Science.gov

Sample records for mieu selekcijai latvij

 1. Physical And Technical Energy Problems. Factors of Greenhouse Gas Emissions Reduction in the Road Transport of Latvia / Siltumnīcefekta Gāzu Emisiju Samazināšanas Faktori Autotransportā Latvijā

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Grackova, L.; Klavs, G.

  2013-02-01

  The admissible scenarios are considered as related to reduction in the greenhouse gas emissions from the road transport in Latvia by 2020. All of the scenarios are analysed, and the proofs are presented for the possibility to reduce such emissions as well as the energy consumption through a more extensive use of efficient cars and biofuel. Izmantojot scenāriju modelēšanas pieeju un COPERT IV modeli, novērtēts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas potenciāls autotransportā Latvijā līdz 2020. gadam. Modelēšanas rezultāti un analīze ļauj secināt, ka neskatoties uz sagaidāmo automašīnu skaita palielināšanos, jaunu energoefektīvu automašīnu ar augstākiem izmešu standartiem izmantošana un biodegvielas piemaisījuma palielināšana autotransportā izmantojamā degvielā ļauj ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu.

 2. Mājsaimniecību Ietekme uz Klimatu Latvijā: Oglekļa Pēdas Rādītājs

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brizga, J.; Kudreņickis, I.

  2009-01-01

  People more and more recognize climate change as one of the main environmental problems and the term `carbon footprint' (CF) has become popular and is now in widespread use. In this paper, the CF concept has been applied to analyse average per capita household Greenhouse Gas (GHG) emissions in Latvia. We explore household CF in housing (heating and electricity consumption), transport, food and goods and service sectors, which are the main household environmental pressure areas. This paper provides an understanding of both direct and indirect (embodied) GHG emissions. Results from the study suggest that the average Latvian exceeds its global fair share of GHG emissions - the average per capita GHG in 2006 was 4.35 t CO2e. The highest household emissions arise from housing (37%), mobility (26%) and food consumption (25%), goods and services together account only for 12% of total household GHG emissions. This study, however, does not cover capital investments in infrastructure (roads, public buildings etc.) which could increase total emission by almost a ton. The study emphasizes that attention must be paid to the lifestyles, infrastructure and institutions that result in considerable amounts of carbon being locked up in the household activities through which people meet their everyday needs. The findings also indicate that policies should be targeted at the segments in society responsible for the highest carbon footprints, ie. housing, food and mobility.

 3. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un plānotajiem attīstības virzieniem.

 4. Adult survivorship of the dengue mosquito Aedes aegypti varies seasonally in central Vietnam.

  PubMed

  Hugo, Leon E; Jeffery, Jason A L; Trewin, Brendan J; Wockner, Leesa F; Nguyen, Thi Yen; Nguyen, Hoang Le; Nghia, Le Trung; Hine, Emma; Ryan, Peter A; Kay, Brian H

  2014-02-01

  The survival characteristics of the mosquito Aedes aegypti affect transmission rates of dengue because transmission requires infected mosquitoes to survive long enough for the virus to infect the salivary glands. Mosquito survival is assumed to be high in tropical, dengue endemic, countries like Vietnam. However, the survival rates of wild populations of mosquitoes are seldom measured due the difficulty of predicting mosquito age. Hon Mieu Island in central Vietnam is the site of a pilot release of Ae. aegypti infected with a strain of Wolbachia pipientis bacteria (wMelPop) that induces virus interference and mosquito life-shortening. We used the most accurate mosquito age grading approach, transcriptional profiling, to establish the survival patterns of the mosquito population from the population age structure. Furthermore, estimations were validated on mosquitoes released into a large semi-field environment consisting of an enclosed house, garden and yard to incorporate natural environmental variability. Mosquito survival was highest during the dry/cool (January-April) and dry/hot (May-August) seasons, when 92 and 64% of Hon Mieu mosquitoes had survived to an age that they were able to transmit dengue (12 d), respectively. This was reduced to 29% during the wet/cool season from September to December. The presence of Ae. aegypti older than 12 d during each season is likely to facilitate the observed continuity of dengue transmission in the region. We provide season specific Ae. aegypti survival models for improved dengue epidemiology and evaluation of mosquito control strategies that aim to reduce mosquito survival to break the dengue transmission cycle.

 5. Effects of Using Channelling Devices to Increase Efficiency of Hydrokinetic Devices

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kalnacs, A.; Kalnacs, J.; Mutule, A.; Entins, V.

