Science.gov

Sample records for metody sterylizacji medycznej

 1. Evaluation of Blasting Patterns Using Operational Research Models / Ocena Planów Prac Strzałowych W Oparciu O Metody Badań Operacyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Monjezi, Masoud; Farzaneh, Farhad; Asadi, Ahmad

  2013-09-01

  ustalania kolejności preferowanych rozwiązań oparta o podobieństwo do rozwiązania idealnego (TOPSIS), wywodząca się z MADM, jest skuteczną metodą ustalania rankingu wzorców. Inną metodą ilościową stosowaną do oceny efektywności systemów jest metoda analizy danych DEA. W niniejszym artykule dokonano próby opracowania hybrydowego modelu MADM do wyboru najbardziej korzystnego planu prac strzałowych w kopalni rud żelaza Chadormalu, w Iranie. W ramach badań wykorzystano metodę DEA do wyboru skutecznego planu prac strzałowych, następnie zastosowano podejście TOPSIS dla rozpoznania najbardziej odpowiedniego wzorca spośród tych wybranych przy pomocy metody DEA. Stwierdzono, że wzorce oznaczone jako J, G i B są najodpowiedniejsze do zastosowania przy pracach strzałowych prowadzonych w kopalni rud żelaza Chadormalu.

 2. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krasovska, M.; Gerbreders, V.; Paskevics, V.; Ogurcovs, A.; Mihailova, I.

  2015-10-01

  Optimal growing parameters have been found using the hydrothermal method to obtain well-aligned vertical ZnO nanorod and nanotube arrays. The influence of different growing factors (such as temperature, growing solution concentration, method of obtaining seed layer and condition) on nanotube morphology and size is described in the paper. Well-structured ZnO nanotubes have been obtained by using a selfselective etching method with lowering temperatures of growth during the hydrothermal process. It is shown that the optical properties of the nanostructure arrays obtained are sensitive to the medium in which they are placed, which is why they can be used as sensors for pure substance detection and in different solutions for impurity determination. Dotajā darbā tika noteikti optimāli parametri labi sakārtotu ZnO nanocaurulīšu kopu iegūšanai, izmantojot hidrotermālo metodi ar temperatūras pazemināšanu, jeb t.s. selektīvu pa\\vskodināšanas metodi (self-selective etching), ir uzsvērtas šās metodes priekšrocības salīdzinājumā ar ķīmiskās kodināšanas metodi, kā arī tika aprakstīta dažādu augšanas faktora (tādu, ka darba šķīduma koncentrācija, augšanas temperatūra un laiks, iedīgļu slāņa iegūšanas veids un iegūšanas parametri) ietekme uz iegūtu nanostraktūra morfoloģiju. Tika konstatēts, ka noteicošu lomu ZnO nanocaurulīšu audzēšanas procesā spēlē iedīgļu slāņa graudu izmēri, kas savā staipā nosaka augošu nanostieņu izmērus un to tendenci pie pa\\vskodināšanas. Rentgenogrannnas parāda, ka iegūtām pie noteiktiem parametriem ZnO nanostruktūrām piemīt augsta kristāliskuma pakāpe un sakārtotība vertikālā virzienā. Optiskie mērījumi parāda, ka ZnO nanocauralītes ir jutīgas gan pret tīrām vielām (ūdens, spirts), gan pret dažādiem šķīdumiem, kas ļauj izmantot tos kā pie­jaukumu sensora. Salīdzinājumā ar ZnO nanostieņiem caurulīšu jūtība pieaug, jo pieaug nanostrakt

 3. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  One of the most important operations in mining is blasting. Improper design of blasting pattern will cause technical and safety problems. Considering impact of results of blasting on next steps of mining, correct pattern selection needs a great cautiousness. In selecting of blasting pattern, technical, economical and safety aspects should be considered. Thus, most appropriate pattern selection can be defined as a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem. Linear assignment method is one of the very applicable methods in decision making problems. In this paper, this method was used for the first time to evaluate blasting patterns in mine. In this ranking, safety and technical parameters have been considered to evaluate blasting patterns. Finally, blasting pattern with burden of 3.5 m, spacing of 4.5 m, stemming of 3.8 m and hole length of 12.1 m has been presented as the most suitable pattern obtained from linear assignment model for Sungun Copper Mine. Jedną z najpoważniejszych operacji wykonywanych w ramach prac wydobywczych są prace strzałowe. Niewłaściwe rozplanowanie prac powoduje problemy techniczne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na potencjalne skutki prac strzałowych i ich wpływ na kolejne etapy procesu wydobycia, właściwe rozplanowanie tych prac wymaga wielkiej uwagi i uwzględnienia kwestii technicznych, ekonomicznych a także bezpieczeństwa pracy. Dlatego też wybór najodpowiedniejszego schematu prowadzenia prac strzałowych zdefiniować można jako wieloatrybutowy problem decyzyjny (MADM - Multi Attribute Decision Making). Metoda przyporządkowania liniowego jest jedną z metod mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. W obecnej pracy metoda ta wykorzystana została po raz pierwszy do oceny schematów prowadzenia prac strzałowych w kopalni, w procedurze uwzględniono parametry techniczne oraz parametry związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano wybrany przy pomocy metody

 4. Badania Ekologiczne Ryzyka Zachorowań Na Kleszczowe Zapalenie Mózgu W Polsce-Omówienie Metody

  PubMed Central

  Stefanoff, Paweł; Staszewska, Ewa; Ustrnul, Zbigniew; Rogalska, Justyna; Łankiewicz, Aleksandra; Rosińska, Magdalena

  2009-01-01

  W pracy omówiono metodologię aktualnie prowadzonych badań ekologicznych kleszczowego zapalenia mózgu (kzm) na terenie Polski. W celu oceny wpływu zróżnicowanych czynników środowiskowych, klimatycznych oraz społecznych na występowanie kzm w różnych regionach Polski zostanie przeprowadzona wieloczynnikoica analiza statystyczna na poziomie gmin dla lat 1999-2006. PMID:22320045

 5. Method of Effective Use of Methane and Nitrogen Separated from Natural Gases / Metody Efektywnego Wykorzystania Metanu i Azotu z Naturalnych Gazów

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Olajossy, Andrzej

  2012-11-01

  A mature concept of separation of natural gases, which usually contain methane and nitrogen, is the presented in the paper. As a result of ion-exchange with metal cations: Na, K, Mg followed by high-temperature roasting, clinoptilolite becomes a zeolite molecular sieve, that has kinetic diameter of 3.7 Å. As a result high-methane gas can be obtained 95 vol% methane, that can be directly sent to the gas network. The methane recovery exceeds 95%, whereas the outlet methane in nitrided gas losses are below 3 vol%. An idea was put forward to use the obtained nitrogen in enhanced oil recovery technology.

 6. Methods of the Dimensional Analysis and Similarity Theory in Problems of Ship Hydromechanics (Metody Teorii Razmernostey i Podobiya v Zadachakh Gidromekhaniki Sudov)

  DTIC Science & Technology

  1977-09-21

  unsteady motion. With enclosures in the form of hermetically sealed bags the scale effect appears, which is caused by the absence of similitude in the...used. let us first analyze the hermetically sealed enclo- sure shown in Fig. 106a. Let us formulate the first prob- lem as follows: the bag is made...and unsteady planing, various aspects related to the utilization of submerged hydrofoils, the processes of formation and development of cavitation

 7. [Birth weight of newborns and health behaviours and haematological parameters of pregnant women - results of preliminary studies].

  PubMed

  Suliga, Edyta; Adamczyk-Gruszka, Olga

  2015-12-15

  U osób urodzonych z małą masą ciała stwierdza się zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym. U osób urodzonych z makrosomią również występuje zwiększone ryzyko późniejszego wystąpienia cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych w wieku dorosłym. Bardzo ważne są więc badania służące zidentyfikowaniu czynników ryzyka zaburzeń wewnątrzmacicznego wzrastania płodu. Cel pracy. Celem pracy była ocena zależności między zachowaniami zdrowotnymi oraz wskaźnikami hematologicznymi kobiet ciężarnych a masą urodzeniową noworodków. Materiał i metody. Materiał badań stanowiły dane 274 kobiet i ich dzieci. Przy pomocy ankiety zebrano informacje na temat miejsca zamieszkania, wysokości i masy ciała, palenia papierosów oraz sposobu żywienia w czasie ciąży. Informacje dotyczące kolejności ciąży, przebiegu i czasu trwania ciąży oraz parametrów hematologicznych zebrano na podstawie analizy dokumentacji medycznej. Wyniki. Kobiety z niedowagą przed ciążą częściej rodziły dzieci z małą masą w stosunku do wieku płodowego, natomiast dzieci z dużą masą w stosunku do wieku płodowego częściej rodziły kobiety z nadwagą lub otyłością przed ciążą (p=0.0076) oraz te, u których stwierdzono w ciąży przyrost masy większy niż zalecany (p=0.0081). Matki, które urodziły dzieci z dużą masą w stosunku do wieku płodowego, częściej posiadały wyższe wartości wskaźników hematologicznych w pierwszym trymestrze ciąży w porównaniu z matkami dzieci o niższej masie w stosunku do wieku płodowego. Spożycie poszczególnych grup produktów przez matki w czasie ciąży nie różnicowało w istotny sposób masy urodzeniowej noworodków. Wnioski. Czynnikami istotnie różnicującymi wielkość urodzeniowej masy ciała w stosunku do wieku płodowego były BMI matki przed ciążą oraz całkowity przyrost masy w czasie

 8. Analytical Design of Water-Free Production in Horizontal Wells Using Hodograph Method / Zastosowanie metody hodografu do określenia krytycznego wydatku poziomych otworów produkcyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Qin, Wenting; Wojtanowicz, Andrew K.; White, Christopher D.

  2013-06-01

  Horizontal well has been widely used as a solution for oil reservoir with underlain strong water drive. The advantage of horizontal well over vertical well is to increase the reservoir contact and thereby enhance well productivity. Because of that, horizontal well can provide a very low pressure drawdown to avoid the water coning and still sustain a good productivity. However, the advantage of the large contact area with reservoir will soon become the disadvantage when the water breakthrough into the horizontal well. The water cut will increase rapidly due to the large contact area with reservoir and it may cause the productivity loss of the whole well. Therefore, keeping the horizontal well production rate under critical rate is crucial. However, existing models of critical rate either oversimplify or misrepresent the nature of the WOC interface, resulting in misestimating the critical rate. In this paper, a new analytical model of critical rate is presented to provide accurate calculations on this subject for project design and performance predictions. Unlike the conventional approach, in which the flow restriction due to the water crest shape has been neglected; including the distortions of oil-zone flow caused by the rising water crest, the new analytical model gives an accurate simultaneous determination of the critical rate, water crest shape and the pressure distribution in the oil zone by using hodograph method combined with conformal mapping. The accuracy of this model was confirmed by numerical simulations. The results show that neglecting the presence of water crest leads to up to 50 percent overestimation of critical rates. Typową metodą eksploatacji złóż ropy naftowej z naporową wodą podścielającą są otwory poziome. Ich zaleta w porównaniu z otworami pionowymi jest wysoki wskaźnik produktywności dzięki większej powierzchni kontaktu ze złożem. Otwór poziomy jest produktywny przy bardzo małej depresji która pomaga uniknąć stożków wodnych prowadzących do zawodnienia otworu. Jednakże duża powierzchnia kontaktu ze złożem staje się wadą otworów poziomych gdy stożek wodny dostanie się do otworu. Następuje wtedy gwałtowne zawodnienie otworu i szybka utrata produktywności. Z tego powodu wydatek otworu musi być utrzymany poniżej wartości wydatku krytycznego, tzn. maksymalnego wydatku bez udziału stożka wodnego. Istniejące modele analityczne wydatku krytycznego są albo zbyt uproszczone lub też niedokładne w opisie lokalnej powierzchni kontaktu między ropą naftową i wodą podścielającą co prowadzi do błędnej oceny wydatku krytycznego. W tym artykule prezentujemy nowy model matematyczny wydatku krytycznego który jest bardziej dokładny przez co lepiej nadaje się do obliczeń projektowych. W przeciwieństwie do istniejących modeli, nasz model uwzględnia ograniczenie dopływu ropy do otworu spowodowane wzrostem stożka wodnego ponad statyczną powierzchnię kontaktu ropy z wodą podścielającą oraz pozwala dokładnie obliczyć wydatek krytyczny oraz opisać kształt powierzchni stożka i zmianę ciśnienia w złożu z odległością od otworu poziomego. Równania modelu zostały wyprowadzone z teorii hodografu połączonej z metodą odwzorowań konforemnych. Wyniki obliczeń przy użyciu równań modelu wykazują zgodność z wynikami symulatora złoża. Stwierdzono również, że typowe dla innych modeli założenie płaskiej powierzchni kontaktu ropa/woda i zaniedbanie efektu kształtu stożka wodnego może prowdzić do 50-procentowej przeceny wartości wydatku krytycznego

 9. A Hierarchical Preference Voting System for Mining Method Selection Problem / Wykorzystanie Systemu Głosowania Zakładający Hierarchię Preferencji Przy Wyborze Odpowiedniej Metody Wybierania

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nourali, Hamidreza; Nourali, Saeid; Ataei, Mohammad; Imanipour, Narges

  2012-12-01

  To apply decision making theory for Mining Method Selection (MMS) problem, researchers have faced two difficulties in recent years: (i) calculation of relative weight for each criterion, (ii) uncertainty in judgment for decision makers. In order to avoid these difficulties, we apply a Hierarchical Preference Voting System (HPVS) for MMS problem that uses a Data Envelopment Analysis (DEA) model to produce weights associated with each ranking place. The presented method solves the problem in two stages. In the first stage, weights of criteria are calculated and at the second stage, alternatives are ranked with respect to all criteria. A simple case study has also been presented to illustrate the competence of this method. The results show that this approach reduces some difficulties of previous methods and could be applied simply in group decision making with too many decision makers and criteria. Also, regarding to application of a mathematical model, subjectivity is reduced and outcomes are more reliable.

 10. Estimating Volume of Roof Fall in the Face of Longwall Mining by Using Numerical Methods / Estymacja Objętości Zawału Stropu W Rejonie Przodka Ścianowego W Oparciu O Metody Numeryczne

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Saeedi, Gholamreza; Shahriar, Korosh; Rezai, Bahram

  2013-09-01

  Dilution is one of many challenges confronting professionals in mining and milling, and is perhaps one of the oldest. Longwall mining is one of the mining methods that is often affected by out-of-seam dilution (OSD). In this method, roof falls play a significant role in increasing OSD in the prop-free front of the face area. Thus, estimating the volume of roof fall can be extremely helpful to assess dilution of the run of mine coal without a sampling process. This paper presents the effect of exposed area geometry on potential roof falls using the 2D numerical modelling program FLAC. In this respect, a half-prolate ellipsoid was considered as the low stress level or plasticity zone under yield tension which roof material fall. Since FLAC software does not show roof falls in prop-free front of the face, a series of two-dimensional numerical models are developed using UDEC software. The comparison of the results of two numerical models clearly indicates that volumes of roof fall obtained by means of these methods are in good agreement with each other. Ścienianie warstw jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed inżynierami górnikami i specjalistami z zakresu obróbki - jest to też jeden z najstarszych problemów. Wybieranie ścianowe jest metodą urabiania, w której często mamy do czynienia ze ścienianiem warstwy złoża. W metodzie tej strop odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności w tych rejonach przodka, gdzie nie zastosowano obudów. Dlatego też estymacja objętości zawału stropu może być pomocna przy obliczaniu ścieniania warstwy węgla bez konieczności próbkowania. W artykule tym przeanalizowano wpływ geometrii powierzchni odkrytych na potencjalny zawał stropu przy użyciu metod modelowania numerycznego z wykorzystaniem oprogramowania FLAC. Uzyskano wydłużoną elipsoidę jako model strefy niskich naprężeń lub strefę plastyczności przed zawałem stropu. Ponieważ oprogramowanie FLAC nie pokazuje zawałów stropu w strefie przodka, gdzie nie ma obudów, opracowano serię dwuwymiarowych modeli numerycznych, z wykorzystaniem oprogramowania UDEC. Porównanie wyników uzyskanych przy zastosowaniu obydwu modeli numerycznych wykazało, że objętości materiału stropu po zawale obliczone za pomocą tych dwóch metod wykazują dużą zgodność.

 11. Evaluation of Wheel Loaders in Open Pit Marble Quarrying by Using the AHP and Topsis Approaches / Ocena pracy ładowarki na podwoziu kołowym w odkrywkowej kopalni marmuru w oparciu o metody AHP i topsis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kun, Mete; Topaloǧlu, Şeyda; Malli, Tahir

  2013-03-01

  The marble mining in Turkey has been rising since the early 80's. In relation to that, the marble income has become noticeably bigger than those of other mining sectors. In recent years, marble and natural stone export composes half of the total mine export with a value of two billion dollars. This rapid development observed in marble operation has increased the importance of mining economics, income-expenditure balance and cost analysis. The most important cost elements observed in marble quarrying are machinery and equipment, labor costs and geological structures of the field. The aim of this study is to is to propose a multi-criteria decision making (MCDM) approach to evaluate the wheel loader alternatives and select the best loader under multiple criteria. A two-step methodology based on two MCDM methods, which are namely the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), are used in the evaluation procedure. More precisely, AHP is applied to determine the relative weights of evaluation criteria and TOPSIS is applied to rank the wheel loader alternatives. The proposed approach also provides a relatively simple and very well suited decision making tool for this type of decision making problems.

 12. Fused Deposition Modelling as Rapid Prototyping for Structural Material Improvement: Analytical Solution / Ātrās Prototipēšanas Ar Kausēšanas Metodi Strukturālā Uzlabojuma Analītisks Risinājums

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brensons, I.; Polukoshko, S.

  2013-10-01

  Fused deposition modelling (FDM) is one of the most effective rapid prototyping (RP) techniques due to its low cost, available materials and versatility. In FDM, a part of material (usually plastic) is made by heating this material to the molten state, and from the melt it is extruded through a nozzle and deposited on a surface. In the article, an alternative RP method is considered for improvement of the mechanical properties of a rapid prototype. The authors propose an analytical solution which allows for achievement of this purpose via advanced technologies. The base materials applied in RP technology can be combined with liquid resin which solidifies after a definite time. This makes it possible to create a channel through the prototype and fill it with another material having better mechanical properties. The optimal channel sizes can be chosen in order to raise the strength of material parts. Darbā tiek apskatīts ātrās prototipēšanas veids, kura pamatā ir detaļas veidošana, izmantojot kausētu materiālu parasti plastmasu. Šī detaļu veidošanas metode ir kļuvusi par vienu no visizplatītākajām tās zemo izmaksu, pieejamo materiālu un daudzpusības dēļ. Šī raksta mērķis ir izpētīt alternatīvu veidu, kā uzlabot prototipu mehāniskās īpašības, tādējādi palielinot printētu detaļu izmantošanu kā gala produktu. Raksts piedāvā analītisku risinājumu, kā uzlabot ātro prototipu mehāniskās īpašības, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, kas iesaistīti detaļu izgatavošanā. Darba pamatā tiek izmantota 3D printēšanas tehnoloģijas iespēja veidot iekšējus kanālus bez ģeometriskiem ierobežojumiem, kā rezultātā ir iespējams izveidot iekšēju kanālu shēmu, ko pēc tam piepilda ar citu materiālu, kam ir labākas mehāniskās īpašības kā pamata materiālam. Pildīšanai izmantotais materiāls ir epoksīda sveķi, kas pieļauj vieglu iepildīšanu šķidrā fāzē, un sniedz labas mehāniskās īpašības pēc sacietēšanas. Analītiskais risinājums šajā rakstā piedāvā viegli realizējamu variantu kā būtiski uzlabot prototipu mehāniskās īpašības.

 13. External Quality Assessment of stat test intralaboratory turnaround times. Pilot study from the Members of the Working Group for the Standardization and Promotion of Turnaround Time Control under the Auspices of the Comitato Italiano per la Standardizzazione dei Metodi Ematologici e di Laboratorio.

  PubMed

  Negri, M; Carraro, P; Caenaro, G; Cappelletti, P; Giavarina, D; Mezzena, G; Prandini, B; Rampoldi, E; Siviero, F

  1998-11-01

  We describe procedures, results and prospects of a pilot program in External Quality Assessment (EQA) of the stat test intralaboratory turnaround times. Our goals are to promote quality by systematic monitoring and comparison of performances by laboratories, continuous investigation into the state of the art of the processes from receipt of sample to transmission of results and creation of a data base for standardization of measures and definition of consensus values for turnaround time. Of 30 laboratories invited to participate, 25 took part, agreeing to record times of arrival and transmission for all determinations of three analytes (blood hemoglobin, serum/plasma potassium and plasma prothrombin time) for seven consecutive days and to continue for one or more further periods of seven days as necessary if there were less than 300 determinations for each analyte. Within a preset time limit, data were sent by e-mail on an Excel file and we sent back two reports per analyte, showing: i) the graph for time vs. percentage of tests completed and several measures of turnaround time; ii) results of all laboratories in graph form, allowing each laboratory to identify only its own data. The high proportion of participating laboratories among those invited (83%) encourages us to implement the EQA program systematically, on a half-yearly basis, extending it to all laboratories wishing to participate in Italy or elsewhere in Europe.

 14. [Professor Kazimierz Jaegermann--forensic pathologist--scientist--thinker].

  PubMed

  Nasiłowski, Władysław

  2009-01-01

  Professor Kazimierz Jaegermann, a founder of the theory of medico-legal opinionating, passed away 20 years ago. Numerous specialists in forensic medicine and an ever increasing number of lawyers substantiate the importance and value of the creative thought and the entire research work of Professor Jaegermann that have been an inspiration of progress in forensic medicine and in the science of applied law. His unique ability to perform a scientific synthesis leading to recognizing forensic medicine as an applied bridging knowledge points to the eminently creative role played by Professor Jaegermann in development of forensic medicine. There is an urgent need to recall his research activities and to publish a complete collection of his articles and publications. With this idea in mind, I present below an article based on the text published in No. 1 of the Zeszyty Naukowe Katedry Medycyny Sadowej Slaskiej Akademii Medycznej in 1995.

 15. A Comparison Between PSRK and GERG-2004 Equation of State for Simulation of Non-Isothermal Compressible Natural Gases Mixed with Hydrogen in Pipelines / Porównanie równań stanu opracowanych według metody PSRK oraz GERG-2004 wykorzystanych do symulacji zachowania ściśliwych mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach, w warunkach przepływów nie-izotermicznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uilhoorn, Frits E.

  2013-06-01

  In this work, the GERG-2004 equation of state based on a multi-fluid approximation explicit in the reduced Helmholtz energy is compared with the predictive Soave-Redlich-Kwong group contribution method. In the analysis, both equations of state are compared by simulating a non-isothermal transient flow of natural gas and mixed hydrogen-natural gas in pipelines. Besides the flow conditions also linepack-energy and energy consumption of the compressor station are computed. The gas flow is described by a set of partial differential equations resulting from the conservation of mass, momentum and energy. A pipeline section of the Yamal-Europe gas pipeline on Polish territory has been selected for the case study. W artykule dokonano porównania wyników uzyskanych przy wykorzystaniu równania stanu GERG- 2004 opartego na jawnym przybliżeniu wyników dla wielu cieczy w oparciu o zredukowaną energię Helmhotza oraz wyników uzyskanych w oparciu o metodę Soave-Redlich Kwonga. Obydwa równania stanu porównano poprzez przeprowadzenie symulacji stanów przejściowych przepływów gazu ziemnego oraz mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach w warunkach przepływów nie-izotermicznych. Oprócz warunków przepływu, określono energię w napełnionym układzie oraz zużycie energii przez stację kompresora. Przepływ gazu opisano zbiorem równań różniczkowych cząstkowych, wyprowadzonych w oparciu o prawa zachowania masy, pędu i energii. Jako studium przypadku wybrano fragment rurociągu jamalskiego (Yamal- Europa) przebiegającego przez terytorium Polski.

 16. Temperature Errors of Radiosonde RKZ-2 and Its Working Procedure,

  DTIC Science & Technology

  1982-05-07

  pages: 11 Source: Trudy Tsentral’noy Aerologicheskoy Observatorii, Metody i Tekhnika Eksperimetal’nykh Issledovaniy Atmosfery , "Gidrometeoizdata...English Russian English Russian English sin sin sh sinh arc sh sinh-’ cos cos ch cosh arc ch cosh- tg tan th tanh arc th tann’- ctg cot cth coth arc cth

 17. A Technique for Measurement of Static and Dynamic Longitudinal Aerodynamic Derivatives Using the DSTO Water Tunnel

  DTIC Science & Technology

  2011-12-01

  deformed models in straight air streams as discussed by Gorlin and Slezinger [9]. Otherwise, wind tunnel experimental methods are generally based on...1945. 9. Gorlin , S. M., and Slezinger, I. I., Wind Tunnels and Their Instrumentation (Aeromekhanicheskie izmerenia. Metody i pribory), trans. P

 18. Resonance Capture in Unbalanced Dual-Spin Spacecraft

  DTIC Science & Technology

  1994-03-01

  York, 1989. 22. Wittenburg, Jens. "Beitrige zur dynamik von gyrostaten." In Convegno Inter- nazaionale sul Tema: Metodi Valutativi Nella Fisica ... Matematica , Roma, 15-19 dicembre 1972, Problemi Attuali di Scienza e di Cultura, Quaderno N. 217, pages 217-354. Accademia Nazionale dei Lincei, 1975. 23

 19. Bibliography of Soviet Laser Developments, Number 48 July-August 1980.

  DTIC Science & Technology

  1981-07-01

  RZhF, 8/80, 8Yel265) 740. Frish, S.E. (12). Opticheskiye metody izmeren-;y. Chast’ 2. Luchevaya optika i granitsa yeye primeneniya...Golografiya. Optika anizotropnykh sred. Magnitnyye yavleniya v elementakh TsVM (Holography. Optics of anisotropic media. Magnetic phenomena in digital...Leningradskiy universitet. 1980, 288 p. 745. Nelineynaya optika . 6-y Vavilovskaya konferentsiya, Novosibirsk, 20-22 iyunya 1979. Trudy (Nonlinear

 20. Bibliography of Soviet Laser Developments. Number 71, May - June 1984.

  DTIC Science & Technology

  1985-08-01

  Opticheskiye metody obrabotki izobrazheniy i signalov. FTI. Leningrad, 1981, 16-23. 356. Oparin , A.N.; Potaturkin, 0.1.; Fel’dbush, V.I.; Shipov, P.M...42,54,70,73 ()NISHCHUKOV G13 25,49 PETRYAKOV V M 2 PROKLOV V V 23 OPARIN A N 40 PICHUGIN 9 YU 12 PROKOPENKO E A 47 ORAYEVSMIY n N 12 PIKHTELEV A 1 15,56

 1. Static Methods in the Design of Nonlinear Automatic Control Systems,

  DTIC Science & Technology

  1984-06-27

  pages: 765 Source: Statisticheskiye Metody v Proyektirovanii Nelineynykh Sistem Avtowaticheskogo Upravleniya, Publishing House "Mashinostroyeniye...etc.). For the explanation of the introduced concepts let us turn to an DOC = 83173401 PAGE example of the motion.of aircraft with the autopilot . It...is obvious that with the work of autopilot on each of.-its inputs will enter to one of the angular coordinates of aircraft, measured with certain

 2. USSR Report, Sociological Studies.

  DTIC Science & Technology

  2007-11-02

  author of the monographs "Chelovek i yego rabota" [Man and His Work ] (1967, in collaboration) and "Sotsiologicheskoye issledovaniye. Metodologiya...programma, metody" [The Sociological Study. Methodology, Program, Methods] (1972). He has published in our journal the articles: "Satisfaction With Work ...and psychology). Among the related sociological trends it is possible to name "the sociology of work " (and not the sociology of labor), "the sociology

 3. Tuberous sclerosis in a term newborn with opisthotonus - The value of ultrasound.

  PubMed

  Poggiani, C; Laiolo, A; Bellini, M; Cavalli, P

  2008-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: Vengono descritti il caso clinico e le anomalie ecografiche cerebrali di un neonato affetto da sclerosi tuberosa complessa, quadro malformativo raro con interessamento neurocutaneo e implicazioni genetiche. La diagnosi si basa sull'esame clinico, sulle indagini per imaging. METODI: Vengono confrontati i risultati ottenuti con le metodiche di indagine di riferimento (RM e US). Gli autori enfatizzano il fatto che, in assenza di una segnalazione ecografica prenatale, è importante fare affidamento sui segni clinici e impostare un corretto completamento diagnostico in epoca neonatale. CONCLUSIONI: L'ecografia transfontanellare occupa un ruolo importante anche nel neonato a termine.

 4. Method for Virtual Prototyping of Cabins of Mining Machines Operators / Metoda Wirtualnego Prototypowania Kabin Operatorów Maszyn Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tokarczyk, Jarosław

  2015-03-01

  Method for virtual prototyping of cabins of mining machines operators is presented in the light of anthropotechnical assessment criteria. Anthropotechnical criteria and design of models of anthropometric features, which are used for assessment of design solutions in the aspect of safety criterion, are divided and discussed. Developed virtual prototyping method for assessment of cabin of underground locomotive operator was used. Initial simulation was made with use of Finite Element Method. W artykule przedstawiono metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów maszyn górniczych w świetle antropotechnicznych kryteriów oceny. Dokonano podziału i omówiono kryteria antropotechniczne. Przedstawiono definicję kryterium urazu głowy HIC (ang. Head Injury Criterion) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia urazu głowy w funkcji wartości parametru HIC. Zaprezentowano budowę modeli cech antropometrycznych, dedykowanych do oceny rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa wraz z opisem statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych. Omówiono proces tworzenia wirtualnego odpowiednika manekina do testów zderzeniowych, tzw. modelu ATB (ang. Articulated Total Body). Podano odniesienia do norm dotyczących konstrukcji chroniących operatorów przed spadającymi przedmiotami. Przedstawiono schemat metody wirtualnego prototypowania kabin operatorów w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Zastosowano opracowaną metodę wirtualnego prototypowania do oceny kabiny operatora lokomotywy dołowej. Omówiono główne elementy składowe modelu obliczeniowego. Zadanie rozwiązano przy użyciu metody elementów skończonych. Przedstawiono wstępne wyniki symulacji, tj. obliczono parametr HIC dla zadanych warunków brzegowych. W podsumowaniu zaprezentowano główne cele wirtualnego prototypowania kabin operatorów dla kryterium bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na uniwersalność zastosowanej metody.

 5. Effect of low dose ionising radiation and nitric oxide on the state of animal blood system.

  PubMed

  Rodionova, N; Ganzha, O; Makovetska, L; Druzhyna, M; Muzalov, I; Mikhailenko, V

  2013-01-01

  Meta: doslidyty tryvalyj vplyv oksydu azotu ta malyh doz ionizujuchoi' radiacii' na stan systemy krovi. Materialy i metody. V eksperymenti vykorystani neinbredni samci-shhury vagoju 120–140 g. Tvaryny zaznavaly dii' riznyh chynnykiv: ingaljacii' oksydom azotu protjagom 30 dib (po 14 godyn na dobu), frakcionovanogo oprominennja malymy dozamy ionizujuchoi' radiacii' v sumarnij dozi 1,0 Gr ta i'h sumisnogo vplyvu. Doslidzhuvaly gematologichni, biohimichni ta biofizychni pokaznyky. Rezul'taty doslidzhennja. Pokazana radiozahysna dija oksydu azotu na morfofunkcional'ni pokaznyky, shho projavljalos' u reakcii' erytroi'dnogo pulu krovotvorennja i limfocytarnoi' lanky, u rivni porushennja okysnogo metabolizmu, znyzhenni vmistu atypovyh limfocytiv u peryferychnij krovi. Vysnovok. Oksyd azotu za sumisnoi' prolongovanoi' dii' z malymy dozamy ionizujuchogo vyprominjuvannja vyjavljaje radiozahysnyj efekt u systemi krovi. Kombinovana dija zaznachenyh chynnykiv, shho harakteryzujut'sja vplyvom na rizni metabolichni shljahy, pryzvodyt' do bil'sh efektyvnoi' adaptacii', nizh i'h okreme zastosuvannja.

 6. Case report: Inflammatory myofibroblastic tumor of pancreatic origin in a patient with down syndrome: The role of diagnostic ultrasound.

  PubMed

  Colangelo, M; Di Renzo, D; Persico, A; Chiesa, P Lelli

  2011-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: Il tumore miofibroblastico infiammatorio (TIM) è un tumore solido benigno, di incerta eziologia. MATERIALI E METODI: Riportiamo un case-report di un bambino (4 anni, sindrome di Down), con massa pancreatica identificata all’ultrasonografia (US) e confermata da TC. RISULTATI: Il monitoraggio del TIM è stato effettuato con US seriate. Il follow-up a 4 anni dalla diagnosi è senza recidive. DISCUSSIONE: Il paziente, data l’impossibilità dell’exeresi chirurgica radicale, è stato trattato con successo con terapia medica (FANS). Abbiamo deciso di monitorizzare la lesione con ultrasonografie seriate, riducendo il numero di esami TC ai quali il paziente avrebbe dovuto sottoporsi, evitando così l’esposizione a radiazioni ionizzanti. La letteratura, infatti, riporta ampiamente come l’esecuzione di ripetuti esami TC si accompagni ad una importante radioesposizione con conseguente rischio cancerogeno, dato assolutamente non trascurabile in età pediatrica.

 7. Testing and validation of methods for dose measuring in anisotropic fields under occupational exposure in interventional cardiology.

  PubMed

  Voloskyi, V N; Chumak, V V; Bakhanova, O V; Morgun, A A

  2013-01-01

  Metoju roboty bula eksperymental'na perevirka praktychnogo zastosuvannja rozroblenoi' dlja umov AES metodyky ocinky indyvidual'noi' efektyvnoi' dozy za pokazannjamy chotyr'oh dozymetriv v umovah neodnoridnogo zovnishn'ogo gamma-oprominennja z vidomymy kutovymy harakterystykamy polja vyprominjuvannja. Materialy ta metody doslidzhen': provedeno dvi serii' eksperymental'nyh fantomnyh doslidzhen' v umovah rentgen-operacijnoi' na robochyh miscjah likariv intervencijnoi' kardiologii' pid chas provedennja operacij. Rezul'taty ta vysnovky: pokazano, shho dozovi polja v tili medychnogo pracivnyka harakteryzujut'sja znachnymy gradijentamy, pokazannja indyvidual'nyh dozymetriv, zalezhno vid miscja roztashuvannja, mozhut' vidriznjatysja vid 1,5 do 10 raziv, otzhe, vykorystannja odnogo dozymetra ne daje dostatn'oi' informacii' dlja dostovirnoi' ocinky efektyvnoi' dozy. Doslidzhennja pidtverdyly mozhlyvist' zastosuvannja metodyky AES na robochomu misci intervencijnogo kardiologa. Prodemonstrovano neobhidnist' kontrolju doz na kryshtalyk oka.

 8. Geochemical and mineralogical methods of prospecting for mineral deposits

  USGS Publications Warehouse

  Fersman, A. Ye; Borovik, S. A.; Gorshkov, G.V.; Popov, S.D.; Sosedko, A.F.; Hartsock, Lydia; Pierce, A.P.

  1952-01-01

  Fersman's book "Geochemical and mineralogical methods of prospecting for mineral deposits" (Geokhimicheskiye i mineralogicheskiye metody poiskov poleznykh iskopayemykh) covers all petrographic, mineralogical, and geochemical techniques that are used either directly or indirectly in mineral exploration. Chapter IV is of particular interest because it describes certain geochemical methods and principles that have not been widely applied outside of the Soviet Union. The original contained a number of photographs that have been omitted; the titles of the photographs are given in the body of the text. Wherever possible, bibliographic references have been checked, and the full titles given. References given in footnotes in the original have been collected and added at the end of each section as a bibliography.

 9. Asteroid Lightcurve Analysis at the Oakley Southern Sky Observatory: 2009 October thru 2010 April

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Albers, Kenda; Kragh, Katherine; Monnier, Adam; Pligge, Zachary; Stolze, Kellen; West, Josh; Yim, Arnold; Ditteon, Richard

  2010-10-01

  Photometric data for 44 asteroids were collected over 54 nights of observing during 2009 October thru 2010 April at the Oakley Southern Sky Observatory. The asteroids were: 826 Henrika, 918 Itha, 983 Gunila, 1049 Gotho, 1167 Dubiago, 1181 Lilith, 1227 Geranium, 1604 Tombaugh, 1636 Porter, 1826 Miller, 1977 Shura, 2004 Lexell, 2196 Ellicott, 2303 Retsina, 2307 Garuda, 2601 Bologna, 2609 Kiril-Metodi, 2851 Harbin, 2881 Meiden, 3118 Claytonsmith, 3324 Avsyuk, 3640 Gostin, 4207 Chernova, 4536 Drewpinsky, 4838 Billmclaughlin, 5235 Jean-Loup, 5274 Degewij, 5240 Kwasan, (6019) 1991 RO6, 6091 Mitsuru, 6961 Ashitaka, (7111) 1985 QA1, (8228) 1996 YB2, 11017 Billputnam, (13023) 1988 XT1, (14741) 2000 EQ49, 15938 Bohnenblust, 16463 Nayoro, (17633) 1996 JU, (21023) 1989 DK, 21558 Alisonliu, (21594) 1998 VP31, (34459) 2000 SC91, and (189099) 2001 RO.

