Science.gov

Sample records for metody sterylizacji medycznej

 1. Evaluation of Blasting Patterns Using Operational Research Models / Ocena Planów Prac Strzałowych W Oparciu O Metody Badań Operacyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Monjezi, Masoud; Farzaneh, Farhad; Asadi, Ahmad

  2013-09-01

  ustalania kolejności preferowanych rozwiązań oparta o podobieństwo do rozwiązania idealnego (TOPSIS), wywodząca się z MADM, jest skuteczną metodą ustalania rankingu wzorców. Inną metodą ilościową stosowaną do oceny efektywności systemów jest metoda analizy danych DEA. W niniejszym artykule dokonano próby opracowania hybrydowego modelu MADM do wyboru najbardziej korzystnego planu prac strzałowych w kopalni rud żelaza Chadormalu, w Iranie. W ramach badań wykorzystano metodę DEA do wyboru skutecznego planu prac strzałowych, następnie zastosowano podejście TOPSIS dla rozpoznania najbardziej odpowiedniego wzorca spośród tych wybranych przy pomocy metody DEA. Stwierdzono, że wzorce oznaczone jako J, G i B są najodpowiedniejsze do zastosowania przy pracach strzałowych prowadzonych w kopalni rud żelaza Chadormalu.

 2. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krasovska, M.; Gerbreders, V.; Paskevics, V.; Ogurcovs, A.; Mihailova, I.

  2015-10-01

  Optimal growing parameters have been found using the hydrothermal method to obtain well-aligned vertical ZnO nanorod and nanotube arrays. The influence of different growing factors (such as temperature, growing solution concentration, method of obtaining seed layer and condition) on nanotube morphology and size is described in the paper. Well-structured ZnO nanotubes have been obtained by using a selfselective etching method with lowering temperatures of growth during the hydrothermal process. It is shown that the optical properties of the nanostructure arrays obtained are sensitive to the medium in which they are placed, which is why they can be used as sensors for pure substance detection and in different solutions for impurity determination. Dotajā darbā tika noteikti optimāli parametri labi sakārtotu ZnO nanocaurulīšu kopu iegūšanai, izmantojot hidrotermālo metodi ar temperatūras pazemināšanu, jeb t.s. selektīvu pa\\vskodināšanas metodi (self-selective etching), ir uzsvērtas šās metodes priekšrocības salīdzinājumā ar ķīmiskās kodināšanas metodi, kā arī tika aprakstīta dažādu augšanas faktora (tādu, ka darba šķīduma koncentrācija, augšanas temperatūra un laiks, iedīgļu slāņa iegūšanas veids un iegūšanas parametri) ietekme uz iegūtu nanostraktūra morfoloģiju. Tika konstatēts, ka noteicošu lomu ZnO nanocaurulīšu audzēšanas procesā spēlē iedīgļu slāņa graudu izmēri, kas savā staipā nosaka augošu nanostieņu izmērus un to tendenci pie pa\\vskodināšanas. Rentgenogrannnas parāda, ka iegūtām pie noteiktiem parametriem ZnO nanostruktūrām piemīt augsta kristāliskuma pakāpe un sakārtotība vertikālā virzienā. Optiskie mērījumi parāda, ka ZnO nanocauralītes ir jutīgas gan pret tīrām vielām (ūdens, spirts), gan pret dažādiem šķīdumiem, kas ļauj izmantot tos kā pie­jaukumu sensora. Salīdzinājumā ar ZnO nanostieņiem caurulīšu jūtība pieaug, jo pieaug nanostrakt

 3. Results of the Promethee Method Application in Selecting the Technological System at the Majdan III Open Pit Mine / Wyniki Zastosowania Metody Promethee do Wyboru Systemu Technologicznego W Kopalni Odkrywkowej Majdan III

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Vujić, Slobodan; Hudej, Marjan; Miljanović, Igor

  2013-12-01

  This paper discusses the application of the PROMETHEE model and the results achieved in practice, following the example of the multi-criteria selection of the technological system at the Majdan III clay mineral raw material open pit mine of the Potisje Company, Republic of Serbia. After the introduction comments, reasons are explained for selecting the new technological system, conditions and limitations for the seven alternative solutions considered are described, mathematical foundation for the PROMETHEE method and a multi-criteria model of the problem in question are presented. The solution with the following structure was ranked first and accepted by the Company management as the best: Bucket chain excavator - Conveyor belts - Spreader (ECS), alongside a decision is made on the acquisition of machinery and system construction. The system was put into operation in 2000. The experience and the data accumulated in the previous twelve years confirm that the decision made on the application of the ECS technology was just, and the conclusion lists the benefits achieved. W artykule omówiono zastosowanie modelu Promethee i przedyskutowano uzyskane w ten sposób wyniki na przykładzie wielokryterialnego wyboru systemu technologicznego do zastosowania w kopalni odkrywkowej minerałów ilastych Majdan III, należącej do przedsiębiorstwa górniczego Potisje (Republika Serbii). Po uwagach wprowadzających przedstawiono powody wyboru nowego ciągu technologicznego, omówiono warunki oraz ograniczenia dla siedmiu alternatywnych rozwiązań, podstawy matematyczne metody Promethee oraz wielokryterialny model zagadnienia. Rozwiązanie uznane za najlepsze i zaaprobowane przez zarząd przedsiębiorstwa zakłada zastosowanie następującego ciągu technologicznego: koparka łancuchowa jednonaczyniowa - przenośniki taśmowe - rozkładarka(system ECS). Podjęto także decyzje odnośnie zakupu sprzętu i instalacji systemu, który uruchomiony został w 2000 roku. Doświadczenia i

 4. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  One of the most important operations in mining is blasting. Improper design of blasting pattern will cause technical and safety problems. Considering impact of results of blasting on next steps of mining, correct pattern selection needs a great cautiousness. In selecting of blasting pattern, technical, economical and safety aspects should be considered. Thus, most appropriate pattern selection can be defined as a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem. Linear assignment method is one of the very applicable methods in decision making problems. In this paper, this method was used for the first time to evaluate blasting patterns in mine. In this ranking, safety and technical parameters have been considered to evaluate blasting patterns. Finally, blasting pattern with burden of 3.5 m, spacing of 4.5 m, stemming of 3.8 m and hole length of 12.1 m has been presented as the most suitable pattern obtained from linear assignment model for Sungun Copper Mine. Jedną z najpoważniejszych operacji wykonywanych w ramach prac wydobywczych są prace strzałowe. Niewłaściwe rozplanowanie prac powoduje problemy techniczne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na potencjalne skutki prac strzałowych i ich wpływ na kolejne etapy procesu wydobycia, właściwe rozplanowanie tych prac wymaga wielkiej uwagi i uwzględnienia kwestii technicznych, ekonomicznych a także bezpieczeństwa pracy. Dlatego też wybór najodpowiedniejszego schematu prowadzenia prac strzałowych zdefiniować można jako wieloatrybutowy problem decyzyjny (MADM - Multi Attribute Decision Making). Metoda przyporządkowania liniowego jest jedną z metod mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. W obecnej pracy metoda ta wykorzystana została po raz pierwszy do oceny schematów prowadzenia prac strzałowych w kopalni, w procedurze uwzględniono parametry techniczne oraz parametry związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano wybrany przy pomocy metody

 5. Badania Ekologiczne Ryzyka Zachorowań Na Kleszczowe Zapalenie Mózgu W Polsce-Omówienie Metody

  PubMed Central

  Stefanoff, Paweł; Staszewska, Ewa; Ustrnul, Zbigniew; Rogalska, Justyna; Łankiewicz, Aleksandra; Rosińska, Magdalena

  2009-01-01

  W pracy omówiono metodologię aktualnie prowadzonych badań ekologicznych kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) na terenie Polski. W celu oceny wpływu zróżnicowanych czynników środowiskowych, klimatycznych oraz społecznych na występowanie kzm w różnych regionach Polski zostanie przeprowadzona wieloczynnikoica analiza statystyczna na poziomie gmin dla lat 1999-2006. PMID:22320045

 6. Selected Methods of Rock Structure Disintegration to Control Mining Hazards / Wybrane Metody Dezintegracji Struktury Skał Dla Zwalczania Zagrożeń Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kabiesz, Józef; Lurka, Adam; Drzewiecki, Jan

  2015-09-01

  Natural hazards are inseparable element of underground mining, particularly of coal mining process. They are combated on a regular basis by many measures and effectiveness of these measures determines work safety in mines. Attempts to improve the effectiveness, presented in the paper is based on interference of seismic waves generated by blasting in a selected area of the rock mass and on modification of blasting technology. Preliminary results of detonating classical and new type of explosives in specific temperature and pressure conditions are analyzed. Theoretical and practical consideration of obtaining an interference effect of seismic waves is discussed. A device for making systems of starting notches and a construction of a chamber to test explosives are presented. Nieodłącznym elementem podziemnego górnictwa, szczególnie węglowego, są zagrożenia naturalne. Ich zwalczanie jest codzienną praktyką, a jego skuteczność decydująco wpływa na bezpieczeństwo pracy. Przedstawione w artykule próby poprawy tej skuteczności obejmują badania efektu nakładania się w wybranym obszarze górotworu drgań generowanych robotami strzałowymi oraz informacje o próbach modyfikacji strzelniczych technik szczelinowania skał, a także wstępne wyniki badania charakterystyk eksplozji klasycznych i nowych materiałów wybuchowych w nietypowych warunkach temperatur i ciśnienia. Omówiono między innymi teoretyczne i praktyczne warunki uzyskiwania efektu interferencji drgań oraz przedstawiono urządzenie do wykonywania systemów tzw. szczelin zarodnikowych i konstrukcję komory będącej elementem stanowiska do badania MW.

 7. Method of Effective Use of Methane and Nitrogen Separated from Natural Gases / Metody Efektywnego Wykorzystania Metanu i Azotu z Naturalnych Gazów

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Olajossy, Andrzej

  2012-11-01

  A mature concept of separation of natural gases, which usually contain methane and nitrogen, is the presented in the paper. As a result of ion-exchange with metal cations: Na, K, Mg followed by high-temperature roasting, clinoptilolite becomes a zeolite molecular sieve, that has kinetic diameter of 3.7 Å. As a result high-methane gas can be obtained 95 vol% methane, that can be directly sent to the gas network. The methane recovery exceeds 95%, whereas the outlet methane in nitrided gas losses are below 3 vol%. An idea was put forward to use the obtained nitrogen in enhanced oil recovery technology.

 8. Application of the hampel's method to approximate a theoretical model of the cooling tower in the two-dimensional approach. (Polish Title: Zastosowanie metody Hampela do aproksymacji modelu teoretycznego chłodni kominowej w podejściu dwuwymiarowym)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Muszyński, Z.

  2013-12-01

  Correct assessment of construction safety requires reliable information about geometrical shape of the analyzed object. The least square method is the most popular method to calculate object deviation between theoretical geometry and the real object shape measured with geodetic methods. The paper presents the possibility of using robust estimation methods on the example of Hampel's method. Deviation values obtained in this way are resistant to outliers influence and are more reliable. This problem is illustrated by a hyperbola which is approximated in survey points (measured by terrestrial laser scanning) localized on the generating line of the cooling tower shell in one of its axial vertical cross-section.

 9. Estimating Volume of Roof Fall in the Face of Longwall Mining by Using Numerical Methods / Estymacja Objętości Zawału Stropu W Rejonie Przodka Ścianowego W Oparciu O Metody Numeryczne

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Saeedi, Gholamreza; Shahriar, Korosh; Rezai, Bahram

  2013-09-01

  Dilution is one of many challenges confronting professionals in mining and milling, and is perhaps one of the oldest. Longwall mining is one of the mining methods that is often affected by out-of-seam dilution (OSD). In this method, roof falls play a significant role in increasing OSD in the prop-free front of the face area. Thus, estimating the volume of roof fall can be extremely helpful to assess dilution of the run of mine coal without a sampling process. This paper presents the effect of exposed area geometry on potential roof falls using the 2D numerical modelling program FLAC. In this respect, a half-prolate ellipsoid was considered as the low stress level or plasticity zone under yield tension which roof material fall. Since FLAC software does not show roof falls in prop-free front of the face, a series of two-dimensional numerical models are developed using UDEC software. The comparison of the results of two numerical models clearly indicates that volumes of roof fall obtained by means of these methods are in good agreement with each other. Ścienianie warstw jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed inżynierami górnikami i specjalistami z zakresu obróbki - jest to też jeden z najstarszych problemów. Wybieranie ścianowe jest metodą urabiania, w której często mamy do czynienia ze ścienianiem warstwy złoża. W metodzie tej strop odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności w tych rejonach przodka, gdzie nie zastosowano obudów. Dlatego też estymacja objętości zawału stropu może być pomocna przy obliczaniu ścieniania warstwy węgla bez konieczności próbkowania. W artykule tym przeanalizowano wpływ geometrii powierzchni odkrytych na potencjalny zawał stropu przy użyciu metod modelowania numerycznego z wykorzystaniem oprogramowania FLAC. Uzyskano wydłużoną elipsoidę jako model strefy niskich naprężeń lub strefę plastyczności przed zawałem stropu. Ponieważ oprogramowanie FLAC nie pokazuje zawałów stropu w strefie przodka, gdzie nie ma obudów, opracowano serię dwuwymiarowych modeli numerycznych, z wykorzystaniem oprogramowania UDEC. Porównanie wyników uzyskanych przy zastosowaniu obydwu modeli numerycznych wykazało, że objętości materiału stropu po zawale obliczone za pomocą tych dwóch metod wykazują dużą zgodność.

 10. Evaluation of Wheel Loaders in Open Pit Marble Quarrying by Using the AHP and Topsis Approaches / Ocena pracy ładowarki na podwoziu kołowym w odkrywkowej kopalni marmuru w oparciu o metody AHP i topsis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kun, Mete; Topaloǧlu, Şeyda; Malli, Tahir

  2013-03-01

  The marble mining in Turkey has been rising since the early 80's. In relation to that, the marble income has become noticeably bigger than those of other mining sectors. In recent years, marble and natural stone export composes half of the total mine export with a value of two billion dollars. This rapid development observed in marble operation has increased the importance of mining economics, income-expenditure balance and cost analysis. The most important cost elements observed in marble quarrying are machinery and equipment, labor costs and geological structures of the field. The aim of this study is to is to propose a multi-criteria decision making (MCDM) approach to evaluate the wheel loader alternatives and select the best loader under multiple criteria. A two-step methodology based on two MCDM methods, which are namely the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), are used in the evaluation procedure. More precisely, AHP is applied to determine the relative weights of evaluation criteria and TOPSIS is applied to rank the wheel loader alternatives. The proposed approach also provides a relatively simple and very well suited decision making tool for this type of decision making problems.

 11. Types of Moulding and Methods of Eliminating Dry Rot in Historic Buildings: Example of Sobiescy Palace in Lublin (Based on Study by Mirosław Zaród)/ Zagrzybienia I Metody Odgrzybiania Obiektów Zabytkowych Na Przykładzie Pałacu Sobieskich W Lublinie (Na Podstawie Opracowania Dokonanego Przez M. Zaróda)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wrana, Jan; Jarocka-Mikrut, Aleksandra

  2015-06-01

  By presenting Sobiescy Palace in Lublin as well as results of mycological research conducted in the said premises, the authors describe hazards and dangers arising from damp present in historic buildings for a long time. Results of mycological research quoted in this article indicate that differences in levels of damp depend on the cardinal direction a specific wall faces. The authors also pay attention to reasons for which the described premises suffer from damp and provide programmes of treatment and prevention. Furthermore, the article gives the reader a detailed insight into multiple opportunities for improving technical conditions of historic buildings and, at the same time, raising their functional standards. However, one must not forget to treat such premises with proper respect. W artykule przedstawiono zagrożenia tkwiące w długotrwałym narażeniu zabudowań historycznych na wilgoć na podstawie Pałacu Sobieskich w Lublinie oraz ekspertyzy mykologicznej. Zwrócono uwagę na różnice w wilgotności ścian oraz zależności wynikające z orientacji budowli względem stron świata. Opisano przyczyny występowania wilgoci w opisywanym założeniu jak również wskazano możliwości ich przeciwdziałaniu. Poprzez przedstawienie możliwych do zastosowania metod ochrony przed wspomnianymi czynnikami dowiedziono, iż możliwości poprawy stanu technicznego, a tym samym standardów funkcjonalnych obiektów zabytkowych jest wiele przy czym należy zachować szczególny szacunek do substancji zabytkowej

 12. Fused Deposition Modelling as Rapid Prototyping for Structural Material Improvement: Analytical Solution / Ātrās Prototipēšanas Ar Kausēšanas Metodi Strukturālā Uzlabojuma Analītisks Risinājums

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brensons, I.; Polukoshko, S.

