Science.gov

Sample records for izotopnogo sostava urana

 1. Contribution to the Problem of Forecasting the Mineral Content and Chemical Composition of Reservoir Water (K Voprosy o Prognozirovanii Mineralizatsii i Khimicheskogo Sostava),

  DTIC Science & Technology

  1977-03-01

  it looks like this:• M,.-. M,V. + MpV p+MØV6+ MFVr+Mr,MV.Ti, +ML, V~,—M4.V~ .—O,~Al.V., • (5) V11 + V~+ V.+V, + V.~11 + Va., — V ~~~— O ,5Vc~— V s I...of the U3~R , ” Leningrad , GIDR OMETEOIZ JAT , 1955 . 9. Voronkov, P. ~~~., “Basic Features for the Formation of the Chemical Composition of

 2. CERTAIN GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL FACTS AND THEIR INTERPRETATION IN RELATION TO THE EARTH’S CRUSTAL COMPOSITION AND STRUCTURE (NEKOTORYE GEOLOGICHESKIE I GEOFIZICHESKIE FAKTY I IKH INTERPRETATSIYA V OTNOSHENII SOSTAVA I STROENIYA ZEMNOI KORY),

  DTIC Science & Technology

  STRUCTURAL GEOLOGY, LITHOSPHERE), (*ROCK, ELASTIC PROPERTIES), MOHOROVICIC DISCONTINUITY, PETROGRAPHY, GRAVITY, ANOMALIES, OCEAN BOTTOM SAMPLING, FELDSPAR, METAMORPHIC ROCK, BASALT, SEISMIC WAVES, USSR

 3. USSR Report, Earth Sciences.

  DTIC Science & Technology

  1987-03-30

  86) 31 - d - Uranium Distribution in Kimberlites (Ye. V. Pryakhina, M. Yu. Gurvich, et al.; EKSPRESS- INFORMATSIYA: RASPREDELENIYE URANA V...Russian, 3 Western. 5303/12955 CSO: 1865/105 UDC 550.4:552.47:522.323.6 URANIUM DISTRIBUTION IN KIMBERLITES Moscow EKSPRESS-INFORMATSIYA...components of kimberlites indicated that there are two distinct varieties of kimberlites : those containing diamonds (low uranium content in the kimberlite