 10. [National epidemiological surveillance systems of mesothelioma cases].

  PubMed

  Ferrante, Pierpaolo; Binazzi, Alessandra; Branchi, Claudia; Marinaccio, Alessandro

  2016-01-01

  INTRODUZIONE: sebbene la relazione causale tra esposizione ad amianto e malattie neoplastiche sia ben nota, in molti Paesi il consumo del materiale è ancora rilevante e crescente. A causa della lunga latenza, nei Paesi dove è stato bandito (come in Italia) è oggi in corso un'epidemia di malattie correlate ad amianto. OBIETTIVI: descrivere i sistemi di sorveglianza dei mesoteliomi attivi nel mondo mediante un'analisi comparativa. è stata condotta una revisione bibliografica della letteratura disponibile sui sistemi di sorveglianza epidemiologica dei mesoteliomi attivi nel mondo, comparando metodi e risultati disponibili. RISULTATI: sistemi di ricerca dei casi incidenti e di analisi anamnestica dei soggetti ammalati sono attivi solo in Italia, Francia e Corea del Sud. I Paesi presso i quali sono attivi sistemi di rilevazione e controllo dei casi incidenti di mesotelioma sono quelli in cui vige il bando dell'amianto e che hanno sperimentato consumi rilevanti in passato. Non sono stati istituiti sistemi epidemiologici di sorveglianza in molti Paesi dove il consumo di amianto è ancora importante (inclusi Russia, Cina, India e Brasile). CONCLUSIONI: si conferma l'importanza dei sistemi di sorveglianza epidemiologica dei mesoteliomi per la sanità pubblica, il sostegno alle politiche di welfare e la prevenzione dei rischi. Lo sviluppo di progetti per tendere a una maggiore uniformità nei metodi di ricerca dei casi, di classificazione delle diagnosi e dell'esposizione e nelle tecniche di analisi dei dati potrebbe consentire una maggiore fruibilità dei dati aggregati. La disponibilità di dati internazionali confrontabili può essere di stimolo all'adozione di provvedimenti di bando internazionale.

 11. Results from Dealing with Rock and Gas Outburst Prevention in The Czech Republic / Efekty Działań Mających Na Celu Zapobieganie Wybuchom Skał I Gazu, Podejmowanych W Republice Czeskiej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hudeček, Vlastimil; Zapletal, Pavel; Stoniš, Milan; Sojka, Radislav

  2013-09-01

  In the Czech Republic, the prevention of rock and gas outbursts is carried out in the course of driving mine workings in seams and in sandstone and conglomerate beds classified into a category with the highest degree of rock and gas outburst hazard. It is a case of active methods that aim at prevention of rock and gas outbursts by creating a protection zone in front of and in sides of mine workings being driven and passive methods that mitigate the effects of outbursts (Hudeček et al., 2009, 2010). In this article, authors present recommendations and proposals for changes in rock and gas outburst prevention. These proposed changes should reflect in increased efficiency in coping with this anomalous geomechanical events. Działania w celu zapobiegania wybuchom skał i gazów w Republice czeskiej podejmowane są już na etapie drążenia wyrobisk w złożach oraz w piaskowcach oraz w pokładach zlepieńców sklasyfikowanych jako lokalizacje o najwyższym stopniu zagrożenia wybuchami skał i gazów. W tym przypadku mamy do dyspozycji metody aktywne, których celem jest zapobieżenie wybuchom skał i gazów poprzez stworzenie strefy ochronnej w części czołowej i bocznych częściach wyrobiska oraz metody bierne, mające na celu złagodzenie skutków wybuchu (Hudecek et al., 2009, 2010). W artykule autor rekomenduje i zaleca dokonanie pewnych zmian w systemie zapobiegania wybuchom skał i gazów. Proponowane zmiany skutkować powinny zwiększoną skutecznością działania w przypadku wystąpienia zjawisk geomechanicznych uznawanych za anomalie.

 12. Experimental reconstruction of historical WBC measuring procedure in 1986.

  PubMed

  Vasynenko, V V; Ivanova, O M; Lytvynets, L O; Pikta, V O; Zadorozhna, G M; Chepurnyi, M I; Likhtariov, I A

  2016-12-01

  Metoiu doslidzhennia ie eksperymental'ne vidnovlennia protsedury provedennia LVL vymiriuvan' 1986 roku ta otsinka ïkh minimal'no detektovanoï aktyvnosti.Materialy i metody. Doslidzhennia buly provedeni na gamma radiometri SRP 68 01 zi stsyntyliatsiy̆nym detekto rom na osnovi krystalu NaI(Tl) ∅ 30 x 25 mm2 ta odnokanal'nomu spektrometri NC 482 VM (firmy Bicron) zi stsyntyliatsiy̆nym detektorom na osnovi krystalu NaI(Tl) ∅ 52 x 52 mm2. U roboti vykorystano zakhysnu kameru eks pertnogo lichyl'nyka vyprominiuvannia liudyny (LVL), gomogenni fantomy tila liudyny z radioaktyvnym napov niuvachem, rezul'taty LVL vymiriuvan' patsiientiv radiatsiy̆nogo reiestru (RR) NNTsRM, otrymani za dopomogoiu LVL «Skrynner ZM». V roboti vykorystano dozymetrychni ta matematychni metody.Rezul'taty ta vysnovky. Vidnovleno protseduru provedennia LVL vymiriuvan' na pryladakh, iaki vykorystovuva lys' u 1986 rotsi dlia vyznachennia vmistu inkorporovanogo radiotseziiu u naselennia RZT. Za provedenoiu otsinkoiu minimal'no detektovana aktyvnist' LVL vymiriuvan', provedenykh u 1986 rotsi, lezhyt' u mezhakh vid 1,3 kBk · or ganizm 1 (u vypadku zastosuvannia odnokanal'nogo spektrometra NC 482 VM zi stsyntyliatsiy̆nym detektorom na os novi krystalu ∅ 52 x 52 mm2) do 7,4 kBk · organizm 1 (u vypadku zastosuvannia gamma radiometra SRP 68 01 zi stsyntyliatsiy̆nym detektorom na osnovi krystalu NaI(Tl) ∅ 30 x 25 mm2) dlia dorosloï liudyny pry chasi vymiriu vannia 60 s; vid 0,8 kBk · organizm 1 do 5,6 kBk · organizm 1, vidpovidno – dlia pidlitka; ta vid 0,5 kBk · organizm 1 do 3,8 kBk · organizm 1, vidpovidno – dlia dytyny.

 13. Peculiarities of internal radiation doses due to ¹³⁷Cs and ⁹⁰Sr intake in population from Zhytomyr oblast in a late period after the Chornobyl NPP accident.

  PubMed

  Vasylenko, V V; Tsigankov, M Y; Nechaev, S Y; Pikta, V O; Zadorozhna, G M; Bilonyk, A B

  2013-01-01

  Meta doslidzhennja – vyznachennja osoblyvostej formuvannja doz vnutrishn'ogo oprominennja meshkanciv Zhytomyrs'koi' oblasti ta naukove obgruntuvannja zahodiv shhodo zmenshennja doz vnutrishn'ogo oprominennja naselennja radioaktyvno zabrudnenyh terytorij u viddalenyj period avarii' na ChAES. Materialy i metody. Bulo provedeno kompleksnyj radiacijnyj monitoryng u 4 naselenyh punktah Narodyc'kogo rajonu Zhytomyrs'koi' oblasti. Dlja doslidzhen' buly zastosovani metody – dozymetrychni (instrumental'ni ta rozrahunkovi), radiohimichni. Rezul'taty i vysnovky. Provedenyj LVL-monitoryng u 2012 roci u Narodyc'komu rajoni Zhytomyrs'koi' oblasti zarejestruvav znachne u 2–3,5 raza sezonne pidvyshhennja rivniv inkorporacii' 137Cs v organizmi meshkanciv obstezhenyh naselenyh punktiv, jak u doroslyh, tak i u ditej. Majzhe u 5 % osib z chysla obstezhenyh vstanovleno perevyshhennja dozovogo rivnja 1,0 mZv x rik-1. Maksymal'ne znachennja vmistu inkorporovanogo 137Cs, zarejestrovane u cyh naselenyh punktah, stanovyt' 350 kBk, shho formuje richnu dozu vnutrishn'ogo oprominennja 10 mZv x rik-1. Vmist 137Cs u probah moloka v obstezhenyh gospodarstvah vprodovzh roku malo zminyvsja – u 30–50 % prob moloka u smt Narodychi ta s. Selec' zarejestrovano perevyshhennja dopustymogo rivnja vmistu 137Cs – 100 Bk x l-1, u selah Motijky ta Hrystynivka vmist 137Cs u probah moloka ne perevyshhuje dopustymyh rivniv. Vmist 90Sr jak u moloci, tak i v kartopli, znachno nyzhchyj dopustymogo rivnja – 20 Bk x l-1. Vmist 137Cs u kartopli ne perevyshhuje dopustymi rivni. Vstanovleno, shho osnovna chastka dozy vnutrishn'ogo oprominennja meshkanciv obstezhenyh naselenyh punktiv Zhytomyrs'koi' oblasti formujet'sja za rahunok spozhyvannja miscevyh produktiv domashn'ogo gospodarstva - moloka, ta produktiv pryrodnogo, lisovogo pohodzhennja – jagid i grybiv.

 14. A Visual mining based framework for classification accuracy estimation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Arun, Pattathal Vijayakumar

  2013-12-01

  Classification techniques have been widely used in different remote sensing applications and correct classification of mixed pixels is a tedious task. Traditional approaches adopt various statistical parameters, however does not facilitate effective visualisation. Data mining tools are proving very helpful in the classification process. We propose a visual mining based frame work for accuracy assessment of classification techniques using open source tools such as WEKA and PREFUSE. These tools in integration can provide an efficient approach for getting information about improvements in the classification accuracy and helps in refining training data set. We have illustrated framework for investigating the effects of various resampling methods on classification accuracy and found that bilinear (BL) is best suited for preserving radiometric characteristics. We have also investigated the optimal number of folds required for effective analysis of LISS-IV images. Techniki klasyfikacji są szeroko wykorzystywane w różnych aplikacjach teledetekcyjnych, w których poprawna klasyfikacja pikseli stanowi poważne wyzwanie. Podejście tradycyjne wykorzystujące różnego rodzaju parametry statystyczne nie zapewnia efektywnej wizualizacji. Wielce obiecujące wydaje się zastosowanie do klasyfikacji narzędzi do eksploracji danych. W artykule zaproponowano podejście bazujące na wizualnej analizie eksploracyjnej, wykorzystujące takie narzędzia typu open source jak WEKA i PREFUSE. Wymienione narzędzia ułatwiają korektę pół treningowych i efektywnie wspomagają poprawę dokładności klasyfikacji. Działanie metody sprawdzono wykorzystując wpływ różnych metod resampling na zachowanie dokładności radiometrycznej i uzyskując najlepsze wyniki dla metody bilinearnej (BL).

 15. Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ahangari, Kaveh; Paji, Arman Gholinezhad; Behdani, Alireza Siami

  2013-06-01

  Slope stability analysis is one of the most important factors in designing open pit mines. Therefore an optimal slope design that supports both aspects of economy and safety is very significant. There are many different methods in slope stability analysis including empirical, limit equilibrium, block theory, numerical, and probabilistic methods. In this study, to analyze the overall slope stability of southern wall of Chadormalu iron open pit mine three numerical, limit equilibrium and probabilistic methods have been used. Software and methods that is used for analytical investigation in this study are FLAC software for numerical analysis, SLIDE software and circuit failure chart for limit equilibrium analysis and qualitative fault tree and semi-quantitative risk matrix for probabilistic analysis. The results of all above mentioned methods, was a circular failure occurrence in Metasomatite rock zone between 1405 to 1525 m levels. The main factors of failure occurrence in this range were heavily jointing and existing of faults. Safety factors resulted from numerical method; Circular chart method and SLIDE software are 1.16, 1.25 and 1.27 respectively. Regarding instability and safety factors in Metasomatite rock zone, in order to stabilize the given zone, some considerations such as bench angle and height reduction should be planned. In results of risk matrix method this zone was mentioned too as a high risk zone that numerical and limit equilibrium methods confirmed this. Badanie stabilności wyrobiska pochyłego jest jednym z najważniejszych czynników uwzględnianych przy projektowaniu kopalni odkrywkowych. Optymalne zaprojektowanie wyrobiska pochyłego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych oraz bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne. Istnieje wiele metod badania stabilności wyrobiska pochyłego, między innymi metody empiryczne, metoda równowagi granicznej, teoria bloków oraz metody numeryczne i probabilistyczne. W pracy tej omówiono zastosowanie

 16. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  This article describes one of the methods of estimating the cost of equity, namely the LEFAC method. The name of the method is an acronym of the names of individual financial categories: L - Liquidity, E - Earnings, F - Franchise, A - Assets, C - Capital. It is a scoring method similar to the way used by ING Financial Markets to estimate share prices. A review of literature shows that this method is not widely known and used by enterprises, but it has certain advantages which justify its use. Its main advantages include its easy use and the stability of the results obtained: the calculated cost of equity is never lower than the adopted risk-free rate. The method is particularly useful for companies (enterprises) not listed on stock exchanges. This article is divided into five parts: an introduction, the LEFAC method, the parameterization of the LEFAC method (P-LEFAC), an example calculation and a summary. The second part of this article characterises the LEFAC method. In the third part, the method is parameterized to obtain a function described by formula 22. The following section contains an example calculation for KGHM S.A. and also presents results which mining companies would achieve if they used the discussed method to calculate the cost of their equity. The calculations were performed for mining companies listed on the Warsaw Stocks Exchange and unlisted ones. This part of the article also contains a short comparison of results obtained using the CAPM method and the discussed model. The last section consists of a summary presenting final conclusions. The article ends in a list of the literature referred to. Niniejszy artykuł został poświęcony jednej z metod szacowania kosztu kapitału własnego, a mianowicie metodzie LEFAC. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter wyrazów z języka angielskiego, które określają poszczególne kategorie finansowe: L - Liquidity (płynność), E - Earnings (zyski), F - Franchise (strategia), A - Assets (aktywa), C

 17. Modified Stability Charts for Rock Slopes Based on the Hoek-Brown Failure Criterion / Zmodyfikowane Diagramy Stabilności Skalistych Zboczy Otrzymane W Oparciu O Warunek Wytrzymałości Hoeka-Browna

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nekouei, Mahdi; Ahangari, Kaveh

  2013-09-01

  Only an article rendered by Lia et al. in 2008 has represented charts based on Hoek-Brown criterion for rock slopes, however, these charts are not precise and efficient. Because of this problem, a modification is suggested for the mentioned charts in this study. The new charts are calculated according to four methods. Among the methods, one relates to finite element method using Phase2 software. The other three methods are Janbu, Bishop and Fellenius that belong to limit equilibrium method by using Slide software. For each slope angle, the method having high correlation coefficient is selected as the best one. Then, final charts are rendered according to the selected method and its specific equations. Among forty equations, twenty-five ones or 62.5% relate to numerical method and Phase2 software, six ones or 15% belong to Fellenius limit equilibrium, six ones or 15% relate to Bishop limit equilibrium, and three ones or 7.5% belong to Janbu limit equilibrium. In order to validate new charts, slope stability analysis is carried out for several sections of Chadormalu iron ore open pit mine, Iran. The error percentage of new charts in limit equilibrium method using Slide software and in Bishop method for slopes of Chadormalu iron ore mine are rendered and compared. The charts on a basis of Hoek-Brown failure criterion for rock slopes show less than ±4% error. This indicates that these charts are appropriate tools and their safety factor is optimal for rock slopes. Diagramy stabilności skalistych zboczy otrzymane w oparciu o warunek wytrzymałości Hoeka- Browna znaleźć można jedynie w pracy Lia et al. (2008), choć wykresy te nie są absolutnie dokładne i jasne. Dlatego też w niniejszym artykule zaproponowano pewną modyfikację diagramów. Nowe wykresu sporządzono w oparciu o cztery metody. Jedna z metod opiera się na metodzie elementów skończonych i wykorzystuje oprogramowanie Phase2. Pozostałe trzy podejścia to metody Janbu, Bishopa i Felleniusa bazuj

 18. Reasons for the discontinuation of therapy of personal insulin pump in children with type 1 diabetes.

  PubMed

  Binek, Alicja; Rembierz-Knoll, Agnieszka; Polańska, Joanna; Jarosz-Chobot, Przemysława

  2016-02-18

  Wprowadzenie. Rezygnacja z terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej należy do rzadkości. Szacuje się, że około 4% pacjentów powraca do metody wielokrotnych wstrzyknięć insuliny. Cel pracy. Określenie czynników, które miały wpływ na podjęcie decyzji o zaprzestaniu terapii za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny. Materiał i metody. Analiza anonimowego kwestionariusza wypełnionego przez pacjentów, gdzie spośród potencjalnych niedogodności związanych z tą metodą leczenia wskazywali te, które w ich przypadku występowały. Materiał i metody. 30 dzieci (17 dziewcząt), śr. wieku: 14.3 lat (± 3,57), wiek rozpoczęcia terapii CSII 11.06 lat (± 4.01), w chwili rezygnacji z pompy 13,23 lat (±3,82). Wyniki. Czas stosowania pompy był dłuższy u chłopców: 3.28 lat±2.31 vs 1, 27lat±1.04(p=0.01); śr. HbA1c: chłopcy-8.03%±1.03, dziewczęta-7.78±1.42. Najczęściej wskazywaną przyczyną rezygnacji było większe poczucie choroby w przypadku podpiętej pompy (93%), trudności z uprawianiem sportu (70%), gorsze samopoczucie (63%), przywiązanie ciała do pompy (60%), zawstydzenie (56%), zrosty i ból w miejscu wkłucia (50%), trudności z kontrolowaniem glikemii podczas wysiłku fizycznego, lęk (43%), wyższy poziom HbA1c (36%), częste pomiary glikemii (26%). Nie zgłaszano problemów z obsługą techniczną pompy oraz epizodów hipoglikemii oraz kwasicy ketonowej. Pośród dzieci, które wskazały trudności z kontrolowaniem glikemii podczas wysiłku średni wiek w chwili przerwania terapii pompowej był znamiennie niższy niż pozostałych: 12.3±3.33 vs. 14.69 ±2.82 (p=0.04). Wnioski. Ocena stanu emocjonalnego pacjenta oraz odpowiednia edukacja są ważne w chwili rozpoczynania terapii CSII oraz w jej trakcie.

 19. Prospection for Copper Mineralization with Contribution of Remote Sensing, Geochemical and Mineralographical Data in Abhar 1:100,000 Sheet, NW Iran / Poszukiwania ZASOBÓW Rud Miedzi Z Zastosowaniem Zdalnych Technik WYKORZYSTUJĄCYCH Dane Geochemiczne i Mineralogiczne W POKŁADZIE Geologicznym Abhar 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM Iranie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nouri, Reza; Jafari, Mohammadreza; Arian, Mehran; Feizi, Faranak; Afzal, Peyman

  2013-12-01

  kwadratów oraz minimalny współczynnik szumów, rozróżniono strefy przeobrażeń skał. Metody te pozwoliły na wykrycie trzech typów skał przeobrażonych: gliniaste, łupki ilasto-mikowe oraz strefy występowania tlenków żelaza występujące na północno-wschodnich (NE) i południowo- -zachodnich (NW) krańcach pasa Abhar. W części północno-zachodnie (NW) i południowo-zachodniej (SW) badanego obszaru stwierdzono występowanie stref propilitu i krzemianów. Lineacje wykryto przy pomocy metody badania zakresu barw, filtrów wysoko-przepustowych, techniki określania wysokości, na tej podstawie określono dwa główne trendy: NW-SE oraz NE-SW. Anomalie geologiczne wydzielono za pomocą metody N-S (liczba-wymiar). Interpretacja wykresów N-S wykonanych w skali logarytmicznej wykazała, że zaobserwowany układ może być wynikiem trzech etapów wzbogacania: mineralizacji i późniejszego rozproszenia. Badania terenowe oraz analizy mineralograficzne potwierdzają obecność odpowiednio zmineralizowanej miedzi.

 20. Decision Trees in the Analysis of the Intensity of Damage to Portal Frame Buildings in Mining Areas / Drzewa Decyzyjne W Analizie Intensywności Uszkodzeń Budynków Halowych Na Terenach Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Firek, Karol; Rusek, Janusz; Wodyński, Aleksander

  2015-09-01

  The article presents a preliminary database analysis regarding the technical condition of 94 portal frame buildings located in the mining area of Legnica-Głogów Copper District (LGOM), using the methodology of decision trees. The scope of the analysis was divided into two stages. The first one included creating a decision tree by a standard CART method, and determining the importance of individual damage indices in the values of the technical wear of buildings. The second one was based on verification of the created decision tree and the importance of these indices in the technical wear of buildings by means of a simulation of individual dendritic models using the method of random forest. The obtained results confirmed the usefulness of decision trees in the early stage of data analysis. This methodology allows to build the initial model to describe the interaction between variables and to infer about the importance of individual input variables. Celem prezentowanych w artykule badań było sprawdzenie możliwości pozyskiwania informacji na temat udziału uszkodzeń w zużyciu technicznym zabudowy terenu górniczego z wykorzystaniem metody drzew decyzyjnych. Badania przeprowadzono na podstawie utworzonej przez autorów bazy danych o stanie technicznym i uszkodzeniach 94 budynków typu halowego, usytuowanych na terenie górniczym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Do analiz przyjęto metodę drzew decyzyjnych CART - Classification & Regression Tree, na bazie której utworzono model aproksymujący wartość zużycia technicznego budynków. W efekcie ustalono wpływ poszczególnych zmiennych na przebieg modelowanego procesu (Rys. 3 i 4). W drugim etapie, stosując metodę losowych lasów przeprowadzono weryfikację wyników uzyskanych dla modelu utworzonego metodą CART (Tab. 2). Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie udziałów wyspecyfikowanych kategorii uszkodzeń elementów badanych budynków w ich stopniu zużycia technicznego. Najwi

 1. Soil Organic Carbon (SOC) distribution in two differents soil types (Podzol and Andosol) under natural forest cover.

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Álvarez-Romero, Marta; Papa, Stefania; Verstraeten, Arne; Cools, Nathalie; Lozano-García, Beatriz; Parras-Alcántara, Luis; Coppola, Elio

  2017-04-01

  Andosols are young soils that shall know a successive evolution towards pedological types where the dominant pedogenetic processes are more evident. Vegetation and climate influence Andosols evolution to other order of soils. In cold and wet climates or on acid vulcanite under heavy leaching young Andosols could change into Podzols (Van Breemn and Buurman, 1998). Were investigated a Podzol soil (World References Base, 2014) at Zoniën (Belgium), were and an Andosol soil (World References Base, 2014) at Lago Laceno (Avellino, Italy). This study shows the data on the SOC (Soil Organic Carbon) fractionation in two profiles from two natural pine forest soils. Together with the conventional activities of sampling and analysis of soil profile were examined surveys meant to fractionation and characterization of SOC, in particular: Total Organic Carbon (TOC) and Total Extractable Carbon (TEC) soil contents were determined by Italian official method of soil analysis (Mi.P.A.F. (2000)). Different soil C fractions were also determined: Humic Acid Carbon (HAC), Fulvic Acid Carbon (FAC), Not Humic Carbon (NHC) and Humin Carbon (Huc) fractions were obtained by difference. In the whole profile, therefore, were also assayed cellulose and lignin contents. The aim of this work was to compare the distribution of different soil organic components in a podzol and a soil with andic properties. The data show great similarity, among the selected profiles, in the organic components distribution estudied. References: - Mi.P.A.F. - Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo (2000): Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo. In: Franco Angeli (Editor), Collana di metodi analitici per l'agricoltura diretta da Paolo Sequi, n. 1124.2, Milano, Italy. - Van Breemn N. and Buurman P. (1998) Chapter 12 Formation of Andisols. In: Soil formation. Kluwer Ed., Wageningen, The Netherlands, 271-289. -Ussiri D.A.N., Johnson C

 2. Experience of study of the incidence of malignant neoplasms population in small areas of Ukraine, which suffered contamination with radionuclides due to the Chornobyl accident.

  PubMed

  Prysyazhnyuk, A Ye; Fuzik, M M; Gudzenko, N A; Bazyka, D A; Fedorenko, Z P; Ryzhov, A Yu; Sumkina, O V; Trotsyuk, N K; Khukhrianska, O M

  2015-12-01

  Meta doslidzhennia: otsinyty dynamiku realizatsii ryzykiv vynyknennia zloiakisnykh novoutvoren' na okremykh malykh terytoriiakh Ukrainy v do- ta pisliaavariinyi periody. Materialy ta metody. Doslidzhuvana populiatsiina grupa – naselennia Malyns'kogo raionu Zhytomyrs'koi oblasti. Period sposterezhennia – 1980–2014 rr. Doslidzhuvalas' zakhvoriuvanist' na zloiakisni novoutvorennia v tsilomu ta okremi nozologichni formy (rak shchytovydnoi zalozy, rak molochnoi zalozy, novoutvorennia krovotvornoi ta limfoidnoi systemy). Vykorystovuvalys' metody variatsiinoi statystyky ta deskryptyvnoi epidemiologii.Rezul'taty roboty. Kharakterystyky vplyvu ionizuiuchogo vyprominiuvannia na naselennia Malyns'kogo raionu svidchat' pro potentsiinu mozhlyvist' negatyvnykh efektiv, osoblyvo shchodo patologii shchytovydnoi zalozy. Poriad z tym, shcho seredni sumarni efektyvni dozy oprominennia vs'ogo tila za rakhunok radiotseziiu naselennia Malyns'kogo raionu (5,9 mZv), znakhodiat'sia na rivni serednikh po Zhytomyrs'ksq oblasti i ie znachno nyzhchymy porivniano z analogichnymy pokaznykamy inshykh raioniv pivnichnoi chastyny oblasti, dozy vnutrishn'ogo oprominennia na shchytopodibnu zalozu, a same 236 mGr, znachno perevyshchuiut' oblasni pokaznyky – 81 mGr. Khocha riven' zakhvoriuvanosti naselennia Malyns'kogo raionu na zloiakisni novoutvorennia v tsilomu buv pryblyzno na natsional'nomu rivni 1999–2003 rr., ta nyzhche za n'ogo v 2012–2014 rr., perevyshchuiuchy pry ts'omu pokaznyky Zhytomyrs'koi oblasti, chastota raku shchytovydnoi zalozy v 2012–2014 rr. u Malyns'komu raioni bula u 1,7 raza vyshchoiu porivniano z danymy po Ukraini ta u 1,9 raza vyshchoiu porivniano z danymy po Zhytomyrs'kii oblasti. Iak i v bil'shosti pivnichnykh raioniv, shcho pidpaly pid diiu opadiv radioaktyvnogo iodu, sposterigaiet'sia realizatsiia pidvyshchenogo radiatsiinogo ryzyku raku ts'ogo organu. Chastota raku molochnoi zalozy u zhinochogo naselennia Malyns'kogo raionu ie nainyzhchoiu porivniano z

 3. The Problem of Form in Objects under Redevelopment (On the Basis of Bytom Market Square Redevelopment Design) / Problem Formy W Obiektach Przebudowywanych (Na Przykładzie Projektu Realizacyjnego Przebudowy Bytomskiego Rynku)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Maryńczuk, Paweł

  2015-03-01

  The author believes that if a designer has performed many design or research works entailing solutions to various problems, it is recommendable to consider and become aware of previously used methods whose application might have been unwitting or instinctive. The outcome of such reflection can be worth describing and recording in order to formulate a set of guidelines useful in the future. Such methods, being intuitive in nature, are often tied to the designer's subconsciousness, thus are rarely expressed in a clear manner. By using own methods a designer can prove that space should be composed in a given way in order to address specific needs and defined objectives. All this is aimed at preventing accidental formation of space. An example of reasoning serving the aforementioned purpose can be found in a method referred to as CQC or Composition Quality Control, the application of which facilitates intentional shaping of an architectural piece of work. Autor uważa uważa, że jeśli projektant ma za sobą wiele prac projektowych lub też prac badawczych, które połączone były z rozwiązywaniem różnych problemów, to warto zastanowić się i uświadomić sobie sposoby, które dotychczas - może nieświadomie lub odruchowo - były stosowane. Wynik refleksji warto opisać i zapisać po to, żeby ująć go w układ wskazań na przyszłość. Metody te, mając charakter intuicyjny, często związane są z podświadomością projektanta, w związku z tym rzadko można spotkać je jako wyrażone w sposób wyraźny. Stosując metody własne można dowieść, że przestrzeń winna być komponowana tak, a nie inaczej dla określonych potrzeb i wytyczonych celów tak, aby jej forma nie była przypadkowa. Przykładem takiego rozumowania jest przyjeta metoda KJK, której zastosowanie pomaga w swiadomym kształtowaniu dzieła architektonicznego.

 4. Epr Hyperfine Structure Of Radiation Defect In Oxyfluoride Glass Ceramics/ Radiācijas Defekta Epr Hipersīkstruktūra Oksifluorīdu Stikla Keramikā

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Běrziņš, D.; Fedotovs, A.; Rogulis, U.

  2012-12-01

  We have investigated the samples of thermally treated oxyfluoride glass ceramics 50SiO2-25LiO2-20YF3-3ErF3-2YbF2 by means of electron paramagnetic resonance (EPR) techniques. After irradiation of the samples with X-rays, in the EPR spectra a hyperfine structure characteristic of F-centres could be observed in different fluoride crystals. The structure of F-centre in the oxyfluoride glass ceramics containing LiYF4 crystallites is discussed. Oksifluorīdu stiklu keramikas 50SiO2-25LiO2-20YF3-3ErF3-2YbF2 radiācijas defektu īpašības pētītas, izmantojot elektronu paramagnētiskās rezonanses (EPR) metodi. Pēc paraugu apstarošanas ar rentgen stariem, EPR spektros tika novērota vairāku fluorīdu kristālu F-centriem raksturīga hipersīkstruktūra. Šajā darbā apskatīta F-centra struktūra oksifluorīdu stiklu keramikā, kura satur LiYF4 kristalītus.

 5. Prognosis of probability of BRCA1 and BRCA2 mutations carriage in women with compromised family history of breast and/or ovarian cancer.

  PubMed

  Rybchenko, L A; Bychkova, A M; Skyban, G V; Klymenko, S V

  2013-01-01

  Obtjazhenist' simejnogo anamnezu shhodo raku molochnoi' zalozy ta/abo raku jajechnykiv mozhe svidchyty pro nosijstvo mutacii' v BRCA1 ta BRCA2 genah. Meta: ocinyty ta porivnjaty mozhlyvosti Manchesters'koi' bal'noi' systemy, algorytmu Penn II ta Myriad na indyvidual'nomu rivni vidriznjaty pacijentiv z mutacijeju BRCA1/2 ta osib bez mutantnyh alelej sered ukrai'ns'kyh zhinok z rannim rozvytkom raku molochnoi' zalozy ta/abo obtjazhenym simejnym anamnezom shhodo raku molochnoi' zalozy ta/abo raku jajechnykiv. Material ta metody doslidzhennja. Materialom doslidzhennja sluguvaly rezul'taty genealogichnogo, molekuljarno-genetychnogo ta kliniko-morfologichnogo obstezhennja 44 osib, hvoryh na rak molochnoi' zalozy, z rannim rozvytkom zahvorjuvannja abo z obtjazhenym simejnym anamnezom shhodo onkologichnoi' patologii' molochnoi' zalozy ta/abo jajechnykiv. Vyznachennja najbil'sh imovirnyh nosii'v mutacij BRCA1 i BRCA2 sered obstezhenyh zhinok provodyly za dopomogoju tr'oh vyshhezgadanyh algorytmiv. Rezul'taty ta vysnovky. Manchesters'ka bal'na systema maje krashhu zdatnist' na indyvidual'nomu rivni vidriznjaty pacijentiv z mutacijeju ta osib bez mutantnyh alelej. Ploshha pid kryvoju Manchesters'koi' bal'noi' systemy skladaje 0,84, Penn II – 0,66, Myriad – 0,68.

 6. Sonographic tomography for the preoperative staging of breast cancer prior to surgery.

  PubMed

  Grady, I; Gorsuch-Rafferty, H; Hansen, P

  2010-06-01

  Sommario INTRODUZIONE: Scopo del presente lavoro è effettuare un’analisi preliminare retrospettiva di una nuova tecnica ad immagini, la TC ad ultrasuoni, utilizzata per determinare l’estensione della massa neoplastica mammaria, prima di decidere un’eventuale asportazione chirurgica. MATERIALI E METODI: Nel periodo compreso tra agosto 2007 e giugno 2008, 41 donne con diagnosi di tumore mammario hanno avuto una stadiazione della neoplasia usando la TC ad ultrasuoni. In seguito le pazienti sono state sottoposte a risonanza magnetica con mezzo di contrasto del seno per evidenziare ulteriori aree di estensione tumorale, la presenza di linfoadenopatie del cavo ascellare, di multifocalità e di bilateralità, che avrebbero potuto compromettere l’intervento chirurgico. Entrambe le tecniche sono state poi comparate per confrontarne l’accuratezza. RISULTATI: L’accuratezza della nuova tecnica, la TC ad ultrasuoni è stata del 68%, mentre quella della risonanza magnetica del 54%. L’incremento dell’accuratezza della diagnosi che ne è derivato è stato del 14% (2–28%). La TC ad ultrasuoni non appare, pertanto, inferiore alla risonanza magnetica. CONCLUSIONI: È necessario un ulteriore studio per meglio valutare la capacità e le prospettive di questa nuova tecnica nella fase pre-operatoria.

 7. Pneumatic positioning and mesh fixation in laparoscopic ventral/incisional hernia repair. New surgical technique and a new device.

  PubMed

  Darecchio, Antonio; Bocchi, Paolo; Kukleta, Jan F

  2015-01-01

  Oggetto di questa pubblicazione è la descrizione di una nuova tecnica chirurgica per la riparazione videolaparoscopica di laparoceli ed ernie della parete addominale anteriore. Tale tecnica è strettamente dipendente dall’utilizzo di un nuovo strumento pneumatico per il posizionamento della protesi. Attualmente esistono in commercio svariati tipi di protesi intraperitoneali con valide caratteristiche strutturali. Tuttavia lo scoglio concettuale rimane sui metodi e sui mezzi di fissaggio delle protesi. I mezzi meccanici di qualsiasi conformazione per il fatto stesso di essere dei mezzi meccanici (spirali metalliche ancorette e viti) espongono al pericolo di danno iatrogeno le strutture vascolari nervose che possono incontrare nel loro percorso. La nuova tecnica proposta mira alla perfetta distensione delle protesi per utilizzo intraperitoneale ed ai loro ottimale fissaggio con adesivo chirurgico in condizioni di sicurezza per le strutture circostanti. Tale tecnica è stata eseguita su cadavere di suino* con protesi intraperitoneali di poliestere-gel-collageno e cyanoacrylate come adesivo chirurgico ma non è esclusa la fattibilità con altri tipi di colle, di protesi, protesi auto-adesive già esistenti in commercio o che potrebbero essere appositamente prodotte.

 8. Problems following hippocampal irradiation in interventional radiologists - doses and potential effects: a Monte Carlo simulation.

  PubMed

  Chumak, V; Morgun, A; Bakhanova, E; Loganovsky, K; Loganovska, T; Marazziti, D

  2015-12-01

  Metoiu doslidzhennia bulo vyvchyty zakonomirnosti formuvannia doz na gipokamp v umovakh roboty likaria inter ventsiynogo kardiologa u rentgen operatsiyniy metodom Monte Karlo, a takozh vstanovyty Ikhniy zv’iazok z efek tyvnoiu dozoiu (shcho vykorystovuiet'sia u radiatsiynomu zakhysti) ta pokazanniamy indyvidual'nykh dozymetriv, shchob otsinyty ymovirnist' dosiagnennia protiagom kar’iery rivnia dozy, pry iakomu mozhut' sposterigatysia taki radiatsiyni efekty, iak kognityvni porushennia ta inshi nervovo psykhichni rozlady.Materialy i metody: modeliuvannia metodom Monte Karlo doz oprominennia gipokampiv likaria za dopomogoiu gibrydnogo voksel'no matematychnogo fantoma dlia typovykh angiografichnykh proektsiy ta energetychnykh spektriv, vlastyvykh dlia protsedur interventsiynoI kardiologiI.Rezul'taty: pokazano, shcho oprominennia golovy ie syl'no neodnoridnym i zalezhyt' vid rentgenografichnoI pro ektsiI: vidminnist' doz oprominennia livogo ta pravogo gipokampa mozhe stanovyty do dvokh z polovynoiu raziv, za pevnykh umov doza u livomu gipokampi mozhe vdvichi perevyshchuvaty efektyvnu dozu, iaku otsiniuvaly za poshyrenym algorytmom podviynoI dozymetriI.Vysnovky: dozy na gipokamp protiagom stazhu profesiynogo oprominennia mozhut' siagaty velychyn, pry iakykh mo zhut' z’iavytysia kognityvni ta emotsiyno povedinkovi porushennia, tomu glyboke vyvchennia efektiv oprominennia mozku pratsivnykiv interventsiynoI radiologiI ie vkray neobkhidnym.

