Science.gov

Sample records for kvantovoj teorii polja

 1. The Identification of Parameters of Theories Used for Prognoses of POST Mining Deformations by Means of Present Software / Identyfikacja WARTOŚCI PARAMETRÓW Teorii Prognozowania WPŁYWÓW Przy Wykorzystaniu WSPÓŁCZESNYCH NARZĘDZI Informatycznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ścigała, Roman

  2013-12-01

  The characteristic of specialized computer programs has been presented, serving for identification of W. Budryk-S. Knothe theory parameters, used for description of asymptotic state of post-mining deformations, as well as for transient state. The software is the result of several years of authors' work. It is a part of complete software system designed for forecasting of underground mining influences on the rock mass and land surface and graphical processing of calculations results. Apart from software description, a short example of its practical utilization has been attached. W artykule przedstawiono charakterystykę systemu programów służących do identyfikacji wartości parametrów teorii W. Budryka-S. Knothego, zarówno dla ustalonego stanu deformacji jak i dla stanów nieustalonych. Oprogramowanie to jest efektem wieloletnich prac autora i stanowi fragment całego systemu komputerowego służącego do prognozowania pogórniczych deformacji górotworu i powierzchni, a także do graficznej interpretacji ich wyników. Schemat całego systemu przedstawiono na rys. 1, a jego część omówioną w ramach niniejszej pracy oznaczono na tym rysunku prostokątną obwiednią ograniczoną linią kreskową. Omawiane programy to : • program o nazwie DEFK_PARAM, który służy do wyznaczania kompletu parametrów teorii W. Budryka-S. Knothego na podstawie profili niecek asymptotycznych: {a,tgβ,d}. • program BK_CTX, który służy do wyznaczania wartości współczynnika prędkości osiadania {c}. Centralnym elementem całego systemu, przedstawionego na rys. 1, jest relacyjna baza danych, zawierająca dane dotyczące dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej. Dane w bazie można w komfortowy sposób przeglądać, poddawać edycji oraz filtrować w celu wybrania odpowiedniego zakresu parcel eksploatacyjnych do określonych zadań obliczeniowych. W obydwu programach do wyznaczania parametrów można wykorzystać dowolny zakres eksploatacji dokonanej o dowolnej

 2. Basic Phenomenological Theory of the Optical Properties of Thin Films (Osnovy Fenomenologicheskoi Teorii Opticheskikh Svoistv Tonkikh Pokrytii),

  DTIC Science & Technology

  The optical properties of thin films used in interferometry are examined from the viewpoint of phenomenological theory to assist in revealing the...nature of the basic optical properties of thin films and in preparing the groundwork for determination of the causes of the numberous anomalies inherent

 3. Axial Pumps of Water-Jet Propulsion Systems (Principles of Theory and Design) (Osenye Nascosy Vodometnykh (Osnovy Teorii i Rascheta)

  DTIC Science & Technology

  1979-04-01

  Contents: General Concepts of a Water - Jet Profulsion System; General Concepts of Pumps; Bases of the Theory and Calculation of the Axial Pump...Selection of the Design Elements of the Blading System; Cavitation; Modelling and Testing of Pumps; Optimum Parameters of a Water - Jet Pump; Type Elements of Water - Jet Propelling Agents; Forces Acting on the Rotor Wheel.

 4. Teorii spiral'noj struktury galaktik v 1969-e gody. II %t Theories of spiral structures of galaxies in the 1960s. Paper II

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pasha, I. I.

