Science.gov

Sample records for metody sterylizacji medycznej

 1. Evaluation of Blasting Patterns Using Operational Research Models / Ocena Planów Prac Strzałowych W Oparciu O Metody Badań Operacyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Monjezi, Masoud; Farzaneh, Farhad; Asadi, Ahmad

  2013-09-01

  ustalania kolejności preferowanych rozwiązań oparta o podobieństwo do rozwiązania idealnego (TOPSIS), wywodząca się z MADM, jest skuteczną metodą ustalania rankingu wzorców. Inną metodą ilościową stosowaną do oceny efektywności systemów jest metoda analizy danych DEA. W niniejszym artykule dokonano próby opracowania hybrydowego modelu MADM do wyboru najbardziej korzystnego planu prac strzałowych w kopalni rud żelaza Chadormalu, w Iranie. W ramach badań wykorzystano metodę DEA do wyboru skutecznego planu prac strzałowych, następnie zastosowano podejście TOPSIS dla rozpoznania najbardziej odpowiedniego wzorca spośród tych wybranych przy pomocy metody DEA. Stwierdzono, że wzorce oznaczone jako J, G i B są najodpowiedniejsze do zastosowania przy pracach strzałowych prowadzonych w kopalni rud żelaza Chadormalu.

 2. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krasovska, M.; Gerbreders, V.; Paskevics, V.; Ogurcovs, A.; Mihailova, I.

  2015-10-01

  Optimal growing parameters have been found using the hydrothermal method to obtain well-aligned vertical ZnO nanorod and nanotube arrays. The influence of different growing factors (such as temperature, growing solution concentration, method of obtaining seed layer and condition) on nanotube morphology and size is described in the paper. Well-structured ZnO nanotubes have been obtained by using a selfselective etching method with lowering temperatures of growth during the hydrothermal process. It is shown that the optical properties of the nanostructure arrays obtained are sensitive to the medium in which they are placed, which is why they can be used as sensors for pure substance detection and in different solutions for impurity determination. Dotajā darbā tika noteikti optimāli parametri labi sakārtotu ZnO nanocaurulīšu kopu iegūšanai, izmantojot hidrotermālo metodi ar temperatūras pazemināšanu, jeb t.s. selektīvu pa\\vskodināšanas metodi (self-selective etching), ir uzsvērtas šās metodes priekšrocības salīdzinājumā ar ķīmiskās kodināšanas metodi, kā arī tika aprakstīta dažādu augšanas faktora (tādu, ka darba šķīduma koncentrācija, augšanas temperatūra un laiks, iedīgļu slāņa iegūšanas veids un iegūšanas parametri) ietekme uz iegūtu nanostraktūra morfoloģiju. Tika konstatēts, ka noteicošu lomu ZnO nanocaurulīšu audzēšanas procesā spēlē iedīgļu slāņa graudu izmēri, kas savā staipā nosaka augošu nanostieņu izmērus un to tendenci pie pa\\vskodināšanas. Rentgenogrannnas parāda, ka iegūtām pie noteiktiem parametriem ZnO nanostruktūrām piemīt augsta kristāliskuma pakāpe un sakārtotība vertikālā virzienā. Optiskie mērījumi parāda, ka ZnO nanocauralītes ir jutīgas gan pret tīrām vielām (ūdens, spirts), gan pret dažādiem šķīdumiem, kas ļauj izmantot tos kā pie­jaukumu sensora. Salīdzinājumā ar ZnO nanostieņiem caurulīšu jūtība pieaug, jo pieaug nanostrakt

 3. Results of the Promethee Method Application in Selecting the Technological System at the Majdan III Open Pit Mine / Wyniki Zastosowania Metody Promethee do Wyboru Systemu Technologicznego W Kopalni Odkrywkowej Majdan III

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Vujić, Slobodan; Hudej, Marjan; Miljanović, Igor

  2013-12-01

  This paper discusses the application of the PROMETHEE model and the results achieved in practice, following the example of the multi-criteria selection of the technological system at the Majdan III clay mineral raw material open pit mine of the Potisje Company, Republic of Serbia. After the introduction comments, reasons are explained for selecting the new technological system, conditions and limitations for the seven alternative solutions considered are described, mathematical foundation for the PROMETHEE method and a multi-criteria model of the problem in question are presented. The solution with the following structure was ranked first and accepted by the Company management as the best: Bucket chain excavator - Conveyor belts - Spreader (ECS), alongside a decision is made on the acquisition of machinery and system construction. The system was put into operation in 2000. The experience and the data accumulated in the previous twelve years confirm that the decision made on the application of the ECS technology was just, and the conclusion lists the benefits achieved. W artykule omówiono zastosowanie modelu Promethee i przedyskutowano uzyskane w ten sposób wyniki na przykładzie wielokryterialnego wyboru systemu technologicznego do zastosowania w kopalni odkrywkowej minerałów ilastych Majdan III, należącej do przedsiębiorstwa górniczego Potisje (Republika Serbii). Po uwagach wprowadzających przedstawiono powody wyboru nowego ciągu technologicznego, omówiono warunki oraz ograniczenia dla siedmiu alternatywnych rozwiązań, podstawy matematyczne metody Promethee oraz wielokryterialny model zagadnienia. Rozwiązanie uznane za najlepsze i zaaprobowane przez zarząd przedsiębiorstwa zakłada zastosowanie następującego ciągu technologicznego: koparka łancuchowa jednonaczyniowa - przenośniki taśmowe - rozkładarka(system ECS). Podjęto także decyzje odnośnie zakupu sprzętu i instalacji systemu, który uruchomiony został w 2000 roku. Doświadczenia i

 4. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  One of the most important operations in mining is blasting. Improper design of blasting pattern will cause technical and safety problems. Considering impact of results of blasting on next steps of mining, correct pattern selection needs a great cautiousness. In selecting of blasting pattern, technical, economical and safety aspects should be considered. Thus, most appropriate pattern selection can be defined as a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem. Linear assignment method is one of the very applicable methods in decision making problems. In this paper, this method was used for the first time to evaluate blasting patterns in mine. In this ranking, safety and technical parameters have been considered to evaluate blasting patterns. Finally, blasting pattern with burden of 3.5 m, spacing of 4.5 m, stemming of 3.8 m and hole length of 12.1 m has been presented as the most suitable pattern obtained from linear assignment model for Sungun Copper Mine. Jedną z najpoważniejszych operacji wykonywanych w ramach prac wydobywczych są prace strzałowe. Niewłaściwe rozplanowanie prac powoduje problemy techniczne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na potencjalne skutki prac strzałowych i ich wpływ na kolejne etapy procesu wydobycia, właściwe rozplanowanie tych prac wymaga wielkiej uwagi i uwzględnienia kwestii technicznych, ekonomicznych a także bezpieczeństwa pracy. Dlatego też wybór najodpowiedniejszego schematu prowadzenia prac strzałowych zdefiniować można jako wieloatrybutowy problem decyzyjny (MADM - Multi Attribute Decision Making). Metoda przyporządkowania liniowego jest jedną z metod mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. W obecnej pracy metoda ta wykorzystana została po raz pierwszy do oceny schematów prowadzenia prac strzałowych w kopalni, w procedurze uwzględniono parametry techniczne oraz parametry związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano wybrany przy pomocy metody

 5. Badania Ekologiczne Ryzyka Zachorowań Na Kleszczowe Zapalenie Mózgu W Polsce-Omówienie Metody

  PubMed Central

  Stefanoff, Paweł; Staszewska, Ewa; Ustrnul, Zbigniew; Rogalska, Justyna; Łankiewicz, Aleksandra; Rosińska, Magdalena

  2009-01-01

  W pracy omówiono metodologię aktualnie prowadzonych badań ekologicznych kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) na terenie Polski. W celu oceny wpływu zróżnicowanych czynników środowiskowych, klimatycznych oraz społecznych na występowanie kzm w różnych regionach Polski zostanie przeprowadzona wieloczynnikoica analiza statystyczna na poziomie gmin dla lat 1999-2006. PMID:22320045

 6. Selected Methods of Rock Structure Disintegration to Control Mining Hazards / Wybrane Metody Dezintegracji Struktury Skał Dla Zwalczania Zagrożeń Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kabiesz, Józef; Lurka, Adam; Drzewiecki, Jan

  2015-09-01

  Natural hazards are inseparable element of underground mining, particularly of coal mining process. They are combated on a regular basis by many measures and effectiveness of these measures determines work safety in mines. Attempts to improve the effectiveness, presented in the paper is based on interference of seismic waves generated by blasting in a selected area of the rock mass and on modification of blasting technology. Preliminary results of detonating classical and new type of explosives in specific temperature and pressure conditions are analyzed. Theoretical and practical consideration of obtaining an interference effect of seismic waves is discussed. A device for making systems of starting notches and a construction of a chamber to test explosives are presented. Nieodłącznym elementem podziemnego górnictwa, szczególnie węglowego, są zagrożenia naturalne. Ich zwalczanie jest codzienną praktyką, a jego skuteczność decydująco wpływa na bezpieczeństwo pracy. Przedstawione w artykule próby poprawy tej skuteczności obejmują badania efektu nakładania się w wybranym obszarze górotworu drgań generowanych robotami strzałowymi oraz informacje o próbach modyfikacji strzelniczych technik szczelinowania skał, a także wstępne wyniki badania charakterystyk eksplozji klasycznych i nowych materiałów wybuchowych w nietypowych warunkach temperatur i ciśnienia. Omówiono między innymi teoretyczne i praktyczne warunki uzyskiwania efektu interferencji drgań oraz przedstawiono urządzenie do wykonywania systemów tzw. szczelin zarodnikowych i konstrukcję komory będącej elementem stanowiska do badania MW.

 7. Estimating Volume of Roof Fall in the Face of Longwall Mining by Using Numerical Methods / Estymacja Objętości Zawału Stropu W Rejonie Przodka Ścianowego W Oparciu O Metody Numeryczne

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Saeedi, Gholamreza; Shahriar, Korosh; Rezai, Bahram

  2013-09-01

  Dilution is one of many challenges confronting professionals in mining and milling, and is perhaps one of the oldest. Longwall mining is one of the mining methods that is often affected by out-of-seam dilution (OSD). In this method, roof falls play a significant role in increasing OSD in the prop-free front of the face area. Thus, estimating the volume of roof fall can be extremely helpful to assess dilution of the run of mine coal without a sampling process. This paper presents the effect of exposed area geometry on potential roof falls using the 2D numerical modelling program FLAC. In this respect, a half-prolate ellipsoid was considered as the low stress level or plasticity zone under yield tension which roof material fall. Since FLAC software does not show roof falls in prop-free front of the face, a series of two-dimensional numerical models are developed using UDEC software. The comparison of the results of two numerical models clearly indicates that volumes of roof fall obtained by means of these methods are in good agreement with each other. Ścienianie warstw jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed inżynierami górnikami i specjalistami z zakresu obróbki - jest to też jeden z najstarszych problemów. Wybieranie ścianowe jest metodą urabiania, w której często mamy do czynienia ze ścienianiem warstwy złoża. W metodzie tej strop odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności w tych rejonach przodka, gdzie nie zastosowano obudów. Dlatego też estymacja objętości zawału stropu może być pomocna przy obliczaniu ścieniania warstwy węgla bez konieczności próbkowania. W artykule tym przeanalizowano wpływ geometrii powierzchni odkrytych na potencjalny zawał stropu przy użyciu metod modelowania numerycznego z wykorzystaniem oprogramowania FLAC. Uzyskano wydłużoną elipsoidę jako model strefy niskich naprężeń lub strefę plastyczności przed zawałem stropu. Ponieważ oprogramowanie FLAC nie pokazuje zawałów stropu w strefie przodka, gdzie nie ma obudów, opracowano serię dwuwymiarowych modeli numerycznych, z wykorzystaniem oprogramowania UDEC. Porównanie wyników uzyskanych przy zastosowaniu obydwu modeli numerycznych wykazało, że objętości materiału stropu po zawale obliczone za pomocą tych dwóch metod wykazują dużą zgodność.

 8. Kontekst stratygraficzny zastosowania różnych odmian metody termoluminescencyjnej w datowaniu lessów z terenu Polski południowo-wschodniej i Ukrainy północno-zachodniej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kusiak, Jarosław

  2008-01-01

  Loess profiles contain a complex but usually incomplete sequence of deposits. In order to chronologically organize deposit layers accessible in different exposures it is necessary to use absolute dating methods. The 14C, TL and OSL methods are widely used for dating of the Upper Pleistocene deposits whereas to older Pleistocene deposits only luminescence methods are applied. Some attempts are made to use the OSL method for dating of the deposits older than the Upper Pleistocene. However, the OSL ages seem to be consistently lower than the TL ages, and also considerably underestimated with reference to stratigraphic interpretation. This fact indicates that the TL method should be used above all. The possibility of TL dating of loesses is connected with their aeolian origin. The obtained TL age should correspond to geological time when mineral grains constituting deposit were exposed to sunlight before deposition. Such exactly condition is met in case of loess deposits. There are many variants of thermoluminescence method because different measuring procedures can be used. Depending on the used procedure, the TL ages obtained for the same sample can be considerably different. The manner of equivalent dose determination is decisive for the obtained TL ages. The factors influencing the value of equivalent dose are presented in this paper. The equivalent dose is determined by comparison of thermoluminescence measured for a given sample with thermoluminescence of the same sample after irradiation in laboratory with known doses of ionizing radiation. The following criteria should be taken into account: size of mineral grains, relation between thermoluminescence and heating temperature, way of reduction of unstable thermoluminescence, and the results of plateau test. The variant of thermoluminescence method used in the TL Laboratory of the Department of Physical Geography and Palaeogeography, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin is as follows. The dose rate is determined by gamma spectrometry. The equivalent dose is determined by the total-bleach technique for the 45-63 μm fraction. Blue light obtained using the BG-28 filter is applied. Samples are preheated at 160°C for 3 hours before measurement. Light sum is read as the maximum height of glow curve. The application of such measurement procedure allows reliable dating of climatic episodes recorded in loess deposits not only related to the last glacial but also in older ones.

 9. Application of the hampel's method to approximate a theoretical model of the cooling tower in the two-dimensional approach. (Polish Title: Zastosowanie metody Hampela do aproksymacji modelu teoretycznego chłodni kominowej w podejściu dwuwymiarowym)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Muszyński, Z.

  2013-12-01

  Correct assessment of construction safety requires reliable information about geometrical shape of the analyzed object. The least square method is the most popular method to calculate object deviation between theoretical geometry and the real object shape measured with geodetic methods. The paper presents the possibility of using robust estimation methods on the example of Hampel's method. Deviation values obtained in this way are resistant to outliers influence and are more reliable. This problem is illustrated by a hyperbola which is approximated in survey points (measured by terrestrial laser scanning) localized on the generating line of the cooling tower shell in one of its axial vertical cross-section.

 10. [Professor Kazimierz Jaegermann--forensic pathologist--scientist--thinker].

  PubMed

  Nasiłowski, Władysław

  2009-01-01

  Professor Kazimierz Jaegermann, a founder of the theory of medico-legal opinionating, passed away 20 years ago. Numerous specialists in forensic medicine and an ever increasing number of lawyers substantiate the importance and value of the creative thought and the entire research work of Professor Jaegermann that have been an inspiration of progress in forensic medicine and in the science of applied law. His unique ability to perform a scientific synthesis leading to recognizing forensic medicine as an applied bridging knowledge points to the eminently creative role played by Professor Jaegermann in development of forensic medicine. There is an urgent need to recall his research activities and to publish a complete collection of his articles and publications. With this idea in mind, I present below an article based on the text published in No. 1 of the Zeszyty Naukowe Katedry Medycyny Sadowej Slaskiej Akademii Medycznej in 1995. PMID:20073254

 11. Fused Deposition Modelling as Rapid Prototyping for Structural Material Improvement: Analytical Solution / Ātrās Prototipēšanas Ar Kausēšanas Metodi Strukturālā Uzlabojuma Analītisks Risinājums

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brensons, I.; Polukoshko, S.

  2013-10-01

  Fused deposition modelling (FDM) is one of the most effective rapid prototyping (RP) techniques due to its low cost, available materials and versatility. In FDM, a part of material (usually plastic) is made by heating this material to the molten state, and from the melt it is extruded through a nozzle and deposited on a surface. In the article, an alternative RP method is considered for improvement of the mechanical properties of a rapid prototype. The authors propose an analytical solution which allows for achievement of this purpose via advanced technologies. The base materials applied in RP technology can be combined with liquid resin which solidifies after a definite time. This makes it possible to create a channel through the prototype and fill it with another material having better mechanical properties. The optimal channel sizes can be chosen in order to raise the strength of material parts. Darbā tiek apskatīts ātrās prototipēšanas veids, kura pamatā ir detaļas veidošana, izmantojot kausētu materiālu parasti plastmasu. Šī detaļu veidošanas metode ir kļuvusi par vienu no visizplatītākajām tās zemo izmaksu, pieejamo materiālu un daudzpusības dēļ. Šī raksta mērķis ir izpētīt alternatīvu veidu, kā uzlabot prototipu mehāniskās īpašības, tādējādi palielinot printētu detaļu izmantošanu kā gala produktu. Raksts piedāvā analītisku risinājumu, kā uzlabot ātro prototipu mehāniskās īpašības, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, kas iesaistīti detaļu izgatavošanā. Darba pamatā tiek izmantota 3D printēšanas tehnoloģijas iespēja veidot iekšējus kanālus bez ģeometriskiem ierobežojumiem, kā rezultātā ir iespējams izveidot iekšēju kanālu shēmu, ko pēc tam piepilda ar citu materiālu, kam ir labākas mehāniskās īpašības kā pamata materiālam. Pildīšanai izmantotais materiāls ir epoksīda sveķi, kas pieļauj vieglu iepildīšanu šķidrā fāzē, un sniedz labas mehāniskās īpašības pēc sacietēšanas. Analītiskais risinājums šajā rakstā piedāvā viegli realizējamu variantu kā būtiski uzlabot prototipu mehāniskās īpašības.

 12. Types of Moulding and Methods of Eliminating Dry Rot in Historic Buildings: Example of Sobiescy Palace in Lublin (Based on Study by Mirosław Zaród)/ Zagrzybienia I Metody Odgrzybiania Obiektów Zabytkowych Na Przykładzie Pałacu Sobieskich W Lublinie (Na Podstawie Opracowania Dokonanego Przez M. Zaróda)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wrana, Jan; Jarocka-Mikrut, Aleksandra

  2015-06-01

  By presenting Sobiescy Palace in Lublin as well as results of mycological research conducted in the said premises, the authors describe hazards and dangers arising from damp present in historic buildings for a long time. Results of mycological research quoted in this article indicate that differences in levels of damp depend on the cardinal direction a specific wall faces. The authors also pay attention to reasons for which the described premises suffer from damp and provide programmes of treatment and prevention. Furthermore, the article gives the reader a detailed insight into multiple opportunities for improving technical conditions of historic buildings and, at the same time, raising their functional standards. However, one must not forget to treat such premises with proper respect. W artykule przedstawiono zagrożenia tkwiące w długotrwałym narażeniu zabudowań historycznych na wilgoć na podstawie Pałacu Sobieskich w Lublinie oraz ekspertyzy mykologicznej. Zwrócono uwagę na różnice w wilgotności ścian oraz zależności wynikające z orientacji budowli względem stron świata. Opisano przyczyny występowania wilgoci w opisywanym założeniu jak również wskazano możliwości ich przeciwdziałaniu. Poprzez przedstawienie możliwych do zastosowania metod ochrony przed wspomnianymi czynnikami dowiedziono, iż możliwości poprawy stanu technicznego, a tym samym standardów funkcjonalnych obiektów zabytkowych jest wiele przy czym należy zachować szczególny szacunek do substancji zabytkowej

 13. A Comparison Between PSRK and GERG-2004 Equation of State for Simulation of Non-Isothermal Compressible Natural Gases Mixed with Hydrogen in Pipelines / Porównanie równań stanu opracowanych według metody PSRK oraz GERG-2004 wykorzystanych do symulacji zachowania ściśliwych mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach, w warunkach przepływów nie-izotermicznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uilhoorn, Frits E.

  2013-06-01

  In this work, the GERG-2004 equation of state based on a multi-fluid approximation explicit in the reduced Helmholtz energy is compared with the predictive Soave-Redlich-Kwong group contribution method. In the analysis, both equations of state are compared by simulating a non-isothermal transient flow of natural gas and mixed hydrogen-natural gas in pipelines. Besides the flow conditions also linepack-energy and energy consumption of the compressor station are computed. The gas flow is described by a set of partial differential equations resulting from the conservation of mass, momentum and energy. A pipeline section of the Yamal-Europe gas pipeline on Polish territory has been selected for the case study. W artykule dokonano porównania wyników uzyskanych przy wykorzystaniu równania stanu GERG- 2004 opartego na jawnym przybliżeniu wyników dla wielu cieczy w oparciu o zredukowaną energię Helmhotza oraz wyników uzyskanych w oparciu o metodę Soave-Redlich Kwonga. Obydwa równania stanu porównano poprzez przeprowadzenie symulacji stanów przejściowych przepływów gazu ziemnego oraz mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach w warunkach przepływów nie-izotermicznych. Oprócz warunków przepływu, określono energię w napełnionym układzie oraz zużycie energii przez stację kompresora. Przepływ gazu opisano zbiorem równań różniczkowych cząstkowych, wyprowadzonych w oparciu o prawa zachowania masy, pędu i energii. Jako studium przypadku wybrano fragment rurociągu jamalskiego (Yamal- Europa) przebiegającego przez terytorium Polski.

 14. Method of Determining the Triaxial Stress State in the Rock Mass with Directed Hydrofracturing / Metoda Określania Trójosiowego Stanu Naprężenia W Górotworze Z Użyciem Ukierunkowanego Hydroszczelinowania

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Makówka, Janusz

  2015-09-01

  Stress state in the rock mass determines design of mine workings, their proper maintenance, and safety of the personnel working there. That is why numerous methods of determining stress state in the rock mass have been devised. One of the categories of such methods are hydraulic ones. The most commonly known methods of hydrofracturing and the HTPF have certain limitations resulting from their assumptions. The presented method based on directed hydrofracturing of rocks enables determining values and directions of principal stresses in the rock mass, independently on the complexity of local stress state. The essence of the method, conditions of conducting tests and the method of calculating components of stress state basing on underground measurements are presented. Stan naprężenia w górotworze determinuje sposób projektowania wyrobisk górniczych, ich prawidłowe utrzymanie oraz bezpieczeństwo górników w nich pracujących. Z tego względu opracowano wiele metod określania stanu naprężenia w górotworze. Jedną z kategorii takich metod są metody hydrauliczne. Najszerzej znane metody hydroszczelinowania oraz HTPF posiadają ograniczenia wynikające z ich założeń. Przedstawiona w artykule metoda oparta o ukierunkowane hydroszczelinowanie skał pozwala na określanie wartości i kierunków działania naprężeń głównych w górotworze, niezależnie od złożoności lokalnego stanu naprężenia. W artykule przedstawiono istotę metody, warunki wykonania badań oraz metodę obliczania składowych stanu naprężenia na podstawie pomiarów dołowych.

 15. State of oral cavity hygiene, sIgA level, mineral content of oral fluid, and optimization of preventive intervention in children with enamel hypoplasia and underlying comorbidity.

  PubMed

  Liubarets, S F; Kopylova, O V; Belingio, T O; Kolbasynska, V M; Sechina, I M; Liubarets, T F

  2015-12-01

  Meta doslidzhennia. Pidvyshchyty efektyvnist' profilaktyky kariiesu u ditey z gipoplaziieiu emali shliakhom vprovad zhennia kompleksu zakhodiv, spriamovanykh na optymizatsiiu gigiieny porozhnyny rota, rivnia sIgA ta vmistu mineral' nykh skladovykh rotovoI ridyny.Materialy i metody. Ob’iekt doslidzhennia – gipoplaziia emali postiynykh zubiv. Predmet doslidzhennia – gigiienichnyy stan porozhnyny rota, sekretornyy imunoglobulin klasu A (sIgA), riven' zagal'nogo kal'tsiiu ta ortofosfativ v rotoviy ridyni. Metody doslidzhennia: vital'ne zabarvlennia emali, transiliuminatsiynyy, imunofermentnyy ta fo tometrychnyy metody, pokaznyky gigiienichnogo stanu porozhnyny rota (indeks Green Vermillion (1964), indeks Silness Loe (1964, 1967)). Provedena otsinka gigiienichnogo stanu porozhnyny rota ta vyznachennia rivnia sIgA, kal'tsiiu ta ortofosfativ v rotoviy ridyni 43 ditey vikom 6–14 rokiv (grupa No 1 – 21 osoba, grupa No 2 – 22 oso by) z systemnoiu gipoplaziieiu emali na tli dyfuznogo netoksychnogo vola, eutyreozu, narodzhenykh vid bat'kiv – uchasnykiv likvidatsiI naslidkiv avariI na ChAES ta evakuyovanykh z terytoriy obov’iazkovogo vidselennia. Grupa No 1 – dity, iakym pryznachavsia kompleks profilaktychnykh zakhodiv, shcho vkliuchav rekomendatsiI shchodo vyboru zasobiv i predmetiv dlia dogliadu za porozhnynoiu rota ta navchannia standartnomu metodu chyshchennia zubiv. Grupa No 2 – dity, u iakykh dodatkovo zastosovuvaly remineralizuiuchyy gel', shcho mistyt' kal'tsiy, fosfor, magniy ta ksylit („Vysno vok DerzhavnoI sanitarno epidemiologichnoI sluzhby UkraIny No05.03.02 03/9351 vid 07.02.2014r. ”). Rezul'taty. Gigiienichnyy stan porozhnyny rota ditey obokh grup buv otsinenyy zgidno z kryteriiem „nezadovil'nyy ” indeksu Green Vermillion ta kryteriiem „poganyy ” indeksu Silness Loe. Pislia provedennia profilaktychnykh zakhodiv u ditey grup No 1 ta No 2 pokrashchyvsia gigiienichnyy stan porozhnyny rota: suttieve znyzhennia indeksu Green Vermillion

 16. Method for Virtual Prototyping of Cabins of Mining Machines Operators / Metoda Wirtualnego Prototypowania Kabin Operatorów Maszyn Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tokarczyk, Jarosław

  2015-03-01

  Method for virtual prototyping of cabins of mining machines operators is presented in the light of anthropotechnical assessment criteria. Anthropotechnical criteria and design of models of anthropometric features, which are used for assessment of design solutions in the aspect of safety criterion, are divided and discussed. Developed virtual prototyping method for assessment of cabin of underground locomotive operator was used. Initial simulation was made with use of Finite Element Method. W artykule przedstawiono metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów maszyn górniczych w świetle antropotechnicznych kryteriów oceny. Dokonano podziału i omówiono kryteria antropotechniczne. Przedstawiono definicję kryterium urazu głowy HIC (ang. Head Injury Criterion) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia urazu głowy w funkcji wartości parametru HIC. Zaprezentowano budowę modeli cech antropometrycznych, dedykowanych do oceny rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa wraz z opisem statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych. Omówiono proces tworzenia wirtualnego odpowiednika manekina do testów zderzeniowych, tzw. modelu ATB (ang. Articulated Total Body). Podano odniesienia do norm dotyczących konstrukcji chroniących operatorów przed spadającymi przedmiotami. Przedstawiono schemat metody wirtualnego prototypowania kabin operatorów w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Zastosowano opracowaną metodę wirtualnego prototypowania do oceny kabiny operatora lokomotywy dołowej. Omówiono główne elementy składowe modelu obliczeniowego. Zadanie rozwiązano przy użyciu metody elementów skończonych. Przedstawiono wstępne wyniki symulacji, tj. obliczono parametr HIC dla zadanych warunków brzegowych. W podsumowaniu zaprezentowano główne cele wirtualnego prototypowania kabin operatorów dla kryterium bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na uniwersalność zastosowanej metody.