 9. [Validazione del Gambling Disorder Screening Questionnaire, un questionario diagnostico autosomministrato per il gioco d'azzardo patologico basato sui criteri del DSM-5].

  PubMed

  Villella, Corrado; Pascucci, Marco; de Waure, Chiara; Bellomo, Antonello; Conte, Gianluigi

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Il DSM-5 presenta delle modifiche nei criteri diagnostici per il gioco d'azzardo patologico, rispetto alla precedente edizione del manuale; è pertanto necessario sviluppare nuovi strumenti diagnostici. Questo studio ha valutato le caratteristiche psicometriche del Gambling Disorder Screening Questionnaire (GDSQ), un questionario sviluppato per l'autosomministrazione, basato sui criteri diagnostici del DSM-IV e del DSM-5 per il gioco d'azzardo patologico, misurandone la validità e la consistenza interna e sottoponendo il questionario all'analisi delle componenti principali. Metodi. 71 pazienti reclutati da un ambulatorio dedicato al gioco d'azzardo patologico e 70 controlli sono stati valutati con il GDSQ, con il South Oaks Gambling Screen (SOGS) e con valutazione psichiatrica. Risultati. Il test ha mostrato una buona sensibilità, specificità, consistenza interna, correlazione con il SOGS. L'esclusione del criterio degli atti illeciti e l'abbassamento del punteggio di cut-off a quattro criteri positivi, come suggerito dal DSM-5, migliora la sensibilità e consistenza interna del test. Discussione e conclusioni. Il GDSQ può essere considerato un utile test di screening per il gioco d'azzardo patologico. Inoltre, questo studio conferma il miglioramento nell'accuratezza diagnostica dei criteri elencati nella quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali rispetto alla precedente edizione.

 10. Introducing ultrasound-guided vein catheterization into clinical practice: A step-by-step guide for organizing a hands-on training program with inexpensive handmade models.

  PubMed

  Di Domenico, S; Licausi, M; Porcile, E; Piaggio, F; Troilo, B; Centanaro, M; Valente, U

  2008-12-01

  Sommario INTRODUZIONE: Il catetererismo venoso centrale (CVC) riveste un ruolo fondamentale nella gestione del paziente ospedalizzato. La tecnica eco-guidata è la metodica che assicura una più elevata percentuale di successo e permette un più sicuro e rapido posizionamento di CVC rispetto alla tecnica tradizionale. Tuttavia, la diffusione di tale metodica è ostacolata dall'assenza di uno specifico training durante i corsi di specializzazione in anestesia e chirurgia. Al fine di introdurre la tecnica eco-guidata, abbiamo organizzato un training producendo e utilizzando modelli in agar. METODI: Sono stati costruiti tre differenti modelli utilizzando contenitori per alimenti, segmenti di laccio emostatico, tubo in silicone e gelatina a base di agar. RISULTATI: Un training specifico per la puntura ecoguidata è stato effettuato utilizzando i modelli prodotti. Il training ha consentito una rapida acquisizione delle basi tecniche per effettuare il posizionamento di CVC eco-guidato. Il costo medio di ogni modello è risultato inferiore a 5 euro. DISCUSSIONE: I modelli prodotti in agar si sono rivelati un utile strumento per acquisire la coordinazione di base necessaria per la puntura eco-guidata. Il loro basso costo ne può permettere una ampia diffusione e può incentivare la realizzazione di nuovi percorsi educativi al fine di introdurre tale tecnica nella pratica clinica.

 11. [Valutazione delle guardie di sicurezza privata attraverso la Suicide Probability Scale e la Brief Symptom Inventory].

  PubMed

  Dogan, Bulent; Canturk, Gurol; Canturk, Nergis; Guney, Sevgi; Özcan, Ebru

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Lo scopo di questo studio è stato quello di investigare l'influenza della probabilità di suicidio, con le sue caratteristiche sociodemografiche, e di procurare i dati per la prevenzione del suicidio tra le guardie di sicurezza privata che lavorano in condizioni di stress, essendo a contatto ininterrottamente con eventi negativi e traumatici di vita durante il loro lavoro. Metodi. Hanno partecipato allo studio 200 guardie di sicurezza privata e 200 persone dell'Università di Ankara. Per raccogliere i dati sono stati utilizzati un questionario riguardante le condizioni sociodemografiche dei partecipanti, la Suicide Probability Scale (SPS) e la Brief Symptom Inventory (BSI). Risultati. Genere, stato civile, stipendio, credenze religiose, vivere una situazione di pericolo di vita, passato di tentativi di suicidio, fumare e non avere una malattia cronica hanno causato statisticamente una differenza significativa sui punteggi di SPS tra il gruppo di guardie di sicurezza privata e quello di controllo. In aggiunta, c'è stata una correlazione positiva statisticamente significativa tra i punteggi totali delle sottoscale di SPS e quelli di BSI. Conclusioni. Allo stesso modo degli agenti di polizia e dei gendarmi, le guardie di sicurezza privata sono ad alto rischio di commettere e tentare il suicidio trovandosi in condizioni stressanti di lavoro e anche soffrendo del trauma secondario. È necessario che essi siano consapevoli della propria tendenza al suicidio e avere controlli psichiatrici regolari.

 12. Appendix stump closure with endoloop in laparoscopic appendectomy.

  PubMed

  Caglià, Pietro; Tracia, Angelo; Spataro, Daniele; Borzì, Laura; Lucifora, Bibiana; Tracia, Luciano; Amodeo, Corrado

  2014-01-01

  L’appendicite acuta rappresenta la più comune patologia infiammatoria della cavità adddominale. Mc Burney ne ha per primo descritto il trattamento chirurgico utilizzando la classica incisione nel quadrante addominale inferiore destro. Tale approccio è stato considerato il trattamento standard della patologia appendicolare per più di un secolo, fino all’inizio dell’era video laparoscopica. I rapidi cambiamenti tecnici e gli innegabili vantaggi della procedura videolaparoscopica ha portato ad una ampia diffusione della metodica in ambito clinico. La chiusura del moncone appendicolare, durante l’appendicectomia video laparoscopica, rappresenta uno degli aspetti tecnici fondamentali della procedura per le gravi potenziali complicanze che possono derivare da un suo non appropriato trattamento. Gravi complicanze sono infatti rappresentate da deiscenza, fistole stercoracee e peritonite. La chiusura con endostapler, hem-o-look e legatura intracorporea rappresentano le metodiche più comunemente utilizzate. Tutte le alternative descritte presentano vantaggi e svantaggi e vanno rapportate ai diversi stadi clinici della patologia appendicolare. Va inoltre notato che le differenti metodiche di trattamento del moncone appendicolare non sono state testate in studi randomizzati. In base alla nostra esperienza si può affermare che il trattamento del moncone appendicolare con endoloop può essere utilizzato con sicurezza e dovrebbe essere considerata la metodica di scelta anche in relazione al rapporto costo-beneficio. Metodi alternativi di chiusura del moncone appendicolare andrebbero utilizzati in caso di appendicite flemmonosa o gangrenosa, ascesso peritiflitico e/o contemporaneo trattamento di diverticolo di Meckel.

 13. [Malattia di Marchiafava-Bignami con coinvolgimento della corteccia frontale e insorgenza tardiva di sintomi psichiatrici resistenti: un caso clinico].

  PubMed

  Gramaglia, Carla; Feggi, Alessandro; Vecchi, Camilla; Di Marco, Sarah; Venesia, Alessandra; Delicato, Claudia; Chieppa, Nunzia; De Marchi, Fabiola; Cantello, Roberto; Zeppegno, Patrizia

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Descrivere il management di un paziente con malattia di Marchiafava-Bignami (MBD) associata a lesioni frontali corticali, senza sintomi specifici al primo accesso in Pronto Soccorso, e insorgenza tardiva di sintomi psichiatrici atipici. Metodi. Descriviamo il caso di un paziente di 44 anni con storia di abuso cronico di alcol, a cui è stata diagnosticata la MBD. Risultati. La risonanza magnetica ha evidenziato lesioni nello splenio e corpo del corpo calloso e lesioni bilaterali della corteccia frontale. Il paziente ha sviluppato sintomi psichiatrici atipici a insorgenza tardiva, che sono risultati essere resistenti alle terapie farmacologiche impostate. Discussione. Il caso che descriviamo sembra supportare le attuali, ma ancora scarse evidenze che descrivono il coinvolgimento corticale nella MBD, suggerendone l'associazione con una prognosi peggiore. I sintomi psichiatrici possono risultare difficili da trattare a causa della resistenza alle terapie. Conclusione. Il coinvolgimento di psichiatri, radiologi e neurologi secondo un approccio di consultazione-liaison si è dimostrato di fondamentale importanza per la diagnosi e l'impostazione della terapia adeguata al paziente.

 14. Prospective evaluation of interobserver diagnostic agreement for focal urinary bladder wall abnormalities detected by ultrasound.

  PubMed

  Francica, G; Scarano, F; Bellini, S A; Miragliuolo, A

  2011-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: È stata valutata prospetticamente la variabilità interosservatore relativamente alla diagnosi di alterazioni focali della parete vescicale tra due operatori con diverso livello di esperienza. MATERIALI E METODI: Due operatori con diverso livello di esperienza in ecografia hanno esaminato indipendentemente nella stessa sessione 87 pazienti consecutivi (età media 68 anni; range 33–80; 75 maschi; 15 donne) sottoposti successivamente a cistoscopia entro 1–2 giorni. Prima dell’inizio dello studio la metodologia di studio è stata standardizzata. Il grado di accordo sulla presenza, sede, dimensioni e numero delle alterazioni parietali della vescica è stato calcolato con il metodo della Kw. RISULTATI: Il grado più elevato di accordo (k = 1) è stato raggiunto relativamente alla presenza delle alterazioni parietali, mentre un accordo sostanziale è stato ottenuto per le dimensioni (k = 0.78), numero (k = 0.72) e sede (k = 0.62). CONCLUSIONI: In questo studio la differenza di esperienza tra due operatori non è emersa nella diagnostica delle alterazioni parietali della vescica anche in ragione di una metodologia standardizzata di studio.

 15. Use of Ornamental Trees in Dating of Abandoned Cemeteries on the Example of Thuja Occidentalis and Thuja Orientalis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Opała, Magdalena; Majgier, Leszek

  2012-01-01

  i Thuja occidentalis. Te obce dla flory polskiej gatunki, doskonale zaadaptowały się do zastanych warunków siedliskowych i klimatycznych. W pracy przedstawiono próbę zastosowania metody datowania dendrochronologicznego do określenia wieku porzuconych cmentarzy z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Badaniem objęto 5 porzuconych cmentarzy. Ogółem pobrano 15 wywiertów z drzew. Po zastosowaniu standardowej metody dendrochronologicznej, utworzono lokalne chronologie przyrostowe dla badanych gatunków. Badania wykazały, iż najstarsze okazały się być okazy Thuja occidentalis występujące na cmentarzu Słabowo, których wiek wynosi ponad 70 lat. Na pozostałych obiektach rosnące okazy obydwu gatunków żywotników datowane są na lata 60. i początek lat 70.XX wiek. W porównaniu z informacjami historycznymi o wieku i pochodzeniu badanych obiektów rosnące na nich okazy żywotników są znacznie młodsze niż wiek założenia cmentarzy. Przedstawiona metoda okazała się być niezwykle pomocna w poznaniu czasu wprowadzenia żywotników Thuja occidentalis i Thuja orientalis na badanych cmentarzach.

 16. Vestibular and acustic dysfunctions in clean up workers of Chornobyl accident (30 years of follow up).

  PubMed

  Zabolotnyi, D I; Mishchanchuk, N S

  2016-12-01

  Meta – vyvchyty kliniko elektrofiziologichni porushennia pry vestybuliarniy̆ ta akustychniy̆ dysfunktsiiakh v uchas nykiv likvidatsïï naslidkiv avariï na Chornobyl's'kiy̆ atomniy̆ elektrostantsiï v zalezhnosti vid dozy ta tryvalosti diï ionizuiuchoï radiatsiï, osoblyvosti determinovanykh efektiv vprodovzh 30 rokiv pislia avariï.Material ta metody. U 7812 uchasnykiv likvidatsiï naslidkiv avariï na ChAES (ULNA na ChAES) cholovichoï stati, u to mu chysli u 325 osib, vidibranykh dlia prolongovanykh doslidzhen', u 1986 2015 rr. provedeni standartni kliniko elektrofiziologichni obstezhennia funktsiy̆ vestybuliarnogo ta akustychnogo analizatoriv. Vykonani matematychni metody analizu iz zastosuvanniam programnykh paketiv SYSTAT, EPICURE ta EGRET.Rezul'taty. Vstanovleni vestybuliarna ta akustychna dysfunktsiï za tsentral'nym typom z progresuiuchym rozvyt kom gal'mivnykh protsesiv u stovburomozkovykh, pidkorkovo korkovykh strukturakh vestybuliarnogo ta akustychnogo analizatoriv. Vyznachena zalezhnist' zmin u tsykh strukturakh vid velychyny dozy ta tryvalosti diï ionizuiuchoï radiatsiï. Vstanovleni zakonomirnosti determinovanykh radiatsiy̆nykh efektiv u vzaiemozv'iazku z formuvanniam or ganichnoï tserebrovaskuliarnoï patologiï v ULNA na ChAES u viddaleni pisliaavariy̆ni roky, iaki uzgodzhuiut'sia z ney̆ rofiziologichnymy, MRT ta inshymy obstezhenniamy, shcho pidtverdzheno pry koreliatsiy̆nomu analizi.Vysnovky. Vidznacheno, shcho vestybuliarna ta akustychna dysfunktsiï v ULNA na ChAES proiavliaiut'sia kliniko elekt rofiziologichnymy zminamy na rivni tsentral'nykh struktur doslidzhuvanykh analizatoriv, iaki vkazuiut' na para lelizm spil'nogo mekhanizmu determinovanykh radiatsiy̆nykh efektiv pry dozi 0,20 Gr,a takozh ïkh dozozalezhnist' u dy namitsi 30 pisliaavariy̆nykh rokiv. Vstanovleno, shcho vestybuliarna dysfunktsiia v ULNA na ChAES proiavliaiet'sia klinichno ranishe, a elektroakustychni ta elektrofiziologichni zminy pry

 17. Assessment of Self-Heating Susceptibility of Indian Coal Seams - A Neural Network Approach

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Panigrahi, D. C.; Ray, S. K.

  2014-12-01

  The paper addresses an electro-chemical method called wet oxidation potential technique for determining the susceptibility of coal to spontaneous combustion. Altogether 78 coal samples collected from thirteen different mining companies spreading over most of the Indian Coalfields have been used for this experimental investigation and 936 experiments have been carried out by varying different experimental conditions to standardize this method for wider application. Thus for a particular sample 12 experiments of wet oxidation potential method were carried out. The results of wet oxidation potential (WOP) method have been correlated with the intrinsic properties of coal by carrying out proximate, ultimate and petrographic analyses of the coal samples. Correlation studies have been carried out with Design Expert 7.0.0 software. Further, artificial neural network (ANN) analysis was performed to ensure best combination of experimental conditions to be used for obtaining optimum results in this method. All the above mentioned analysis clearly spelt out that the experimental conditions should be 0.2 N KMnO4 solution with 1 N KOH at 45°C to achieve optimum results for finding out the susceptibility of coal to spontaneous combustion. The results have been validated with Crossing Point Temperature (CPT) data which is widely used in Indian mining scenario. W pracy omówiono możliwości wykorzystania metody elektro-chemicznej zwanej metodą określania potencjału utleniającego w procesie mokrym do określania skłonności węgla do samozapłonu. Dla potrzeb eksperymentu zebrano 78 próbek węgla z trzynastu kopalni w obrębie Indyjskiego Zagłębia Węglowego. Przeprowadzono 936 eksperymentów, w różnych warunkach prowadzenia procesu aby zapewnić standaryzację metody w celu jej szerszego zastosowania. Dla każdej próbki przeprowadzono 12 eksperymentów metodą badania potencjału utleniającego w procesie mokrym. Wyniki skorelowano z własnościami danego węgla przez

 18. Finding the Best-Fit Polynomial Approximation in Evaluating Drill Data: the Application of a Generalized Inverse Matrix / Poszukiwanie Najlepszej ZGODNOŚCI W PRZYBLIŻENIU Wielomianowym Wykorzystanej do Oceny Danych Z ODWIERTÓW - Zastosowanie UOGÓLNIONEJ Macierzy Odwrotnej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Karakus, Dogan

  2013-12-01

  In mining, various estimation models are used to accurately assess the size and the grade distribution of an ore body. The estimation of the positional properties of unknown regions using random samples with known positional properties was first performed using polynomial approximations. Although the emergence of computer technologies and statistical evaluation of random variables after the 1950s rendered the polynomial approximations less important, theoretically the best surface passing through the random variables can be expressed as a polynomial approximation. In geoscience studies, in which the number of random variables is high, reliable solutions can be obtained only with high-order polynomials. Finding the coefficients of these types of high-order polynomials can be computationally intensive. In this study, the solution coefficients of high-order polynomials were calculated using a generalized inverse matrix method. A computer algorithm was developed to calculate the polynomial degree giving the best regression between the values obtained for solutions of different polynomial degrees and random observational data with known values, and this solution was tested with data derived from a practical application. In this application, the calorie values for data from 83 drilling points in a coal site located in southwestern Turkey were used, and the results are discussed in the context of this study. W górnictwie wykorzystuje się rozmaite modele estymacji do dokładnego określenia wielkości i rozkładu zawartości pierwiastka użytecznego w rudzie. Estymację położenia i właściwości skał w nieznanych obszarach z wykorzystaniem próbek losowych o znanym położeniu przeprowadzano na początku z wykorzystaniem przybliżenia wielomianowego. Pomimo tego, że rozwój technik komputerowych i statystycznych metod ewaluacji próbek losowych sprawiły, że po roku 1950 metody przybliżenia wielomianowego straciły na znaczeniu, nadal teoretyczna powierzchnia

 19. Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Przegląd badań

  PubMed Central

  Pisarska, Agnieszka

  2009-01-01

  Streszczenie Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej – metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, analiza dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych

 20. [Neighbourhood characteristic as risk-protective factor related to substance use by youth Review of the contemporary research.

  PubMed

  Pisarska, Agnieszka

  2009-01-01

  Przedmiotem artykułu jest przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych. W pierwszej części pracy opisano sposoby definiowania obszaru środowiska sąsiedzkiego, w drugiej scharakteryzowano podstawy teoretyczne badań, w trzeciej - metody pomiaru cech środowiska sąsiedzkiego, a w czwartej przedstawiono wynik badań. Najczęściej przywoływanymi w badaniach teoriami, wyjaśniającymi związek między środowiskiem sąsiedzkim a zachowaniem młodzieży były teoria społecznej dezorganizacji oraz teoria kapitału społecznego. Odwoływano się ponadto do mechanizmów wpływu środowiska sąsiedzkiego na młodzież, takich jak: mechanizm norm i kolektywnej skuteczności, mechanizm zasobów instytucjonalnych, mechanizm relacji rodzinnych, mechanizm poczucia wspólnoty ze społeczności lokalną oraz model kolektywnego stylu życia. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o cechach środowiska były dane ze spisu powszechnego dotyczące społecznej i demograficznej charakterystyki mieszkańców. Stosowano również takie metody pomiaru, jak obserwacje w terenie, analiza dokumentacji oraz ankiety i wywiady z osobami badanymi, młodzieżą i rodzicami młodych ludzi. Wyniki badań potwierdziły, że cechy środowiska sąsiedzkiego mają bezpośredni i pośredni wpływ na sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Stwierdzono, że znaczącym czynnikiem ryzyka jest charakterystyczna dla niekorzystnych środowisk łatwa dostępność substancji psychoaktywnych. Czynnikami chroniącymi są bezpieczeństwo w sąsiedztwie, kontrola społeczna oraz dostępność zasobów instytucjonalnych. Zaproponowane przez badaczy modele teoretyczne, odnoszące się do wpływu środowiska sąsiedzkiego na zachowanie młodzieży, wyznaczają obiecujące obszary badań. Zebrane dotychczas wyniki wskazują, że w działaniach profilaktycznych i

 1. Thoracic ultrasonography: A new method for the work-up of patients with dyspnea().

  PubMed

  Vitturi, N; Soattin, M; Allemand, E; Simoni, F; Realdi, G

  2011-09-01

  SommarioLa diagnosi differenziale di dispnea è fondamentale per la gestione dell’insufficienza respiratoria in cui, ai parametri routinari, può essere ora affiancata l’ecografia toracica. L’obiettivo di questo studio è stato valutare la validità e l’accuratezza di questa metodica anche in un reparto di medicina interna. MATERIALI E METODI: 152 pazienti ricoverati conseguentemente con diagnosi di dispnea sono stati esaminati dopo valutazione clinica, radiografia del torace, dosaggi bioumorali (NT-proBNP) e terapia d’emergenza. L’esame ecografico polmonare è stato considerato positivo qualora il numero totale di linee B fosse superiore ad 8. L’esame ecografico e il dosaggio dell’NT-proBNP sono stati ripetuti dopo 48 ore. Il gold standard di riferimento è stato la diagnosi clinica di scompenso cardiaco fatta da medici esperti secondo le linee guida dell’AHA. RISULTATI: Il gruppo di pazienti che mostrava un esame ecografico positivo riceveva in percentuale maggiore la diagnosi finale di insufficienza cardiaca (X 92.5; p < 0.005) e valori significativamente più elevati di NT-proBNP (10,384 ng/l vs 3889 ng/l; p < 0.05). Inoltre la diminuzione delle linee B a 48 ore era significativamente maggiore (p < 0.005) nel gruppo di pazienti trattati per scompenso cardiaco mentre non vi erano cambiamenti significativi nei valori di NT-proBNP (p = 0.37). DISCUSSIONE: In conclusione abbiamo dimostrato che anche in un reparto di medicina interna l’ecografia polmonare è uno strumento diagnostico utile per le gestione dell’insufficienza respiratoria e il suo monitoraggio durante la terapia.

 2. Features of cellular effects of combined exposure to ionizing radiation and copper ions.

  PubMed

  Hapieienko, D D

  2013-01-01

  Postijne zrostannja masshtabiv vykorystannja himichnyh rechovyn ta dzherel ionizujuchogo vyprominjuvannja v riznyh galuzjah promyslovosti, medycyni, nauci zbil'shuje i'h vplyv na vsi komponenty pryrodnogo seredovyshha. Tozh zrostaje jmovirnist' odnochasnogo vplyvu radiacijnogo ta himichnogo faktoriv na biologichni ob'jekty, a v zv’jazku z cym pytannja osoblyvostej kombinovanoi' dii' riznyh za svojeju pryrodoju faktoriv staje vse bil'sh aktual'nym. Metoju roboty stalo doslidzhennja osoblyvostej okremogo ta kombinovanogo vplyvu ionizujuchogo vyprominjuvannja ta solej midi na zhyttjezdatnist' klityn in vitro. Materialy i metody. Doslidzhennja vykonani na pereshhepljuvanij kul'turi klityn linii' L929. Acetat midi (Cu(CH3COOH)2) dodavaly do kul'tury klityn cherez 1 godynu pislja i'h oprominennja. Oprominennja klityn provodyly cherez 24 godyny pislja posadky. Proliferatyvnu aktyvnist' klityn ocinjuvaly za kinetykoju rostu. Rezul'taty doslidzhen' pokazaly, shho cytotoksychnist' ioniv midi projavljajet'sja pry koncentracii' 1 mkmol'/l. Kombinovana dija ionizujuchogo vyprominjuvannja v subletal'nyh dozah ta ioniv midi v koncentracijah 0,001 ta 1 mkmol'/l pryzvela do zbil'shennja kil'kosti atypovyh polikariocytiv. Vysnovky. Pry inkubacii' klityn z ionamy midi v riznyh koncentracijah sposterigajet'sja jak aktyvacija, tak i ingibuvannja proliferatyvnoi' ta mitotychnoi' aktyvnosti klityn. Vyzhyvannja klityn ta mitotychna aktyvnist' pry oprominenni zmenshujut'sja z pidvyshhennjam dozy, a indeks polikariocytiv zrostaje. Pry kombinovanomu vplyvi ionizujuchogo vyprominjuvannja ta ioniv midi na klityny in vitro sposterigaly zminy morfofunkcional'nyh vlastyvostej klityn, jaki prjamo proporcijno ne zalezhaly ni vid dozy oprominennja, ni vid koncentracii' ioniv midi.

 3. US in the evaluation of abdominal pain in a department of internal medicine.

  PubMed

  Simoni, F; Vitturi, N; Tagliente, M; Soattin, M; Realdi, G

  2011-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: L’ecografia dell’addome sta acquistando un ruolo sempre maggiore nell’iter diagnostico del dolore addominale, tuttavia il suo ruolo nella diagnosi di alcuni importanti quadri di dolore addominale è ancora in corso di studio. Scopo del nostro studio è stato valutare il ruolo dell’ecografia nella diagnosi differenziale di dolore addominale in un reparto di medicina interna. Materiali e metodi: Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva di 248 ecografie addominali eseguite per dolore addominale nel nostro centro. Per ogni esame, sono stati registrati i dati inseriti nel modulo di richiesta e i reperti ecografici che potevano essere considerati correlati a dolore addominale. Risultati: In 105 pazienti (42%) l’ecografia dell’addome ha rilevato un reperto ecografico rilevante ed è stata quindi considerata positiva. Un’alta percentuale di pazienti era anziana (>65 anni, 52%) e grande anziana (>80 anni, 24%): questi soggetti avevano percentuale significativamente maggiore di esami ecografici positivi. La percentuale di indagini positive non è risultata significativamente diversa tra quelle eseguite per dolore addominale localizzato e non localizzato. Specifiche localizzazioni di dolore addominale erano associate a determinati reperti ecografici, come masse epatiche, masse ovariche e calcolosi renale, mentre dolore addominale non localizzato era associato a reperti ecografici di versamento liquido addominale e anse intestinali distese da fluido. DISCUSSIONE: Un’alta percentuale di indagini ecografiche ha identificato condizioni che potrebbero causare dolore addominale. Il valore diagnostico dell’ecografia addominale è stato maggiore in pazienti anziani e grandi anziani. Quando viene richiesta un’ecografia addominale, l’esame dovrebbe sempre essere valutato nell’ambito nel contesto clinico. Il clinico dovrebbe essere consapevole della grande potenzialità dell’ecografia addominale nella diagnosi delle diverse cause di

 4. [Effectiveness of school-based interventions to prevent traffic accidents: an overview of secondary literature].

  PubMed

  Guerriero, Chiara; Verdina, Federico; Ferri, Chiara; Pizzaguerra, Martina; Silvestri, Silvia; Tober, Nastassja; Ristagno, Quenya; Costa, Alessandro; Cerasuolo, Michele; Faggiano, Fabrizio; Allara, Elias

  2016-01-01

  INTRODUZIONE: gli incidenti stradali sono l'ottava causa di morte al mondo e la prima tra i giovani di 15-29 anni. In Italia il Piano nazionale sicurezza stradale raccomanda l'educazione scolastica per la prevenzione degli incidenti stradali; ad oggi non esistono documenti che raccolgano evidenze di efficacia sugli interventi educativi stradali e le rapportino al contesto italiano. OBIETTIVI: riassumere e discutere ciò che è noto in letteratura riguardo agli interventi scolastici per la prevenzione degli incidenti stradali. METODI: sono state ricercate linee guida e revisioni sistematiche usando i seguenti criteri di inclusione: popolazione di età inferiore ai 25 anni di entrambi i sessi; interventi scolastici di educazione stradale; effetti su indicatori primari di esito come riduzione degli incidenti stradali, astinenza dalla guida sotto l'effetto di alcol e dall'accettare passaggi in macchina da guidatori che sono sotto l'effetto di alcol; effetti su indicatori secondari di esito come conoscenze e competenze sui comportamenti di guida sicura. RISULTATI: sono state identificate due revisioni sistematiche. L'educazione stradale nelle scuole non mostra evidenza di efficacia (rischio relativo 1,03; IC95% 0,98-1,08) nel ridurre gli incidenti. Programmi scolastici più specifici mostrano risultati solo in parte convincenti per l'adozione di comportamenti sicuri come l'astinenza dal guidare sotto l'effetto di alcol e dall'accettare passaggi in macchina da guidatori che sono sotto l'effetto di alcol. DISCUSSIONE: le revisioni incluse non hanno trovato programmi efficaci nella riduzione degli incidenti stradali o dei fattori che possano determinarli. Nell'attesa di studi più recenti, appare opportuno promuovere l'implementazione di interventi misti, scolastici e di comunità, che hanno mostrato maggiori prove di efficacia.

 5. [Valutazione del carico gestionale in un centro diurno psichiatrico: gravosità e recovery style].

  PubMed

  Callegari, Camilla; Caselli, Ivano; Bertù, Lorenza; Berto, Emanuela; Vender, Simone

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Nella riabilitazione psichiatrica il piano di trattamento individuale può essere formulato a partire da strumenti che offrano una valutazione multidimensionale del paziente. Il lavoro si propone di analizzare il rapporto tra gravosità (distress degli operatori) e stile di recupero (integration e sealing over) dalla patologia psicotica. Ipotizzando che esso influenzi il carico gestionale, lo studio si pone l'ulteriore obiettivo di acquisire maggiori elementi che indirizzino la formulazione di piani terapeutico-riabilitativi più efficaci. Metodi. Lo studio è stato condotto presso un centro diurno psichiatrico, struttura semi-residenziale dei servizi psichiatrici del Sistema Sanitario Nazionale in Italia. 45 pazienti reclutati sono stati valutati mediante la Neuropsychiatric Inventory (NPI - versione italiana) e la Integration/Sealing Over Scale (ISOS - versione italiana), nell'arco di tre mesi (marzo-giugno 2014). Risultati. Nel campione esaminato è emerso che la disinibizione, l'irritabilità e l'apatia sono i sintomi che provocano maggiore distress negli operatori, in senso assoluto. Inoltre, i risultati indicano che depressione e ansia recano un grado maggiore di distress nei pazienti sealer. Discussione e conclusione. Gli aspetti della disinibizione, dell'irritabilità e dell'apatia sono risultati più gravosi per gli operatori in quanto richiedono maggiore coinvolgimento nella relazione terapeutica. Sintomi ansiosi e depressivi risultano più gravosi nel gruppo dei sealer, segnalando minore tenuta della negazione della psicosi. I dati osservati sembrano provare che conoscere, differenziare e approfondire i diversi aspetti dello stile di recupero di ciascun paziente consente di stimare l'impegno gestionale fin dalla presa in carico e di ridurre il distress e il rischio di burnout degli operatori.

 6. Duplex Doppler ultrasound study of the temporomandibular joint.

  PubMed

  Stagnitti, A; Marini, A; Impara, L; Drudi, F M; Lo Mele, L; Lillo Odoardi, G

  2012-06-01

  Sommario INTRODUZIONE: La fisiologia articolare dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) può essere esaminata sia dal punto di vista clinico che strumentale. La diagnostica per immagini ha da tempo contribuito con la risonanza magnetica (RM) e anche con la radiografia (Rx) e la tomografia computerizzata (TC) all’analisi della morfologia dei capi articolari e della cinetica condilare. L’esame duplex-ecodoppler è una metodica di largo impiego nello studio delle strutture in movimento in particolar modo a livello delle strutture del sistema vascolare. MATERIALI E METODI: È stata utilizzata un’apparecchiatura Toshiba APLIO SSA-770A, con l’uso di tecnica duplex-ecodoppler multi display, che consente la visualizzazione contemporanea dell’immagine ecografica e dei segnali Doppler utilizzando una sonda lineare del tipo phased array con cristalli trasduttori funzionanti ad una frequenza fondamentale di 6 MHz per gli spettri Doppler pulsati e 7.5 MHz per l’imaging ecografico. Sono stati esaminati nel Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-patologiche dell’Università “Sapienza” di Roma, 30 pazienti del reparto di Ortognatodonzia dell’Istituto di Odontoiatria della stessa Università. RISULTATI: Nei pazienti normali si è ottenuta un’alternanza regolare degli spettri Doppler, mentre nei soggetti con disfunzioni del complesso condilo-meniscale, si è persa la regolarità della sommatoria degli spettri di Fourier, con altezze incostanti in relazione a spostamenti irregolari del complesso condilo-meniscale. CONCLUSIONI: L’esame ecodoppler si è dimostrato, in tutti i pazienti, capace di discriminare quelli normali dai patologici e tra questi ultimi ha permesso di identificare gli aspetti più significativi delle patologie disfunzionali.

 7. Radiation protection and health of personnel of contracting enterprises participating in works for transformation of the object "shelter" of SSE Chornobyl NPP into an ecologically safe system.

  PubMed

  Sushko, V A; Bazyka, D A; Likhtarev, I A; Lyashenko, L A; Berkovskiy, V B; Loganovskiy, K N; Nechaev, S U; Shvayko, L I; Sarkisova, E A; Kolosynska, O O; Drozdova, V D; Bonchuck, Y V; Arjasov, P B; Nezgovorova, G A; Tatarenko, O M

  2013-01-01

  Peretvorennja ob’jekta „Ukryttja” DSP Chornobyl's'ka AES (OU) na ekologichno bezpechnu systemu je odnijeju z najvazhlyvishyh derzhavnyh program Ukrai'ny, a medychni ta dozymetrychni zahody, sprjamovani na zberezhennja zdorov’ja personalu, jakyj bere uchast' u cyh robotah, posidajut' chil'ne misce sered najaktual'nishyh problem suchasnoi' klinichnoi' radiobiologii', radiacijnoi' gigijeny ta radiacijnogo zahystu. Meta. Rozrobyty ta vprovadyty systemu medychnogo i biofizychnogo kontrolju stanu zdorov’ja, pracezdatnosti ta radiacijnogo zahystu personalu, jakyj vykonuje roboty z peretvorennja OU na ekologichno bezpechnu systemu. Materialy ta metody. Zaproponovano i vprovadzheno vzajemozv’jazanu kompleksnu systemu medychnogo ta biofizychnogo (vnutrishnje ta zovnishnje oprominennja) kontrolju personalu, jakyj vykonuje vyrobnychi zavdannja v umovah dii' ionizujuchogo vyprominennja ta vidkrytyh dzherel ionizujuchogo vyprominennja. Provedennja medychnoi' ekspertyzy peredbachaje ocinku stanu krovotvornoi', imunnoi', endokrynnoi', respiratornoi' system, organa zoru, nervovoi' systemy, psyhiky ta psyhofiziologichnoi' adaptacii', organa sluhu i rivnovagy, systemy krovoobigu, systemy travlennja, urogenital'noi' systemy, a takozh kistkovo-m’jazovoi' systemy. Provedeno 19 434 vypadky medychnogo kontrolju personalu. Rezul'taty. Rezul'taty vhidnogo medychnogo kontrolju svidchat': dopushheno do robit 4698 (48,90 %) robitnykiv, ne dopushheno – 4909 (51,10 %). Indyvidual'ni richni efektyvni dozy oprominennja v perevazhnij chastyni vypadkiv ne perevyshhuvaly 12 mZv. Kil'kist' vypadkiv, koly pry potochnomu biofizychnomu kontroli u probah kalu bulo vyjavleno vmist 239+240Pu na rivni, shho perevyshhuje 1,5 mBk/proba stanovyla 1845. Pry c'omu, indyvidual'ni dozy vnutrishn'ogo oprominennja ne perevyshhuvaly 1 mZv. Vysnovok. Programa medychnogo i biofizychnogo zabezpechennja robit z rekonstrukcii' OU zasvidchyla svoju neobhidnist' i efektyvnist', oskil'ky rezul'taty pokazaly

 8. Analysis of some risk factors for myocardial infarction in a cohort of the Chornobyl clean-up workers (according to the data of Clinical and Epidemiological Registry).

