction (E. Stice, M. Fisher, & M. R. Lowe, 2004). The authors respond to their concerns and conclude that researchers should (a) not…

 20. 49 CFR 393.128 - What are the rules for securing automobiles, light trucks and vans?

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 5 2010-10-01 2010-10-01 false What are the rules for securing automobiles, light... automobiles, light trucks and vans? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of automobiles, light trucks, and vans which individually weigh 4,536 kg. (10,000 lb) or...

 1. Community Music during the New Deal: The Contributions of Willem Van de Wall and Max Kaplan

  ERIC Educational Resources Information Center

  Krikun, Andrew

  2010-01-01

  Willem Van de Wall (1887-1953) and Max Kaplan (1911-98) built careers spanning music performance, music education, adult education, sociology, social work, music therapy and community music. Willem Van de Wall was a seminal influence on the development of the fields of music therapy and adult education--researching the role of music in…

 2. Van Buren Intermediate School District. Common Threads for the Future. Michigan Exemplary Career Guidance Programs.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Van Buren Intermediate School District, Lawrence, MI.

  The Van Buren Intermediate School District in Michigan has developed a comprehensive guidance program that has been adopted by a number of school districts in the state. The Van Buren model is designed to teach all youth and adults the career development skills of information gathering, decision making, planning, and placement. This document…

 3. Unconscious Odour Conditioning 25 Years Later: Revisiting and Extending "Kirk-Smith, Van Toller and Dodd"

  ERIC Educational Resources Information Center

  Zucco, Gesualdo M.; Paolini, Michela; Schaal, Benoist

  2009-01-01

  The pioneering work by Kirk-Smith, Van Toller, and Dodd [Kirk-Smith, M. D., Van Toller, C., & Dodd, G. H. (1983). "Unconscious odour conditioning in human subjects." "Biological Psychology," 17, 221-231], established that an unnoticed odorant paired with an emotionally meaningful task can influence mood and attitudes when the odorant alone is…

 4. The Effect of Designed Geometry Teaching Lesson to the Candidate Teachers' Van Hiele Geometric Thinking Level

  ERIC Educational Resources Information Center

  Yilmaz, Gül Kaleli; Koparan, Timur

  2016-01-01

  The aim of this study is to find out how designed Geometry Teaching Lesson affects candidate teachers' Van Hiele Geometric Thinking Levels. For that purpose, 14 weeks long study was performed with 44 candidate teachers who were university students in Turkey. Van Hiele Geometric Thinking Test was applied to candidate teachers before and after…

 5. The VanRS Homologous Two-Component System VnlRSAb of the Glycopeptide Producer Amycolatopsis balhimycina Activates Transcription of the vanHAXSc Genes in Streptomyces coelicolor, but not in A. balhimycina

  PubMed Central

  Kilian, Regina; Frasch, Hans-Joerg; Kulik, Andreas; Wohlleben, Wolfgang

  2016-01-01

  In enterococci and in Streptomyces coelicolor, a glycopeptide nonproducer, the glycopeptide resistance genes vanHAX are colocalized with vanRS. The two-component system (TCS) VanRS activates vanHAX transcription upon sensing the presence of glycopeptides. Amycolatopsis balhimycina, the producer of the vancomycin-like glycopeptide balhimycin, also possesses vanHAXAb genes. The genes for the VanRS-like TCS VnlRSAb, together with the carboxypeptidase gene vanYAb, are part of the balhimycin biosynthetic gene cluster, which is located 2 Mb separate from the vanHAXAb. The deletion of vnlRSAb did not affect glycopeptide resistance or balhimycin production. In the A. balhimycina vnlRAb deletion mutant, the vanHAXAb genes were expressed at the same level as in the wild type, and peptidoglycan (PG) analyses proved the synthesis of resistant PG precursors. Whereas vanHAXAb expression in A. balhimycina does not depend on VnlRAb, a VnlRAb-depending regulation of vanYAb was demonstrated by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) and RNA-seq analyses. Although VnlRAb does not regulate the vanHAXAb genes in A. balhimycina, its heterologous expression in the glycopeptide-sensitive S. coelicolor ΔvanRSSc deletion mutant restored glycopeptide resistance. VnlRAb activates the vanHAXSc genes even in the absence of VanS. In addition, expression of vnlRAb increases actinorhodin production and influences morphological differentiation in S. coelicolor. PMID:27420548

 6. {InSe}/{GaSe} heterointerfaces prepared by Van der Waals epitaxy

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lang, O.; Klein, A.; Schlaf, R.; Löher, T.; Pettenkofer, C.; Jaegermann, W.; Chevy, A.