 17. Turbulent Sensible Heat Flux in Łódź Obtained from Scintillometer Measuerments - Comparison of Free and Mix Algorithms

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zieliński, Mariusz; Fortuniak, Krzysztof; Pawlak, Włodzimierz

  2012-01-01

  The primary aim of this paper was to present the results of turbulent sensible heat flux (QH) measurements with Scintillometer Scintec BLS900 (LAS). The theoretical background of scintillation method has been presented as well as two different ways of sensible heat flux computation from LAS. The measurements presented here were conducted from April to December 2011. Diurnal and partially annual variability of QH has been analyzed, moreover the mean diurnal course of QH in considered months has been prepared. In order to choose the optimal method of QH computation from LAS the results obtained with three different Monin-Obuchov similarity theory functions as well as free convection assumption has been compared. In first case it has been proved that sensible heat flux differs significantly depending on chosen universal function. In turn in case of free convection assumptions it has been revealed that it is valid only for very unstable conditions. Therefore it does not apply to long-time heat flux measurement in case of Łódź. Nevertheless, this study has shown that scintillation method is valuable and reasonable source of path-averaged QH estimates in considered city. Głównym celem pracy była prezentacja wyników pomiarów turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego (QH) w Łodzi za pomocą scyntylometru Scintec BLS900. Przedstawione zostały założenia teoretyczne metody scyntylacyjnej, jak również metody wyznaczania strumienia ciepła jawnego za pomocą scyntylometru. Pomiary obejmowały okres od kwietnia do grudnia 2011 roku. Przeanalizowano dobową oraz częściowo roczną zmienność QH, wyznaczając przy tym średnie dobowe jego przebiegi dla poszczególnych miesięcy. W celu wyznaczenia optymalnej metody estymacji QH z pomiarów scyntylometrycznych porównano wyniki uzyskane przy wykorzystaniu trzech różnych funkcji uniwersalnych teorii podobieństwa Monina- Obuchova, jak również przybliżenia dla swobodnej konwekcji. W pierwszym przypadku wykazano

 18. Asteroid Lightcurve Analysis at the Oakley Southern Sky Observatory: 2009 October thru 2010 April

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Albers, Kenda; Kragh, Katherine; Monnier, Adam; Pligge, Zachary; Stolze, Kellen; West, Josh; Yim, Arnold; Ditteon, Richard

  2010-10-01

  Photometric data for 44 asteroids were collected over 54 nights of observing during 2009 October thru 2010 April at the Oakley Southern Sky Observatory. The asteroids were: 826 Henrika, 918 Itha, 983 Gunila, 1049 Gotho, 1167 Dubiago, 1181 Lilith, 1227 Geranium, 1604 Tombaugh, 1636 Porter, 1826 Miller, 1977 Shura, 2004 Lexell, 2196 Ellicott, 2303 Retsina, 2307 Garuda, 2601 Bologna, 2609 Kiril-Metodi, 2851 Harbin, 2881 Meiden, 3118 Claytonsmith, 3324 Avsyuk, 3640 Gostin, 4207 Chernova, 4536 Drewpinsky, 4838 Billmclaughlin, 5235 Jean-Loup, 5274 Degewij, 5240 Kwasan, (6019) 1991 RO6, 6091 Mitsuru, 6961 Ashitaka, (7111) 1985 QA1, (8228) 1996 YB2, 11017 Billputnam, (13023) 1988 XT1, (14741) 2000 EQ49, 15938 Bohnenblust, 16463 Nayoro, (17633) 1996 JU, (21023) 1989 DK, 21558 Alisonliu, (21594) 1998 VP31, (34459) 2000 SC91, and (189099) 2001 RO.

 19. Geochemical and mineralogical methods of prospecting for mineral deposits

  USGS Publications Warehouse

  Fersman, A. Ye; Borovik, S. A.; Gorshkov, G.V.; Popov, S.D.; Sosedko, A.F.; Hartsock, Lydia; Pierce, A.P.

  1952-01-01

  Fersman's book "Geochemical and mineralogical methods of prospecting for mineral deposits" (Geokhimicheskiye i mineralogicheskiye metody poiskov poleznykh iskopayemykh) covers all petrographic, mineralogical, and geochemical techniques that are used either directly or indirectly in mineral exploration. Chapter IV is of particular interest because it describes certain geochemical methods and principles that have not been widely applied outside of the Soviet Union. The original contained a number of photographs that have been omitted; the titles of the photographs are given in the body of the text. Wherever possible, bibliographic references have been checked, and the full titles given. References given in footnotes in the original have been collected and added at the end of each section as a bibliography.

 20. Diffusion and practice of ultrasound in emergency medicine departments in Italy.

  PubMed

  Sofia, S; Angelini, F; Cianci, V; Copetti, R; Farina, R; Scuderi, M

  2009-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: Riportiamo i dati di un'indagine conoscitiva sulla diffusione, pratica e organizzazione dell'ecografia (US) nei dipartimenti di emergenza (EMDs) in Italia. Questo studio è stato condotto dalla Sezione di Ecografia di Urgenza Emergenza della Società Italiana di Ecografia in Medicina e Biologia (SIUMB) in collaborazione con la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza (SIMEU). METODI: Abbiamo creato un questionario con 10 campi, relativi a 4 aree tematiche. I questionari sono stati somministrati nel periodo settembre 2007-febbraio 2008, via e-mail, telefono o posta ordinaria. I dati sono stati analizzati con metodi statistici non parametrici nell'Agosto 2008. RISULTATI: Abbiamo analizzato 170 questionari provenienti dagli EMDs di tutte le regioni italiane. Un ecografo è presente nel 64,7% dei Pronto Soccorso, l'ecografia d'emergenza (E-US) è praticata solo nel 47,6% dei Pronto Soccorso, e solo nel 24% di questi più del 60% dei membri dell'èquipe è formata in ecografia. La diffusione degli US in altre Unità Operative degli EMDs va dall'8,2% al 26,5%. DISCUSSIONE: La presenza di un ecografo in Pronto Soccorso è essenziale per la pratica e la formazione e è correlata al livello del Dipartimento di Emergenza (I o II). L'uso dell'Ecografia sembra essere minore negli ospedali meno attrezzati, indipendentemente dalla grandezza del Pronto Soccorso e dalla disponibilità di Servizi di Radiologia. Si auspica una maggiore diffusione dell'ecografia e una maggiore integrazione con altri servizi quanto all'allocazione delle risorse richieste.

 1. Results from Dealing with Rock and Gas Outburst Prevention in The Czech Republic / Efekty Działań Mających Na Celu Zapobieganie Wybuchom Skał I Gazu, Podejmowanych W Republice Czeskiej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hudeček, Vlastimil; Zapletal, Pavel; Stoniš, Milan; Sojka, Radislav

  2013-09-01

  In the Czech Republic, the prevention of rock and gas outbursts is carried out in the course of driving mine workings in seams and in sandstone and conglomerate beds classified into a category with the highest degree of rock and gas outburst hazard. It is a case of active methods that aim at prevention of rock and gas outbursts by creating a protection zone in front of and in sides of mine workings being driven and passive methods that mitigate the effects of outbursts (Hudeček et al., 2009, 2010). In this article, authors present recommendations and proposals for changes in rock and gas outburst prevention. These proposed changes should reflect in increased efficiency in coping with this anomalous geomechanical events. Działania w celu zapobiegania wybuchom skał i gazów w Republice czeskiej podejmowane są już na etapie drążenia wyrobisk w złożach oraz w piaskowcach oraz w pokładach zlepieńców sklasyfikowanych jako lokalizacje o najwyższym stopniu zagrożenia wybuchami skał i gazów. W tym przypadku mamy do dyspozycji metody aktywne, których celem jest zapobieżenie wybuchom skał i gazów poprzez stworzenie strefy ochronnej w części czołowej i bocznych częściach wyrobiska oraz metody bierne, mające na celu złagodzenie skutków wybuchu (Hudecek et al., 2009, 2010). W artykule autor rekomenduje i zaleca dokonanie pewnych zmian w systemie zapobiegania wybuchom skał i gazów. Proponowane zmiany skutkować powinny zwiększoną skutecznością działania w przypadku wystąpienia zjawisk geomechanicznych uznawanych za anomalie.

 2. Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ahangari, Kaveh; Paji, Arman Gholinezhad; Behdani, Alireza Siami

  2013-06-01

  Slope stability analysis is one of the most important factors in designing open pit mines. Therefore an optimal slope design that supports both aspects of economy and safety is very significant. There are many different methods in slope stability analysis including empirical, limit equilibrium, block theory, numerical, and probabilistic methods. In this study, to analyze the overall slope stability of southern wall of Chadormalu iron open pit mine three numerical, limit equilibrium and probabilistic methods have been used. Software and methods that is used for analytical investigation in this study are FLAC software for numerical analysis, SLIDE software and circuit failure chart for limit equilibrium analysis and qualitative fault tree and semi-quantitative risk matrix for probabilistic analysis. The results of all above mentioned methods, was a circular failure occurrence in Metasomatite rock zone between 1405 to 1525 m levels. The main factors of failure occurrence in this range were heavily jointing and existing of faults. Safety factors resulted from numerical method; Circular chart method and SLIDE software are 1.16, 1.25 and 1.27 respectively. Regarding instability and safety factors in Metasomatite rock zone, in order to stabilize the given zone, some considerations such as bench angle and height reduction should be planned. In results of risk matrix method this zone was mentioned too as a high risk zone that numerical and limit equilibrium methods confirmed this. Badanie stabilności wyrobiska pochyłego jest jednym z najważniejszych czynników uwzględnianych przy projektowaniu kopalni odkrywkowych. Optymalne zaprojektowanie wyrobiska pochyłego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych oraz bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne. Istnieje wiele metod badania stabilności wyrobiska pochyłego, między innymi metody empiryczne, metoda równowagi granicznej, teoria bloków oraz metody numeryczne i probabilistyczne. W pracy tej omówiono zastosowanie

 3. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  This article describes one of the methods of estimating the cost of equity, namely the LEFAC method. The name of the method is an acronym of the names of individual financial categories: L - Liquidity, E - Earnings, F - Franchise, A - Assets, C - Capital. It is a scoring method similar to the way used by ING Financial Markets to estimate share prices. A review of literature shows that this method is not widely known and used by enterprises, but it has certain advantages which justify its use. Its main advantages include its easy use and the stability of the results obtained: the calculated cost of equity is never lower than the adopted risk-free rate. The method is particularly useful for companies (enterprises) not listed on stock exchanges. This article is divided into five parts: an introduction, the LEFAC method, the parameterization of the LEFAC method (P-LEFAC), an example calculation and a summary. The second part of this article characterises the LEFAC method. In the third part, the method is parameterized to obtain a function described by formula 22. The following section contains an example calculation for KGHM S.A. and also presents results which mining companies would achieve if they used the discussed method to calculate the cost of their equity. The calculations were performed for mining companies listed on the Warsaw Stocks Exchange and unlisted ones. This part of the article also contains a short comparison of results obtained using the CAPM method and the discussed model. The last section consists of a summary presenting final conclusions. The article ends in a list of the literature referred to. Niniejszy artykuł został poświęcony jednej z metod szacowania kosztu kapitału własnego, a mianowicie metodzie LEFAC. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter wyrazów z języka angielskiego, które określają poszczególne kategorie finansowe: L - Liquidity (płynność), E - Earnings (zyski), F - Franchise (strategia), A - Assets (aktywa), C

 4. Prospection for Copper Mineralization with Contribution of Remote Sensing, Geochemical and Mineralographical Data in Abhar 1:100,000 Sheet, NW Iran / Poszukiwania ZASOBÓW Rud Miedzi Z Zastosowaniem Zdalnych Technik WYKORZYSTUJĄCYCH Dane Geochemiczne i Mineralogiczne W POKŁADZIE Geologicznym Abhar 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM Iranie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nouri, Reza; Jafari, Mohammadreza; Arian, Mehran; Feizi, Faranak; Afzal, Peyman

  2013-12-01

  kwadratów oraz minimalny współczynnik szumów, rozróżniono strefy przeobrażeń skał. Metody te pozwoliły na wykrycie trzech typów skał przeobrażonych: gliniaste, łupki ilasto-mikowe oraz strefy występowania tlenków żelaza występujące na północno-wschodnich (NE) i południowo- -zachodnich (NW) krańcach pasa Abhar. W części północno-zachodnie (NW) i południowo-zachodniej (SW) badanego obszaru stwierdzono występowanie stref propilitu i krzemianów. Lineacje wykryto przy pomocy metody badania zakresu barw, filtrów wysoko-przepustowych, techniki określania wysokości, na tej podstawie określono dwa główne trendy: NW-SE oraz NE-SW. Anomalie geologiczne wydzielono za pomocą metody N-S (liczba-wymiar). Interpretacja wykresów N-S wykonanych w skali logarytmicznej wykazała, że zaobserwowany układ może być wynikiem trzech etapów wzbogacania: mineralizacji i późniejszego rozproszenia. Badania terenowe oraz analizy mineralograficzne potwierdzają obecność odpowiednio zmineralizowanej miedzi.

 5. Decision Trees in the Analysis of the Intensity of Damage to Portal Frame Buildings in Mining Areas / Drzewa Decyzyjne W Analizie Intensywności Uszkodzeń Budynków Halowych Na Terenach Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Firek, Karol; Rusek, Janusz; Wodyński, Aleksander

  2015-09-01

  The article presents a preliminary database analysis regarding the technical condition of 94 portal frame buildings located in the mining area of Legnica-Głogów Copper District (LGOM), using the methodology of decision trees. The scope of the analysis was divided into two stages. The first one included creating a decision tree by a standard CART method, and determining the importance of individual damage indices in the values of the technical wear of buildings. The second one was based on verification of the created decision tree and the importance of these indices in the technical wear of buildings by means of a simulation of individual dendritic models using the method of random forest. The obtained results confirmed the usefulness of decision trees in the early stage of data analysis. This methodology allows to build the initial model to describe the interaction between variables and to infer about the importance of individual input variables. Celem prezentowanych w artykule badań było sprawdzenie możliwości pozyskiwania informacji na temat udziału uszkodzeń w zużyciu technicznym zabudowy terenu górniczego z wykorzystaniem metody drzew decyzyjnych. Badania przeprowadzono na podstawie utworzonej przez autorów bazy danych o stanie technicznym i uszkodzeniach 94 budynków typu halowego, usytuowanych na terenie górniczym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Do analiz przyjęto metodę drzew decyzyjnych CART - Classification & Regression Tree, na bazie której utworzono model aproksymujący wartość zużycia technicznego budynków. W efekcie ustalono wpływ poszczególnych zmiennych na przebieg modelowanego procesu (Rys. 3 i 4). W drugim etapie, stosując metodę losowych lasów przeprowadzono weryfikację wyników uzyskanych dla modelu utworzonego metodą CART (Tab. 2). Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie udziałów wyspecyfikowanych kategorii uszkodzeń elementów badanych budynków w ich stopniu zużycia technicznego. Najwi

 6. The Problem of Form in Objects under Redevelopment (On the Basis of Bytom Market Square Redevelopment Design) / Problem Formy W Obiektach Przebudowywanych (Na Przykładzie Projektu Realizacyjnego Przebudowy Bytomskiego Rynku)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Maryńczuk, Paweł

  2015-03-01

  The author believes that if a designer has performed many design or research works entailing solutions to various problems, it is recommendable to consider and become aware of previously used methods whose application might have been unwitting or instinctive. The outcome of such reflection can be worth describing and recording in order to formulate a set of guidelines useful in the future. Such methods, being intuitive in nature, are often tied to the designer's subconsciousness, thus are rarely expressed in a clear manner. By using own methods a designer can prove that space should be composed in a given way in order to address specific needs and defined objectives. All this is aimed at preventing accidental formation of space. An example of reasoning serving the aforementioned purpose can be found in a method referred to as CQC or Composition Quality Control, the application of which facilitates intentional shaping of an architectural piece of work. Autor uważa uważa, że jeśli projektant ma za sobą wiele prac projektowych lub też prac badawczych, które połączone były z rozwiązywaniem różnych problemów, to warto zastanowić się i uświadomić sobie sposoby, które dotychczas - może nieświadomie lub odruchowo - były stosowane. Wynik refleksji warto opisać i zapisać po to, żeby ująć go w układ wskazań na przyszłość. Metody te, mając charakter intuicyjny, często związane są z podświadomością projektanta, w związku z tym rzadko można spotkać je jako wyrażone w sposób wyraźny. Stosując metody własne można dowieść, że przestrzeń winna być komponowana tak, a nie inaczej dla określonych potrzeb i wytyczonych celów tak, aby jej forma nie była przypadkowa. Przykładem takiego rozumowania jest przyjeta metoda KJK, której zastosowanie pomaga w swiadomym kształtowaniu dzieła architektonicznego.

 7. Screen Printing of SU-8 Layers for Microstructure Fabrication / Ar Sietspiedi Uzklātu SU-8 Pārklājumi Mikro-Struktūru Izgatavošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Klavins, J.; Mozolevskis, G.; Ozols A., A.; Nitiss, E.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  We report on a screen printing fabrication process for large-area SU-8 layers utilised for the preparation of microstructures in display devices such as microelectronic, electrowetting or bistable devices. The screen printing method has been selected for its effectiveness and simplicity over traditionally used spin-coating ones. Layers and microstructures produced thereof have shown proper homogeneity. Relationships between screen parameters to coating thickness have been established. Coating on an ITO (indium tin oxide) hydrophobic surface is possible when surface has been treated by UV/Ozone to increase its aqueous ability. To this end, the hydrophilic microstructure grids have been successfully built on a hydrophobic layer by screen printing and traditional lithography processes. Compared to conventional spin-coating methods, the screen printing method offers the advantages of simple, cheap and fast fabrication, and is especially suitable for large-area display fabrication Rakstā aprakstīta sietspiedes metode liela izmēra SU-8 pārklājumu iegūšanai, lai izgatavotu mikrostruktūras mikroelektronikai, elektroslapināšanas un bistabilajiem ekrāniem. Sietspiede ir efektīvāka un vienkāršāka metode nekā tradicionāli izmantotā spin-coating metode. Šādiem pārklājumuiem un mikrostruktūrām ir pietiekoša homogenitāte. Tika atrasta sakarība starp sietu parametriem un pārklājumu biezumu. Pārklājumus var uzklāt uz hidrofobiskās ITO (indija alvas oksīds) virsmas, ja tā tiek apstrādāta ar UV/Ozonu, jo tas palielina ūdens slapināšanas īpašības. Tika izgatavoti hidrofīliskas mikrostruktūras režģi uz hidrofobiskas pamatnes ar sietspiedi un tradicionālo SU-8 litogrāfijas metodi. Salīdzinājumā ar tradicionālo spin-coating metodi, sietspiede ir vienkārša, lēta un ātra un ir labi piemērota liela izmēra ekrānu izgatavošanai.

 8. Calorimetria nucleare in collisioni tra ioni pesanti ad energie intermedie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Spezzi, L.

  2002-07-01

  Nel presente lavoro di tesi ci si e' occupati di uno studio sistematico di misure di temperatura ed energia di eccitazione in sistemi nucleari formati in reazioni tra ioni pesanti ad energie intermedie. La temperatura a stata misurata tramite due diversi metodi: rapporto tra le rese di isotopi che differiscono di uno stesso numero di nucleoni ( d/t-3He/4He , 3He/4He -6Li/7Li) - temperatura isotopica -, e rapporto tra le popolazioni degli stati eccitati in frammenti instabili (5Li e 6Li) che decadono in particelle leggere in coincidenza - temperatura di emissione. Le misure in esame sono state effettuate presso i Laboratori Nazionali del Sud per i sistemi 93Nb+93Nb, 93Nb+116,124Sn, 116,120Sn+116,124Sn e 116Sn+93Nb ad energie comprese tra 17 e 40 A MeV. L'apparato di rivelazione era costituito da un odoscopio ad alta granularite (96 telescopi Si (50micron)-Si(300micron)-CsI(Tl) ) e basse soglie di rivelazione, utilizzato sia per identificare risonanze in frammenti eccitati che per misure di rese di isotopi di frammenti con 2<=Z<=6, e dal multirivelatore FIASCO che, grazie alla misura contemporanea di posizione e tempo di volo dei frammenti provenienti dal proiettile (PLF - Projectile Like Fragments) e dal bersaglio (TLF - Target Like Fragment), e' stato utilizzato per misurare direttamente l'energia di eccitazione del sistema in studio. Analisi precedenti, condotte nell'ambito di varie collaborazioni, hanno messo in evidenza la possible esistenza di una transizione di fase liquido-gas del primo ordine nella materia nucleare. In tale contesto, ci siamo occupati di una verifica della curva calorica nucleare, ovvero della correlazione esistente fra temperatura ed energia di eccitazione del sistema, indagando, nel contempo, sulla sua dipendenza dalla massa del sistema che si frammenta. Si e' effettuato, inoltre, un confronto fra i due diversi metodi di misura della temperatura (temperatura isotopica e di emissione): l'andamento plateau-like della curva calorica e' stato

 9. Appendix stump closure with endoloop in laparoscopic appendectomy.

  PubMed

  Caglià, Pietro; Tracia, Angelo; Spataro, Daniele; Borzì, Laura; Lucifora, Bibiana; Tracia, Luciano; Amodeo, Corrado

  2014-01-01

  L’appendicite acuta rappresenta la più comune patologia infiammatoria della cavità adddominale. Mc Burney ne ha per primo descritto il trattamento chirurgico utilizzando la classica incisione nel quadrante addominale inferiore destro. Tale approccio è stato considerato il trattamento standard della patologia appendicolare per più di un secolo, fino all’inizio dell’era video laparoscopica. I rapidi cambiamenti tecnici e gli innegabili vantaggi della procedura videolaparoscopica ha portato ad una ampia diffusione della metodica in ambito clinico. La chiusura del moncone appendicolare, durante l’appendicectomia video laparoscopica, rappresenta uno degli aspetti tecnici fondamentali della procedura per le gravi potenziali complicanze che possono derivare da un suo non appropriato trattamento. Gravi complicanze sono infatti rappresentate da deiscenza, fistole stercoracee e peritonite. La chiusura con endostapler, hem-o-look e legatura intracorporea rappresentano le metodiche più comunemente utilizzate. Tutte le alternative descritte presentano vantaggi e svantaggi e vanno rapportate ai diversi stadi clinici della patologia appendicolare. Va inoltre notato che le differenti metodiche di trattamento del moncone appendicolare non sono state testate in studi randomizzati. In base alla nostra esperienza si può affermare che il trattamento del moncone appendicolare con endoloop può essere utilizzato con sicurezza e dovrebbe essere considerata la metodica di scelta anche in relazione al rapporto costo-beneficio. Metodi alternativi di chiusura del moncone appendicolare andrebbero utilizzati in caso di appendicite flemmonosa o gangrenosa, ascesso peritiflitico e/o contemporaneo trattamento di diverticolo di Meckel.

 10. [Valutazione delle guardie di sicurezza privata attraverso la Suicide Probability Scale e la Brief Symptom Inventory].

  PubMed

  Dogan, Bulent; Canturk, Gurol; Canturk, Nergis; Guney, Sevgi; Özcan, Ebru

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Lo scopo di questo studio è stato quello di investigare l'influenza della probabilità di suicidio, con le sue caratteristiche sociodemografiche, e di procurare i dati per la prevenzione del suicidio tra le guardie di sicurezza privata che lavorano in condizioni di stress, essendo a contatto ininterrottamente con eventi negativi e traumatici di vita durante il loro lavoro. Metodi. Hanno partecipato allo studio 200 guardie di sicurezza privata e 200 persone dell'Università di Ankara. Per raccogliere i dati sono stati utilizzati un questionario riguardante le condizioni sociodemografiche dei partecipanti, la Suicide Probability Scale (SPS) e la Brief Symptom Inventory (BSI). Risultati. Genere, stato civile, stipendio, credenze religiose, vivere una situazione di pericolo di vita, passato di tentativi di suicidio, fumare e non avere una malattia cronica hanno causato statisticamente una differenza significativa sui punteggi di SPS tra il gruppo di guardie di sicurezza privata e quello di controllo. In aggiunta, c'è stata una correlazione positiva statisticamente significativa tra i punteggi totali delle sottoscale di SPS e quelli di BSI. Conclusioni. Allo stesso modo degli agenti di polizia e dei gendarmi, le guardie di sicurezza privata sono ad alto rischio di commettere e tentare il suicidio trovandosi in condizioni stressanti di lavoro e anche soffrendo del trauma secondario. È necessario che essi siano consapevoli della propria tendenza al suicidio e avere controlli psichiatrici regolari.

 11. [Funzioni esecutive metacognitive ed emozionali/motivazionali nel disturbo dello spettro dell'autismo e nel disturbo da deficit di attenzione con iperattività: risultati preliminari].

  PubMed

  Panerai, Simonetta; Tasca, Domenica; Ferri, Raffaele; Catania, Valentina; Genitori D'Arrigo, Valentina; Di Giorgio, Rosa; Zingale, Marinella; Trubia, Grazia; Torrisi, Anna; Elia, Maurizio

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. I deficit delle funzioni esecutive (FE) sono frequentemente osservati nei disturbi dello spettro dell'autismo (ASD) e nel disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD). Lo scopo di questo studio è quello di valutare e confrontare le funzioni esecutive metacognitive ed emozionali/motivazionali di bambini con ASD e ADHD, sia fra di loro che con un gruppo di controllo. Metodi. Il campione è costituito da un totale di 58 soggetti, di cui 17 con ASD senza disabilità intellettiva, 18 con ADHD-manifestazione combinata e 23 con sviluppo tipico, abbinati per genere, età cronologica e livello intellettivo. Le valutazioni hanno riguardato alcune aree del funzionamento esecutivo, nello specifico pianificazione, flessibilità mentale, generatività e inibizione della risposta, che rappresentano sia le funzioni esecutive metacognitive sia quelle emozionali/motivazionali. Risultati. I risultati hanno rilevato un'ampia sovrapposizione delle disfunzioni esecutive nei due gruppi clinici con ASD e ADHD, e non sono stati indicativi della presenza di due profili realmente distinti del funzionamento esecutivo. Tuttavia, nell'ADHD è stato trovato un deficit più severo nell'inibizione della risposta prepotente (funzione emozionale/motivazionale). Conclusioni. I risultati del nostro studio sono parzialmente in accordo con quelli della letteratura. Ulteriori ricerche con gruppi più numerosi potranno chiarire più approfonditamente quali punti di forza e debolezza, nell'ampio spettro delle funzioni esecutive, differenzino fra loro le prestazioni di persone con ASD e ADHD. PMID:27362821

 12. Problems following hippocampal irradiation in interventional radiologists - doses and potential effects: a Monte Carlo simulation.

  PubMed

  Chumak, V; Morgun, A; Bakhanova, E; Loganovsky, K; Loganovska, T; Marazziti, D

  2015-12-01

  Metoiu doslidzhennia bulo vyvchyty zakonomirnosti formuvannia doz na gipokamp v umovakh roboty likaria inter ventsiynogo kardiologa u rentgen operatsiyniy metodom Monte Karlo, a takozh vstanovyty Ikhniy zv’iazok z efek tyvnoiu dozoiu (shcho vykorystovuiet'sia u radiatsiynomu zakhysti) ta pokazanniamy indyvidual'nykh dozymetriv, shchob otsinyty ymovirnist' dosiagnennia protiagom kar’iery rivnia dozy, pry iakomu mozhut' sposterigatysia taki radiatsiyni efekty, iak kognityvni porushennia ta inshi nervovo psykhichni rozlady.Materialy i metody: modeliuvannia metodom Monte Karlo doz oprominennia gipokampiv likaria za dopomogoiu gibrydnogo voksel'no matematychnogo fantoma dlia typovykh angiografichnykh proektsiy ta energetychnykh spektriv, vlastyvykh dlia protsedur interventsiynoI kardiologiI.Rezul'taty: pokazano, shcho oprominennia golovy ie syl'no neodnoridnym i zalezhyt' vid rentgenografichnoI pro ektsiI: vidminnist' doz oprominennia livogo ta pravogo gipokampa mozhe stanovyty do dvokh z polovynoiu raziv, za pevnykh umov doza u livomu gipokampi mozhe vdvichi perevyshchuvaty efektyvnu dozu, iaku otsiniuvaly za poshyrenym algorytmom podviynoI dozymetriI.Vysnovky: dozy na gipokamp protiagom stazhu profesiynogo oprominennia mozhut' siagaty velychyn, pry iakykh mo zhut' z’iavytysia kognityvni ta emotsiyno povedinkovi porushennia, tomu glyboke vyvchennia efektiv oprominennia mozku pratsivnykiv interventsiynoI radiologiI ie vkray neobkhidnym.

 13. Optimization of chronic obstructive pulmonary disease treatment in clean-up workers of the Chornobyl NPP accident in the remote period after irradiation.