  PubMed

  Chumak, A A; Pleskach, G V

  2013-01-01

  Meta roboty. Analiz chastoty okremyh faktoriv ryzyku rozvytku ishemichnoi' hvoroby sercja v grupi uchasnykiv likvidacii' naslidkiv Chornobyl's'koi' avarii' (LNA), jaki perenesly infarkt miokarda (IM) v pisljaavarijnomu periodi. Metody. Proanalizovani dani 525 uchasnykiv LNA z IM, jaki vyjavleni v kliniko-epidemiologichnomu rejestri NNCRM sered vsih zarejestrovanyh uchasnykiv LNA. Porivnjannja provodyly z kontrol'noju grupoju 110 meshkanciv m. Kyjeva, jaki perenesly IM u 2004–2009 rr. Rezul'taty. Vstanovleno, shho sered uchasnykiv LNA, jaki perenesly IM v pershi 10 rokiv pislja avarii' na ChAES, zbil'shena chastka osib u vici do 45 rokiv, shho nasampered zumovleno vikovoju strukturoju uchasnykiv LNA v cilomu. V podal'shomu rozpodil pacijentiv za vikom nablyzhavsja do inshyh kogort hvoryh z perenesenym IM, predstavlenym u literaturi. Doza zovnishn'ogo oprominennja, jaku otrymaly choloviky z IM, shho rozvynuvsja v pershi 5 rokiv pislja avarii', bula vyshhoju (39,58±6,72 sZv, mediana 25 sZv), nizh u cholovikiv, v jakyh IM rozvynuvsja piznishe (23,78±2,43 sZv, mediana 12 sZv, r=0,009). Vysnovky. Zi zbil'shennjam terminu, shho mynuv pislja avarii' na ChAES, sered cholovikiv z IM postupovo zmenshuvalas' kil'kist' osib z minimal'noju kil'kistju faktoriv ryzyku i, vidpovidno, zrostala kil'kist' osib, jaki maly shhonajmenshe 3 faktory ryzyku, r=0,001. Porivnjano z kontrol'noju grupoju, v grupi cholovikiv z IM chastishe vyjavleno ozhyrinnja ta giperholesterolemija sered cholovikiv.

 9. Integrated clinical-ultrasonographic diagnosis in acute appendicitis.

  PubMed

  Summa, M; Perrone, F; Priora, F; Testa, S; Quarati, R; Spinoglio, G

  2007-12-01

  Sommario SCOPO: L'appendicite acuta è una delle urgenze chirurgiche addominali più comuni. Se non trattata, può rapidamente progredire verso complicanze severe, quali la perforazione e la peritonite. Spesso i chirurghi optano per un intervento chirurgico precoce anche in caso di diagnosi solo probabile, con il rischio di eseguire una quota importante di appendicectomie inutili. Lo scopo dello studio è di analizzare la nostra esperienza con la diagnosi integrata clinico-ultrasonografica dell'appendicite acuta. MATERIALI E METODI: Durante il periodo gennaio 1999-dicembre 2006 1447 pazienti sono stati sottoposti a valutazione clinica, a conta leucocitaria, dosaggio della proteina C reattiva ed ecografia addominale. È stata utilizzata la tecnica ecografia di compressione graduale, con sonda ad alta frequenza. RISULTATI: È stata formulata diagnosi ecografica di appendicite acuta in 368 pazienti (25%). Ulteriori 8 pazienti sono stati operati sulla base del solo giudizio clinico. Abbiamo osservato 7 casi di falsi positivi ecografici. In 1079 (75% del totale) pazienti è stato espresso un giudizio diagnostico negativo per appendicite acuta: in 173 di essi (12%) è stata formulata una diagnosi diversa. I restanti 906 pazienti sono stati sottoposti a controllo clinico fino alla risoluzione della sintomatologia, senza alcuna complicanza. I nostri risultati hanno dimostrato una sensibilità dell'ecografia del 98%, una specificità del 99%, un valore predittivo positivo del 98% e un valore predittivo negativo del 99%. L'accuratezza diagnostica globale è stata del 99%. CONCLUSIONI: La diagnosi integrata (clinica, di laboratorio ed ecografica) dell'appendicite acuta consente una diagnosi sicura, con risparmio di risorse evitando il ricorso ad appendicectomie inutili.

 10. The morphological changes of mucous membrane of stomach and duodenum of contractor organization personnel, which works in radiation hazard conditions at the object Shelter of Chornobyl NPP.

  PubMed

  Sushko, V O; Nezgovorova, G A; Degtjarova, L V; Kolosynska, O O; Gromadska, V M

  2015-12-01

  Meta doslidzhennia: vyznachennia morfologichnykh osoblyvostei urazhen' slyzovoi obolonky (SO) shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky (DPK) u personalu, iakyi pratsiuie v radiatsiino nebezpechnykh umovakh na ob’iekti «Ukryttia» Chornobyl's'koi AES (OU) shliakhom endoskopichnogo monitoryngu iz vziattiam biopsiinogo materialu z gastroduodenal'noi zony na etapakh pervynnogo (vkhidnogo) VkhK ta spetsial'nogo medychnogo kontroliu (SpK).Materialy ta metody: provedeno kompleksne klinichne-endoskopichne ta morfologichnogo doslidzhennia z biopsiieiu SO shlunka ta DPK u 126 robitnykiv OU.Rezul'taty: U personalu pidriadnykh pidpryiemstv OU vstanovleni riznoskerovani patomorfologichni zmin SO pry VkhK ta zbil'shennia chastoty ikh vyiavlennia pry obstezhenni pid chas SpK, shcho zagalom vidpovidaly khronichnomu H.pylori-asotsiiovanogo pangastrytu z porushenniam mikrotsyrkuliatsii i trofiky, dysregeneratsiinymy zminamy epitelial'noi vystilky.Vysnovky: dlia personalu pidriadnykh organizatsii, iakyi pryimaie uchast' v radiatsiino-nebezpechnykh robotakh na OU ie kharakternym naiavnist' khronichnogo H.pylori-asotsiiovanogo pangastrytu z zrostanniam chastoty atrofichnykh zmin SO (nemetaplastychnogo chy metaplastychnogo typu) ta rozvytkom erozyvno-vyrazkovykh urazhen' gastroduodenal'noi zony.V robitnykiv, iaki maly poperednii vplyv ionizuiuchogo oprominennia vstanovleno bil'shu chastotu dysregeneratsiinykh (giperplazii / kyshkovoi metaplazii) zmin epiteliiu, shcho vidpovidno pidvyshchuie ryzyk neoplastychnykh transformatsii.Provedennia EGDFS (za neobkhidnosti z biopsiieiu SO) pry VkhK ta nastupnykh etapakh medychnogo kontroliu u personalu, iakyi vykonuie radiatsiino-nebezpechni roboty na OU ie vysokoinformatyvnym dokazovym i neobkhidnym metodom doslidzhennia dlia vyznachennia formy ta stupeniu patologichnykh zmin verkhnikh viddiliv shlunkovo-kyshkovogo traktu dlia poperedzhennia progresuvannia zakhvoriuvannia ta rozvytku uskladnen', zberezhennia zdorov’ia i pratsezdatnosti robitnykiv.

 11. Percutaneous ultrasound-guided treatment of shoulder tendon calcifications: Clinical and radiological follow-up at 6 months().

  PubMed

  De Conti, G; Marchioro, U; Dorigo, A; Boscolo, N; Vio, S; Trevisan, M; Meneghini, A; Baldo, V; Angelini, F

  2010-12-01

  Sommario INTRODUZIONE: La tendinopatia calcifica di spalla è una condizione relativamente frequente caratterizzata, quando sintomatica, da dolore cronico e da fasi di dolore acuto molto intenso. MATERIALI E METODI: Da ottobre 2006 a marzo 2008 abbiamo trattato 126 spalle di 125 pazienti consecutivi. Tutti hanno eseguito Rx ed ecografia prima del trattamento ed il test di Constant prima del trattamento e a 6 mesi di distanza. 55 pazienti su 123 (42%) sono stati trattati due o più volte con infiltrazione intrabursale di corticosteroide. Tre pazienti hanno rifiutato altri trattamenti dopo il primo. Sono stati quindi raccolti i dati complessivamente di 123 spalle. È stata eseguita RM di controllo a sei mesi. RISULTATI: Incremento del Constant Score dopo la procedura in tutti i pazienti trattati una sola volta ed in quasi tutti i pazienti trattati due volte; i pazienti sono stati divisi in due classi, rispettivamente trattati una o due (o più) volte. In ciascuna delle due classi c’è stato un significativo incremento (p < 0,0001)delle medie dei Cs pre e post trattamento; nella classe dei pazienti trattati due volte significatività statistica (p < 0,0001) tra le medie dei Cs rispettivamente prima del trattamento iniziale e dopo il primo trattamento, e tra la media Cs di quest’ultimo e quella dopo 6 mesi dal primo trattamento. Il Cs dopo il trattamento è significativamente diverso nei pazienti con impingement (p < 0,001). CONCLUSION: Incremento del Cs, in più del 95% dei pazienti. Non lesioni tendinee ai controlli ecografici/RM. L’impingement è risultato un fattore di rischio per il risultato finale.

 12. Zeta potential response of human erythrocyte membranes to the modulators of Gardos channel activity under low rate β-radiation.

  PubMed

  Zhirnov, V V; Iakovenko, I N; Voitsitskiy, V M; Khyzhnyak, S V; Zubrikova-Chugainova, O G; Gorobetz, V A

  2015-12-01

  Tsel' raboty. Izuchenie reaktsii dzeta potentsiala (DP) membran éritrotsitov cheloveka pri modifikatsii aktivatorami i blokatorami funktsional'nogo sostoianiia Ca2+-zavisimykh kalievykh kanalov v pole radioizotopnogo izlucheniia 90Sr/90Y maloi moshchnosti.Materialy i metody. Éritrotsity poluchali iz donorskoi krovi. DP vychisliali po poluchennomu znacheniiu élektroforeticheskoi podvizhnosti kletok. V kletochnye suspenzii predvaritel'no vnosili issleduemye veshchestva, a zatem alikvoty rastvora 90Sr(NO3)2, chtoby poluchit' konechnuiu kontsentratsiiu 44,4⋅kBk⋅l-1.Rezul'taty. Radioizotopnoe izluchenie 90Sr/90Y (RI, 15 mkGr/ch) povyshaet absoliutnoe znachenie DP (DPab) membran éritrotsitov i ego deistvie iavliaetsia obratimym. Éto ukazyvaet na to, chto éffekt oposreduetsia neioniziruiushchei komponentoi RI. Dibutiril-tsAMF v diapazone kontsentratsii 1–100 mkM dozonezavisimo povyshaet DPab membran éritrotsitov, no RI ne usilivaet ego éffekt. Anaprilin v kontsentratsiiakh 10 i 100 mkM dozonezavisimo povyshaet DPab. Éffekt maksimal'noi kontsentratsii anaprilina (100 mkM) – snizhaetsia RI. Klotrimazol v diapazone kontsentratsii 0,1–10 mkM povyshaet DPab membran éritrotsitov otnositel'no kontrolia, togda kak ego maksimal'naia kontsentratsiia – snizhet, a minimal'naia – dostoverno ne vliiaet na étot pokazatel'. Deistvie klotrimazola na DP pri kontsentratsiiakh 10–100 mkM otmeniaetsia RI, no ne izmeniaetsia pri 0,1–1 mkM. Nitrendipin vo vsem diapazone kontsentratsii dozonezavisimo povyshaet DPab membran éritrotsitov, a RI usilivaet ego deistvie. Vyvody. 1. Dlia ioniziruiushchei komponenty radionuklidnogo izlucheniia sushchestvuet porog biologicheskogo deistviia na kletki, opredeliaemyi éffektivnost'iu ikh antioksidantnoi sistemy.2. Pri moshchnosti doz nizhe porogovoi deistvie radioizotopnogo izlucheniia oposreduetsia ego neioniziruiushchei komponentoi i iavliaetsia obratimym, a poétomu opredeliaetsia tol'ko v pole izlucheniia.

 13. Ultrasound in developmental dysplasia of the hip: A screening study in Sardinian newborns.

  PubMed

  Dessì, A; Crisafulli, M; Vannelli, E; Fanos, V

  2009-06-01

  Sommario INTRODUZIONE: La displasia evolutiva dell'anca (DDH) costituisce la deformità più frequente dell'apparato locomotore. Lo screening ecografico è la metodica più utilizzata nell'identificazione della DDH, considerando la brevità del periodo in cui la diagnosi è possibile prima della comparsa dei sintomi clinici. Un intervento terapeutico appropriato precoce può avere un effetto positivo in relazione all'evoluzione di tale patologia. METODI: L'esame ecografico, la sua valutazione, la classificazione e la tipizzazione delle anche sono stati effettuati secondo il metodo descritto dal Graf. I pazienti sono stati valutati per mezzo di un'analisi retrospettiva volta a identificare i casi di DDH. Tutti i casi sono stati classificati e in base a ciò si è deciso il tipo di trattamento da attuare. RISULTATI: Complessivamente sono state osservate 145 anche in 122 bambini che presentavano un certo grado di displasia. L'età alla diagnosi variava da 14 a 90 giorni con una media di 52 giorni di vita. Un mese dopo la diagnosi ecografica le anche di tipo 2a, sia bilaterali che unilaterali, sono risultate normali nel 94%. Il restante 6% così come i tipi 2b, 2c, D e 3 sono stati trattati con un divaricatore e la guarigione completa è stata ottenuta dopo due mesi di trattamento. Il tipo 4 è stato monitorato esclusivamente da un chirurgo ortopedico per un trattamento specialistico. CONCLUSIONI: Una volta effettuata l'indagine ecografica da operatori esperti si può decidere il tipo di trattamento più adeguato. L'ottima prognosi osservata a seguito del trattamento iniziale della DDH sottolinea la necessità di eseguire uno screening dell'anca allo scopo di effettuare una diagnosi e un trattamento precoce in questa patologia.

 14. Laparoscopic intra-operative ultrasound in liver and pancreas resection: Analysis of 93 cases.

  PubMed

  Piccolboni, D; Ciccone, F; Settembre, A; Corcione, F

  2010-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: L’ispezione laparoscopica in chirurgia del pancreas o del fegato è un approccio ampiamente utilizzato. L’aggiunta dell’ecografia intra-operatoria alla laparoscopia ha di recente ulteriormente migliorato la valutazione chirurgica. Lo scopo di questo studio è stato di valutare l’impatto dell’ecografia intra-operatoria open (IOUS) o laparoscopica (LIOUS) in chirurgia del fegato e del pancreas. MATERIALI E METODI: Negli anni 2005–2008, 45 pazienti, di età 42–75 anni, sono stati selezionati per chirurgia epatica resettiva e 48 pazienti, di età 14–72 anni, per resezione parziale del pancreas. L’ecografia intra-operatoria è stata effettuata per mezzo di un apparecchio Aloka SSD-550 (Aloka, Tokyo, Giappone), con sonda lineare laparoscopica a punta flessibile e sonda elettronica lineare a T. RISULTATI: Tra i pazienti epatici, la LIOUS ha evitato inutili laparotomie in sei pazienti (13,3%) ed, insieme alla IOUS, ha consentito di trovare noduli non diagnosticati ed ha cambiato la strategia chirurgica in cinque pazienti (11,1%). Nel gruppo pancreas, la LIOUS ha escluso 7 pazienti (14,4%) dalla chirurgia radicale, per infiltrazione della vena mesenterica, coinvolgimento dei linfonodi celici o para-aortici, micro-metastasi epatiche e peritoneali. In 11 lesioni benigne, ha consentito la definizione dei rapporti con il dotto di Wirsung ed i vasi splenici, in 6 ha guidato l’aspirazione di liquido per analisi chimiche e citologiche. CONCLUSIONI: Nella nostra esperienza la LIOUS e la IOUS hanno avuto la massima importanza sia nella selezione dei pazienti per la chirurgia resettiva e nel pianificare l’approccio chirurgico, influenzando la strategia chirurgica in 11 pazienti epatici (24,4%) e 13 pazienti pancreatici (27%).

 15. [Lo stile di attaccamento insicuro è un fattore di rischio di ridotta densità minerale ossea in donne in menopausa. Uno studio pilota].

  PubMed

  Niolu, Cinzia; Bianciardi, Emanuela; Di Lorenzo, Giorgio; Nicolai, Sara; Celi, Monica; Ribolsi, Michele; Pietropolli, Adalgisa; Ticconi, Carlo; Tarantino, Umberto; Siracusano, Alberto

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Introduzione. La depressione maggiore (MD) e l'osteoporosi sono malattie ad alta prevalenza nel genere femminile, associate a morbosità e mortalità. Sebbene alcuni studi abbiano dimostrato un'associazione tra MD, ridotta densità minerale ossea (BMD) e osteoporosi, non sono stati chiariti i meccanismi causali. Lo stile di attaccamento insicuro è stato messo in relazione con la patogenesi e il decorso di malattie croniche come la MD e le malattie cardiovascolari. Obiettivo di questo studio pilota è esplorare la relazione tra MD e BMD. Si ipotizza che lo stile di attaccamento possa agire da mediatore. Metodi. Il campione è formato da 101 donne in menopausa, 49 con MD e 52 controlli sani. La diagnosi di MD è stata formulata con l'intervista clinica e la Beck Depression Inventory. Lo stile di attaccamento è stato esplorato usando il Relationship Questionnaire, la BMD con la Mineralometria Ossea Computerizzata con tecnica DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry). Risultati. L'analisi univariata ha mostrato che le donne con MD avevano valori di BMD inferiori rispetto ai controlli sani. Nelle analisi di regressione multipla la MD non è emersa come predittore significativo di ridotta BMD. Lo stile di attaccamento insicuro "preoccupato" è risultato un predittore significativo di ridotta BMD in tutti i siti scheletrici misurati con la DXA: colonna vertebrale lombare (p=0,008) e segmenti femorali: "femoral neck" (p=0,011), "total hip" (p=0,002). Conclusioni. Questo è il primo studio che esplora il possibile ruolo di MD e stile di attaccamento sulla BMD. Lo stile di attaccamento è risultato un predittore di ridotta BMD, indipendentemente dalla MD. L'attaccamento insicuro potrebbe avere un ruolo nella patogenesi dell'osteoporosi anche indipendente dalla MD. Se questi risultati saranno confermati, gli interventi terapeutici focalizzati sullo stile di attaccamento potrebbero contribuire al miglioramento della comorbilità psichiatrica e medica legata all'osteoporosi.

 16. Bio-Engineering tissue and V.A.C. therapy: A new method for the treatment of extensive necrotizing infection in the diabetic foot.

  PubMed

  Armenio, Andrea; Cutrignelli, Daniela Anna; Nardulli, Maria Luisa; Maggio, Giulio; Memeo, Giuseppe; De Santis, Valerio; Giudice, Giuseppe; Ressa, Cosmo Maurizio

  2016-12-06

  La prevalenza mondiale del diabete nel 2000 è stata stimata essere del 2.8% con una previsione del 4.4% nel 2030. A causa della neuropatia e dei processi ischemici che ne derivano, i pazienti diabetici sono purtroppo predisposti all’insorgenza di infezioni a carico del piede con un rischio di amputazione molto elevato. A tal proposito, un trattamento rapido ed efficace del processo necrotizzante impedirebbe complicanze maggiori e la stessa amputazione. Il nostro studio consiste in un’analisi retrospettiva condotta su 20 pazienti atta a valutare l’efficacia del sostituto dermico autologo bioingegnerizzato (Hyalograft 3D Autograft) in associazione alla V.A.C (vacuum assisted closure) Therapy per il trattamento delle ulcere diabetiche, rispetto ai metodi sinora impiegati. I pazienti selezionati, a seconda del trattamento eseguito, sono stati suddivisi in due gruppi omogenei di dieci pazienti ciascuno. Il gruppo controllo è stato trattato con il metodo standard, ovvero con debridment chirurgico e innesti cutanei autologhi, mentre il gruppo studio è stato trattato con il metodo in analisi. La raccolta dei dati ha suggerito come l’impiego combinato del sostituto dermico bioingegnerizzato e della pressione negativa determini, rispetto al gruppo controllo, un aumento della percentuale di guarigione, una riduzione del tasso di recidiva di lesioni anche estese e una maggiore ripresa della deambulazione autonoma. In conclusione, la nostra analisi ha evidenziato un metodo sicuro, affidabile e competitivo per il trattamento di ampie lesioni necrotizzanti del piede diabetico. Anche se ulteriori valutazioni sono necessarie, crediamo fortemente che l’associazione del derma bioingegnerizzato e della pressione negativa possa condurre ad una rapida ed efficace guarigione delle ulcere, migliorando la qualità della vita del paziente diabetico.

 17. [Assessing the effectiveness of Gelclair® in the prevention and therapy of stomatitis in patients undergoing hematopoietic stem-cell transplantation: a randomized trial].

  PubMed

  Rasero, Laura; Marsullo, Mauro; Dal Molin, Alberto

  2014-01-01

  Introduzione: La stomatite da farmaci chemioterapici è un importante effetto collaterale del trattamento. I protocolli per la cura del cavo orale, si basano su due livelli di intervento: senza e con uso di medicamenti . La letteratura descrive numerosi interventi di profilassi e terapia ma ad oggi non esiste ancora un intervento considerato gold standard. Obiettivo: Valutare l’efficacia del Gelclair® nella prevenzione e trattamento di pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Materiale metodi: 57 pazienti (28 gruppo di controllo e 29 gruppo sperimentale ) hanno utilizzato i colluttori 3 volte al giorno, la valutazione è stata effettuata con i seguenti strumenti: scala di valutazione della stomatite (WHO), scala VAS per dolore e Likert per gradimento. I pazienti sono stati osservati mediamente per 17 giorni. Risultati: 38/57 pazienti osservati (61%) hanno manifestato stomatiti .Non è stata rilevata differenza tra i due gruppi in termine di grado di stomatite p= 0.75 in tutto il periodo di osservazione. Il dolore è stato registrato in 31 soggetti su 57 (54%). Non si sono registrate differenze tra i due gruppi per quanto riguarda il valore medio di dolore riferito prima dell’utilizzo dei colluttori per tutti i giorni di osservazione p=0,06, gli utenti del gruppo sperimentale hanno dimostrato una riduzione del grado di dolore dopo l’utilizzo del collutorio p=0,04. Conclusioni: Gelclair® non influenza i tempi di insorgenza e l’andamento della stomatite. E’ in grado di ridurre il dolore, sono necessari però ulteriori studi multicentrici per confermare la reale utilità di utilizzo nei pazienti sottoposti a Trapianto.

 18. [L'ortoressia nervosa in un campione di popolazione universitaria italiana].

  PubMed

  Dell'Osso, Liliana; Abelli, Marianna; Carpita, Barbara; Massimetti, Gabriele; Pini, Stefano; Rivetti, Luigi; Gorrasi, Federica; Tognetti, Rosalba; Ricca, Valdo; Carmassi, Claudia

  2016-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. Valutare la frequenza e le caratteristiche dei comportamenti ortoressici in una vasta popolazione universitaria. Metodi. Un totale di 2826 individui hanno volontariamente completato in forma anonima l'ORTO-15 presente online, questionario autosomministrabile disegnato e validato con lo scopo di valutare la sintomatologia ortoressica. Come già fatto in studi precedenti, un punteggio totale all'ORTO-15 inferiore a 35 è stato utilizzato come soglia ottimale per evidenziare una tendenza per l'ortoressia nervosa. Inoltre, è stata anche usata una scheda specifica per raccogliere le variabili socio-demografiche. Risultati. Sono stati valutati, nel complesso, 2130 studenti e 696 dipendenti universitari appartenenti all'Università di Pisa. I sintomi ortoressici si sono presentati con una frequenza del 32,7%. Le femmine presentavano una percentuale significativamente maggiore di punteggi sopra-soglia all'ORTO-15, un BMI minore, una maggiore presenza di condizione "sottopeso" e di stile di alimentazione vegano/vegetariano rispetto ai maschi. Discussione. L'ortoressia nervosa, definita come una "fissazione per il mangiare sano", non è inclusa formalmente nel DSM-5. L'emergere di questa condizione come un nuovo possibile prodromo di una sindrome psicologica è stato recentemente enfatizzato dal numero sempre crescente di articoli scientifici. Dal nostro campione di popolazione universitaria emerge che l'essere vegetariani o vegani, la condizione sottopeso, l'appartenere al sesso femminile, l'essere studenti e interessati al presente studio sia significativamente predittivo di un'inclinazione verso l'ortoressia. Conclusioni. I nostri dati contribuiscono a definire la nuova concettualizzazione dell'ortoressia nervosa. Saranno necessari sicuramente altri studi per esplorare i confine diagnostici di questa sindrome, il suo decorso, "l'outcome" e le possibili implicazioni cliniche.

 19. Assessing the Risk of Orthorexia in Dietetic and Physiotherapy Students Using the BOT (Bratman Test for Orthorexia).

  PubMed

  Dittfeld, Anna; Gwizdek, Katarzyna; Koszowska, Aneta; Nowak, Justyna; Brończyk-Puzoń, Anna; Jagielski, Paweł; Oświęcimska, Joanna; Ziora, Katarzyna

  2016-01-01

  Wstęp. Ortoreksja jest obsesyjno-kompulsywnym zaburzeniem dotyczącym zdrowego sposobu odżywiania. Osoba borykająca się z ortoreksją skupiona jest na komponowaniu diety prozdrowotnej. Osoba taka spożywa jedynie żywność spełniającą jej wyśrubowane kryteria i unika pokarmów potencjalnie szkodliwych. Cel. Ocena ryzyka ortoreksji wśród studentów dietetyki w porównaniu do studentów fizjoterapii. Materiał i metody. Przedstawione badania zostały przeprowadzone wśród 229 studentów dietetyki oraz 201 studentów fizjoterapii. Ankieta została oparta o ogólną charakterystykę osób badanych, test Bratmana (BOT) oraz pytania autorskie. Wyniki. 26,6 % studentów dietetyki i tylko 14,9% studentów fizjoterapii uzyskało wynik charakterystyczny dla fanatyków zdrowego żywienia. Zarówno studenci dietetyki (88,2%), jak i fizjoterapii (52%) zadeklarowali zmianę w podejściu do żywności po rozpoczęciu studiów. Wnioski. W obu grupach zaobserwowano wysoki poziom troski o zdrowe odżywianie. Jednakże większą predyspozyję do ortoreksji wykazują studenci dietetyki.

 20. Sonographic examination of epiaortic vessels in patients with peripheral vertigo.

  PubMed

  Salvaggio, G; Gargano, R; Campisi, A; Cantisani, V; Ricci, P; Gallina, S; Midiri, M; Caruso, G

  2010-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: Valutare l’utilità dell’eco-color Doppler (CDU) dei vasi epiaortici nei pazienti con vertigine periferica da causa sconosciuta. MATERAILI E METODI: Centocinquantasei pazienti (gruppo studio; 42 uomini e 114 donne; età media 61,86 ± 14,14) e 161 pazienti (gruppo controllo; 80 uomini e 81 donne; età media 62,31 ± 13,69) sono stati sottoposti a CDU dei vasi epiaortici. Sono stati valutati i seguenti parametri: presenza di placche ateromasiche a livello dell’arteria carotide (CA) comune e/o interna; spessore medio intimale (IMT) della CA comune; picco di velocità sistolica (PSV) e indice di resistenza (RI) a livello delle arterie vertebrali (VA).Sono stati utilizzati test parametrici (T-test) e non parametrici (Mann–Whitney U-test e Kolmogorov–Smirnov test). È stata eseguita un’analisi di regressione logistica per fornire un odds ratio indice di grandezza del rischio di vertigine. Sono state considerate variabili indipendenti (età, sesso), fattori di rischio vascolare (ipercolesterolemia, diabete, ipertensione) e variabili CDU (IMT, placche, PSV e RI). RISULTATI: Placche ed IMT > 1 mm sono stati trovati in 31 (19,8%) e 98 (62,8%) pazienti del gruppo di studio e in 43 (26,7%) e 125 (77,6%) pazienti del gruppo controllo. I test statistici, applicati a PSV e RI, non hanno dimostrato differenze significative (p-valore > 0,05). Alla regressione logistica le vertigini sono risultate associate ad età, sesso, ipercolesterolemia, diabete, ipertensione e IMT (p < 0,01), mentre placche, PSV ed RI non erano fattori significativi (p > 0,05). DISCUSSIONE: IMT è la sola variabile CDU significativamente associata alla vertigine, specialmente nelle classi di età inferiore (35-45 e 45-55) del gruppo studio.

 1. Diagnostic value of contrast-enhanced ultrasonography in the characterization of ovarian tumors().

  PubMed

  Sconfienza, L M; Perrone, N; Delnevo, A; Lacelli, F; Murolo, C; Gandolfo, N; Serafini, G

  2010-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: La ricchezza della componente vascolare dei tumori ginecologici influenza le caratteristiche dell'imaging diretto, utilizzando metodiche che evidenziano la componente macrovascolare delle lesioni (color e power Doppler), e di quello indiretto, mediante somministrazione di mezzi di contrasto (MdC) per lo studio del microcircolo e della perfusione interstiziale. Lo scopo di questo lavoro è di valutare l'aggiunta di informazioni diagnostiche fornite dalla valutazione ecografica con MdC nello studio delle lesioni ovariche. MATERIALI E METODI: Abbiamo valutato 72 lesioni annessiali in 61 pazienti con lesioni ovariche di incerta interpretazione mediante somministrazione di 4,8 ml di MdC ecoamplificatore di II generazione. Per ogni lesione, abbiamo valutato la morfologia basale, quella contrastografica e le curve intensità/tempo. RISULTATI: La valutazione post-contrasto confrontata con la basale non ha apportato informazioni aggiuntive morfovascolari in 8 pazienti (13,1%); in 38 pazienti (62,3%) ha apportato informazioni senza modifiche del comportamento clinico; in 15 soggetti (24,6%) ha apportato elementi che hanno modificato il comportamento clinico. Le lesioni maligne presentavano valori di tempo massimo di enhancement significativamente minori (11,9 ± 3,1 s vs 19,8 ± 4,0 s p < 0,01) e intensità di picco massimo significativamente maggiore (24,7 ± 4,2 dB vs 17,8 ± 3,3 dB p < 0,01) rispetto alle lesioni benigne. CONCLUSIONI: La CEUS consente di migliorare la confidenza diagnostica nelle lesioni liquide corpuscolate in cui l'indagine convenzionale non risulta dirimente, proponendosi nella diagnosi differenziale di un limitato numero di lesioni complesse, in alternativa a TC ed RM. Le informazioni ottenute influenzano tuttavia il successivo iter diagnostico e terapeutico in una limitata percentuale di casi (24,6%).

 2. Impact peculiarities of long-term gamma-irradiation with low-dose rate on the development of laboratory rats and their sperm production.

  PubMed

  Klepko, A V; Motrina, O A; Vatlitsova, O S; Andreichenko, K S; Pchelovska, S A; Andreychenko, S V; Gorban, L V

  2015-12-01

  Meta: vyvchyty vplyv dovgotryvalogo gamma-oprominennia z maloiu potuzhnistiu dozy (13kh10-6sGr/s) na rozvytok laboratornykh shchuriv, ikh statevykh organiv, a takozh na kil'kisni pokaznyky spermoutvorennia i kinetychni kharakterystyky spermatozoidiv.Materialy ta metody: doslidy provodyly na laboratornykh bilykh shchurakh vikom 2,5 misiatsiai. Tvaryn oprominiuvaly na ustanovtsi «Etalon» z gamma-polem So-60 v dozakh 0,1–1,0 Gr. U dekapitovanykh tvaryn vyluchaly testykuly,epidydymisy ta ventral'nu prostatu. Na laboratornykh vagakh vyznachaly seredniu vagu tvaryn ta ikh statevykh organiv dlia kozhnoi ekspozytsiinoi dozy oprominennia. Kil'kist' spermatozoidiv v epidydymisakh ta testykulakh vyznachaly za dopomogoiu fazovo-kontrastnoi mikroskopii pislia provedennia gomogenizatsii tkanyny v fiziologichnomu rozchyni, shcho mistyv takozh Tryton Kh-100 i NaN3. Kinetychni kharakterystyky spermatozoidiv analizuvaly za dopomogoiu fotoziomky pry temperaturi 37 oS.Rezul'taty: vstanovleno, shcho dovgotryvale gamma-oprominennia ne poznachaiet'sia na vazi iak tila tvaryn, tak i ikh epidydymisiv. Odnak pomicheno zmenshennia vagy testykul pry dozakh 0,1; 0,3; 0,6 ta 1,0 Gr, a takozh zbil'shennia vagy prostaty pry dozi 1,0 Gr. U oprominenykh tvaryn zmenshuvalys' zagal'na kil'kist' spermatozoidiv v iaiechkakh i denna produktsiia spermatozoidiv. Vidmicheno zbil'shennia priamoliniinoi ta kryvoliniinoi shvydkosti spermatozoidiv, a takozh chastoty ikh khvostovykh kolyvan'.Vysnovok: dovgotryvale total'ne gamma-oprominennia maloi potuzhnosti lyshe v deiakii miri poznachaiet'sia na rozvytku statevykh organiv laboratornykh shchuriv – testykulakh i prostati, a takozh proiavliaiet'sia v neznachnomu prygnichenni spermoutvorennia i zrostanni kinetychnykh kharakterystyk spermatozoidiv.

 3. [Attenzione per i dettagli in genitori di nazionalità italiana di donne affette da anoressia nervosa: uno studio comparativo].

  PubMed

  Chinello, Alessandro; Zappa, Luigi; Pastori, Miriam; Crocamo, Cristina; Ricciardelli, Paola; Clerici, Massimo; Carrà, Giuseppe

  2017-01-01

  RIASSUNTO. Scopo. È noto come l'anoressia nervosa (AN) e il disturbo dello spetto autistico (ASD) condividano alcuni tratti, come la rigidità mentale e l'attenzione per i dettagli, che potrebbero essere diffusi a livello familiare. Questo studio ha lo scopo di confrontare la distribuzione di tratti autistici in genitori con figlie affette da disturbo alimentare ED (anoressia - AN o bulimia nervosa - BN) con genitori appartenenti a un gruppo di controllo. Metodi. Sono stati coinvolti 40 genitori con figlie affette da disturbo alimentare (60% con anoressia, 40% con bulimia nervosa) e 33 genitori di controllo. Tutti i genitori hanno compilato questionari specifici riguardanti il quoziente di spettro autistico (AQ) e le stime cognitive (CET). Inoltre, sono stati somministrati EAT-26 e SCL-90-R al fine di escludere la presenza di disturbi psichiatrici o alimentari nel gruppo sperimentale. Risultati. Le analisi su AQ mostrano una differenza tra i due gruppi per un tratto autistico specifico, evidenziando una riduzione significativa dell'attenzione per i dettagli nel gruppo sperimentale (ED), in particolare nei genitori di figlie affette da AN. Discussione. Questi dati suggeriscono una preferenza per un'elaborazione globale delle informazioni nei genitori AN in contrasto a quanto trovato in pazienti con AN. La presenza di aspetti depressivi, ansiosi e di disturbi alimentari è stata esclusa nei genitori nel gruppo sperimentale tramite SCL-90-R e EAT-26. Infine, la capacità di prendere decisioni, misurata dal CET, è stata esclusa dalle nostre analisi. Conclusione. Nei genitori con figlie affette da AN emerge una peculiare preferenza per un'elaborazione cognitiva globale, suggerendo il ruolo dell'attenzione per i dettagli come nuovo fattore da considerare nelle valutazione cliniche di pazienti con AN e nei loro familiari. Considerando i limiti dello studio, ulteriori approfondimenti in merito sono necessari.

 4. Contrast-enhanced ultrasonography in nodular splenomegaly associated with type B Niemann-Pick disease: an atypical hemangioma enhancement pattern.

  PubMed

  Benedetti, E; Proietti, A; Miccoli, P; Basolo, F; Ciancia, E; Erba, P A; Galimberti, S; Orsitto, E; Petrini, M

  2009-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: La malattia di Niemann-Pick (NPD) tipo A e B è una patologia da accumulo di lipidi. Il tipo A è un disordine fatale dell'infanzia. Il tipo B è una forma non-neuronopatica ossevata sia nei bambini che negli adulti con possibile riscontro di epatomegalia e/o splenomegalia (nodulare) durante un esame ecografico. Il tipo C dipende da un difetto nel trasporto del colesterolo. METODI: Una donna di 21 anni si è presentata al Pronto Soccorso con febbre, faringodinia e dolore al quadrante addominale superiore sinistro. Gli esami ematochimici hanno evidenziato anemia, piastrinopenia, aumento delle AST, ALT, GGT, FA, LDH trigliceridi, colesterolo totale, e ridotto HDL. La PCR per CMV ed EBV era negativa. La radiografia del torace era negativa. L'ecografia transaddominale ha rilevato splenomegalia (>22 cm long axis) con una lesione ipoecogena irregolare subcapsulare al polo superiore compatibile con infarto splenico e la presenza di multiple lesioni nodulari iperecogene con diametro da 1 cm fino a 5. RISULTATI: È stata quindi eseguita una ecografia con mezzo di contrasto con SonoVue (Bracco) che ha confermato la presenza di un infarto splenico. Le lesioni nodulari mostravano un enhancement in fase arteriosa con wash out in fase parenchimatosa tardiva. La F-FDG-PET ha mostrato un uptake nodulare splenico. Nel sospetto di un processo linfoproliferativo è stata eseguita una splenectomia. La diagnosi è stata di NPD tipo B con infarto splenico e le lesioni nodulari sono risulate essere emangiomi. DISCUSSIONE: Concludendo, la CEUS ha confermato la diagnosi e l'estenzione dell'infarto splenico, ma l'enhancement nodulare atipico supportato dalle immagini F-FDG-PET è stato fuorviante, suggerendo l'ipotesi di lesioni linfomatose.