  The present paper continues the author's study of the galactic spiral density-wave developments in the 1960s. The first section considers the theory of sheared density waves that was worked out in 1963-1965 by Donald Lynden-Bell, Peter Goldreich, Alar Toomre and William Julian. This theory displayed the fundamental property of differentially rotating gravitating systems to strongly amplify the sheared waves as they pass near-radial orientations swinging from leading to trailing, and it also showed how the localised material condensations induce and fix rather extended spiral-like steady waves with the help of this amplifier. The second section analyses efforts applied in the second half of the 1960s to support the then already wide-spread spiral theory of C. C. Lin and Frank Shu. Reviewed here are Shu's works aimed at improving the theory's analytical principles; William Roberts' elaboration of the concept of galactic shocks triggering the star-formation process in the spiral arms; and the early attempts of Lin and his colleagues to compare their theory with empirical evidence. The third section is devoted to Toomre's work, who was the first to analyse the group properties of the Lin-Shu waves and show that in the course of their natural evolution they do not have enough time to make up any coherent spiral mode since they drift rather rapidly towards the galactic centre and damp there. This result logically debunked the Lin-Shu picture of "self-sustained" spiral waves and stripped the as-yet latent problem of the mechanism for maintaining the spiral structure. The last section exposes several authors' results from the late 1960s - early 1970s.

 5. Teorii spiral'noj struktury galaktik v 1960-e gody. I %t Density-wave theories in the 1960s. Paper I

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pasha, I. I.

  The late 1950s - early 1960s were a period when the winds of change blew over the entire field of the galactic dynamics. With the arrival of computers, plasma physics and several fresh investigators, understanding the spiral structure of galaxies entered a new stage of unusually vigorous activity, broadly grouped under "density-wave theory". The present paper I starts with acknowledging Bertil Lindblad, rightly regarded the main father of this whole subject, and then describes the early contributions by Donald Lynden-Bell (1960), Alar Toomre (1963-64), Christoper Hunter (1963-65) and Agris Kalnajs (1962-65), who had formulated and applied such notions as the stability of flat galaxies, the regenerative spiral phenomenon, the shearing density waves and the global spiral modes. But the foremost enthusiast and proponent of the density-wave picture was undoubtedly C. C. Lin whose 1964 and 1966 papers with Frank Shu, written in support of his working hypothesis of the quasi-stationary wave-mode spiral structure, had a big and immediate impact upon astronomers, at least as a welcome sign that genuine understanding of the spiral phenomenon seemed in some sense to be just around the corner. The original Lin-Shu theory is described in a separate chapter of the present paper. The forthcoming Paper II will show how and why it had become clear to anyone by the late 1960s that much hard work still remained to explain even the persistence, much less the dynamical origins, of the variety of spirals that we observe.

 6. Mathematical Model of Forecasting the Formation of Sinkhole Using Salustowicz's Theory / Model Matematyczny Prognozowania Zapadlisk Przy Wykorzystaniu Teorii Sklepienia Ciśnień Sałustowicza