  PubMed

  Sushko, V O; Shvaiko, L I; Bazyka, K D; Riazhska, A S

  2015-12-01

  Aktual'nist'. Za rezul'tatamy klinichnykh i epidemiologichnykh doslidzhen' u uchasnykiv LNA na ChAES u viddalenomu periodi vyiavleno zrostannia zakhvoriuvanosti na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia legeniv z istotnymy osoblyvostiamy patomorfozu, shcho pryzvodyt' do trudnoshchiv u likuvanni. Meta doslidzhennia vyznachyty efektyvnist' dovgotryvalogo pryiomu (6 misiatsiv) kombinatsii ambroksolu (30 mg kh 3 r/d) ta essentsiale (600 mg kh 2 r/d) na foni bazysnoi terapii v uchasnykiv LNA na ChAES, iaki khvoriiut' na KhOZL seredn'ogo ta tiazhkogo stupenia. Materialy ta metody doslidzhennia: Doslidzheno 60 khvorykh na KhOZL do pochatku likuvannia, ta cherez 1 rik vid pochatku, iakykh bulo randomizovano u dvi grupy: pershii grupi khvorykh (32 osoby) dodatkovo bulo pryznacheno dovgotryvalyi pryiom (6 misiatsiv) kombinatsii ambroksolu (30 mg trychi na den') ta essentsiale (600 mg dvichi na den'), u drugii grupi (28 osib) patsiienty otrymuvaly lyshe bazysnu terapiiu. Poglynuta doza oprominennia skladala 25 – 500 mZv. Vyvchalys' klinichni ta funktsional'ni pokaznyky, kil'kist' zagostren'. Rezul'taty ta vysnovky: V uchasnykiv LNA na ChAES efektyvnist' bazysnoi terapii KhOZL bula nyz'koiu, dostovirnogo pokrashchennia pokaznykiv spirografii ne vidmicheno. Dodatkove pryznachennia do bazysnoi terapii KhOZL kombinatsii ambroksolu (30 mg kh 3 r/d) z essentsiale (600 mg kh 3 r/d) vprodovzh 6 misiatsiv v uchasnykiv LNA na ChAES dozvolylo zmenshyty chastotu zagostren' u 46,9 % patsiientiv bez suttievogo pokrashchennia pokaznykiv ventyliatsiinoi funktsii legen'.

 14. [Valutazione delle guardie di sicurezza privata attraverso la Suicide Probability Scale e la Brief Symptom Inventory].

  PubMed

  Dogan, Bulent; Canturk, Gurol; Canturk, Nergis; Guney, Sevgi; Özcan, Ebru

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Lo scopo di questo studio è stato quello di investigare l'influenza della probabilità di suicidio, con le sue caratteristiche sociodemografiche, e di procurare i dati per la prevenzione del suicidio tra le guardie di sicurezza privata che lavorano in condizioni di stress, essendo a contatto ininterrottamente con eventi negativi e traumatici di vita durante il loro lavoro. Metodi. Hanno partecipato allo studio 200 guardie di sicurezza privata e 200 persone dell'Università di Ankara. Per raccogliere i dati sono stati utilizzati un questionario riguardante le condizioni sociodemografiche dei partecipanti, la Suicide Probability Scale (SPS) e la Brief Symptom Inventory (BSI). Risultati. Genere, stato civile, stipendio, credenze religiose, vivere una situazione di pericolo di vita, passato di tentativi di suicidio, fumare e non avere una malattia cronica hanno causato statisticamente una differenza significativa sui punteggi di SPS tra il gruppo di guardie di sicurezza privata e quello di controllo. In aggiunta, c'è stata una correlazione positiva statisticamente significativa tra i punteggi totali delle sottoscale di SPS e quelli di BSI. Conclusioni. Allo stesso modo degli agenti di polizia e dei gendarmi, le guardie di sicurezza privata sono ad alto rischio di commettere e tentare il suicidio trovandosi in condizioni stressanti di lavoro e anche soffrendo del trauma secondario. È necessario che essi siano consapevoli della propria tendenza al suicidio e avere controlli psichiatrici regolari. PMID:27183512

 15. Way to improve the radiation hygenic monitoring on contaminated territories.

  PubMed

  Bilonyk, A B; Buzunov, V O; Vasylenko, V V; Pikta, V O

  2013-01-01

  Meta doslidzhennja. Zabezpechennja efektyvnogo radiacijno-gigijenichnogo kontrolju ta zahystu naselennja vid ionizujuchogo oprominennja na pizn'omu etapi avarii' na Chornobyl's'kij AES v umovah zdijsnenogo reformuvannja galuzi. Materialy i metody doslidzhennja. Na terytorii' Ukrai'ny radiacijno-gigijenichnyj monitoryng (RGM) zdijsnjujet'sja v ramkah derzhavnogo sanitarno-epidemiologichnogo nagljadu sylamy 158 radiologichnyh pidrozdiliv SES. Struktura cyh pidrozdiliv organizovana z urahuvannjam terytorial'nogo podilu, najavnosti ob'jektiv radiologichnogo kontrolju ta naslidkiv avarii' na ChAES. S'ogodni vona skladajet'sja z pidrozdiliv rajonnogo, mis'kogo, oblasnogo rivniv, Central'nyh SES AR Krym ta na transporti. U 2012-2013 rr. provedeno reorganizaciju ta reformuvannja Derzhsanepidsluzhby Ukrai'ny, shho ne zavzhdy pozytyvno vidbylosja na zdijsnenni RGM. Rezul'taty i vysnovky. Provedenyj analiz organizacii' radiacijno-gigijenichnogo nagljadu ta zahystu naselennja radioaktyvno zabrudnenyh terytorij, efektyvnosti jogo funkcionuvannja dozvolyv vyznachyty ta zaproponuvaty shljahy udoskonalennja dijuchoi' systemy RGM na radioaktyvno zabrudnenyh terytorijah Ukrai'ny vnaslidok avarii' na ChAES. Dlja pokrashhennja ta optymizacii' provedennja RGM na radioaktyvno zabrudnenyh terytorijah zhyttjevo neobhidne vidnovlennja dijal'nosti radiologichnyh pidrozdiliv (viddiliv, viddilen', grup abo laboratorij) u strukturi Derzhsanepidsluzhby, stvorennja, nalezhnym chynom uzgodzhenyh ta zatverdzhenyh, metodychnyh rekomendacij po zdijsnennju RGM na cyh terytorijah.

 16. RETINAL VASCULAR PATHOLOGY RISK DEVELOPMENT IN THE IRRADIATED AT DIFFERENT AGES AS A RESULT OF CHERNOBYL NPP ACCIDENT.

  PubMed

  Fedirko, P A; Babenko, T F; Dorichevska, R Yu; Garkava, N A

  2015-12-01

  Meta. Otsinyty vzaiemozv`iazok mizh vikom, v iakomu liudyna zaznaie radiatsiinogo vplyvu, i ryzykom rozvytku patologichnykh zmin oka (na prykladi poshyrenosti angiopatii sitkivky).Materialy i metody. Ob’iektom doslidzhennia buv stan sudyn sitkivky 2531 osoby (1948 evakuiovanykh z m. Pryp'iati u vitsi do 20 rokiv i 583 oprominenykh vnutrishn'outrobno vnaslidok Chornobyl's'koi katastrofy). Vykorystano rezul'taty standartyzovanykh oftal'mologichnykh obstezhen', provedenykh z 1993 po 2000 roky v mezhakh programy kliniko-epidemiologichnogo reiestru. Sered evakuiovanykh vydileno rizni vikovi grupy oprominenykh. Z masyvu kontrol'noi grupy sformovano vidpovidni za vikom grupy neoprominenogo kontroliu.Statystychnu obrobku rezul'tativ doslidzhennia provodyly z vykorystanniam probnoi vil'noi versii paketu program «Open Epi 2.2.1».Rezul'taty. V usikh grupakh vyiavleno znachnu poshyrenist' patologii sudyn sitkivky. Riznytsia v poshyrenosti angiopatii dlia oprominenykh in utero v porivnianni z vikovym kontrolem bula dostovirnoiu. Dostovirno vyshchoiu bula poshyrenist' sudynnoi patologii sitkivky i v usikh grupakh evakuiovanykh. Poshyrenist' angiopatii bula vyshchoiu v grupi oprominenykh in utero i u vitsi 8–12 rokiv, a v grupi osib, oprominenykh u vitsi 4–7 rokiv, ryzyk naiavnosti angiopatii buv nyzhchym. Vysnovky. Pokazano, shcho poiava viddalenykh radiatsiinykh efektiv zalezhyt', za inshykh pryblyzno rivnykh umov, vid viku, v iakomu liudyna zaznala oprominennia. Za uchasti v robotakh v umovakh profesiinogo radiatsiinogo vplyvu osib, iaki vnaslidok Chornobyl's'koi katastrofy buly opromineni vnutrishn'outrobno abo u vitsi vid 8 do 20 rokiv, neobkhidno vzhyty dodatkovykh profilaktychnykh zakhodiv.

 17. [Funzioni esecutive metacognitive ed emozionali/motivazionali nel disturbo dello spettro dell'autismo e nel disturbo da deficit di attenzione con iperattività: risultati preliminari].

  PubMed

  Panerai, Simonetta; Tasca, Domenica; Ferri, Raffaele; Catania, Valentina; Genitori D'Arrigo, Valentina; Di Giorgio, Rosa; Zingale, Marinella; Trubia, Grazia; Torrisi, Anna; Elia, Maurizio

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. I deficit delle funzioni esecutive (FE) sono frequentemente osservati nei disturbi dello spettro dell'autismo (ASD) e nel disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD). Lo scopo di questo studio è quello di valutare e confrontare le funzioni esecutive metacognitive ed emozionali/motivazionali di bambini con ASD e ADHD, sia fra di loro che con un gruppo di controllo. Metodi. Il campione è costituito da un totale di 58 soggetti, di cui 17 con ASD senza disabilità intellettiva, 18 con ADHD-manifestazione combinata e 23 con sviluppo tipico, abbinati per genere, età cronologica e livello intellettivo. Le valutazioni hanno riguardato alcune aree del funzionamento esecutivo, nello specifico pianificazione, flessibilità mentale, generatività e inibizione della risposta, che rappresentano sia le funzioni esecutive metacognitive sia quelle emozionali/motivazionali. Risultati. I risultati hanno rilevato un'ampia sovrapposizione delle disfunzioni esecutive nei due gruppi clinici con ASD e ADHD, e non sono stati indicativi della presenza di due profili realmente distinti del funzionamento esecutivo. Tuttavia, nell'ADHD è stato trovato un deficit più severo nell'inibizione della risposta prepotente (funzione emozionale/motivazionale). Conclusioni. I risultati del nostro studio sono parzialmente in accordo con quelli della letteratura. Ulteriori ricerche con gruppi più numerosi potranno chiarire più approfonditamente quali punti di forza e debolezza, nell'ampio spettro delle funzioni esecutive, differenzino fra loro le prestazioni di persone con ASD e ADHD.

 18. [Malattia di Marchiafava-Bignami con coinvolgimento della corteccia frontale e insorgenza tardiva di sintomi psichiatrici resistenti: un caso clinico].

  PubMed

  Gramaglia, Carla; Feggi, Alessandro; Vecchi, Camilla; Di Marco, Sarah; Venesia, Alessandra; Delicato, Claudia; Chieppa, Nunzia; De Marchi, Fabiola; Cantello, Roberto; Zeppegno, Patrizia

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Descrivere il management di un paziente con malattia di Marchiafava-Bignami (MBD) associata a lesioni frontali corticali, senza sintomi specifici al primo accesso in Pronto Soccorso, e insorgenza tardiva di sintomi psichiatrici atipici. Metodi. Descriviamo il caso di un paziente di 44 anni con storia di abuso cronico di alcol, a cui è stata diagnosticata la MBD. Risultati. La risonanza magnetica ha evidenziato lesioni nello splenio e corpo del corpo calloso e lesioni bilaterali della corteccia frontale. Il paziente ha sviluppato sintomi psichiatrici atipici a insorgenza tardiva, che sono risultati essere resistenti alle terapie farmacologiche impostate. Discussione. Il caso che descriviamo sembra supportare le attuali, ma ancora scarse evidenze che descrivono il coinvolgimento corticale nella MBD, suggerendone l'associazione con una prognosi peggiore. I sintomi psichiatrici possono risultare difficili da trattare a causa della resistenza alle terapie. Conclusione. Il coinvolgimento di psichiatri, radiologi e neurologi secondo un approccio di consultazione-liaison si è dimostrato di fondamentale importanza per la diagnosi e l'impostazione della terapia adeguata al paziente.

 19. Multiple myeloma among Chornobyl accident clean-up workers - state and perspectives of analytical study.

  PubMed

  Bazyka, D A; Gudzenko, N A; Dyagil, I S; Babkina, N G; Chumak, V V; Bakhanova, E V; Paramonov, V V; Romanenko, A Y

  2013-01-01

  Meta: proanalizuvaty zahvorjuvanist' na mnozhynnu mijelomu (MM) sered uchasnykiv likvidacii' naslidkiv Chornobyl's'koi' katastrofy (ULNA) ta pidgotuvaty informacijnu osnovu dlja podal'shogo analitychnogo doslidzhennja dozozalezhnyh ryzykiv cijei' patologii', vrahovujuchy i'i' potencijnu radiacijnu zumovlenist'. Materialy i metody. Dlja identyfikacii' vypadkiv MM u doslidzhuvanij kogorti ULNA chysel'nistju 152 520 osib cholovichoi' stati buv provedenyj linkidzh bazy danyh kogorty z informacijnym masyvom Nacional'nogo kancerrejestru Ukrai'ny. Rezul'taty. Za doslidzhuvanyj period (1987–2012 rr.) bulo identyfikovano 64 vypadky, 58 z jakyh buly vkljucheni do poperedn'ogo analizu zahvorjuvanosti, vrahovujuchy 10-richnyj lag-period. Za rezul'tatamy poperedn'ogo analizu zahvorjuvanist' na MM u doslidzhuvanij kogorti ULNA ne perevyshhuvala harakternyj dlja zagal'nogo naselennja riven' protjagom pershyh 21 rokiv pislja avarii'. Vysnovok. Rozrahunok standartyzovanogo spivvidnoshennja zahvorjuvanosti (SIR) za period 2008–2012 rr., tobto cherez 22–26 rokiv pislja avarii', prodemonstruvav dostovirne perevyshhennja rivnja sered ULNA porivnjano zi spontannym populjacijnym rivnem dlja naselennja Ukrai'ny cholovichoi' stati (SIR 1.61, 95% CI 1.01;2.21). Pislja provedennja nezalezhnoi' diagnostychnoi' ekspertyzy vsih identyfikovanyh vypadkiv, rekonstrukcii' otrymanoi' dozy zovnishn'ogo oprominennja na chervonyj kistkovyj mozok za metodom RADRUE budut' proanalizovani dozozalezhni ryzyky vynyknennja MM z urahuvannjam mozhlyvogo modyfikujuchogo vplyvu inshyh faktoriv.

 20. Prospective evaluation of interobserver diagnostic agreement for focal urinary bladder wall abnormalities detected by ultrasound.

  PubMed

  Francica, G; Scarano, F; Bellini, S A; Miragliuolo, A

  2011-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: È stata valutata prospetticamente la variabilità interosservatore relativamente alla diagnosi di alterazioni focali della parete vescicale tra due operatori con diverso livello di esperienza. MATERIALI E METODI: Due operatori con diverso livello di esperienza in ecografia hanno esaminato indipendentemente nella stessa sessione 87 pazienti consecutivi (età media 68 anni; range 33–80; 75 maschi; 15 donne) sottoposti successivamente a cistoscopia entro 1–2 giorni. Prima dell’inizio dello studio la metodologia di studio è stata standardizzata. Il grado di accordo sulla presenza, sede, dimensioni e numero delle alterazioni parietali della vescica è stato calcolato con il metodo della Kw. RISULTATI: Il grado più elevato di accordo (k = 1) è stato raggiunto relativamente alla presenza delle alterazioni parietali, mentre un accordo sostanziale è stato ottenuto per le dimensioni (k = 0.78), numero (k = 0.72) e sede (k = 0.62). CONCLUSIONI: In questo studio la differenza di esperienza tra due operatori non è emersa nella diagnostica delle alterazioni parietali della vescica anche in ragione di una metodologia standardizzata di studio.

 1. Assessment of Self-Heating Susceptibility of Indian Coal Seams - A Neural Network Approach

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Panigrahi, D. C.; Ray, S. K.

  2014-12-01

  The paper addresses an electro-chemical method called wet oxidation potential technique for determining the susceptibility of coal to spontaneous combustion. Altogether 78 coal samples collected from thirteen different mining companies spreading over most of the Indian Coalfields have been used for this experimental investigation and 936 experiments have been carried out by varying different experimental conditions to standardize this method for wider application. Thus for a particular sample 12 experiments of wet oxidation potential method were carried out. The results of wet oxidation potential (WOP) method have been correlated with the intrinsic properties of coal by carrying out proximate, ultimate and petrographic analyses of the coal samples. Correlation studies have been carried out with Design Expert 7.0.0 software. Further, artificial neural network (ANN) analysis was performed to ensure best combination of experimental conditions to be used for obtaining optimum results in this method. All the above mentioned analysis clearly spelt out that the experimental conditions should be 0.2 N KMnO4 solution with 1 N KOH at 45°C to achieve optimum results for finding out the susceptibility of coal to spontaneous combustion. The results have been validated with Crossing Point Temperature (CPT) data which is widely used in Indian mining scenario. W pracy omówiono możliwości wykorzystania metody elektro-chemicznej zwanej metodą określania potencjału utleniającego w procesie mokrym do określania skłonności węgla do samozapłonu. Dla potrzeb eksperymentu zebrano 78 próbek węgla z trzynastu kopalni w obrębie Indyjskiego Zagłębia Węglowego. Przeprowadzono 936 eksperymentów, w różnych warunkach prowadzenia procesu aby zapewnić standaryzację metody w celu jej szerszego zastosowania. Dla każdej próbki przeprowadzono 12 eksperymentów metodą badania potencjału utleniającego w procesie mokrym. Wyniki skorelowano z własnościami danego węgla przez

 2. [Neighbourhood characteristic as risk-protective factor related to substance use by youth Review of the contemporary research.

  PubMed

  Pisarska, Agnieszka

  2009-01-01

  Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej - metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, analiza dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych i

 3. Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Przegląd badań

  PubMed Central

  Pisarska, Agnieszka

  2009-01-01

  Streszczenie Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej – metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, analiza dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych

 4. Finding the Best-Fit Polynomial Approximation in Evaluating Drill Data: the Application of a Generalized Inverse Matrix / Poszukiwanie Najlepszej ZGODNOŚCI W PRZYBLIŻENIU Wielomianowym Wykorzystanej do Oceny Danych Z ODWIERTÓW - Zastosowanie UOGÓLNIONEJ Macierzy Odwrotnej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Karakus, Dogan

  2013-12-01

  In mining, various estimation models are used to accurately assess the size and the grade distribution of an ore body. The estimation of the positional properties of unknown regions using random samples with known positional properties was first performed using polynomial approximations. Although the emergence of computer technologies and statistical evaluation of random variables after the 1950s rendered the polynomial approximations less important, theoretically the best surface passing through the random variables can be expressed as a polynomial approximation. In geoscience studies, in which the number of random variables is high, reliable solutions can be obtained only with high-order polynomials. Finding the coefficients of these types of high-order polynomials can be computationally intensive. In this study, the solution coefficients of high-order polynomials were calculated using a generalized inverse matrix method. A computer algorithm was developed to calculate the polynomial degree giving the best regression between the values obtained for solutions of different polynomial degrees and random observational data with known values, and this solution was tested with data derived from a practical application. In this application, the calorie values for data from 83 drilling points in a coal site located in southwestern Turkey were used, and the results are discussed in the context of this study. W górnictwie wykorzystuje się rozmaite modele estymacji do dokładnego określenia wielkości i rozkładu zawartości pierwiastka użytecznego w rudzie. Estymację położenia i właściwości skał w nieznanych obszarach z wykorzystaniem próbek losowych o znanym położeniu przeprowadzano na początku z wykorzystaniem przybliżenia wielomianowego. Pomimo tego, że rozwój technik komputerowych i statystycznych metod ewaluacji próbek losowych sprawiły, że po roku 1950 metody przybliżenia wielomianowego straciły na znaczeniu, nadal teoretyczna powierzchnia

 5. Use of Ornamental Trees in Dating of Abandoned Cemeteries on the Example of Thuja Occidentalis and Thuja Orientalis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Opała, Magdalena; Majgier, Leszek

  2012-01-01

  i Thuja occidentalis. Te obce dla flory polskiej gatunki, doskonale zaadaptowały się do zastanych warunków siedliskowych i klimatycznych. W pracy przedstawiono próbę zastosowania metody datowania dendrochronologicznego do określenia wieku porzuconych cmentarzy z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Badaniem objęto 5 porzuconych cmentarzy. Ogółem pobrano 15 wywiertów z drzew. Po zastosowaniu standardowej metody dendrochronologicznej, utworzono lokalne chronologie przyrostowe dla badanych gatunków. Badania wykazały, iż najstarsze okazały się być okazy Thuja occidentalis występujące na cmentarzu Słabowo, których wiek wynosi ponad 70 lat. Na pozostałych obiektach rosnące okazy obydwu gatunków żywotników datowane są na lata 60. i początek lat 70.XX wiek. W porównaniu z informacjami historycznymi o wieku i pochodzeniu badanych obiektów rosnące na nich okazy żywotników są znacznie młodsze niż wiek założenia cmentarzy. Przedstawiona metoda okazała się być niezwykle pomocna w poznaniu czasu wprowadzenia żywotników Thuja occidentalis i Thuja orientalis na badanych cmentarzach.

 6. Knowledge of the bio-effects of ultrasound among physicians performing clinical ultrasonography: Results of a survey conducted by the Italian Society for Ultrasound in Medicine and Biology (SIUMB).

  PubMed

  Piscaglia, F; Tewelde, A G; Righini, R; Gianstefani, A; Calliada, F; Bolondi, L

  2009-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: La sicurezza nell'uso degli ultrasuoni va sempre considerata in campo ecografico, in quanto gli ultrasuoni sono in grado di indurre effetti biologici potenzialmente dannosi, soprattutto con l'introduzione di nuove tecnologie. SCOPO DELLO STUDIO: Valutare il livello di consapevolezza e di conoscenza dei medici italiani soci SIUMB sulla sicurezza nell'uso dell'ecografia nella pratica clinica. MATERIALI E METODI: Un questionario contenente 11 domande a risposta multipla è stato inviato per e-mail a soci SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia). Le risposte sono state inserite in un database elettronico ed analizzate statisticamente. RISULTATI: Sono tornati questionari da 105 soci, di età media di 44 anni i cui esami ecografici più frequentemente eseguiti, in aggiunta all'ecografia B-mode standard, erano l'ecoDoppler (74%), l'ecografia con mezzo di contrasto (43%) e l'ecografia pediatrica (43%). Solo il 50–60% conosceva la definizione corretta dell'Indice Meccanico e dell'Indice Termico. Quasi tutti i partecipanti comprendevano gli effetti biologici espressi con Indice Termico, nonostante che solo una minoranza sapesse in quale organo gli effetti biologici, in relazione all'Indice Meccanico, potevano, con più probabilità, verificarsi; analogamente solo una minoranza conosceva l'unità di grandezza per l'Indice Termico. La maggioranza era a conoscenza di come i tessuti del feto siano più suscettibili ai potenziali effetti di quelli adulti. Pochi partecipanti conoscevano le raccomandazioni delle Società Internazionali di Ultrasonologia in campo di sicurezza. CONCLUSIONI: Lo studio ha fatto emergere come sia necessaria una maggior diffusione delle conoscenze sugli effetti biologici degli ultrasuoni tra gli ecografisti italiani.

 7. Radiation protection and health of personnel of contracting enterprises participating in works for transformation of the object "shelter" of SSE Chornobyl NPP into an ecologically safe system.

  PubMed

  Sushko, V A; Bazyka, D A; Likhtarev, I A; Lyashenko, L A; Berkovskiy, V B; Loganovskiy, K N; Nechaev, S U; Shvayko, L I; Sarkisova, E A; Kolosynska, O O; Drozdova, V D; Bonchuck, Y V; Arjasov, P B; Nezgovorova, G A; Tatarenko, O M

  2013-01-01

  Peretvorennja ob’jekta „Ukryttja” DSP Chornobyl's'ka AES (OU) na ekologichno bezpechnu systemu je odnijeju z najvazhlyvishyh derzhavnyh program Ukrai'ny, a medychni ta dozymetrychni zahody, sprjamovani na zberezhennja zdorov’ja personalu, jakyj bere uchast' u cyh robotah, posidajut' chil'ne misce sered najaktual'nishyh problem suchasnoi' klinichnoi' radiobiologii', radiacijnoi' gigijeny ta radiacijnogo zahystu. Meta. Rozrobyty ta vprovadyty systemu medychnogo i biofizychnogo kontrolju stanu zdorov’ja, pracezdatnosti ta radiacijnogo zahystu personalu, jakyj vykonuje roboty z peretvorennja OU na ekologichno bezpechnu systemu. Materialy ta metody. Zaproponovano i vprovadzheno vzajemozv’jazanu kompleksnu systemu medychnogo ta biofizychnogo (vnutrishnje ta zovnishnje oprominennja) kontrolju personalu, jakyj vykonuje vyrobnychi zavdannja v umovah dii' ionizujuchogo vyprominennja ta vidkrytyh dzherel ionizujuchogo vyprominennja. Provedennja medychnoi' ekspertyzy peredbachaje ocinku stanu krovotvornoi', imunnoi', endokrynnoi', respiratornoi' system, organa zoru, nervovoi' systemy, psyhiky ta psyhofiziologichnoi' adaptacii', organa sluhu i rivnovagy, systemy krovoobigu, systemy travlennja, urogenital'noi' systemy, a takozh kistkovo-m’jazovoi' systemy. Provedeno 19 434 vypadky medychnogo kontrolju personalu. Rezul'taty. Rezul'taty vhidnogo medychnogo kontrolju svidchat': dopushheno do robit 4698 (48,90 %) robitnykiv, ne dopushheno – 4909 (51,10 %). Indyvidual'ni richni efektyvni dozy oprominennja v perevazhnij chastyni vypadkiv ne perevyshhuvaly 12 mZv. Kil'kist' vypadkiv, koly pry potochnomu biofizychnomu kontroli u probah kalu bulo vyjavleno vmist 239+240Pu na rivni, shho perevyshhuje 1,5 mBk/proba stanovyla 1845. Pry c'omu, indyvidual'ni dozy vnutrishn'ogo oprominennja ne perevyshhuvaly 1 mZv. Vysnovok. Programa medychnogo i biofizychnogo zabezpechennja robit z rekonstrukcii' OU zasvidchyla svoju neobhidnist' i efektyvnist', oskil'ky rezul'taty pokazaly

 8. Three-dimensional sonohysterography for examination of the uterine cavity in women with abnormal uterine bleeding: Preliminary findings.

  PubMed

  Sconfienza, L M; Lacelli, F; Caldiera, V; Perrone, N; Piscopo, F; Gandolfo, N; Serafini, G

  2010-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: Valutare l'impatto diagnostico della Isterosonografia Tridimensionale (ISG 3D) nello studio della cavità uterina in donne con sanguinamento anomalo (SUA) rispetto all'ecografia transvaginale (ETV) e all'isterosonografia bidimensionale (ISG 2D), particolarmente per l'identificazione di neoformazioni a sviluppo endocavitario della superficie endometriale e della parete uterina. MATERIALI E METODI: Ventiquattro pazienti affette da SUA sono state incluse nello studio. Ciascuna di esse é stata sottoposta ad ETV, ISG e ISG 3D durante la medesima seduta. Le acquisizioni 3D sono state ottenute con tecnica free-hand in fase di massima replezione idrica della cavità. Tutte le pazienti sono state valutate con isteroscopia entro 10 giorni dall'ecografia. Considerando l'esame isteroscopico come reference standard, sono stati calcolati i valori di sensibilità, specificità, valore predittivo positivo (VPP), valore predittivo negativo (VPN) ed accuratezza delle tre metodiche. RISULTATI: L'isteroscopia ha dimostrato la presenza di lesioni endocavitarie in 21/24 pazienti (87,5%). Nelle restanti pazienti l'esame isteroscopico è risultato negativo. ETV, ISG 2D ed ISG 3D hanno mostrato rispettivamente sensibilità del 76% (16/21), 90% (19/21), 100% (21/21); specificità del 100% (3/3), 100% (19/19), 100% (21/21); VPP del 100%, 100%, 100%; VPN del 37%, 60%, 100%; accuratezza 76%, 90%, 100%. L'ISG 3D ha consentito una completa identificazione dei rapporti delle lesioni con la cavità uterina e con la parete endometriale. CONCLUSIONI: L'ISG 3D è una metodica con maggiore sensibilità nella definizione delle lesioni della cavità uterina rispetto all'ISG 2D ed all'ETV. Se questi dati preliminari saranno confermati da studi piú ampi, ISG 3D potrebbe essere proposta come alternativa all'isteroscopia eseguita a soli fini diagnostici.