 5. Three-dimensional sonohysterography for examination of the uterine cavity in women with abnormal uterine bleeding: Preliminary findings.

  PubMed

  Sconfienza, L M; Lacelli, F; Caldiera, V; Perrone, N; Piscopo, F; Gandolfo, N; Serafini, G

  2010-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: Valutare l'impatto diagnostico della Isterosonografia Tridimensionale (ISG 3D) nello studio della cavità uterina in donne con sanguinamento anomalo (SUA) rispetto all'ecografia transvaginale (ETV) e all'isterosonografia bidimensionale (ISG 2D), particolarmente per l'identificazione di neoformazioni a sviluppo endocavitario della superficie endometriale e della parete uterina. MATERIALI E METODI: Ventiquattro pazienti affette da SUA sono state incluse nello studio. Ciascuna di esse é stata sottoposta ad ETV, ISG e ISG 3D durante la medesima seduta. Le acquisizioni 3D sono state ottenute con tecnica free-hand in fase di massima replezione idrica della cavità. Tutte le pazienti sono state valutate con isteroscopia entro 10 giorni dall'ecografia. Considerando l'esame isteroscopico come reference standard, sono stati calcolati i valori di sensibilità, specificità, valore predittivo positivo (VPP), valore predittivo negativo (VPN) ed accuratezza delle tre metodiche. RISULTATI: L'isteroscopia ha dimostrato la presenza di lesioni endocavitarie in 21/24 pazienti (87,5%). Nelle restanti pazienti l'esame isteroscopico è risultato negativo. ETV, ISG 2D ed ISG 3D hanno mostrato rispettivamente sensibilità del 76% (16/21), 90% (19/21), 100% (21/21); specificità del 100% (3/3), 100% (19/19), 100% (21/21); VPP del 100%, 100%, 100%; VPN del 37%, 60%, 100%; accuratezza 76%, 90%, 100%. L'ISG 3D ha consentito una completa identificazione dei rapporti delle lesioni con la cavità uterina e con la parete endometriale. CONCLUSIONI: L'ISG 3D è una metodica con maggiore sensibilità nella definizione delle lesioni della cavità uterina rispetto all'ISG 2D ed all'ETV. Se questi dati preliminari saranno confermati da studi piú ampi, ISG 3D potrebbe essere proposta come alternativa all'isteroscopia eseguita a soli fini diagnostici.

 6. Real-time elastography in the diagnosis of prostate tumor.

  PubMed

  Ferrari, F S; Scorzelli, A; Megliola, A; Drudi, F M; Trovarelli, S; Ponchietti, R

  2009-03-01

  Sommario SCOPO: Verificare il guadagno diagnostico dell'elastosonografia transrettale real-time (RTE) rispetto alla ecografia transrettale B-mode nel rilievo del tumore prostatico in una popolazione di pazienti con sospetto di neoplasia. MATERIALI E METODI: Ottantaquattro pazienti con sospetto clinico-laboratoristico di tumore prostatico sono stati valutati mediante ecografia transrettale, elastosonografia e biopsia transperineale. RISULTATI: L'esame bioptico è stato considerato lo standard di riferimento. Nella valutazione per paziente, la sensibilità dell'ecografia B-mode è stata del 56%; la specificità dell'80%; il valore predittivo positivo (VPP) del 70%, il valore predittivo negativo (VPN) del 67%. Nella valutazione sul totale dei prelievi bioptici la sensibilità è stata del 33%, la specificità del 92%, il VPP del 69%, il VPN del 73%. La RTE ha ottenuto i seguenti risultati nella valutazione per paziente: sensibilità 51%, specificità 75%, VPP 64% e VPN 64%. Nella valutazione sul totale dei prelievi bioptici: sensibilità 36%, specificità 93%, VPP 72%, VPN 74%. Confrontando i valori di accuratezza dell'ecografia B-mode e della RTE per i tumori della zona periferica, è stata trovata una differenza significativa. Nella valutazione sul totale dei prelievi bioptici della zona periferica la sensibilità dell'ecografia B-mode è stata del 48%, la specificità dell'81%, il VPP del 75%, il VPN del 58%. La RTE ha ottenuto i seguenti valori: sensibilità 66%, specificità 78%, VPP 77%, VPN 67%. CONCLUSIONI: La RTE rappresenta un valore aggiunto all'ecografia B-mode. Ha presentato un'accuratezza superiore rispetto all'esame B-mode nella valutazione della prostata periferica e nella possibilità di indirizzare i prelievi bioptici.

 7. [Empathy in the nurse practitioners of medical area].

  PubMed

  Facco, Simona; Cirio, Luigi; Galante, Jenni; Dimonte, Valerio

  2014-01-01

  Introduzione. Attualmente sono pochi gli studi che indagano la capacità empatica nella popolazione infermieristica. Obiettivo di questo studio è analizzare la capacità empatica degli infermieri che prestano servizio in area medica in relazione a genere, età, formazione e anzianità di servizio. Materiali e metodi. Lo studio è di tipo descrittivo-osservazionale, su un campione di 60 infermieri. Lo strumento utilizzato per la valutazione dell’empatia è la scala di valutazione JSPE (versione HP) costituita da 20 item, in cui gli intervistati indicano il loro accordo o disaccordo con una scala Likert a 7 punti. Il range di valori possibili è da 20 a 140: il punteggio più alto corrisponde a una maggiore capacità empatica. Il questionario ha dimostrato la validità e l'affidabilità della versione italiana del JSPE con un coefficiente alfa di Cronbach di 0,85. Il punteggio Il livello di significatività statistica accettato è pari a P ≤ 0,05. Risultati. La media della capacità empatica dei professionisti intervistati è risultata di 104/140. Dai dati analizzati, emerge che con l’aumentare degli anni di servizio alla professione si verifica una diminuzione dell’empatia così come il permanere nello stesso reparto provoca una diminuzione empatica. Inoltre è emersa una maggiore empatia degli infermieri della neurologia rispetto alla medicina generale. Conclusioni. Lo studio evidenzia come i professionisti abbiano necessità di incrementare la capacità empatica soprattutto col trascorrere degli anni di esercizio alla professione. Probabilmente come meccanismo di difesa, il professionista tende a proteggersi dal coinvolgimento emotivo, favorendo le attività di natura più tecnico-gestuale, piuttosto che relazionale.

 8. Preliminary Data on Bismuth Telluride from Izerskie Garby Zone, Karkonosze-Izera Block, South-Western Poland

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rybicki, Maciej

  2012-01-01

  This paper describes the first occurrence of bismuth telluride in the Izerskie Garby contact zone. In nature, there are 4 known bismuth tellurides: hedleyite (Bi7Te3), pilsenite (Bi4Te3), tsumoite (BiTe) and tellurobismuthite (Bi2Te3). They are typical accessory minerals of the polymetallic skarns. The Ca-skarns of the "Stanisław" quarry in the Izerskie Garby, bismuth telluride occurs in association with pyrrhotite, chalcopyrite, sphalerite, and wollastonite and tend to form irregular clusters up to 40μm long and 15μm width . Research methods used so far (SEM) does not allow for unequivocal identification of studied mineral. Therefore, it is necessary to conduct further tests using the electron microprobe. Niniejsza praca opisuje pierwsze wystąpienie tellurku bizmutu w strefie kontaktowej Izerskich Garbów. W przyrodzie znane są 4 tellurki bizmutu: hedleyit (Bi7Te3), pilsenit (Bi4Te3), tsumoit (BiTe) oraz tellurobizmutyt (Bi2Te3). Są to typowe minerały akcesoryczne występujące głównie w polimetalicznych skarnach. W Ca-skarnach z kopalni "Stanisław" w Izerskich Garbach, tellurek bizmutu występuje w asocjacji z pirotynem, chalkopirytem, sfalerytem oraz wollastonitem i tworzy nieregularne skupienia o długości do 40 μm i szerkości 15 μm. Wykorzystane do tej pory metody badawcze (SEM) nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację tego minerału. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań z wykorzystaniem mikrosondy elektronowej.

 9. a Study Into Occurrence of Fire in Opencast Workings Over Developed Coal Pillars and Evolving Control Parameters for its Safe Extraction / Badanie Przypadku WYSTĄPIENIA POŻARU W Wyrobiskach Odkrywkowych Ponad UDOSTĘPNIANYMI Filarami WĘGLOWYMI i Opracowanie PARAMETRÓW Kontrolnych Dla Zapewnienia Ich Bezpiecznego Wydobycia

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Panigrahi, Durgacharan; Sinha, Satish Kumar; Singh, Garib Nath

  2013-12-01

  In India, a number of opencast mines are being worked over the coal pillars developed by underground bord and pillar method of mining. In these cases, the fires have occurred in most of these opencast mines causing loss of the coal reserve, production, productivity and safety. In this research work, 13 such mines have been studied over a period of three years and critical parameters for occurrence of these fires have been identified. This paper presents the details of observations for two such mines and detailed statistical analyses have been carried out by using confidence interval (C.I.) and analysis of variance (ANOVA-Two-way classification) for finding out the range of these critical parameters which can be controlled to reduce the occurrence of these fires. W wielu kopalniach odkrywkowych w Indiach wydobycie prowadzi się w wyrobiskach ponad filarami ochronnymi udostępnianymi przy wykorzystaniu metody filarowo-komorowej. W takich warunkach powstające często w kopalniach pożary powodują utratę zasobów węglowych, zmniejszenie wydajności i poziomu wydobycia oraz negatywnie wpływają na bezpieczeństwo pracy. W artykule tym przeanalizowano przypadki 13 kopalni odkrywkowych na przestrzeni trzech lat, zidentyfikowano krytyczne parametry dla określenia możliwości wystąpienia pożaru. Artykuł przedstawia dokładne obserwacje poczynione w dwóch kopalniach, poparte szczegółową analizą statystyczną z zastosowaniem przedziałów ufności i analizy wariancji (ANOVA - klasyfikacja dwukierunkowa) do określenia wartości parametrów krytycznych w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia pożarów.

 10. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na maksymalny przepływ nosowy wdechowy - część projektu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce).

  PubMed

  Krzych-Fałta, Edyta; Furmańczyk, Konrad; Piekarska, Barbara; Sybilski, Adam; Samoliński, Bolesław

  2017-02-28

  Celem niniejszej pracy była próba określenia wpływu wybranych czynników/parametrów na wynik maksymalnego przepływu nosowego wdechowego (PNIF, ang. peak nasal inspiratory flow) w badanej populacji polskiej projektu Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP). Materiał/metody: Badaną populację stanowiła grupa dzieci w wieku 6-7 lat (n=1123), młodzieży w wieku 13-14 lat (n=1136) oraz dorosłych (n=1876) zamieszkałych w siedmiu dużych polskich miastach. W badaniu posłużono się pomiarem maksymalnego przepływu nosowego wdechowego (PNIF). Do oceny wpływu wybranych czynników na wartości PNIF wykorzystano przetłumaczone i walidowane kwestionariusze opracowane na potrzeby światowych badań ECRHS II (European Community Respiratory Health Survey II) i ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). Wyniki: Określone warunki wewnątrz gospodarstwa domowego, m.in. ogrzewanie węglem, drewnem lub piecem gazowym, istotnie zwiększają przekrwienie błony śluzowej nosa. W grupie biernych palaczy PNIF był niższy niż w grupie czynnych palaczy. Wskaźnik PNIF malał wraz ze wzrostem liczby domowników palących papierosy. Wnioski: Wybrane czynniki środowiska.

 11. Septic complications involving hand and wrist in patients with pre-existing rheumatoid arthritis: The role of magnetic resonance imaging and sonography.

  PubMed

  Bortolotto, C; Gregoli, B; Coscia, D R; Draghi, F

  2012-06-01

  Sommario SCOPO DEL LAVORO: L'artrite settica (SA), che spesso coinvolge mano e polso, è comune nei pazienti con artrite reumatoide (AR) a causa dell'eziologia immunomediata della AR e dell'uso di farmaci immunosoppressivi. Le caratteristiche cliniche e di laboratorio possono non essere utili per distinguere tra recidiva di AR e sovrapposizione di SA. Il ruolo della risonanza magnetica (RM) è stata descritto in diversi studi. Il nostro obiettivo è quello di valutare il ruolo della ecografia (US). Materiali e Metodi. Negli ultimi 4 anni sono stati eseguiti 31 esami di risonanza magnetica della mano e del polso nel sospetto di SA come complicanza di AR. È stata utilizzata una risonanza magnetica da 1.5 T (Siemens Symphony, Erlangen, Germania) con protocollo standardizzato, che comprendeva la somministrazione di mezzo di contrasto; è stata eseguita anche un'ecografia con power Doppler utilizzando un ecografo Philips IU22. RISULTATI: Sono stati analizzati undici punti (secondo lo studio di Graif) per ogni esame di RM e di US. Alla RM il versamento articolare (37,5% di recidiva AR vs 100% sovrapposizioni di SA) e l'edema dei tessuti molli (25% vs 100%) erano indicativi di SA. Anche ecograficamente il versamento articolare (31.3% di AR recidiva 73,3% vs sovrapposizione di SA) e l'edema dei tessuti molli (12,5% vs 60%) erano indicativi di SA. CONCLUSIONE: I nostri risultati confermano che il versamento articolare e l'edema dei tessuti molli sono suggestivi per sovrapposizione di SA e che la RM è più sensibile nella loro valutazione. Anche se l'US è meno sensibile della RM, essa è importante nel guidare procedure invasive e nella valutazione dei pazienti che non possono essere sottoposti a RM.

 12. Sonographic evaluation of the temporomandibular joints in juvenile idiopathic arthritis().

  PubMed

  Melchiorre, D; Falcini, F; Kaloudi, O; Bandinelli, F; Nacci, F; Matucci Cerinic, M

  2010-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: L'artrite Idiopatica giovanile (AIG) determina alterazioni a carico della testa condilare dell'articolazione temporomandibolare (ATM). Nell'esordio oligo-articolare (OA) l'interessamento dell'ATM viene spesso trascurato perchè può essere asintomatico. Lo scopo di questo studio è quello di valutare la presenza di versamento intrarticolare (V) dell'ATM, mediante esame ecografico (US), nelle fasi precoci di malattia. MATERIALE E METODI: Sono stati studiati 68 bambini (57 bambine e 11 bambini, di età compresa tra 9,1 e 16, anni, età media: 11,02 ± 4,2 mesi) con AIG ad esordio OA. I pazienti (pz) erano sintomatici quando uno dei quattro sintomi seguenti era presente: 1) dolore ricorrente (a riposo o durante il movimento di apertura della bocca); 2) presenza di scrosci articolari; 3) presenza di limitazione nell'apertura della bocca; 4) locking intermittente. US è stato eseguito su entrambe le ATM sia in fase statica che dinamica, mediante ecografo General Electric (LOGIQ7) con sonda lineare (8,5 MHz) posizionata lungo l'asse maggiore del ramo condilare. Il V era presente quando lo spessore della capsula articolare era ≥1,5 mm. RISULTATI: 46/68 (68%) hanno presentato V a carico delle ATM; in 16 (35%) il V era bilaterale. 2/46 con V erano sintomatici, mentre in 44 non erano presenti sintomi. CONCLUSIONI: Questi dati suggeriscono che un'alta percentuale di bambini e giovani adulti con AIG ad esordio OA, nella fase iniziale della malattia, presenta un interessamento flogistico delle ATM anche in assenza di sintomi. L'US, non invasivo e facilmente ripetibile, ci offre importanti informazioni sul coinvolgimento articolare delle ATM ed è risultato utile nella diagnosi all'esordio.

 13. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  . Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - analiza czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących mi

 14. Study of Chemical Surface Structure of Natural Sorbents Used for Removing of Pb2+ Ions from Model Aqueous Solutions (part Ii)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bożęcka, Agnieszka; Bożęcki, Piotr; Sanak-Rydlewska, Stanisława

  2014-03-01

  This article presents the results of the chemical structure research of organic sorbent surface such as walnut shells, plums stones and sunflower hulls with using such methods as infrared spectrometry (FTIR) and elemental analysis. Based on the IR spectra identification of functional groups present on the surface of studied materials has been done as well as determination of their effect on the sorption mechanism of Pb2+ ions from aqueous model solutions W artykule przedstawiono wyniki badań chemicznej struktury powierzchni sorbentów organicznych takich jak: łupiny orzecha włoskiego, pestki śliwek oraz łuski słonecznika z wykorzystaniem metody spektrometrii w podczerwieni (FTIR) oraz analizy elementarnej. W oparciu o uzyskane widma IR dokonano identyfikacji grup funkcyjnych obecnych na powierzchni tych materiałów i określono ich wpływ na mechanizm sorpcji jonów Pb2+ z modelowych roztworów wodnych. Analiza elementarna wykazała, że spośród badanych sorbentów, największą zawartość węgla (49,91%) i wodoru (5,93%) mają pestki śliwek. Najwięcej azotu (1,59%) zawierają łuszczyny słonecznika (tabela 1). Zawartość siarki we wszystkich badanych materiałach jest znikoma, dlatego nie udało się jej oznaczyć tą metodą. Obecność pozostałych pierwiastków może świadczyć o istnieniu zarówno alifatycznych jak i aromatycznych połączeń organicznych. Potwierdzeniem tego są również zarejestrowane widma IR (rysunki 1-3). W oparciu o uzyskane wyniki można przypuszczać także, iż udział procesu wymiany jonowej w sorpcji ołowiu z roztworów wodnych jest znaczący. Świadczą o tym m.in. intensywności pasm na widmach IR dla próbek badanych materiałów po ich kontakcie z roztworami jonów Pb2+ (rysunki 4-6).

 15. [Assessments of dietary patterns of children aged 10-12 in the city of Olsztyn].

  PubMed

  Hałacz, Joanna; Warechowska, Małgorzata

  2015-12-15

  Zaniedbania dotyczące sposobu żywienia w dzieciństwie mogą powodować utrwalenie nieprawidłowych nawyków żywieniowych, mieć wpływ na funkcjonowanie i zdrowie organizmu oraz przyczynić się do wielu przewlekłych schorzeń i problemów zdrowotnych. Celem badań była ocena odżywiania dzieci w wieku 10–12 lat mieszkających w Olsztynie. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 288 dzieci (144 chłopców i 144 dziewcząt) w wieku 10–12 lat, zamieszkałych na terenie Olsztyna. Ocenę sposobu żywienia przeprowadzono w oparciu o indywidualny wywiad żywieniowy odnoszący się do spożycia pokarmu w ciągu ostatnich 24 h, po czym określono wartości energetyczne oraz odżywcze całodziennej racji pokarmowej oraz zawartość podstawowych składników pokarmowych, takich jak: białko, tłuszcz, węglowodany, mikroelementy i witaminy. Wyniki. Badania wykazały, że przy prawidłowej ilości spożywanych posiłków nie pokrywały one zapotrzebowania energetycznego badanych dzieci (w przypadku chłopców średnia wartość energetyczna dziennej racji pokarmowej wynosiła 1960,92 kcal, dla dziewcząt 1627,7 kcal), były także dość ubogie w białko i węglowodany, a zawierały nadmiar tłuszczu. Ponadto stwierdzono, że normy spożycia wapnia były realizowane na poziomie ok. 50% średniego zapotrzebowania, wykazano także zbyt niską zawartość błonnika w diecie. Wnioski. Wyniki badań wskazały na błędy w sposobie żywienia badanej grupy populacji zarówno co do ilości w sensie niedoborów energetycznych całodziennej racji pokarmowej, ich struktury, jak i jakości spożywanych posiłków.

 16. Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznań Metropolitan Area/ Dokumenty Planistyczne Jako Element Modernizacji Struktury Urbanistycznej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bonenberg, Wojciech

  2015-06-01

  The article presents a report on studies concerning the role of planning documents in the modernization process of the Poznań metropolitan area (PMA). Over the last 25 years, dynamic social, economic and spatial changes have taken place in this area, which is becoming an increasingly integrated place combining living, work and leisure for a million residents. Emerging challenges regarding the functional, spatial and infrastructural modernization of the PMA call for new planning methods. In this respect, the existing planning documents and methods by which they are prepared are not able to keep up with the ongoing changes and constitute an obstacle in the modernization of the metropolitan area. The purpose of the article is to identify the risks posed by the discrepancies of existing planning records. Recommendations aimed at adapting the planning documents to the challenges of modernizing the PMA have also been presented. W artykule przedstawiono sprawozdanie z badań dotyczących roli dokumentów planistycznych w procesie modernizacji poznańskiego obszaru metropolitalnego (POM). W ostatnich 25 latach nastąpiły dynamiczne zmiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne na tym obszarze, który stanowi coraz bardziej zintegrowane miejsce wspólnego zamieszkania, pracy i rekreacji dla miliona mieszkańców. Rodzące się wyzwania dotyczące modernizacji funkcjonalnej, przestrzennej i infrastrukturalnej POM wymagają nowych metod planistycznych. W tym zakresie istniejące dokumenty planistyczne oraz metody ich sporządzania, nie nadążają za postępującymi zmianami i stanowią przeszkodę w modernizacji obszaru metropolitalnego. Celem referatu jest identyfikacja zagrożeń wynikających z niespójności istniejących zapisów planistycznych. Przedstawiono również rekomendacje mające służyć dostosowaniu dokumentów planistycznych do wyzwań modernizacyjnych POM.

 17. Influence of eNOS gene 4a/b VNTR polymorphism on development of endothelial dysfunction and respiratory system disorders in children - residents of radioactively contaminated areas.

  PubMed

  Stepanova, Ye I; Kolpakov, Ye; Zyhalo, V M; Lytvynets, O M; Kondrashova, V H; Vdovenko, V Yu; Skvarska, O O; Leonovych, O S

  2015-12-01

  Meta roboty – doslidyty rol' polimorfizmu geniv eNOS u rozvytku endotelial'noI dysfunktsiI ta funktsional' nykh rozladiv systemy dykhannia u ditey – meshkantsiv radioaktyvno zabrudnenykh terytoriy.Materialy i metody doslidzhennia. Dlia vyznachennia mozhlyvykh asotsiatyvnykh zv’iazkiv polimorfizmu u 4 mu introni gena eNOS z pokaznykamy, shcho kharakteryzuiut' funktsional'nyy stan endoteliiu ta bronkholegenevoI sys temy, provedeno obstezhennia 184 ditey. Z nykh osnovnu grupu sklaly 135 ditey – meshkantsiv radioaktyvno zabrud nenykh terytoriy, kontrol'nu – 49 ditey, iaki prozhyvaly v „chystykh ” shchodo radioaktyvnogo zabrudnennia regionakh i ne nalezhaly do postrazhdalykh vnaslidok Chornobyl's'koI avariI kontyngentiv. Provodyly molekuliarno gene tychne doslidzhennia z vyznachenniam polimorfizmu v 4 mu introni gena eNOS. Doslidzhennia ventyliatsiynoI spro mozhnosti legeniv otsiniuvaly za dopomogoiu metodu pnevmotakhografiI. Dlia reiestratsiI endoteliyzalezhnoI reaktsiI sudynnogo rusla na zminy umov krovopostachannia vykorystovuvaly termografichnyy sposib. Vyznachennia rivniv azotystykh spoluk NO2 ta NO3 provodyly za standartnoiu metodykoiu z vykorystanniam reaktyvu Grissa. Riven' inkorporovanogo 137Cs v organizmi vyznachaly za dopomogoiu lichyl'nyka vyprominiuvannia liudyny Skrynner 3M vyrobnytstva Instytutu ekologiI liudyny.Rezul'taty. Dity osnovnoI grupy za chastotoiu polimorfnykh 4a/b genotypiv ta aleliv 4a i 4b gena eNOS ne vidriznia lysia vid kontroliu ta danykh literatury. U ditey osnovnoI grupy z genotypom 4a/4b u porivnianni z dit'my, iaki ma ly genotyp 4b/4b, vidmichalosia zbil'shennia tryvalosti vidnovlennia krovoobigu do vykhidnogo rivnia pislia ok liuziynoI proby; sposterigalosia znyzhennia vmistu nitrytu v syrovattsi krovi; zmenshennia integral'nykh pokaznykiv elastychnosti i roztiazhnosti legenevoI tkanyny, prokhidnosti dykhal'nykh shliakhiv; u 1,5 raza chastishe reiestruvalysia oznaky bronkhospazmu. Tsi nespryiatlyvi efekty buly

 18. Effect of radiation and non radiation environmental factors on children hematopoietic system.

  PubMed

  Bebeshko, V G; Bruslova, K M; Stankevych, V V; Tsvietkova, N M; Lyashenko, L O; Galkina, S G; Pushkaryova, T I; Kolos, V I; Kuznetsova, O Ye; Honchar, L O; Yatsemyrskii, S M; Samson, Y M

  2016-12-01

  Meta. Vyznachyty vplyv radiatsiy̆nykh ta neradiatsiy̆nykh chynnykiv dovkillia na rozvytok zmin v gemopoezi u ditey̆ ta obґruntuvaty kryteriï formuvannia grupy pidvyshchenogo ryzyku rozvytku gematologichnoï patologiï.Materialy i metody. Predstavleni rezul'taty kliniko gematologichnogo obstezhennia 1465 ditey̆, zhyteliv Kyïvs' koï, Zhytomyrs'koï ta Chernigivs'koï oblastey̆ za period z 2008 r. po 2014 r. Z nykh: 777 ditey̆ z anemiiamy, 466 – zi zminamy v gemogramakh, 191 – z gostrymy ley̆kemiiamy. Otsiniuvaly dozy oprominennia ditey̆, zv’iazok stupenia integ ral'nogo zabrudnennia terytoriy̆ z pokaznykamy gemopoezu ta perebigom gematologichnoï patologiï. U 121 dytyny vyznachaly vmist metaliv u volossi, nigtiakh i krovi.Rezul'taty. Vstanovleni nay̆bil'sh chasti prychyny rozvytku anemiy̆ u ditey̆, osoblyvosti perebigu gostrykh ley̆ kemiy̆ zalezhno vid stupenia integral'nogo zabrudnennia terytoriï. Dolia ditey̆, zhyteliv duzhe zabrudnenykh tery toriy̆ z pro V GLL ta T GLL z initsial'nym ley̆kotsytozom ta nespryiatlyvym perebigom zakhvoriuvannia, bula bil' shoiu porivniano z doleiu khvorykh pomirno zabrudnenykh regioniv (r = –0,47). Vstanovlenyy̆ priamyy̆ koreliatsiy̆nyy̆ zv’iazok mizh vidsotkom ditey̆ z monotsytozamy ta stupenem zabrudnennia terytoriï: na duzhe zabrudnenykh tery toriiakh prozhyvalo 20,2 % takykh ditey̆, na pomirno zabrudnenykh – 10,3 % (r < 0,05). Vmist Pb, Cu, Cr, Mn, Zn u biologichnykh tkanynakh ditey̆ ne perevyshchuvav dopustymi vidnosno GDK. Riven' Zn v usikh ditey̆ znakhodyvsia na nyzhniy̆ mezhi normatyvnogo. Indyvidual'ni rivni metaliv u volossi, nigtiakh ta krovi ne zalezhaly vid stati khvorykh ta dozy oprominennia. Obgruntovani kryteriï formuvannia grupy pidvyshchenogo ryzyku rozvytku onkogemato logichnoï patologiï u ditey̆, iaki prozhyvaiut' v ekologichno nespryiatlyvykh regionakh.Vysnovky. Radiatsiy̆ni ta neradiatsiy̆ni chynnyky dovkillia vplyvaiut' na rozvytok zmin v

 19. Damage of chromosoms under irradiation of human blood lymphocytes and development of bystander effect.

  PubMed

  Shemetun, O V

  2016-12-01

  Meta: doslidzhennia rozpodilu radiatsiy̆no indukovanykh poshkodzhen' sered khromosom i ïkh bendiv v oprominenykh in vitro limfotsytakh krovi liudyny ta v neoprominenykh klitynakh svidkakh.Material i metody doslidzhennia: kul'tyvuvannia limfotsytiv peryferychnoï krovi liudyny za napivmikrometodom D. A. Hungerford, modeliuvannia radiatsiy̆no indukovanogo efektu svidka v zmishanykh kul'turakh z oprominenykh in vitro ta neoprominenykh limfotsytiv krovi osib riznoï stati, GTG zabarvlennia metafaznykh khromosom ta ïkh tsytoge netychnyy̆ analiz.Rezul'taty. Identyfikovano tochky rozryviv khromosom pry formuvanni aberatsiy̆ v oprominenykh in vitro v dozakh 0,25 Gr (95 rozryviv v 1248 klitynakh) i 1,0 Gr (227 rozryviv v 726 klitynakh) limfotsytakh peryferychnoï krovi liu dyny ta v neoprominenykh klitynakh svidkakh pry ïkh sumisnomu kul'tyvuvanni z oprominenymy in vitro limfotsyta my liudyny (51 rozryv v 1137 klitynakh pry oprominenni sumizhnoï populiatsiï limfotsytiv v dozi 0,25 Gr ta 75 roz ryviv v 1321 klityni pry oprominenni sumizhnoï populiatsiï limfotsytiv v dozi 1 Gr). Doslidzheno rozpodil za reiestrovanykh poshkodzhen' sered khromosom ta ïkh bendiv.Vysnovky. V oprominenykh in vitro limfotsytakh peryferychnoï krovi liudyny ta klitynakh svidkakh chastota poshkod zhenykh bendiv ta kil'kist' rozryviv, iaki lokalizuvalys' v nykh, perevyshchuvala kontrol'nu (r < 0,01). Iak pry bez poseredn'omu poshkodzhenni ionizuiuchoiu radiatsiieiu, tak i pry formuvanni rozryviv vnaslidok induktsiï efektu svidka, khromosomy poshkodzhuvalys' vidpovidno do ïkh vidnosnoï dovzhyny. Roztashuvannia bendiv, v iakykh za reiestrovano bil'shu kil'kist' rozryviv, spivpadalo z «gariachymy tochkamy» poshkodzhuvanosti khromosom pry op rominenni ta fragil'nymy say̆tamy. Chutlyvishymy do poshkodzhennia buly G negatyvni eukhromatynovi smugy khro mosom, v iakykh lokalizuvalys' 82 88 % rozryviv. Poshkodzhuvanist' telomernykh ray̆oniv v oprominenykh klitynakh ne mala

 20. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  niektórych przypadkach również wypadki śmiertelne. Przedstawiono podstawowe parametry sejsmologiczne stosowane w kraju i w świecie do oceny zagrożenia sejsmicznego. Opisano podstawowe zasady metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpnięciem, w skład której wchodzi metoda sejsmologiczna bieżącej (pomiarowej) oceny stanu zagrożenia. Od wielu lat, wraz z ciągłym rozwojem bazy aparaturowej i możliwości w zakresie cyfrowej rejestracji sejsmogramów oraz przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych wzrasta znaczenie metod sejsmicznych, które są dzisiaj powszechnie stosowane w polskich kopalniach zagrożonych tąpaniami. Ciągła obserwacja zjawisk sejsmicznych indukowanych w trakcie rozwoju procesu eksploatacji pokładów węgla umożliwiła, w oparciu o zgromadzoną bazę danych, opracowywanie nowych kryteriów zagrożenia sejsmicznego oraz zagrożenia tąpnięciem, które winny wyraźnie poprawić efektywność metody sejsmologii górniczej. W artykule przedstawiono nowe kryteria oceny stanu bieżącego zagrożenia tąpaniami zaproponowane do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, które prowadzą eksploatację systemem ścianowym. Kryteria te są oparte na wynikach ciągłej rejestracji sejsmologicznej, połączonej z bieżącą analizą zarejestrowanych wstrząsów i obliczaniem wybranych parametrów sejsmologicznych. Parametry te to położenie ognisk wstrząsów w stosunku do wyrobisk eksploatacyjnych, energia sejsmiczna wstrząsów, suma energii sejsmicznej wyzwolona na każde 5m postępu ściany eksploatacyjnej, wartość wagowanego parametru amplitudy prędkości drgań PPVW, moment sejsmiczny M0, indeks energii EI oraz parametr b rozkładu wstrząsów według relacji Gutenberga-Richtera. Wartości powyższych parametrów są określane dla każdej doby lub w przesuwających się co dobę oknach czasowych lub oknach zawierających określoną liczbę wstrząsów, a następnie porównywane, raz na dobę, z ich wartościami

 1. Selected Aspects of the Structural Analysis of the North Dome in the 'Four Domes Pavilion'/ Wybrane Aspekty Analizy Konstrukcyjnej Kopuły Północnej W Pawilonie Czterech Kopuł

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jasieńko, Jerzy; Raszczuk, Krzysztof; Moczko, Marta; Piechówka-Mielnik, Magdalena

  2015-06-01

  The subject of the paper is north dome of the Four Domes Pavilion in Wroclaw, which was erected according to the project by architect Hans Poelzig in 1913. The geometry of the dome (plan, rise, thickness) has an essential influence on the stress distribution in the structure and may be a crucial factor determining the cracking pattern. The results of the study of archival documents and numerical analysis indicate that there is a need for increasing the bearing capacity of the structure. After carrying out 3D FEM analysis, it was decided to apply strengthening technology based on the FRCM system with carbon and P.B.O. fibers on the surface and on the external ring of the dome. Powszechnie występującą na całym świecie formą przekryć historycznych jest kopuła, która może być realizowana m.in. na rzucie koła, elipsy czy ośmioboku. Geometria kopuły (rzut, wyniesienie oraz grubość) wpływa na rozkład naprężeń w konstrukcji i może być decydującym czynnikiem wpływającym na propagację rys. Przedmiotem pracy jest Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, który powstał wg projektu Hansa Poelziga w 1913r. Analiza dokumentacji archiwalnej wykazuje, iż wszelkie zmiany jakich się podejmowano w trakcie realizacji prac były wynikiem: braku czasu, opóźnień w wykonaniu oceny statycznej, przekazaniu rysunków projektowych w nieodpowiedniej skali oraz prowadzenia prac budowlanych w zimie. Efektem powyższych działań jest niedostateczne zbrojenie kopuły, która uległa uszkodzeniom w formie pęknięć południkowych i równoleżnikowych od strony zewnętrznej i wewnętrznej. W wyniku przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES) podjęto decyzję o wzmocnieniu przekrycia przy użyciu siatek z włókien węglowych w systemie FRCM oraz wzmocnienie pierścienia górnego przy użyciu siatek z włókien P.B.O. w matrycy mineralnej.

 2. The Analysis of the Effectiveness of Simultaneous Inversion of Turning and Head Waves First Breaks - Model Study

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kasina, Zbigniew

  2012-09-01

  In the presented paper the model data were used to analyse the effectiveness of simultaneous inversion of the turning and head waves first breaks in comparison with the effectiveness of the inversion of only first breaks of turning waves or head waves. The analysis was undertaken for the gradient velocity models of the near surface layer with the low' velocity anomaly and for the CDP aquisition. The effect of the numerical ray tracing on the traveltime calculations and inversion results was estimated taking into account the wave equation modeling of seismic records. The effect of the errors of the starting velocity field m the process of inversion as well as the effect of spatial smothing of resulting velocity fields were considered too. The analysis confirmed some improvement in the imaging of the near surface velocity anomalies when we use simultaneous inversion of the turning and head waves first breaks. W przedstawionej pracy wykorzystano dane modelowe do analizy efektywności jednoczesnej inwersji pierwszych wstąpień fal czołowych i refragowanych w porównaniu do efektywności inwersj i tylko pierwszy ch wstąpień fali refragowanej lub czołowej. Analizę podjęto dla gradientowych modeli strefy przypowierzchniowej z niskoprędkościową anomalią dla akwizycji metody pokryć wielokrotnych. Oszacowano wpływ numerycznego trasowania promieni na wyniki obliczeń czasów przebiegu i inwersji uwzględniając wyniki modelowania rekordów sejsmicznych z równania falowego. Rozważano także wpływ błędów startowego pola prędkości w procesie inwersji, jak również wpływ przestrzennego wygładzania wynikowych pól prędkości. Analiza potwierdziła pewną poprawę w odwzorowaniu anomalii prędkościowych strefy przy- powierzchniowej, gdy wykorzystujemy jednoczesną inwersję pierwszych wstąpień fal czołowych i refragowanych.

 3. An approach to complicated diverticular disease. A retrospective study in an Acute Care Surgery service recently established.

