Science.gov

Sample records for netermicheskij metod immobilizatsii

 1. A Calorimetric Method for Determination of Heat Capacity of Ceramics for Concentrated Solar Thermal Systems / Skenējošās Kalorimetrijas Metode Siltumietilpības Noteikšanai Saules Kolektoru Keramikā

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kalnačs, J.; Grehovs, V.; Mežinskis, G.; Bidermanis, L.

  2013-10-01

  Differential scanning calorimetry was carried out to determine the heat capacity (Cp) of the high temperature resistant ceramic materials to be used as protective coatings for stainless steel tubes of parabolic trough solar collectors in concentrated solar power (CSP) systems. The Ср(Т) measurements and calculations were performed at continuous scanning in the temperature range 20-800 °С. In the work, calibration curves have been derived for conversion of measuring units from mcV into mW. To achieve a better repeatability of measurements, methods for stabilization of the thermal contact between the sample-containing vessel and the probe have been developed. The Ср(Т) dependence was obtained for different ceramic materials. Rakstā izklāstīta izstrādātā metodika keramikas un emalju siltumietilpības noteikšanai pēc diferenciālās skenējošās kalorimetrijas mērījumiem. Parādīta virkne traucējošo faktoru kalibrēšanas līknes un mērījumu veikšanai, piedāvātas metodes to samazināšanai vai novēršanai, precīzāku rezultātu ieguvei. Noteikta siltumietilpības atkarība no temperatūras virknei emalju, kas var tikt izmantotas saules siltuma kolektoros, kā aizsargpārklājumi. Parādīta siltumietilpības noteikšanas atkārtojamības atkarība no siltuma kontakta. Izstrādāta metode termiskā kontakta stabilizācijai. Virknei emalju noteikta siltumietilpības atkarība no temperatūras diapazonā 20 - 800°С.

 2. Presentation of Functional, PPS and Hall's Methods in Comparison with other Research on Space Quality / Prezentacja Metod: Funkcjonalnej, Pps I Hall'A Na Tle Innych Badań Jakości Przestrzeni

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kossak-Jagodzińska, Anna

  2015-03-01

  The end of the twentieth century was a period in which the need for quality control was developing in all areas of life in post-industrial countries. The impulse for the development of numerous methods of evaluating the quality in architecture and construction was "Green Paper" and "Agenda 21" concerning the idea of sustainable development. First of all, creation of a system of evaluation criteria is the basis for elaboration of any system of quality control. Several years of cooperation between J. Serdyńska and the author resulted in a cycle of studies on urban public space (squares in the city of Katowice) based upon functional, Hall's and PPS methods. This study aims to embed them in a typology of other studies of space quality. Koniec XX w jest okresem, w którym potrzeba kontroli jakości rozwija się w krajach postindustrialnych we wszystkich dziedzinach życia. Impulsem dla rozwoju licznych metod oceny jakości w architekturze i budownictwie była "Zielona księga" i "Agenda 21" dotyczące idei zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania jakiegokolwiek systemu kontroli jakości jest przede wszystkim stworzenie systemu kryteriów oceny. Kilkuletnia współpraca autorki z J. Serdyńską zaowocowała cyklem badań miejskiej przestrzeni publicznej (place Katowic), opartych na metodach: funkcjonalnej (określenie dominującej funkcji przestrzeni publicznej), Hall'a (zagospodarowanie tej przestrzeni) I PPS (badanie jej potencjału). Niniejsze opracowanie ma na celu osadzić je w typologii innych badań jakości przestrzeni

 3. Plant Type Selection for Reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine Using Fuzzy-Topsis Approach / Wybór Gatunków Roślin Do Wykorzystania W Projekcie Rekultywacji Terenów Kopalni Miedzi Sarcheshmeh Z Wykorzystaniem Metod Logiki Rozmytej Topsis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ebrahimabadi, Arash; Alavi, Iraj