  1995-01-01

  Epitaxial films of layered substrates can be prepared onto layered substrates even for large lattice mismatch, when the growth is attempted with the Van der Waals surfaces opposing each other (Van der Waals epitaxy). Thin epitaxial InSe(GaSe) films are prepared onto ultrahigh vacuum (UHV) cleaved GaSe(InSe) Van der Waals (0001) surfaces. The films and the heterointerface are characterized by photoelectron spectroscopy, electron diffraction and scanning tunneling microscopy (STM). High quality and stoichiometric films are obtained by direct InSe(GaSe) evaporation from a Knudsen cell at sample temperatures between 520 and 620 K. Despite a 6% lattice mismatch the deposited films are oriented with their c- and α-axis to the hexagonal substrate. The growth mostly follows the Frank-Van der Merwe mode. This rather ideal growth behaviour is related to the specific properties of the Van der Waals plane which contains no dangling bonds.

 7. Improved description of soft layered materials with van der Waals density functional theory.

  PubMed

  Graziano, Gabriella; Klimeš, Jiří; Fernandez-Alonso, Felix; Michaelides, Angelos

  2012-10-24

  The accurate description of van der Waals forces within density functional theory is currently one of the most active areas of research in computational physics and chemistry. Here we report results on the structural and energetic properties of graphite and hexagonal boron nitride, two layered materials where interlayer binding is dominated by van der Waals forces. Results from several density functionals are reported, including the optimized Becke88 van der Waals (optB88-vdW) and the optimized PBE van der Waals (optPBE-vdW) (Klimeš et al 2010 J. Phys.: Condens. Matter 22 022201) functionals. Where comparison to experiment and higher-level theory is possible, the results obtained from the two new van der Waals density functionals are in good agreement. An analysis of the physical nature of the interlayer binding in both graphite and hexagonal boron nitride is also reported.

 8. Development of instrumentation and protocol to measure the dynamic environment of a modified van.

  PubMed

  Linden, M; Sprigle, S

  1996-02-01

  The dynamic environment of a van modified to accommodate a person driving from a wheelchair was measured to determine the effects of position within the van and the type of seat used. The project measured accelerations as a subject sat in three positions within the van and upon two different seats. Three separate van maneuvers at different speeds were used to change the dynamic environment. Van accelerations at the different positions varied significantly. A wheelchair transmitted more accelerations to the subject than the original equipment manufacturers (OEM) seat, making it harder to maintain a stable posture. These results should prove useful to others studying the functional abilities of wheelchair users within a vehicle environment.

 9. Implication of Two-Coupled Differential Van der Pol Duffing Oscillator in Weak Signal Detection

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Peng, Hang-hang; Xu, Xue-mei; Yang, Bing-chu; Yin, Lin-zi

  2016-04-01

  The principle of the Van der Pol Duffing oscillator for state transition and for determining critical value is described, which has been studied to indicate that the application of the Van der Pol Duffing oscillator in weak signal detection is feasible. On the basis of this principle, an improved two-coupled differential Van der Pol Duffing oscillator is proposed which can identify signals under any frequency and ameliorate signal-to-noise ratio (SNR). The analytical methods of the proposed model and the construction of the proposed oscillator are introduced in detail. Numerical experiments on the properties of the proposed oscillator compared with those of the Van der Pol Duffing oscillator are carried out. Our numerical simulations have confirmed the analytical treatment. The results demonstrate that this novel oscillator has better detection performance than the Van der Pol Duffing oscillator.

 10. A New Method for Suppressing Periodic Narrowband Interference Based on the Chaotic van der Pol Oscillator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lu, Jia; Zhang, Xiaoxing; Xiong, Hao

  The chaotic van der Pol oscillator is a powerful tool for detecting defects in electric systems by using online partial discharge (PD) monitoring. This paper focuses on realizing weak PD signal detection in the strong periodic narrowband interference by using high sensitivity to the periodic narrowband interference signals and immunity to white noise and PD signals of chaotic systems. A new approach to removing the periodic narrowband interference by using a van der Pol chaotic oscillator is described by analyzing the motion characteristic of the chaotic oscillator on the basis of the van der Pol equation. Furthermore, the Floquet index for measuring the amplitude of periodic narrowband signals is redefined. The denoising signal processed by the chaotic van der Pol oscillators is further processed by wavelet analysis. Finally, the denoising results verify that the periodic narrowband and white noise interference can be removed efficiently by combining the theory of the chaotic van der Pol oscillator and wavelet analysis.