 9. Real-time elastography in the diagnosis of prostate tumor.

  PubMed

  Ferrari, F S; Scorzelli, A; Megliola, A; Drudi, F M; Trovarelli, S; Ponchietti, R

  2009-03-01

  Sommario SCOPO: Verificare il guadagno diagnostico dell'elastosonografia transrettale real-time (RTE) rispetto alla ecografia transrettale B-mode nel rilievo del tumore prostatico in una popolazione di pazienti con sospetto di neoplasia. MATERIALI E METODI: Ottantaquattro pazienti con sospetto clinico-laboratoristico di tumore prostatico sono stati valutati mediante ecografia transrettale, elastosonografia e biopsia transperineale. RISULTATI: L'esame bioptico è stato considerato lo standard di riferimento. Nella valutazione per paziente, la sensibilità dell'ecografia B-mode è stata del 56%; la specificità dell'80%; il valore predittivo positivo (VPP) del 70%, il valore predittivo negativo (VPN) del 67%. Nella valutazione sul totale dei prelievi bioptici la sensibilità è stata del 33%, la specificità del 92%, il VPP del 69%, il VPN del 73%. La RTE ha ottenuto i seguenti risultati nella valutazione per paziente: sensibilità 51%, specificità 75%, VPP 64% e VPN 64%. Nella valutazione sul totale dei prelievi bioptici: sensibilità 36%, specificità 93%, VPP 72%, VPN 74%. Confrontando i valori di accuratezza dell'ecografia B-mode e della RTE per i tumori della zona periferica, è stata trovata una differenza significativa. Nella valutazione sul totale dei prelievi bioptici della zona periferica la sensibilità dell'ecografia B-mode è stata del 48%, la specificità dell'81%, il VPP del 75%, il VPN del 58%. La RTE ha ottenuto i seguenti valori: sensibilità 66%, specificità 78%, VPP 77%, VPN 67%. CONCLUSIONI: La RTE rappresenta un valore aggiunto all'ecografia B-mode. Ha presentato un'accuratezza superiore rispetto all'esame B-mode nella valutazione della prostata periferica e nella possibilità di indirizzare i prelievi bioptici.

 10. Unified Model of Multiple Wind Turbines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutule, A.; Kochukov, O.

  2014-08-01

  An approach is proposed to the modelling of wind farms in the electric power system long-term planning. It allows a specialist to perform calculations based on scanty information and offers a set of ready-to-use data for easy, fast, and precise modelling. The authors exemplify the calculations of wind speed probability density and power curves and give an idea for relevant corrections. They also show how to pass from a single wind turbine model to the unified model of multiple wind turbines which would meet the requirements of long-term planning tasks. The paper presents the data on wind farms that are operating in UK and Oceania Rakstā ir apskatīta vēja elektrostaciju modelēšana ilgtermiņa attīstības plānošanas uzdevumos. Modelēšana tika veikta, izmantojot ierobežotu datu apjomu, kuri bija piejami lietotājam. Gatavie dati deva iespēju veikt ātru un precīzu modelēšanu. Raksts piedāva metodi kā pāriet no viena vēja ģeneratora modeli uz vēja elektrostaciju (vairāki vēja ģeneratori) modeli, kas atbilst ilgtermiņa attīstības plānošanas prasībām. Rakstā atspoguļoti dati no Okeānijas un Lielbritānijas eksistējošām vēja elektrostacijām

 11. [Empathy in the nurse practitioners of medical area].

  PubMed

  Facco, Simona; Cirio, Luigi; Galante, Jenni; Dimonte, Valerio

  2014-01-01

  Introduzione. Attualmente sono pochi gli studi che indagano la capacità empatica nella popolazione infermieristica. Obiettivo di questo studio è analizzare la capacità empatica degli infermieri che prestano servizio in area medica in relazione a genere, età, formazione e anzianità di servizio. Materiali e metodi. Lo studio è di tipo descrittivo-osservazionale, su un campione di 60 infermieri. Lo strumento utilizzato per la valutazione dell’empatia è la scala di valutazione JSPE (versione HP) costituita da 20 item, in cui gli intervistati indicano il loro accordo o disaccordo con una scala Likert a 7 punti. Il range di valori possibili è da 20 a 140: il punteggio più alto corrisponde a una maggiore capacità empatica. Il questionario ha dimostrato la validità e l'affidabilità della versione italiana del JSPE con un coefficiente alfa di Cronbach di 0,85. Il punteggio Il livello di significatività statistica accettato è pari a P ≤ 0,05. Risultati. La media della capacità empatica dei professionisti intervistati è risultata di 104/140. Dai dati analizzati, emerge che con l’aumentare degli anni di servizio alla professione si verifica una diminuzione dell’empatia così come il permanere nello stesso reparto provoca una diminuzione empatica. Inoltre è emersa una maggiore empatia degli infermieri della neurologia rispetto alla medicina generale. Conclusioni. Lo studio evidenzia come i professionisti abbiano necessità di incrementare la capacità empatica soprattutto col trascorrere degli anni di esercizio alla professione. Probabilmente come meccanismo di difesa, il professionista tende a proteggersi dal coinvolgimento emotivo, favorendo le attività di natura più tecnico-gestuale, piuttosto che relazionale.

 12. Sonographic examination of epiaortic vessels in patients with peripheral vertigo.

  PubMed

  Salvaggio, G; Gargano, R; Campisi, A; Cantisani, V; Ricci, P; Gallina, S; Midiri, M; Caruso, G

  2010-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: Valutare l’utilità dell’eco-color Doppler (CDU) dei vasi epiaortici nei pazienti con vertigine periferica da causa sconosciuta. MATERAILI E METODI: Centocinquantasei pazienti (gruppo studio; 42 uomini e 114 donne; età media 61,86 ± 14,14) e 161 pazienti (gruppo controllo; 80 uomini e 81 donne; età media 62,31 ± 13,69) sono stati sottoposti a CDU dei vasi epiaortici. Sono stati valutati i seguenti parametri: presenza di placche ateromasiche a livello dell’arteria carotide (CA) comune e/o interna; spessore medio intimale (IMT) della CA comune; picco di velocità sistolica (PSV) e indice di resistenza (RI) a livello delle arterie vertebrali (VA).Sono stati utilizzati test parametrici (T-test) e non parametrici (Mann–Whitney U-test e Kolmogorov–Smirnov test). È stata eseguita un’analisi di regressione logistica per fornire un odds ratio indice di grandezza del rischio di vertigine. Sono state considerate variabili indipendenti (età, sesso), fattori di rischio vascolare (ipercolesterolemia, diabete, ipertensione) e variabili CDU (IMT, placche, PSV e RI). RISULTATI: Placche ed IMT > 1 mm sono stati trovati in 31 (19,8%) e 98 (62,8%) pazienti del gruppo di studio e in 43 (26,7%) e 125 (77,6%) pazienti del gruppo controllo. I test statistici, applicati a PSV e RI, non hanno dimostrato differenze significative (p-valore > 0,05). Alla regressione logistica le vertigini sono risultate associate ad età, sesso, ipercolesterolemia, diabete, ipertensione e IMT (p < 0,01), mentre placche, PSV ed RI non erano fattori significativi (p > 0,05). DISCUSSIONE: IMT è la sola variabile CDU significativamente associata alla vertigine, specialmente nelle classi di età inferiore (35-45 e 45-55) del gruppo studio.

 13. Sonographic evaluation of the temporomandibular joints in juvenile idiopathic arthritis().

  PubMed

  Melchiorre, D; Falcini, F; Kaloudi, O; Bandinelli, F; Nacci, F; Matucci Cerinic, M

  2010-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: L'artrite Idiopatica giovanile (AIG) determina alterazioni a carico della testa condilare dell'articolazione temporomandibolare (ATM). Nell'esordio oligo-articolare (OA) l'interessamento dell'ATM viene spesso trascurato perchè può essere asintomatico. Lo scopo di questo studio è quello di valutare la presenza di versamento intrarticolare (V) dell'ATM, mediante esame ecografico (US), nelle fasi precoci di malattia. MATERIALE E METODI: Sono stati studiati 68 bambini (57 bambine e 11 bambini, di età compresa tra 9,1 e 16, anni, età media: 11,02 ± 4,2 mesi) con AIG ad esordio OA. I pazienti (pz) erano sintomatici quando uno dei quattro sintomi seguenti era presente: 1) dolore ricorrente (a riposo o durante il movimento di apertura della bocca); 2) presenza di scrosci articolari; 3) presenza di limitazione nell'apertura della bocca; 4) locking intermittente. US è stato eseguito su entrambe le ATM sia in fase statica che dinamica, mediante ecografo General Electric (LOGIQ7) con sonda lineare (8,5 MHz) posizionata lungo l'asse maggiore del ramo condilare. Il V era presente quando lo spessore della capsula articolare era ≥1,5 mm. RISULTATI: 46/68 (68%) hanno presentato V a carico delle ATM; in 16 (35%) il V era bilaterale. 2/46 con V erano sintomatici, mentre in 44 non erano presenti sintomi. CONCLUSIONI: Questi dati suggeriscono che un'alta percentuale di bambini e giovani adulti con AIG ad esordio OA, nella fase iniziale della malattia, presenta un interessamento flogistico delle ATM anche in assenza di sintomi. L'US, non invasivo e facilmente ripetibile, ci offre importanti informazioni sul coinvolgimento articolare delle ATM ed è risultato utile nella diagnosi all'esordio.

 14. Analysis of some risk factors for myocardial infarction in a cohort of the Chornobyl clean-up workers (according to the data of Clinical and Epidemiological Registry).

  PubMed

  Chumak, A A; Pleskach, G V

  2013-01-01

  Meta roboty. Analiz chastoty okremyh faktoriv ryzyku rozvytku ishemichnoi' hvoroby sercja v grupi uchasnykiv likvidacii' naslidkiv Chornobyl's'koi' avarii' (LNA), jaki perenesly infarkt miokarda (IM) v pisljaavarijnomu periodi. Metody. Proanalizovani dani 525 uchasnykiv LNA z IM, jaki vyjavleni v kliniko-epidemiologichnomu rejestri NNCRM sered vsih zarejestrovanyh uchasnykiv LNA. Porivnjannja provodyly z kontrol'noju grupoju 110 meshkanciv m. Kyjeva, jaki perenesly IM u 2004–2009 rr. Rezul'taty. Vstanovleno, shho sered uchasnykiv LNA, jaki perenesly IM v pershi 10 rokiv pislja avarii' na ChAES, zbil'shena chastka osib u vici do 45 rokiv, shho nasampered zumovleno vikovoju strukturoju uchasnykiv LNA v cilomu. V podal'shomu rozpodil pacijentiv za vikom nablyzhavsja do inshyh kogort hvoryh z perenesenym IM, predstavlenym u literaturi. Doza zovnishn'ogo oprominennja, jaku otrymaly choloviky z IM, shho rozvynuvsja v pershi 5 rokiv pislja avarii', bula vyshhoju (39,58±6,72 sZv, mediana 25 sZv), nizh u cholovikiv, v jakyh IM rozvynuvsja piznishe (23,78±2,43 sZv, mediana 12 sZv, r=0,009). Vysnovky. Zi zbil'shennjam terminu, shho mynuv pislja avarii' na ChAES, sered cholovikiv z IM postupovo zmenshuvalas' kil'kist' osib z minimal'noju kil'kistju faktoriv ryzyku i, vidpovidno, zrostala kil'kist' osib, jaki maly shhonajmenshe 3 faktory ryzyku, r=0,001. Porivnjano z kontrol'noju grupoju, v grupi cholovikiv z IM chastishe vyjavleno ozhyrinnja ta giperholesterolemija sered cholovikiv.

 15. Age peculiarities of reproductive morbidity in female participants of the ChNPP accident consequences clean up (according to the figures from SRU, 1988-2012 survey period).

  PubMed

  Mayevska, I O; Buzunov, V O

  2015-12-01

  Meta: vyznachyty ta otsinyty osoblyvosti zakhvoriuvanosti statevoI systemy u zhinok uchasnyts' likvidatsiI naslidkiv avariI na ChAES 1986–1987 rr. zalezhno vid reproduktyvnogo viku na moment oprominennia ta chasu pislia opromi nennia.Materialy i metody. U statti predstavleno dani Derzhavnogo reiestru UkraIny osib, iaki postrazhdaly vnaslidok Chornobyl's'koI katastrofy. Provedeno analiz rivnia i struktury zakhvoriuvanosti statevoI systemy u 17237 zhinok uchasnyts' likvidatsiI naslidkiv avariI na ChAES 1986–1987 rr. zalezhno vid chasu perebuvannia pid ryzykom pislia oprominennia i reproduktyvnogo viku v moment oprominennia. Period monitoryngu 1988–2012 rr. Dlia vyz nachennia rivnia zakhvoriuvanosti, dovirchykh intervaliv i virogidnosti riznytsi vykorystano probnu versiiu programy OpenEpiversion 2.3.1., virogidnist' riznytsi vyznachalas' z vykorystanniam kryteriIv z score i t.Rezul'taty. Rezul'taty kogortnogo epidemiologichnogo doslidzhennia vyiavyly osoblyvosti rozvytku khvorob zhino choI statevoI systemy zalezhno vid reproduktyvnogo viku na moment oprominennia ta chasu perebuvannia pid ryzy kom pislia oprominennia. Provedeno porivnial'nyy statystychnyy analiz rivnia i struktury zakhvoriuvanosti state voI systemy za riznyy period chasu sposterezhennia.Vysnovok. Faktorom ryzyku zbil'shennia zakhvoriuvanosti na leyomiomy matky, dobroiakisni dysplaziI molochnoI zalozy, sal'pingooforyty mozhe buty oprominennia u reproduktyvnomu vitsi (18–45 r.). Mozhna prypustyty, shcho tkanyny matky ta molochnoI zalozy u zhinok, oprominenykh u reproduktyvnomu vitsi bil'sh chutlyvi na vplyv radiatsiynogo oprominennia, nizh u zhinok, iaki buly oprominenni u premenopauzi ta menopauzi.

 16. Duplex Doppler ultrasound study of the temporomandibular joint.

  PubMed

  Stagnitti, A; Marini, A; Impara, L; Drudi, F M; Lo Mele, L; Lillo Odoardi, G

  2012-06-01

  Sommario INTRODUZIONE: La fisiologia articolare dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) può essere esaminata sia dal punto di vista clinico che strumentale. La diagnostica per immagini ha da tempo contribuito con la risonanza magnetica (RM) e anche con la radiografia (Rx) e la tomografia computerizzata (TC) all’analisi della morfologia dei capi articolari e della cinetica condilare. L’esame duplex-ecodoppler è una metodica di largo impiego nello studio delle strutture in movimento in particolar modo a livello delle strutture del sistema vascolare. MATERIALI E METODI: È stata utilizzata un’apparecchiatura Toshiba APLIO SSA-770A, con l’uso di tecnica duplex-ecodoppler multi display, che consente la visualizzazione contemporanea dell’immagine ecografica e dei segnali Doppler utilizzando una sonda lineare del tipo phased array con cristalli trasduttori funzionanti ad una frequenza fondamentale di 6 MHz per gli spettri Doppler pulsati e 7.5 MHz per l’imaging ecografico. Sono stati esaminati nel Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-patologiche dell’Università “Sapienza” di Roma, 30 pazienti del reparto di Ortognatodonzia dell’Istituto di Odontoiatria della stessa Università. RISULTATI: Nei pazienti normali si è ottenuta un’alternanza regolare degli spettri Doppler, mentre nei soggetti con disfunzioni del complesso condilo-meniscale, si è persa la regolarità della sommatoria degli spettri di Fourier, con altezze incostanti in relazione a spostamenti irregolari del complesso condilo-meniscale. CONCLUSIONI: L’esame ecodoppler si è dimostrato, in tutti i pazienti, capace di discriminare quelli normali dai patologici e tra questi ultimi ha permesso di identificare gli aspetti più significativi delle patologie disfunzionali.

 17. High resolution ultrasound for pre-operative detection of intraperitoneal adhesions: An invaluable diagnostic tool for the general and laparoscopic surgeon.

  PubMed

  Piccolboni, D; Ciccone, F; Settembre, A

  2009-12-01

  Sommario INTRODUZIONE: La possibilità di prevedere la presenza di aderenze intra-addominali, in pazienti già operati, è di grande interesse per il chirurgo. L'eventualità di un'enterotomia accidentale durante il re-intervento o nel posizionamento del primo trocar è una complicanza associata a morbilità e mortalità significative, che si verifica nel 20% dei casi in chirurgia open e tra l'1% e il 100% in laparoscopia. MATERIALI E METODI: Lo studio ecografico del movimento dei visceri (il “va e vieni” del peritoneo con gli atti del respiro, rispetto al piano fasciale immobile) è stato considerato patognomonico per un libero accesso in addome. Abbiamo effettuato l'ecografia con un apparecchio Aloka 5.500 (Aloka; Tokyo, Giappone) con sonde convex e lineari multifrequenza, in 60 pazienti, di età compresa fra 28-77 anni, con pregressa chirurgia addominale. RISULTATI: La possibilità di effettuare un accesso laparoscopico con TUOL (trans-umbilical open laparoscopy) è stata valutata ecograficamente in 35 pazienti (58,3%). La TUOL è stata effettuata con successo in 26 pazienti (74,3%). In 2 (5,7%) è stata tentata senza successo per la presenza di aderenze non evidenziate. In 7 pazienti (20%) lo pneumoperitoneo è stato indotto con ago di Veress posizionato nel quadrante supero-esterno, per la presenza di aderenze in sede mediana, che sono state confermate dopo l'inserzione del trocar. Su 25 pazienti sottoposti a re-laparotomia (41,6%), l'incisione è stata effettuata al di fuori della linea mediana in 8 pazienti (32%), per la presenza di sospette aderenze, confermate in 6 (24%). CONCLUSIONI: Nella nostra esperienza l'ecografia ha avuto un'accuratezza diagnostica del 93,3%.

 18. Radiation protection monitoring zone population NPP according to experts in case of emergency.

  PubMed

  Prilipko, V A; Shevchenko, K K

  2015-12-01

  Metoiu danogo doslidzhennia stala ekspertna otsinka realizatsiI zakhysnykh zakhodiv, spriamovanykh na obmezhennia op rominennia naselennia zony sposterezhennia atomnoI elektrostantsiI, na vypadok nadzvychaynoI sytuatsiI, z urakhu vanniam zakonodavchykh ta normatyvnykh dokumentiv.Metody. V protsesi doslidzhennia bulo zastosovano opytuvannia z vykorystanniam metodu ekspertnykh otsinok. Sformovano chotyry grupy fakhivtsiv, iaki nesut' vidpovidal'nist' za stan radiatsiynogo zakhystu riznykh grup nase lennia zony sposterezhennia Rivnens'koI atomnoI elektrostantsiI. Vymogamy vidboru buly: dosvid roboty za fa khom ne mensh nizh 10 rokiv, vidpovidnyy profil' ta posada. Dlia otrymannia pervynnykh empirychnykh danykh bulo zastosovano proste uporiadkuvannia znachen', Ikh parne chy poslidovne porivniannia.Rezul'taty. Za otsinkamy ekspertiv, zakhody opovishchennia, zabezpechenist' preparatamy stabil'nogo yodu, zabezpe chennia zasobiv kolektyvnogo (zakhysni sporudy, ukryttia) i indyvidual'nogo zakhystu (odiag, marlevi pov’iazky, respiratory, protyvogazy), material'no tekhnichnogo osnashchennia na vypadok nadzvychaynoI sytuatsiI na Rivnens'kiy atomniy elektrostantsiI suttievo vidrizniaiut'sia u sil's'kogo ta mis'kogo naselennia zony spostere zhennia. Grupoiu ryzyku, na vypadok nadzvychaynoI sytuatsiI, mozhut' staty uchni zagal'noosvitnikh shkil sil's'kykh te rytoriy zony sposterezhennia cherez nedoskonalist' systemy opovishchennia i vidsutnist' neobkhidnykh ob’iektiv ukryt tia. Ne isnuie odnostaynosti sered ekspertiv shchodo otsinok radiatsiynogo zakhystu riznykh grup naselennia zony spos terezhennia, zokrema zabezpechenosti zasobamy indyvidual'nogo i kolektyvnogo zakhystu, gotovnosti do zakhysnykh diy na vypadok nadzvychaynoI sytuatsiI.Vysnovky. Stan radiatsiynogo zakhystu naselennia zony sposterezhennia RAES, zokrema systema organizatsiynykh, tekhnichnykh, medyko biologichnykh, finansovo ekonomichnykh zakhodiv, shchodo zapobigannia ta reaguvannia na nadzvy chayni sytuatsi

 19. Thoracic ultrasonography: A new method for the work-up of patients with dyspnea().

  PubMed

  Vitturi, N; Soattin, M; Allemand, E; Simoni, F; Realdi, G

  2011-09-01

  SommarioLa diagnosi differenziale di dispnea è fondamentale per la gestione dell’insufficienza respiratoria in cui, ai parametri routinari, può essere ora affiancata l’ecografia toracica. L’obiettivo di questo studio è stato valutare la validità e l’accuratezza di questa metodica anche in un reparto di medicina interna. MATERIALI E METODI: 152 pazienti ricoverati conseguentemente con diagnosi di dispnea sono stati esaminati dopo valutazione clinica, radiografia del torace, dosaggi bioumorali (NT-proBNP) e terapia d’emergenza. L’esame ecografico polmonare è stato considerato positivo qualora il numero totale di linee B fosse superiore ad 8. L’esame ecografico e il dosaggio dell’NT-proBNP sono stati ripetuti dopo 48 ore. Il gold standard di riferimento è stato la diagnosi clinica di scompenso cardiaco fatta da medici esperti secondo le linee guida dell’AHA. RISULTATI: Il gruppo di pazienti che mostrava un esame ecografico positivo riceveva in percentuale maggiore la diagnosi finale di insufficienza cardiaca (X 92.5; p < 0.005) e valori significativamente più elevati di NT-proBNP (10,384 ng/l vs 3889 ng/l; p < 0.05). Inoltre la diminuzione delle linee B a 48 ore era significativamente maggiore (p < 0.005) nel gruppo di pazienti trattati per scompenso cardiaco mentre non vi erano cambiamenti significativi nei valori di NT-proBNP (p = 0.37). DISCUSSIONE: In conclusione abbiamo dimostrato che anche in un reparto di medicina interna l’ecografia polmonare è uno strumento diagnostico utile per le gestione dell’insufficienza respiratoria e il suo monitoraggio durante la terapia.

 20. Percutaneous ultrasound-guided treatment of shoulder tendon calcifications: Clinical and radiological follow-up at 6 months().

  PubMed

  De Conti, G; Marchioro, U; Dorigo, A; Boscolo, N; Vio, S; Trevisan, M; Meneghini, A; Baldo, V; Angelini, F

  2010-12-01

  Sommario INTRODUZIONE: La tendinopatia calcifica di spalla è una condizione relativamente frequente caratterizzata, quando sintomatica, da dolore cronico e da fasi di dolore acuto molto intenso. MATERIALI E METODI: Da ottobre 2006 a marzo 2008 abbiamo trattato 126 spalle di 125 pazienti consecutivi. Tutti hanno eseguito Rx ed ecografia prima del trattamento ed il test di Constant prima del trattamento e a 6 mesi di distanza. 55 pazienti su 123 (42%) sono stati trattati due o più volte con infiltrazione intrabursale di corticosteroide. Tre pazienti hanno rifiutato altri trattamenti dopo il primo. Sono stati quindi raccolti i dati complessivamente di 123 spalle. È stata eseguita RM di controllo a sei mesi. RISULTATI: Incremento del Constant Score dopo la procedura in tutti i pazienti trattati una sola volta ed in quasi tutti i pazienti trattati due volte; i pazienti sono stati divisi in due classi, rispettivamente trattati una o due (o più) volte. In ciascuna delle due classi c’è stato un significativo incremento (p < 0,0001)delle medie dei Cs pre e post trattamento; nella classe dei pazienti trattati due volte significatività statistica (p < 0,0001) tra le medie dei Cs rispettivamente prima del trattamento iniziale e dopo il primo trattamento, e tra la media Cs di quest’ultimo e quella dopo 6 mesi dal primo trattamento. Il Cs dopo il trattamento è significativamente diverso nei pazienti con impingement (p < 0,001). CONCLUSION: Incremento del Cs, in più del 95% dei pazienti. Non lesioni tendinee ai controlli ecografici/RM. L’impingement è risultato un fattore di rischio per il risultato finale.

 1. [Assessing the effectiveness of Gelclair® in the prevention and therapy of stomatitis in patients undergoing hematopoietic stem-cell transplantation: a randomized trial].

  PubMed

  Rasero, Laura; Marsullo, Mauro; Dal Molin, Alberto

  2014-01-01

  Introduzione: La stomatite da farmaci chemioterapici è un importante effetto collaterale del trattamento. I protocolli per la cura del cavo orale, si basano su due livelli di intervento: senza e con uso di medicamenti . La letteratura descrive numerosi interventi di profilassi e terapia ma ad oggi non esiste ancora un intervento considerato gold standard. Obiettivo: Valutare l’efficacia del Gelclair® nella prevenzione e trattamento di pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Materiale metodi: 57 pazienti (28 gruppo di controllo e 29 gruppo sperimentale ) hanno utilizzato i colluttori 3 volte al giorno, la valutazione è stata effettuata con i seguenti strumenti: scala di valutazione della stomatite (WHO), scala VAS per dolore e Likert per gradimento. I pazienti sono stati osservati mediamente per 17 giorni. Risultati: 38/57 pazienti osservati (61%) hanno manifestato stomatiti .Non è stata rilevata differenza tra i due gruppi in termine di grado di stomatite p= 0.75 in tutto il periodo di osservazione. Il dolore è stato registrato in 31 soggetti su 57 (54%). Non si sono registrate differenze tra i due gruppi per quanto riguarda il valore medio di dolore riferito prima dell’utilizzo dei colluttori per tutti i giorni di osservazione p=0,06, gli utenti del gruppo sperimentale hanno dimostrato una riduzione del grado di dolore dopo l’utilizzo del collutorio p=0,04. Conclusioni: Gelclair® non influenza i tempi di insorgenza e l’andamento della stomatite. E’ in grado di ridurre il dolore, sono necessari però ulteriori studi multicentrici per confermare la reale utilità di utilizzo nei pazienti sottoposti a Trapianto.

 2. US in the evaluation of abdominal pain in a department of internal medicine.

  PubMed

  Simoni, F; Vitturi, N; Tagliente, M; Soattin, M; Realdi, G

  2011-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: L’ecografia dell’addome sta acquistando un ruolo sempre maggiore nell’iter diagnostico del dolore addominale, tuttavia il suo ruolo nella diagnosi di alcuni importanti quadri di dolore addominale è ancora in corso di studio. Scopo del nostro studio è stato valutare il ruolo dell’ecografia nella diagnosi differenziale di dolore addominale in un reparto di medicina interna. Materiali e metodi: Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva di 248 ecografie addominali eseguite per dolore addominale nel nostro centro. Per ogni esame, sono stati registrati i dati inseriti nel modulo di richiesta e i reperti ecografici che potevano essere considerati correlati a dolore addominale. Risultati: In 105 pazienti (42%) l’ecografia dell’addome ha rilevato un reperto ecografico rilevante ed è stata quindi considerata positiva. Un’alta percentuale di pazienti era anziana (>65 anni, 52%) e grande anziana (>80 anni, 24%): questi soggetti avevano percentuale significativamente maggiore di esami ecografici positivi. La percentuale di indagini positive non è risultata significativamente diversa tra quelle eseguite per dolore addominale localizzato e non localizzato. Specifiche localizzazioni di dolore addominale erano associate a determinati reperti ecografici, come masse epatiche, masse ovariche e calcolosi renale, mentre dolore addominale non localizzato era associato a reperti ecografici di versamento liquido addominale e anse intestinali distese da fluido. DISCUSSIONE: Un’alta percentuale di indagini ecografiche ha identificato condizioni che potrebbero causare dolore addominale. Il valore diagnostico dell’ecografia addominale è stato maggiore in pazienti anziani e grandi anziani. Quando viene richiesta un’ecografia addominale, l’esame dovrebbe sempre essere valutato nell’ambito nel contesto clinico. Il clinico dovrebbe essere consapevole della grande potenzialità dell’ecografia addominale nella diagnosi delle diverse cause di

 3. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  . Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - analiza czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących mi

 4. Study of Chemical Surface Structure of Natural Sorbents Used for Removing of Pb2+ Ions from Model Aqueous Solutions (part Ii)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bożęcka, Agnieszka; Bożęcki, Piotr; Sanak-Rydlewska, Stanisława

  2014-03-01

  This article presents the results of the chemical structure research of organic sorbent surface such as walnut shells, plums stones and sunflower hulls with using such methods as infrared spectrometry (FTIR) and elemental analysis. Based on the IR spectra identification of functional groups present on the surface of studied materials has been done as well as determination of their effect on the sorption mechanism of Pb2+ ions from aqueous model solutions W artykule przedstawiono wyniki badań chemicznej struktury powierzchni sorbentów organicznych takich jak: łupiny orzecha włoskiego, pestki śliwek oraz łuski słonecznika z wykorzystaniem metody spektrometrii w podczerwieni (FTIR) oraz analizy elementarnej. W oparciu o uzyskane widma IR dokonano identyfikacji grup funkcyjnych obecnych na powierzchni tych materiałów i określono ich wpływ na mechanizm sorpcji jonów Pb2+ z modelowych roztworów wodnych. Analiza elementarna wykazała, że spośród badanych sorbentów, największą zawartość węgla (49,91%) i wodoru (5,93%) mają pestki śliwek. Najwięcej azotu (1,59%) zawierają łuszczyny słonecznika (tabela 1). Zawartość siarki we wszystkich badanych materiałach jest znikoma, dlatego nie udało się jej oznaczyć tą metodą. Obecność pozostałych pierwiastków może świadczyć o istnieniu zarówno alifatycznych jak i aromatycznych połączeń organicznych. Potwierdzeniem tego są również zarejestrowane widma IR (rysunki 1-3). W oparciu o uzyskane wyniki można przypuszczać także, iż udział procesu wymiany jonowej w sorpcji ołowiu z roztworów wodnych jest znaczący. Świadczą o tym m.in. intensywności pasm na widmach IR dla próbek badanych materiałów po ich kontakcie z roztworami jonów Pb2+ (rysunki 4-6).