  2013-10-01

  Fused deposition modelling (FDM) is one of the most effective rapid prototyping (RP) techniques due to its low cost, available materials and versatility. In FDM, a part of material (usually plastic) is made by heating this material to the molten state, and from the melt it is extruded through a nozzle and deposited on a surface. In the article, an alternative RP method is considered for improvement of the mechanical properties of a rapid prototype. The authors propose an analytical solution which allows for achievement of this purpose via advanced technologies. The base materials applied in RP technology can be combined with liquid resin which solidifies after a definite time. This makes it possible to create a channel through the prototype and fill it with another material having better mechanical properties. The optimal channel sizes can be chosen in order to raise the strength of material parts. Darbā tiek apskatīts ātrās prototipēšanas veids, kura pamatā ir detaļas veidošana, izmantojot kausētu materiālu parasti plastmasu. Šī detaļu veidošanas metode ir kļuvusi par vienu no visizplatītākajām tās zemo izmaksu, pieejamo materiālu un daudzpusības dēļ. Šī raksta mērķis ir izpētīt alternatīvu veidu, kā uzlabot prototipu mehāniskās īpašības, tādējādi palielinot printētu detaļu izmantošanu kā gala produktu. Raksts piedāvā analītisku risinājumu, kā uzlabot ātro prototipu mehāniskās īpašības, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, kas iesaistīti detaļu izgatavošanā. Darba pamatā tiek izmantota 3D printēšanas tehnoloģijas iespēja veidot iekšējus kanālus bez ģeometriskiem ierobežojumiem, kā rezultātā ir iespējams izveidot iekšēju kanālu shēmu, ko pēc tam piepilda ar citu materiālu, kam ir labākas mehāniskās īpašības kā pamata materiālam. Pildīšanai izmantotais materiāls ir epoksīda sveķi, kas pieļauj vieglu iepildīšanu šķidrā fāzē, un sniedz labas mehāniskās īpašības pēc sacietēšanas. Analītiskais risinājums šajā rakstā piedāvā viegli realizējamu variantu kā būtiski uzlabot prototipu mehāniskās īpašības.

 13. A Comparison Between PSRK and GERG-2004 Equation of State for Simulation of Non-Isothermal Compressible Natural Gases Mixed with Hydrogen in Pipelines / Porównanie równań stanu opracowanych według metody PSRK oraz GERG-2004 wykorzystanych do symulacji zachowania ściśliwych mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach, w warunkach przepływów nie-izotermicznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uilhoorn, Frits E.

  2013-06-01

  In this work, the GERG-2004 equation of state based on a multi-fluid approximation explicit in the reduced Helmholtz energy is compared with the predictive Soave-Redlich-Kwong group contribution method. In the analysis, both equations of state are compared by simulating a non-isothermal transient flow of natural gas and mixed hydrogen-natural gas in pipelines. Besides the flow conditions also linepack-energy and energy consumption of the compressor station are computed. The gas flow is described by a set of partial differential equations resulting from the conservation of mass, momentum and energy. A pipeline section of the Yamal-Europe gas pipeline on Polish territory has been selected for the case study. W artykule dokonano porównania wyników uzyskanych przy wykorzystaniu równania stanu GERG- 2004 opartego na jawnym przybliżeniu wyników dla wielu cieczy w oparciu o zredukowaną energię Helmhotza oraz wyników uzyskanych w oparciu o metodę Soave-Redlich Kwonga. Obydwa równania stanu porównano poprzez przeprowadzenie symulacji stanów przejściowych przepływów gazu ziemnego oraz mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach w warunkach przepływów nie-izotermicznych. Oprócz warunków przepływu, określono energię w napełnionym układzie oraz zużycie energii przez stację kompresora. Przepływ gazu opisano zbiorem równań różniczkowych cząstkowych, wyprowadzonych w oparciu o prawa zachowania masy, pędu i energii. Jako studium przypadku wybrano fragment rurociągu jamalskiego (Yamal- Europa) przebiegającego przez terytorium Polski.

 14. Method of Determining the Triaxial Stress State in the Rock Mass with Directed Hydrofracturing / Metoda Określania Trójosiowego Stanu Naprężenia W Górotworze Z Użyciem Ukierunkowanego Hydroszczelinowania

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Makówka, Janusz

  2015-09-01

  Stress state in the rock mass determines design of mine workings, their proper maintenance, and safety of the personnel working there. That is why numerous methods of determining stress state in the rock mass have been devised. One of the categories of such methods are hydraulic ones. The most commonly known methods of hydrofracturing and the HTPF have certain limitations resulting from their assumptions. The presented method based on directed hydrofracturing of rocks enables determining values and directions of principal stresses in the rock mass, independently on the complexity of local stress state. The essence of the method, conditions of conducting tests and the method of calculating components of stress state basing on underground measurements are presented. Stan naprężenia w górotworze determinuje sposób projektowania wyrobisk górniczych, ich prawidłowe utrzymanie oraz bezpieczeństwo górników w nich pracujących. Z tego względu opracowano wiele metod określania stanu naprężenia w górotworze. Jedną z kategorii takich metod są metody hydrauliczne. Najszerzej znane metody hydroszczelinowania oraz HTPF posiadają ograniczenia wynikające z ich założeń. Przedstawiona w artykule metoda oparta o ukierunkowane hydroszczelinowanie skał pozwala na określanie wartości i kierunków działania naprężeń głównych w górotworze, niezależnie od złożoności lokalnego stanu naprężenia. W artykule przedstawiono istotę metody, warunki wykonania badań oraz metodę obliczania składowych stanu naprężenia na podstawie pomiarów dołowych.

 15. Turbulent Sensible Heat Flux in Łódź Obtained from Scintillometer Measuerments - Comparison of Free and Mix Algorithms

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zieliński, Mariusz; Fortuniak, Krzysztof; Pawlak, Włodzimierz

  2012-01-01

  The primary aim of this paper was to present the results of turbulent sensible heat flux (QH) measurements with Scintillometer Scintec BLS900 (LAS). The theoretical background of scintillation method has been presented as well as two different ways of sensible heat flux computation from LAS. The measurements presented here were conducted from April to December 2011. Diurnal and partially annual variability of QH has been analyzed, moreover the mean diurnal course of QH in considered months has been prepared. In order to choose the optimal method of QH computation from LAS the results obtained with three different Monin-Obuchov similarity theory functions as well as free convection assumption has been compared. In first case it has been proved that sensible heat flux differs significantly depending on chosen universal function. In turn in case of free convection assumptions it has been revealed that it is valid only for very unstable conditions. Therefore it does not apply to long-time heat flux measurement in case of Łódź. Nevertheless, this study has shown that scintillation method is valuable and reasonable source of path-averaged QH estimates in considered city. Głównym celem pracy była prezentacja wyników pomiarów turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego (QH) w Łodzi za pomocą scyntylometru Scintec BLS900. Przedstawione zostały założenia teoretyczne metody scyntylacyjnej, jak również metody wyznaczania strumienia ciepła jawnego za pomocą scyntylometru. Pomiary obejmowały okres od kwietnia do grudnia 2011 roku. Przeanalizowano dobową oraz częściowo roczną zmienność QH, wyznaczając przy tym średnie dobowe jego przebiegi dla poszczególnych miesięcy. W celu wyznaczenia optymalnej metody estymacji QH z pomiarów scyntylometrycznych porównano wyniki uzyskane przy wykorzystaniu trzech różnych funkcji uniwersalnych teorii podobieństwa Monina- Obuchova, jak również przybliżenia dla swobodnej konwekcji. W pierwszym przypadku wykazano

 16. Method for Virtual Prototyping of Cabins of Mining Machines Operators / Metoda Wirtualnego Prototypowania Kabin Operatorów Maszyn Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tokarczyk, Jarosław

  2015-03-01

  Method for virtual prototyping of cabins of mining machines operators is presented in the light of anthropotechnical assessment criteria. Anthropotechnical criteria and design of models of anthropometric features, which are used for assessment of design solutions in the aspect of safety criterion, are divided and discussed. Developed virtual prototyping method for assessment of cabin of underground locomotive operator was used. Initial simulation was made with use of Finite Element Method. W artykule przedstawiono metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów maszyn górniczych w świetle antropotechnicznych kryteriów oceny. Dokonano podziału i omówiono kryteria antropotechniczne. Przedstawiono definicję kryterium urazu głowy HIC (ang. Head Injury Criterion) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia urazu głowy w funkcji wartości parametru HIC. Zaprezentowano budowę modeli cech antropometrycznych, dedykowanych do oceny rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa wraz z opisem statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych. Omówiono proces tworzenia wirtualnego odpowiednika manekina do testów zderzeniowych, tzw. modelu ATB (ang. Articulated Total Body). Podano odniesienia do norm dotyczących konstrukcji chroniących operatorów przed spadającymi przedmiotami. Przedstawiono schemat metody wirtualnego prototypowania kabin operatorów w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Zastosowano opracowaną metodę wirtualnego prototypowania do oceny kabiny operatora lokomotywy dołowej. Omówiono główne elementy składowe modelu obliczeniowego. Zadanie rozwiązano przy użyciu metody elementów skończonych. Przedstawiono wstępne wyniki symulacji, tj. obliczono parametr HIC dla zadanych warunków brzegowych. W podsumowaniu zaprezentowano główne cele wirtualnego prototypowania kabin operatorów dla kryterium bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na uniwersalność zastosowanej metody.

 17. Asteroid Lightcurve Analysis at the Oakley Southern Sky Observatory: 2009 October thru 2010 April

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Albers, Kenda; Kragh, Katherine; Monnier, Adam; Pligge, Zachary; Stolze, Kellen; West, Josh; Yim, Arnold; Ditteon, Richard

  2010-10-01

  Photometric data for 44 asteroids were collected over 54 nights of observing during 2009 October thru 2010 April at the Oakley Southern Sky Observatory. The asteroids were: 826 Henrika, 918 Itha, 983 Gunila, 1049 Gotho, 1167 Dubiago, 1181 Lilith, 1227 Geranium, 1604 Tombaugh, 1636 Porter, 1826 Miller, 1977 Shura, 2004 Lexell, 2196 Ellicott, 2303 Retsina, 2307 Garuda, 2601 Bologna, 2609 Kiril-Metodi, 2851 Harbin, 2881 Meiden, 3118 Claytonsmith, 3324 Avsyuk, 3640 Gostin, 4207 Chernova, 4536 Drewpinsky, 4838 Billmclaughlin, 5235 Jean-Loup, 5274 Degewij, 5240 Kwasan, (6019) 1991 RO6, 6091 Mitsuru, 6961 Ashitaka, (7111) 1985 QA1, (8228) 1996 YB2, 11017 Billputnam, (13023) 1988 XT1, (14741) 2000 EQ49, 15938 Bohnenblust, 16463 Nayoro, (17633) 1996 JU, (21023) 1989 DK, 21558 Alisonliu, (21594) 1998 VP31, (34459) 2000 SC91, and (189099) 2001 RO.

 18. A Visual mining based framework for classification accuracy estimation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Arun, Pattathal Vijayakumar

  2013-12-01

  Classification techniques have been widely used in different remote sensing applications and correct classification of mixed pixels is a tedious task. Traditional approaches adopt various statistical parameters, however does not facilitate effective visualisation. Data mining tools are proving very helpful in the classification process. We propose a visual mining based frame work for accuracy assessment of classification techniques using open source tools such as WEKA and PREFUSE. These tools in integration can provide an efficient approach for getting information about improvements in the classification accuracy and helps in refining training data set. We have illustrated framework for investigating the effects of various resampling methods on classification accuracy and found that bilinear (BL) is best suited for preserving radiometric characteristics. We have also investigated the optimal number of folds required for effective analysis of LISS-IV images. Techniki klasyfikacji są szeroko wykorzystywane w różnych aplikacjach teledetekcyjnych, w których poprawna klasyfikacja pikseli stanowi poważne wyzwanie. Podejście tradycyjne wykorzystujące różnego rodzaju parametry statystyczne nie zapewnia efektywnej wizualizacji. Wielce obiecujące wydaje się zastosowanie do klasyfikacji narzędzi do eksploracji danych. W artykule zaproponowano podejście bazujące na wizualnej analizie eksploracyjnej, wykorzystujące takie narzędzia typu open source jak WEKA i PREFUSE. Wymienione narzędzia ułatwiają korektę pół treningowych i efektywnie wspomagają poprawę dokładności klasyfikacji. Działanie metody sprawdzono wykorzystując wpływ różnych metod resampling na zachowanie dokładności radiometrycznej i uzyskując najlepsze wyniki dla metody bilinearnej (BL).

 19. Results from Dealing with Rock and Gas Outburst Prevention in The Czech Republic / Efekty Działań Mających Na Celu Zapobieganie Wybuchom Skał I Gazu, Podejmowanych W Republice Czeskiej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hudeček, Vlastimil; Zapletal, Pavel; Stoniš, Milan; Sojka, Radislav

  2013-09-01

  In the Czech Republic, the prevention of rock and gas outbursts is carried out in the course of driving mine workings in seams and in sandstone and conglomerate beds classified into a category with the highest degree of rock and gas outburst hazard. It is a case of active methods that aim at prevention of rock and gas outbursts by creating a protection zone in front of and in sides of mine workings being driven and passive methods that mitigate the effects of outbursts (Hudeček et al., 2009, 2010). In this article, authors present recommendations and proposals for changes in rock and gas outburst prevention. These proposed changes should reflect in increased efficiency in coping with this anomalous geomechanical events. Działania w celu zapobiegania wybuchom skał i gazów w Republice czeskiej podejmowane są już na etapie drążenia wyrobisk w złożach oraz w piaskowcach oraz w pokładach zlepieńców sklasyfikowanych jako lokalizacje o najwyższym stopniu zagrożenia wybuchami skał i gazów. W tym przypadku mamy do dyspozycji metody aktywne, których celem jest zapobieżenie wybuchom skał i gazów poprzez stworzenie strefy ochronnej w części czołowej i bocznych częściach wyrobiska oraz metody bierne, mające na celu złagodzenie skutków wybuchu (Hudecek et al., 2009, 2010). W artykule autor rekomenduje i zaleca dokonanie pewnych zmian w systemie zapobiegania wybuchom skał i gazów. Proponowane zmiany skutkować powinny zwiększoną skutecznością działania w przypadku wystąpienia zjawisk geomechanicznych uznawanych za anomalie.

 20. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  This article describes one of the methods of estimating the cost of equity, namely the LEFAC method. The name of the method is an acronym of the names of individual financial categories: L - Liquidity, E - Earnings, F - Franchise, A - Assets, C - Capital. It is a scoring method similar to the way used by ING Financial Markets to estimate share prices. A review of literature shows that this method is not widely known and used by enterprises, but it has certain advantages which justify its use. Its main advantages include its easy use and the stability of the results obtained: the calculated cost of equity is never lower than the adopted risk-free rate. The method is particularly useful for companies (enterprises) not listed on stock exchanges. This article is divided into five parts: an introduction, the LEFAC method, the parameterization of the LEFAC method (P-LEFAC), an example calculation and a summary. The second part of this article characterises the LEFAC method. In the third part, the method is parameterized to obtain a function described by formula 22. The following section contains an example calculation for KGHM S.A. and also presents results which mining companies would achieve if they used the discussed method to calculate the cost of their equity. The calculations were performed for mining companies listed on the Warsaw Stocks Exchange and unlisted ones. This part of the article also contains a short comparison of results obtained using the CAPM method and the discussed model. The last section consists of a summary presenting final conclusions. The article ends in a list of the literature referred to. Niniejszy artykuł został poświęcony jednej z metod szacowania kosztu kapitału własnego, a mianowicie metodzie LEFAC. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter wyrazów z języka angielskiego, które określają poszczególne kategorie finansowe: L - Liquidity (płynność), E - Earnings (zyski), F - Franchise (strategia), A - Assets (aktywa), C

 1. Screen Printing of SU-8 Layers for Microstructure Fabrication / Ar Sietspiedi Uzklātu SU-8 Pārklājumi Mikro-Struktūru Izgatavošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Klavins, J.; Mozolevskis, G.; Ozols A., A.; Nitiss, E.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  We report on a screen printing fabrication process for large-area SU-8 layers utilised for the preparation of microstructures in display devices such as microelectronic, electrowetting or bistable devices. The screen printing method has been selected for its effectiveness and simplicity over traditionally used spin-coating ones. Layers and microstructures produced thereof have shown proper homogeneity. Relationships between screen parameters to coating thickness have been established. Coating on an ITO (indium tin oxide) hydrophobic surface is possible when surface has been treated by UV/Ozone to increase its aqueous ability. To this end, the hydrophilic microstructure grids have been successfully built on a hydrophobic layer by screen printing and traditional lithography processes. Compared to conventional spin-coating methods, the screen printing method offers the advantages of simple, cheap and fast fabrication, and is especially suitable for large-area display fabrication Rakstā aprakstīta sietspiedes metode liela izmēra SU-8 pārklājumu iegūšanai, lai izgatavotu mikrostruktūras mikroelektronikai, elektroslapināšanas un bistabilajiem ekrāniem. Sietspiede ir efektīvāka un vienkāršāka metode nekā tradicionāli izmantotā spin-coating metode. Šādiem pārklājumuiem un mikrostruktūrām ir pietiekoša homogenitāte. Tika atrasta sakarība starp sietu parametriem un pārklājumu biezumu. Pārklājumus var uzklāt uz hidrofobiskās ITO (indija alvas oksīds) virsmas, ja tā tiek apstrādāta ar UV/Ozonu, jo tas palielina ūdens slapināšanas īpašības. Tika izgatavoti hidrofīliskas mikrostruktūras režģi uz hidrofobiskas pamatnes ar sietspiedi un tradicionālo SU-8 litogrāfijas metodi. Salīdzinājumā ar tradicionālo spin-coating metodi, sietspiede ir vienkārša, lēta un ātra un ir labi piemērota liela izmēra ekrānu izgatavošanai.