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Strzałkowski, Piotr

  2015-03-01

  In area affected by old, shallow extraction in some cases sinkholes are formed, causing security issues in urbanized areas. Problem of working out deterministic forecast of this threat seems to be important and up-to-date. Mathematical model presented in this work let us predict the possibility of sinkhole formation. That prediction is essential for analyzing possibility of investments in such areas. Basing on presented work, it is also possible to determine dimensions of sinkhole. Considerations are based on known from literature Sałustowicz's theory, which is utilises Huber's solution of equation describing the stress state around elliptic void made in flat plate Początki eksploatacji górniczej na Górnym Śląsku sięgają XVIII stulecia. Dawna eksploatacja prowadzona na głębokościach nie przekraczających 80 m, do dziś generuje zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego z uwagi na możliwość wystąpienia zapadlisk. Jak to wynika z pracy (Chudek i in., 2013), obszary pod którymi prowadzono w minionych latach płytką eksploatację zajmują znaczną powierzchnię śląskich miast, które w dalszym ciągu się rozbudowują. Dlatego problem występowania zapadlisk należy w dalszym ciągu uznać za ważny i aktualny. Duża liczba zapadlisk, ze zrozumiałych względów, jest wynikiem utraty stateczności płytkich wyrobisk korytarzowych. Istniejące metody prognozowania zapadlisk pozwalają głównie określać prawdopodobieństwo wystąpienia zapadliska. Jeśli wartość prawdopodobieństwa wystąpienia zapadliska jest większa od 0, wówczas należy się liczyć z zagrożeniem bezpieczeństwa terenu i co istotniejsze ludności. Taki sposób prognozowania wystąpienia zapadlisk nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy teren objęty analizą jest rzeczywiście zagrożony. Dlatego istotnym jest stworzenie możliwości deterministycznego prognozowania tego typu deformacji. W tym kierunku zmierza propozycja autora pracy, w której wykorzystano teorię sklepienia ciśnień (Sałustowicz, 1956). Teoria ta znakomicie nadaje się do tego celu, gdyż jako jedyna z wielu w tym zakresie pozwala określić, czy pustka związana z wyrobiskiem znajduje się w stanie stateczności. Znane są bowiem przypadki, gdy płytkie wyrobiska górnicze, bez obudowy przez wiele lat pozostają w stanie nienaruszonym. W ramach pracy dokonano szczegółowych obliczeń pola strefy odprężonej nad wyrobiskiem, bez stosowania uproszczeń przyjętych przez autora metody. Stosując podobne założenia jak w innych, znanych z literatury rozwiązaniach, podano warunki, mówiące o tym kiedy gruzowisko skalne zapełni szczelnie pustkę, bez powstania pustki wtórnej, a kiedy pustka wtórna powstanie. Zależy to od wymiarów i głębokości lokalizacji pustki oraz własności górotworu nad pustką. Warunkiem wystąpienia zapadliska jest aby strefa odprężona, związana z pustką pierwotną lub wtórną osiągnęła wysokość, przy której obejmować będzie nadkład, zbudowany ze skał luźnych. W dalszej kolejności zaproponowano wzory umożliwiające określenie wymiarów zapadlisk. Wyróżniono przy tym dwa przypadki: • gdy strop pustki osiąga spąg nadkładu - wzór (15), • gdy strefa odprężona obejmuje swym zasięgiem luźne skały nadkładu - wzór (19). Dalszym etapem badań prowadzonych przez autora jest sformułowanie warunków, pozwalających stwierdzić, kiedy eksploatacja górnicza prowadzona pod pustką może wywołać jej samopodsadzenie, a w konsekwencji spowodować powstanie zapadliska na powierzchni. Prowadzone są również prace związane z utworzeniem oprogramowania komputerowego, wykorzystującego podane wzory i z weryfikacją rozwiązania w oparciu o przypadki znane z praktyki górniczej.

 7. Methods of the Dimensional Analysis and Similarity Theory in Problems of Ship Hydromechanics (Metody Teorii Razmernostey i Podobiya v Zadachakh Gidromekhaniki Sudov)

  DTIC Science & Technology

  1977-09-21

  unsteady motion. With enclosures in the form of hermetically sealed bags the scale effect appears, which is caused by the absence of similitude in the...used. let us first analyze the hermetically sealed enclo- sure shown in Fig. 106a. Let us formulate the first prob- lem as follows: the bag is made...and unsteady planing, various aspects related to the utilization of submerged hydrofoils, the processes of formation and development of cavitation

 8. An Estimation of Profitability of Investment Projects in The Oil and Gas Industry Using Real Options Theory / Ocena Opłacalności Projektów Inwestycyjnych W Przemyśle Naftowym Z Wykorzystaniem Teorii Opcji Realnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kosowski, Piotr; Stopa, Jerzy