 5. Thyroid nodules in acromegaly: The role of elastography.

  PubMed

  Andrioli, M; Scacchi, M; Carzaniga, C; Vitale, G; Moro, M; Poggi, L; Fatti, L M; Cavagnini, F

  2010-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: L’elastosonografia (US-E) è un utile strumento per la diagnosi del carcinoma tiroideo. Se nell’acromegalia lo struma multinodulare ha un’elevata prevalenza, ancora non vi è accordo sulla possibilità di un’aumentata prevalenza delle neoplasie maligne tiroidee. Obiettivi dello studio sono stati: a) valutare i noduli tiroidei nell’acromegalia con l’US-E; b) stabilire l’accuratezza di questa tecnica nel fornire informazioni sulla loro natura, usando l’esame citologico come parametro di riferimento. MATERIALI E METODI: L’US-E è stata eseguita in 25 pazienti acromegalici (7 guariti dalla chirurgia ipofisaria, 8 controllati dalla terapia medica, 10 con patologia attiva) che presentavano almeno un nodulo solido. Un totale di 90 noduli sono stati classificati secondo un punteggio elastosonografico (ES) in quattro classi di durezza: ES1 e ES2 per i noduli più elastici, ES3 e ES4 per quelli più duri. L’agoaspirato (FNAC) è stato effettuato nel 78.6% dei noduli ES 4 e nel 54,1% dei noduli ES 3. RISULTATI: Dei 90 noduli, 14 (15,5%) mostravano un ES 1, 25 (27,7%) un ES 2, 37 (41,3%) un ES 3 e 14 (15,5%) un ES 4. La prevalenza di noduli duri nei pazienti con acromegalia attiva (68,9%) era maggiore di quella osservata nei pazienti guariti (44,4%) e nei pazienti controllati (52,5%). Nell’intera popolazione di acromegalici la prevalenza di noduli duri (56,7%) era maggiore di quella riportata dalla letteratura nei pazienti non acromegalici con struma multinodulare (33,7%). Tutti i noduli sottoposti a FNAC sono risultati negativi per cellule tumorali maligne o per sospetta malignità. DISCUSSIONE: Questo studio ha dimostrato un’elevata prevalenza di noduli duri nell’acromegalia, soprattutto nei pazienti con patologia attiva. Tale prevalenza è maggiore di quella riportata in letteratura nei pazienti non acromegalici con patologia nodulare tiroidea. Questi noduli, tuttavia, non sono risultati maligni all’esame citologico e

 6. Underground Lead-Zinc Mine Production Planning Using Fuzzy Stochastic Inventory Policy / Planowanie Wydobycia Cynku I Ołowiu W Kopalniach Podziemnych Z Wykorzystaniem Podejścia Stochastycznego Z Elementami Logiki Rozmytej Do Określania Niezbędnego Poziomu Zapasów

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gligoric, Zoran; Beljic, Cedomir; Gluscevic, Branko; Cvijovic, Cedomir

  2015-03-01

  Methodology for long-term underground lead-zinc mine planning based on fuzzy inventory theory is presented in this paper. We developed a fuzzy stochastic model of inventory control problem for planning lead-zinc ore production under uncertainty. The final purpose of this article is to find the optimal quantity of mined ore that should be stockpiled, in order to enable "feeding" of mineral processing plant in cases when the production in underground mine is interrupted, by using Possibilistic mean value of fuzzy number for defuzzing the fuzzy total annual inventory costs, and by using Extension of the Lagrangean method for solving inequality constrain problem. The different types of costs involved in mined ore inventory problems affect the efficiency of production scheduling. Dynamic nature of lead and zinc metal price is described by Ornstein-Uhlenbeck stochastic mean reverting process. The model is illustrated with a numerical example. W pracy przedstawiono metodologię długoterminowego wydobycia cynku i ołowiu w kopalniach podziemnych z wykorzystaniem podejścia stochastycznego z elementami logiki rozmytej do określania wymaganego poziomu zapasów. Opracowaliśmy model stochastyczny z wykorzystaniem elementów logiki rozmytej do kontroli zapasów w planowaniu wydobycia cynku i ołowiu w warunkach niepewności. Celem końcowym pracy jest określenie optymalnej ilości wydobywanej rudy, którą należy zachować jako zapas tak aby zapewnić odpowiednie jej dostawy do zakładu przeróbczego nawet w przypadku przerwania wydobycia w kopalni podziemnej, opierając się na posybilistycznej wartości średniej liczby rozmytej i wyostrzeniu całkowitych rocznych kosztów zapasów. Wykorzystano także rozszerzenie metody Lagrange'a do rozwiązywania problemu więzów w nierówności. Różnorakie koszty związane ze składowaniem zapasów wydobywanej rudy mają wpływ na wydajność planowanej produkcji. Dynamiczne zmiany cen cynku i o

 7. Ultrasound examination using contrast agent and elastosonography in the evaluation of single thyroid nodules: Preliminary results.

  PubMed

  Ferrari, F S; Megliola, A; Scorzelli, A; Guarino, E; Pacini, F

  2008-06-01

  Sommario SCOPO: Valutare l'utilità dell'ecografia con ecoamplificatore e dell'elastosonografia nella caratterizzazione del nodulo tiroideo. MATERIALI E METODI: Periodo novembre 2006–luglio 2007, studiati 23 pazienti con nodulo solitario tiroideo, sottoposti a ecografia B-mode e power Doppler, ecografia con mezzo di contrasto, elastosonografia e FNAC (Fine Needle Aspiration Citology). Sedici pazienti sono stati sottoposti a tiroidectomia. RISULTATI: I 23 noduli studiati comprendevano 14 lesioni benigne e 9 maligne. Alla valutazione delle curve intensità/tempo le lesioni maligne presentavano un tempo di wash-in (8,8 ± 1,3 vs 12,1 ± 2,6 secondi; p = 0,002, t-test) e un tempo di picco (15,3 ± 4,6 vs 22,2 ± 3,9 secondi; p = 0,001, t-test) significativamente più precoci rispetto alle lesioni benigne. La fase di wash-out presentava andamento monofasico nel 70% dei noduli benigni e in nessuno dei maligni; polifasico nel 30% dei noduli benigni e nel 100% dei maligni. L'andamento polifasico è associato in maniera statisticamente significativa (p = 0,0007, χ) alla malignità. L'andamento polifasico ha mostrato sensibilità del 100%, specificità del 71%, VPP (valore predittivo positivo) del 69%, VPN (valore predittivo negativo) del 100% e accuratezza diagnostica dell'83%. Nel 78% (11/14) dei noduli benigni sono stati rilevati i pattern elastosonografici 1–2 (maggiore elasticità), nel 88% (8/9) dei noduli maligni i pattern 3–4 (minore elasticità). L'elastosonografia ha mostrato sensibilità dell'88%, specificità del 78%, VPP dell'72%, VPN del 91% e accuratezza diagnostica del 82%. Il pattern elastosonografico 3–4 è associato (p = 0,001, χ) alla malignità. CONCLUSIONI: L'ecografia con ecoamplificatore e l'elastosonografia possono rappresentare ausili diagnostici nella valutazione del nodulo tiroideo solitario, soprattutto quando la FNAC è non diagnostica, quando indica lesione follicolare e nei noduli <1 cm.

 8. Ultrasound in the evaluation of interstitial pneumonia.

  PubMed

  Lo Giudice, V; Bruni, A; Corcioni, E; Corcioni, B

  2008-03-01

  Sommario PREMESSA: L'ecografia del torace soltanto di recente ha assunto una sua completa dignità di metodica diagnostica: esperti ecografisti, con esperienza pneumologica, hanno, infatti, dimostrato la possibilità di una applicazione degli ultrasuoni in ambito toraco-polmonare, soprattutto in situazioni critiche, quali quelle emergenti in urgenza, in terapia intensiva o in ambito pediatrico o in corso di gravidanze. SCOPO: Da queste premesse si origina il lavoro, che si propone di individuare, se esistenti, gli aspetti ultrasonografici delle polmoniti interstiziali a genesi infettiva, e il ruolo di supporto (alla radiologia) degli ultrasuoni anche in questo ambito. MATERIALI E METODI: Sono stati studiati 55 soggetti afferiti, nel quinqennio 2001–2006, alla UOS di Ecografia toracica (UOC Pneumologia I) dell'Ospedale M. Santo e dell'UOS di Ecografia Internistica (UOC di Medicina Generale) dell'Ospedale di Rogliano dell'AO di Cosenza, perché affetti da sospetta patologia infettiva respiratoria virale o simil-virale. Tali pazienti sono stati valutati con indagini clinico-funzionali e strumentali (anamnesi + es. obiettivo + esami ematochimici + prove di funzionalità respiratoria + broncoscopia + Rx e HRTC del torace) e con esame ecografico, in cieco, del torace. RISULTATI: Dalla valutazione comparativa tra dati clinico-laboratoristico-strumentali e dati ecografici è emerso che i 55 soggetti studiati sono risultati affetti da polmonite interstiziale. In tali soggetti la diagnosi è stata formulata con l'ausilio delle comuni tecniche di studio, ma anche l'esame US ha permesso la individuazione di segni considerati diagnostici (Lichtenstein) di patologia interstiziale. Dei soggetti esaminati, infatti, 31 (56,36%) hanno mostrato all'ecografia la presenza di artefatti a coda di cometa (>5 per lato) nelle regioni anteriore e laterale del polmone (dato patognomico di patologia interstiziale) e 24 (46,64%) di “quadri misti” (aree di addensamento

 9. [Modello di Management (Mo.Ma) del paziente affetto da schizofrenia: controllo della crisi, mantenimento, prevenzione delle ricadute e recovery con gli antipsicotici LAI].

  PubMed

  Brugnoli, Roberto; Rapinesi, Chiara; Kotzalidis, Georgios D; Marcellusi, Andrea; Mennini, Francesco S; De Filippis, Sergio; Carrus, Dario; Ballerini, Andrea; Francomano, Antonio; Ducci, Giuseppe; Del Casale, Antonio; Girardi, Paolo

  2016-01-01

  RIASSUNTO. La schizofrenia colpisce circa l'1% della popolazione e rappresenta un grave disturbo mentale con un notevole impatto anche sul funzionamento sociale, lavorativo e sulle attività della vita quotidiana. Le persone con schizofrenia hanno un tasso di mortalità superiore di 2-2,5 rispetto a quello della popolazione generale. La non aderenza ai farmaci antipsicotici è uno dei più importanti fattori di rischio per le ricadute e le ospedalizzazioni, sia nei pazienti con disturbo cronico sia al primo episodio, e conseguentemente contribuisce all'aumento dei costi sanitari. Gli antipsicotici atipici LAI possono migliorare l'aderenza al trattamento contribuendo a diminuire i tassi di ricaduta nei pazienti affetti da schizofrenia fin dall'esordio. Gli obiettivi primari nella gestione dei pazienti schizofrenici sono diretti, non solo alla riduzione dei sintomi nel breve termine, ma anche al mantenimento fisico e della funzionalità mentale, migliorando la qualità della vita e promuovendo il recupero del paziente. Scopo. Proporre un modello integrato, basato sulle evidenze, che fornisca un algoritmo efficace per il recupero del paziente schizofrenico e indagare l'efficacia e la sicurezza degli antipsicotici LAI nel trattamento, nel mantenimento, nella prevenzione delle ricadute e nella recovery dei pazienti affetti da schizofrenia. Metodi. Dopo un'accurata analisi di letteratura abbiamo identificato, raccolto e analizzato gli elementi qualificanti per un'ottimale gestione del paziente schizofrenico, definendo un modello di gestione e selezione delle alternative terapeutiche. Conclusioni. Il modello di gestione della schizofrenia proposto potrebbe consentire un migliore recupero funzionale del paziente grazie alla scelta di iniziare il percorso terapeutico, fin dalle prime fasi del disturbo soprattutto se in giovane età e al primo episodio, con un farmaco atipico LAI. All'interno dei farmaci antipsicotici atipici la formulazione LAI rappresenta una scelta

 10. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  niektórych przypadkach również wypadki śmiertelne. Przedstawiono podstawowe parametry sejsmologiczne stosowane w kraju i w świecie do oceny zagrożenia sejsmicznego. Opisano podstawowe zasady metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpnięciem, w skład której wchodzi metoda sejsmologiczna bieżącej (pomiarowej) oceny stanu zagrożenia. Od wielu lat, wraz z ciągłym rozwojem bazy aparaturowej i możliwości w zakresie cyfrowej rejestracji sejsmogramów oraz przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych wzrasta znaczenie metod sejsmicznych, które są dzisiaj powszechnie stosowane w polskich kopalniach zagrożonych tąpaniami. Ciągła obserwacja zjawisk sejsmicznych indukowanych w trakcie rozwoju procesu eksploatacji pokładów węgla umożliwiła, w oparciu o zgromadzoną bazę danych, opracowywanie nowych kryteriów zagrożenia sejsmicznego oraz zagrożenia tąpnięciem, które winny wyraźnie poprawić efektywność metody sejsmologii górniczej. W artykule przedstawiono nowe kryteria oceny stanu bieżącego zagrożenia tąpaniami zaproponowane do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, które prowadzą eksploatację systemem ścianowym. Kryteria te są oparte na wynikach ciągłej rejestracji sejsmologicznej, połączonej z bieżącą analizą zarejestrowanych wstrząsów i obliczaniem wybranych parametrów sejsmologicznych. Parametry te to położenie ognisk wstrząsów w stosunku do wyrobisk eksploatacyjnych, energia sejsmiczna wstrząsów, suma energii sejsmicznej wyzwolona na każde 5m postępu ściany eksploatacyjnej, wartość wagowanego parametru amplitudy prędkości drgań PPVW, moment sejsmiczny M0, indeks energii EI oraz parametr b rozkładu wstrząsów według relacji Gutenberga-Richtera. Wartości powyższych parametrów są określane dla każdej doby lub w przesuwających się co dobę oknach czasowych lub oknach zawierających określoną liczbę wstrząsów, a następnie porównywane, raz na dobę, z ich wartościami

 11. Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznań Metropolitan Area/ Dokumenty Planistyczne Jako Element Modernizacji Struktury Urbanistycznej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bonenberg, Wojciech

  2015-06-01

  The article presents a report on studies concerning the role of planning documents in the modernization process of the Poznań metropolitan area (PMA). Over the last 25 years, dynamic social, economic and spatial changes have taken place in this area, which is becoming an increasingly integrated place combining living, work and leisure for a million residents. Emerging challenges regarding the functional, spatial and infrastructural modernization of the PMA call for new planning methods. In this respect, the existing planning documents and methods by which they are prepared are not able to keep up with the ongoing changes and constitute an obstacle in the modernization of the metropolitan area. The purpose of the article is to identify the risks posed by the discrepancies of existing planning records. Recommendations aimed at adapting the planning documents to the challenges of modernizing the PMA have also been presented. W artykule przedstawiono sprawozdanie z badań dotyczących roli dokumentów planistycznych w procesie modernizacji poznańskiego obszaru metropolitalnego (POM). W ostatnich 25 latach nastąpiły dynamiczne zmiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne na tym obszarze, który stanowi coraz bardziej zintegrowane miejsce wspólnego zamieszkania, pracy i rekreacji dla miliona mieszkańców. Rodzące się wyzwania dotyczące modernizacji funkcjonalnej, przestrzennej i infrastrukturalnej POM wymagają nowych metod planistycznych. W tym zakresie istniejące dokumenty planistyczne oraz metody ich sporządzania, nie nadążają za postępującymi zmianami i stanowią przeszkodę w modernizacji obszaru metropolitalnego. Celem referatu jest identyfikacja zagrożeń wynikających z niespójności istniejących zapisów planistycznych. Przedstawiono również rekomendacje mające służyć dostosowaniu dokumentów planistycznych do wyzwań modernizacyjnych POM.

 12. Selected Aspects of the Structural Analysis of the North Dome in the 'Four Domes Pavilion'/ Wybrane Aspekty Analizy Konstrukcyjnej Kopuły Północnej W Pawilonie Czterech Kopuł

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jasieńko, Jerzy; Raszczuk, Krzysztof; Moczko, Marta; Piechówka-Mielnik, Magdalena

  2015-06-01

  The subject of the paper is north dome of the Four Domes Pavilion in Wroclaw, which was erected according to the project by architect Hans Poelzig in 1913. The geometry of the dome (plan, rise, thickness) has an essential influence on the stress distribution in the structure and may be a crucial factor determining the cracking pattern. The results of the study of archival documents and numerical analysis indicate that there is a need for increasing the bearing capacity of the structure. After carrying out 3D FEM analysis, it was decided to apply strengthening technology based on the FRCM system with carbon and P.B.O. fibers on the surface and on the external ring of the dome. Powszechnie występującą na całym świecie formą przekryć historycznych jest kopuła, która może być realizowana m.in. na rzucie koła, elipsy czy ośmioboku. Geometria kopuły (rzut, wyniesienie oraz grubość) wpływa na rozkład naprężeń w konstrukcji i może być decydującym czynnikiem wpływającym na propagację rys. Przedmiotem pracy jest Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, który powstał wg projektu Hansa Poelziga w 1913r. Analiza dokumentacji archiwalnej wykazuje, iż wszelkie zmiany jakich się podejmowano w trakcie realizacji prac były wynikiem: braku czasu, opóźnień w wykonaniu oceny statycznej, przekazaniu rysunków projektowych w nieodpowiedniej skali oraz prowadzenia prac budowlanych w zimie. Efektem powyższych działań jest niedostateczne zbrojenie kopuły, która uległa uszkodzeniom w formie pęknięć południkowych i równoleżnikowych od strony zewnętrznej i wewnętrznej. W wyniku przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES) podjęto decyzję o wzmocnieniu przekrycia przy użyciu siatek z włókien węglowych w systemie FRCM oraz wzmocnienie pierścienia górnego przy użyciu siatek z włókien P.B.O. w matrycy mineralnej.

 13. Empirical tests of performance of some M - estimators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Banaś, Marek; Ligas, Marcin

  2014-12-01

  The paper presents an empirical comparison of performance of three well known M - estimators (i.e. Huber, Tukey and Hampel's M - estimators) and also some new ones. The new M - estimators were motivated by weighting functions applied in orthogonal polynomials theory, kernel density estimation as well as one derived from Wigner semicircle probability distribution. M - estimators were used to detect outlying observations in contaminated datasets. Calculations were performed using iteratively reweighted least-squares (IRLS). Since the residual variance (used in covariance matrices construction) is not a robust measure of scale the tests employed also robust measures i.e. interquartile range and normalized median absolute deviation. The methods were tested on a simple leveling network in a large number of variants showing bad and good sides of M - estimation. The new M - estimators have been equipped with theoretical tuning constants to obtain 95% efficiency with respect to the standard normal distribution. The need for data - dependent tuning constants rather than those established theoretically is also pointed out. W artykule przedstawiono empiryczne porównanie trzech dobrze znanych M - estymatorów (Huber'a, Tukey'a oraz Hampel'a) jak również kilku nowych. Nowe estymatory motywowane były funkcjami wagowymi wykorzystywanymi w teorii wielomianów ortogonalnych, estymacji jądrowej oraz jeden motywowany przez funkcję gęstości "półokręgu" Wigner'a. Każdy z estymatorów został użyty do wykrywania obserwacji odstających w skażonych zbiorach danych. Obliczenia wykonano za pomocą "reważonej" metody najmniejszych kwadratów. Ze względu na fakt, iż wariancja resztowa (używana w konstrukcji macierzy kowariancyjnych) nie jest odpornym estymatorem skali, w testach wykorzystano również odporne miary takie jak: rozstęp ćwiartkowy oraz znormalizowane odchylenie medianowe. Testy wykonano na prostej sieci niwelacyjnej w dużej ilości wariantów ukazuj

 14. Influence of eNOS gene 4a/b VNTR polymorphism on development of endothelial dysfunction and respiratory system disorders in children - residents of radioactively contaminated areas.

  PubMed

  Stepanova, Ye I; Kolpakov, Ye; Zyhalo, V M; Lytvynets, O M; Kondrashova, V H; Vdovenko, V Yu; Skvarska, O O; Leonovych, O S

  2015-12-01

  Meta roboty – doslidyty rol' polimorfizmu geniv eNOS u rozvytku endotelial'noI dysfunktsiI ta funktsional' nykh rozladiv systemy dykhannia u ditey – meshkantsiv radioaktyvno zabrudnenykh terytoriy.Materialy i metody doslidzhennia. Dlia vyznachennia mozhlyvykh asotsiatyvnykh zv’iazkiv polimorfizmu u 4 mu introni gena eNOS z pokaznykamy, shcho kharakteryzuiut' funktsional'nyy stan endoteliiu ta bronkholegenevoI sys temy, provedeno obstezhennia 184 ditey. Z nykh osnovnu grupu sklaly 135 ditey – meshkantsiv radioaktyvno zabrud nenykh terytoriy, kontrol'nu – 49 ditey, iaki prozhyvaly v „chystykh ” shchodo radioaktyvnogo zabrudnennia regionakh i ne nalezhaly do postrazhdalykh vnaslidok Chornobyl's'koI avariI kontyngentiv. Provodyly molekuliarno gene tychne doslidzhennia z vyznachenniam polimorfizmu v 4 mu introni gena eNOS. Doslidzhennia ventyliatsiynoI spro mozhnosti legeniv otsiniuvaly za dopomogoiu metodu pnevmotakhografiI. Dlia reiestratsiI endoteliyzalezhnoI reaktsiI sudynnogo rusla na zminy umov krovopostachannia vykorystovuvaly termografichnyy sposib. Vyznachennia rivniv azotystykh spoluk NO2 ta NO3 provodyly za standartnoiu metodykoiu z vykorystanniam reaktyvu Grissa. Riven' inkorporovanogo 137Cs v organizmi vyznachaly za dopomogoiu lichyl'nyka vyprominiuvannia liudyny Skrynner 3M vyrobnytstva Instytutu ekologiI liudyny.Rezul'taty. Dity osnovnoI grupy za chastotoiu polimorfnykh 4a/b genotypiv ta aleliv 4a i 4b gena eNOS ne vidriznia lysia vid kontroliu ta danykh literatury. U ditey osnovnoI grupy z genotypom 4a/4b u porivnianni z dit'my, iaki ma ly genotyp 4b/4b, vidmichalosia zbil'shennia tryvalosti vidnovlennia krovoobigu do vykhidnogo rivnia pislia ok liuziynoI proby; sposterigalosia znyzhennia vmistu nitrytu v syrovattsi krovi; zmenshennia integral'nykh pokaznykiv elastychnosti i roztiazhnosti legenevoI tkanyny, prokhidnosti dykhal'nykh shliakhiv; u 1,5 raza chastishe reiestruvalysia oznaky bronkhospazmu. Tsi nespryiatlyvi efekty buly

 15. Plant Type Selection for Reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine Using Fuzzy-Topsis Approach / Wybór Gatunków Roślin Do Wykorzystania W Projekcie Rekultywacji Terenów Kopalni Miedzi Sarcheshmeh Z Wykorzystaniem Metod Logiki Rozmytej Topsis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ebrahimabadi, Arash; Alavi, Iraj

  2013-09-01

  Plant species selection is a multi-criteria evaluation decision and has a strategic importance for many companies. The conventional methods for plant species selection are inadequate for dealing with the imprecise or vague nature of linguistic assessment. To overcome this difficulty, fuzzy multi-criteria decision-making methods are proposed. The aim of this study is to use the fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution (F.TOPSIS) methods for the selection of plant species in mine reclamation plan. Plant type selection and planting to protect the environment and the reclamation of the mine are some of the most important solutions. Therefore, the objective of the current research study is to choose the proper plant types for reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine using Fuzzy-topsis method. In this regard, primarily, surrounding area of Sarcheshmeh copper mine, one of the world's 10 biggest copper mine which is located near Kerman city of Iran, are surveyed, to choose the best plant type for reclamation of disturbance area. With this respect, based on reclamation plan, primary criteria were consisted of kinds of post mining land use, climate, and nature of soil. Comparison matrixes were then obtained based on experts' opinion and plant types were subsequently prioritized using the Fuzzy Topsis method. Secondary factors considered through the analysis were as follows: perspective of the region, resistance against disease and insects, strength and method of growth, availability to plant type, economic efficiency, protection of soil, storing water, and prevention of pollution. Finally, suitable plant types in the mining perimeter were prioritized as: Amygdalus scoparia, Tamarix, Pistachio Wild, Ephedra, Astragalus, Salsola, respectively. Wybór gatunków roślin jest decyzją podejmowaną w oparciu o wiele kryteriów i stanowi poważne wyzwanie strategiczne dla wielu firm. Konwencjonalne metody wyboru gatunków roślin okazują si

 16. The Effect of Temperature Glide of R407C Refrigerant on the Power of Evaporator in Air Refrigerators / WPŁYW POŚLIZGU Temperatury Czynnika CHŁODNICZEGO R407C NA Moc Parownika CHŁODZIARKI Powietrza

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nowak, Bernard; Życzkowski, Piotr

  2013-12-01

  sprężarkowej chłodziarki powietrza. Mieszaniny zeotropowe podlegają przemianom fazowym, których przebieg znacznie różni się od czynników jednorodnych. W odróżnieniu od jednorodnych czynników chłodniczych, których procesy wrzenia i skraplania odbywają się przy stałej temperaturze, dla mieszanin zeotropowych do jednoznacznego określenia temperatury początku procesu parowania niezbędna jest znajomość stopnia suchości pary. Na przykładzie czynnika chłodniczego R407Copisano metodę wyznaczania temperatury początkowej procesu parowania uwzględniającą zjawisko poślizgu temperatury. Opracowana zależność (7) powstała w oparciu o udowodniony liniowy przebieg izobar w obszarze pary mokrej (rys. 5) i określeniu na tej podstawie wielomianu opisującego ich kąt nachylenia (8). Dodatkowo przedstawiono wzory obliczeniowe temperatury (9) oraz entalpii właściwej (10) pary nasyconej suchej czynnika chłodniczego R407C. Takie podejście do problemu pozwala na wyznaczenie temperatury czynnika chłodniczego R407C na wlocie do parownika bez wymaganej znajomości stopnia suchości pary czynnika. Dotychczas stosowane uproszczone metody wyznaczania temperatury czynnika chłodniczego na wlocie do parownika powodują znaczne odstępstwa obliczonej na ich podstawie mocy parownika od jego wartości rzeczywistej. Przedstawiony przykład obliczeniowy dotyczący górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza pośredniego działania typu TS-450P pokazuje, że odchyłki względne mocy cieplnej parownika mogą przekraczać nawet ponad 20%. W przykładzie obliczeniowym porównano dwie uproszczone metody określenia temperatury parowania zeotropowego czynnika chłodniczego stosowane w obliczeniach porównawczych czynników chłodniczych z metodą zaprezentowaną w niniejszym artykule.