 2. Calorimetria nucleare in collisioni tra ioni pesanti ad energie intermedie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Spezzi, L.

  2002-07-01

  Nel presente lavoro di tesi ci si e' occupati di uno studio sistematico di misure di temperatura ed energia di eccitazione in sistemi nucleari formati in reazioni tra ioni pesanti ad energie intermedie. La temperatura a stata misurata tramite due diversi metodi: rapporto tra le rese di isotopi che differiscono di uno stesso numero di nucleoni ( d/t-3He/4He , 3He/4He -6Li/7Li) - temperatura isotopica -, e rapporto tra le popolazioni degli stati eccitati in frammenti instabili (5Li e 6Li) che decadono in particelle leggere in coincidenza - temperatura di emissione. Le misure in esame sono state effettuate presso i Laboratori Nazionali del Sud per i sistemi 93Nb+93Nb, 93Nb+116,124Sn, 116,120Sn+116,124Sn e 116Sn+93Nb ad energie comprese tra 17 e 40 A MeV. L'apparato di rivelazione era costituito da un odoscopio ad alta granularite (96 telescopi Si (50micron)-Si(300micron)-CsI(Tl) ) e basse soglie di rivelazione, utilizzato sia per identificare risonanze in frammenti eccitati che per misure di rese di isotopi di frammenti con 2<=Z<=6, e dal multirivelatore FIASCO che, grazie alla misura contemporanea di posizione e tempo di volo dei frammenti provenienti dal proiettile (PLF - Projectile Like Fragments) e dal bersaglio (TLF - Target Like Fragment), e' stato utilizzato per misurare direttamente l'energia di eccitazione del sistema in studio. Analisi precedenti, condotte nell'ambito di varie collaborazioni, hanno messo in evidenza la possible esistenza di una transizione di fase liquido-gas del primo ordine nella materia nucleare. In tale contesto, ci siamo occupati di una verifica della curva calorica nucleare, ovvero della correlazione esistente fra temperatura ed energia di eccitazione del sistema, indagando, nel contempo, sulla sua dipendenza dalla massa del sistema che si frammenta. Si e' effettuato, inoltre, un confronto fra i due diversi metodi di misura della temperatura (temperatura isotopica e di emissione): l'andamento plateau-like della curva calorica e' stato

 3. The Problem of Form in Objects under Redevelopment (On the Basis of Bytom Market Square Redevelopment Design) / Problem Formy W Obiektach Przebudowywanych (Na Przykładzie Projektu Realizacyjnego Przebudowy Bytomskiego Rynku)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Maryńczuk, Paweł

  2015-03-01

  The author believes that if a designer has performed many design or research works entailing solutions to various problems, it is recommendable to consider and become aware of previously used methods whose application might have been unwitting or instinctive. The outcome of such reflection can be worth describing and recording in order to formulate a set of guidelines useful in the future. Such methods, being intuitive in nature, are often tied to the designer's subconsciousness, thus are rarely expressed in a clear manner. By using own methods a designer can prove that space should be composed in a given way in order to address specific needs and defined objectives. All this is aimed at preventing accidental formation of space. An example of reasoning serving the aforementioned purpose can be found in a method referred to as CQC or Composition Quality Control, the application of which facilitates intentional shaping of an architectural piece of work. Autor uważa uważa, że jeśli projektant ma za sobą wiele prac projektowych lub też prac badawczych, które połączone były z rozwiązywaniem różnych problemów, to warto zastanowić się i uświadomić sobie sposoby, które dotychczas - może nieświadomie lub odruchowo - były stosowane. Wynik refleksji warto opisać i zapisać po to, żeby ująć go w układ wskazań na przyszłość. Metody te, mając charakter intuicyjny, często związane są z podświadomością projektanta, w związku z tym rzadko można spotkać je jako wyrażone w sposób wyraźny. Stosując metody własne można dowieść, że przestrzeń winna być komponowana tak, a nie inaczej dla określonych potrzeb i wytyczonych celów tak, aby jej forma nie była przypadkowa. Przykładem takiego rozumowania jest przyjeta metoda KJK, której zastosowanie pomaga w swiadomym kształtowaniu dzieła architektonicznego.

 4. [Valutazione delle guardie di sicurezza privata attraverso la Suicide Probability Scale e la Brief Symptom Inventory].

  PubMed

  Dogan, Bulent; Canturk, Gurol; Canturk, Nergis; Guney, Sevgi; Özcan, Ebru

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Lo scopo di questo studio è stato quello di investigare l'influenza della probabilità di suicidio, con le sue caratteristiche sociodemografiche, e di procurare i dati per la prevenzione del suicidio tra le guardie di sicurezza privata che lavorano in condizioni di stress, essendo a contatto ininterrottamente con eventi negativi e traumatici di vita durante il loro lavoro. Metodi. Hanno partecipato allo studio 200 guardie di sicurezza privata e 200 persone dell'Università di Ankara. Per raccogliere i dati sono stati utilizzati un questionario riguardante le condizioni sociodemografiche dei partecipanti, la Suicide Probability Scale (SPS) e la Brief Symptom Inventory (BSI). Risultati. Genere, stato civile, stipendio, credenze religiose, vivere una situazione di pericolo di vita, passato di tentativi di suicidio, fumare e non avere una malattia cronica hanno causato statisticamente una differenza significativa sui punteggi di SPS tra il gruppo di guardie di sicurezza privata e quello di controllo. In aggiunta, c'è stata una correlazione positiva statisticamente significativa tra i punteggi totali delle sottoscale di SPS e quelli di BSI. Conclusioni. Allo stesso modo degli agenti di polizia e dei gendarmi, le guardie di sicurezza privata sono ad alto rischio di commettere e tentare il suicidio trovandosi in condizioni stressanti di lavoro e anche soffrendo del trauma secondario. È necessario che essi siano consapevoli della propria tendenza al suicidio e avere controlli psichiatrici regolari. PMID:27183512

 5. Finding the Best-Fit Polynomial Approximation in Evaluating Drill Data: the Application of a Generalized Inverse Matrix / Poszukiwanie Najlepszej ZGODNOŚCI W PRZYBLIŻENIU Wielomianowym Wykorzystanej do Oceny Danych Z ODWIERTÓW - Zastosowanie UOGÓLNIONEJ Macierzy Odwrotnej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Karakus, Dogan

  2013-12-01

  In mining, various estimation models are used to accurately assess the size and the grade distribution of an ore body. The estimation of the positional properties of unknown regions using random samples with known positional properties was first performed using polynomial approximations. Although the emergence of computer technologies and statistical evaluation of random variables after the 1950s rendered the polynomial approximations less important, theoretically the best surface passing through the random variables can be expressed as a polynomial approximation. In geoscience studies, in which the number of random variables is high, reliable solutions can be obtained only with high-order polynomials. Finding the coefficients of these types of high-order polynomials can be computationally intensive. In this study, the solution coefficients of high-order polynomials were calculated using a generalized inverse matrix method. A computer algorithm was developed to calculate the polynomial degree giving the best regression between the values obtained for solutions of different polynomial degrees and random observational data with known values, and this solution was tested with data derived from a practical application. In this application, the calorie values for data from 83 drilling points in a coal site located in southwestern Turkey were used, and the results are discussed in the context of this study. W górnictwie wykorzystuje się rozmaite modele estymacji do dokładnego określenia wielkości i rozkładu zawartości pierwiastka użytecznego w rudzie. Estymację położenia i właściwości skał w nieznanych obszarach z wykorzystaniem próbek losowych o znanym położeniu przeprowadzano na początku z wykorzystaniem przybliżenia wielomianowego. Pomimo tego, że rozwój technik komputerowych i statystycznych metod ewaluacji próbek losowych sprawiły, że po roku 1950 metody przybliżenia wielomianowego straciły na znaczeniu, nadal teoretyczna powierzchnia

 6. Use of Ornamental Trees in Dating of Abandoned Cemeteries on the Example of Thuja Occidentalis and Thuja Orientalis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Opała, Magdalena; Majgier, Leszek

  2012-01-01

  i Thuja occidentalis. Te obce dla flory polskiej gatunki, doskonale zaadaptowały się do zastanych warunków siedliskowych i klimatycznych. W pracy przedstawiono próbę zastosowania metody datowania dendrochronologicznego do określenia wieku porzuconych cmentarzy z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Badaniem objęto 5 porzuconych cmentarzy. Ogółem pobrano 15 wywiertów z drzew. Po zastosowaniu standardowej metody dendrochronologicznej, utworzono lokalne chronologie przyrostowe dla badanych gatunków. Badania wykazały, iż najstarsze okazały się być okazy Thuja occidentalis występujące na cmentarzu Słabowo, których wiek wynosi ponad 70 lat. Na pozostałych obiektach rosnące okazy obydwu gatunków żywotników datowane są na lata 60. i początek lat 70.XX wiek. W porównaniu z informacjami historycznymi o wieku i pochodzeniu badanych obiektów rosnące na nich okazy żywotników są znacznie młodsze niż wiek założenia cmentarzy. Przedstawiona metoda okazała się być niezwykle pomocna w poznaniu czasu wprowadzenia żywotników Thuja occidentalis i Thuja orientalis na badanych cmentarzach.

 7. Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Przegląd badań

  PubMed Central

  Pisarska, Agnieszka

  2009-01-01

  Streszczenie Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej – metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, analiza dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych

 8. Assessment of Self-Heating Susceptibility of Indian Coal Seams - A Neural Network Approach

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Panigrahi, D. C.; Ray, S. K.

  2014-12-01

  The paper addresses an electro-chemical method called wet oxidation potential technique for determining the susceptibility of coal to spontaneous combustion. Altogether 78 coal samples collected from thirteen different mining companies spreading over most of the Indian Coalfields have been used for this experimental investigation and 936 experiments have been carried out by varying different experimental conditions to standardize this method for wider application. Thus for a particular sample 12 experiments of wet oxidation potential method were carried out. The results of wet oxidation potential (WOP) method have been correlated with the intrinsic properties of coal by carrying out proximate, ultimate and petrographic analyses of the coal samples. Correlation studies have been carried out with Design Expert 7.0.0 software. Further, artificial neural network (ANN) analysis was performed to ensure best combination of experimental conditions to be used for obtaining optimum results in this method. All the above mentioned analysis clearly spelt out that the experimental conditions should be 0.2 N KMnO4 solution with 1 N KOH at 45°C to achieve optimum results for finding out the susceptibility of coal to spontaneous combustion. The results have been validated with Crossing Point Temperature (CPT) data which is widely used in Indian mining scenario. W pracy omówiono możliwości wykorzystania metody elektro-chemicznej zwanej metodą określania potencjału utleniającego w procesie mokrym do określania skłonności węgla do samozapłonu. Dla potrzeb eksperymentu zebrano 78 próbek węgla z trzynastu kopalni w obrębie Indyjskiego Zagłębia Węglowego. Przeprowadzono 936 eksperymentów, w różnych warunkach prowadzenia procesu aby zapewnić standaryzację metody w celu jej szerszego zastosowania. Dla każdej próbki przeprowadzono 12 eksperymentów metodą badania potencjału utleniającego w procesie mokrym. Wyniki skorelowano z własnościami danego węgla przez

 9. Unified Model of Multiple Wind Turbines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutule, A.; Kochukov, O.

  2014-08-01

  An approach is proposed to the modelling of wind farms in the electric power system long-term planning. It allows a specialist to perform calculations based on scanty information and offers a set of ready-to-use data for easy, fast, and precise modelling. The authors exemplify the calculations of wind speed probability density and power curves and give an idea for relevant corrections. They also show how to pass from a single wind turbine model to the unified model of multiple wind turbines which would meet the requirements of long-term planning tasks. The paper presents the data on wind farms that are operating in UK and Oceania Rakstā ir apskatīta vēja elektrostaciju modelēšana ilgtermiņa attīstības plānošanas uzdevumos. Modelēšana tika veikta, izmantojot ierobežotu datu apjomu, kuri bija piejami lietotājam. Gatavie dati deva iespēju veikt ātru un precīzu modelēšanu. Raksts piedāva metodi kā pāriet no viena vēja ģeneratora modeli uz vēja elektrostaciju (vairāki vēja ģeneratori) modeli, kas atbilst ilgtermiņa attīstības plānošanas prasībām. Rakstā atspoguļoti dati no Okeānijas un Lielbritānijas eksistējošām vēja elektrostacijām

 10. a Study Into Occurrence of Fire in Opencast Workings Over Developed Coal Pillars and Evolving Control Parameters for its Safe Extraction / Badanie Przypadku WYSTĄPIENIA POŻARU W Wyrobiskach Odkrywkowych Ponad UDOSTĘPNIANYMI Filarami WĘGLOWYMI i Opracowanie PARAMETRÓW Kontrolnych Dla Zapewnienia Ich Bezpiecznego Wydobycia

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Panigrahi, Durgacharan; Sinha, Satish Kumar; Singh, Garib Nath

  2013-12-01

  In India, a number of opencast mines are being worked over the coal pillars developed by underground bord and pillar method of mining. In these cases, the fires have occurred in most of these opencast mines causing loss of the coal reserve, production, productivity and safety. In this research work, 13 such mines have been studied over a period of three years and critical parameters for occurrence of these fires have been identified. This paper presents the details of observations for two such mines and detailed statistical analyses have been carried out by using confidence interval (C.I.) and analysis of variance (ANOVA-Two-way classification) for finding out the range of these critical parameters which can be controlled to reduce the occurrence of these fires. W wielu kopalniach odkrywkowych w Indiach wydobycie prowadzi się w wyrobiskach ponad filarami ochronnymi udostępnianymi przy wykorzystaniu metody filarowo-komorowej. W takich warunkach powstające często w kopalniach pożary powodują utratę zasobów węglowych, zmniejszenie wydajności i poziomu wydobycia oraz negatywnie wpływają na bezpieczeństwo pracy. W artykule tym przeanalizowano przypadki 13 kopalni odkrywkowych na przestrzeni trzech lat, zidentyfikowano krytyczne parametry dla określenia możliwości wystąpienia pożaru. Artykuł przedstawia dokładne obserwacje poczynione w dwóch kopalniach, poparte szczegółową analizą statystyczną z zastosowaniem przedziałów ufności i analizy wariancji (ANOVA - klasyfikacja dwukierunkowa) do określenia wartości parametrów krytycznych w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia pożarów.

 11. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  . Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - analiza czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących mi

 12. Selected Aspects of the Structural Analysis of the North Dome in the 'Four Domes Pavilion'/ Wybrane Aspekty Analizy Konstrukcyjnej Kopuły Północnej W Pawilonie Czterech Kopuł

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jasieńko, Jerzy; Raszczuk, Krzysztof; Moczko, Marta; Piechówka-Mielnik, Magdalena

  2015-06-01

  The subject of the paper is north dome of the Four Domes Pavilion in Wroclaw, which was erected according to the project by architect Hans Poelzig in 1913. The geometry of the dome (plan, rise, thickness) has an essential influence on the stress distribution in the structure and may be a crucial factor determining the cracking pattern. The results of the study of archival documents and numerical analysis indicate that there is a need for increasing the bearing capacity of the structure. After carrying out 3D FEM analysis, it was decided to apply strengthening technology based on the FRCM system with carbon and P.B.O. fibers on the surface and on the external ring of the dome. Powszechnie występującą na całym świecie formą przekryć historycznych jest kopuła, która może być realizowana m.in. na rzucie koła, elipsy czy ośmioboku. Geometria kopuły (rzut, wyniesienie oraz grubość) wpływa na rozkład naprężeń w konstrukcji i może być decydującym czynnikiem wpływającym na propagację rys. Przedmiotem pracy jest Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, który powstał wg projektu Hansa Poelziga w 1913r. Analiza dokumentacji archiwalnej wykazuje, iż wszelkie zmiany jakich się podejmowano w trakcie realizacji prac były wynikiem: braku czasu, opóźnień w wykonaniu oceny statycznej, przekazaniu rysunków projektowych w nieodpowiedniej skali oraz prowadzenia prac budowlanych w zimie. Efektem powyższych działań jest niedostateczne zbrojenie kopuły, która uległa uszkodzeniom w formie pęknięć południkowych i równoleżnikowych od strony zewnętrznej i wewnętrznej. W wyniku przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES) podjęto decyzję o wzmocnieniu przekrycia przy użyciu siatek z włókien węglowych w systemie FRCM oraz wzmocnienie pierścienia górnego przy użyciu siatek z włókien P.B.O. w matrycy mineralnej.