  PubMed

  Occhionorelli, Savino; Zese, Monica; Tartarini, Daniela; Lacavalla, Domenica; Maccatrozzo, Stefano; Groppo, Giacomo; Sibilla, Maria Grazia; Stano, Rocco; Cappellari, Lorenzo; Vasquez, Giorgio

  2016-01-01

  Obiettivo: La patologia diverticolare acuta è attualmente molto frequente nei paesi occidentalizzati. L’aumento costante del numero dei pazienti ricoverati nelle Unità operative di Chirurgia per il trattamento d’Urgenza sta portando alla necessità di individuare nuove Classificazioni e Scores per il corretto e razionale trattamento medico e chirurgico, anche in relazione all’assenza di linee guida ufficiali. Metodi: Si tratta di uno studio retrospettivo che prende in considerazione tutti i pazienti ricoverati presso il nostro Dipartimento, con diagnosi di diverticolite acuta perforata, nel periodo di tempo compreso tra giugno 2010 e marzo 2015. Risultati: Nel nostro studio 41 pazienti sono stati trattati conservativamente. I restanti 58 pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico: 25 con procedura di Hartmann, 29 con intervento di resezione e consensuale confezionamento di anastomosi senza ileostomia di protezione, 3 pazienti sono stati sottoposti a riparazione diretta della lesione diverticolare (rafia) e 2 a lavaggio peritoneale laparoscopico con posizionamento di drenaggio. Di questi ultimi due pazienti, uno è stato dimesso dopo 7 giorni in buone condizioni cliniche generali ed uno è stato poi sottoposto a resezione e confezionamento di anastomosi. Abbiamo correlato i pazienti suddividendoli nei vari gruppi Hinchey modificati e sovragruppi, associandoli ai diversi trattamenti, identificandone i fattori di rischio, l’ASA score e le complicanze. Discussione: L’utilizzo di nuove tecnologie, come la TC, si sta rivelando molto utile per la diagnosi delle diverticoliti perforate. Il loro trattamento è invece ancora piuttosto dibattuto: per i pazienti Hinchey I e II è, tendenzialmente conservativo, a meno di fattori concomitanti che ne pregiudichino l’andamento clinico. I pazienti Hinchey III e IV sono di competenza chirurgica. Il trattamento preferenziale è la procedura di Hartmann ma negli ultimi anni la resezione con consensuale

 4. Ultrasound examination using contrast agent and elastosonography in the evaluation of single thyroid nodules: Preliminary results.

  PubMed

  Ferrari, F S; Megliola, A; Scorzelli, A; Guarino, E; Pacini, F

  2008-06-01

  Sommario SCOPO: Valutare l'utilità dell'ecografia con ecoamplificatore e dell'elastosonografia nella caratterizzazione del nodulo tiroideo. MATERIALI E METODI: Periodo novembre 2006–luglio 2007, studiati 23 pazienti con nodulo solitario tiroideo, sottoposti a ecografia B-mode e power Doppler, ecografia con mezzo di contrasto, elastosonografia e FNAC (Fine Needle Aspiration Citology). Sedici pazienti sono stati sottoposti a tiroidectomia. RISULTATI: I 23 noduli studiati comprendevano 14 lesioni benigne e 9 maligne. Alla valutazione delle curve intensità/tempo le lesioni maligne presentavano un tempo di wash-in (8,8 ± 1,3 vs 12,1 ± 2,6 secondi; p = 0,002, t-test) e un tempo di picco (15,3 ± 4,6 vs 22,2 ± 3,9 secondi; p = 0,001, t-test) significativamente più precoci rispetto alle lesioni benigne. La fase di wash-out presentava andamento monofasico nel 70% dei noduli benigni e in nessuno dei maligni; polifasico nel 30% dei noduli benigni e nel 100% dei maligni. L'andamento polifasico è associato in maniera statisticamente significativa (p = 0,0007, χ) alla malignità. L'andamento polifasico ha mostrato sensibilità del 100%, specificità del 71%, VPP (valore predittivo positivo) del 69%, VPN (valore predittivo negativo) del 100% e accuratezza diagnostica dell'83%. Nel 78% (11/14) dei noduli benigni sono stati rilevati i pattern elastosonografici 1–2 (maggiore elasticità), nel 88% (8/9) dei noduli maligni i pattern 3–4 (minore elasticità). L'elastosonografia ha mostrato sensibilità dell'88%, specificità del 78%, VPP dell'72%, VPN del 91% e accuratezza diagnostica del 82%. Il pattern elastosonografico 3–4 è associato (p = 0,001, χ) alla malignità. CONCLUSIONI: L'ecografia con ecoamplificatore e l'elastosonografia possono rappresentare ausili diagnostici nella valutazione del nodulo tiroideo solitario, soprattutto quando la FNAC è non diagnostica, quando indica lesione follicolare e nei noduli <1 cm.

 5. Empirical tests of performance of some M - estimators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Banaś, Marek; Ligas, Marcin

  2014-12-01

  The paper presents an empirical comparison of performance of three well known M - estimators (i.e. Huber, Tukey and Hampel's M - estimators) and also some new ones. The new M - estimators were motivated by weighting functions applied in orthogonal polynomials theory, kernel density estimation as well as one derived from Wigner semicircle probability distribution. M - estimators were used to detect outlying observations in contaminated datasets. Calculations were performed using iteratively reweighted least-squares (IRLS). Since the residual variance (used in covariance matrices construction) is not a robust measure of scale the tests employed also robust measures i.e. interquartile range and normalized median absolute deviation. The methods were tested on a simple leveling network in a large number of variants showing bad and good sides of M - estimation. The new M - estimators have been equipped with theoretical tuning constants to obtain 95% efficiency with respect to the standard normal distribution. The need for data - dependent tuning constants rather than those established theoretically is also pointed out. W artykule przedstawiono empiryczne porównanie trzech dobrze znanych M - estymatorów (Huber'a, Tukey'a oraz Hampel'a) jak również kilku nowych. Nowe estymatory motywowane były funkcjami wagowymi wykorzystywanymi w teorii wielomianów ortogonalnych, estymacji jądrowej oraz jeden motywowany przez funkcję gęstości "półokręgu" Wigner'a. Każdy z estymatorów został użyty do wykrywania obserwacji odstających w skażonych zbiorach danych. Obliczenia wykonano za pomocą "reważonej" metody najmniejszych kwadratów. Ze względu na fakt, iż wariancja resztowa (używana w konstrukcji macierzy kowariancyjnych) nie jest odpornym estymatorem skali, w testach wykorzystano również odporne miary takie jak: rozstęp ćwiartkowy oraz znormalizowane odchylenie medianowe. Testy wykonano na prostej sieci niwelacyjnej w dużej ilości wariantów ukazuj

 6. Predictive value of laboratory hematological parameters for thromboses development in patients with spontaneous and radiation associated Ph negative myeloproliferative neoplasms.

  PubMed

  Mishcheniuk, O Yu; Klymenko, S V

  2015-12-01

  Meta. Vstanovyty, iaki z gematologichnykh pokaznykiv maiut' dyskryminatsiynu zdatnist' dlia prognozuvannia rozvyt ku tromboziv pry spontannykh ta radiatsiyno asotsiyovanykh Rh negatyvnykh miieloproliferatyvnykh novoutvoren niakh (MPN).Materialy i metody doslidzhennia. Proanalizovano gematologichni pokaznyky 85 khvorykh na spravzhniu politsy temiiu (SP), 43 – esentsial'nu trombotsytemiiu (ET) ta 40 – pervynnyy miielofibroz (PMF). Osnovnu grupu sklaly patsiienty (SP = 18, ET = 6, PMF = 18), iaki zaznaly diI ionizuiuchoI radiatsiI vnaslidok avariI na ChAES, a kontrol'nu – khvori (SP = 67, ET = 37, PMF = 22) bez vplyvu avariynogo radiatsiynogo oprominennia v anamnezi.Rezul'taty. Predyktyvne shchodo rozvytku tromboziv pry spontanniy SP znachennia gematokrytu ta leykotsytiv sta novyt' > 55 % ta > 13,2 · 109/l vidpovidno, a zagal'nogo kholesterynu – > 5,7 mmol'/l. Efektyvnist' dlia progno zuvannia tromboziv faktora „gematokryt > 55 % (ploshcha pid kryvoiu – PPK = 0,67; r = 0,023) ta „leykotsyty > 13,2 · 109/l ” (PPK = 0,66; r = 0,011) ie seredn'oiu, a „zagal'nyy kholesteryn > 5,7 mmol'/l ” (PPK = 0,92; r < 0,0001) – vidminnoiu. Prognostychnoiu shchodo vynyknennia tromboziv pry radiatsiyno asotsiyovaniy SP ta spontanniy ET vyia vylas' kil'kist' trombotsytiv < 440,0 · 109/l ta leykotsytiv > 10,0 · 109/l vidpovidno, iaka kharakteryzuiet'sia duzhe dobroiu (PPK = 0,84; r = 0,0002 ta PPK = 0,72; r = 0,019 vidpovidno) predyktyvnoiu potuzhnistiu. V osnovniy ta kontrol'niy grupi khvorykh na SP vyznacheno odnakovi PPK zastosuvannia dlia prognozuvannia tromboziv pokaznyka „gematokryt > 55 % ” (r = 0,800) ta „leykotsyty > 13,2 · 109/l ” (r = 0,831), prote rizni PPK rozrakhovano dlia mar kera „trombotsyty < 440,0 · 109/l ” (r = 0,0004). Tomu pokaznyk „trombotsyty < 440,0·109/l ” dorechno vrakhovuvaty pry otsintsi ymovirnosti trombozu za radiatsiyno asotsiyovanoI SP, a „gematokryt > 55% ” ta „leykotsyty > 13,2 · 109/l ”

 7. Ultrasound in the evaluation of interstitial pneumonia.

  PubMed

  Lo Giudice, V; Bruni, A; Corcioni, E; Corcioni, B

  2008-03-01

  Sommario PREMESSA: L'ecografia del torace soltanto di recente ha assunto una sua completa dignità di metodica diagnostica: esperti ecografisti, con esperienza pneumologica, hanno, infatti, dimostrato la possibilità di una applicazione degli ultrasuoni in ambito toraco-polmonare, soprattutto in situazioni critiche, quali quelle emergenti in urgenza, in terapia intensiva o in ambito pediatrico o in corso di gravidanze. SCOPO: Da queste premesse si origina il lavoro, che si propone di individuare, se esistenti, gli aspetti ultrasonografici delle polmoniti interstiziali a genesi infettiva, e il ruolo di supporto (alla radiologia) degli ultrasuoni anche in questo ambito. MATERIALI E METODI: Sono stati studiati 55 soggetti afferiti, nel quinqennio 2001–2006, alla UOS di Ecografia toracica (UOC Pneumologia I) dell'Ospedale M. Santo e dell'UOS di Ecografia Internistica (UOC di Medicina Generale) dell'Ospedale di Rogliano dell'AO di Cosenza, perché affetti da sospetta patologia infettiva respiratoria virale o simil-virale. Tali pazienti sono stati valutati con indagini clinico-funzionali e strumentali (anamnesi + es. obiettivo + esami ematochimici + prove di funzionalità respiratoria + broncoscopia + Rx e HRTC del torace) e con esame ecografico, in cieco, del torace. RISULTATI: Dalla valutazione comparativa tra dati clinico-laboratoristico-strumentali e dati ecografici è emerso che i 55 soggetti studiati sono risultati affetti da polmonite interstiziale. In tali soggetti la diagnosi è stata formulata con l'ausilio delle comuni tecniche di studio, ma anche l'esame US ha permesso la individuazione di segni considerati diagnostici (Lichtenstein) di patologia interstiziale. Dei soggetti esaminati, infatti, 31 (56,36%) hanno mostrato all'ecografia la presenza di artefatti a coda di cometa (>5 per lato) nelle regioni anteriore e laterale del polmone (dato patognomico di patologia interstiziale) e 24 (46,64%) di “quadri misti” (aree di addensamento

 8. Chornobyl and reproductive health of a female rural population (an epidemiological study).

  PubMed

  Kundiev, Y I; Chernyuk, V I; Karakashyan, A N; Martynovskaya, T Y

  2013-01-01

  Cel'. Izuchit' sochetannoe dejstvie radiacionnogo i himicheskogo faktorov na reproduktivnoe zdorov'e sel'skih zhenshhin, prozhivajushhih i rabotajushhih na zagrjaznennyh posle avarii na ChAJeS territorijah. Material i metody. Proveden sociologicheskij opros i ginekologicheskij osmotr 1874 zhenshhin, izucheny 29 520 istorij rodov, 19 502 istorij novorozhdennyh, 1694 istorij boleznej zhenshhin so spontannymi abortami, a takzhe sostojanie menstrual'noj funkcii u 480 devochek-podrostkov, prozhivajushhih na radioaktivno zagrjaznennyh territorijah. Radioaktivnoe zagrjaznenie obsledovannyh territorij, a takzhe summarnuju jeffektivnuju dozu obluchenija ocenivali po rezul'tatam obshhedozimetricheskoj pasportizacii naselennyh punktov Ukrainy. Faktory proizvodstvennoj sredy (shum, mikroklimat, pyl', bakterial'naja obsemenennost' vozduha, tjazhest' i naprjazhennost' truda) izuchali obshheprinjatymi gigienicheskimi metodami i ocenivali po kriterijam „Gigienicheskoj klassifikacii truda…” #4137-86. Ostatochnoe kolichestvo hlororganicheskih pesticidov, ih izomerov i produktov transformacii v biosredah (krov', grudnoe moloko, pupovinnaja krov') opredeljali metodom gazozhidkostnoj hromatografii s detektorom po zahvatu jelektronov na priborah „Kristalljuks 4000” i modeli M-3700. Pri matematicheskoj obrabotke dannyh ispol'zovalis' korreljacionnyj, regressionnyj, diskriminantnyj analizy. Rezul'taty. Dokazano, chto posle avarii na ChAJeS reproduktivnoe zdorov'e sel'skih zhenshhin znachitel'no uhudshilos', naibolee vyrazhennye narushenija nabljudajutsja u molodyh zhenshhin v vozraste do 30 let. Pokazano, chto uhudshenie zdorov'ja javljaetsja rezul'tatom kompleksnogo vozdejstvija faktorov radiacionnoj i neradiacionnoj prirody, harakternyh dlja territorij prozhivanija, professional'noj dejatel'nosti, uslovij byta. V chastnosti, vozdejstvie pesticidov na fone radioaktivnogo zagrjaznenija javljaetsja dopolnitel'nym faktorom riska narushenij reproduktivnogo zdorov'ja zhenshhin. Po

 9. Risk stratification systems for surgically treated localized primary Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST). Review of literature and comparison of the three prognostic criteria: MSKCC Nomogramm, NIH-Fletcher and AFIP-Miettinen.

  PubMed

  Belfiori, Giulio; Sartelli, Massimo; Cardinali, Luca; Tranà, Cristian; Bracci, Raffaella; Gesuita, Rosaria; Marmorale, Cristina

  2015-01-01

  L’avvento dell’Imatinib mesilato (glivec) ha rivoluzionato la terapia dei GIST, apportando un aumento della sopravvivenza libera da malattia dopo resezione chirurgica completa di un GIST a localizzazione primitiva (RFS: Recurrence Free Survival). La definizione di un sistema prognostico accurato è fondamentale per decidere quali pazienti sottoporre a tale trattamento. In letteratura, esistono attualmente vari sistemi prognostici di riferimento in grado di predire la probabilità di recidiva, tra cui: NIH-FLETCHER, AFIP-MIETTINEN standard e modificato. A questi che sono i più diffusamente utilizzati, di recente si sono aggiunti altri metodi che utilizzano modelli matematici o no, come il Nomogramma del MSKCC, Nomogramma di Rossi ed il Joensuu high hotline Degjun. Nonostante tutti questi tentativi la storia naturale dei GIST rimane ancora non completamente nota e controversa e non è ancora possibile predire le recidive con una accuratezza assoluta. Lo scopo del nostro studio è stato quello di trovare quale sistema è più accurato e pratico per essere utilizzato nella nostra pratica clinica. Particolare attenzione è stata posta al Nomogamma del MSKCC, che è stato pertanto confrontato con i NIH-Fletcher ed AFIPMiettinen. Sono stati analizzati retrospettivamente i dati riguardanti 37 GIST operati presso il nostro istituto dal 2002 al 2012 e da questi sono stati selezionati 27 GIST a localizzazione primitiva, completamente resecati c non trattati con l’imatinib ne prima ne dopo l’intervento, sui quali è stato eseguito il confronto. Le conclusioni sono state che il nomogramma MSKCC è un metodo prognostico pratico, sicuro e valido, probabilmente più del NIH e AFIP e può essere utilizzato nella pratica clinica per predire il rischio di recidiva, specialmente nella pianificazione della strategia terapeutica, anche se non è un metodo ottimale per calcolare il tempo di sopravvivenza libera da recidiva. Il limite del Nomogramma del MSKCC sta nel valutare il

 10. Delayed diagnosis is associated with changes in the clinical and ultrasound features of subcutaneous endometriosis near cesarean section scars.

  PubMed

  Francica, G; Scarano, F

  2009-09-01

  Sommario INTRODUZIONE: Scopo dello studio è valutare le caratteristiche ecografiche e cliniche di endometriomi in prossimità di cicatrice di Pfannenstiel in rapporto a ritardo diagnostico segnalato da dimensioni ≥ 30 mm al momento della diagnosi istologica. METODI: Sono stati confrontati i dati clinico-anamnestici, ecografici e Color Doppler di 13 pazienti (età media 31.3 anni) con 13 endometriomi ≥ 30 mm (Ø medio 41.8 mm; range 30–60 mm) e di 17 pazienti (età media 30.7 anni) con 19 endometriomi < 30 mm (Ø medio 18.3 mm; range 7–26). In tutti i casi era disponibile il risultato istologico su campione operatorio. RISULTATI: Nelle pazienti con endometrioma ≥30 mm risultavano più lunghi sia il tempo medio intercorso tra il ricovero e ultimo taglio cesareo (5.5 vs. 3.3 anni; p < 0.01) che la durata media dei sintomi prima del ricovero (43 vs. 17.4 mesi; p < 0.01). Inoltre, indagini diagnostiche diverse dall'ecografia (TC, RM, FNB, celioscopia) o interventi chirurgici incongrui si registravano nel 39% delle pazienti con endometriomi ≥ 30 mm, ma in nessuna di quelle con piccoli noduli (p < 0.05). Dal punto di vista ecografico gli endometriomi ≥ 30 mm mostravano più spesso (p < 0.05) perdita della morfologia ovalare, aree liquide interne, tramiti fistolosi e multipli poli vascolari con aumentata vascolarizzazione intralesionale. CONCLUSIONI: Il ritardo nella diagnosi dell'endometrioma su cicatrice di Pfannenstiel, segnalato da una storia clinica più lunga e complessa, modifica i caratteri ecostrutturali più tipici dell'endometrioma e può rendere ancora più difficile il riconoscimento di questa condizione patologica.

 11. Underground Lead-Zinc Mine Production Planning Using Fuzzy Stochastic Inventory Policy / Planowanie Wydobycia Cynku I Ołowiu W Kopalniach Podziemnych Z Wykorzystaniem Podejścia Stochastycznego Z Elementami Logiki Rozmytej Do Określania Niezbędnego Poziomu Zapasów

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gligoric, Zoran; Beljic, Cedomir; Gluscevic, Branko; Cvijovic, Cedomir

  2015-03-01

  Methodology for long-term underground lead-zinc mine planning based on fuzzy inventory theory is presented in this paper. We developed a fuzzy stochastic model of inventory control problem for planning lead-zinc ore production under uncertainty. The final purpose of this article is to find the optimal quantity of mined ore that should be stockpiled, in order to enable "feeding" of mineral processing plant in cases when the production in underground mine is interrupted, by using Possibilistic mean value of fuzzy number for defuzzing the fuzzy total annual inventory costs, and by using Extension of the Lagrangean method for solving inequality constrain problem. The different types of costs involved in mined ore inventory problems affect the efficiency of production scheduling. Dynamic nature of lead and zinc metal price is described by Ornstein-Uhlenbeck stochastic mean reverting process. The model is illustrated with a numerical example. W pracy przedstawiono metodologię długoterminowego wydobycia cynku i ołowiu w kopalniach podziemnych z wykorzystaniem podejścia stochastycznego z elementami logiki rozmytej do określania wymaganego poziomu zapasów. Opracowaliśmy model stochastyczny z wykorzystaniem elementów logiki rozmytej do kontroli zapasów w planowaniu wydobycia cynku i ołowiu w warunkach niepewności. Celem końcowym pracy jest określenie optymalnej ilości wydobywanej rudy, którą należy zachować jako zapas tak aby zapewnić odpowiednie jej dostawy do zakładu przeróbczego nawet w przypadku przerwania wydobycia w kopalni podziemnej, opierając się na posybilistycznej wartości średniej liczby rozmytej i wyostrzeniu całkowitych rocznych kosztów zapasów. Wykorzystano także rozszerzenie metody Lagrange'a do rozwiązywania problemu więzów w nierówności. Różnorakie koszty związane ze składowaniem zapasów wydobywanej rudy mają wpływ na wydajność planowanej produkcji. Dynamiczne zmiany cen cynku i o

 12. Plant Type Selection for Reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine Using Fuzzy-Topsis Approach / Wybór Gatunków Roślin Do Wykorzystania W Projekcie Rekultywacji Terenów Kopalni Miedzi Sarcheshmeh Z Wykorzystaniem Metod Logiki Rozmytej Topsis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ebrahimabadi, Arash; Alavi, Iraj

  2013-09-01

  Plant species selection is a multi-criteria evaluation decision and has a strategic importance for many companies. The conventional methods for plant species selection are inadequate for dealing with the imprecise or vague nature of linguistic assessment. To overcome this difficulty, fuzzy multi-criteria decision-making methods are proposed. The aim of this study is to use the fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution (F.TOPSIS) methods for the selection of plant species in mine reclamation plan. Plant type selection and planting to protect the environment and the reclamation of the mine are some of the most important solutions. Therefore, the objective of the current research study is to choose the proper plant types for reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine using Fuzzy-topsis method. In this regard, primarily, surrounding area of Sarcheshmeh copper mine, one of the world's 10 biggest copper mine which is located near Kerman city of Iran, are surveyed, to choose the best plant type for reclamation of disturbance area. With this respect, based on reclamation plan, primary criteria were consisted of kinds of post mining land use, climate, and nature of soil. Comparison matrixes were then obtained based on experts' opinion and plant types were subsequently prioritized using the Fuzzy Topsis method. Secondary factors considered through the analysis were as follows: perspective of the region, resistance against disease and insects, strength and method of growth, availability to plant type, economic efficiency, protection of soil, storing water, and prevention of pollution. Finally, suitable plant types in the mining perimeter were prioritized as: Amygdalus scoparia, Tamarix, Pistachio Wild, Ephedra, Astragalus, Salsola, respectively. Wybór gatunków roślin jest decyzją podejmowaną w oparciu o wiele kryteriów i stanowi poważne wyzwanie strategiczne dla wielu firm. Konwencjonalne metody wyboru gatunków roślin okazują si

 13. The Effect of Temperature Glide of R407C Refrigerant on the Power of Evaporator in Air Refrigerators / WPŁYW POŚLIZGU Temperatury Czynnika CHŁODNICZEGO R407C NA Moc Parownika CHŁODZIARKI Powietrza

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nowak, Bernard; Życzkowski, Piotr

  2013-12-01

  sprężarkowej chłodziarki powietrza. Mieszaniny zeotropowe podlegają przemianom fazowym, których przebieg znacznie różni się od czynników jednorodnych. W odróżnieniu od jednorodnych czynników chłodniczych, których procesy wrzenia i skraplania odbywają się przy stałej temperaturze, dla mieszanin zeotropowych do jednoznacznego określenia temperatury początku procesu parowania niezbędna jest znajomość stopnia suchości pary. Na przykładzie czynnika chłodniczego R407Copisano metodę wyznaczania temperatury początkowej procesu parowania uwzględniającą zjawisko poślizgu temperatury. Opracowana zależność (7) powstała w oparciu o udowodniony liniowy przebieg izobar w obszarze pary mokrej (rys. 5) i określeniu na tej podstawie wielomianu opisującego ich kąt nachylenia (8). Dodatkowo przedstawiono wzory obliczeniowe temperatury (9) oraz entalpii właściwej (10) pary nasyconej suchej czynnika chłodniczego R407C. Takie podejście do problemu pozwala na wyznaczenie temperatury czynnika chłodniczego R407C na wlocie do parownika bez wymaganej znajomości stopnia suchości pary czynnika. Dotychczas stosowane uproszczone metody wyznaczania temperatury czynnika chłodniczego na wlocie do parownika powodują znaczne odstępstwa obliczonej na ich podstawie mocy parownika od jego wartości rzeczywistej. Przedstawiony przykład obliczeniowy dotyczący górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza pośredniego działania typu TS-450P pokazuje, że odchyłki względne mocy cieplnej parownika mogą przekraczać nawet ponad 20%. W przykładzie obliczeniowym porównano dwie uproszczone metody określenia temperatury parowania zeotropowego czynnika chłodniczego stosowane w obliczeniach porównawczych czynników chłodniczych z metodą zaprezentowaną w niniejszym artykule.

 14. Mathematical Model of Forecasting the Formation of Sinkhole Using Salustowicz's Theory / Model Matematyczny Prognozowania Zapadlisk Przy Wykorzystaniu Teorii Sklepienia Ciśnień Sałustowicza

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Strzałkowski, Piotr

  2015-03-01

  In area affected by old, shallow extraction in some cases sinkholes are formed, causing security issues in urbanized areas. Problem of working out deterministic forecast of this threat seems to be important and up-to-date. Mathematical model presented in this work let us predict the possibility of sinkhole formation. That prediction is essential for analyzing possibility of investments in such areas. Basing on presented work, it is also possible to determine dimensions of sinkhole. Considerations are based on known from literature Sałustowicz's theory, which is utilises Huber's solution of equation describing the stress state around elliptic void made in flat plate Początki eksploatacji górniczej na Górnym Śląsku sięgają XVIII stulecia. Dawna eksploatacja prowadzona na głębokościach nie przekraczających 80 m, do dziś generuje zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego z uwagi na możliwość wystąpienia zapadlisk. Jak to wynika z pracy (Chudek i in., 2013), obszary pod którymi prowadzono w minionych latach płytką eksploatację zajmują znaczną powierzchnię śląskich miast, które w dalszym ciągu się rozbudowują. Dlatego problem występowania zapadlisk należy w dalszym ciągu uznać za ważny i aktualny. Duża liczba zapadlisk, ze zrozumiałych względów, jest wynikiem utraty stateczności płytkich wyrobisk korytarzowych. Istniejące metody prognozowania zapadlisk pozwalają głównie określać prawdopodobieństwo wystąpienia zapadliska. Jeśli wartość prawdopodobieństwa wystąpienia zapadliska jest większa od 0, wówczas należy się liczyć z zagrożeniem bezpieczeństwa terenu i co istotniejsze ludności. Taki sposób prognozowania wystąpienia zapadlisk nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy teren objęty analizą jest rzeczywiście zagrożony. Dlatego istotnym jest stworzenie możliwości deterministycznego prognozowania tego typu deformacji. W tym kierunku zmierza propozycja autora pracy, w kt

 15. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  ācijas algoritma, kas pēc būtības ir tās vadības pamats, izstrāde tiek veikta, balstoties uz klasiskās matemātiskas programmēšanas metodes - dinamiskās programmēšanas metodi un vispārināto reducēto gradienta metodi. Izstrādājot programmu kodus, kas realizē autonomā režīmā strādājošas MHES optimizācijas algoritmu, nepieciešams izmantot speciālas aprēķinu procedūras, kas ir adaptīvas pret konkrētiem MHES ūdens spiediena ierobežojumiem. Algoritma aprobācija veikta uz konkrētas MHES režīma optimizācijas piemēra.

 16. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1,..., Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba i Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013b); - analiza czynnikowa (Tumidajski, 1997; Tumidajski and Saramak, 2009); - metody wielowymiarowej wizualizacji danych. W artykule zastosowano nowoczesną metodę wizualizacji wielowymiarowych danych - metodę tzw. map odniesienia (z ang. relevance maps). Aby zastosować ww. metodę przeprowadzono doświadczenia na trzech typach węgla, pobranych z trzech kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były to węgle typu 31, 34.2 i 35, według polskiej klasyfikacji węgli. Każdą z pobranych prób poddano rozdziałowi na klasy ziarnowe a następnie każdą z klas ziarnowych rozdzielono na frakcje densymetryczne za pomocą rozdziału w roztworze chlorku cynku. Tak otrzymane klaso-frakcje przebadano chemiczne ze względu na wybrane parametry jakościowe węgla. Były to takie cechy jak: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość substancji lotnych oraz miąższość materiału. Otrzymano w ten sposób zestaw siedmiu danych dla każdej klasy ziarnowej i każdego typu węgla. Stanowił on swoisty siedmiowymiarowy zbiór, który postanowiono zobrazować za pomocą techniki wizualizacji bazującej na tzw. mapach odniesienia. W metodzie map odniesienia na płaszczyźnie służącej do wizualizacji danych zostają rozmieszczone specjalne punkty zwane punktami odniesienia, reprezentujące poszczeg

 17. Waterproof Anti-Explosive Powders for Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Buczek, Bronisław; Vogt, Elżbieta

  2014-03-01

  properties not only as a water resistant material but also from the cohesion point of view. On the base of TG, DTG or DTA and EGA curves for all investigated materials was stated that the character of the thermal decomposition of modified samples is the same as this one for raw powder, what is profitable for application of hydrophobized powders as an anti-explosive agent. W górnictwie węgla kamiennego używany jest hydrofobowy pył wapienny jako substancja stosowana w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych (Cybulski, 2004). Niestety, dotychczasowy sposób wy- twarzania takiego produktu polegający na współmieleniu kamienia wapiennego z kwasem stearynowym staje się praktycznie niemożliwy do stosowania w nowoczesnych zakładach np. kamieniołomy. Sytuacja taka jest wynikiem wprowadzania zmian technologicznych, głównie związanych z wymianą starych konstrukcji młynów na nowe urządzenia. Tym samym istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod hydrofobizacji powierzchni pyłów wapiennych. W pracy omówiono dwie nowe metody hydrofobizacji pyłu wapiennego: za pomocą par kwasu stearynowego oraz roztworu silikonowego - Sarsil® H-15. Podczas badań używano surowego pyłu wapiennego pochodzącego z Kopalni Kamienia Wapiennego w Czatkowicach. Materiał ten jest dobrym materiałem do badań gdyż istnieje możliwość porównywania właściwości materiałów hydrofobowych otrzymanych w pracy z właściwościami handlowego pyłu przeciwwybuchowego (Polska Norma, 1994), używanego w polskich kopalniach. Pierwszy sposób hydrofobizacji pyłu wapiennego, polegający na swobodnym opadaniu pyłu wapiennego w oparach kwasu stearynowego przepływających w przeciwprądzie, przeprowadzono w aparacie własnej konstrukcji (Vogt, 2008, 2011). Aparat gwarantuje dobry kontakt modyfikatora z ziarnami pyłu. Pył opadając, nie napotyka żadnych przeszkód ulegał rozproszeniu, a wprowadzony w stanie parowym kwas stearynowy może swobodnie osiadać na jego powierzchni zewn

 18. Free Surface of the Liquid-Gas Phase Separation as a Measuring Membrane of a Device for Measuring Small Hydrostatic Pressure Difference Values / Powierzchnia Swobodna Rozdziału Faz Ciecz-Gaz Jako Membrana Pomiarowa Urządzenia Do Pomiaru Małych Wartości Różnicy Ciśnienia Hydrostatycznego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Filipek, Wiktor; Broda, Krzysztof; Branny, Marian

  2015-03-01

  środek (Bear, 1988) lub rozkładu ciśnienia przy wysokich spadkach hydraulicznych (Trzaska i Broda, 1991, 2000; Trzaska i in., 2005). Zwłaszcza pomiary w zakresie tzw. dolnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego dla cieczy oraz dotyczące określenia progowego spadku hydraulicznego J0 (Bear, 1988) sprawiają wielkie trudności. Pomiary takie miałyby duże znaczenie aplikacyjne zwłaszcza przy określaniu infiltracji wody do wyrobisk górniczych, filtracji przez fundamenty budowli itp. Autorzy od kilku lat (Broda i Filipek, 2012, 2013) zajmują się opracowaniem metody oraz przyrządu pomiarowego (wnioski patentowe: P.407 380 i P.407 381) pozwalających na pomiary wartości ciśnienia (różnicy ciśnienia) hydrostatycznego poniżej 1 Pa. W tym okresie opracowali nową metodę pomiaru, skonstruowali stanowisko badawcze i przeprowadzili pomiary różnicy ciśnień hydrostatycznych z dokładnością do 0.5 Pa znacznie ograniczając zjawisko histerezy (Broda i Filipek, 2012) (wniosek patentowy: P.407 380). W oparciu o zdobyte doświadczenie prace kontynuowano opracowując metodę pomiaru i budując nowe stanowisko do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego o dużo prostszej budowie, co znacząco zwiększyło dokładność i wiarygodność pomiarów (Broda i Filipek, 2013) (wniosek patentowy: P. 407 381). W trakcie prac badawczych narodziła się nowa koncepcja metodologii pomiaru niskich wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego, która jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie stanowiska pomiarowego służącego do określenia wpływu zmiany wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego na kształt a co za tym idzie przemieszczenie powierzchni swobodnej rozdziału faz ciecz-gaz, oraz omówiono jego budowę zwracając uwagę na istotne szczegóły konstrukcyjne. Przedstawiono także sposób kalibrowania przyrządu, wykonywania i obróbki zdjęć fotograficznych w celach pomiarowych z

 19. Expression of Cyclin d1 protein and CCND1 та PNKP genes in peripheral blood mononuclear cells in clean up worker of Chornobyl accident with different state of immune system.

  PubMed

  Bazyka, D A; Kubashko, A V; Ilyenko, I M; Belyaev, O A; Pleskach, O J

  2015-12-01

  Meta. Doslidyty zminy rivniv Cyclin D1+ klityn ta asotsiyovanykh geniv CCND1 ta PNKP u mononuklearakh peryfe rychnoI krovi v uchasnykiv likvidatsiI naslidkiv avariI (ULNA) na ChAES z riznym imunnym statusom v zalezhnosti vid dozy oprominennia.Materialy i metody. Proanalizovano vidnosnyy riven' Cyclin D1+ klityn u mononuklearakh peryferychnoI krovi 39 ULNA na ChAES, cholovikiv, oprominenykh u dozi u diapazoni (0,01–2,00) Gr. Imunologichnyy status obstezhenykh vyz nachavsia za rivnem CD3/19, CD4/8, CD3/HLA DR, SD3/16/56 metodom protochnoI tsytofluorymetriI ta za vmistom Ig klasiv A,M,G metodom imunofermentnogo analizu u krovi. Ekspresiia geniv CCND1 ta PNKP, iaki pov’iazani z Syclin D1, provodylos' za metodom polimeraznoI lantsiugovoI reaktsiI u real'nomu chasi. Porivniannia rezul'tativ zdiysniuva los' iz vidpovidnymy danymy, otrymanymy vid 18 zdorovykh cholovikiv, iaki ne maly kontaktu z ionizuiuchym vyp rominiuvanniam vyshche pryrodn'ogo fonu.Rezul'taty. Pokazano, shcho vidsotok Suclin D1+ klityn zbil'shuiet'sia za normu v osib, oprominenykh u dozi > 0,1 Gr, ta koreliuie z dozoiu oprominennia (rs = 0,417, p = 0,048). Vidkhylennia rivnia Cyclin D1+ klityn za mezhi kontrol'nykh zna chen' pov’iazuiet'sia zi zminamy v klitynniy ta gumoral'niy lankakh imunitetu. Zmenshennia vidsotku Cyclin D1+ klityn za mezhi kontrol'nykh znachen' v ULNA na ChAES iz dozoiu < 0,35 Gr suprovodzhuiet'sia znyzhenniam rivniv CD3+ ta pidvy shchenniam CD3 16+56+ limfotsytiv; u osib, oprominenykh u dozi > 0,35 Gr, zbil'shennia vidsotku Cyclin D1+ klityn asotsiiuiet'sia zi znyzhenniam CD3+ ta tendentsiieiu shchodo znyzhennia CD3+16+56+ limfotsytiv u poiednanni zi zbil'shen niam rivnia IgG. Zbil'shennia rivniv CD4+, CD19+, Ireg. ta IgG suprovodzhuiet'sia poiavoiu koreliatsiynykh zv’iazkiv mizh Cyclin D1+ ta CD3 16+56+ klitynamy (rs = 0,872, p = 0,049), Cyclin D1+ ta CD8+ i IgG (rs = 0,683, p = 0,042; rs = 0,809, p = 0,014), Cyclin D1+ ta CD4+ (rs = 0,602, p = 0,029), Cyclin D1+ ta CD19+ i

 20. Intelligent, Energy Saving Power Supply and Control System of Hoisting Mine Machine with Compact and Hybrid Drive System / Inteligentne, Energooszczędne Układy Zasilania I Sterowania Górniczych Maszyn Wyciągowych Z Napędem Zintegrowanym Lub Hybrydowym

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Szymański, Zygmunt

  2015-03-01

  lub tyrystorowego) zasilacza przekształtnikowego, oraz inteligentnego obwodu sterowania zbudowanego na wielopoziomowych sterownikach mikroprocesorowych. Przedstawiono analizę możliwości zastosowania wybranych metod sztucznej inteligencji w układach sterowania, automatyki oraz diagnostyki maszyn wyciągowych. W referacie ograniczono się do analizy metod sterowania rozmytego, metod algorytmów genetycznych oraz nowoczesnych sieci neuronowych II oraz III generacji. Metody te zapewniają realizację złożonych algorytmów sterowania maszyną wyciągową z zapewnieniem energooszczędnych warunków eksploatacyjnych, monitoringu parametrów eksploatacyjnych oraz predykcyjną diagnostykę stanu technicznego maszyny wyciągowej, minimalizującą liczbę stanów awaryjnych. Przedstawiono koncepcję układu sterowania i diagnostyki maszyny bazującej na metodzie: fuzzy-logic neuro set control system (sterowanie rozmyte w sieciach neuronowych). Przedstawiono wybrane algorytmy sterowania oraz wyniki analiz komputerowych wybranych modeli matematycznych maszyny wyciągowej. Wyniki rozważań teoretycznych zostały częściowo sprawdzone w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych.