 17. Mathematical Model of Forecasting the Formation of Sinkhole Using Salustowicz's Theory / Model Matematyczny Prognozowania Zapadlisk Przy Wykorzystaniu Teorii Sklepienia Ciśnień Sałustowicza

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Strzałkowski, Piotr

  2015-03-01

  In area affected by old, shallow extraction in some cases sinkholes are formed, causing security issues in urbanized areas. Problem of working out deterministic forecast of this threat seems to be important and up-to-date. Mathematical model presented in this work let us predict the possibility of sinkhole formation. That prediction is essential for analyzing possibility of investments in such areas. Basing on presented work, it is also possible to determine dimensions of sinkhole. Considerations are based on known from literature Sałustowicz's theory, which is utilises Huber's solution of equation describing the stress state around elliptic void made in flat plate Początki eksploatacji górniczej na Górnym Śląsku sięgają XVIII stulecia. Dawna eksploatacja prowadzona na głębokościach nie przekraczających 80 m, do dziś generuje zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego z uwagi na możliwość wystąpienia zapadlisk. Jak to wynika z pracy (Chudek i in., 2013), obszary pod którymi prowadzono w minionych latach płytką eksploatację zajmują znaczną powierzchnię śląskich miast, które w dalszym ciągu się rozbudowują. Dlatego problem występowania zapadlisk należy w dalszym ciągu uznać za ważny i aktualny. Duża liczba zapadlisk, ze zrozumiałych względów, jest wynikiem utraty stateczności płytkich wyrobisk korytarzowych. Istniejące metody prognozowania zapadlisk pozwalają głównie określać prawdopodobieństwo wystąpienia zapadliska. Jeśli wartość prawdopodobieństwa wystąpienia zapadliska jest większa od 0, wówczas należy się liczyć z zagrożeniem bezpieczeństwa terenu i co istotniejsze ludności. Taki sposób prognozowania wystąpienia zapadlisk nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy teren objęty analizą jest rzeczywiście zagrożony. Dlatego istotnym jest stworzenie możliwości deterministycznego prognozowania tego typu deformacji. W tym kierunku zmierza propozycja autora pracy, w kt

 18. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1,..., Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba i Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013b); - analiza czynnikowa (Tumidajski, 1997; Tumidajski and Saramak, 2009); - metody wielowymiarowej wizualizacji danych. W artykule zastosowano nowoczesną metodę wizualizacji wielowymiarowych danych - metodę tzw. map odniesienia (z ang. relevance maps). Aby zastosować ww. metodę przeprowadzono doświadczenia na trzech typach węgla, pobranych z trzech kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były to węgle typu 31, 34.2 i 35, według polskiej klasyfikacji węgli. Każdą z pobranych prób poddano rozdziałowi na klasy ziarnowe a następnie każdą z klas ziarnowych rozdzielono na frakcje densymetryczne za pomocą rozdziału w roztworze chlorku cynku. Tak otrzymane klaso-frakcje przebadano chemiczne ze względu na wybrane parametry jakościowe węgla. Były to takie cechy jak: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość substancji lotnych oraz miąższość materiału. Otrzymano w ten sposób zestaw siedmiu danych dla każdej klasy ziarnowej i każdego typu węgla. Stanowił on swoisty siedmiowymiarowy zbiór, który postanowiono zobrazować za pomocą techniki wizualizacji bazującej na tzw. mapach odniesienia. W metodzie map odniesienia na płaszczyźnie służącej do wizualizacji danych zostają rozmieszczone specjalne punkty zwane punktami odniesienia, reprezentujące poszczeg

 19. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  niektórych przypadkach również wypadki śmiertelne. Przedstawiono podstawowe parametry sejsmologiczne stosowane w kraju i w świecie do oceny zagrożenia sejsmicznego. Opisano podstawowe zasady metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpnięciem, w skład której wchodzi metoda sejsmologiczna bieżącej (pomiarowej) oceny stanu zagrożenia. Od wielu lat, wraz z ciągłym rozwojem bazy aparaturowej i możliwości w zakresie cyfrowej rejestracji sejsmogramów oraz przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych wzrasta znaczenie metod sejsmicznych, które są dzisiaj powszechnie stosowane w polskich kopalniach zagrożonych tąpaniami. Ciągła obserwacja zjawisk sejsmicznych indukowanych w trakcie rozwoju procesu eksploatacji pokładów węgla umożliwiła, w oparciu o zgromadzoną bazę danych, opracowywanie nowych kryteriów zagrożenia sejsmicznego oraz zagrożenia tąpnięciem, które winny wyraźnie poprawić efektywność metody sejsmologii górniczej. W artykule przedstawiono nowe kryteria oceny stanu bieżącego zagrożenia tąpaniami zaproponowane do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, które prowadzą eksploatację systemem ścianowym. Kryteria te są oparte na wynikach ciągłej rejestracji sejsmologicznej, połączonej z bieżącą analizą zarejestrowanych wstrząsów i obliczaniem wybranych parametrów sejsmologicznych. Parametry te to położenie ognisk wstrząsów w stosunku do wyrobisk eksploatacyjnych, energia sejsmiczna wstrząsów, suma energii sejsmicznej wyzwolona na każde 5m postępu ściany eksploatacyjnej, wartość wagowanego parametru amplitudy prędkości drgań PPVW, moment sejsmiczny M0, indeks energii EI oraz parametr b rozkładu wstrząsów według relacji Gutenberga-Richtera. Wartości powyższych parametrów są określane dla każdej doby lub w przesuwających się co dobę oknach czasowych lub oknach zawierających określoną liczbę wstrząsów, a następnie porównywane, raz na dobę, z ich wartościami

 20. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  ācijas algoritma, kas pēc būtības ir tās vadības pamats, izstrāde tiek veikta, balstoties uz klasiskās matemātiskas programmēšanas metodes - dinamiskās programmēšanas metodi un vispārināto reducēto gradienta metodi. Izstrādājot programmu kodus, kas realizē autonomā režīmā strādājošas MHES optimizācijas algoritmu, nepieciešams izmantot speciālas aprēķinu procedūras, kas ir adaptīvas pret konkrētiem MHES ūdens spiediena ierobežojumiem. Algoritma aprobācija veikta uz konkrētas MHES režīma optimizācijas piemēra.

 1. Waterproof Anti-Explosive Powders for Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Buczek, Bronisław; Vogt, Elżbieta

  2014-03-01

  properties not only as a water resistant material but also from the cohesion point of view. On the base of TG, DTG or DTA and EGA curves for all investigated materials was stated that the character of the thermal decomposition of modified samples is the same as this one for raw powder, what is profitable for application of hydrophobized powders as an anti-explosive agent. W górnictwie węgla kamiennego używany jest hydrofobowy pył wapienny jako substancja stosowana w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych (Cybulski, 2004). Niestety, dotychczasowy sposób wy- twarzania takiego produktu polegający na współmieleniu kamienia wapiennego z kwasem stearynowym staje się praktycznie niemożliwy do stosowania w nowoczesnych zakładach np. kamieniołomy. Sytuacja taka jest wynikiem wprowadzania zmian technologicznych, głównie związanych z wymianą starych konstrukcji młynów na nowe urządzenia. Tym samym istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod hydrofobizacji powierzchni pyłów wapiennych. W pracy omówiono dwie nowe metody hydrofobizacji pyłu wapiennego: za pomocą par kwasu stearynowego oraz roztworu silikonowego - Sarsil® H-15. Podczas badań używano surowego pyłu wapiennego pochodzącego z Kopalni Kamienia Wapiennego w Czatkowicach. Materiał ten jest dobrym materiałem do badań gdyż istnieje możliwość porównywania właściwości materiałów hydrofobowych otrzymanych w pracy z właściwościami handlowego pyłu przeciwwybuchowego (Polska Norma, 1994), używanego w polskich kopalniach. Pierwszy sposób hydrofobizacji pyłu wapiennego, polegający na swobodnym opadaniu pyłu wapiennego w oparach kwasu stearynowego przepływających w przeciwprądzie, przeprowadzono w aparacie własnej konstrukcji (Vogt, 2008, 2011). Aparat gwarantuje dobry kontakt modyfikatora z ziarnami pyłu. Pył opadając, nie napotyka żadnych przeszkód ulegał rozproszeniu, a wprowadzony w stanie parowym kwas stearynowy może swobodnie osiadać na jego powierzchni zewn

 2. Free Surface of the Liquid-Gas Phase Separation as a Measuring Membrane of a Device for Measuring Small Hydrostatic Pressure Difference Values / Powierzchnia Swobodna Rozdziału Faz Ciecz-Gaz Jako Membrana Pomiarowa Urządzenia Do Pomiaru Małych Wartości Różnicy Ciśnienia Hydrostatycznego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Filipek, Wiktor; Broda, Krzysztof; Branny, Marian

  2015-03-01

  środek (Bear, 1988) lub rozkładu ciśnienia przy wysokich spadkach hydraulicznych (Trzaska i Broda, 1991, 2000; Trzaska i in., 2005). Zwłaszcza pomiary w zakresie tzw. dolnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego dla cieczy oraz dotyczące określenia progowego spadku hydraulicznego J0 (Bear, 1988) sprawiają wielkie trudności. Pomiary takie miałyby duże znaczenie aplikacyjne zwłaszcza przy określaniu infiltracji wody do wyrobisk górniczych, filtracji przez fundamenty budowli itp. Autorzy od kilku lat (Broda i Filipek, 2012, 2013) zajmują się opracowaniem metody oraz przyrządu pomiarowego (wnioski patentowe: P.407 380 i P.407 381) pozwalających na pomiary wartości ciśnienia (różnicy ciśnienia) hydrostatycznego poniżej 1 Pa. W tym okresie opracowali nową metodę pomiaru, skonstruowali stanowisko badawcze i przeprowadzili pomiary różnicy ciśnień hydrostatycznych z dokładnością do 0.5 Pa znacznie ograniczając zjawisko histerezy (Broda i Filipek, 2012) (wniosek patentowy: P.407 380). W oparciu o zdobyte doświadczenie prace kontynuowano opracowując metodę pomiaru i budując nowe stanowisko do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego o dużo prostszej budowie, co znacząco zwiększyło dokładność i wiarygodność pomiarów (Broda i Filipek, 2013) (wniosek patentowy: P. 407 381). W trakcie prac badawczych narodziła się nowa koncepcja metodologii pomiaru niskich wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego, która jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie stanowiska pomiarowego służącego do określenia wpływu zmiany wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego na kształt a co za tym idzie przemieszczenie powierzchni swobodnej rozdziału faz ciecz-gaz, oraz omówiono jego budowę zwracając uwagę na istotne szczegóły konstrukcyjne. Przedstawiono także sposób kalibrowania przyrządu, wykonywania i obróbki zdjęć fotograficznych w celach pomiarowych z

 3. Correction of location of boundaries in cadastre modernization process

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hanus, Paweł

  2013-06-01

  Modernization of lands and buildings register, which is run in Poland now, assumes capturing boundaries location data by various methods. They are: direct measurement preceded by determining of boundaries in the presence of parties, photogrammetric method, cartographic method, using existing maps being in analogue form. These methods not always assure accuracy. In the paper, an idea of correcting of location of boundary points which do not fulfil accuracy requirements has been presented. These corrections have been computed by assumption of invariability of parcel area revealed in register, so far. Such way of operation from one side would avoid many misunderstandings and difficulties by applying data collected in cadastre and from the other side will not disturb used procedures, which aim is to determine boundary of parcels with demanded accuracy. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, która obecnie jest przeprowadzana w Polsce, zakłada pozyskiwanie współrzędnych punktów granicznych różnymi metodami. Są to: metoda pomiaru bezposredniego, poprzedzona ustaleniem granic w terenie w obecności stron, metoda fotogrametryczna, metoda kartometryczna, wykorzystująca istniejące mapy analogowe. Metody te nie zawsze zapewniają dokładność właściwą dla szczegółów I grupy dokładnościowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy dokładność określenia położenia punktu załamania granicy nie spełnia standardów technicznych, w ewidencji gruntów i budynków zachowuje się dotychczasową powierzchnię działki. Utrzymana, zatem zostaje rozbieżność pomiędzy powierzchniami geodezyjną a ewidencyjną działki. W artykule przedstawiono koncepcje wprowadzenia poprawek do współrzędnych punktów granicznych, które nie spełniają wymogów dokładnościowych. Poprawki te obliczone zostały przy założeniu warunku niezmienności pola powierzchni działki ewidencyjnej dotychczas ujawnionego w rejestrze gruntów. Taki sposób post

 4. Ni-Al Protective Coating of Steel Electrodes in Dc Electrolysis for Hydrogen Production / Ni-Al Pārklājuma Ietekme Uz Tērauda Elektrodiem Līdzstrāvas Elektrolīzē Ūdeņraža Ražošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Aizpurietis, P.; Vanags, M.; Kleperis, J.; Bajars, G.

  2013-04-01

  Hydrogen can be a good alternative to fossil fuels under the conditions of world's crisis as an effective energy carrier derived from renewable resources. Among all the known methods of hydrogen production, water electrolysis gives the ecologically purest hydrogen, so it is of importance to maximize the efficiency of this process. The authors consider the influence of plasma sprayed Ni-Al protective coating of 316L steel anode-cathode electrodes in DC electrolysis. In a long-term (24 h) process the anode corrodes strongly, losing Cr and Ni ions which are transferred to the electrolyte, while only minor corrosion of the cathode occurs. At the same time, the composition of anode and cathode electrodes protected by Ni-Al coating changes only slightly during a prolonged electrolysis. As the voltammetry and Tafel plots evidence, the Ni-Al coating protects both the anode and cathode from the corrosion and reduces the potential of hydrogen evolution. The results obtained show that such a coating works best in the case of steel electrodes. Darbā pētīts, kā līdzstrāvas elektrolīzē tērauda 316L elektrodus (anods un katods) ietekmē ar plazmas izputināšanas metodi iegūts Ni-Al pārklājums. Tikko uznestam pārklājumam ir mikrostrukturēta virsma, kas kodināšanas laikā mainās, gan pēc reljefa, gan elementu sastāva. Veicot ilgstošu (24 stundas elektrolīzi), atrasts, ka tikai tērauda elektrods anoda lomā intensīvi korodē un zaudē hroma un niķeļa jonus, kas pāriet elektrolītā, turpretī katods mainās relatīvi maz. Pārklājums Ni-Al pēc uznešanas tiek kodināts karstā sārmā, kad tiek izšķīdināta daļa sastāvā esošo elementu (Al, Si, Cd), bet ilgstošas elektrolīzes laikā pārklājuma sastāvs mainās maz gan anodam, gan katodam. Elektrodu elektroķīmiskie raksturlielumi noteikti ar voltamperometrijas un Tāfeļa līkņu analīzes metodēm. Atrasts, ka Ni-Al pārklājums aizsargā gan anodu, gan katodu no korozijas un samazina

 5. [Sugar content in non-alcoholic beverages and dietary recemmendations for children and adolescents].

  PubMed

  Bilek, Maciej; Rybakowa, Maria

  2015-01-01

  Wprowadzenie. Wzrost podaży cukrów prostych w diecie mieszkańców krajów wysokorozwiniętych związany jest m.in. z rosnącą konsumpcją napojów bezalkoholowych, dla których udowodniono związek z epidemią otyłości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W tym kontekście wskazywane są napoje typu soft drink, słodzone najczęściej syropem glukozowo-fruktozowym, tj. napoje typu cola, tonik, ice tea, czy lemoniady. Napoje, soki i nektary owocowe w powszechnej świadomości wymieniane są jako zdrowa alternatywa napojów soft drink. Nie zwraca się jednak uwagi na fakt wysokiej zawartości cukrów prostych i sacharozy w tych produktach. Cel pracy oznaczenie zawartości cukrów prostych i sacharozy, występujących w popularnych wśród dzieci i młodzieży napojach bezalkoholowych. Materiał i metody. 80 napojów bezalkoholowych typu cola, tonik, lemoniada, ice tea, wód smakowych, soków owocowych, nektarów owocowych oraz napojów owocowych. Ocenę zawartości cukrów prostych i sacharozy prowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Wyniki. W badanych napojach bezalkoholowych występowały cukry proste (glukoza i fruktoza) oraz sacharoza. Produktem o najniższej zawartości sumy cukrów była woda smakowa o smaku cytrynowym na bazie wody mineralnej (2,72 g/100 ml). W grupie soków, nektarów i napojów owocowych stwierdzono najwyższe sumaryczne zawartości sumy cukrów spośród badanych napojów bezalkoholowych (12,94 g/100 ml dla nektaru aroniowego i 12,76 g/100ml dla soku z granatu i winogron). Wnioski. Wysoka zawartość cukrów prostych i sacharozy w badanych napojach bezalkoholowych skłania do twierdzenia, że ich producenci powinni zostać zobligowani do umieszczania na etykietach ostrzeżeń adresowanych do pacjentów cierpiących na zaburzenia gospodarki węglowodanowej, zaś w programach edukacyjnych, adresowanych do dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę, należałoby wprowadzić informacje dotycz

 6. Predictive value of time-intensity curves obtained with contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) in the follow-up of 30 patients with Crohn's disease.

  PubMed

  Giangregorio, F; Bertone, A; Fanigliulo, L; Comparato, G; Aragona, G; Marinone, M G; Sbolli, G; Tansini, P; Fornari, F

  2009-12-01

  Sommario OBIETTIVI: La CEUS è in grado di quantificare accuratamente la microvascolarizzazione della parete intestinale nel Crohn. IPOTESI: L'infiammazione della parete intestinale non è correlata con la quantità di parete vascolarizzata (studi di pattern di vascolarizzazione - SPV), ma con il grado di flusso di parete durante un periodo di tempo (studi di intensità-tempo - SIT). Obiettivo è stato capire se gli studi SPV o quelli SIT con CEUS fossero espressione dell'infiammazione vascolare della parete intestinale e fossero correlabili con l'attività clinica di malattia (T0) o nel follow-up (tre e sei mesi: T3, T6). MATERIALI E METODI: 30 Crohn (M: 12; F: 18; età media: 41,96; terapia: 8 Pts 5-ASA; 13 steroide; 7 ANTI-TNF; 2 azatioprina) sono stati seguiti per almeno sei mesi e studiati con CEUS SPV e con CEUS SIT. È stato utilizzato come mezzo di contrasto il SonoVue (BR1, Bracco) e un ecografo dedicato (TECHNOS MPX, Esaote) con software per curve di time intensity. Quattro pattern vascolari (1: tutta la parete vascolarizzata; 2: più del 50% di parete con vascolarizzazione; 3: flusso solo all'interno della sottomucosa; 4: nessun segnale). Un'analisi semiquantitativa è stata ottenuta misurando l'area sotto la curva - AUC (cut-off tra attività ed inattività = 15), l'intensità media - MI (cut off = 10). Tutti gli esami sono stati eseguiti per 150 secondi, registrati e analizzati in modo digitale. RISULTATI: T0: cDAI <150 in 22 pts; cDAI > 150 in 8; T3: 22 pts con cDAI <150, 8 con cDAI >150. A T0 sia la CEUS SPV che la SIT hanno ottenuto bassa specificità, accuratezza diagnostica e valore predittivo negativo (p = ns); la CEUS SPV ha dato a T0: 8 VP, 15 VN, 8 FP, 0 FN (sens: 100%; spec: 68,2%; acc diagn: 69,5%; VPP: 100%; VPN: 53,3%); la CEUS SIT ha conseguito a T0: 6 VP, 18 VN, 4 FP, 2 FN (sens: 75%; spec: 81,8%; acc diagn: 75%; VPP: 60%; VPN: 90%). La CEUS SPV ha raggiunto a T3: 8 VP, 12 VN, 7 FP, 3 FN (sens: 72,7%; spec: 63,2%; acc diagn: 50%; VPP

 7. Imaging detection of new HCCs in cirrhotic patients treated with different techniques: Comparison of conventional US, spiral CT, and 3-dimensional contrast-enhanced US with the Navigator technique (Nav 3D CEUS)().

  PubMed

  Giangregorio, F; Comparato, G; Marinone, M G; Di Stasi, M; Sbolli, G; Aragona, G; Tansini, P; Fornari, F

  2009-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: Il sistema “Navigator” di Esaote consente di ottenere ricostruzioni 3-D di tutto il fegato (corrette volumetricamente da un sistema di guida) mediante singola acquisizione con CEUS (mediante scansione perpendicolare all'asse lungo del fegato, per una completa acquisizione 2-D del suo asse corto) e sovrappone tali ricostruzioni 3-D con quelle ottenute con la TC. SCOPO: valutare la capacità di tale sistema di diagnosticare nuovi HCC rispetto all'US e alla TC in una popolazione di HCC su cirrosi precedentemente trattati con varie metodiche. MATERIALI E METODI: Settantadue cirrotici con pregressi HCC (M/F: 38/34; tutti HCV +vi, Child A/B: 58/14, con detection di 49 nuovi noduli (N) in 34 pazienti; 10 nuovi HCC multinodulari (NMulti); 6 riprese locali di malattia (Ri) in 4 pazienti (3 riprese singole, in un paziente tre noduli con ripresa di malattia); 47 HCC trattati efficacemente (neg) in 22 pazienti + 2 pazienti con HCC multinodulare senza segni di ripresa (neg-Multi) sono stati sottoposti a 100 esami (1 esame: 48 pazienti; 2 esami: 20 pazienti; 3 esami: 4 pazienti) dal 1 novembre 2006 al novembre 2007. La Nav 3D CEUS è stata eseguita con SonoVue (BR1; Bracco) e con l'ecografo Esaote MPX collegato a un sistema “Navigator” con software di ricostruzione 3-D dedicato. La TC spirale di controllo è stata eseguita entro 30 giorni dall'esecuzione di Nav 3D CEUS. Sono stati valutati sensibilità, specificità, accuratezza diagnostica (ODA), valore predittivo positivo (PPV) e negativo (NPV). RISULTATI: La diagnosi finale fu: 34 pazienti con 49 nuove lesioni (N), 10 con HCC multiN e 6 recidive loco-regionali in 4 pazienti; 47 noduli in 24 pazienti senza nuove lesioni durante il follow-up. Gli US hanno ottenuto: 29 N (+5 multinodularN e 3 LR), 20 falsi negativi (+5 Nmulti e 3 LR) (sensibilità: 59,2, specificità: 100%; accuratezza diagnostica: 73;6; VPP: 100; VPN: 70, 1); la TC spirale ha ottenuto: 42 N (+9 multinodularN e 7 LR), 7 falsi

 8. Intelligent, Energy Saving Power Supply and Control System of Hoisting Mine Machine with Compact and Hybrid Drive System / Inteligentne, Energooszczędne Układy Zasilania I Sterowania Górniczych Maszyn Wyciągowych Z Napędem Zintegrowanym Lub Hybrydowym

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Szymański, Zygmunt

  2015-03-01

  lub tyrystorowego) zasilacza przekształtnikowego, oraz inteligentnego obwodu sterowania zbudowanego na wielopoziomowych sterownikach mikroprocesorowych. Przedstawiono analizę możliwości zastosowania wybranych metod sztucznej inteligencji w układach sterowania, automatyki oraz diagnostyki maszyn wyciągowych. W referacie ograniczono się do analizy metod sterowania rozmytego, metod algorytmów genetycznych oraz nowoczesnych sieci neuronowych II oraz III generacji. Metody te zapewniają realizację złożonych algorytmów sterowania maszyną wyciągową z zapewnieniem energooszczędnych warunków eksploatacyjnych, monitoringu parametrów eksploatacyjnych oraz predykcyjną diagnostykę stanu technicznego maszyny wyciągowej, minimalizującą liczbę stanów awaryjnych. Przedstawiono koncepcję układu sterowania i diagnostyki maszyny bazującej na metodzie: fuzzy-logic neuro set control system (sterowanie rozmyte w sieciach neuronowych). Przedstawiono wybrane algorytmy sterowania oraz wyniki analiz komputerowych wybranych modeli matematycznych maszyny wyciągowej. Wyniki rozważań teoretycznych zostały częściowo sprawdzone w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych.

 9. Recent developments in human biomonitoring: non-invasive assessment of target tissue dose and effects of pneumotoxic metals

  PubMed Central

  Mutti, A.; Corradi, M.

  2006-01-01

  di ottenere una migliore comprensione dei meccanismi attraverso i quali i tossici inalati inducono un danno polmonare, la valutazione della dose a livello dell’organo bersaglio, in questo caso il polmone, potrebbe essere molto utile. Il condensato dell’aria espirata (CAE) è un fluido ottenuto raffreddando l’aria esalata durante la respirazione a volume corrente ed è una nuova tecnica che può fornire una valutazione della patobiologia polmonare. Il CAE è formato quasi completamente da acqua, quindi rappresenta una matrice biologica ideale per la determinazione d’elementi metallici. Dati presenti in letteratura dimostrano come nel CAE si possono dosare vari metalli tossici ed elementi di transizione, permettendo quindi di proporre questa matrice per la quantificazione della dose al bersaglio di sostanze pneumotossiche. La quantificazione della dose al bersaglio consente di avere informazioni aggiuntive rispetto a quelle ottenute con i tradizionali metodi di monitoraggio biologico in lavoratori esposti, che generalmente consentono di stimare la dose sistemica, ma non l’esposizione delle vie respiratorie ad inquinanti aerodispersi né la frazione trattenuta nel polmone, verosimilmente implicata nella patologia infiammatoria e degenerativa a livello polmonare. In questa breve rassegna sono discussi i dati ottenuti in lavoratori professionalmente esposti a metalli duri ed in fumatori con o senza bronco-pneumopatica cronica ostruttiva (BPCO), per mostrare come il CAE – oltre agli indicatori di esposizione – consente di valutare indicatori di effetto campionati direttamente dal film che riveste le vie respiratorie, fornendo quindi nuovi spunti per meglio comprendere sia gli aspetti cinetici che quelli dinamici della tossicologia dei metalli. PMID:17017350

 10. Deformations of the Protection Shelf in the "Wapno" Salt Mine, Based on Model Studies

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortas, Grzegorz; Maj, Agnieszka

  2014-12-01

  The catastrophic mine failure resulting from the inrush of water into the Wapno Salt Mine was probably caused by a fracture in the roof protection shelf. The purpose of the present study was to apply the method of the homogenization of the multi-level room-and-pillar structure in the Wapno Salt Mine for 3D+t modelling of the elastic-viscous medium to determine the distribution of stress and strain, and, on that basis, to estimate the geomechanical conditions existing in the roof shelf. This paper presents briefly the spatial development of the salt mine's structure and the results of the surveying measurements carried out during the salt mine's operation and after the mine was flooded. Those results constituted a basis for the verification of the introduced homogenization parameters, i.e. the time-dependent changes of the elasticity modulus and the susceptibility to creep at particular salt mine's levels. A simulated process demonstrated the development of positive values of principle stresses, increasing with time, and of omnidirectional tensile strains. In such conditions, the cracking of the protection shelf body could proceed, also with opening of water flow paths from the dome cap into the salt mine's workings. This paper presents a new research method, the results of its application, and the obtained distribution of stresses and strains that can be useful for the assessment of water hazard in other salt mines. Katastrofa górnicza wywołana wdarciem wody do kopalni soli w Wapnie spowodowana była prawdopodobnie pęknięciem ochronnej półki stropowej. Celem tej pracy było zastosowanie metody homogenizacji struktury komorowo-filarowej wielopoziomowej kopalni Wapno do modelowania ośrodka sprężysto-lepkiego 3D+t dla określenia rozkładu naprężeń i odkształceń oraz na tej podstawie oszacowania warunków geomechanicznych w półce stropowej. W pracy przedstawiono krótko rozwój przestrzenny struktury kopalni oraz wyniki przeprowadzonych pomiar

 11. [Are children from resort spa healthy? The overweight and obesity in children from Kudowa-Zdrój].

  PubMed

  Połubok, Joanna; Gonera, Aleksandra; Ubysz, Jakub; Wójcik, Maria; Kozicka, Marta; Barg, Ewa

  2015-12-15

  Nadwaga i otyłość jest coraz częstszym problemem również wśród dzieci i młodzieży. Cel pracy. Celem pracy jest ocena rozwoju dzieci i młodzieży z Kudowy-Zdroju oraz ocena częstości występowania nadwagi i otyłości w badanej populacji w zależności od zastosowanego wskaźnika. Materiały i metody. Grupę badaną stanowiło 545 osób w wieku 5–16 lat (śr. 10,06±2,68), uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kudowie Zdrój. Oceniono następujące parametry antropometryczne: masę i wysokość ciała, BMI, wskaźnik Queteleta, wskaźnik Rohrera, obwód talii, obwód bioder, wskaźnik talia/wysokość (WHtR). Badane parametry przedstawiono w wartościach SDS ze względu na rozpiętość wieku. Wyniki. Nadwagę lub otyłość na podstawie BMI SDS ( wartość >1,6) stwierdzono u 26,7% dzieci z klas 0–3, 22,02% dzieci z klas 4–6 oraz 22,52% gimnazjalistów. Średnie wyższe wartości BMI SDS wykazywali uczniowie klas 0–3 (śr. 0,95±2,17) w porównaniu do uczniów klas 4–6 (śr. 0,37±1,71) oraz gimnazjalistów (śr.0,65±1,61),(p=0,023). Wartości wskaźnika Rohrera SDS wskazujące na nadwagę lub otyłość stwierdzono u 22,84% dzieci, natomiast dla wskaźnika Queteleta SDS u 17,13% dzieci. Podwyższone wartości dla obwodu bioder SDS stwierdzono u 19,48% dzieci, a dla obwodu talii SDS u 17,5% dzieci. W grupie dzieci z nadwagą i otyłością u 59,4% stwierdzono podwyższone wartości obwodu talii SDS oraz u 53,4% podwyższone wartości obwodu bioder SDS. Wskaźnik WHtR był podwyższony u 8,3% dzieci, częściej u chłopców (p<0,001), odpowiednio u 3,1% dziewczynek oraz u 13,07% chłopców. Wnioski. BMI jest najczulszym wskaźnikiem określającym nadwagę i otyłość. Nadwaga i otyłość jest częstym zaburzeniem wśród dzieci z Kudowy Zdroju. Zalecana jest edukacja uczniów i ich rodzin w zakresie zdrowego stylu życia w celu zredukowania występowania nadwagi i otyłości.