 13. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  niektórych przypadkach również wypadki śmiertelne. Przedstawiono podstawowe parametry sejsmologiczne stosowane w kraju i w świecie do oceny zagrożenia sejsmicznego. Opisano podstawowe zasady metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpnięciem, w skład której wchodzi metoda sejsmologiczna bieżącej (pomiarowej) oceny stanu zagrożenia. Od wielu lat, wraz z ciągłym rozwojem bazy aparaturowej i możliwości w zakresie cyfrowej rejestracji sejsmogramów oraz przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych wzrasta znaczenie metod sejsmicznych, które są dzisiaj powszechnie stosowane w polskich kopalniach zagrożonych tąpaniami. Ciągła obserwacja zjawisk sejsmicznych indukowanych w trakcie rozwoju procesu eksploatacji pokładów węgla umożliwiła, w oparciu o zgromadzoną bazę danych, opracowywanie nowych kryteriów zagrożenia sejsmicznego oraz zagrożenia tąpnięciem, które winny wyraźnie poprawić efektywność metody sejsmologii górniczej. W artykule przedstawiono nowe kryteria oceny stanu bieżącego zagrożenia tąpaniami zaproponowane do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, które prowadzą eksploatację systemem ścianowym. Kryteria te są oparte na wynikach ciągłej rejestracji sejsmologicznej, połączonej z bieżącą analizą zarejestrowanych wstrząsów i obliczaniem wybranych parametrów sejsmologicznych. Parametry te to położenie ognisk wstrząsów w stosunku do wyrobisk eksploatacyjnych, energia sejsmiczna wstrząsów, suma energii sejsmicznej wyzwolona na każde 5m postępu ściany eksploatacyjnej, wartość wagowanego parametru amplitudy prędkości drgań PPVW, moment sejsmiczny M0, indeks energii EI oraz parametr b rozkładu wstrząsów według relacji Gutenberga-Richtera. Wartości powyższych parametrów są określane dla każdej doby lub w przesuwających się co dobę oknach czasowych lub oknach zawierających określoną liczbę wstrząsów, a następnie porównywane, raz na dobę, z ich wartościami

 14. Empirical tests of performance of some M - estimators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Banaś, Marek; Ligas, Marcin

  2014-12-01

  The paper presents an empirical comparison of performance of three well known M - estimators (i.e. Huber, Tukey and Hampel's M - estimators) and also some new ones. The new M - estimators were motivated by weighting functions applied in orthogonal polynomials theory, kernel density estimation as well as one derived from Wigner semicircle probability distribution. M - estimators were used to detect outlying observations in contaminated datasets. Calculations were performed using iteratively reweighted least-squares (IRLS). Since the residual variance (used in covariance matrices construction) is not a robust measure of scale the tests employed also robust measures i.e. interquartile range and normalized median absolute deviation. The methods were tested on a simple leveling network in a large number of variants showing bad and good sides of M - estimation. The new M - estimators have been equipped with theoretical tuning constants to obtain 95% efficiency with respect to the standard normal distribution. The need for data - dependent tuning constants rather than those established theoretically is also pointed out. W artykule przedstawiono empiryczne porównanie trzech dobrze znanych M - estymatorów (Huber'a, Tukey'a oraz Hampel'a) jak również kilku nowych. Nowe estymatory motywowane były funkcjami wagowymi wykorzystywanymi w teorii wielomianów ortogonalnych, estymacji jądrowej oraz jeden motywowany przez funkcję gęstości "półokręgu" Wigner'a. Każdy z estymatorów został użyty do wykrywania obserwacji odstających w skażonych zbiorach danych. Obliczenia wykonano za pomocą "reważonej" metody najmniejszych kwadratów. Ze względu na fakt, iż wariancja resztowa (używana w konstrukcji macierzy kowariancyjnych) nie jest odpornym estymatorem skali, w testach wykorzystano również odporne miary takie jak: rozstęp ćwiartkowy oraz znormalizowane odchylenie medianowe. Testy wykonano na prostej sieci niwelacyjnej w dużej ilości wariantów ukazuj

 15. [Psicopatologia, fattori psicosociali e obesità].

  PubMed

  Pinna, Federica; Sardu, Claudia; Orrù, Walter; Velluzzi, Fernanda; Loviselli, Andrea; Contu, Paolo; Carpiniello, Bernardo

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopi. Gli obiettivi di questo studio sono stati la valutazione dell'associazione tra obesità, variabili socio-demografiche e psicopatologiche in un campione clinico di pazienti afferenti a un centro per la diagnosi e il trattamento dell'obesità, confrontati con un campione omogeneo di controllo costituito da soggetti di peso normale. Metodi. Nel contesto di un progetto di ricerca riguardante obesità e psicopatologia, è stata applicata una regressione logistica multivariata per esaminare l'associazione tra obesità e variabili demografiche e cliniche relative a un campione consecutivo di 293 pazienti obesi (48 maschi, 245 femmine, età media: 45,41±13,55, indice di massa corporea [BMI] 35,6±6,2), confrontato con un gruppo di controllo omogeneo appaiato di 293 soggetti non obesi (48 maschi, 245 femmine, età media 45,66±13,86, BMI medio 21,8±2,06). Tutti i soggetti sono stati valutati mediante un'intervista clinica strutturata, la Structured Clinical Interview per la diagnosi di asse I del DSM-IV (SCID-I) e per l'asse II DSM-IV (SCID-II). Risultati. L'analisi statistica multivariata ha dimostrato che lo status di casalinga e la presenza "lifetime" di disturbi di asse I e II e in generale della presenza di una qualsiasi diagnosi psichiatrica, e, in particolare, delle diagnosi di disturbo depressivo, d'ansia, del comportamento alimentare e di alcuni disturbi di personalità, sono associate in modo significativo a una maggiore probabilità di essere in sovrappeso oppure obesi. Le probabilità di essere sovrappeso/obesi si modificano in rapporto alle diverse combinazioni di fattori di rischio, aumentando da un valore di 32,3% per un individuo non esposto ad alcun fattore di rischio, a un valore di 86,7% per i soggetti esposti a tutti i fattori di rischio considerati. Conclusioni. La presenza di una diagnosi di asse I e/o II e lo stato di casalinga è indipendentemente associata a un maggiore rischio di sovrappeso/obesità. L'interazione di questi

 16. Determination of 3D Surface Roughness Parameters by Cross-Section Method

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rudzitis, J.; Krizbergs, J.; Kumermanis, M.; Mozga, N.; Ancans, A.; Leitans, A.

  2014-04-01

  Currently, in the production engineering the surface roughness parameters are estimated in three dimensions, however, the equipment for these measurements is rather expensive and not always available. In many cases to buy such equipment is not economically justified. Therefore, the 3D surface roughness parameters are usually determined from the well-known 2D profile ones using the existing 2D equipment. This could be done best using the cross-section (or profile) method, especially in the case of nanoroughness estimation, with calculation of the mean values for the roughness height, spacing, and shape. This method - though mainly meant for irregular rough surfaces - can also be used for other types of rough surfaces. Particular emphasis is here given to the correlation between the surface cross-section (profile) parameters and 3D parameters as well as to the choice of the number of cross-cuttings and their orientation on the surface. Mūsdienu ražošanā ir nepieciešams novērtēt virsmas raupjuma parametrus trijās dimensijās, tomēr, aprīkojums šādu mērījumu veikšanai ir ļoti dārgs un ne vienmēr pieejams. Tādēļ bieži rodas nepieciešamība noteikt 3D virsmas raupjuma parametrus pēc labi zināmajiem profila (2D) parametriem, izmantojot eksistējošo 2D mērīšanas aprīkojumu. Labākais risinājums šai problēmai ir izmantot 3D raupjuma parametru noteikšanai šķēlumu jeb profilu metodi. Metode uzrāda labus rezultātus arī novērtējot nanoraupjumu. Iespējams aprēķināt sekojošu virsmas raupjuma mikrotopogrāfisko parametru vidējās vērtības: raupjuma augstumu; soļu parametrus un formu. Metode ir paredzēta izmantošanai virsmām ar neregulāru raksturu, bet var tikt pielāgota arī citu tipu virsmām.

 17. [Modello di Management (Mo.Ma) del paziente affetto da schizofrenia: controllo della crisi, mantenimento, prevenzione delle ricadute e recovery con gli antipsicotici LAI].

  PubMed

  Brugnoli, Roberto; Rapinesi, Chiara; Kotzalidis, Georgios D; Marcellusi, Andrea; Mennini, Francesco S; De Filippis, Sergio; Carrus, Dario; Ballerini, Andrea; Francomano, Antonio; Ducci, Giuseppe; Del Casale, Antonio; Girardi, Paolo

  2016-01-01

  RIASSUNTO. La schizofrenia colpisce circa l'1% della popolazione e rappresenta un grave disturbo mentale con un notevole impatto anche sul funzionamento sociale, lavorativo e sulle attività della vita quotidiana. Le persone con schizofrenia hanno un tasso di mortalità superiore di 2-2,5 rispetto a quello della popolazione generale. La non aderenza ai farmaci antipsicotici è uno dei più importanti fattori di rischio per le ricadute e le ospedalizzazioni, sia nei pazienti con disturbo cronico sia al primo episodio, e conseguentemente contribuisce all'aumento dei costi sanitari. Gli antipsicotici atipici LAI possono migliorare l'aderenza al trattamento contribuendo a diminuire i tassi di ricaduta nei pazienti affetti da schizofrenia fin dall'esordio. Gli obiettivi primari nella gestione dei pazienti schizofrenici sono diretti, non solo alla riduzione dei sintomi nel breve termine, ma anche al mantenimento fisico e della funzionalità mentale, migliorando la qualità della vita e promuovendo il recupero del paziente. Scopo. Proporre un modello integrato, basato sulle evidenze, che fornisca un algoritmo efficace per il recupero del paziente schizofrenico e indagare l'efficacia e la sicurezza degli antipsicotici LAI nel trattamento, nel mantenimento, nella prevenzione delle ricadute e nella recovery dei pazienti affetti da schizofrenia. Metodi. Dopo un'accurata analisi di letteratura abbiamo identificato, raccolto e analizzato gli elementi qualificanti per un'ottimale gestione del paziente schizofrenico, definendo un modello di gestione e selezione delle alternative terapeutiche. Conclusioni. Il modello di gestione della schizofrenia proposto potrebbe consentire un migliore recupero funzionale del paziente grazie alla scelta di iniziare il percorso terapeutico, fin dalle prime fasi del disturbo soprattutto se in giovane età e al primo episodio, con un farmaco atipico LAI. All'interno dei farmaci antipsicotici atipici la formulazione LAI rappresenta una scelta

 18. Study of Chemical Surface Structure of Natural Sorbents Used for Removing of Pb2+ Ions from Model Aqueous Solutions (part Ii)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bożęcka, Agnieszka; Bożęcki, Piotr; Sanak-Rydlewska, Stanisława

  2014-03-01

  This article presents the results of the chemical structure research of organic sorbent surface such as walnut shells, plums stones and sunflower hulls with using such methods as infrared spectrometry (FTIR) and elemental analysis. Based on the IR spectra identification of functional groups present on the surface of studied materials has been done as well as determination of their effect on the sorption mechanism of Pb2+ ions from aqueous model solutions W artykule przedstawiono wyniki badań chemicznej struktury powierzchni sorbentów organicznych takich jak: łupiny orzecha włoskiego, pestki śliwek oraz łuski słonecznika z wykorzystaniem metody spektrometrii w podczerwieni (FTIR) oraz analizy elementarnej. W oparciu o uzyskane widma IR dokonano identyfikacji grup funkcyjnych obecnych na powierzchni tych materiałów i określono ich wpływ na mechanizm sorpcji jonów Pb2+ z modelowych roztworów wodnych. Analiza elementarna wykazała, że spośród badanych sorbentów, największą zawartość węgla (49,91%) i wodoru (5,93%) mają pestki śliwek. Najwięcej azotu (1,59%) zawierają łuszczyny słonecznika (tabela 1). Zawartość siarki we wszystkich badanych materiałach jest znikoma, dlatego nie udało się jej oznaczyć tą metodą. Obecność pozostałych pierwiastków może świadczyć o istnieniu zarówno alifatycznych jak i aromatycznych połączeń organicznych. Potwierdzeniem tego są również zarejestrowane widma IR (rysunki 1-3). W oparciu o uzyskane wyniki można przypuszczać także, iż udział procesu wymiany jonowej w sorpcji ołowiu z roztworów wodnych jest znaczący. Świadczą o tym m.in. intensywności pasm na widmach IR dla próbek badanych materiałów po ich kontakcie z roztworami jonów Pb2+ (rysunki 4-6).

 19. Underground Lead-Zinc Mine Production Planning Using Fuzzy Stochastic Inventory Policy / Planowanie Wydobycia Cynku I Ołowiu W Kopalniach Podziemnych Z Wykorzystaniem Podejścia Stochastycznego Z Elementami Logiki Rozmytej Do Określania Niezbędnego Poziomu Zapasów

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gligoric, Zoran; Beljic, Cedomir; Gluscevic, Branko; Cvijovic, Cedomir

  2015-03-01

  Methodology for long-term underground lead-zinc mine planning based on fuzzy inventory theory is presented in this paper. We developed a fuzzy stochastic model of inventory control problem for planning lead-zinc ore production under uncertainty. The final purpose of this article is to find the optimal quantity of mined ore that should be stockpiled, in order to enable "feeding" of mineral processing plant in cases when the production in underground mine is interrupted, by using Possibilistic mean value of fuzzy number for defuzzing the fuzzy total annual inventory costs, and by using Extension of the Lagrangean method for solving inequality constrain problem. The different types of costs involved in mined ore inventory problems affect the efficiency of production scheduling. Dynamic nature of lead and zinc metal price is described by Ornstein-Uhlenbeck stochastic mean reverting process. The model is illustrated with a numerical example. W pracy przedstawiono metodologię długoterminowego wydobycia cynku i ołowiu w kopalniach podziemnych z wykorzystaniem podejścia stochastycznego z elementami logiki rozmytej do określania wymaganego poziomu zapasów. Opracowaliśmy model stochastyczny z wykorzystaniem elementów logiki rozmytej do kontroli zapasów w planowaniu wydobycia cynku i ołowiu w warunkach niepewności. Celem końcowym pracy jest określenie optymalnej ilości wydobywanej rudy, którą należy zachować jako zapas tak aby zapewnić odpowiednie jej dostawy do zakładu przeróbczego nawet w przypadku przerwania wydobycia w kopalni podziemnej, opierając się na posybilistycznej wartości średniej liczby rozmytej i wyostrzeniu całkowitych rocznych kosztów zapasów. Wykorzystano także rozszerzenie metody Lagrange'a do rozwiązywania problemu więzów w nierówności. Różnorakie koszty związane ze składowaniem zapasów wydobywanej rudy mają wpływ na wydajność planowanej produkcji. Dynamiczne zmiany cen cynku i o

 20. Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznań Metropolitan Area/ Dokumenty Planistyczne Jako Element Modernizacji Struktury Urbanistycznej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bonenberg, Wojciech

  2015-06-01

  The article presents a report on studies concerning the role of planning documents in the modernization process of the Poznań metropolitan area (PMA). Over the last 25 years, dynamic social, economic and spatial changes have taken place in this area, which is becoming an increasingly integrated place combining living, work and leisure for a million residents. Emerging challenges regarding the functional, spatial and infrastructural modernization of the PMA call for new planning methods. In this respect, the existing planning documents and methods by which they are prepared are not able to keep up with the ongoing changes and constitute an obstacle in the modernization of the metropolitan area. The purpose of the article is to identify the risks posed by the discrepancies of existing planning records. Recommendations aimed at adapting the planning documents to the challenges of modernizing the PMA have also been presented. W artykule przedstawiono sprawozdanie z badań dotyczących roli dokumentów planistycznych w procesie modernizacji poznańskiego obszaru metropolitalnego (POM). W ostatnich 25 latach nastąpiły dynamiczne zmiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne na tym obszarze, który stanowi coraz bardziej zintegrowane miejsce wspólnego zamieszkania, pracy i rekreacji dla miliona mieszkańców. Rodzące się wyzwania dotyczące modernizacji funkcjonalnej, przestrzennej i infrastrukturalnej POM wymagają nowych metod planistycznych. W tym zakresie istniejące dokumenty planistyczne oraz metody ich sporządzania, nie nadążają za postępującymi zmianami i stanowią przeszkodę w modernizacji obszaru metropolitalnego. Celem referatu jest identyfikacja zagrożeń wynikających z niespójności istniejących zapisów planistycznych. Przedstawiono również rekomendacje mające służyć dostosowaniu dokumentów planistycznych do wyzwań modernizacyjnych POM.