 1. Safe Vibrations of Spilling Basin Explosions at "Gotvand Olya Dam" Using Artificial Neural Network

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bakhshandeh Amnieh, Hassan; Bahadori, Moein

  2014-12-01

  ów zarejestrowane przy użyciu sejsmografu 3 VIBROLOC. Maksymalna i minimalna odległość pomiędzy środkiem rozkruszanego bloku a stacją rejestrującą ustawiona została na poziomie 244 i 11 m. W celu określenia bezpiecznego poziomu drgań oraz dopuszczalnej wagi ładunku, zastosowano podejście wykorzystujące sieci neuronowe, z wykorzystaniem metody propagacji wstecznej i trzech warstw ukrytych. Błąd średniokwadratowy i współczynnik korelacji sieci wyniosły 1.95 i 0.95, co pozostaje w zgodności z danym uzyskiwanymi z obserwacji empirycznych, wskazując na poprawność i dokładność prognoz. Zakładając wysoki poziom dokładności sieci oraz wysoką dokładność w prognozowaniu poziomu drgań wywołanych przez prace strzałowe, przyjęto że najbliższa odległość od środka rozkruszanego bloku wyniesie 11 m. Uwzględniając standardowe dopuszczalne w przypadku ciężkich budowli betonowych poziomy drgań w wysokości 120 m/s, oszacowano że maksymalna dopuszczalna masa ładunku wyniesie 47.00 Kg, w przeliczeniu na jeden okres zwłoki. Wyniki badań wykorzystane być mogą w planowaniu kolejnych bezpiecznych prac strzałowych.

 2. The impact of having siblings - analysis of "hygiene theory" of chronic diseases in patients with type 1 diabetes in population of the Łódz region Hygiene theory and type 1 diabetes.

  PubMed

  Żurawska-Kliś, Monika; Lesman, Jędrzej; Pietrzak, Iwona; Mianowska, Beata; Szadkowska, Agnieszka; Cypryk, Katarzyna

  2015-01-01

  Wprowadzenie. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zachorowalności na cukrzycę typu 1. W związku z tym trwają liczne badania oceniające prawdopodobne przyczyny tego trendu. Niektóre z nich sugerują, że lepsze warunki higieniczne i brak kontaktu z mikroorganizmami mogą mieć znaczenie w tym zakresie, zwiększając ryzyko zachorowania u osób pierworodnych. Ponadto rodzeństwo może odgrywać istotną rolę w przekazywaniu patogenów, które poprzez stymulację układu immunologicznego mogą zapobiegać rozwojowi chorób atopowych i autoimmunologicznych, w tym takich jak np. cukrzyca typu 1. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu posiadania rodzeństwa na zachorowalność na cukrzycę typu 1 wśród dzieci i dorosłych. Materiał i metody. Do badania włączono grupę 469 pacjentów z DM1, w tym 245 dorosłych oraz 224 dzieci. Dane zgromadzono na podstawie informacji zawartych w bazach danych Poradni Diabetologicznych. Analizie poddano wiek zachorowania na cukrzycę, płeć posiadanego rodzeństwa, liczbę oraz kolejność urodzenia. Wyniki. W analizowanej populacji 4,5% stanowili jedynacy, a 30,3% pacjentów pochodziło z rodzin wielodzietnych. W ocenianej grupie chorych na cukrzycę osoby pierworodne stanowiły 39,7% i odsetek ten był porównywalny do grupy osób zdrowych. Największy odsetek osób pierworodnych znalazł się w grupie pacjentów, którzy zachorowali w wieku powyżej 18 roku życia (45,1%), najmniejszy zaś w grupie pomiędzy 10 a 14 rokiem życia (29,1%) (p<0.05). Chorzy na cukrzycę typu 1 niebędący osobami pierworodnymi częściej posiadali starsze rodzeństwo o płci odmiennej. Wnioski. W grupie osób chorujących na cukrzycę typu 1 z obszaru województwa łódzkiego nie zaobserwowano przewagi liczebnej osób pierworodnych w porównaniu do grupy osób zdrowych. Zanotowano istotnie wyższy odsetek osób pierworodnych w grupie, która zachorowała po 18 roku życia w porównaniu do grupy, która zachorowała pomiędzy 10 a

 3. Assessment of ghrelin, leptin, orexin A and alpha-MSH serum concentrations and the levels of the autoantibodies against the aforementioned peptides in relation to Helicobacter pylori infections and Candida albicans colonization in children with short stature.

  PubMed

  Stawerska, Renata; Czkwianianc, Elżbieta; Matusiak, Agnieszka; Smyczyńska, Joanna; Hilczer, Maciej; Chmiela, Magdalena; Lewiński, Andrzej

  2016-06-08

  Wstęp. Peptydy produkowane w przewodzie pokarmowym, tkance tłuszczowej i w mózgu odgrywają ważną rolę w wydzielaniu hormonu wzrostu (GH) oraz regulacji przyjmowania posiłków. Zgodnie z hipotezą molekularnego podobieństwa antygeny mikroorganizmów bytujących w przewodzie pokarmowym mogą stać się mechanizmem spustowym dla produkcji przeciwciał, które reagują krzyżowo z peptydami regulatorowymi i modyfikują ich działanie. Celem pracy była ocena stężenia greliny, leptyny, oreksynyA i αMSH oraz poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko wymienionym peptydom u dzieci z idiopatycznym niedoborem wzrostu (ISS) i niedoborem GH (GHD) w odniesieniu do infekcji Helicobacter pylori (H.pylori) i zasiedlenia Candida albicans (C.albicans). Materiał i metody. Analiza obejmowała 89 dzieci z niedoborem wzrostu (w wieku 10,24±3,52 lat): 64 z ISS i 25 z GHD oraz 36 dzieci prawidłowego wzrostu (grupa kontrolna) (w wieku 11,41±2,72 lat). U każdego dziecka oceniono w surowicy stężenie greliny, leptyny, oreksynyA i αMSH (alpha-melanocyte-stimulating hormone), poziom przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wymienionym peptydom oraz przeciwko H.pylori, zaś obecność C.albicans na podstawie badania próbki kału. Grupa kontrolna została dobrana tak, aby częstość występowania infekcji H.pylori i zasiedlenia C.albicans była podobna do grupy badanej. Wyniki. Poziom przeciwciał IgG przeciwko grelinie i leptynie był znamiennie wyższy w grupie ISS niż w grupie kontrolnej. Stężenie greliny było istotnie wyższe u dzieci z GHD niż w grupie kontrolnej, zaś stężenie leptyny (jak również wskaźnik masy ciała) istotnie niższe w grupie ISS niż w grupach GHD i kontrolnej. Nie wykazano różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do stężenia oreksynyA i αMSH ani przeciwciał skierowanych przeciwko nim. Wnioski. Podwyższony poziom przeciwciał skierowanych przeciwko grelinie i leptynie u dzieci z ISS jest związany z upośledzeniem wzrastania i

 4. Developed Design for Humeral Head Replacement Using 3D Surface Mapping

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Salah, H. R.

  2014-12-01

  Assessment of dimensional and geometrical data on the humeral head replacement (HHR) objects is essential for solving the relevant designing problems in the physics of reverse engineering (RE). In this work, 2D-assessment for human humerus was performed using the computed tomography (CT) technique within the RE plan, after which the 2D images of humeral objects were converted into 3D images. The conversion was successful and indicated a clear difference in the 2D and 3D estimates of sizes and geometry of the humerus. The authors have analyzed and confirmed experimentally the statistical information on the relevant anatomical objects. The results of finite-element simulation of the compressive stresses affecting the geometry of 3D surface mapping were analyzed using SolidWorks software. For developing the biomechanical design of an HHR object suitable biomaterials were selected, and different metal-based biomaterials are discussed as applied at various loads. New methodology is presented for the size estimation of humeral head - both anatomical and artificial - in 3D-shape. A detailed interpretation is given for the results of CT D-measurements. Izmēru un ģeometrisko datu novērtējums, kas attiecas uz pleca kaula galviņas nomaiņas (PKGN) objektiem, nepieciešams, lai risinātu virkni reversīvās inženierijas (RI) problēmu. Šajā darbā cilvēka pleca kaula galviņas divdimensiju novērtējums tika veikts ar datortomogrāfijas palīdzību (RI) ietvaros, un pēc tam objekta divdimensiju attēlojums tika pārveidots trīsdimensiju. Pārveidojums bija sekmīgs, parādot pleca kaula galviņas izmēru un ģeometrijas atšķirības starp 2D un 3D novērtējumiem. Autori izanalizēja un eksperimentāli apstiprināja statistisko informāciju pēc dotā veida anatomiskiem objektiem. Saspiešanas sasprindzinājumi, kuri ietekmē trīsdimensiju virsmas attēlojuma ģeometriju, tika analizēti ar gala-elementu simulācijas metodi, lietojot programmu Solid

 5. The Nature of Mining-Induced Horizontal Displacement of Surface on the Example of Several Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tajduś, Krzysztof

  2014-12-01

  The paper presents the analysis of the phenomenon of horizontal displacement of surface induced by underground mining exploitation. In the initial part, the basic theories describing horizontal displacement are discussed, followed by three illustrative examples of underground exploitation in varied mining conditions. It is argued that center of gravity (COG) method presented in the paper, hypothesis of Awierszyn and model studies carried out in Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences indicate the proportionality between vectors of horizontal displacement and the vector of surface slope. The differences practically relate to the value of proportionality coefficient B, whose estimated values in currently realized design projects for mining industry range between 0.23r to 0.42r for deep exploitations, whereas in the present article the values of 0.33r and 0.47r were obtained for two instances of shallow exploitation. Furthermore, observations on changes of horizontal displacement vectors with face advancement indicated the possibility of existence of COG zones above the mined-out field, which proved the conclusions of hitherto carried out research studies (Tajduś 2013). Artykuł prezentuje analizę zjawiska przemieszczeń poziomych powierzchni terenu wywołanych podziemną eksploatacją górniczą. W pierwszej części przedstawia podstawowe teorie opisujące zjawisko przemieszczeń powierzchni, a następnie w dalszej kolejności prezentuje trzy przykłady eksploatacji podziemnych w różnych warunkach górniczych. W kontekście przedstawionej w artykule metody punktu środka ciężkości, hipotezy Awierszyna i wyników badań modelowych IMG PAN w Krakowie stwierdzono, że wskazują one na proporcjonalność pomiędzy wektorami przemieszczenia poziomego a wektorem nachylenia powierzchni terenu. Różnice dotyczą w zasadzie wartości współczynnika proporcjonalności B, którego wartości w ramach prowadzonych aktualnie prac

 6. Ni-Al Protective Coating of Steel Electrodes in Dc Electrolysis for Hydrogen Production / Ni-Al Pārklājuma Ietekme Uz Tērauda Elektrodiem Līdzstrāvas Elektrolīzē Ūdeņraža Ražošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Aizpurietis, P.; Vanags, M.; Kleperis, J.; Bajars, G.

  2013-04-01

  Hydrogen can be a good alternative to fossil fuels under the conditions of world's crisis as an effective energy carrier derived from renewable resources. Among all the known methods of hydrogen production, water electrolysis gives the ecologically purest hydrogen, so it is of importance to maximize the efficiency of this process. The authors consider the influence of plasma sprayed Ni-Al protective coating of 316L steel anode-cathode electrodes in DC electrolysis. In a long-term (24 h) process the anode corrodes strongly, losing Cr and Ni ions which are transferred to the electrolyte, while only minor corrosion of the cathode occurs. At the same time, the composition of anode and cathode electrodes protected by Ni-Al coating changes only slightly during a prolonged electrolysis. As the voltammetry and Tafel plots evidence, the Ni-Al coating protects both the anode and cathode from the corrosion and reduces the potential of hydrogen evolution. The results obtained show that such a coating works best in the case of steel electrodes. Darbā pētīts, kā līdzstrāvas elektrolīzē tērauda 316L elektrodus (anods un katods) ietekmē ar plazmas izputināšanas metodi iegūts Ni-Al pārklājums. Tikko uznestam pārklājumam ir mikrostrukturēta virsma, kas kodināšanas laikā mainās, gan pēc reljefa, gan elementu sastāva. Veicot ilgstošu (24 stundas elektrolīzi), atrasts, ka tikai tērauda elektrods anoda lomā intensīvi korodē un zaudē hroma un niķeļa jonus, kas pāriet elektrolītā, turpretī katods mainās relatīvi maz. Pārklājums Ni-Al pēc uznešanas tiek kodināts karstā sārmā, kad tiek izšķīdināta daļa sastāvā esošo elementu (Al, Si, Cd), bet ilgstošas elektrolīzes laikā pārklājuma sastāvs mainās maz gan anodam, gan katodam. Elektrodu elektroķīmiskie raksturlielumi noteikti ar voltamperometrijas un Tāfeļa līkņu analīzes metodēm. Atrasts, ka Ni-Al pārklājums aizsargā gan anodu, gan katodu no korozijas un samazina

 7. X-ray sterilization of insects and microorganisms for cultural heritage applications

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Borgognoni, F.; Vadrucci, M.; Bazzano, G.; Ferrari, P.; Massa, S.; Moretti, R.; Calvitti, M.; Ronsivalle, C.; Moriani, A.; Picardi, L.

  2017-09-01

  The APAM (Development of Particle Accelerators and Medical Applications) Laboratory of the ENEA Frascati Research Center is engaged in the preservation of cultural heritage as part of the COBRA (Sviluppo e diffusione di metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la COnservazione dei Beni culturali, basati sull'applicazione di Radiazioni e di tecnologie Abilitanti) project addressed to the transfer of innovative technologies and methodologies from research to small and medium enterprises involved in the restorative measures. This work aims to demonstrate the effectiveness of ionizing radiation on the disinfection of biodegraded art objects. The conventional methods for the disinfestation of works of art, using chemicals toxic to humans and environment, might cause some damage to the treated material even on micrometric scale (i. e. either cellulose degradation). Ionizing radiations interact with the infesting biological material causing an irreversible DNA degradation. For this reason, they are certainly suitable for removal treatments of both macro organisms and bacterial colonies. A 4.8 MeV electron linear accelerator, normally dedicated to the characterization of dose detectors and radiographies, has been employed to produce Bremsstrahlung X-rays through a lead converter. The spectral fluence of the radiation source has been calculated using the Monte Carlo MCNPX code. The dosimetric characterization of the radiation field has been made using radiochromic films sensitive in the dose range of our interest (from 50 to 500 Gy) calibrated with a Markus ionization chamber. The irradiation of the artifact prototypes are made within a lead shielded room at a variable distance from the X-rays source. Samples subjected to irradiation consist of a soil bacterium, Agrobacterium rhizogenes, and an insect, Stegobium paniceum, that are found as wall paintings invasive coloniser and as a pest of books, wood works and paintings, respectively. Tests of irradiation have been

 8. Il ruolo svolto dall’attività lavorativa sull’ipertensione arteriosa

  PubMed Central

  Barbini, N.; Gorini, G.; Ferrucci, L.; Biggeri, A.

  2009-01-01

  RIASSUNTO Introduzione I parametri di pressione arteriosa, sistolica (PAS) o diastolica (PAD) hanno costituito I’oggetto di numerosi studi, alcuni dei quali stabiliscono un’associazione tra I’aumnto di tali parametri e la mortalità, in particolare alle età medie. I fattori di rischio di ipertensione più frequentemente studiati sono il consumo di alcol, il fumo e I’origine etnica in riferimento sia alle differenze genetiche che nella condotta alimentare, mentre i fattori di origine professionale sono stati presi in considerazione più raramente e in maniera poco approfondita, inoltre sono state riferite notevoli differenze nelle pressioni arteriose medie di individui che svolgono professioni diverse. Sembra infatti che i “colletti blu” siano più a rischio dei “colletti bianchi”. Obiettivi Il nostro scopo è valutare se determinati rischi o vincoli connessi con l’attività professionale o determinati stili di vita rappresentano un fattore di rischio per l’ipertensione arteriosa in considerazioni dell’aumentare dell’età. Elementi specifici che rendano conto di questa relazione non sono stati ancora completamente chiariti e soprattutto i dati sulla popolazione italiana sono molto limitati. Metodi La metodologia di ricerca utilizzata è stata quella dell’indagine francese ESTEV (Derriennic, Touranchet, Volkoff) - VISAT (Marquie, Janson), studio epidemiologico longitudinale su oltre 23000 lavoratori attivata in Francia nel 1990 al fine di indagare gli effetti a lungo termine delle condizioni di lavoro, riferite all’intera vita professionale, sia sull’invecchiamento sia sulla salute dei lavoratori. Analoga indagine è stata avviata in Italia, nel 2000, in 6 Regioni, prendendo in esame i lavoratori dipendenti di diversi settori produttivi appartenenti a 5 coorti di età: da 32 a 52 anni con intervallo di 5 anni. Le rilevazioni sono state effettuate dai medici del lavoro di azienda attraverso 3 questionari: 1. sulle condizioni

 9. Recent developments in human biomonitoring: non-invasive assessment of target tissue dose and effects of pneumotoxic metals

  PubMed Central

  Mutti, A.; Corradi, M.

  2006-01-01

  di ottenere una migliore comprensione dei meccanismi attraverso i quali i tossici inalati inducono un danno polmonare, la valutazione della dose a livello dell’organo bersaglio, in questo caso il polmone, potrebbe essere molto utile. Il condensato dell’aria espirata (CAE) è un fluido ottenuto raffreddando l’aria esalata durante la respirazione a volume corrente ed è una nuova tecnica che può fornire una valutazione della patobiologia polmonare. Il CAE è formato quasi completamente da acqua, quindi rappresenta una matrice biologica ideale per la determinazione d’elementi metallici. Dati presenti in letteratura dimostrano come nel CAE si possono dosare vari metalli tossici ed elementi di transizione, permettendo quindi di proporre questa matrice per la quantificazione della dose al bersaglio di sostanze pneumotossiche. La quantificazione della dose al bersaglio consente di avere informazioni aggiuntive rispetto a quelle ottenute con i tradizionali metodi di monitoraggio biologico in lavoratori esposti, che generalmente consentono di stimare la dose sistemica, ma non l’esposizione delle vie respiratorie ad inquinanti aerodispersi né la frazione trattenuta nel polmone, verosimilmente implicata nella patologia infiammatoria e degenerativa a livello polmonare. In questa breve rassegna sono discussi i dati ottenuti in lavoratori professionalmente esposti a metalli duri ed in fumatori con o senza bronco-pneumopatica cronica ostruttiva (BPCO), per mostrare come il CAE – oltre agli indicatori di esposizione – consente di valutare indicatori di effetto campionati direttamente dal film che riveste le vie respiratorie, fornendo quindi nuovi spunti per meglio comprendere sia gli aspetti cinetici che quelli dinamici della tossicologia dei metalli. PMID:17017350

 10. Deformations of the Protection Shelf in the "Wapno" Salt Mine, Based on Model Studies

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortas, Grzegorz; Maj, Agnieszka

  2014-12-01

  The catastrophic mine failure resulting from the inrush of water into the Wapno Salt Mine was probably caused by a fracture in the roof protection shelf. The purpose of the present study was to apply the method of the homogenization of the multi-level room-and-pillar structure in the Wapno Salt Mine for 3D+t modelling of the elastic-viscous medium to determine the distribution of stress and strain, and, on that basis, to estimate the geomechanical conditions existing in the roof shelf. This paper presents briefly the spatial development of the salt mine's structure and the results of the surveying measurements carried out during the salt mine's operation and after the mine was flooded. Those results constituted a basis for the verification of the introduced homogenization parameters, i.e. the time-dependent changes of the elasticity modulus and the susceptibility to creep at particular salt mine's levels. A simulated process demonstrated the development of positive values of principle stresses, increasing with time, and of omnidirectional tensile strains. In such conditions, the cracking of the protection shelf body could proceed, also with opening of water flow paths from the dome cap into the salt mine's workings. This paper presents a new research method, the results of its application, and the obtained distribution of stresses and strains that can be useful for the assessment of water hazard in other salt mines. Katastrofa górnicza wywołana wdarciem wody do kopalni soli w Wapnie spowodowana była prawdopodobnie pęknięciem ochronnej półki stropowej. Celem tej pracy było zastosowanie metody homogenizacji struktury komorowo-filarowej wielopoziomowej kopalni Wapno do modelowania ośrodka sprężysto-lepkiego 3D+t dla określenia rozkładu naprężeń i odkształceń oraz na tej podstawie oszacowania warunków geomechanicznych w półce stropowej. W pracy przedstawiono krótko rozwój przestrzenny struktury kopalni oraz wyniki przeprowadzonych pomiar

 11. a New Generation Mining Head with Disc Tool of Complex Trajectory / GŁOWICA URABIAJĄCA Nowej Generacji Z NARZĘDZIAMI Dyskowymi O ZŁOŻONEJ Trajektorii

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gospodarczyk, Piotr; Kotwica, Krzysztof; Stopka, Grzegorz

  2013-12-01

  łowych warunkach pracy, ulegają przyspieszonemu zużyciu. Wpływa to na prędkość i koszty drążenia tych wyrobisk. W artykule przedstawiono opracowane w Katedrze MGPiT AGH Kraków nowe i innowacyjne rozwiązanie głowicy urabiającej, z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii, jako alternatywę dla standardowych organów frezujących. Opisano zalety zastosowanej metody urabiania z wykorzystaniem tzw. tylnego podcinaniaoraz zasadę budowy i pracy zaproponowanego rozwiązania przedmiotowej głowicy. Dla opracowania konstrukcji prototypowego egzemplarza tej głowicy koniecznym było określenie, na podstawie badań laboratoryjnych, założeń i wytycznych. Przedstawiono konstrukcję opracowanego specjalnego stanowiska laboratoryjnego do badania narzędzi dyskowych o złożonej trajektorii, założoną metodykę badawczą, przebieg badań oraz uzyskane wyniki. Analiza tych wyników umożliwiła określenie wyżej wymienionych założeń i wytycznych dla konstrukcji głowicy prototypowej. Na ich podstawie opracowano, we współpracy z Zakładami REMAG S.A. w Katowicach, projekt techniczny nowego rozwiązania głowicy, dostosowanej do zabudowy na ramieniu średniego kombajnu chodnikowego KR 150. Wykonany egzemplarz głowicy został poddany próbom na stanowisku badawczym na poligonie Zakładów REMAG i uzyskał pozytywne wyniki badań wstępnych.

 12. Assessment of the Condition of Hoisting Ropes by Measuring their Geometric Parameters in a Three-Dimensional Image of their Surface / Metoda Oceny Stanu Lin Wyciągowych Poprzez Pomiar Parametrów Geometrycznych Na Trójwymiarowym Obrazie Ich Powierzchni

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Olszyna, Grzegorz; Sioma, Andrzej; Tytko, Andrzej

  2013-09-01

  This article discusses a vision method of measuring the geometric parameters of ropes and evaluating their wear based on measurements made in a three-dimensional projection of rope surface. The purposes of this method include assessment of the condition of all kinds of ropes working in the mining industry. The proposed method is novel, eliminates the shortcomings of previously used mandatory visual methods, removes their constraints, and is an important complement to magnetic methods. The article discusses the method of construction of a three-dimensional image based on mapping of the actual dimensions of the rope and on algorithms that allow determination of the parameters describing its basic geometrical dimensions and surface condition. The article discusses issues related to resolution of the vision system, resolution of laser beam analysis, and resolution relating to the measurement of the height profile on the surface of the rope. Based on the image constructed in such a way, measurements are presented in order to assess the dimensional parameters and surface defects in sample rope structures. Based on tests and analyses of the three-dimensional image, a range of inspection tasks using 3D vision systems is indicated. Praca poświęcona jest omówieniu metody pomiaru parametrów geometrycznych lin i oceny ich zużycia metodą wizyjną na bazie pomiarów wykonywanych na trójwymiarowym rozwinięciu powierzchni liny. Metoda dedykowana jest między innymi do oceny stanu wszystkich rodzajów lin pracujących w górnictwie. Proponowana metoda jest nowatorska, eliminuje wady dotychczas stosowanych obligatoryjnych metod wizualnych, usuwa ich ograniczenia oraz stanowi istotne uzupełnienie metod magnetycznych. W pracy omówiono metodę budowy obrazu trójwymiarowego opartą na odwzorowywaniu rzeczywistych wymiarów liny oraz algorytmy umożliwiające wyznaczenie parametrów opisujących jej podstawowe wymiary geometryczne oraz stan powierzchni. W artykule om

 13. A CNN based Hybrid approach towards automatic image registration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Arun, Pattathal V.; Katiyar, Sunil K.

  2013-06-01

  Image registration is a key component of various image processing operations which involve the analysis of different image data sets. Automatic image registration domains have witnessed the application of many intelligent methodologies over the past decade; however inability to properly model object shape as well as contextual information had limited the attainable accuracy. In this paper, we propose a framework for accurate feature shape modeling and adaptive resampling using advanced techniques such as Vector Machines, Cellular Neural Network (CNN), SIFT, coreset, and Cellular Automata. CNN has found to be effective in improving feature matching as well as resampling stages of registration and complexity of the approach has been considerably reduced using corset optimization The salient features of this work are cellular neural network approach based SIFT feature point optimisation, adaptive resampling and intelligent object modelling. Developed methodology has been compared with contemporary methods using different statistical measures. Investigations over various satellite images revealed that considerable success was achieved with the approach. System has dynamically used spectral and spatial information for representing contextual knowledge using CNN-prolog approach. Methodology also illustrated to be effective in providing intelligent interpretation and adaptive resampling. Rejestracja obrazu jest kluczowym składnikiem różnych operacji jego przetwarzania. W ostatnich latach do automatycznej rejestracji obrazu wykorzystuje się metody sztucznej inteligencji, których największą wadą, obniżającą dokładność uzyskanych wyników jest brak możliwości dobrego wymodelowania kształtu i informacji kontekstowych. W niniejszej pracy zaproponowano zasady dokładnego modelowania kształtu oraz adaptacyjnego resamplingu z wykorzystaniem zaawansowanych technik, takich jak Vector Machines (VM), komórkowa sieć neuronowa (CNN), przesiewanie (SIFT), Coreset i

 14. The Experimental Study of the Effective Thermal Conductivity of Bundles of Rectangular Steel Sections/ Badania Eksperymentalne Efektywnej Przewodności Cieplnej Wiązek Stalowych Profili Prostokątnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wyczółkowski, Rafał; Benduch, Agnieszka

  2014-09-01

  Bundles of rectangular steel sections are examples of the porous charge. Due to the voids within the sections, this type of charge is characterized by porosity even exceeding 85%. This makes the thermal properties of these elements, expressed by the effective thermal conductivity kef, totally different from the thermal conductivity of steel. The value of the kef coefficient depends on many factors such as: the ratio of the thermal conductivity of steel to that of gas, the structure of the solid matrix and its porosity and the lack of the continuity of the steel phase. The paper describes experimental investigations concerning the measurements of the effective thermal conductivity of a steel sections bundles. Stalowe wyroby długie takie jak pręty, rury, profile czy różnego typu kształtowniki, podczas obróbki cieplnej nagrzewa się w postaci wiązek. Z punktu widzenia struktury wewnętrznej wsady tego typu, są niejednorodnym ośrodkiem porowatym. Cecha ta sprawia, że własności cieplne tych wsadów, wyrażane za pomocą efektywnej przewodności cieplnej kef są zupełnie odmienne od własności cieplnych samej stali. Wiedza na temat kształtowania się wartości współczynnika kef obrabianych cieplnie wiązek, jest istotna z punktu widzenia doboru optymalnych parametrów nagrzewania. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika kef wykonane dla próbek w postaci płaskich złóż stalowych profili prostokątnych. Badane złoża wykonano z czterech typów profili: 40×20 mm, 40×40 mm, 60×60 mm i 80×80 mm. Pomiary przeprowadzono według metody stanu ustalonego na stanowisku laboratoryjnym działającym na zasadzie jednopłytowego aparatu Poensgena. Wykazano iż badany parametr (oprócz próbek wykonanych z profili 40×20 mm) rośnie w funkcji temperatury. Ponadto jego wartość jest tym większa im większy jest rozmiar profilu tworzącego daną próbkę. Wartości bezwzględne efektywnej przewodności cieplnej badanych próbek, w zale

 15. Analysis of the possibilities of using aerial photographs to determine the bathymetry in shallow coastal zone of the selected section of the Baltic Sea

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cieszynski, Lukasz; Furmanczyk, Kazimierz

  2017-04-01

  adjustments resulting from, e.g., the phenomenon of vignetting, distribution of light, or the collapse of the rays of light at the atmosphere - sea interface. We have developed the algorithm with correction formulas and created a final model in MATLAB. It allows one to obtain three-dimensional bathymetry visualization for a specific region from a digital color aerial photograph. This model enables to determine the bathymetry of the most dynamic areas in the marine coastal zone up to 3-4 meters depth with a relatively good accuracy. In addition, the possibility to take pictures from the drone instead of a plane, significantly reduces the cost of the process. In the poster presentation, we will present the model and its results for the area of the Polish west coast. 1. Musgrove R,G., 1969. Photometry for interpretation. Photogrametric Engineering No. 10. 2. Furmańczyk K., 1975. Możliwości praktycznego zastosowania metody fotogrametrycznej do określania głębokości w strefie brzegowej morza. Gdańsk. 3. Zdanowicz W.G., 1963. Primienienije aerometodow dlia issledowanija moria. Leningrad.

 16. Imaging detection of new HCCs in cirrhotic patients treated with different techniques: Comparison of conventional US, spiral CT, and 3-dimensional contrast-enhanced US with the Navigator technique (Nav 3D CEUS)().

  PubMed

  Giangregorio, F; Comparato, G; Marinone, M G; Di Stasi, M; Sbolli, G; Aragona, G; Tansini, P; Fornari, F

  2009-03-01

  Sommario INTRODUZIONE: Il sistema “Navigator” di Esaote consente di ottenere ricostruzioni 3-D di tutto il fegato (corrette volumetricamente da un sistema di guida) mediante singola acquisizione con CEUS (mediante scansione perpendicolare all'asse lungo del fegato, per una completa acquisizione 2-D del suo asse corto) e sovrappone tali ricostruzioni 3-D con quelle ottenute con la TC. SCOPO: valutare la capacità di tale sistema di diagnosticare nuovi HCC rispetto all'US e alla TC in una popolazione di HCC su cirrosi precedentemente trattati con varie metodiche. MATERIALI E METODI: Settantadue cirrotici con pregressi HCC (M/F: 38/34; tutti HCV +vi, Child A/B: 58/14, con detection di 49 nuovi noduli (N) in 34 pazienti; 10 nuovi HCC multinodulari (NMulti); 6 riprese locali di malattia (Ri) in 4 pazienti (3 riprese singole, in un paziente tre noduli con ripresa di malattia); 47 HCC trattati efficacemente (neg) in 22 pazienti + 2 pazienti con HCC multinodulare senza segni di ripresa (neg-Multi) sono stati sottoposti a 100 esami (1 esame: 48 pazienti; 2 esami: 20 pazienti; 3 esami: 4 pazienti) dal 1 novembre 2006 al novembre 2007. La Nav 3D CEUS è stata eseguita con SonoVue (BR1; Bracco) e con l'ecografo Esaote MPX collegato a un sistema “Navigator” con software di ricostruzione 3-D dedicato. La TC spirale di controllo è stata eseguita entro 30 giorni dall'esecuzione di Nav 3D CEUS. Sono stati valutati sensibilità, specificità, accuratezza diagnostica (ODA), valore predittivo positivo (PPV) e negativo (NPV). RISULTATI: La diagnosi finale fu: 34 pazienti con 49 nuove lesioni (N), 10 con HCC multiN e 6 recidive loco-regionali in 4 pazienti; 47 noduli in 24 pazienti senza nuove lesioni durante il follow-up. Gli US hanno ottenuto: 29 N (+5 multinodularN e 3 LR), 20 falsi negativi (+5 Nmulti e 3 LR) (sensibilità: 59,2, specificità: 100%; accuratezza diagnostica: 73;6; VPP: 100; VPN: 70, 1); la TC spirale ha ottenuto: 42 N (+9 multinodularN e 7 LR), 7 falsi

 17. The Impact of the Estimation of the Parameters Values on the Accuracy of Predicting the Impacts of Mining Exploitation / Wpływ Oszacowania Wartości Parametrów Modelu Na Dokładność Prognozowania Wpływów Eksploatacji Górniczej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedojadło, Zygmunt; Gruszczyński, Wojciech

  2015-03-01

  , jako najistotniejsze przy ocenie stanu deformacji rury szybowej. Porównanie wyników uzyskanych różnymi metodami potwierdziły poprawność wykonanych obliczeń. Zastosowane metody pozwoliły na analizę wpływu poszczególnych parametrów modelu na dokładność prognozy. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań zawartych w artykule (Niedojadło & Gruszczyński, 2010) stąd pewne treści niezbędne dla zachowania ciągłości rozumowania zostały powtórzone.

 18. Fetal hemoglobin and hemoglobin A1c level among pediatric patients with type 1 diabetes.

  PubMed

  Baranowska-Jaźwiecka, Anna Iza; Mianowska, Beata; Fendler, Wojciech; Pomykała, Agnieszka; Młynarski, Wojciech

  2016-01-01

  Wstęp. Hemoglobina glikowana (HbA1c) jest używana jako parametr odzwierciedlający średnie stężenie glukozy z okresu 5–12 tygodni przed badaniem. Jest ona złotym standardem w ocenie wyrównania metabolicznego u pacjentów z cukrzycą. Kryteria ADA rozpoznania cukrzycy włączają stężenie HbA1c do istotnych czynników w procesie diagnozowania tej choroby. HbA1c jest też często używana jako punkt końcowy w badaniach interwencyjnych u pacjentów z cukrzycą. Z tych przyczyn wiedza na temat czynników niezależnych od glikemii, wpływających na HbA1c, może być klinicznie przydatna. Cel badania. Oznaczenie zmienności stężenia hemoglobiny płodowej (HbF) wśród dzieci z cukrzycą w Polsce i ocena wpływu tej zmienności na stężenie HbA1c. Materiały i metody. Badanie miało charakter prospektywny. Przeprowadzono oznaczenie stężenia HbA1c u ponad 96% dzieci z cukrzycą w regionie łódzkim. Do badania włączono wszystkich pacjentów w wieku od 2 do 18 lat z cukrzycą typu 1 (T1D) i czasem trwania cukrzycy powyżej jednego roku (n=555). U wszystkich tych pacjentów przeprowadzono pomiar stężenia HbA1c i HbF minimum trzykrotnie w ciągu roku. Z tych punktów czasowych zebrano dane kliniczne dotyczące pacjenta. Pomiar HbA1c i HbF przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) na aparacie D-10 Dual A2/F/A1c (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pakietu Statistica 10.0 (StatSoft, Tulsa, USA). Wyniki. Średni wiek pacjentów w obserwowanej grupie wynosił 12,9±3,8 roku, czas trwania cukrzycy 5,6±3,4, stężenie HbA1c 7,59±1,33% (59±10,65 mmol/mol). U 78 (14%) pacjentów stwierdzono podwyższone stężenie HbF (>0,8%) w każdym z obserwowanych punktów czasowych, z średnią wartością 1,2±0,45%. Podwyższone stężenie HbF było związane z młodszym wiekiem pacjentów (p=0,03) i młodszym wiekiem w momencie rozpoznania choroby (p=0,01). Nie zaobserwowano zwi

 19. The Kinetic Study of The Hydrothermal Growth of Zno Nanorod Array Films / Zno Nanostieņu Kopu Pārklājuma Hidrotermālās Augšanas Kinētikas Izpēte

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gerbreders, V.; Sarajevs, P.; Mihailova, I.; Tamanis, E.