  2015-04-01

  In the rivers of Latvia and of many other countries the flow velocity in the places that are most suitable for installation of hydrokinetic devices is 0.4 to 0.9 m/s. In a stream or a river the hydrokinetic devices can reach full efficiency starting from about twice higher flow velocities. It is advisable to at least double this velocity thus increasing the efficiency and power output of the hydrokinetic devices installed in such places. Since Latvia has abundance of slow rivers and almost none are fast, research in this field is of high importance. Diversified technical methods are known that allow increasing substantially the efficiency of hydrokinetic devices. These methods include the use of diffusers, concentrators, different types of other channelling devices and means of flow control. Desirable effects are achieved through changing the cross-section and/or direction of a flow, its pressure, minimizing the turbulence, etc. This work substantiates the use of such devices for increasing the efficiency of hydrokinetic devices. A method is proposed for evaluation of the effects on power output gained owing to the use of channelling devices. Results show that the efficiency of hydrokinetic devices can be increased by at least 110%. Kā rāda pētījumi, Latvijā upju vietās, kuras ir piemērotas hidrokinētisko HES ierīkošanai, straumes ātrums pārsvarā ir robežās 0,4 līdz 0,9 m/s. Būtu izdevīgi vismaz dubultot šo ātrumu, līdz ar to būtiski palielinot šādās vietās izvietojamo iekārtu efektivitāti un jaudu. Sakarā ar to, ka Latvijā ir daudz tieši lēni plūstošu upju, minēto tēmu izpēte un iekārtu izmantošana Latvijai ir sevišķi aktuāla. Ir zināmi dažādi tehniskie paņēmieni, kas dod iespējas būtiski palielināt hidrokinētisko iekārtu efektivitāti. Šādas iespējas dod koncentratori, difuzori, dažādi plūsmas virzītāji un citi speciāli plūsmas vadības paņēmieni. Šīs ierīces maina straumes šķērsgriezumu un

 6. Res-E Support Policies in the Baltic States: Electricity Price Aspect (Part II)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bobinaite, V.; Priedite, I.

  2015-04-01

  Increasing volumes of electricity derived from renewable energy sources (RES-E) affect the electricity market prices and the prices for final electricity consumers in the Baltic States. The results of a multivariate regression analysis show that in 2013 the RES-E contributed to decreasing the electricity market prices in the Baltic States. However, the final electricity consumers pay for the promotion of RES-E through the approved RES-E component which has a tendency to increase. It is estimated that in 2013 the net benefits from the wind electricity promotion were achieved in Lithuania and Latvia while the net cost - in Estonia. This suggests that the economic efficiency of the wind electricity support scheme based on the application of feed-in tariffs was higher than that based on the feed-in premium. Rakstā analizēta elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem (AER-E) palielināšanas ietekme uz elektroenerģijas tirgus cenu un gala cenu elektroenerģijas lietotājiem Baltijas valstīs. Daudzfaktoru regresijas analīzes rezultāti atklāja, ka AER-E 2013. gadā varētu samazināt elektroenerģijas tirgus cenas Baltijas valstīs. Tomēr jāņem vērā, ka elektroenerģijas lietotāja gala cenā ir iekļauta AER-E atbalsta komponente, kurai ir raksturīgi palielināties. Aprēķināts, ka no vēja elektroenerģijas ražošanas Latvijā un Lietuvā tika iegūta tīrā peļņa, bet Igaunijā tikai nosedza pašizmaksu. Tas liecina, ka vēja elektroenerģijas atbalsta shēmai, kas balstīta uz obligātā iepirkuma atbalsta principu, ir augstāka ekonomiskā efektivitāte, nekā atbalsta shēmai, kas balstīta uz piemaksu par no AER saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

 7. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 8. Sail-Type Wind Turbine for Autonomous Power Supplay: Possible Use in Latvia

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sakipova, S.; Jakovics, A.

  2014-12-01

  Under the conditions of continuous increase in the energy consumption, sharply rising prices of basic energy products (gas, oil, coal), deterioration of environment, etc., it is of vital importance to develop methods and techniques for heat and power generation from renewables. The paper considers the possibility to use a sail-type wind turbine for autonomous power supply in Latvia, taking into account its climatic conditions. The authors discuss the problems of developing a turbine of the type that would operate efficiently at low winds, being primarily designed to supply power to small buildings and farms distant from centralized electricity networks. The authors consider aerodynamic characteristics of such a turbine and the dependence of the thrust moment of its pilot model on the airflow rate at different angles of attack. The pilot model with a changeable blade shape has been tested and shows a good performance. Darbs veltīts vienam no atjaunojamo enerģiju veidiem - vēja enerģijai, analizētas tās izmantošanas iespējas. Vispirms īsi raksturota vēja enerģijas izmantošana pasaulē, kā arī vērtētas izmantošanas perspektīvas no inženiertehniskā un klimatisko apstākļu viedokļa. Turpinājumā raksturota situācija Latvijā, t. sk., arī vēja potenciāla pieejamība dažādos reģionos, kā arī vēja enerģijas izmantošanas efektivitāti raksturojošie lielumi. Konstatējot problēmu, rast vēja turbīnu risinājumus Latvijas apstākļiem ar maziem vidējiem vēja ātrumiem, izveidots buras tipa turbīnas modelis. Šī modeļa raksturlielumu izpēte veikta vēja tunelī Karagandas universitātē, konstatējot relatīvi labus efektivitātes rādītājus tiešai un pretējai vēja plūsmai. Izmantojot mērījumu rezultātus, ierosināti sistēmas uzlabojumi, kurus plānots pētīt turpmāk. Šādas sistēmas potenciāli var rast lietojumu tur, kur nepieciešami autonomi enerģijas avoti.