 1. [Teoria della Mente e funzionamento sociale nella schizofrenia: correlazione con anomalie del linguaggio figurato, sintomatologia clinica e intelligenza generale].

  PubMed

  Piovan, Cristiano; Gava, Laura; Campeol, Mara

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Negli ultimi decenni gli studi hanno mostrato come la Teoria della Mente (ToM) non sia un processo unitario, ma un sistema che include aspetti cognitivi e affettivi. Nell'ambito dei domini che definiscono la social cognition, la ToM rappresenta il miglior predittore dello scarso funzionamento sociale nella schizofrenia. Lo scopo del presente lavoro è stato di esaminare la competenza di un gruppo di pazienti ambulatoriali affetti da schizofrenia in compiti di ToM, di riconoscimento di aspetti metaforici e idiomatici del linguaggio, in una prova di rispetto di regole conversazionali e di indagarne la relazione con il funzionamento sociale. Metodi. Sono stati reclutati 30 pazienti ambulatoriali con diagnosi di schizofrenia e 24 controlli sani. Sono stati somministrati il TIB per il calcolo del QI premorboso, la PANSS, il Theory of Mind Picture Sequencing Task, un test di comprensione di metafore e idiomi e un test conversazionale. Il funzionamento sociale è stato valutato con la PSP. Risultati. Non vi era differenza significativa tra i valori medi del QI premorboso del gruppo dei pazienti e dei controlli. Ai test di ToM e di competenza pragmatica, la differenza tra i gruppi è risultata altamente significativa, con i pazienti che hanno eseguito le prove in modo peggiore. È emersa una correlazione tra la comprensione di metafore e idiomi e le false credenze di secondo ordine. La PSP è risultata correlata con la PANSS e con la quota di ToM cognitiva, ma non con la ToM affettiva. Conclusioni. I risultati hanno mostrato che i soggetti affetti da schizofrenia, in condizione clinica di stabilizzazione, hanno evidenti difficoltà nelle prove di ToM e di comprensione del linguaggio figurato. Nel nostro modello teorico, la correlazione evidenziata tra la ToM cognitiva, i deficit pragmatici, lo stato clinico e il livello di funzionamento sociale suggerisce l'utilità di interventi riabilitativi di recupero delle funzioni metacognitive e delle abilit

 2. The Analysis of the Effectiveness of Simultaneous Inversion of Turning and Head Waves First Breaks - Model Study

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kasina, Zbigniew

  2012-09-01

  In the presented paper the model data were used to analyse the effectiveness of simultaneous inversion of the turning and head waves first breaks in comparison with the effectiveness of the inversion of only first breaks of turning waves or head waves. The analysis was undertaken for the gradient velocity models of the near surface layer with the low' velocity anomaly and for the CDP aquisition. The effect of the numerical ray tracing on the traveltime calculations and inversion results was estimated taking into account the wave equation modeling of seismic records. The effect of the errors of the starting velocity field m the process of inversion as well as the effect of spatial smothing of resulting velocity fields were considered too. The analysis confirmed some improvement in the imaging of the near surface velocity anomalies when we use simultaneous inversion of the turning and head waves first breaks. W przedstawionej pracy wykorzystano dane modelowe do analizy efektywności jednoczesnej inwersji pierwszych wstąpień fal czołowych i refragowanych w porównaniu do efektywności inwersj i tylko pierwszy ch wstąpień fali refragowanej lub czołowej. Analizę podjęto dla gradientowych modeli strefy przypowierzchniowej z niskoprędkościową anomalią dla akwizycji metody pokryć wielokrotnych. Oszacowano wpływ numerycznego trasowania promieni na wyniki obliczeń czasów przebiegu i inwersji uwzględniając wyniki modelowania rekordów sejsmicznych z równania falowego. Rozważano także wpływ błędów startowego pola prędkości w procesie inwersji, jak również wpływ przestrzennego wygładzania wynikowych pól prędkości. Analiza potwierdziła pewną poprawę w odwzorowaniu anomalii prędkościowych strefy przy- powierzchniowej, gdy wykorzystujemy jednoczesną inwersję pierwszych wstąpień fal czołowych i refragowanych.

 3. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  ācijas algoritma, kas pēc būtības ir tās vadības pamats, izstrāde tiek veikta, balstoties uz klasiskās matemātiskas programmēšanas metodes - dinamiskās programmēšanas metodi un vispārināto reducēto gradienta metodi. Izstrādājot programmu kodus, kas realizē autonomā režīmā strādājošas MHES optimizācijas algoritmu, nepieciešams izmantot speciālas aprēķinu procedūras, kas ir adaptīvas pret konkrētiem MHES ūdens spiediena ierobežojumiem. Algoritma aprobācija veikta uz konkrētas MHES režīma optimizācijas piemēra.

 4. Mathematical Model of Forecasting the Formation of Sinkhole Using Salustowicz's Theory / Model Matematyczny Prognozowania Zapadlisk Przy Wykorzystaniu Teorii Sklepienia Ciśnień Sałustowicza

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Strzałkowski, Piotr

  2015-03-01

  In area affected by old, shallow extraction in some cases sinkholes are formed, causing security issues in urbanized areas. Problem of working out deterministic forecast of this threat seems to be important and up-to-date. Mathematical model presented in this work let us predict the possibility of sinkhole formation. That prediction is essential for analyzing possibility of investments in such areas. Basing on presented work, it is also possible to determine dimensions of sinkhole. Considerations are based on known from literature Sałustowicz's theory, which is utilises Huber's solution of equation describing the stress state around elliptic void made in flat plate Początki eksploatacji górniczej na Górnym Śląsku sięgają XVIII stulecia. Dawna eksploatacja prowadzona na głębokościach nie przekraczających 80 m, do dziś generuje zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego z uwagi na możliwość wystąpienia zapadlisk. Jak to wynika z pracy (Chudek i in., 2013), obszary pod którymi prowadzono w minionych latach płytką eksploatację zajmują znaczną powierzchnię śląskich miast, które w dalszym ciągu się rozbudowują. Dlatego problem występowania zapadlisk należy w dalszym ciągu uznać za ważny i aktualny. Duża liczba zapadlisk, ze zrozumiałych względów, jest wynikiem utraty stateczności płytkich wyrobisk korytarzowych. Istniejące metody prognozowania zapadlisk pozwalają głównie określać prawdopodobieństwo wystąpienia zapadliska. Jeśli wartość prawdopodobieństwa wystąpienia zapadliska jest większa od 0, wówczas należy się liczyć z zagrożeniem bezpieczeństwa terenu i co istotniejsze ludności. Taki sposób prognozowania wystąpienia zapadlisk nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy teren objęty analizą jest rzeczywiście zagrożony. Dlatego istotnym jest stworzenie możliwości deterministycznego prognozowania tego typu deformacji. W tym kierunku zmierza propozycja autora pracy, w kt

 5. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1,..., Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba i Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013b); - analiza czynnikowa (Tumidajski, 1997; Tumidajski and Saramak, 2009); - metody wielowymiarowej wizualizacji danych. W artykule zastosowano nowoczesną metodę wizualizacji wielowymiarowych danych - metodę tzw. map odniesienia (z ang. relevance maps). Aby zastosować ww. metodę przeprowadzono doświadczenia na trzech typach węgla, pobranych z trzech kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były to węgle typu 31, 34.2 i 35, według polskiej klasyfikacji węgli. Każdą z pobranych prób poddano rozdziałowi na klasy ziarnowe a następnie każdą z klas ziarnowych rozdzielono na frakcje densymetryczne za pomocą rozdziału w roztworze chlorku cynku. Tak otrzymane klaso-frakcje przebadano chemiczne ze względu na wybrane parametry jakościowe węgla. Były to takie cechy jak: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość substancji lotnych oraz miąższość materiału. Otrzymano w ten sposób zestaw siedmiu danych dla każdej klasy ziarnowej i każdego typu węgla. Stanowił on swoisty siedmiowymiarowy zbiór, który postanowiono zobrazować za pomocą techniki wizualizacji bazującej na tzw. mapach odniesienia. W metodzie map odniesienia na płaszczyźnie służącej do wizualizacji danych zostają rozmieszczone specjalne punkty zwane punktami odniesienia, reprezentujące poszczeg

 6. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  niektórych przypadkach również wypadki śmiertelne. Przedstawiono podstawowe parametry sejsmologiczne stosowane w kraju i w świecie do oceny zagrożenia sejsmicznego. Opisano podstawowe zasady metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpnięciem, w skład której wchodzi metoda sejsmologiczna bieżącej (pomiarowej) oceny stanu zagrożenia. Od wielu lat, wraz z ciągłym rozwojem bazy aparaturowej i możliwości w zakresie cyfrowej rejestracji sejsmogramów oraz przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych wzrasta znaczenie metod sejsmicznych, które są dzisiaj powszechnie stosowane w polskich kopalniach zagrożonych tąpaniami. Ciągła obserwacja zjawisk sejsmicznych indukowanych w trakcie rozwoju procesu eksploatacji pokładów węgla umożliwiła, w oparciu o zgromadzoną bazę danych, opracowywanie nowych kryteriów zagrożenia sejsmicznego oraz zagrożenia tąpnięciem, które winny wyraźnie poprawić efektywność metody sejsmologii górniczej. W artykule przedstawiono nowe kryteria oceny stanu bieżącego zagrożenia tąpaniami zaproponowane do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, które prowadzą eksploatację systemem ścianowym. Kryteria te są oparte na wynikach ciągłej rejestracji sejsmologicznej, połączonej z bieżącą analizą zarejestrowanych wstrząsów i obliczaniem wybranych parametrów sejsmologicznych. Parametry te to położenie ognisk wstrząsów w stosunku do wyrobisk eksploatacyjnych, energia sejsmiczna wstrząsów, suma energii sejsmicznej wyzwolona na każde 5m postępu ściany eksploatacyjnej, wartość wagowanego parametru amplitudy prędkości drgań PPVW, moment sejsmiczny M0, indeks energii EI oraz parametr b rozkładu wstrząsów według relacji Gutenberga-Richtera. Wartości powyższych parametrów są określane dla każdej doby lub w przesuwających się co dobę oknach czasowych lub oknach zawierających określoną liczbę wstrząsów, a następnie porównywane, raz na dobę, z ich wartościami

 7. Plant Type Selection for Reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine Using Fuzzy-Topsis Approach / Wybór Gatunków Roślin Do Wykorzystania W Projekcie Rekultywacji Terenów Kopalni Miedzi Sarcheshmeh Z Wykorzystaniem Metod Logiki Rozmytej Topsis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ebrahimabadi, Arash; Alavi, Iraj

  2013-09-01

  Plant species selection is a multi-criteria evaluation decision and has a strategic importance for many companies. The conventional methods for plant species selection are inadequate for dealing with the imprecise or vague nature of linguistic assessment. To overcome this difficulty, fuzzy multi-criteria decision-making methods are proposed. The aim of this study is to use the fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution (F.TOPSIS) methods for the selection of plant species in mine reclamation plan. Plant type selection and planting to protect the environment and the reclamation of the mine are some of the most important solutions. Therefore, the objective of the current research study is to choose the proper plant types for reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine using Fuzzy-topsis method. In this regard, primarily, surrounding area of Sarcheshmeh copper mine, one of the world's 10 biggest copper mine which is located near Kerman city of Iran, are surveyed, to choose the best plant type for reclamation of disturbance area. With this respect, based on reclamation plan, primary criteria were consisted of kinds of post mining land use, climate, and nature of soil. Comparison matrixes were then obtained based on experts' opinion and plant types were subsequently prioritized using the Fuzzy Topsis method. Secondary factors considered through the analysis were as follows: perspective of the region, resistance against disease and insects, strength and method of growth, availability to plant type, economic efficiency, protection of soil, storing water, and prevention of pollution. Finally, suitable plant types in the mining perimeter were prioritized as: Amygdalus scoparia, Tamarix, Pistachio Wild, Ephedra, Astragalus, Salsola, respectively. Wybór gatunków roślin jest decyzją podejmowaną w oparciu o wiele kryteriów i stanowi poważne wyzwanie strategiczne dla wielu firm. Konwencjonalne metody wyboru gatunków roślin okazują si

 8. Free Surface of the Liquid-Gas Phase Separation as a Measuring Membrane of a Device for Measuring Small Hydrostatic Pressure Difference Values / Powierzchnia Swobodna Rozdziału Faz Ciecz-Gaz Jako Membrana Pomiarowa Urządzenia Do Pomiaru Małych Wartości Różnicy Ciśnienia Hydrostatycznego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Filipek, Wiktor; Broda, Krzysztof; Branny, Marian

  2015-03-01

  środek (Bear, 1988) lub rozkładu ciśnienia przy wysokich spadkach hydraulicznych (Trzaska i Broda, 1991, 2000; Trzaska i in., 2005). Zwłaszcza pomiary w zakresie tzw. dolnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego dla cieczy oraz dotyczące określenia progowego spadku hydraulicznego J0 (Bear, 1988) sprawiają wielkie trudności. Pomiary takie miałyby duże znaczenie aplikacyjne zwłaszcza przy określaniu infiltracji wody do wyrobisk górniczych, filtracji przez fundamenty budowli itp. Autorzy od kilku lat (Broda i Filipek, 2012, 2013) zajmują się opracowaniem metody oraz przyrządu pomiarowego (wnioski patentowe: P.407 380 i P.407 381) pozwalających na pomiary wartości ciśnienia (różnicy ciśnienia) hydrostatycznego poniżej 1 Pa. W tym okresie opracowali nową metodę pomiaru, skonstruowali stanowisko badawcze i przeprowadzili pomiary różnicy ciśnień hydrostatycznych z dokładnością do 0.5 Pa znacznie ograniczając zjawisko histerezy (Broda i Filipek, 2012) (wniosek patentowy: P.407 380). W oparciu o zdobyte doświadczenie prace kontynuowano opracowując metodę pomiaru i budując nowe stanowisko do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego o dużo prostszej budowie, co znacząco zwiększyło dokładność i wiarygodność pomiarów (Broda i Filipek, 2013) (wniosek patentowy: P. 407 381). W trakcie prac badawczych narodziła się nowa koncepcja metodologii pomiaru niskich wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego, która jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie stanowiska pomiarowego służącego do określenia wpływu zmiany wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego na kształt a co za tym idzie przemieszczenie powierzchni swobodnej rozdziału faz ciecz-gaz, oraz omówiono jego budowę zwracając uwagę na istotne szczegóły konstrukcyjne. Przedstawiono także sposób kalibrowania przyrządu, wykonywania i obróbki zdjęć fotograficznych w celach pomiarowych z

 9. The Experimental Study of the Effective Thermal Conductivity of Bundles of Rectangular Steel Sections/ Badania Eksperymentalne Efektywnej Przewodności Cieplnej Wiązek Stalowych Profili Prostokątnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wyczółkowski, Rafał; Benduch, Agnieszka

  2014-09-01

  Bundles of rectangular steel sections are examples of the porous charge. Due to the voids within the sections, this type of charge is characterized by porosity even exceeding 85%. This makes the thermal properties of these elements, expressed by the effective thermal conductivity kef, totally different from the thermal conductivity of steel. The value of the kef coefficient depends on many factors such as: the ratio of the thermal conductivity of steel to that of gas, the structure of the solid matrix and its porosity and the lack of the continuity of the steel phase. The paper describes experimental investigations concerning the measurements of the effective thermal conductivity of a steel sections bundles. Stalowe wyroby długie takie jak pręty, rury, profile czy różnego typu kształtowniki, podczas obróbki cieplnej nagrzewa się w postaci wiązek. Z punktu widzenia struktury wewnętrznej wsady tego typu, są niejednorodnym ośrodkiem porowatym. Cecha ta sprawia, że własności cieplne tych wsadów, wyrażane za pomocą efektywnej przewodności cieplnej kef są zupełnie odmienne od własności cieplnych samej stali. Wiedza na temat kształtowania się wartości współczynnika kef obrabianych cieplnie wiązek, jest istotna z punktu widzenia doboru optymalnych parametrów nagrzewania. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika kef wykonane dla próbek w postaci płaskich złóż stalowych profili prostokątnych. Badane złoża wykonano z czterech typów profili: 40×20 mm, 40×40 mm, 60×60 mm i 80×80 mm. Pomiary przeprowadzono według metody stanu ustalonego na stanowisku laboratoryjnym działającym na zasadzie jednopłytowego aparatu Poensgena. Wykazano iż badany parametr (oprócz próbek wykonanych z profili 40×20 mm) rośnie w funkcji temperatury. Ponadto jego wartość jest tym większa im większy jest rozmiar profilu tworzącego daną próbkę. Wartości bezwzględne efektywnej przewodności cieplnej badanych próbek, w zale

 10. Developed Design for Humeral Head Replacement Using 3D Surface Mapping

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Salah, H. R.