  2012-11-01

  Paper discusses issues relating to the valuation of investment efficiency in the oil and gas industry using a real options theory. The example of investment pricing using real options was depicted and it was confronted with the analysis executed with the use of traditional methods. Indicators commonly used to evaluate profitability of investment projects, based on a discounted cash flow method, have a few significant drawbacks, the most meaningful of which is staticity which means that any changes resulting from a decision process during the time of investment cannot be taken into consideration. In accordance with a methodology that is currently used, investment projects are analysed in a way that all the key decisions are made at the beginning and are irreversible. This approach assumes, that all the cash flows are specified and does not let the fact that during the time of investment there may appear new information, which could change its original form. What is also not analysed is the possibility of readjustment, due to staff managment's decisions, to the current market conditions, by expanding, speeding up/slowing down, abandoning or changing an outline of the undertaking. In result, traditional methods of investment projects valuation may lead to taking wrong decisions, e.g. giving up an owned exploitation licence or untimely liquidation of boreholes, which seem to be unprofitable. Due to all the above-mentioned there appears the necessity of finding some other methods which would let one make real and adequate estimations about investments in a petroleum industry especially when it comes to unconventional resources extraction. One of the methods which has been recently getting more and more approval in a world petroleum economics, is a real options pricing method. A real option is a right (but not an obligation) to make a decision connected with an investment in a specified time or time interval. According to the method a static model of pricing using DCF is no longer used; an investment project is divided into a series of steps and after each one there is a range of possible investment decisions, technical and organizational issues and all the others called `real options'. This lets one take many different varieties of modyfiying a strategy while pricing the project. This also makes it possible to react to the changing inner and outer situation and introducing new information while accomplishing the investment project. Owing to those, the decision process is a continuous operation, what is an actual vision of a real investment project management in the petroleum industry.

 9. A Survey of Mathematical Programming in the Soviet Union (Bibliography),

  DTIC Science & Technology

  1982-01-01

  OF THE ADOPTION OF DECISIONS OF A PROBLEM OF RESOURCE ALLOCATION", PRIKLADNYYE PROBLEMY TEORII SISTEM I SISTEMOTEKHNIKI, MOSCOW, 73, 136-139 10... ROBOT ", IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR, TEKHNICHESKAYA KIBERNETIKA KIBERNETIKA (COVER TO COVER), 78, NO. 2, 76-87 48. VINTSYUK, T. K., "VOICE SPEECH...G., ANALYSIS OF COMPLEX SYSTEM AND ELEMENTS OF THE THEORY OF OPTIMUM CONTROL, ANALIZ SLOZHNYKH SISTEM I ELEMENTY TEORII OPTIMALNOGO UPRAVLENIYA

 10. Testing and validation of methods for dose measuring in anisotropic fields under occupational exposure in interventional cardiology.

  PubMed

  Voloskyi, V N; Chumak, V V; Bakhanova, O V; Morgun, A A

  2013-01-01

  Metoju roboty bula eksperymental'na perevirka praktychnogo zastosuvannja rozroblenoi' dlja umov AES metodyky ocinky indyvidual'noi' efektyvnoi' dozy za pokazannjamy chotyr'oh dozymetriv v umovah neodnoridnogo zovnishn'ogo gamma-oprominennja z vidomymy kutovymy harakterystykamy polja vyprominjuvannja. Materialy ta metody doslidzhen': provedeno dvi serii' eksperymental'nyh fantomnyh doslidzhen' v umovah rentgen-operacijnoi' na robochyh miscjah likariv intervencijnoi' kardiologii' pid chas provedennja operacij. Rezul'taty ta vysnovky: pokazano, shho dozovi polja v tili medychnogo pracivnyka harakteryzujut'sja znachnymy gradijentamy, pokazannja indyvidual'nyh dozymetriv, zalezhno vid miscja roztashuvannja, mozhut' vidriznjatysja vid 1,5 do 10 raziv, otzhe, vykorystannja odnogo dozymetra ne daje dostatn'oi' informacii' dlja dostovirnoi' ocinky efektyvnoi' dozy. Doslidzhennja pidtverdyly mozhlyvist' zastosuvannja metodyky AES na robochomu misci intervencijnogo kardiologa. Prodemonstrovano neobhidnist' kontrolju doz na kryshtalyk oka.