  2013-09-01

  ę niewystarczające w przypadku nieprecyzyjnej oceny i nie w pełni zdefiniowanych określeń językowych. W celu przezwyciężenia tych trudności, zaproponowano wielo-kryterialną metodę decyzyjną wykorzystującą logikę rozmytą. Celem tego opracowania jest ukazanie zastosowania podejścia rozmytego do uzyskania kolejnych przybliżeń do rozwiązania idealnego (F.TOPSIS) przy wyborze odpowiednich gatunków roślin do użycia w projekcie rekultywacji terenów kopalni. Wybór gatunków roślin i ich kultywacja dla zapewnienia ochrony środowiska i projektu rekultywacji terenu pogórniczego to bardzo ważne zagadnienia. Głównym celem obecnego studium jest wybór odpowiednich gatunków roślin do wykorzystania projekcie rekultywacji terenów kopalni miedzi Sarcheshmeh z wykorzystaniem metod logiki rozmytej TOPSIS. W pierwszym rzędzie przeprowadzono badania gruntów wokół kopalni miedzi Sarchesmeh, w pobliżu miejscowości Kerman w Iranie (jednej z dziesięciu największych na świecie kopalni miedzi) w celu wyboru najlepszych typów roślin do wykorzystania do rekultywacji naruszonych działalnością górniczą terenów. Określono podstawowe kryteria wyboru, biorąc pod uwagę plan rekultywacji: sposoby wykorzystania terenu, klimat oraz rodzaje gleb. Otrzymano macierze porównawcze uzyskane na podstawie opinii ekspertów, następnie dokonano określenia priorytetów dla poszczególnych roślin przy pomocy metody TOPSIS, wykorzystującej logikę rozmytą. W analizie uwzględniono następujące czynniki drugorzędne: perspektywy dla regionu, odporność na choroby i owady szkodniki, wytrzymałość i sposób uprawy, dostępność danego gatunku roślin, wydajność ekonomiczna, ochrona gleb, zdolność zatrzymywania wody, zapobieganie zanieczyszczeniom. W końcowym etapie dokonano wyboru najkorzystniejszych dla danego terenu górniczego gatunków roślin, podając kolejno: Amygdalus scoparia, Tamarix, Pistachio Wild, Ephedra, Astragalus, Salsola.

 4. [Prediction of fetal weight by the Johnson-Toshach metod].

  PubMed

  Valenzuela Tinoco, E; Puente González, H; de Dios Maldonado Alvarado, J

  1998-10-01

  Evaluation of Johnson and Toshach method to predict fetal weight. 200 patients with terminal pregnancy. The clinical method of Johnson and Toshach was used to calculate the fetal weight and it was compared with the immediate neonatal weight. Results were analyzed by the t Student test for paired data, with a certainty interval of 95%. The technique was accepted as useful in the cases without significative differences. 150 cases (75%) were in labor. The gestational ages were 38 weeks in 62 case; 39 weeks, 56 case; 40 weeks, 60 cases; 41 weeks, 22 cases. The average fetal weight vs neonatal weight was: At 38 weeks, 3,164 g (DS 289 g) vs 3,218 g (DS 364 g) (p > 0.05); 39 weeks 3,175 g (DS 301 g) vs 3,326 g (DS 391 g) (p < 0.05); 40 weeks 3,281 g (DS 404 g) vs 3,385 g (DS 461 g) (p < 0.05); 41 weeks 3,282 g (DS 308 g) vs 3,298 g (DS 267 g) (p > 0.05). From the cases with significative difference, 85% had labor. The Johnson and Toshach method is useful to predict the fetal weight in patients with terminal pregnancy and no labor.

 5. Simulation-Assisted Evaluation of Grinding Circuit Flowsheet Design Alternatives: Aghdarreh Gold Ore Processing Plant / Ocena Alternatywnych Schematów Technologicznych Procesu Rozdrabniania W Zakładach Przeróbki Rud Złota W Aghdarreh, Z Wykorzystaniem Metod Symulacji

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Farzanegan, A.; Ghalaei, A. Ebtedaei

  2015-03-01

  modification. Surowy urobek z kopalni rud złota Aghdarreh musi najpierw zostać poddany rozdrobnieniu, aby zapewnić efektywniejsze uwalnianie cząsteczek złota. W chwili obecnej obiegi rozdrabniania obejmują kruszenie jednostopniowe z wykorzystaniem kruszarek szczękowych oraz kruszenie jednostopniowe z użyciem kruszarek półautomatycznych w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Odzysk złota odbywa się przy zastosowaniu procesu ługowania, z zastosowaniem metody cyjankowej w szeregu mieszalników. W pracy tej przeprowadzono optymalizację procesu rozdrabniania rud w zakładach przeróbczych Aghdarreh prowadzonego w celu zmniejszenia rozmiarów uzyskiwanych cząsteczek złota (Ps0) z 70 μm do ok. 40 μm poprzez zapewnienie ciągłości procesu, z wykorzystaniem metod modelowania i symulacji. Na podstawie dwóch zestawów próbek z ciągu technologicznego rozdrabniania, rozkłady wielkości cząstek zostały statystycznie zrównoważone z wykorzystaniem oprogramowania NorBal. Pierwszy i drugi zbiór danych otrzymanych na podstawie dwóch zestawów próbek wykorzystany został do kalibracji i walidacji modeli, przed przystąpieniem do właściwych badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania MODSIM. Symulacje komputerowe przeprowadzono w celu oceny wydajności dwóch proponowanych ciągów technologicznych. Pierwszy ciąg obejmuje istniejące kruszarki półautomatyczne i nowo proponowaną kruszarkę kulową pracującą w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Drugi rozważany ciąg stanowi istniejąca kruszarka półautomatyczna, następnie proponowana kruszarka kulowa pracująca w obiegu zamkniętym z istniejącym hydrocyklonem. We wszystkich symulacjach bazowano na modelach SAGT, CYCL i MILL do symulacji pracy kruszarek półautomatycznych, pakietu hydrocyklonu oraz pojedynczych kruszarek. Modele SAGT i MILL oparte są na modelu zrównoważonej populacji w procesie rozdrabniania. Model CYCL opiera się na empirycznym modelu klasyfikacji Plitta