  2014-12-01

  Assessment of dimensional and geometrical data on the humeral head replacement (HHR) objects is essential for solving the relevant designing problems in the physics of reverse engineering (RE). In this work, 2D-assessment for human humerus was performed using the computed tomography (CT) technique within the RE plan, after which the 2D images of humeral objects were converted into 3D images. The conversion was successful and indicated a clear difference in the 2D and 3D estimates of sizes and geometry of the humerus. The authors have analyzed and confirmed experimentally the statistical information on the relevant anatomical objects. The results of finite-element simulation of the compressive stresses affecting the geometry of 3D surface mapping were analyzed using SolidWorks software. For developing the biomechanical design of an HHR object suitable biomaterials were selected, and different metal-based biomaterials are discussed as applied at various loads. New methodology is presented for the size estimation of humeral head - both anatomical and artificial - in 3D-shape. A detailed interpretation is given for the results of CT D-measurements. Izmēru un ģeometrisko datu novērtējums, kas attiecas uz pleca kaula galviņas nomaiņas (PKGN) objektiem, nepieciešams, lai risinātu virkni reversīvās inženierijas (RI) problēmu. Šajā darbā cilvēka pleca kaula galviņas divdimensiju novērtējums tika veikts ar datortomogrāfijas palīdzību (RI) ietvaros, un pēc tam objekta divdimensiju attēlojums tika pārveidots trīsdimensiju. Pārveidojums bija sekmīgs, parādot pleca kaula galviņas izmēru un ģeometrijas atšķirības starp 2D un 3D novērtējumiem. Autori izanalizēja un eksperimentāli apstiprināja statistisko informāciju pēc dotā veida anatomiskiem objektiem. Saspiešanas sasprindzinājumi, kuri ietekmē trīsdimensiju virsmas attēlojuma ģeometriju, tika analizēti ar gala-elementu simulācijas metodi, lietojot programmu Solid

 11. The Effect of Temperature of Rocks on Microclimatic Conditions in Long Gate Roads and Galleries in Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cygankiewicz, Janusz; Knechtel, Józef

  2014-03-01

  uwzględniono tylko człon reprezentujący ruch ciepła w skałach. Badane wyrobisko podzielono na odcinki o długości 50 m. Korzystając z metody różnic skończonych dla każdego z odcinków wyznaczono temperaturę ociosu, a następnie temperaturę i strumień entalpii powietrza. W odniesieniu do wyrobisk kamiennych rozważania przeprowadzono dla wariantu z technologicznymi źródłami ciepła oraz bez takich źródeł. Dla chodników węglowych przedstawiono nowy sposób określenia ciepła utleniania węgla, na podstawie wyników badań J. Cygankiewicza (2012a, 2012b). Korzystając z wyników badań J. Drzewieckiego i J. Smołki (1994), uwzględniono wpływ spękań górotworu na przenoszenie ciepła do powietrza w wyrobisku.

 12. Natural and anthropogenic phenomena affecting the historical landslide trend in the Subappennino Dauno (southern Italy)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lonigro, Teresa; Santaloia, Francesca; Polemio, Maurizio

  2014-05-01

  Protection, and also documents belonging to a research project (PS_119; Cotecchia et al. 2010). According to the landslide data collected, the landslide events resulted to be 175 in the study area. The trend analyses show that the landslide occurrence was increased with the time, despite of the rainfall and temperature data are not prone to landsliding. As a matter of fact, the trend of both the monthly rainfall and the rainfall intensity decreases, and the temperature and the wet days show a positive trend during the period of reference. The trend of the short-duration rainfall results generally to decrease. Not existing an evident relationship between climate variability and the increase of landslide occurrence, some other factors should be considered, as, for instance, the poor mechanical soil properties, the role of anthropogenic modifications and the mismanagement of risk-prone areas. In this regards, the preliminary results obtained from the data analyses of the land use and the populations could partly justify the increasing trend of landslide occurrence. More details on previous results of this research activity were recently published (Cotecchia et al., 2010; Polemio and Lonigro, 2011 and 2013; Santaloia et al., 2012). References Cotecchia F., Santaloia F., Lollino P., C. Vitone, G. Mitaritonna (2010) "Deterministic landslide hazard assessment at regional scale". Geoflorida 2010, : 3130-3139. Santaloia F, Cotecchia F, Vitone C (2012) "Applicazione dei metodi avanzati al fronte appenninico apulo-lucano: analisi di I livello. In: Cascini L. (Ed) "Criteri di zonazione della suscettibilità e della pericolosità da frane innescate da eventi estremi (piogge e sisma)"; 130-140, Padova:Composervice srl. Polemio M., Lonigro T. (2011) "Variabilità climatica e ricorrenza delle calamità idrogeologiche in Puglia". In: "Le modificazioni climatiche e i rischi naturali", Polemio M. (Ed.), CNR IRPI, Bari, pp. 13-16. Polemio M., Lonigro T. (2013) "Climate variability and landslide

 13. Deformations of the Protection Shelf in the "Wapno" Salt Mine, Based on Model Studies

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortas, Grzegorz; Maj, Agnieszka

  2014-12-01

  The catastrophic mine failure resulting from the inrush of water into the Wapno Salt Mine was probably caused by a fracture in the roof protection shelf. The purpose of the present study was to apply the method of the homogenization of the multi-level room-and-pillar structure in the Wapno Salt Mine for 3D+t modelling of the elastic-viscous medium to determine the distribution of stress and strain, and, on that basis, to estimate the geomechanical conditions existing in the roof shelf. This paper presents briefly the spatial development of the salt mine's structure and the results of the surveying measurements carried out during the salt mine's operation and after the mine was flooded. Those results constituted a basis for the verification of the introduced homogenization parameters, i.e. the time-dependent changes of the elasticity modulus and the susceptibility to creep at particular salt mine's levels. A simulated process demonstrated the development of positive values of principle stresses, increasing with time, and of omnidirectional tensile strains. In such conditions, the cracking of the protection shelf body could proceed, also with opening of water flow paths from the dome cap into the salt mine's workings. This paper presents a new research method, the results of its application, and the obtained distribution of stresses and strains that can be useful for the assessment of water hazard in other salt mines. Katastrofa górnicza wywołana wdarciem wody do kopalni soli w Wapnie spowodowana była prawdopodobnie pęknięciem ochronnej półki stropowej. Celem tej pracy było zastosowanie metody homogenizacji struktury komorowo-filarowej wielopoziomowej kopalni Wapno do modelowania ośrodka sprężysto-lepkiego 3D+t dla określenia rozkładu naprężeń i odkształceń oraz na tej podstawie oszacowania warunków geomechanicznych w półce stropowej. W pracy przedstawiono krótko rozwój przestrzenny struktury kopalni oraz wyniki przeprowadzonych pomiar

 14. The Impact of the Estimation of the Parameters Values on the Accuracy of Predicting the Impacts of Mining Exploitation / Wpływ Oszacowania Wartości Parametrów Modelu Na Dokładność Prognozowania Wpływów Eksploatacji Górniczej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedojadło, Zygmunt; Gruszczyński, Wojciech

  2015-03-01

  , jako najistotniejsze przy ocenie stanu deformacji rury szybowej. Porównanie wyników uzyskanych różnymi metodami potwierdziły poprawność wykonanych obliczeń. Zastosowane metody pozwoliły na analizę wpływu poszczególnych parametrów modelu na dokładność prognozy. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań zawartych w artykule (Niedojadło & Gruszczyński, 2010) stąd pewne treści niezbędne dla zachowania ciągłości rozumowania zostały powtórzone.

 15. a New Generation Mining Head with Disc Tool of Complex Trajectory / GŁOWICA URABIAJĄCA Nowej Generacji Z NARZĘDZIAMI Dyskowymi O ZŁOŻONEJ Trajektorii

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gospodarczyk, Piotr; Kotwica, Krzysztof; Stopka, Grzegorz

  2013-12-01

  łowych warunkach pracy, ulegają przyspieszonemu zużyciu. Wpływa to na prędkość i koszty drążenia tych wyrobisk. W artykule przedstawiono opracowane w Katedrze MGPiT AGH Kraków nowe i innowacyjne rozwiązanie głowicy urabiającej, z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii, jako alternatywę dla standardowych organów frezujących. Opisano zalety zastosowanej metody urabiania z wykorzystaniem tzw. tylnego podcinaniaoraz zasadę budowy i pracy zaproponowanego rozwiązania przedmiotowej głowicy. Dla opracowania konstrukcji prototypowego egzemplarza tej głowicy koniecznym było określenie, na podstawie badań laboratoryjnych, założeń i wytycznych. Przedstawiono konstrukcję opracowanego specjalnego stanowiska laboratoryjnego do badania narzędzi dyskowych o złożonej trajektorii, założoną metodykę badawczą, przebieg badań oraz uzyskane wyniki. Analiza tych wyników umożliwiła określenie wyżej wymienionych założeń i wytycznych dla konstrukcji głowicy prototypowej. Na ich podstawie opracowano, we współpracy z Zakładami REMAG S.A. w Katowicach, projekt techniczny nowego rozwiązania głowicy, dostosowanej do zabudowy na ramieniu średniego kombajnu chodnikowego KR 150. Wykonany egzemplarz głowicy został poddany próbom na stanowisku badawczym na poligonie Zakładów REMAG i uzyskał pozytywne wyniki badań wstępnych.

 16. Safe Vibrations of Spilling Basin Explosions at "Gotvand Olya Dam" Using Artificial Neural Network

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bakhshandeh Amnieh, Hassan; Bahadori, Moein

  2014-12-01

  ów zarejestrowane przy użyciu sejsmografu 3 VIBROLOC. Maksymalna i minimalna odległość pomiędzy środkiem rozkruszanego bloku a stacją rejestrującą ustawiona została na poziomie 244 i 11 m. W celu określenia bezpiecznego poziomu drgań oraz dopuszczalnej wagi ładunku, zastosowano podejście wykorzystujące sieci neuronowe, z wykorzystaniem metody propagacji wstecznej i trzech warstw ukrytych. Błąd średniokwadratowy i współczynnik korelacji sieci wyniosły 1.95 i 0.95, co pozostaje w zgodności z danym uzyskiwanymi z obserwacji empirycznych, wskazując na poprawność i dokładność prognoz. Zakładając wysoki poziom dokładności sieci oraz wysoką dokładność w prognozowaniu poziomu drgań wywołanych przez prace strzałowe, przyjęto że najbliższa odległość od środka rozkruszanego bloku wyniesie 11 m. Uwzględniając standardowe dopuszczalne w przypadku ciężkich budowli betonowych poziomy drgań w wysokości 120 m/s, oszacowano że maksymalna dopuszczalna masa ładunku wyniesie 47.00 Kg, w przeliczeniu na jeden okres zwłoki. Wyniki badań wykorzystane być mogą w planowaniu kolejnych bezpiecznych prac strzałowych.

 17. Il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arteriosa

  PubMed Central

  Barbini, N.; Gorini, G.; Ferrucci, L.; Biggeri, A.

  2009-01-01

  RIASSUNTO Introduzione I parametri di pressione arteriosa, sistolica (PAS) o diastolica (PAD) hanno costituito I’oggetto di numerosi studi, alcuni dei quali stabiliscono un’associazione tra I’aumnto di tali parametri e la mortalità, in particolare alle età medie. I fattori di rischio di ipertensione più frequentemente studiati sono il consumo di alcol, il fumo e I’origine etnica in riferimento sia alle differenze genetiche che nella condotta alimentare, mentre i fattori di origine professionale sono stati presi in considerazione più raramente e in maniera poco approfondita, inoltre sono state riferite notevoli differenze nelle pressioni arteriose medie di individui che svolgono professioni diverse. Sembra infatti che i “colletti blu” siano più a rischio dei “colletti bianchi”. Obiettivi Il nostro scopo è valutare se determinati rischi o vincoli connessi con l’attività professionale o determinati stili di vita rappresentano un fattore di rischio per l’ipertensione arteriosa in considerazioni dell’aumentare dell’età. Elementi specifici che rendano conto di questa relazione non sono stati ancora completamente chiariti e soprattutto i dati sulla popolazione italiana sono molto limitati. Metodi La metodologia di ricerca utilizzata è stata quella dell’indagine francese ESTEV (Derriennic, Touranchet, Volkoff) - VISAT (Marquie, Janson), studio epidemiologico longitudinale su oltre 23000 lavoratori attivata in Francia nel 1990 al fine di indagare gli effetti a lungo termine delle condizioni di lavoro, riferite all’intera vita professionale, sia sull’invecchiamento sia sulla salute dei lavoratori. Analoga indagine è stata avviata in Italia, nel 2000, in 6 Regioni, prendendo in esame i lavoratori dipendenti di diversi settori produttivi appartenenti a 5 coorti di età: da 32 a 52 anni con intervallo di 5 anni. Le rilevazioni sono state effettuate dai medici del lavoro di azienda attraverso 3 questionari: 1. sulle condizioni

 18. Ni-Al Protective Coating of Steel Electrodes in Dc Electrolysis for Hydrogen Production / Ni-Al Pārklājuma Ietekme Uz Tērauda Elektrodiem Līdzstrāvas Elektrolīzē Ūdeņraža Ražošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Aizpurietis, P.; Vanags, M.; Kleperis, J.; Bajars, G.

  2013-04-01

  Hydrogen can be a good alternative to fossil fuels under the conditions of world's crisis as an effective energy carrier derived from renewable resources. Among all the known methods of hydrogen production, water electrolysis gives the ecologically purest hydrogen, so it is of importance to maximize the efficiency of this process. The authors consider the influence of plasma sprayed Ni-Al protective coating of 316L steel anode-cathode electrodes in DC electrolysis. In a long-term (24 h) process the anode corrodes strongly, losing Cr and Ni ions which are transferred to the electrolyte, while only minor corrosion of the cathode occurs. At the same time, the composition of anode and cathode electrodes protected by Ni-Al coating changes only slightly during a prolonged electrolysis. As the voltammetry and Tafel plots evidence, the Ni-Al coating protects both the anode and cathode from the corrosion and reduces the potential of hydrogen evolution. The results obtained show that such a coating works best in the case of steel electrodes. Darbā pētīts, kā līdzstrāvas elektrolīzē tērauda 316L elektrodus (anods un katods) ietekmē ar plazmas izputināšanas metodi iegūts Ni-Al pārklājums. Tikko uznestam pārklājumam ir mikrostrukturēta virsma, kas kodināšanas laikā mainās, gan pēc reljefa, gan elementu sastāva. Veicot ilgstošu (24 stundas elektrolīzi), atrasts, ka tikai tērauda elektrods anoda lomā intensīvi korodē un zaudē hroma un niķeļa jonus, kas pāriet elektrolītā, turpretī katods mainās relatīvi maz. Pārklājums Ni-Al pēc uznešanas tiek kodināts karstā sārmā, kad tiek izšķīdināta daļa sastāvā esošo elementu (Al, Si, Cd), bet ilgstošas elektrolīzes laikā pārklājuma sastāvs mainās maz gan anodam, gan katodam. Elektrodu elektroķīmiskie raksturlielumi noteikti ar voltamperometrijas un Tāfeļa līkņu analīzes metodēm. Atrasts, ka Ni-Al pārklājums aizsargā gan anodu, gan katodu no korozijas un samazina

 19. Intelligent, Energy Saving Power Supply and Control System of Hoisting Mine Machine with Compact and Hybrid Drive System / Inteligentne, Energooszczędne Układy Zasilania I Sterowania Górniczych Maszyn Wyciągowych Z Napędem Zintegrowanym Lub Hybrydowym

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Szymański, Zygmunt

  2015-03-01

  lub tyrystorowego) zasilacza przekształtnikowego, oraz inteligentnego obwodu sterowania zbudowanego na wielopoziomowych sterownikach mikroprocesorowych. Przedstawiono analizę możliwości zastosowania wybranych metod sztucznej inteligencji w układach sterowania, automatyki oraz diagnostyki maszyn wyciągowych. W referacie ograniczono się do analizy metod sterowania rozmytego, metod algorytmów genetycznych oraz nowoczesnych sieci neuronowych II oraz III generacji. Metody te zapewniają realizację złożonych algorytmów sterowania maszyną wyciągową z zapewnieniem energooszczędnych warunków eksploatacyjnych, monitoringu parametrów eksploatacyjnych oraz predykcyjną diagnostykę stanu technicznego maszyny wyciągowej, minimalizującą liczbę stanów awaryjnych. Przedstawiono koncepcję układu sterowania i diagnostyki maszyny bazującej na metodzie: fuzzy-logic neuro set control system (sterowanie rozmyte w sieciach neuronowych). Przedstawiono wybrane algorytmy sterowania oraz wyniki analiz komputerowych wybranych modeli matematycznych maszyny wyciągowej. Wyniki rozważań teoretycznych zostały częściowo sprawdzone w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych.