  2015-10-01

  The simple analysis method has been introduced for the kinetic analysis of the hydrothermal growth. The zinc oxide nanorod arrays have been synthesized via a hydrothermal process. Zinc nitrate hexahydrate (Zn(NO3)2 · 6H2O) has been used as the precursor in the presence of hexamethylenetetramine (C6H12N4) for the formation of ZnO nanostructures. Long-term isothermal growth kinetics of ZnO nanorods has been investigated. The effect of the solution temperature (70-90 ℃) on the kinetics of the hydrothermal growth of ZnO nanorods has been examined. An extensive analysis by scanning electron microscopy, energy dispersive spectroscopy and x-ray diffraction has revealed that the as-synthesized ZnO nanorod arrays are well-crystalline and possessing hexagonal wurtzite structure. These ZnO films have promising potential advantages in microelectronic and optoelectronic applications. Tiek piedāvāta vienkārša analīzes metode kristālu hidrotennālās augšanas kinētikasizpētei. Labi sakārtotu ZnO nanostieņu kopa tika sintezēta pielieto­jot hidrotennālās augšanas metodi, cinka nitrāta heksahidrāta (Zn(NO3)2 · 6H2O) un heksametilēntetramīna (C6H12N4) šķīdumā. Plānās kārtiņas biezuma izmaiņas tika novērotas reālā laikā, pielietojot interferometrijas tehniku. Tika mērīts no sistēmas plānā kārtiņa - pamatne atstarotais lāzerstars; iegūtā interferences aina tika izman­tota plānās kārtiņas biezuma aprēķiniem. ZnO nanostieņu izotermiskās kristalizācijas procesa kinētika tika aprakstīta ar parabolisku likumu. Tika aprēķināts, ka ZnO nanostieņu kopu hidrotennālās augšanas aktivācijas enerģija ir 123kJ/mol. Šī metode ir piemērota viendimensionālas augšanas procesu analīzei un paver jaunas iespējas turpmākiem pētījumiem.

 20. The Identification of Parameters of Theories Used for Prognoses of POST Mining Deformations by Means of Present Software / Identyfikacja WARTOŚCI PARAMETRÓW Teorii Prognozowania WPŁYWÓW Przy Wykorzystaniu WSPÓŁCZESNYCH NARZĘDZI Informatycznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ścigała, Roman

  2013-12-01

  geometrii wyrobisk eksploatacyjnych. Procedury obliczeniowe wszystkich programów w systemie oparte są na idei dyskretyzacji pola eksploatacyjnego w kierunku postępu frontu eksploatacyjnego - rys. 2. Pola elementarne mają kształt prostokąta. Identyfikacja wartości parametrów została zrealizowana w oparciu o zadanie optymalizacyjne wykorzystujące funkcję celu wynikłą z metody najmniejszych kwadratów, zgodnie z zależnością (1). Do poszukiwania minimum funkcji celu wykorzystano bezgradientową metodę Hooke'a-Jeevesa. Opracowane oprogramowanie pozwala na wyznaczanie kompletu parametrów, lub też dla dowolnego ich podzbioru, przy założeniu, że pozostałe parametry mają określoną, stałą wartość w procesie identyfikacji (rys. 4). W trakcie optymalizacji można nałożyć ograniczenia na przedział wyznaczanych wartości parametrów - rys. 5. W programie BK_CTX, służącym do identyfikacji wartości parametru c, odpowiedzialnego za opis nieustalonej fazy deformacji, zaimplementowano trzy metody wyznaczania jego wartości: 1. Na podstawie pojedynczych profili nieustalonych niecek obniżeniowych, uzyskanych w kolejnych cyklach pomiarowych (czyli w przestrzeni współrzędnych geometrycznych {x,y}, dla ustalonego czasu pomiaru t). W ten sposób dla każdego cyklu pomiarowego otrzymuje się odrębną wartość parametru c. 2. Na podstawie osiadania w czasie pojedynczych punktów obserwacyjnych (czyli w kierunku współrzędnej czasowej {t}, dla ustalonych współrzędnych geometrycznych punktu: (x,y)). W ten sposób dla każdego punktu obserwacyjnego otrzymuje się odrębną wartość parametru c. 3. Według zaproponowanej przez autora metodyki, opartej na jednoczesnym wyznaczaniu wartości parametru c z wszystkich punktów i cykli obserwacyjnych (czyli w przestrzeni współrzędnych {x,y,t}). Przy wykorzystaniu tej metodyki, otrzymuje się jedną wartość parametru c. To rozwiązanie, z punktu widzenia wykonywanej w dalszym etapie prognozy, daje

 1. Magnetic and ground penetrating radar surveys for the research of Medieval settlements in the inland of the Marche Region (Italy)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bavusi, M.; Giocoli, A.; Balasco, M.; Favulli, G.; Moscatelli, U.; Minguzzi, S.; Gnesi, D.; Virgili, S.

  2009-04-01

  a complex processing routine was carried out in order to get both data volumes and time slices, more easily comparable with magnetic maps. Magnetic data processing included spike removal and destripe. Finally, the results revealed the presence of several target of archaeological interest and, where two methods were carried out, the results are consistent. M. Bavusi , A. Giocoli, e. Rizzo, v. Lapenna (2008). Geophysical characterisation of Carlo' s V Castle (Crotone, Italy). Journal of Applied Geophysics. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2008.09.002. Basile V., Carrozzo M.T., Negri S., Nuzzo L., Quarta T., Villani A.V., (2000). A ground-penetrating radar survey for archaeological investigations in an urban area - Lecce, Italy. Journal of Applied Geophysics, 44, 15-32. Chianese D., D'Emilio M., Di Salvia S., Lapenna V., Ragosta M., Rizzo E. (2004). Magnetic Mapping, Ground Penetrating Radar Surveys and Magnetic Susceptibility Measurements for the Study of the Archaeological Site of Serra di Vaglio (Southern Italy). Journal of Archaeological Science, 31, 633-643. De Domenico D., Giannino F., Marino A., Nuzzo L., Rizzo E., (2001). Indagini elettriche e radar: integrazione dei metodi nello studio dei resti sepolti del monastero normanno in s. Marco D'Alunzio (Messina). Atti del 21° Convegno Nazionale del GNGTS, 351-353. GalloD., Ciminale M., Beckerb H. and Masini N. (2008). Remote sensing techniques for reconstructing a vast Neolithic settlement in Southern Italy. Journal of Archaeological Science, DOI:10.1016/j.jas.2008.07.002. Nuzzo L., Leucci, G . Negri S., Carrozzo M. T. and Quarta T., (2002). Application of 3D visualization techniques in the analysis of GPR data for archaeology. Annals of Geophysics, 45 (2), 321-337. Sambuelli L., Socco L.V., Brecciaroli L., (1999). Acquisition and processing of electric, magnetic and GPR data on a Roman site(Victimulae, Salussola, Biella), Journal of Applied Geophysics, 41, 189-204

 2. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  poważne straty finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 3. Calibrazioni a terra e prestazioni in volo di spettrometri ad immagine nel visibile e nel vicino infrarosso per l'esplorazione planetaria

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Filacchione, Gianrico

  2006-10-01

  progettuale e realizzativa dei parametri e de lle prestazioni strumentali; in generale infatti non solo sarà necessario mantenere le dimensioni, il peso, i consumi elettrici ed il data-volume entro i requisiti disponibili del satellite ma anche ottimizzare i disegni ottici, meccanici ed elettronici al fine di ottenere le massime prestazioni possibili in funzione della natura del target osservato e dei parametri orbitali della missione. Questa tesi descrive i metodi utilizzati per caratterizzare il funzionamento di spettrometri ad immagine per l’esplorazione planetaria. L’attività svolta ha riguardato sia la misura in laboratorio dei parametri strumentali fondamentali sia l’analisi dei dati in volo su cui verificarne ed eventualmente correggerne la risposta. Il funzionamento degli strumenti e la metodologia di calibrazione vengono descritti nelle due parti principali e nelle appendici di questa tesi per gli esperimenti Cassini-VIMS-V e Rosetta-VIRTIS-M. La prima parte è dedicata all’esperimento VIMS-V sul satellite Cassini, il cui disegno ottico, originariamente proposto da Francis Reininger, verrà successivamente riutilizzato e perfezionato su VIRTIS-M (Reininger et al., 1994; Miller et al., 1996). Il capitolo 1 contiene una descrizione dei parametri ottici, strutturali, termici ed elettronici di VIMS-V mettendone in risalto gli aspetti più innovativi del progetto. Vengono inoltre descritti la collocazione dell’esperimento sul satellite Cassini, il coallineamento con gli altri strumenti di remote sensing, i possibili modi operativi ed il formato dei dati scientifici. Il capitolo 2 riguarda il processo di calibrazione ed analisi dei dati in volo di VIMS-V. La procedura eseguita per calibrare radiometricamente lo strumento utilizzando i dati della superficie della Luna e per stimare il flat-field mediante i dati dell’atmosfera di Venere viene dettagliatamente descritta assieme agli algoritmi utilizzati per la rimozione di diversi effetti strumentali (read

 4. Geographical epidemiology of antibacterials in the preschool age

  PubMed Central

  2012-01-01

  activities. Moreover, the competent authorities should increasing their efforts to limit unnecessary prescriptions and increase appropriateness of prescribing. Riassunto Introduzione Le mappe tematiche consentono una più rapida ed immediata lettura delle differenze geografiche nella distribuzione di dati riferiti ad un territorio specifico. Lo scopo dello studio è mostrare, per la prima volta, l’applicazione di alcuni strumenti statistici e cartografici, nell’analisi dell’uso dei farmaci nella popolazione pediatrica di una regione italiana e valutare le differenze intra-regionali. Metodi Per valutare il tipo di distribuzione geografica delle prescrizioni, sono stati calcolati i tassi di prevalenza standardizzati (punteggi-z) a livello di ASL, Distretti Sanitari e Comuni. Per valutare la correlazione con le ospedalizzazioni è stato usato il coefficiente di correlazione di Pearson; per valutare l’esistenza di autocorrelazione spaziale è stato usato l’indice I di Moran. Tramite l’uso della statistica G di Getis-Ord sono stati identificati cluster di aree ad alto e basso livello di prevalenza. Infine con un modello di regressione logistica è stata stimata la probabilità di ricevere almeno una prescrizione nel corso dell’anno per tutti i pazienti inclusi nello studio. Risultati Con l’uso delle mappe è possibile vedere che le prescrizioni non sono correlate con lo stato di salute della popolazione, ma sono correlate con l’attitudine prescrittiva del pediatra. Questo è confermato anche dal modello di regressione logistica costruito per stimare la probabilità di ricevere almeno una prescrizione considerando come variabili indipendenti l’età, il sesso, la prevalenza di ricoveri nel distretto di residenza, l’attitudine prescrittiva del pediatra, la classe di età del pediatra e la durata della convenzione del pediatra con l’Azienda Sanitaria Locale (ASL). Conclusioni Gli interventi primari per razionalizzare l’uso degli antibiotici in et

 5. Stability Assessment of the High Safety Pillars in Slovenian Natural Stone Mines / Ocena Stabilności Wysokich Filarów Bezpieczeństwa W Kopalniach Kamieni Naturalnych W Słowenii

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortnik, Jože

  2015-03-01

  (wapień), w 2008 kamieniołom Lipica I (wapień), w roku 2009 wapień pozyskiwać także zaczęto z kamieniołomu w Dolinie. Działo się to głównie z uwagi na strukturę geologiczną w tych miejscach, warunki geologiczne kamieniołomów, potencjalnie grube warstwy nadkładu w przypadku rozszerzania działalności w części odkrywkowej kamieniołomu, a także rosnący popyt na te surowce (kamień naturalny). Podziemne wydobycie kamieni naturalnych we wszystkich tych lokalizacjach odbywa się za pomocą zmodyfikowanej metody filarowo- komorowej, dostosowanej do uwarunkowań poszczególnych lokalizacji, z wykorzystaniem układu mniej lub bardziej regularnie rozmieszczonych filarów zabezpieczających. Ponieważ podziemne wydobycie naturalnych bloków skalnych odbywa się stosunkowo płytko pod powierzchnią, (na głębokościach rzędu 10-40 m), to wartości pierwotnego naprężenia pionowego są stosunkowo niewielkie (poniżej 1.0 MPa). Wskutek tego powstaje poważne ryzyko odrywania się od stropu bloków skalnych w kształcie klinów, zwłaszcza w dużych, otwartych komorach podziemnych. W latach ubiegłych instalowano układy monitorujące stan naprężeń i odkształceń, wykorzystywane przy planowaniu wymiarów (szerokości i wysokości) dużych, otwartych, przestrzennych komór podziemnych oraz wymiarów filarów zabezpieczających, a także układy zapewniające stałą kontrolę i wykrywanie niestabilności w obrębie stropu oraz w ścianach bocznych komór. Niniejsza praca zawiera przegląd metod i urządzeń wykorzystywanych do optymalizacji i bezpieczeństwa monitorowania stanu filarów zabezpieczających w podziemnych kopalniach kamieni naturalnych w Słowenii.

 6. Natural and anthropogenic phenomena affecting the historical landslide trend in the Subappennino Dauno (southern Italy)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lonigro, Teresa; Santaloia, Francesca; Polemio, Maurizio

  2014-05-01

  Protection, and also documents belonging to a research project (PS_119; Cotecchia et al. 2010). According to the landslide data collected, the landslide events resulted to be 175 in the study area. The trend analyses show that the landslide occurrence was increased with the time, despite of the rainfall and temperature data are not prone to landsliding. As a matter of fact, the trend of both the monthly rainfall and the rainfall intensity decreases, and the temperature and the wet days show a positive trend during the period of reference. The trend of the short-duration rainfall results generally to decrease. Not existing an evident relationship between climate variability and the increase of landslide occurrence, some other factors should be considered, as, for instance, the poor mechanical soil properties, the role of anthropogenic modifications and the mismanagement of risk-prone areas. In this regards, the preliminary results obtained from the data analyses of the land use and the populations could partly justify the increasing trend of landslide occurrence. More details on previous results of this research activity were recently published (Cotecchia et al., 2010; Polemio and Lonigro, 2011 and 2013; Santaloia et al., 2012). References Cotecchia F., Santaloia F., Lollino P., C. Vitone, G. Mitaritonna (2010) "Deterministic landslide hazard assessment at regional scale". Geoflorida 2010, : 3130-3139. Santaloia F, Cotecchia F, Vitone C (2012) "Applicazione dei metodi avanzati al fronte appenninico apulo-lucano: analisi di I livello. In: Cascini L. (Ed) "Criteri di zonazione della suscettibilità e della pericolosità da frane innescate da eventi estremi (piogge e sisma)"; 130-140, Padova:Composervice srl. Polemio M., Lonigro T. (2011) "Variabilità climatica e ricorrenza delle calamità idrogeologiche in Puglia". In: "Le modificazioni climatiche e i rischi naturali", Polemio M. (Ed.), CNR IRPI, Bari, pp. 13-16. Polemio M., Lonigro T. (2013) "Climate variability and landslide

 7. Atmospheric Circulation Influence on the Winter Thermal Conditions in Poland in 2021-2050 Based on the RACMO2 Model

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jędruszkiewicz, Joanna; Piotrowski, Piotr

  2012-01-01

  ą oparte są m.in. o prognozy występowania krótszych zim oraz cieńszej i krócej zalegającej pokrywie śnieżnej wpływającej w znacznym stopniu na albedo i ilość ciepła zatrzymywanego przez grunt. Jedną z ważniejszych przyczyn zmienności temperatury powietrza jest cyrkulacja powietrza. Pomimo licznych badań dotyczących powiązań cyrkulacyjno-termicznych w XX wieku prowadzonych przez polskich badaczy, brakuje opracowań dotyczących wpływu cyrkulacji atmosferycznej na prognozowane zmiany temperatury w XXI wieku. Celem opracowania jest zbadanie tych relacji dla zimy z okresu 2021-2050 w porównaniu z obserwacjami z lat 1971-2000. W pracy posłużono się danymi średniej dobowej temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza z regionalnego modelu RACMO2 opracowanego w ramach projektu ENSEMBLES. Symulowane wartości temperatury z modelu zostały poddane korekcji za pomocą metody kwantylowej. Wyniki modelu jednoznacznie wskazują na wzrost cyrkulacji cyklonalnej o ponad 18% miedzy latami 2021-2050 a 1971-2000. Szczególnie wysoki wzrost częstości cyrkulacji cyklonalnej oczekiwany jest z kierunków południowozachodniego i zachodniego o 7 i 8%. Z drugiej strony prognozowany jest wyraźny spadek częstości występowania cyrkulacji antycyklonalnej z kierunków zachodniego i północnozachodniego o ok. 9 i 5%. Największy wzrost temperatury powinien towarzyszyć występowaniu cyrkulacji SEc od 2 na wschodzie do 4°C na zachodzie kraju. Istotne ochłodzenie prognozowane jest z kierunku NW podczas cyrkulacji cyklonalnej miejscami nawet poniżej 1°C w zachodniej i południowej Polsce. W omawianym 30-leciu prawdopodobnie coraz rzadziej będzie występować sytuacja blokadowa, natomiast coraz częsciej pozytywna faza NAO.

 8. Reduction of Electric Breakdown Voltage in LC Switching Shutters / Elektriskās Caursites Sprieguma Samazināšana Šķidro Kristālu Šūnās

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mozolevskis, G.; Ozols, A.; Nitiss, E.; Linina, E.; Tokmakov, A.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  ātes dēļ ir liela varbūtība šķidro kristālu (LC) šūnā novērot elektrisko caursiti, kuras laikā LC šūna tiek sabojāta. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šāda tipa ekrāni pagaidām vēl nav komerciāli plaši pieejami. Šajā darbā mēs skaidrojam rezultātus, kas iegūti, veicot LC šūnu caursites pētījumus. Elektrisko caursiti LC šūnā novēro brīdī, kad strāva tajā pārsniedz noteiktu sliekšņa vērtību. Strāvas stipruma sliekšņa vērtību nosaka šķidrā kristāla īpatnējā vadītspējā, kā arī punktu defekti LC šūnā, piemēram, putekļi, elektrodu raupjums, caurumi u.c. Strāvas stipruma ierobežošanai šūnā šajā darbā tika izmantotas dažādas metodes - buferslāņu iekļaušana, elektroda izlīdzinošā slāņa iekļaušana, kā arī elektroda sadalīšana ar lāzera ablācijas metodi. Tiek demonstrēts, ka elektrisko lauku, pie kura novēro caursiti šūnās, ir iespējams būtiski palielināt, šūnā iekļaujot elektriskos izolējošus buferslāņus un sadalot elektrodu.

 9. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  ży styczno-obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: • możliwość porównywania jakości wykonania noży, • możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, • możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, • parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: • pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, • badania parametrów materiałowych korpusu noża, • badania parametrów materiałowych ostrza, • pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, • pomiar twardości ostrza, • określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: • pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych,

 10. Application of Multidimensional Data Visualization by Means of Self-Organizing Kohonen Maps to Evaluate Classification Possibilities of Various Coal Types / Zastosowanie Wizualizacji Wielowymiarowych Danych Za Pomocą Sieci Kohonena Do Oceny Możliwości Klasyfikacji Różnych Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jamróz, Dariusz; Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  Multidimensional data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analysed objects. In the case of grained materials e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. To achieve this purpose, the method of Kohonen maps was applied by means of which three types of coal - 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated. It was stated that the applied methodology allows to identify certain coal types efficiently and can be used as a qualitative criterion for grained materials. Metody wizualizacji wielowymiarowych danych są nowoczesnym narzędziem umożliwającym klasyfikację analizowanych obiektów, którymi mogą być różnego typu dane opisujące wybrane zjawisko lub materiał. W przypadku materiałów uziarnionych, jakim jest np. węgiel, wiele cech ma wpływ na jakość materiału, tj. np. gęstość, wielkość ziaren, ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki itp. Na potrzeby artykułu przeprowadzono rozdział węgli z trzech wybranych kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Każda z tych kopalni pracuje na innego typu węglu. W tym przypadku były to węgle o typach 31, 34.2 oraz 35 (według polskiej klasyfikacji typów węgla). Najpierw, materiał został podzielony na klasy ziarnowe a następnie za pomocą rozdziale w cieczy ciężkiej (roztwór chlorku cynku) na frakcje gęstościowe. Dla tak przygotowanego materiału przeprowadzono następnie analizy chemiczne mające na celu określenie takich parametrów, jak zawartość siarki, zawartość popiołu, zawartość części lotnych, ciepło spalania oraz wilgotność analityczną. W ten sposób, dla każdej klaso-frakcji uzyskano bogate charakterystyki badanego

 11. Influence of forest management on the changes of organic soil properties in border part of Kragle Mokradlo Peatland (Stolowe Mountains National Park, Poland)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bogacz, A.; Roszkowicz, M.

  2009-04-01

  . CONCLUSIONS Shallow organic soils occupy the ombrotrophic sites of a border part of Kragle Mokradlo Peatland. The variety of organic soil throphism in the object resulted from the placement on the base sandstone, partial mixing of soil horizons as well as from muddy and fluvial processes. Peat horizons present in the studied profiles were generally classified as hemic and sapric, sometimes as fibric. Soil horizons exhibited differed thickness and ash content. Forest management strongly changed the properties of organic soil. REFERENCES Bogacz, A. (2000). Physical properties of organic soil in Stolowe Mountains National Park (Poland). Suo 51,3; pp.105-113. Gee, G.W. and Bauder, J.W. (1986). Particle-size analysis. In: Klute, A.(ed.) Methods of Soil Analysis Part I. Agronomy series No. 9. Am. Soc. Agronomy Soil Sci. Am, Inc., Publ., Madison, WI.pp. 383-411. Horawski, M. (1987). Torfoznawstwo dla meliorantow. Pojecia podstawowe.[Peat science for melioration. Basic definitions.]. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. pp.37-39.[In Polish]. Lubliner - Mianowska, K. (1951). Wskazowki do badania torfu. Metody geobotaniczne, polowe i laboratoryjne [Hints to peat research. In: Geobotanical, field and laboratory methods] Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Katowice.pp.58-60. [In Polish]. Lynn, W.C., Mc Kinzie, W.E., Grossman, R.B. (1974). Field Laboratory Test for characterization of Histosols. In: Histosols, their characteristics, classification and use. pp. 11-20. Oznaczanie gatunku, rodzaju i typu torfu. (1977). [Peat and peat varies. Determination of classes, sort and types of peat]. Polish standard PN-76/G-02501, [Polish Normalization Commitee]. pp.1-11.[In Polish]. Word Reference Base for Soil Resources. 1998. Word Soil Resources Report, 84. FAO-ISRIC-ISSS, Rome, pp.1-88. Zawadzki, S. (1970). Relationship between the content of organic matter and physical properties of hydrogenic soils. Polish Journal of Soil Science Vol.III, 1; pp.3-9.

 12. Potentials of mathematical modeling and use of GIS in catchment management and the benefits for the Water Framework Directive fulfilling

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dostal, T.; Krasa, J.

  2009-04-01

  . VUV TGM, Czech Journal for Soil and Water Management, 1: p. 1-21 • Dostal, T. et. al., 2007. Metody a zpusoby predikce povrchoveho odtoku, eroznich a transportnich procesu v krajine (The methods of surface runoff, erosion and transport processes in a landscape prediction), annual research report from COST634 action, CTU Prague (in Czech) • Van Rompaey A. et al., 2000. The impact of land use policy on the soil erosion risk: a case study of central Belgium, Agriculture, Ecosystems and Environment, pp1 - 12 • Vrana et al., 2004. The map of rainfall-runoff conditions for Central Bohemia region (in Czech), CTU Prague, • Wischmeier,W.H., Smith, D.D., 1978. Predicting Rainfall Erosion Losses - a guide for conservation planning. Agricultural Handbook 537. US Department of Agriculture

 13. New gravity control in Poland - needs, the concept and the design

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krynski, Jan; Olszak, Tomasz; Barlik, Marcin; Dykowski, Przemyslaw

  2013-06-01

  grawimetrem FG5) i 169 punktów bazowych (mierzonych grawimetrem A10). Będzie ona spełniała wymagania współczesnej geodezji i geodynamiki oraz zapewniała dobre powiązanie z istniejącą osnową POGK. Znaczna liczba punktów nowej osnowy grawimetrycznej, o precyzyjnie wyznaczonej pozycji wysokości utworzy krajową zintegrowaną osnowę geodezyjną. Opracowano i przetestowano metodologie i procedury pomiarowe na punktach nowej osnowy grawimetrycznej dla obu grawimetrów absolutnych (FG5, A10) oraz technologie wyznaczania gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości na tych punktach. Określono metody zapewnienia odpowiedniego poziomu grawimetrycznego osnowy poprzez udział grawimetrów FG5 i A10 w międzynarodowej (ICAG) i europejskiej (ECAG), a także lokalnych kampaniach porównawczych grawimetrów absolutnych podkreślając jednocześnie rolę metrologii w projekcie. Integralnymi częściami projektu są zamierzenia przeliczenia archiwalnych danych grawimetrycznych wykorzystywanych przy tworzeniu POGK i ich przetransformowania do nowego systemu (jako sieć 2 rzędu) oraz zdefiniowania nowego systemu grawimetrycznego jako systemu "zero-tide". Przeprowadzono również dyskusję zmienności sezonowej przyspieszenia siły ciężkości wskazując, że przy wyznaczaniu przyspieszenia siły ciężkości na punktach nowoczesnej osnowy grawimetrycznej wpływ zmian środowiskowych nie może być traktowany jako w pełni zaniedbywalny.

 14. Development of Load Exerted on the Lining of the Shaft After its Liquidation / Kształtowanie Się Obciążeń Obudowy Szybu Po Jego Likwidacji

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Konior, Janusz

  2015-03-01

  This article applies to forecasting of the shaft stability after its liquidation on the basis of the probable, current load of its lining. The stability of the shaft after its liquidation is affected by many factors: that have occurred in the past, during its operation, e.g.: the degree of technical wear and liquidation method, that presently exist such as: changes in the parameters of backfill and the level of shaft backfilling, or may occur in the future: changes of hydrogeological conditions, the influences of present mining extraction, the effect of vibrations, etc. The variability of these conditions over time may consequently lead to arising of discontinuous deformations in the area surrounding the shaft and, as an consequence, to construction disaster. Likwidacja szybu górniczego w sposób trwały poprzez wypełnienie go za pomocą materiałów sypkich winna zapewniać jego stateczność w okresie czasu mierzonym setkami lat, szczególnie w obszarach nie w pełni wykorzystanego złoża. Bowiem te szyby mogą być w przyszłości wykorzystane przy przywracaniu do dalszej eksploatacji przedmiotowego złoża. W sytuacji koniunktury na węgiel czy inne surowce mineralne stateczność szybów zlokalizowanych w terenie zurbanizowanym ma także zapobiec katastrofom budowlanym. Autorowi niniejszego artykułu znane są przypadki świadczące o braku kontroli zachowania się podsadzki w zlikwidowanym szybie oraz projektowaniu i realizacji nowych obiektów w strefie ochronnej wyznaczonej wokół zlikwidowanego szybu. W pracy w oparciu o założenia metody Janssena dla schematu obliczeniowego (Rys. 1) przedstawiono wyprowadzenie wzorów na wielkość pionowego i poziomego obciążenia działającego wewnątrz zlikwidowanego szybu. Z analizy wzorów (10) i (11) jednoznacznie wynika, że wielkości te wraz ze zmianą głębokości dążą do maksimum określonego asymptotami The Assessment of Susceptibility on Drainage in an Aquifer on the Basis of Pumping Tests in a Lignite Mine / Ocena Podatności Ośrodka Wodonośnego Na Odwodnienie Na Podstawie Próbnych Pompowań W Kopalni Węgla Brunatnego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Polak, Krzysztof; Kaznowska-Opala, Karolina; Pawlecka, Katarzyna; Różkowski, Kazimierz; Klich, Jerzy

  2015-03-01

  ężystej S, pozwala na wyznaczenie najbardziej korzystnych warunków eksploatacji studni. Wspomniane parametry hydrogeologiczne są składowymi równania opisującego hydrauliczną oporność ośrodka wodonośnego (12). Uogólniając, parametr B, może być kryterium wykorzystanym przy planowaniu i projektowaniu systemu odwodnienia studziennego, a także bieżącej oceny skuteczności współpracy systemu. Na rysunku 3. przedstawiono ideowo metodykę oznaczania tego parametru, za pomocą testu próbnego pompowania. Dotychczas interpretacja wyników próbnych pompowań koncentrowała się na ocenie technicznych warunków pracy otworów studziennych. W tym celu wykorzystywano współczynnik C występujący we wzorze Jacoba, który stanowił kryterium odbioru studni od wykonawcy. Zdaniem autorów niniejszej pracy wyniki próbnych pompowań należy interpretować w szerszym ujęciu, zwracając uwagę na parametr B, opisujący oporność hydrauliczną przy przepływie laminarnym wody w ośrodku wodonośnym. Analiza rozkładu przestrzennego zmian tego parametru pozwala na racjonalizację systemu odwodnienia studziennego w tym ocenę niezbędnych wyprzedzeń w zakresie wykonawstwa studni. W praktyce, ocenę geohydraulicznych warunków prowadzonego odwodnienia przeprowadzono przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody próbnych pompowań wielostopniowych opracowanych przez Klicha (1997). W pracy niniejszej przedstawiono wyniki próbnych pompowań w 27 studniach pracujących w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Na rysunkach 5-9 przedstawiono wyniki oceny parametru B dla podstawowych kompleksów wodonośnych, dla których wykonano próbne pompowania badawcze. Podział wykresów wynika z przeznaczenia studni, co odpowiada podziałowi przedstawionemu na rysunku 4. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wstępnych uogólnień. W tabeli 1. zaproponowano wstępną klasyfikację podatności ośrodka wodonośnego na prowadzone odwodnienie. Klasyfikacja może być wykorzystana do cel

 15. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone r

 16. Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas - An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum / Geotechniczne aspekty rewitalizacji terenów pogórniczych - przykład adaptacji KWK "KATOWICE" na nowe muzeum śląskie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cała, Marek; Ostręga, Anna

  2013-06-01

  południowej części terenu dawnej Kopalni "Katowice", na którym znajdują się zabytkowe obiekty przeznaczone do odrestaurowania i adaptacji dla nowych funkcji. Są to: - budynek maszyny wyciągowej Szybu "Warszawa" (MS-8), adaptowany dla celów gastronomicznych, - magazyn odzieżowy (MS-15), adaptowany dla celów wystawienniczych-Centrum Scenografii Polskiej, - wieża wyciągowa Szybu "Warszawa" (MS-79), adaptowana dla funkcji widokowych. Pozostała część terenu dawnej KWK "Katowice" wraz zabytkowymi obiektami, w miarę możliwości finansowych włączana będzie w kompleks Muzeum Śląskiego. Oparcie koncepcji na idei minimalnej ingerencji w urbanistyczny układ zabytkowej kopalni, a jednocześnie potrzeba zapewnienia odpowiednich przestrzeni wystawienniczych, administracyjnych i miejsc postojowych znalazły odzwierciedlenie w zastosowaniu następujących rozwiązań: - adaptacji historycznych obiektów dla funkcji wystawienniczych, gastronomicznych i widokowych; - ulokowania nowobudowanych obiektów pod powierzchnią terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów. W związku z powyższym koniecznym było wykonanie prac wzmacniających posadowienie historycznych budynków oraz geotechnicznych zabezpieczeń skarp wykopu. W artykule pokazano technologiczne rozwiązania jakie zastosowano dla zabezpieczenia zabytkowych budynków, wieży wyciągowej oraz wykopu pod nowe obiekty Muzeum Śląskiego. Geotechniczne metody zabezpieczenia poszczególnych obiektów zaprojektowano na podstawie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz wykonanych analiz, co pozwoliło na zaproponowanie rozwiązań optymalnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania geotechniczne i wartość obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, przewidziano zastosowanie technologii pozwalającej uzyskać efekt maksymalnego wzmocnienia wgłębnego masywu. Zaprojektowane technologie zabezpieczenia mają na

 17. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  ): • praca w systemie ścianowym, • zastosowanie frezowania jako metody skrawania, • rozdzielenie procesu frezowania od procesu ładowania, • zastosowanie pełnej automatyzacja pracy, • zastosowanie cięgnowego systemu posuwu, • możliwość rozpoczynania nowego skrawu bez konieczności zawrębiania, • gabaryty dostosowane do pracy w ścianach o wysokości od 1.0 m do 1.6 m, praca systemem dwukierunkowym. Fig. 2 przedstawia koncepcję kombajnu jednoorganowego. Kombajn ten składa się z kadłuba 2, jednego zamocowanego centralnie organu urabiającego 1 oraz dwóch rozkładanych ładowarek odkładniowych 3 i 4. Ładowarka 3 znajduje się w pozycji czynnej, natomiast ładowarka 4 w biernej. Kombajn jest ciągnięty po rynnach przenośnika 5 za pomocą łańcucha 6. Łańcuch 7 jest gałęzią bierną dla przedstawionego zwrotu prędkości. Podane, orientacyjne wymiary wynikają z analizy dotychczasowych rozwiązań kombajnów, głowic strugowych oraz założonego zakresu wysokości wyrobiska ścianowego (Krauze, 2006; Bołoz, 2012). Dla zaproponowanego rozwiązania przyjęto szereg koniecznych wielkości i przeprowadzono analizę możliwego do uzyskania wydobycia dobowego. Zestawione tabelarycznie wyniki umożliwiają określenie wydobycia dobowego możliwego do uzyskania przy określonych wartościach parametrów geometrycznych ściany, kinematycznych kombajnu oraz organizacyjnych pracy ściany. Dla założonych parametrów można stwierdzić, że minimalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 4032 Mg/d uzyskano dla L = 180 m, tp = 11 min, H = 1.0 m oraz T = 12 h/d. Maksymalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 11 612 Mg/d uzyskać można dla L = 300 m, tp = 0 min, H = 1.6 m oraz T = 18 h/d. Na wydobycie dobowe największy wpływ ma dobowy czas pracy ściany a następnie czas przekładki (Bołoz, 2012). Średnica organu dla takiego kombajnu dobierana jest do grubości pokładu. W przedmiotowym rozwiązaniu przyjęto organ o konstrukcji przestrzennej (belki no

 18. The Application of Coreless Inductors for Displacement Measurements in Laboratory Investigations of Rock Properties

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nurkowski, Janusz

  2014-12-01

  problematyczne. W przypadku skał przewodzących (nasączonych solanką) istnieje ryzyko zwarcia ścieżki rezystancyjnej do podłoża. Często naklejenie tensometru jest niemożliwe w przypadku skał słabo zwięzłych (fliszowe). Inne metody pomiaru np. transformator różnicowy z ruchomym rdzeniem (LVDT) ma ograniczoną odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę i zbyt duże rozmiary. Czujnik LDT (Local Deformation Transducer), czyli naklejony tensometr rezystancyjny na sprężystą taśmę stalową, ma ograniczony zakres pomiaru deformacji do kilku procent i małą czułość. Opracowano nową metodę pomiaru odkształcenia opartą na jednowarstwowej, bezrdzeniowej cewce indukcyjnej, wykonanej z cienkiego sprężystego drutu (0,2 mm) i średnicy zwojów kilku milimetrów. Tak wykonany czujnik jest instalowany do zaczepów zamontowanych na badanej próbce (rys. 1 i 2). Odkształcenie próbki powoduje zmianę długości cewki (czujnika), a zatem jej indukcyjności. Czujnik stanowi indukcyjną część generatora LC, umieszczonego na zewnątrz komory. Zmiana indukcyjności skutkuje zmianą częstotliwości drgań, którą łatwo zmierzyć z dużą precyzją. Prostota czujnika gwarantuje jego dużą odporność na ciśnienie hydrostatyczne, temperaturę i udary mechaniczne. Minimalizacja błędów spowodowanych zmiennym ciśnieniem i temperaturą realizowana jest dwoma sposobami. Po pierwsze, czujnik wykonano z wysokorezystywnego drutu, co skutkuje dużymi termicznymi zmianami jego rezystancji, które zmieniają częstotliwość drgań (poprawka częstotliwości w generatorze Colpitts'a (4) przeciwstawnie do wpływu temperatury na indukcyjność czujnika (rozszerzalność termiczna). Umożliwia to prawie całkowitą kompensację termiczną czujnika w kilkunastostopniowym zakresie (rys. 4). Drugim sposobem jest użycie czujnika referencyjnego wykonanego w identyczny sposób jak czujnik pomiarowy, który jest zamocowany na wsporniku o znanej ściśliwości i rozszerzalno