 11. Stability Analysis of Finite Difference Approximations to Hyperbolic Systems, and Problems in Applied and Computational Matrix Theory

  DTIC Science & Technology

  1988-07-08

  Algebra Lineal , Compa~fa Editorial Continental, S.A., Mdjico, 1968. 2. Elementos de Algebra Lineal , Editorial Limusa-Wiley, S.A., Mdjico, 1971. 3. Obzor po teorii matric i matrichnikh neravenst, Moscow, 1972. 12 129 ...Let V be a normed vector space over the complex field C, and let S(V) be the algebra of bounded linear operators on V. As usual, a real-valued function...N is multiplicative, i.e., N(AB) :5 N(A) N(B) V A, B e (V), we say that N is an operator norm on ,(V). If !B(V) is an algebra of (finite)

 12. Seeking realistic upper-bounds for internal reliability of systems with uncorrelated observations

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Prószyński, Witold

  2014-06-01

  From the theory of reliability it follows that the greater the observational redundancy in a network, the higher is its level of internal reliability. However, taking into account physical nature of the measurement process one may notice that the planned additional observations may increase the number of potential gross errors in a network, not raising the internal reliability to the theoretically expected degree. Hence, it is necessary to set realistic limits for a sufficient number of observations in a network. An attempt to provide principles for finding such limits is undertaken in the present paper. An empirically obtained formula (Adamczewski 2003) called there the law of gross errors, determining the chances that a certain number of gross errors may occur in a network, was taken as a starting point in the analysis. With the aid of an auxiliary formula derived on the basis of the Gaussian law, the Adamczewski formula was modified to become an explicit function of the number of observations in a network. This made it possible to construct tools necessary for the analysis and finally, to formulate the guidelines for determining the upper-bounds for internal reliability indices. Since the Adamczewski formula was obtained for classical networks, the guidelines should be considered as an introductory proposal requiring verification with reference to modern measuring techniques. Z teorii niezawodności wynika, że im większy jest nadmiar obserwacyjny w sieci, tym wyższy poziom jej niezawodności wewnętrznej. Biorąc jednakże pod uwagę fi zykalną naturę procesu pomiaru można zauważyć, że projektowane dodatkowe obserwacje mogą zwiększyć liczbę potencjalnych błędów grubych w sieci, nie podnosząc niezawodności wewnętrznej do oczekiwanego według teorii poziomu. Niezbędne jest zatem ustalenie realistycznych poziomów górnych dla liczby obserwacji w sieci. W niniejszym artykule podjęta jest próba sformułowania zasad ustalania takich poziom

 13. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone r

 14. Empirical tests of performance of some M - estimators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Banaś, Marek; Ligas, Marcin

  2014-12-01

  The paper presents an empirical comparison of performance of three well known M - estimators (i.e. Huber, Tukey and Hampel's M - estimators) and also some new ones. The new M - estimators were motivated by weighting functions applied in orthogonal polynomials theory, kernel density estimation as well as one derived from Wigner semicircle probability distribution. M - estimators were used to detect outlying observations in contaminated datasets. Calculations were performed using iteratively reweighted least-squares (IRLS). Since the residual variance (used in covariance matrices construction) is not a robust measure of scale the tests employed also robust measures i.e. interquartile range and normalized median absolute deviation. The methods were tested on a simple leveling network in a large number of variants showing bad and good sides of M - estimation. The new M - estimators have been equipped with theoretical tuning constants to obtain 95% efficiency with respect to the standard normal distribution. The need for data - dependent tuning constants rather than those established theoretically is also pointed out. W artykule przedstawiono empiryczne porównanie trzech dobrze znanych M - estymatorów (Huber'a, Tukey'a oraz Hampel'a) jak również kilku nowych. Nowe estymatory motywowane były funkcjami wagowymi wykorzystywanymi w teorii wielomianów ortogonalnych, estymacji jądrowej oraz jeden motywowany przez funkcję gęstości "półokręgu" Wigner'a. Każdy z estymatorów został użyty do wykrywania obserwacji odstających w skażonych zbiorach danych. Obliczenia wykonano za pomocą "reważonej" metody najmniejszych kwadratów. Ze względu na fakt, iż wariancja resztowa (używana w konstrukcji macierzy kowariancyjnych) nie jest odpornym estymatorem skali, w testach wykorzystano również odporne miary takie jak: rozstęp ćwiartkowy oraz znormalizowane odchylenie medianowe. Testy wykonano na prostej sieci niwelacyjnej w dużej ilości wariantów ukazuj