 20. A CNN based Hybrid approach towards automatic image registration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Arun, Pattathal V.; Katiyar, Sunil K.

  2013-06-01

  Image registration is a key component of various image processing operations which involve the analysis of different image data sets. Automatic image registration domains have witnessed the application of many intelligent methodologies over the past decade; however inability to properly model object shape as well as contextual information had limited the attainable accuracy. In this paper, we propose a framework for accurate feature shape modeling and adaptive resampling using advanced techniques such as Vector Machines, Cellular Neural Network (CNN), SIFT, coreset, and Cellular Automata. CNN has found to be effective in improving feature matching as well as resampling stages of registration and complexity of the approach has been considerably reduced using corset optimization The salient features of this work are cellular neural network approach based SIFT feature point optimisation, adaptive resampling and intelligent object modelling. Developed methodology has been compared with contemporary methods using different statistical measures. Investigations over various satellite images revealed that considerable success was achieved with the approach. System has dynamically used spectral and spatial information for representing contextual knowledge using CNN-prolog approach. Methodology also illustrated to be effective in providing intelligent interpretation and adaptive resampling. Rejestracja obrazu jest kluczowym składnikiem różnych operacji jego przetwarzania. W ostatnich latach do automatycznej rejestracji obrazu wykorzystuje się metody sztucznej inteligencji, których największą wadą, obniżającą dokładność uzyskanych wyników jest brak możliwości dobrego wymodelowania kształtu i informacji kontekstowych. W niniejszej pracy zaproponowano zasady dokładnego modelowania kształtu oraz adaptacyjnego resamplingu z wykorzystaniem zaawansowanych technik, takich jak Vector Machines (VM), komórkowa sieć neuronowa (CNN), przesiewanie (SIFT), Coreset i

 1. Natural and anthropogenic phenomena affecting the historical landslide trend in the Subappennino Dauno (southern Italy)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lonigro, Teresa; Santaloia, Francesca; Polemio, Maurizio

  2014-05-01

  Protection, and also documents belonging to a research project (PS_119; Cotecchia et al. 2010). According to the landslide data collected, the landslide events resulted to be 175 in the study area. The trend analyses show that the landslide occurrence was increased with the time, despite of the rainfall and temperature data are not prone to landsliding. As a matter of fact, the trend of both the monthly rainfall and the rainfall intensity decreases, and the temperature and the wet days show a positive trend during the period of reference. The trend of the short-duration rainfall results generally to decrease. Not existing an evident relationship between climate variability and the increase of landslide occurrence, some other factors should be considered, as, for instance, the poor mechanical soil properties, the role of anthropogenic modifications and the mismanagement of risk-prone areas. In this regards, the preliminary results obtained from the data analyses of the land use and the populations could partly justify the increasing trend of landslide occurrence. More details on previous results of this research activity were recently published (Cotecchia et al., 2010; Polemio and Lonigro, 2011 and 2013; Santaloia et al., 2012). References Cotecchia F., Santaloia F., Lollino P., C. Vitone, G. Mitaritonna (2010) "Deterministic landslide hazard assessment at regional scale". Geoflorida 2010, : 3130-3139. Santaloia F, Cotecchia F, Vitone C (2012) "Applicazione dei metodi avanzati al fronte appenninico apulo-lucano: analisi di I livello. In: Cascini L. (Ed) "Criteri di zonazione della suscettibilità e della pericolosità da frane innescate da eventi estremi (piogge e sisma)"; 130-140, Padova:Composervice srl. Polemio M., Lonigro T. (2011) "Variabilità climatica e ricorrenza delle calamità idrogeologiche in Puglia". In: "Le modificazioni climatiche e i rischi naturali", Polemio M. (Ed.), CNR IRPI, Bari, pp. 13-16. Polemio M., Lonigro T. (2013) "Climate variability and landslide

 2. Geographical epidemiology of antibacterials in the preschool age

  PubMed Central

  2012-01-01

  activities. Moreover, the competent authorities should increasing their efforts to limit unnecessary prescriptions and increase appropriateness of prescribing. Riassunto Introduzione Le mappe tematiche consentono una più rapida ed immediata lettura delle differenze geografiche nella distribuzione di dati riferiti ad un territorio specifico. Lo scopo dello studio è mostrare, per la prima volta, l’applicazione di alcuni strumenti statistici e cartografici, nell’analisi dell’uso dei farmaci nella popolazione pediatrica di una regione italiana e valutare le differenze intra-regionali. Metodi Per valutare il tipo di distribuzione geografica delle prescrizioni, sono stati calcolati i tassi di prevalenza standardizzati (punteggi-z) a livello di ASL, Distretti Sanitari e Comuni. Per valutare la correlazione con le ospedalizzazioni è stato usato il coefficiente di correlazione di Pearson; per valutare l’esistenza di autocorrelazione spaziale è stato usato l’indice I di Moran. Tramite l’uso della statistica G di Getis-Ord sono stati identificati cluster di aree ad alto e basso livello di prevalenza. Infine con un modello di regressione logistica è stata stimata la probabilità di ricevere almeno una prescrizione nel corso dell’anno per tutti i pazienti inclusi nello studio. Risultati Con l’uso delle mappe è possibile vedere che le prescrizioni non sono correlate con lo stato di salute della popolazione, ma sono correlate con l’attitudine prescrittiva del pediatra. Questo è confermato anche dal modello di regressione logistica costruito per stimare la probabilità di ricevere almeno una prescrizione considerando come variabili indipendenti l’età, il sesso, la prevalenza di ricoveri nel distretto di residenza, l’attitudine prescrittiva del pediatra, la classe di età del pediatra e la durata della convenzione del pediatra con l’Azienda Sanitaria Locale (ASL). Conclusioni Gli interventi primari per razionalizzare l’uso degli antibiotici in et

 3. Simulation-Assisted Evaluation of Grinding Circuit Flowsheet Design Alternatives: Aghdarreh Gold Ore Processing Plant / Ocena Alternatywnych Schematów Technologicznych Procesu Rozdrabniania W Zakładach Przeróbki Rud Złota W Aghdarreh, Z Wykorzystaniem Metod Symulacji

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Farzanegan, A.; Ghalaei, A. Ebtedaei

  2015-03-01

  modification. Surowy urobek z kopalni rud złota Aghdarreh musi najpierw zostać poddany rozdrobnieniu, aby zapewnić efektywniejsze uwalnianie cząsteczek złota. W chwili obecnej obiegi rozdrabniania obejmują kruszenie jednostopniowe z wykorzystaniem kruszarek szczękowych oraz kruszenie jednostopniowe z użyciem kruszarek półautomatycznych w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Odzysk złota odbywa się przy zastosowaniu procesu ługowania, z zastosowaniem metody cyjankowej w szeregu mieszalników. W pracy tej przeprowadzono optymalizację procesu rozdrabniania rud w zakładach przeróbczych Aghdarreh prowadzonego w celu zmniejszenia rozmiarów uzyskiwanych cząsteczek złota (Ps0) z 70 μm do ok. 40 μm poprzez zapewnienie ciągłości procesu, z wykorzystaniem metod modelowania i symulacji. Na podstawie dwóch zestawów próbek z ciągu technologicznego rozdrabniania, rozkłady wielkości cząstek zostały statystycznie zrównoważone z wykorzystaniem oprogramowania NorBal. Pierwszy i drugi zbiór danych otrzymanych na podstawie dwóch zestawów próbek wykorzystany został do kalibracji i walidacji modeli, przed przystąpieniem do właściwych badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania MODSIM. Symulacje komputerowe przeprowadzono w celu oceny wydajności dwóch proponowanych ciągów technologicznych. Pierwszy ciąg obejmuje istniejące kruszarki półautomatyczne i nowo proponowaną kruszarkę kulową pracującą w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Drugi rozważany ciąg stanowi istniejąca kruszarka półautomatyczna, następnie proponowana kruszarka kulowa pracująca w obiegu zamkniętym z istniejącym hydrocyklonem. We wszystkich symulacjach bazowano na modelach SAGT, CYCL i MILL do symulacji pracy kruszarek półautomatycznych, pakietu hydrocyklonu oraz pojedynczych kruszarek. Modele SAGT i MILL oparte są na modelu zrównoważonej populacji w procesie rozdrabniania. Model CYCL opiera się na empirycznym modelu klasyfikacji Plitta

 4. Reduction of Electric Breakdown Voltage in LC Switching Shutters / Elektriskās Caursites Sprieguma Samazināšana Šķidro Kristālu Šūnās

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mozolevskis, G.; Ozols, A.; Nitiss, E.; Linina, E.; Tokmakov, A.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  ātes dēļ ir liela varbūtība šķidro kristālu (LC) šūnā novērot elektrisko caursiti, kuras laikā LC šūna tiek sabojāta. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šāda tipa ekrāni pagaidām vēl nav komerciāli plaši pieejami. Šajā darbā mēs skaidrojam rezultātus, kas iegūti, veicot LC šūnu caursites pētījumus. Elektrisko caursiti LC šūnā novēro brīdī, kad strāva tajā pārsniedz noteiktu sliekšņa vērtību. Strāvas stipruma sliekšņa vērtību nosaka šķidrā kristāla īpatnējā vadītspējā, kā arī punktu defekti LC šūnā, piemēram, putekļi, elektrodu raupjums, caurumi u.c. Strāvas stipruma ierobežošanai šūnā šajā darbā tika izmantotas dažādas metodes - buferslāņu iekļaušana, elektroda izlīdzinošā slāņa iekļaušana, kā arī elektroda sadalīšana ar lāzera ablācijas metodi. Tiek demonstrēts, ka elektrisko lauku, pie kura novēro caursiti šūnās, ir iespējams būtiski palielināt, šūnā iekļaujot elektriskos izolējošus buferslāņus un sadalot elektrodu.

 5. Stability Assessment of the High Safety Pillars in Slovenian Natural Stone Mines / Ocena Stabilności Wysokich Filarów Bezpieczeństwa W Kopalniach Kamieni Naturalnych W Słowenii

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortnik, Jože

  2015-03-01

  (wapień), w 2008 kamieniołom Lipica I (wapień), w roku 2009 wapień pozyskiwać także zaczęto z kamieniołomu w Dolinie. Działo się to głównie z uwagi na strukturę geologiczną w tych miejscach, warunki geologiczne kamieniołomów, potencjalnie grube warstwy nadkładu w przypadku rozszerzania działalności w części odkrywkowej kamieniołomu, a także rosnący popyt na te surowce (kamień naturalny). Podziemne wydobycie kamieni naturalnych we wszystkich tych lokalizacjach odbywa się za pomocą zmodyfikowanej metody filarowo- komorowej, dostosowanej do uwarunkowań poszczególnych lokalizacji, z wykorzystaniem układu mniej lub bardziej regularnie rozmieszczonych filarów zabezpieczających. Ponieważ podziemne wydobycie naturalnych bloków skalnych odbywa się stosunkowo płytko pod powierzchnią, (na głębokościach rzędu 10-40 m), to wartości pierwotnego naprężenia pionowego są stosunkowo niewielkie (poniżej 1.0 MPa). Wskutek tego powstaje poważne ryzyko odrywania się od stropu bloków skalnych w kształcie klinów, zwłaszcza w dużych, otwartych komorach podziemnych. W latach ubiegłych instalowano układy monitorujące stan naprężeń i odkształceń, wykorzystywane przy planowaniu wymiarów (szerokości i wysokości) dużych, otwartych, przestrzennych komór podziemnych oraz wymiarów filarów zabezpieczających, a także układy zapewniające stałą kontrolę i wykrywanie niestabilności w obrębie stropu oraz w ścianach bocznych komór. Niniejsza praca zawiera przegląd metod i urządzeń wykorzystywanych do optymalizacji i bezpieczeństwa monitorowania stanu filarów zabezpieczających w podziemnych kopalniach kamieni naturalnych w Słowenii.

 6. Magnetic and ground penetrating radar surveys for the research of Medieval settlements in the inland of the Marche Region (Italy)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bavusi, M.; Giocoli, A.; Balasco, M.; Favulli, G.; Moscatelli, U.; Minguzzi, S.; Gnesi, D.; Virgili, S.

  2009-04-01

  a complex processing routine was carried out in order to get both data volumes and time slices, more easily comparable with magnetic maps. Magnetic data processing included spike removal and destripe. Finally, the results revealed the presence of several target of archaeological interest and, where two methods were carried out, the results are consistent. M. Bavusi , A. Giocoli, e. Rizzo, v. Lapenna (2008). Geophysical characterisation of Carlo' s V Castle (Crotone, Italy). Journal of Applied Geophysics. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2008.09.002. Basile V., Carrozzo M.T., Negri S., Nuzzo L., Quarta T., Villani A.V., (2000). A ground-penetrating radar survey for archaeological investigations in an urban area - Lecce, Italy. Journal of Applied Geophysics, 44, 15-32. Chianese D., D'Emilio M., Di Salvia S., Lapenna V., Ragosta M., Rizzo E. (2004). Magnetic Mapping, Ground Penetrating Radar Surveys and Magnetic Susceptibility Measurements for the Study of the Archaeological Site of Serra di Vaglio (Southern Italy). Journal of Archaeological Science, 31, 633-643. De Domenico D., Giannino F., Marino A., Nuzzo L., Rizzo E., (2001). Indagini elettriche e radar: integrazione dei metodi nello studio dei resti sepolti del monastero normanno in s. Marco D'Alunzio (Messina). Atti del 21° Convegno Nazionale del GNGTS, 351-353. GalloD., Ciminale M., Beckerb H. and Masini N. (2008). Remote sensing techniques for reconstructing a vast Neolithic settlement in Southern Italy. Journal of Archaeological Science, DOI:10.1016/j.jas.2008.07.002. Nuzzo L., Leucci, G . Negri S., Carrozzo M. T. and Quarta T., (2002). Application of 3D visualization techniques in the analysis of GPR data for archaeology. Annals of Geophysics, 45 (2), 321-337. Sambuelli L., Socco L.V., Brecciaroli L., (1999). Acquisition and processing of electric, magnetic and GPR data on a Roman site(Victimulae, Salussola, Biella), Journal of Applied Geophysics, 41, 189-204

 7. Investigating the links of internal and external reliability with the system conditionality in Gauss-Markov models with uncorrelated observations

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Prószyński, Witold

  2013-12-01

  przy użyciu rozkładu macierzy ze względu na wartości szczególne (SVD) wskazują wyraźnie, że te dwa badane pojęcia są wzajemnie niezależne. Przedstawione są metody konstruowania dla danej macierzy projektu macierzy równoważnych pod względem niezawodności wewnętrznej oraz macierzy równoważnych pod względem uwarunkowania. Aby umożliwić analizę uwarunkowania modeli GM stanowiących w ogólności układy sprzeczne, wyprowadzono pseudo-wskaźnik zastępujący wskaźnik uwarunkowania układu powszechnie stosowany w numerycznej algebrze liniowej. Także na podstawie rozkładu SVD zaproponowano wzór określający niezawodność zewnętrzną bazujący na 2-giej normie wektora zniekształceń parametrów indukowanych przez minimalny wykrywalny błąd w danej obserwacji. Dla układów z jednakowymi niezerowymi wartościami szczególnymi wzór ten może być wyrażony poprzez wskaźnik niezawodności wewnętrznej oraz pseudo-wskaźnik uwarunkowania. Z tymi miarami występującymi w postaci jawnej, wzór ukazuje, chociaż jedynie dla powyższych specyficznych układów, charakter wpływu niezawodności wewnętrznej i uwarunkowania modelu na jego niezawodność zewnętrzną. Dowody uzupełniających własności dotyczących pseudo-wskaźnika uwarunkowania oraz 2-giej normy wektora zniekształceń parametrów w układach z minimalnymi ograniczeniami, zamieszczone są w Dodatkach. Teoria ilustrowana jest na przykładach numerycznych.