 11. Correspondence of the Gardner and van Genuchten/Mualem relativepermeability function parameters

  SciTech Connect

  Ghezzehei, Teamrat A.; Kneafsey, Timothy J.; Su, Grace W.

  2007-01-03

  The Gardner and van Genuchten models of relativepermeability are widely used in analytical and numerical solutions toflow problems. However, the applicab ility of the Gardner model to realproblems is usually limited, because empirical relative permeability datato calibrate the model are not routinely available. In contrast, vanGenuchten parameters can be estimated using more routinely availablematric potential and saturation data. However, the van Genuchten model isnot amenable to analytical solutions. In this paper, we introducegeneralized conversion formulae that reconcile these two models. Ingeneral, we find that the Gardner parameter alpha G is related to the vanGenuchten parameters alpha vG and n by alpha G=alpha vG ~; 1:3 n. Thisconversion rule will allow direct recasting of Gardner-based analyticalsolutions in the van Genuchten parameter space. The validity of theproposed formulae was tested by comparing the predicted relativepermeability of various porous media with measured values.

 12. Regioselective synthesis and biological studies of novel 1-aryl-3, 5-bis (het) aryl pyrazole derivatives as potential antiproliferative agents.

  PubMed

  Ananda, Hanumappa; Sharath Kumar, Kothanahally S; Nishana, Mayilaadumveettil; Hegde, Mahesh; Srivastava, Mrinal; Byregowda, Raghava; Choudhary, Bibha; Raghavan, Sathees C; Rangappa, Kanchugarakoppal S

  2017-02-01

  Pyrazole moiety represents an important category of heterocyclic compound in pharmaceutical and medicinal chemistry. The novel 1-aryl-3, 5-bis (het) aryl pyrazole derivatives were synthesized with complementary regioselectivity. The chemical structures were confirmed by IR, (1)H NMR, (13)C NMR, and mass spectral analysis. The chemical entities were screened in various cancer cell lines to assess their cell viability activity. Results showed that the compound 3-(1-(4-bromophenyl)-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl) pyridine (5d) possessed maximum cytotoxic effect against breast cancer and leukemic cells. The cytotoxicity was confirmed by live-dead cell assay and cell cycle analysis. Mitochondrial membrane potential, Annexin V-FITC staining, DNA fragmentation, Hoechst staining, and western blot assays revealed the ability of compound 5d to induce cell death by activating apoptosis in cancer cells. Thus, the present study demonstrates that compound 5d could be an attractive chemical entity for the development of small molecule inhibitors for treatment of leukemia and breast cancer.

 13. VAN3 ARF-GAP-mediated vesicle transport is involved in leaf vascular network formation.

  PubMed

  Koizumi, Koji; Naramoto, Satoshi; Sawa, Shinichiro; Yahara, Natsuko; Ueda, Takashi; Nakano, Akihiko; Sugiyama, Munetaka; Fukuda, Hiroo

  2005-04-01

  Within the leaf of an angiosperm, the vascular system is constructed in a complex network pattern called venation. The formation of this vein pattern has been widely studied as a paradigm of tissue pattern formation in plants. To elucidate the molecular mechanism controlling the vein patterning process, we previously isolated Arabidopsis mutants van1 to van7, which show a discontinuous vein pattern. Here we report the phenotypic analysis of the van3 mutant in relation to auxin signaling and polar transport, and the molecular characterization of the VAN3 gene and protein. Double mutant analyses with pin1, emb30-7/gn and mp, and physiological analyses using the auxin-inducible marker DR5::GUS and an auxin transport inhibitor indicated that VAN3 may be involved in auxin signal transduction, but not in polar auxin transport. Positional cloning identified VAN3 as a gene that encodes an adenosine diphosphate (ADP)-ribosylation factor-guanosine triphosphatase (GTPase) activating protein (ARF-GAP). It resembles animal ACAPs and contains four domains: a BAR (BIN/amphiphysin/RVS) domain, a pleckstrin homology (PH) domain, an ARF-GAP domain and an ankyrin (ANK)-repeat domain. Recombinant VAN3 protein showed GTPase-activating activity and a specific affinity for phosphatidylinositols. This protein can self-associate through the N-terminal BAR domain in the yeast two-hybrid system. Subcellular localization analysis by double staining for Venus-tagged VAN3 and several green-fluorescent-protein-tagged intracellular markers indicated that VAN3 is located in a subpopulation of the trans-Golgi network (TGN). Our results indicate that the expression of this gene is induced by auxin and positively regulated by VAN3 itself, and that a specific ACAP type of ARF-GAP functions in vein pattern formation by regulating auxin signaling via a TGN-mediated vesicle transport system.