 12. Safe Vibrations of Spilling Basin Explosions at "Gotvand Olya Dam" Using Artificial Neural Network

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bakhshandeh Amnieh, Hassan; Bahadori, Moein

  2014-12-01

  ów zarejestrowane przy użyciu sejsmografu 3 VIBROLOC. Maksymalna i minimalna odległość pomiędzy środkiem rozkruszanego bloku a stacją rejestrującą ustawiona została na poziomie 244 i 11 m. W celu określenia bezpiecznego poziomu drgań oraz dopuszczalnej wagi ładunku, zastosowano podejście wykorzystujące sieci neuronowe, z wykorzystaniem metody propagacji wstecznej i trzech warstw ukrytych. Błąd średniokwadratowy i współczynnik korelacji sieci wyniosły 1.95 i 0.95, co pozostaje w zgodności z danym uzyskiwanymi z obserwacji empirycznych, wskazując na poprawność i dokładność prognoz. Zakładając wysoki poziom dokładności sieci oraz wysoką dokładność w prognozowaniu poziomu drgań wywołanych przez prace strzałowe, przyjęto że najbliższa odległość od środka rozkruszanego bloku wyniesie 11 m. Uwzględniając standardowe dopuszczalne w przypadku ciężkich budowli betonowych poziomy drgań w wysokości 120 m/s, oszacowano że maksymalna dopuszczalna masa ładunku wyniesie 47.00 Kg, w przeliczeniu na jeden okres zwłoki. Wyniki badań wykorzystane być mogą w planowaniu kolejnych bezpiecznych prac strzałowych.

 13. Il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arteriosa

  PubMed Central

  Barbini, N.; Gorini, G.; Ferrucci, L.; Biggeri, A.

  2009-01-01

  RIASSUNTO Introduzione I parametri di pressione arteriosa, sistolica (PAS) o diastolica (PAD) hanno costituito I’oggetto di numerosi studi, alcuni dei quali stabiliscono un’associazione tra I’aumnto di tali parametri e la mortalità, in particolare alle età medie. I fattori di rischio di ipertensione più frequentemente studiati sono il consumo di alcol, il fumo e I’origine etnica in riferimento sia alle differenze genetiche che nella condotta alimentare, mentre i fattori di origine professionale sono stati presi in considerazione più raramente e in maniera poco approfondita, inoltre sono state riferite notevoli differenze nelle pressioni arteriose medie di individui che svolgono professioni diverse. Sembra infatti che i “colletti blu” siano più a rischio dei “colletti bianchi”. Obiettivi Il nostro scopo è valutare se determinati rischi o vincoli connessi con l’attività professionale o determinati stili di vita rappresentano un fattore di rischio per l’ipertensione arteriosa in considerazioni dell’aumentare dell’età. Elementi specifici che rendano conto di questa relazione non sono stati ancora completamente chiariti e soprattutto i dati sulla popolazione italiana sono molto limitati. Metodi La metodologia di ricerca utilizzata è stata quella dell’indagine francese ESTEV (Derriennic, Touranchet, Volkoff) - VISAT (Marquie, Janson), studio epidemiologico longitudinale su oltre 23000 lavoratori attivata in Francia nel 1990 al fine di indagare gli effetti a lungo termine delle condizioni di lavoro, riferite all’intera vita professionale, sia sull’invecchiamento sia sulla salute dei lavoratori. Analoga indagine è stata avviata in Italia, nel 2000, in 6 Regioni, prendendo in esame i lavoratori dipendenti di diversi settori produttivi appartenenti a 5 coorti di età: da 32 a 52 anni con intervallo di 5 anni. Le rilevazioni sono state effettuate dai medici del lavoro di azienda attraverso 3 questionari: 1. sulle condizioni

 14. Developed Design for Humeral Head Replacement Using 3D Surface Mapping

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Salah, H. R.

  2014-12-01

  Assessment of dimensional and geometrical data on the humeral head replacement (HHR) objects is essential for solving the relevant designing problems in the physics of reverse engineering (RE). In this work, 2D-assessment for human humerus was performed using the computed tomography (CT) technique within the RE plan, after which the 2D images of humeral objects were converted into 3D images. The conversion was successful and indicated a clear difference in the 2D and 3D estimates of sizes and geometry of the humerus. The authors have analyzed and confirmed experimentally the statistical information on the relevant anatomical objects. The results of finite-element simulation of the compressive stresses affecting the geometry of 3D surface mapping were analyzed using SolidWorks software. For developing the biomechanical design of an HHR object suitable biomaterials were selected, and different metal-based biomaterials are discussed as applied at various loads. New methodology is presented for the size estimation of humeral head - both anatomical and artificial - in 3D-shape. A detailed interpretation is given for the results of CT D-measurements. Izmēru un ģeometrisko datu novērtējums, kas attiecas uz pleca kaula galviņas nomaiņas (PKGN) objektiem, nepieciešams, lai risinātu virkni reversīvās inženierijas (RI) problēmu. Šajā darbā cilvēka pleca kaula galviņas divdimensiju novērtējums tika veikts ar datortomogrāfijas palīdzību (RI) ietvaros, un pēc tam objekta divdimensiju attēlojums tika pārveidots trīsdimensiju. Pārveidojums bija sekmīgs, parādot pleca kaula galviņas izmēru un ģeometrijas atšķirības starp 2D un 3D novērtējumiem. Autori izanalizēja un eksperimentāli apstiprināja statistisko informāciju pēc dotā veida anatomiskiem objektiem. Saspiešanas sasprindzinājumi, kuri ietekmē trīsdimensiju virsmas attēlojuma ģeometriju, tika analizēti ar gala-elementu simulācijas metodi, lietojot programmu Solid

 15. Application of methods for area calculation of geodesic polygons on Polish administrative units / Zastosowanie metod obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na przykładzie jednostek administracyjnych w Polsce

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pędzich, Paweł; Kuźma, Marta

  2012-11-01

  The paper presents methods of area calculation, which may be applied for big geodesic polygons on the ellipsoid. Proposal developed by the authors of this paper is discussed. The proposed methods are compared with other, alternative methods of area calculation of such polygons. Test calculations are performed for administrative units in Poland. The obtained results are also compared with areas of those units registered in statistical annals. Utilisation of the equal-area map projections of the ellipsoid onto a plane seems to be the best solution for the discussed task. In the case of small distances between points we may expect accurate results of calculations, since the area size is influenced by the projection reductions only, which are small in such cases. In some cases their influence on results of calculations may be neglected. Then, only re-calculation of co-ordinates from the GRS80 ellipsoid to the cartographic, equal-area projection is required. Umiejętność obliczania pól wieloboków geodezyjnych, czyli takich, których bokami są odcinki linii geodezyjnych, ma istotne znaczenie w praktyce geodezyjnej i kartograficznej. Jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez geodetów i kartografów jest obliczanie pól różnych obiektów powierzchniowych takich jak gmina, województwo, obszary użytków gruntowych itp. Jeżeli zadanie sprowadza się tylko do powierzchni kuli lub płaszczyzny to rozwiązanie jest stosunkowo łatwe. Zadanie komplikuje się, jeżeli za powierzchnię odniesienia fizycznej powierzchni Ziemi przyjmiemy elipsoidę obrotową, ponieważ nie ma ścisłych wzorów, które pozwalałyby na realizację takiego zadania; są jedynie wzory przybliżone mające zastosowanie dla niewielkich obszarów. Trudności pojawiają się szczególnie w przypadku dużych wieloboków zlokalizowanych na elipsoidzie obrotowej spłaszczonej. W artykule przedstawiono metody obliczania pól powierzchni, które mogą być stosowane dla dużych wielobok

 16. a New Generation Mining Head with Disc Tool of Complex Trajectory / GŁOWICA URABIAJĄCA Nowej Generacji Z NARZĘDZIAMI Dyskowymi O ZŁOŻONEJ Trajektorii

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gospodarczyk, Piotr; Kotwica, Krzysztof; Stopka, Grzegorz

  2013-12-01

  łowych warunkach pracy, ulegają przyspieszonemu zużyciu. Wpływa to na prędkość i koszty drążenia tych wyrobisk. W artykule przedstawiono opracowane w Katedrze MGPiT AGH Kraków nowe i innowacyjne rozwiązanie głowicy urabiającej, z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii, jako alternatywę dla standardowych organów frezujących. Opisano zalety zastosowanej metody urabiania z wykorzystaniem tzw. tylnego podcinaniaoraz zasadę budowy i pracy zaproponowanego rozwiązania przedmiotowej głowicy. Dla opracowania konstrukcji prototypowego egzemplarza tej głowicy koniecznym było określenie, na podstawie badań laboratoryjnych, założeń i wytycznych. Przedstawiono konstrukcję opracowanego specjalnego stanowiska laboratoryjnego do badania narzędzi dyskowych o złożonej trajektorii, założoną metodykę badawczą, przebieg badań oraz uzyskane wyniki. Analiza tych wyników umożliwiła określenie wyżej wymienionych założeń i wytycznych dla konstrukcji głowicy prototypowej. Na ich podstawie opracowano, we współpracy z Zakładami REMAG S.A. w Katowicach, projekt techniczny nowego rozwiązania głowicy, dostosowanej do zabudowy na ramieniu średniego kombajnu chodnikowego KR 150. Wykonany egzemplarz głowicy został poddany próbom na stanowisku badawczym na poligonie Zakładów REMAG i uzyskał pozytywne wyniki badań wstępnych.

 17. Expression of Cyclin d1 protein and CCND1 та PNKP genes in peripheral blood mononuclear cells in clean up worker of Chornobyl accident with different state of immune system.

  PubMed

  Bazyka, D A; Kubashko, A V; Ilyenko, I M; Belyaev, O A; Pleskach, O J

  2015-12-01

  Meta. Doslidyty zminy rivniv Cyclin D1+ klityn ta asotsiyovanykh geniv CCND1 ta PNKP u mononuklearakh peryfe rychnoI krovi v uchasnykiv likvidatsiI naslidkiv avariI (ULNA) na ChAES z riznym imunnym statusom v zalezhnosti vid dozy oprominennia.Materialy i metody. Proanalizovano vidnosnyy riven' Cyclin D1+ klityn u mononuklearakh peryferychnoI krovi 39 ULNA na ChAES, cholovikiv, oprominenykh u dozi u diapazoni (0,01–2,00) Gr. Imunologichnyy status obstezhenykh vyz nachavsia za rivnem CD3/19, CD4/8, CD3/HLA DR, SD3/16/56 metodom protochnoI tsytofluorymetriI ta za vmistom Ig klasiv A,M,G metodom imunofermentnogo analizu u krovi. Ekspresiia geniv CCND1 ta PNKP, iaki pov’iazani z Syclin D1, provodylos' za metodom polimeraznoI lantsiugovoI reaktsiI u real'nomu chasi. Porivniannia rezul'tativ zdiysniuva los' iz vidpovidnymy danymy, otrymanymy vid 18 zdorovykh cholovikiv, iaki ne maly kontaktu z ionizuiuchym vyp rominiuvanniam vyshche pryrodn'ogo fonu.Rezul'taty. Pokazano, shcho vidsotok Suclin D1+ klityn zbil'shuiet'sia za normu v osib, oprominenykh u dozi > 0,1 Gr, ta koreliuie z dozoiu oprominennia (rs = 0,417, p = 0,048). Vidkhylennia rivnia Cyclin D1+ klityn za mezhi kontrol'nykh zna chen' pov’iazuiet'sia zi zminamy v klitynniy ta gumoral'niy lankakh imunitetu. Zmenshennia vidsotku Cyclin D1+ klityn za mezhi kontrol'nykh znachen' v ULNA na ChAES iz dozoiu < 0,35 Gr suprovodzhuiet'sia znyzhenniam rivniv CD3+ ta pidvy shchenniam CD3 16+56+ limfotsytiv; u osib, oprominenykh u dozi > 0,35 Gr, zbil'shennia vidsotku Cyclin D1+ klityn asotsiiuiet'sia zi znyzhenniam CD3+ ta tendentsiieiu shchodo znyzhennia CD3+16+56+ limfotsytiv u poiednanni zi zbil'shen niam rivnia IgG. Zbil'shennia rivniv CD4+, CD19+, Ireg. ta IgG suprovodzhuiet'sia poiavoiu koreliatsiynykh zv’iazkiv mizh Cyclin D1+ ta CD3 16+56+ klitynamy (rs = 0,872, p = 0,049), Cyclin D1+ ta CD8+ i IgG (rs = 0,683, p = 0,042; rs = 0,809, p = 0,014), Cyclin D1+ ta CD4+ (rs = 0,602, p = 0,029), Cyclin D1+ ta CD19+ i

 18. Natural and anthropogenic phenomena affecting the historical landslide trend in the Subappennino Dauno (southern Italy)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lonigro, Teresa; Santaloia, Francesca; Polemio, Maurizio

  2014-05-01

  Protection, and also documents belonging to a research project (PS_119; Cotecchia et al. 2010). According to the landslide data collected, the landslide events resulted to be 175 in the study area. The trend analyses show that the landslide occurrence was increased with the time, despite of the rainfall and temperature data are not prone to landsliding. As a matter of fact, the trend of both the monthly rainfall and the rainfall intensity decreases, and the temperature and the wet days show a positive trend during the period of reference. The trend of the short-duration rainfall results generally to decrease. Not existing an evident relationship between climate variability and the increase of landslide occurrence, some other factors should be considered, as, for instance, the poor mechanical soil properties, the role of anthropogenic modifications and the mismanagement of risk-prone areas. In this regards, the preliminary results obtained from the data analyses of the land use and the populations could partly justify the increasing trend of landslide occurrence. More details on previous results of this research activity were recently published (Cotecchia et al., 2010; Polemio and Lonigro, 2011 and 2013; Santaloia et al., 2012). References Cotecchia F., Santaloia F., Lollino P., C. Vitone, G. Mitaritonna (2010) "Deterministic landslide hazard assessment at regional scale". Geoflorida 2010, : 3130-3139. Santaloia F, Cotecchia F, Vitone C (2012) "Applicazione dei metodi avanzati al fronte appenninico apulo-lucano: analisi di I livello. In: Cascini L. (Ed) "Criteri di zonazione della suscettibilità e della pericolosità da frane innescate da eventi estremi (piogge e sisma)"; 130-140, Padova:Composervice srl. Polemio M., Lonigro T. (2011) "Variabilità climatica e ricorrenza delle calamità idrogeologiche in Puglia". In: "Le modificazioni climatiche e i rischi naturali", Polemio M. (Ed.), CNR IRPI, Bari, pp. 13-16. Polemio M., Lonigro T. (2013) "Climate variability and landslide

 19. [Risk factors for cardiovascular disease in children with type 1 diabetes in 2000-2010 in Podlasie Province].

  PubMed

  Polkowska, Agnieszka; Głowińska-Olszewska, Barbara; Tobiaszewska, Monika; Bossowski, Artur

  2015-01-01

  Wstęp. W ostatnim dziesięcioleciu znacznie wzrosła liczba dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI). Leczenie jest ukierunkowane na uzyskanie prawidłowego rozwoju fizycznego oraz zapobieganie powikłaniom. Przyspieszony rozwój miażdżycy ma ścisły związek z wyrównaniem metabolicznym oraz tradycyjnie uznawanymi czynnikami ryzyka. Cel pracy to analiza zmiany leczenia i obrazu klinicznego cukrzycy typu 1 u dzieci w latach 2000–2010 z uwzględnieniem występowania czynników ryzyka miażdżycy. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 567 dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Porównano 251 dzieci leczonych w roku 2000 i 316 dzieci leczonych w roku 2010. Wyniki uzyskano na podstawie kart poradnianych oraz dokumentacji szpitalnej. Analizowano parametry antropometryczne, badania laboratoryjne oraz dane uzyskane za pomocą techniki ankietowej. Wyniki. W roku 2010 znacząco wzrósł odsetek dzieci leczonych za pomocą CPWI (do 60,1%) oraz zmniejszył się odsetek dzieci stosujących insuliny tradycyjne na rzecz analogów insulin. Stwierdzono wzrost wartości HbA1c z 7,4% do 8% (p < 0,001) oraz wzrost odsetka pacjentów z HbA1c > 7,5%. Wzrósł odsetek dzieci z otyłością z 5,2 do 13,7% (p=0,004) oraz statystycznie istotnie wzrósł BMI SDS. Liczba dzieci z nadciśnieniem tętniczym była porównywalna w obu grupach (17,9% vs 15,8%), podobnie jak odsetek dzieci z dyslipidemią (48,6% vs 51,3%). Leki hipotensyjne stosowano u 97,8% vs 70% dzieci z nadciśnieniem tętniczym, metforminę u 15,4% vs 14% dzieci z otyłością, natomiast leki hipolipemizujące jedynie u 3,3% vs 2,5% pacjentów z dyslipidemią. Wykazano, że obecnie dzieci częściej żyją w rodzinach obciążonych czynnikami ryzyka miażdżycy. Wnioski. W ostatnich latach nastąpiła znaczna zmiana w sposobie leczenia i obrazie klinicznym dzieci z cukrzycą typu 1. Współcześni pacjenci częściej mają nadmierną masę ciała oraz żyją w

 20. The Impact of the Estimation of the Parameters Values on the Accuracy of Predicting the Impacts of Mining Exploitation / Wpływ Oszacowania Wartości Parametrów Modelu Na Dokładność Prognozowania Wpływów Eksploatacji Górniczej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedojadło, Zygmunt; Gruszczyński, Wojciech

  2015-03-01

  , jako najistotniejsze przy ocenie stanu deformacji rury szybowej. Porównanie wyników uzyskanych różnymi metodami potwierdziły poprawność wykonanych obliczeń. Zastosowane metody pozwoliły na analizę wpływu poszczególnych parametrów modelu na dokładność prognozy. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań zawartych w artykule (Niedojadło & Gruszczyński, 2010) stąd pewne treści niezbędne dla zachowania ciągłości rozumowania zostały powtórzone.

 1. The Identification of Parameters of Theories Used for Prognoses of POST Mining Deformations by Means of Present Software / Identyfikacja WARTOŚCI PARAMETRÓW Teorii Prognozowania WPŁYWÓW Przy Wykorzystaniu WSPÓŁCZESNYCH NARZĘDZI Informatycznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ścigała, Roman

  2013-12-01

  geometrii wyrobisk eksploatacyjnych. Procedury obliczeniowe wszystkich programów w systemie oparte są na idei dyskretyzacji pola eksploatacyjnego w kierunku postępu frontu eksploatacyjnego - rys. 2. Pola elementarne mają kształt prostokąta. Identyfikacja wartości parametrów została zrealizowana w oparciu o zadanie optymalizacyjne wykorzystujące funkcję celu wynikłą z metody najmniejszych kwadratów, zgodnie z zależnością (1). Do poszukiwania minimum funkcji celu wykorzystano bezgradientową metodę Hooke'a-Jeevesa. Opracowane oprogramowanie pozwala na wyznaczanie kompletu parametrów, lub też dla dowolnego ich podzbioru, przy założeniu, że pozostałe parametry mają określoną, stałą wartość w procesie identyfikacji (rys. 4). W trakcie optymalizacji można nałożyć ograniczenia na przedział wyznaczanych wartości parametrów - rys. 5. W programie BK_CTX, służącym do identyfikacji wartości parametru c, odpowiedzialnego za opis nieustalonej fazy deformacji, zaimplementowano trzy metody wyznaczania jego wartości: 1. Na podstawie pojedynczych profili nieustalonych niecek obniżeniowych, uzyskanych w kolejnych cyklach pomiarowych (czyli w przestrzeni współrzędnych geometrycznych {x,y}, dla ustalonego czasu pomiaru t). W ten sposób dla każdego cyklu pomiarowego otrzymuje się odrębną wartość parametru c. 2. Na podstawie osiadania w czasie pojedynczych punktów obserwacyjnych (czyli w kierunku współrzędnej czasowej {t}, dla ustalonych współrzędnych geometrycznych punktu: (x,y)). W ten sposób dla każdego punktu obserwacyjnego otrzymuje się odrębną wartość parametru c. 3. Według zaproponowanej przez autora metodyki, opartej na jednoczesnym wyznaczaniu wartości parametru c z wszystkich punktów i cykli obserwacyjnych (czyli w przestrzeni współrzędnych {x,y,t}). Przy wykorzystaniu tej metodyki, otrzymuje się jedną wartość parametru c. To rozwiązanie, z punktu widzenia wykonywanej w dalszym etapie prognozy, daje

 2. Magnetic and ground penetrating radar surveys for the research of Medieval settlements in the inland of the Marche Region (Italy)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bavusi, M.; Giocoli, A.; Balasco, M.; Favulli, G.; Moscatelli, U.; Minguzzi, S.; Gnesi, D.; Virgili, S.

  2009-04-01

  a complex processing routine was carried out in order to get both data volumes and time slices, more easily comparable with magnetic maps. Magnetic data processing included spike removal and destripe. Finally, the results revealed the presence of several target of archaeological interest and, where two methods were carried out, the results are consistent. M. Bavusi , A. Giocoli, e. Rizzo, v. Lapenna (2008). Geophysical characterisation of Carlo' s V Castle (Crotone, Italy). Journal of Applied Geophysics. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2008.09.002. Basile V., Carrozzo M.T., Negri S., Nuzzo L., Quarta T., Villani A.V., (2000). A ground-penetrating radar survey for archaeological investigations in an urban area - Lecce, Italy. Journal of Applied Geophysics, 44, 15-32. Chianese D., D'Emilio M., Di Salvia S., Lapenna V., Ragosta M., Rizzo E. (2004). Magnetic Mapping, Ground Penetrating Radar Surveys and Magnetic Susceptibility Measurements for the Study of the Archaeological Site of Serra di Vaglio (Southern Italy). Journal of Archaeological Science, 31, 633-643. De Domenico D., Giannino F., Marino A., Nuzzo L., Rizzo E., (2001). Indagini elettriche e radar: integrazione dei metodi nello studio dei resti sepolti del monastero normanno in s. Marco D'Alunzio (Messina). Atti del 21° Convegno Nazionale del GNGTS, 351-353. GalloD., Ciminale M., Beckerb H. and Masini N. (2008). Remote sensing techniques for reconstructing a vast Neolithic settlement in Southern Italy. Journal of Archaeological Science, DOI:10.1016/j.jas.2008.07.002. Nuzzo L., Leucci, G . Negri S., Carrozzo M. T. and Quarta T., (2002). Application of 3D visualization techniques in the analysis of GPR data for archaeology. Annals of Geophysics, 45 (2), 321-337. Sambuelli L., Socco L.V., Brecciaroli L., (1999). Acquisition and processing of electric, magnetic and GPR data on a Roman site(Victimulae, Salussola, Biella), Journal of Applied Geophysics, 41, 189-204

 3. Simulation-Assisted Evaluation of Grinding Circuit Flowsheet Design Alternatives: Aghdarreh Gold Ore Processing Plant / Ocena Alternatywnych Schematów Technologicznych Procesu Rozdrabniania W Zakładach Przeróbki Rud Złota W Aghdarreh, Z Wykorzystaniem Metod Symulacji

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Farzanegan, A.; Ghalaei, A. Ebtedaei

  2015-03-01

  modification. Surowy urobek z kopalni rud złota Aghdarreh musi najpierw zostać poddany rozdrobnieniu, aby zapewnić efektywniejsze uwalnianie cząsteczek złota. W chwili obecnej obiegi rozdrabniania obejmują kruszenie jednostopniowe z wykorzystaniem kruszarek szczękowych oraz kruszenie jednostopniowe z użyciem kruszarek półautomatycznych w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Odzysk złota odbywa się przy zastosowaniu procesu ługowania, z zastosowaniem metody cyjankowej w szeregu mieszalników. W pracy tej przeprowadzono optymalizację procesu rozdrabniania rud w zakładach przeróbczych Aghdarreh prowadzonego w celu zmniejszenia rozmiarów uzyskiwanych cząsteczek złota (Ps0) z 70 μm do ok. 40 μm poprzez zapewnienie ciągłości procesu, z wykorzystaniem metod modelowania i symulacji. Na podstawie dwóch zestawów próbek z ciągu technologicznego rozdrabniania, rozkłady wielkości cząstek zostały statystycznie zrównoważone z wykorzystaniem oprogramowania NorBal. Pierwszy i drugi zbiór danych otrzymanych na podstawie dwóch zestawów próbek wykorzystany został do kalibracji i walidacji modeli, przed przystąpieniem do właściwych badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania MODSIM. Symulacje komputerowe przeprowadzono w celu oceny wydajności dwóch proponowanych ciągów technologicznych. Pierwszy ciąg obejmuje istniejące kruszarki półautomatyczne i nowo proponowaną kruszarkę kulową pracującą w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Drugi rozważany ciąg stanowi istniejąca kruszarka półautomatyczna, następnie proponowana kruszarka kulowa pracująca w obiegu zamkniętym z istniejącym hydrocyklonem. We wszystkich symulacjach bazowano na modelach SAGT, CYCL i MILL do symulacji pracy kruszarek półautomatycznych, pakietu hydrocyklonu oraz pojedynczych kruszarek. Modele SAGT i MILL oparte są na modelu zrównoważonej populacji w procesie rozdrabniania. Model CYCL opiera się na empirycznym modelu klasyfikacji Plitta

 4. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  poważne straty finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 5. Atmospheric Circulation Influence on the Winter Thermal Conditions in Poland in 2021-2050 Based on the RACMO2 Model

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jędruszkiewicz, Joanna; Piotrowski, Piotr

  2012-01-01

  ą oparte są m.in. o prognozy występowania krótszych zim oraz cieńszej i krócej zalegającej pokrywie śnieżnej wpływającej w znacznym stopniu na albedo i ilość ciepła zatrzymywanego przez grunt. Jedną z ważniejszych przyczyn zmienności temperatury powietrza jest cyrkulacja powietrza. Pomimo licznych badań dotyczących powiązań cyrkulacyjno-termicznych w XX wieku prowadzonych przez polskich badaczy, brakuje opracowań dotyczących wpływu cyrkulacji atmosferycznej na prognozowane zmiany temperatury w XXI wieku. Celem opracowania jest zbadanie tych relacji dla zimy z okresu 2021-2050 w porównaniu z obserwacjami z lat 1971-2000. W pracy posłużono się danymi średniej dobowej temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza z regionalnego modelu RACMO2 opracowanego w ramach projektu ENSEMBLES. Symulowane wartości temperatury z modelu zostały poddane korekcji za pomocą metody kwantylowej. Wyniki modelu jednoznacznie wskazują na wzrost cyrkulacji cyklonalnej o ponad 18% miedzy latami 2021-2050 a 1971-2000. Szczególnie wysoki wzrost częstości cyrkulacji cyklonalnej oczekiwany jest z kierunków południowozachodniego i zachodniego o 7 i 8%. Z drugiej strony prognozowany jest wyraźny spadek częstości występowania cyrkulacji antycyklonalnej z kierunków zachodniego i północnozachodniego o ok. 9 i 5%. Największy wzrost temperatury powinien towarzyszyć występowaniu cyrkulacji SEc od 2 na wschodzie do 4°C na zachodzie kraju. Istotne ochłodzenie prognozowane jest z kierunku NW podczas cyrkulacji cyklonalnej miejscami nawet poniżej 1°C w zachodniej i południowej Polsce. W omawianym 30-leciu prawdopodobnie coraz rzadziej będzie występować sytuacja blokadowa, natomiast coraz częsciej pozytywna faza NAO.