 15. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  możliwych stanów działania, a prawdopodobieństwa znalezienia się jednego z urządzeń wiertniczych w każdym z podanych stanów obliczono z wykorzystaniem teorii Markowa. Wyniki pokazują, że poziom prawdopodobieństwa tego, że wszystkie urządzenia wiertnicze znajdować się będą w stanie gwarantującym ich właściwe działanie wynosi 77.2%. Biorąc pod uwagę 360 dni roboczych w roku, oznacza to, że prace wiertnicze prowadzone być mogą w warunkach niezawodności przez 277.92 dni w roku.

 16. Analytical Design of Water-Free Production in Horizontal Wells Using Hodograph Method / Zastosowanie metody hodografu do określenia krytycznego wydatku poziomych otworów produkcyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Qin, Wenting; Wojtanowicz, Andrew K.; White, Christopher D.

  2013-06-01

  żków wodnych prowadzących do zawodnienia otworu. Jednakże duża powierzchnia kontaktu ze złożem staje się wadą otworów poziomych gdy stożek wodny dostanie się do otworu. Następuje wtedy gwałtowne zawodnienie otworu i szybka utrata produktywności. Z tego powodu wydatek otworu musi być utrzymany poniżej wartości wydatku krytycznego, tzn. maksymalnego wydatku bez udziału stożka wodnego. Istniejące modele analityczne wydatku krytycznego są albo zbyt uproszczone lub też niedokładne w opisie lokalnej powierzchni kontaktu między ropą naftową i wodą podścielającą co prowadzi do błędnej oceny wydatku krytycznego. W tym artykule prezentujemy nowy model matematyczny wydatku krytycznego który jest bardziej dokładny przez co lepiej nadaje się do obliczeń projektowych. W przeciwieństwie do istniejących modeli, nasz model uwzględnia ograniczenie dopływu ropy do otworu spowodowane wzrostem stożka wodnego ponad statyczną powierzchnię kontaktu ropy z wodą podścielającą oraz pozwala dokładnie obliczyć wydatek krytyczny oraz opisać kształt powierzchni stożka i zmianę ciśnienia w złożu z odległością od otworu poziomego. Równania modelu zostały wyprowadzone z teorii hodografu połączonej z metodą odwzorowań konforemnych. Wyniki obliczeń przy użyciu równań modelu wykazują zgodność z wynikami symulatora złoża. Stwierdzono również, że typowe dla innych modeli założenie płaskiej powierzchni kontaktu ropa/woda i zaniedbanie efektu kształtu stożka wodnego może prowdzić do 50-procentowej przeceny wartości wydatku krytycznego

 17. Value of Geological Information in Exploitation Management: the Case of Exploitation Units of the Polkowice-Sieroszowice Mine

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krzak, Mariusz; Panajew, Paweł