 8. Calibrazioni a terra e prestazioni in volo di spettrometri ad immagine nel visibile e nel vicino infrarosso per l'esplorazione planetaria

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Filacchione, Gianrico

  2006-10-01

  progettuale e realizzativa dei parametri e de lle prestazioni strumentali; in generale infatti non solo sarà necessario mantenere le dimensioni, il peso, i consumi elettrici ed il data-volume entro i requisiti disponibili del satellite ma anche ottimizzare i disegni ottici, meccanici ed elettronici al fine di ottenere le massime prestazioni possibili in funzione della natura del target osservato e dei parametri orbitali della missione. Questa tesi descrive i metodi utilizzati per caratterizzare il funzionamento di spettrometri ad immagine per l’esplorazione planetaria. L’attività svolta ha riguardato sia la misura in laboratorio dei parametri strumentali fondamentali sia l’analisi dei dati in volo su cui verificarne ed eventualmente correggerne la risposta. Il funzionamento degli strumenti e la metodologia di calibrazione vengono descritti nelle due parti principali e nelle appendici di questa tesi per gli esperimenti Cassini-VIMS-V e Rosetta-VIRTIS-M. La prima parte è dedicata all’esperimento VIMS-V sul satellite Cassini, il cui disegno ottico, originariamente proposto da Francis Reininger, verrà successivamente riutilizzato e perfezionato su VIRTIS-M (Reininger et al., 1994; Miller et al., 1996). Il capitolo 1 contiene una descrizione dei parametri ottici, strutturali, termici ed elettronici di VIMS-V mettendone in risalto gli aspetti più innovativi del progetto. Vengono inoltre descritti la collocazione dell’esperimento sul satellite Cassini, il coallineamento con gli altri strumenti di remote sensing, i possibili modi operativi ed il formato dei dati scientifici. Il capitolo 2 riguarda il processo di calibrazione ed analisi dei dati in volo di VIMS-V. La procedura eseguita per calibrare radiometricamente lo strumento utilizzando i dati della superficie della Luna e per stimare il flat-field mediante i dati dell’atmosfera di Venere viene dettagliatamente descritta assieme agli algoritmi utilizzati per la rimozione di diversi effetti strumentali (read

 9. Atmospheric Circulation Influence on the Winter Thermal Conditions in Poland in 2021-2050 Based on the RACMO2 Model

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jędruszkiewicz, Joanna; Piotrowski, Piotr

  2012-01-01

  ą oparte są m.in. o prognozy występowania krótszych zim oraz cieńszej i krócej zalegającej pokrywie śnieżnej wpływającej w znacznym stopniu na albedo i ilość ciepła zatrzymywanego przez grunt. Jedną z ważniejszych przyczyn zmienności temperatury powietrza jest cyrkulacja powietrza. Pomimo licznych badań dotyczących powiązań cyrkulacyjno-termicznych w XX wieku prowadzonych przez polskich badaczy, brakuje opracowań dotyczących wpływu cyrkulacji atmosferycznej na prognozowane zmiany temperatury w XXI wieku. Celem opracowania jest zbadanie tych relacji dla zimy z okresu 2021-2050 w porównaniu z obserwacjami z lat 1971-2000. W pracy posłużono się danymi średniej dobowej temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza z regionalnego modelu RACMO2 opracowanego w ramach projektu ENSEMBLES. Symulowane wartości temperatury z modelu zostały poddane korekcji za pomocą metody kwantylowej. Wyniki modelu jednoznacznie wskazują na wzrost cyrkulacji cyklonalnej o ponad 18% miedzy latami 2021-2050 a 1971-2000. Szczególnie wysoki wzrost częstości cyrkulacji cyklonalnej oczekiwany jest z kierunków południowozachodniego i zachodniego o 7 i 8%. Z drugiej strony prognozowany jest wyraźny spadek częstości występowania cyrkulacji antycyklonalnej z kierunków zachodniego i północnozachodniego o ok. 9 i 5%. Największy wzrost temperatury powinien towarzyszyć występowaniu cyrkulacji SEc od 2 na wschodzie do 4°C na zachodzie kraju. Istotne ochłodzenie prognozowane jest z kierunku NW podczas cyrkulacji cyklonalnej miejscami nawet poniżej 1°C w zachodniej i południowej Polsce. W omawianym 30-leciu prawdopodobnie coraz rzadziej będzie występować sytuacja blokadowa, natomiast coraz częsciej pozytywna faza NAO.

 10. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  poważne straty finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 11. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  ): • praca w systemie ścianowym, • zastosowanie frezowania jako metody skrawania, • rozdzielenie procesu frezowania od procesu ładowania, • zastosowanie pełnej automatyzacja pracy, • zastosowanie cięgnowego systemu posuwu, • możliwość rozpoczynania nowego skrawu bez konieczności zawrębiania, • gabaryty dostosowane do pracy w ścianach o wysokości od 1.0 m do 1.6 m, praca systemem dwukierunkowym. Fig. 2 przedstawia koncepcję kombajnu jednoorganowego. Kombajn ten składa się z kadłuba 2, jednego zamocowanego centralnie organu urabiającego 1 oraz dwóch rozkładanych ładowarek odkładniowych 3 i 4. Ładowarka 3 znajduje się w pozycji czynnej, natomiast ładowarka 4 w biernej. Kombajn jest ciągnięty po rynnach przenośnika 5 za pomocą łańcucha 6. Łańcuch 7 jest gałęzią bierną dla przedstawionego zwrotu prędkości. Podane, orientacyjne wymiary wynikają z analizy dotychczasowych rozwiązań kombajnów, głowic strugowych oraz założonego zakresu wysokości wyrobiska ścianowego (Krauze, 2006; Bołoz, 2012). Dla zaproponowanego rozwiązania przyjęto szereg koniecznych wielkości i przeprowadzono analizę możliwego do uzyskania wydobycia dobowego. Zestawione tabelarycznie wyniki umożliwiają określenie wydobycia dobowego możliwego do uzyskania przy określonych wartościach parametrów geometrycznych ściany, kinematycznych kombajnu oraz organizacyjnych pracy ściany. Dla założonych parametrów można stwierdzić, że minimalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 4032 Mg/d uzyskano dla L = 180 m, tp = 11 min, H = 1.0 m oraz T = 12 h/d. Maksymalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 11 612 Mg/d uzyskać można dla L = 300 m, tp = 0 min, H = 1.6 m oraz T = 18 h/d. Na wydobycie dobowe największy wpływ ma dobowy czas pracy ściany a następnie czas przekładki (Bołoz, 2012). Średnica organu dla takiego kombajnu dobierana jest do grubości pokładu. W przedmiotowym rozwiązaniu przyjęto organ o konstrukcji przestrzennej (belki no

 12. Waterproof Anti-Explosive Powders for Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Buczek, Bronisław; Vogt, Elżbieta

  2014-03-01

  properties not only as a water resistant material but also from the cohesion point of view. On the base of TG, DTG or DTA and EGA curves for all investigated materials was stated that the character of the thermal decomposition of modified samples is the same as this one for raw powder, what is profitable for application of hydrophobized powders as an anti-explosive agent. W górnictwie węgla kamiennego używany jest hydrofobowy pył wapienny jako substancja stosowana w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych (Cybulski, 2004). Niestety, dotychczasowy sposób wy- twarzania takiego produktu polegający na współmieleniu kamienia wapiennego z kwasem stearynowym staje się praktycznie niemożliwy do stosowania w nowoczesnych zakładach np. kamieniołomy. Sytuacja taka jest wynikiem wprowadzania zmian technologicznych, głównie związanych z wymianą starych konstrukcji młynów na nowe urządzenia. Tym samym istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod hydrofobizacji powierzchni pyłów wapiennych. W pracy omówiono dwie nowe metody hydrofobizacji pyłu wapiennego: za pomocą par kwasu stearynowego oraz roztworu silikonowego - Sarsil® H-15. Podczas badań używano surowego pyłu wapiennego pochodzącego z Kopalni Kamienia Wapiennego w Czatkowicach. Materiał ten jest dobrym materiałem do badań gdyż istnieje możliwość porównywania właściwości materiałów hydrofobowych otrzymanych w pracy z właściwościami handlowego pyłu przeciwwybuchowego (Polska Norma, 1994), używanego w polskich kopalniach. Pierwszy sposób hydrofobizacji pyłu wapiennego, polegający na swobodnym opadaniu pyłu wapiennego w oparach kwasu stearynowego przepływających w przeciwprądzie, przeprowadzono w aparacie własnej konstrukcji (Vogt, 2008, 2011). Aparat gwarantuje dobry kontakt modyfikatora z ziarnami pyłu. Pył opadając, nie napotyka żadnych przeszkód ulegał rozproszeniu, a wprowadzony w stanie parowym kwas stearynowy może swobodnie osiadać na jego powierzchni zewn

 13. Influence of forest management on the changes of organic soil properties in border part of Kragle Mokradlo Peatland (Stolowe Mountains National Park, Poland)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bogacz, A.; Roszkowicz, M.

  2009-04-01

  . CONCLUSIONS Shallow organic soils occupy the ombrotrophic sites of a border part of Kragle Mokradlo Peatland. The variety of organic soil throphism in the object resulted from the placement on the base sandstone, partial mixing of soil horizons as well as from muddy and fluvial processes. Peat horizons present in the studied profiles were generally classified as hemic and sapric, sometimes as fibric. Soil horizons exhibited differed thickness and ash content. Forest management strongly changed the properties of organic soil. REFERENCES Bogacz, A. (2000). Physical properties of organic soil in Stolowe Mountains National Park (Poland). Suo 51,3; pp.105-113. Gee, G.W. and Bauder, J.W. (1986). Particle-size analysis. In: Klute, A.(ed.) Methods of Soil Analysis Part I. Agronomy series No. 9. Am. Soc. Agronomy Soil Sci. Am, Inc., Publ., Madison, WI.pp. 383-411. Horawski, M. (1987). Torfoznawstwo dla meliorantow. Pojecia podstawowe.[Peat science for melioration. Basic definitions.]. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. pp.37-39.[In Polish]. Lubliner - Mianowska, K. (1951). Wskazowki do badania torfu. Metody geobotaniczne, polowe i laboratoryjne [Hints to peat research. In: Geobotanical, field and laboratory methods] Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Katowice.pp.58-60. [In Polish]. Lynn, W.C., Mc Kinzie, W.E., Grossman, R.B. (1974). Field Laboratory Test for characterization of Histosols. In: Histosols, their characteristics, classification and use. pp. 11-20. Oznaczanie gatunku, rodzaju i typu torfu. (1977). [Peat and peat varies. Determination of classes, sort and types of peat]. Polish standard PN-76/G-02501, [Polish Normalization Commitee]. pp.1-11.[In Polish]. Word Reference Base for Soil Resources. 1998. Word Soil Resources Report, 84. FAO-ISRIC-ISSS, Rome, pp.1-88. Zawadzki, S. (1970). Relationship between the content of organic matter and physical properties of hydrogenic soils. Polish Journal of Soil Science Vol.III, 1; pp.3-9.

 14. Binary Linear Programming in the Management of Mine Receivables / Binarne Programowanie Liniowe W Zarządzaniu Należnościami Kopalni

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Trzaskuś-Żak, Beata; Żak, Andrzej

  2013-09-01

  : Nt ji - wartość należności terminowych odbiorcy j w i-tym miesiącu analizowanego okresu, Nn ji - wysokość należności nieterminowych odbiorcy j w i-tym miesiącu okresu, q - założony, minimalny odsetek ściągalności należności terminowych, Ni - sumaryczna wartość wszystkich należności w miesiącu i, m - liczba miesięcy w analizowanym okresie. Ogólny model posłużył do jego aplikacji na przykładzie danych funkcjonującej kopalni „X". Ponadto rozważania te rozszerzono przedstawiając binarny model programowania liniowego, w którym funkcja celu powinna minimalizować oczekiwaną wartość kosztów rabatów, czyli: gdzie pj oznacza prawdopodobieństwo skorzystania z rabatu przez odbiorcę j. W artykule zostały sformułowane dwa modele matematyczne. Pierwszy z nich to model deterministyczny, który może być stosowany w warunkach pewności, zaś drugi uwzględnia ryzyko nieskorzystania z rabatów przez odbiorców. W artykule przeprowadzono również pewne losowe eksperymenty za pomocą metody Monte Carlo.

 15. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  ży styczno-obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: • możliwość porównywania jakości wykonania noży, • możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, • możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, • parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: • pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, • badania parametrów materiałowych korpusu noża, • badania parametrów materiałowych ostrza, • pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, • pomiar twardości ostrza, • określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: • pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych,

 16. Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas - An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum / Geotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych - przykład adaptacji KWK "KATOWICE" na nowe muzeum śląskie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cała, Marek; Ostręga, Anna

  2013-06-01

  południowej części terenu dawnej Kopalni "Katowice", na którym znajdują się zabytkowe obiekty przeznaczone do odrestaurowania i adaptacji dla nowych funkcji. Są to: - budynek maszyny wyciągowej Szybu "Warszawa" (MS-8), adaptowany dla celów gastronomicznych, - magazyn odzieżowy (MS-15), adaptowany dla celów wystawienniczych-Centrum Scenografii Polskiej, - wieża wyciągowa Szybu "Warszawa" (MS-79), adaptowana dla funkcji widokowych. Pozostała część terenu dawnej KWK "Katowice" wraz zabytkowymi obiektami, w miarę możliwości finansowych włączana będzie w kompleks Muzeum Śląskiego. Oparcie koncepcji na idei minimalnej ingerencji w urbanistyczny układ zabytkowej kopalni, a jednocześnie potrzeba zapewnienia odpowiednich przestrzeni wystawienniczych, administracyjnych i miejsc postojowych znalazły odzwierciedlenie w zastosowaniu następujących rozwiązań: - adaptacji historycznych obiektów dla funkcji wystawienniczych, gastronomicznych i widokowych; - ulokowania nowobudowanych obiektów pod powierzchnią terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów. W związku z powyższym koniecznym było wykonanie prac wzmacniających posadowienie historycznych budynków oraz geotechnicznych zabezpieczeń skarp wykopu. W artykule pokazano technologiczne rozwiązania jakie zastosowano dla zabezpieczenia zabytkowych budynków, wieży wyciągowej oraz wykopu pod nowe obiekty Muzeum Śląskiego. Geotechniczne metody zabezpieczenia poszczególnych obiektów zaprojektowano na podstawie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz wykonanych analiz, co pozwoliło na zaproponowanie rozwiązań optymalnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania geotechniczne i wartość obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, przewidziano zastosowanie technologii pozwalającej uzyskać efekt maksymalnego wzmocnienia wgłębnego masywu. Zaprojektowane technologie zabezpieczenia mają na

 17. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone r

 18. The Application of Coreless Inductors for Displacement Measurements in Laboratory Investigations of Rock Properties

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nurkowski, Janusz

  2014-12-01

  problematyczne. W przypadku skał przewodzących (nasączonych solanką) istnieje ryzyko zwarcia ścieżki rezystancyjnej do podłoża. Często naklejenie tensometru jest niemożliwe w przypadku skał słabo zwięzłych (fliszowe). Inne metody pomiaru np. transformator różnicowy z ruchomym rdzeniem (LVDT) ma ograniczoną odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę i zbyt duże rozmiary. Czujnik LDT (Local Deformation Transducer), czyli naklejony tensometr rezystancyjny na sprężystą taśmę stalową, ma ograniczony zakres pomiaru deformacji do kilku procent i małą czułość. Opracowano nową metodę pomiaru odkształcenia opartą na jednowarstwowej, bezrdzeniowej cewce indukcyjnej, wykonanej z cienkiego sprężystego drutu (0,2 mm) i średnicy zwojów kilku milimetrów. Tak wykonany czujnik jest instalowany do zaczepów zamontowanych na badanej próbce (rys. 1 i 2). Odkształcenie próbki powoduje zmianę długości cewki (czujnika), a zatem jej indukcyjności. Czujnik stanowi indukcyjną część generatora LC, umieszczonego na zewnątrz komory. Zmiana indukcyjności skutkuje zmianą częstotliwości drgań, którą łatwo zmierzyć z dużą precyzją. Prostota czujnika gwarantuje jego dużą odporność na ciśnienie hydrostatyczne, temperaturę i udary mechaniczne. Minimalizacja błędów spowodowanych zmiennym ciśnieniem i temperaturą realizowana jest dwoma sposobami. Po pierwsze, czujnik wykonano z wysokorezystywnego drutu, co skutkuje dużymi termicznymi zmianami jego rezystancji, które zmieniają częstotliwość drgań (poprawka częstotliwości w generatorze Colpitts'a (4) przeciwstawnie do wpływu temperatury na indukcyjność czujnika (rozszerzalność termiczna). Umożliwia to prawie całkowitą kompensację termiczną czujnika w kilkunastostopniowym zakresie (rys. 4). Drugim sposobem jest użycie czujnika referencyjnego wykonanego w identyczny sposób jak czujnik pomiarowy, który jest zamocowany na wsporniku o znanej ściśliwości i rozszerzalno