 6. Reduction of Electric Breakdown Voltage in LC Switching Shutters / Elektriskās Caursites Sprieguma Samazināšana Šķidro Kristālu Šūnās

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mozolevskis, G.; Ozols, A.; Nitiss, E.; Linina, E.; Tokmakov, A.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  ātes dēļ ir liela varbūtība šķidro kristālu (LC) šūnā novērot elektrisko caursiti, kuras laikā LC šūna tiek sabojāta. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šāda tipa ekrāni pagaidām vēl nav komerciāli plaši pieejami. Šajā darbā mēs skaidrojam rezultātus, kas iegūti, veicot LC šūnu caursites pētījumus. Elektrisko caursiti LC šūnā novēro brīdī, kad strāva tajā pārsniedz noteiktu sliekšņa vērtību. Strāvas stipruma sliekšņa vērtību nosaka šķidrā kristāla īpatnējā vadītspējā, kā arī punktu defekti LC šūnā, piemēram, putekļi, elektrodu raupjums, caurumi u.c. Strāvas stipruma ierobežošanai šūnā šajā darbā tika izmantotas dažādas metodes - buferslāņu iekļaušana, elektroda izlīdzinošā slāņa iekļaušana, kā arī elektroda sadalīšana ar lāzera ablācijas metodi. Tiek demonstrēts, ka elektrisko lauku, pie kura novēro caursiti šūnās, ir iespējams būtiski palielināt, šūnā iekļaujot elektriskos izolējošus buferslāņus un sadalot elektrodu.

 7. Investigating the links of internal and external reliability with the system conditionality in Gauss-Markov models with uncorrelated observations

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Prószyński, Witold

  2013-12-01

  przy użyciu rozkładu macierzy ze względu na wartości szczególne (SVD) wskazują wyraźnie, że te dwa badane pojęcia są wzajemnie niezależne. Przedstawione są metody konstruowania dla danej macierzy projektu macierzy równoważnych pod względem niezawodności wewnętrznej oraz macierzy równoważnych pod względem uwarunkowania. Aby umożliwić analizę uwarunkowania modeli GM stanowiących w ogólności układy sprzeczne, wyprowadzono pseudo-wskaźnik zastępujący wskaźnik uwarunkowania układu powszechnie stosowany w numerycznej algebrze liniowej. Także na podstawie rozkładu SVD zaproponowano wzór określający niezawodność zewnętrzną bazujący na 2-giej normie wektora zniekształceń parametrów indukowanych przez minimalny wykrywalny błąd w danej obserwacji. Dla układów z jednakowymi niezerowymi wartościami szczególnymi wzór ten może być wyrażony poprzez wskaźnik niezawodności wewnętrznej oraz pseudo-wskaźnik uwarunkowania. Z tymi miarami występującymi w postaci jawnej, wzór ukazuje, chociaż jedynie dla powyższych specyficznych układów, charakter wpływu niezawodności wewnętrznej i uwarunkowania modelu na jego niezawodność zewnętrzną. Dowody uzupełniających własności dotyczących pseudo-wskaźnika uwarunkowania oraz 2-giej normy wektora zniekształceń parametrów w układach z minimalnymi ograniczeniami, zamieszczone są w Dodatkach. Teoria ilustrowana jest na przykładach numerycznych.

 8. Geographical epidemiology of antibacterials in the preschool age

  PubMed Central

  2012-01-01

  activities. Moreover, the competent authorities should increasing their efforts to limit unnecessary prescriptions and increase appropriateness of prescribing. Riassunto Introduzione Le mappe tematiche consentono una più rapida ed immediata lettura delle differenze geografiche nella distribuzione di dati riferiti ad un territorio specifico. Lo scopo dello studio è mostrare, per la prima volta, l’applicazione di alcuni strumenti statistici e cartografici, nell’analisi dell’uso dei farmaci nella popolazione pediatrica di una regione italiana e valutare le differenze intra-regionali. Metodi Per valutare il tipo di distribuzione geografica delle prescrizioni, sono stati calcolati i tassi di prevalenza standardizzati (punteggi-z) a livello di ASL, Distretti Sanitari e Comuni. Per valutare la correlazione con le ospedalizzazioni è stato usato il coefficiente di correlazione di Pearson; per valutare l’esistenza di autocorrelazione spaziale è stato usato l’indice I di Moran. Tramite l’uso della statistica G di Getis-Ord sono stati identificati cluster di aree ad alto e basso livello di prevalenza. Infine con un modello di regressione logistica è stata stimata la probabilità di ricevere almeno una prescrizione nel corso dell’anno per tutti i pazienti inclusi nello studio. Risultati Con l’uso delle mappe è possibile vedere che le prescrizioni non sono correlate con lo stato di salute della popolazione, ma sono correlate con l’attitudine prescrittiva del pediatra. Questo è confermato anche dal modello di regressione logistica costruito per stimare la probabilità di ricevere almeno una prescrizione considerando come variabili indipendenti l’età, il sesso, la prevalenza di ricoveri nel distretto di residenza, l’attitudine prescrittiva del pediatra, la classe di età del pediatra e la durata della convenzione del pediatra con l’Azienda Sanitaria Locale (ASL). Conclusioni Gli interventi primari per razionalizzare l’uso degli antibiotici in et

 9. Calibrazioni a terra e prestazioni in volo di spettrometri ad immagine nel visibile e nel vicino infrarosso per l'esplorazione planetaria

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Filacchione, Gianrico

  2006-10-01

  progettuale e realizzativa dei parametri e de lle prestazioni strumentali; in generale infatti non solo sarà necessario mantenere le dimensioni, il peso, i consumi elettrici ed il data-volume entro i requisiti disponibili del satellite ma anche ottimizzare i disegni ottici, meccanici ed elettronici al fine di ottenere le massime prestazioni possibili in funzione della natura del target osservato e dei parametri orbitali della missione. Questa tesi descrive i metodi utilizzati per caratterizzare il funzionamento di spettrometri ad immagine per l’esplorazione planetaria. L’attività svolta ha riguardato sia la misura in laboratorio dei parametri strumentali fondamentali sia l’analisi dei dati in volo su cui verificarne ed eventualmente correggerne la risposta. Il funzionamento degli strumenti e la metodologia di calibrazione vengono descritti nelle due parti principali e nelle appendici di questa tesi per gli esperimenti Cassini-VIMS-V e Rosetta-VIRTIS-M. La prima parte è dedicata all’esperimento VIMS-V sul satellite Cassini, il cui disegno ottico, originariamente proposto da Francis Reininger, verrà successivamente riutilizzato e perfezionato su VIRTIS-M (Reininger et al., 1994; Miller et al., 1996). Il capitolo 1 contiene una descrizione dei parametri ottici, strutturali, termici ed elettronici di VIMS-V mettendone in risalto gli aspetti più innovativi del progetto. Vengono inoltre descritti la collocazione dell’esperimento sul satellite Cassini, il coallineamento con gli altri strumenti di remote sensing, i possibili modi operativi ed il formato dei dati scientifici. Il capitolo 2 riguarda il processo di calibrazione ed analisi dei dati in volo di VIMS-V. La procedura eseguita per calibrare radiometricamente lo strumento utilizzando i dati della superficie della Luna e per stimare il flat-field mediante i dati dell’atmosfera di Venere viene dettagliatamente descritta assieme agli algoritmi utilizzati per la rimozione di diversi effetti strumentali (read

 10. Stability Assessment of the High Safety Pillars in Slovenian Natural Stone Mines / Ocena Stabilności Wysokich Filarów Bezpieczeństwa W Kopalniach Kamieni Naturalnych W Słowenii

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortnik, Jože

  2015-03-01

  (wapień), w 2008 kamieniołom Lipica I (wapień), w roku 2009 wapień pozyskiwać także zaczęto z kamieniołomu w Dolinie. Działo się to głównie z uwagi na strukturę geologiczną w tych miejscach, warunki geologiczne kamieniołomów, potencjalnie grube warstwy nadkładu w przypadku rozszerzania działalności w części odkrywkowej kamieniołomu, a także rosnący popyt na te surowce (kamień naturalny). Podziemne wydobycie kamieni naturalnych we wszystkich tych lokalizacjach odbywa się za pomocą zmodyfikowanej metody filarowo- komorowej, dostosowanej do uwarunkowań poszczególnych lokalizacji, z wykorzystaniem układu mniej lub bardziej regularnie rozmieszczonych filarów zabezpieczających. Ponieważ podziemne wydobycie naturalnych bloków skalnych odbywa się stosunkowo płytko pod powierzchnią, (na głębokościach rzędu 10-40 m), to wartości pierwotnego naprężenia pionowego są stosunkowo niewielkie (poniżej 1.0 MPa). Wskutek tego powstaje poważne ryzyko odrywania się od stropu bloków skalnych w kształcie klinów, zwłaszcza w dużych, otwartych komorach podziemnych. W latach ubiegłych instalowano układy monitorujące stan naprężeń i odkształceń, wykorzystywane przy planowaniu wymiarów (szerokości i wysokości) dużych, otwartych, przestrzennych komór podziemnych oraz wymiarów filarów zabezpieczających, a także układy zapewniające stałą kontrolę i wykrywanie niestabilności w obrębie stropu oraz w ścianach bocznych komór. Niniejsza praca zawiera przegląd metod i urządzeń wykorzystywanych do optymalizacji i bezpieczeństwa monitorowania stanu filarów zabezpieczających w podziemnych kopalniach kamieni naturalnych w Słowenii.

 11. Analytical Method of Designing and Selecting Take-Up Systems for Mining Belt Conveyors / Analityczna Metoda Projektowania i Doboru UKŁADÓW Napinania Dla GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kulinowski, Piotr

  2013-12-01

  This article presents a method developed to design and select tensioning systems which makes use of standard calculations. It describes procedures for selecting and analysing the operation of devices tensioning the belt, which procedures are based on the static characteristics of these devices, and a proposal for introducing a substitute belt elasticity modulus that would make the calculations of the tensioning stroke length account for the value of the initial force tensioning the belt and for its sag between sets of idlers. Static characteristics of tensioning systems have been used to describe their operation and present the advantages and disadvantages of individual design solutions W artykule przedstawiono opracowaną metodę projektowania i doboru układów napinania taśmy wykorzystującą stosowane standardowe procedury obliczeniowe uzupełnione o zależności analityczne uwzględniające zwis taśmy między zestawami krążnikowymi i charakterystyki statyczne urządzeń napinających taśmę. W pierwszej części publikacji opisano analityczną metodę doboru układu napinania taśmy bazującą na wynikach obliczeń sił w taśmie i szacunkowych kalkulacjach drogi napinania taśmy stosowanych obecnie w standardowych procedurach obliczeniowych (Golka i in., 2007; Gładysiewicz, 2003; Żur i Hardygóra, 1996). Następnie przedstawiono propozycję uzupełnienia stosowanej metody analitycznej o wprowadzenie diagramu drogi napinania i uwzględnienie zastępczego modułu sprężystości taśmy (Kulinowski, 2012). W obliczeniach standardowych przyjmuje się, że długość odcinka taśmy pomiędzy zestawami krążnikowymi jest równa ich rozstawowi. W rzeczywistych warunkach może się zdarzyć, że na niektórych odcinkach złożonego profilu trasy przenośnika wartość zwisu taśmy przekracza wartości dopuszczalne, wtedy długość taśmy między zestawami krążnikowymi jest znacząco większa od rozstawu zestawów. W takich przypadkach wartość modułu spr

 12. Potentials of mathematical modeling and use of GIS in catchment management and the benefits for the Water Framework Directive fulfilling

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dostal, T.; Krasa, J.

  2009-04-01

  . VUV TGM, Czech Journal for Soil and Water Management, 1: p. 1-21 • Dostal, T. et. al., 2007. Metody a zpusoby predikce povrchoveho odtoku, eroznich a transportnich procesu v krajine (The methods of surface runoff, erosion and transport processes in a landscape prediction), annual research report from COST634 action, CTU Prague (in Czech) • Van Rompaey A. et al., 2000. The impact of land use policy on the soil erosion risk: a case study of central Belgium, Agriculture, Ecosystems and Environment, pp1 - 12 • Vrana et al., 2004. The map of rainfall-runoff conditions for Central Bohemia region (in Czech), CTU Prague, • Wischmeier,W.H., Smith, D.D., 1978. Predicting Rainfall Erosion Losses - a guide for conservation planning. Agricultural Handbook 537. US Department of Agriculture

 13. Binary Linear Programming in the Management of Mine Receivables / Binarne Programowanie Liniowe W Zarządzaniu Należnościami Kopalni

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Trzaskuś-Żak, Beata; Żak, Andrzej

  2013-09-01

  : Nt ji - wartość należności terminowych odbiorcy j w i-tym miesiącu analizowanego okresu, Nn ji - wysokość należności nieterminowych odbiorcy j w i-tym miesiącu okresu, q - założony, minimalny odsetek ściągalności należności terminowych, Ni - sumaryczna wartość wszystkich należności w miesiącu i, m - liczba miesięcy w analizowanym okresie. Ogólny model posłużył do jego aplikacji na przykładzie danych funkcjonującej kopalni „X". Ponadto rozważania te rozszerzono przedstawiając binarny model programowania liniowego, w którym funkcja celu powinna minimalizować oczekiwaną wartość kosztów rabatów, czyli: gdzie pj oznacza prawdopodobieństwo skorzystania z rabatu przez odbiorcę j. W artykule zostały sformułowane dwa modele matematyczne. Pierwszy z nich to model deterministyczny, który może być stosowany w warunkach pewności, zaś drugi uwzględnia ryzyko nieskorzystania z rabatów przez odbiorców. W artykule przeprowadzono również pewne losowe eksperymenty za pomocą metody Monte Carlo.

 14. Influence of forest management on the changes of organic soil properties in border part of Kragle Mokradlo Peatland (Stolowe Mountains National Park, Poland)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bogacz, A.; Roszkowicz, M.

  2009-04-01

  . CONCLUSIONS Shallow organic soils occupy the ombrotrophic sites of a border part of Kragle Mokradlo Peatland. The variety of organic soil throphism in the object resulted from the placement on the base sandstone, partial mixing of soil horizons as well as from muddy and fluvial processes. Peat horizons present in the studied profiles were generally classified as hemic and sapric, sometimes as fibric. Soil horizons exhibited differed thickness and ash content. Forest management strongly changed the properties of organic soil. REFERENCES Bogacz, A. (2000). Physical properties of organic soil in Stolowe Mountains National Park (Poland). Suo 51,3; pp.105-113. Gee, G.W. and Bauder, J.W. (1986). Particle-size analysis. In: Klute, A.(ed.) Methods of Soil Analysis Part I. Agronomy series No. 9. Am. Soc. Agronomy Soil Sci. Am, Inc., Publ., Madison, WI.pp. 383-411. Horawski, M. (1987). Torfoznawstwo dla meliorantow. Pojecia podstawowe.[Peat science for melioration. Basic definitions.]. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. pp.37-39.[In Polish]. Lubliner - Mianowska, K. (1951). Wskazowki do badania torfu. Metody geobotaniczne, polowe i laboratoryjne [Hints to peat research. In: Geobotanical, field and laboratory methods] Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Katowice.pp.58-60. [In Polish]. Lynn, W.C., Mc Kinzie, W.E., Grossman, R.B. (1974). Field Laboratory Test for characterization of Histosols. In: Histosols, their characteristics, classification and use. pp. 11-20. Oznaczanie gatunku, rodzaju i typu torfu. (1977). [Peat and peat varies. Determination of classes, sort and types of peat]. Polish standard PN-76/G-02501, [Polish Normalization Commitee]. pp.1-11.[In Polish]. Word Reference Base for Soil Resources. 1998. Word Soil Resources Report, 84. FAO-ISRIC-ISSS, Rome, pp.1-88. Zawadzki, S. (1970). Relationship between the content of organic matter and physical properties of hydrogenic soils. Polish Journal of Soil Science Vol.III, 1; pp.3-9.

 15. Development of Load Exerted on the Lining of the Shaft After its Liquidation / Kształtowanie Się Obciążeń Obudowy Szybu Po Jego Likwidacji

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Konior, Janusz

  2015-03-01

  This article applies to forecasting of the shaft stability after its liquidation on the basis of the probable, current load of its lining. The stability of the shaft after its liquidation is affected by many factors: that have occurred in the past, during its operation, e.g.: the degree of technical wear and liquidation method, that presently exist such as: changes in the parameters of backfill and the level of shaft backfilling, or may occur in the future: changes of hydrogeological conditions, the influences of present mining extraction, the effect of vibrations, etc. The variability of these conditions over time may consequently lead to arising of discontinuous deformations in the area surrounding the shaft and, as an consequence, to construction disaster. Likwidacja szybu górniczego w sposób trwały poprzez wypełnienie go za pomocą materiałów sypkich winna zapewniać jego stateczność w okresie czasu mierzonym setkami lat, szczególnie w obszarach nie w pełni wykorzystanego złoża. Bowiem te szyby mogą być w przyszłości wykorzystane przy przywracaniu do dalszej eksploatacji przedmiotowego złoża. W sytuacji koniunktury na węgiel czy inne surowce mineralne stateczność szybów zlokalizowanych w terenie zurbanizowanym ma także zapobiec katastrofom budowlanym. Autorowi niniejszego artykułu znane są przypadki świadczące o braku kontroli zachowania się podsadzki w zlikwidowanym szybie oraz projektowaniu i realizacji nowych obiektów w strefie ochronnej wyznaczonej wokół zlikwidowanego szybu. W pracy w oparciu o założenia metody Janssena dla schematu obliczeniowego (Rys. 1) przedstawiono wyprowadzenie wzorów na wielkość pionowego i poziomego obciążenia działającego wewnątrz zlikwidowanego szybu. Z analizy wzorów (10) i (11) jednoznacznie wynika, że wielkości te wraz ze zmianą głębokości dążą do maksimum określonego asymptotami Application of Multidimensional Data Visualization by Means of Self-Organizing Kohonen Maps to Evaluate Classification Possibilities of Various Coal Types / Zastosowanie Wizualizacji Wielowymiarowych Danych Za Pomocą Sieci Kohonena Do Oceny Możliwości Klasyfikacji Różnych Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jamróz, Dariusz; Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  Multidimensional data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analysed objects. In the case of grained materials e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. To achieve this purpose, the method of Kohonen maps was applied by means of which three types of coal - 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated. It was stated that the applied methodology allows to identify certain coal types efficiently and can be used as a qualitative criterion for grained materials. Metody wizualizacji wielowymiarowych danych są nowoczesnym narzędziem umożliwającym klasyfikację analizowanych obiektów, którymi mogą być różnego typu dane opisujące wybrane zjawisko lub materiał. W przypadku materiałów uziarnionych, jakim jest np. węgiel, wiele cech ma wpływ na jakość materiału, tj. np. gęstość, wielkość ziaren, ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki itp. Na potrzeby artykułu przeprowadzono rozdział węgli z trzech wybranych kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Każda z tych kopalni pracuje na innego typu węglu. W tym przypadku były to węgle o typach 31, 34.2 oraz 35 (według polskiej klasyfikacji typów węgla). Najpierw, materiał został podzielony na klasy ziarnowe a następnie za pomocą rozdziale w cieczy ciężkiej (roztwór chlorku cynku) na frakcje gęstościowe. Dla tak przygotowanego materiału przeprowadzono następnie analizy chemiczne mające na celu określenie takich parametrów, jak zawartość siarki, zawartość popiołu, zawartość części lotnych, ciepło spalania oraz wilgotność analityczną. W ten sposób, dla każdej klaso-frakcji uzyskano bogate charakterystyki badanego

 16. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  ży styczno-obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: • możliwość porównywania jakości wykonania noży, • możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, • możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, • parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: • pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, • badania parametrów materiałowych korpusu noża, • badania parametrów materiałowych ostrza, • pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, • pomiar twardości ostrza, • określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: • pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych,

 17. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone r

 18. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  ): • praca w systemie ścianowym, • zastosowanie frezowania jako metody skrawania, • rozdzielenie procesu frezowania od procesu ładowania, • zastosowanie pełnej automatyzacja pracy, • zastosowanie cięgnowego systemu posuwu, • możliwość rozpoczynania nowego skrawu bez konieczności zawrębiania, • gabaryty dostosowane do pracy w ścianach o wysokości od 1.0 m do 1.6 m, praca systemem dwukierunkowym. Fig. 2 przedstawia koncepcję kombajnu jednoorganowego. Kombajn ten składa się z kadłuba 2, jednego zamocowanego centralnie organu urabiającego 1 oraz dwóch rozkładanych ładowarek odkładniowych 3 i 4. Ładowarka 3 znajduje się w pozycji czynnej, natomiast ładowarka 4 w biernej. Kombajn jest ciągnięty po rynnach przenośnika 5 za pomocą łańcucha 6. Łańcuch 7 jest gałęzią bierną dla przedstawionego zwrotu prędkości. Podane, orientacyjne wymiary wynikają z analizy dotychczasowych rozwiązań kombajnów, głowic strugowych oraz założonego zakresu wysokości wyrobiska ścianowego (Krauze, 2006; Bołoz, 2012). Dla zaproponowanego rozwiązania przyjęto szereg koniecznych wielkości i przeprowadzono analizę możliwego do uzyskania wydobycia dobowego. Zestawione tabelarycznie wyniki umożliwiają określenie wydobycia dobowego możliwego do uzyskania przy określonych wartościach parametrów geometrycznych ściany, kinematycznych kombajnu oraz organizacyjnych pracy ściany. Dla założonych parametrów można stwierdzić, że minimalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 4032 Mg/d uzyskano dla L = 180 m, tp = 11 min, H = 1.0 m oraz T = 12 h/d. Maksymalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 11 612 Mg/d uzyskać można dla L = 300 m, tp = 0 min, H = 1.6 m oraz T = 18 h/d. Na wydobycie dobowe największy wpływ ma dobowy czas pracy ściany a następnie czas przekładki (Bołoz, 2012). Średnica organu dla takiego kombajnu dobierana jest do grubości pokładu. W przedmiotowym rozwiązaniu przyjęto organ o konstrukcji przestrzennej (belki no

 19. Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas - An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum / Geotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych - przykład adaptacji KWK "KATOWICE" na nowe muzeum śląskie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cała, Marek; Ostręga, Anna

  2013-06-01

  południowej części terenu dawnej Kopalni "Katowice", na którym znajdują się zabytkowe obiekty przeznaczone do odrestaurowania i adaptacji dla nowych funkcji. Są to: - budynek maszyny wyciągowej Szybu "Warszawa" (MS-8), adaptowany dla celów gastronomicznych, - magazyn odzieżowy (MS-15), adaptowany dla celów wystawienniczych-Centrum Scenografii Polskiej, - wieża wyciągowa Szybu "Warszawa" (MS-79), adaptowana dla funkcji widokowych. Pozostała część terenu dawnej KWK "Katowice" wraz zabytkowymi obiektami, w miarę możliwości finansowych włączana będzie w kompleks Muzeum Śląskiego. Oparcie koncepcji na idei minimalnej ingerencji w urbanistyczny układ zabytkowej kopalni, a jednocześnie potrzeba zapewnienia odpowiednich przestrzeni wystawienniczych, administracyjnych i miejsc postojowych znalazły odzwierciedlenie w zastosowaniu następujących rozwiązań: - adaptacji historycznych obiektów dla funkcji wystawienniczych, gastronomicznych i widokowych; - ulokowania nowobudowanych obiektów pod powierzchnią terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów. W związku z powyższym koniecznym było wykonanie prac wzmacniających posadowienie historycznych budynków oraz geotechnicznych zabezpieczeń skarp wykopu. W artykule pokazano technologiczne rozwiązania jakie zastosowano dla zabezpieczenia zabytkowych budynków, wieży wyciągowej oraz wykopu pod nowe obiekty Muzeum Śląskiego. Geotechniczne metody zabezpieczenia poszczególnych obiektów zaprojektowano na podstawie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz wykonanych analiz, co pozwoliło na zaproponowanie rozwiązań optymalnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania geotechniczne i wartość obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, przewidziano zastosowanie technologii pozwalającej uzyskać efekt maksymalnego wzmocnienia wgłębnego masywu. Zaprojektowane technologie zabezpieczenia mają na

 1. The Assessment of Susceptibility on Drainage in an Aquifer on the Basis of Pumping Tests in a Lignite Mine / Ocena Podatności Ośrodka Wodonośnego Na Odwodnienie Na Podstawie Próbnych Pompowań W Kopalni Węgla Brunatnego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Polak, Krzysztof; Kaznowska-Opala, Karolina; Pawlecka, Katarzyna; Różkowski, Kazimierz; Klich, Jerzy

  2015-03-01

  ężystej S, pozwala na wyznaczenie najbardziej korzystnych warunków eksploatacji studni. Wspomniane parametry hydrogeologiczne są składowymi równania opisującego hydrauliczną oporność ośrodka wodonośnego (12). Uogólniając, parametr B, może być kryterium wykorzystanym przy planowaniu i projektowaniu systemu odwodnienia studziennego, a także bieżącej oceny skuteczności współpracy systemu. Na rysunku 3. przedstawiono ideowo metodykę oznaczania tego parametru, za pomocą testu próbnego pompowania. Dotychczas interpretacja wyników próbnych pompowań koncentrowała się na ocenie technicznych warunków pracy otworów studziennych. W tym celu wykorzystywano współczynnik C występujący we wzorze Jacoba, który stanowił kryterium odbioru studni od wykonawcy. Zdaniem autorów niniejszej pracy wyniki próbnych pompowań należy interpretować w szerszym ujęciu, zwracając uwagę na parametr B, opisujący oporność hydrauliczną przy przepływie laminarnym wody w ośrodku wodonośnym. Analiza rozkładu przestrzennego zmian tego parametru pozwala na racjonalizację systemu odwodnienia studziennego w tym ocenę niezbędnych wyprzedzeń w zakresie wykonawstwa studni. W praktyce, ocenę geohydraulicznych warunków prowadzonego odwodnienia przeprowadzono przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody próbnych pompowań wielostopniowych opracowanych przez Klicha (1997). W pracy niniejszej przedstawiono wyniki próbnych pompowań w 27 studniach pracujących w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Na rysunkach 5-9 przedstawiono wyniki oceny parametru B dla podstawowych kompleksów wodonośnych, dla których wykonano próbne pompowania badawcze. Podział wykresów wynika z przeznaczenia studni, co odpowiada podziałowi przedstawionemu na rysunku 4. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wstępnych uogólnień. W tabeli 1. zaproponowano wstępną klasyfikację podatności ośrodka wodonośnego na prowadzone odwodnienie. Klasyfikacja może być wykorzystana do cel

 2. The Application of Coreless Inductors for Displacement Measurements in Laboratory Investigations of Rock Properties

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nurkowski, Janusz

  2014-12-01

  problematyczne. W przypadku skał przewodzących (nasączonych solanką) istnieje ryzyko zwarcia ścieżki rezystancyjnej do podłoża. Często naklejenie tensometru jest niemożliwe w przypadku skał słabo zwięzłych (fliszowe). Inne metody pomiaru np. transformator różnicowy z ruchomym rdzeniem (LVDT) ma ograniczoną odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę i zbyt duże rozmiary. Czujnik LDT (Local Deformation Transducer), czyli naklejony tensometr rezystancyjny na sprężystą taśmę stalową, ma ograniczony zakres pomiaru deformacji do kilku procent i małą czułość. Opracowano nową metodę pomiaru odkształcenia opartą na jednowarstwowej, bezrdzeniowej cewce indukcyjnej, wykonanej z cienkiego sprężystego drutu (0,2 mm) i średnicy zwojów kilku milimetrów. Tak wykonany czujnik jest instalowany do zaczepów zamontowanych na badanej próbce (rys. 1 i 2). Odkształcenie próbki powoduje zmianę długości cewki (czujnika), a zatem jej indukcyjności. Czujnik stanowi indukcyjną część generatora LC, umieszczonego na zewnątrz komory. Zmiana indukcyjności skutkuje zmianą częstotliwości drgań, którą łatwo zmierzyć z dużą precyzją. Prostota czujnika gwarantuje jego dużą odporność na ciśnienie hydrostatyczne, temperaturę i udary mechaniczne. Minimalizacja błędów spowodowanych zmiennym ciśnieniem i temperaturą realizowana jest dwoma sposobami. Po pierwsze, czujnik wykonano z wysokorezystywnego drutu, co skutkuje dużymi termicznymi zmianami jego rezystancji, które zmieniają częstotliwość drgań (poprawka częstotliwości w generatorze Colpitts'a (4) przeciwstawnie do wpływu temperatury na indukcyjność czujnika (rozszerzalność termiczna). Umożliwia to prawie całkowitą kompensację termiczną czujnika w kilkunastostopniowym zakresie (rys. 4). Drugim sposobem jest użycie czujnika referencyjnego wykonanego w identyczny sposób jak czujnik pomiarowy, który jest zamocowany na wsporniku o znanej ściśliwości i rozszerzalno