  2014-03-01

  informacji. Informacja, adekwatna do problemu, dla którego jest pozyskiwana, zwiększa zasób wiedzy podmiotu gospodarującego, jednak rosnąca jej ilość stwarza możliwość dezinformacji. Instrumentów analizy posiadanej przez decydenta informacji dostarczają m.in. narzędzia teoria gier. W teorii gier informacja modelowana jest zazwyczaj z wykorzystaniem koncepcji zbiorów informacyjnych (rys. 2). Zwykle uczestnicy gry nie dysponują pełną informacją, co implikuje fakt, ze sytuacja decyzyjna rozgrywa się w warunkach niepewności. Działalność operacyjna kopalni zmierzająca do udostępnienia i eksploatacji poszczególnych części złoża realizowana jest etapami. Nieodzownym staje się zatem podejmowanie decyzji i wybór optymalnej strategii na każdym z nich. Dążeniem kopalni może być uzyskanie najkorzystniejszych wypłat, niezależnie od zaistniałych warunków otoczenia. Działanie takowe zaprezentowano na przykładzie trzech parcel eksploatacyjnych A, B i C uruchamianych w obrębie ZG Polkowice-Sieroszowice. Charakterystykę parcel zestawiono w tabelach 1, 2 i 3, a schematyczne przekroje zmienności zobrazowano na figurach 3, 4 oraz 5. Na podstawie formuły NSR (3) obliczono ceny rudy w parcelach. Bazując na analogii określono prawdopodobieństwa napotkania konkretnych układów wskaźników jakościowych rudy w parcelach. Zestawiając oczekiwane przychody w odniesieniu do możliwych dwóch stanów natury zdefiniowano macierz gry (4). Wygenerowany problem decyzyjny sprowadzony został do modelu gry koordynacji, a rozstrzygano w nim, które z parcel należy poddać eksploatacji. Opierając się na zakresie informacji o parametrach złoża we wszystkich parcelach będącej w posiadaniu geologa nadzorującego postęp frontu eksploatacyjnego, przeanalizowano dostępne struktury informacyjne, wskazując te optymalne. Oczekiwane średnie wielkości przychodów dla poddawanych ocenie struktur zestawiono w tabelach 4, 5 oraz 6.

 18. Interpolation and Sampling Errors of the Ash and Sulphur Contents in Selected Polish Bituminous Coal Deposit (Upper Silesian Coal Basin - USCB) / Błędy Interpolacji I Opróbowania Zawartości Popiołu I Siarki W Wytypowanych Polskich Złożach Węgla Kamiennego (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mucha, Jacek; Wasilewska-Błaszczyk, Monika

  2015-09-01

  coal seams by means of contour maps is unreasonable if they are based on drill core sampling. Prawo geologiczne i górnicze a w szczególności Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z dnia 22 grudnia 2011 r. nakłada na dokumentatora złoża obowiązek ilustrowania zmienności jakości kopaliny za pomocą map. W odniesieniu do złóż węgla kamiennego rozmieszczenie wartości parametrów charakteryzujących jego jakość najczęściej wizualizuje się za pomocą map izoliniowych zawartości siarki, zawartości popiołu lub wartości opałowej konstruowanych w oparciu o wyniki ich interpolacji w regularnej sieci interpolacyjnej znacznie zagęszczonej w stosunku do sieci rozpoznania złoża. Podstawowymi źródłami informacji o wartościach tych parametrów w warunkach złóż Górnośląskiego Zagłębia Węglowego są wyniki opróbowania rdzeni z otworów wiertniczych (we wczesnych fazach rozpoznania złoża) i wyniki opróbowania bruzdowego pokładów w wyrobiskach górniczych (w zaawansowanych fazach rozpoznania złoża). Otwory wiertnicze są wykonywane w nieregularnej sieci ale z reguły zapewniają jednolite pokrycie złoża. Próby bruzdowe w wyrobiskach górniczych pobierane są na ogół ze stałym rozstawem ale charakteryzują jedynie części złóż rozciętych wyrobiskami. W artykule przestawiono wyniki badań nad wielkością błędów interpolacji zawartości siarki i popiołu oraz na ich tle przedstawiono oszacowania błędów opróbowania wykonane dla dwóch pokładów kopalni Murcki (330 i 334/2) oraz jednego pokładu kopalni Brzeszcze (405/1) (Fig. 1 i 2). Metodyczną podstawę badań stanowiła statystyczna i geostatystyczna analiza zmienności wyników opróbowań, geostatystyczna procedura interpolacji tych parametrów za pomocą zwyczajnego krigingu punktowego oraz dla określenia błędów przygotowania próbki do analizy chemicznej elementy teorii opróbowania Gy (Mucha i Wasilewska, 2006