 14. Heterologous expression of glycopeptide resistance vanHAX gene clusters from soil bacteria in Enterococcus faecalis.

  PubMed

  Hasman, Henrik; Aarestrup, Frank M; Dalsgaard, Anders; Guardabassi, Luca

  2006-04-01

  The aim of the study was to determine whether glycopeptide resistance gene clusters from soil bacteria could be heterologously expressed in Enterococcus faecalis and adapt to the new host following exposure to vancomycin. The vanHAX clusters from Paenibacillus thiaminolyticus PT-2B1, Paenibacillus apiarius PA-B2B and Amycolatopsis coloradensis DSM 44225 were separately cloned in an appropriately constructed shuttle vector containing the two-component regulatory system (vanRS) of Tn1546. The complete vanA(PT) operon (vanRSHAXY) from P. thiaminolyticus PT-2B1 was cloned in the same shuttle vector lacking enterococcal vanRS. All plasmid constructs were electroporated into E. faecalis JH2-2 and the MICs of vancomycin and teicoplanin were determined for each recombinant strain before and following exposure to sublethal concentrations of vancomycin. The vanHAX clusters from P. thiaminolyticus and P. apiarius conferred high-level vancomycin resistance (MIC > or = 125 mg/L) in E. faecalis JH2-2. In contrast, cloning of the vanHAX cluster from A. coloradensis did not result in a significant increase of vancomycin resistance (MIC = 0.7 mg/L). Resistance to vancomycin was not observed after cloning the complete vanA(PT) operon from P. thiaminolyticus (MIC = 2 mg/L), but this recombinant rapidly adapted to high concentrations of vancomycin (MIC = 500 mg/L) following exposure to sub-lethal concentrations of this antibiotic. The results showed that vanA(PT) in P. thiaminolyticus is a possible ancestor of vanA-mediated glycopeptide resistance in enterococci. Experimental evidence supported the hypothesis that enterococci did not acquire glycopeptide resistance directly from glycopeptide-producing organisms such as A. coloradensis.

 15. Van der Waals Epitaxy of Functional Oxide Heterostructures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Chu, Ying-Hao

  In the diligent pursuit of low-power consumption, multifunctional, and environmentally friendly electronics, more sophisticated requirements on functional materials are on demand. Recently, the discovery of 2D layered materials has created a revolution to this field. Pioneered by graphene, these new 2D materials exhibit abundant unusual physical phenomena that is undiscovered in bulk forms. These materials are characterized with their layer form and almost pure 2D electronic behavior. The confinement of charge and heat transport at such ultrathin planes offers possibilities to overcome the bottleneck of present device development in thickness limitation, and thus push the technologies into next generation. Van der Waals epitaxy, an epitaxial growth method to combine 2D and 3D materials, is one of current reliable manufacturing processes to fabricate 2D materials by growing these 2D materials epitaxially on 3D materials. Then, transferring the 2D materials to the substrates for practical applications. In the mean time, van der Waals epitaxy has also been used to create free-standing 3D materials by growing 3D materials on 2D materials and then removing them from 2D materials since the interfacial boding between 2D and 3D materials should be weak van der Waals bonds. In this study, we intend to take the same concept, but to integrate a family of functional materials in order to open new avenue to flexible electronics. Due to the interplay of lattice, charge, orbital, and spin degrees of freedom, correlated electrons in oxides generate a rich spectrum of competing phases and physical properties. Recently, lots of studies have suggested that oxide heterostructures provide a powerful route to create and manipulate the degrees of freedom and offer new possibilities for next generation devices, thus create a new playground for researchers to investigate novel physics and the emergence of fascinating states of condensed matter. In this talk, we use a 2D layered material as

 16. The first report of the vanC₁ gene in Enterococcus faecium isolated from a human clinical specimen.

  PubMed

  Sun, Mingyue; Wang, Yue; Chen, Zhongju; Zhu, Xuhui; Tian, Lei; Sun, Ziyong

  2014-09-01

  The vanC₁ gene, which is chromosomally located, confers resistance to vancomycin and serves as a species marker for Enterococcus gallinarum. Enterococcus faecium TJ4031 was isolated from a blood culture and harbours the vanC₁gene. Polymerase chain reaction (PCR) assays were performed to detect vanXYc and vanTc genes. Only the vanXYc gene was found in the E. faecium TJ4031 isolate. The minimum inhibitory concentrations of vancomycin and teicoplanin were 2 µg/mL and 1 µg/mL, respectively. Real-time reverse transcription-PCR results revealed that the vanC₁ and vanXYc genes were not expressed. Pulsed-field gel electrophoresis and southern hybridisation results showed that the vanC₁ gene was encoded in the chromosome. E. faecalis isolated from animals has been reported to harbour vanC₁gene. However, this study is the first to report the presence of the vanC₁gene in E. faecium of human origin. Additionally, our research showed the vanC₁gene cannot serve as a species-specific gene of E. gallinarum and that it is able to be transferred between bacteria. Although the resistance marker is not expressed in the strain, our results showed that E. faecium could acquire the vanC₁gene from different species.

 17. 77 FR 44683 - Phillips-Van Heusen Corporation, IZOD Dress Furnishings Division, New York, NY; Notice of...

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2012-07-30

  ... Employment and Training Administration Phillips-Van Heusen Corporation, IZOD Dress Furnishings Division, New... workers of Phillips-Van Heusen Corporation, IZOD Women's Wholesale Division, New York, New York. The... design, sourcing, and sales services supplied by Phillips-Van Heusen Corporation, IZOD Women's...

 18. 77 FR 33491 - Phillips-Van Heusen Corporation, Izod Women's Wholesale Division, New York, NY; Notice of...

  Federal Register 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  2012-06-06

  ... Employment and Training Administration Phillips-Van Heusen Corporation, Izod Women's Wholesale Division, New... former workers of Phillips-Van Heusen Corporation, Izod Women's Wholesale Division, New York, New York... Section 222(b)(2) of the Act, the investigation revealed that Phillips-Van Heusen Corporation is not...

 19. Ion spectral structures observed by the Van Allen Probes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ferradas, C.; Zhang, J.; Spence, H. E.; Kistler, L. M.; Larsen, B.; Reeves, G. D.; Skoug, R. M.; Funsten, H. O.

  2015-12-01

  During the last decades several missions have recorded the presence of dynamic spectral features of energetic ions in the inner magnetosphere. Previous studies have reported single "nose-like" structures occurring alone and simultaneous nose-like structures (up to three). These ion structures are named after the characteristic shapes of energy bands or gaps in the energy-time spectrograms of in situ measured ion fluxes. They constitute the observational signatures of ion acceleration, transport, and loss in the global magnetosphere. The HOPE mass spectrometer onboard the Van Allen Probes measures energetic hydrogen, helium, and oxygen ions near the inner edge of the plasma sheet, where these ion structures are observed. We present a statistical study of nose-like structures, using 2-years measurements from the HOPE instrument. The results provide important details about the spatial distribution (dependence on geocentric distance), spectral features of the structures (differences among species), and geomagnetic conditions under which these structures occur.

 20. Van Allen Probe Charging During the St. Patrick's Day Event

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Parker, L. Neergaard; Minow, J. I.

  2015-01-01

  The geomagnetic storms on and around March 17, 2015 marked the largest storms seen in the declining phase of the solar cycle to date. We use the Helium Oxygen Proton Electron (HOPE) mass spectrometer on board the Van Allen Probe - A and B satellites to study in detail the charging effects seen on these spacecraft during this time. Ion particle flux data provides information on the magnitude of the charging events using the ion line charging signature due to low energy ions accelerated by the spacecraft potential. Electron flux observations are used to correlate the charging environment with variations in spacecraft potential through the event. We also investigate the density and temperature of ions and electrons during the time of the charging event.