 6. Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ahangari, Kaveh; Paji, Arman Gholinezhad; Behdani, Alireza Siami

  2013-06-01

  Slope stability analysis is one of the most important factors in designing open pit mines. Therefore an optimal slope design that supports both aspects of economy and safety is very significant. There are many different methods in slope stability analysis including empirical, limit equilibrium, block theory, numerical, and probabilistic methods. In this study, to analyze the overall slope stability of southern wall of Chadormalu iron open pit mine three numerical, limit equilibrium and probabilistic methods have been used. Software and methods that is used for analytical investigation in this study are FLAC software for numerical analysis, SLIDE software and circuit failure chart for limit equilibrium analysis and qualitative fault tree and semi-quantitative risk matrix for probabilistic analysis. The results of all above mentioned methods, was a circular failure occurrence in Metasomatite rock zone between 1405 to 1525 m levels. The main factors of failure occurrence in this range were heavily jointing and existing of faults. Safety factors resulted from numerical method; Circular chart method and SLIDE software are 1.16, 1.25 and 1.27 respectively. Regarding instability and safety factors in Metasomatite rock zone, in order to stabilize the given zone, some considerations such as bench angle and height reduction should be planned. In results of risk matrix method this zone was mentioned too as a high risk zone that numerical and limit equilibrium methods confirmed this. Badanie stabilności wyrobiska pochyłego jest jednym z najważniejszych czynników uwzględnianych przy projektowaniu kopalni odkrywkowych. Optymalne zaprojektowanie wyrobiska pochyłego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych oraz bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne. Istnieje wiele metod badania stabilności wyrobiska pochyłego, między innymi metody empiryczne, metoda równowagi granicznej, teoria bloków oraz metody numeryczne i probabilistyczne. W pracy tej omówiono zastosowanie

 7. Metod And Apparatus For Debris Mitigation For An Electrical Discharge Source

  DOEpatents

  Klebanoff, Leonard E.; Silfvast, William T.; Rader, Daniel J.

  2005-05-03

  Method and apparatus for mitigating the transport of debris generated and dispersed from electric discharge sources by thermophoretic and electrostatic deposition. A member is positioned adjacent the front electrode of an electric discharge source and used to establish a temperature difference between it and the front electrode. By flowing a gas between the member and the front electrode a temperature gradient is established that can be used for thermophoretic deposition of particulate debris on either the member or front electrode depending upon the direction of the thermal gradient. Establishing an electric field between the member and front electrode can aid in particle deposition by electrostatic deposition.

 8. Development of evaluation metod of flood risk in Tokyo metropolitan area

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hirano, J.; Dairaku, K.

  2012-12-01

  Flood is one of the most significant natural hazards in Japan. In particular, the Tokyo metropolitan area has been affected by several large flood disasters. Investigating potential flood risk in Tokyo metropolitan area is important for development of climate change adaptation strategy. We aim to develop a method for evaluating flood risk in Tokyo Metropolitan area by considering effect of historical land use and land cover change, socio-economic change, and climatic change. Ministry of land, infrastructure, transport and tourism in Japan published "Statistics of flood", which contains data for flood causes, number of damaged houses, area of wetted surface, and total amount of damage for each flood at small municipal level. Based on these flood data, we constructed a flood database system for Tokyo metropolitan area for the period from 1961 to 2008 by using ArcGIS software.Based on these flood data , we created flood risk curve, representing the relation ship between damage and exceedbability of flood for the period 1976-2008. Based on the flood risk cruve, we aim to evaluate potential flood risk in the Tokyo metropolitan area and clarify the cause of regional difference in flood risk at Tokyo metropolitan area by considering effect of socio-economic change and climate change

 9. Determining real temperature of steel chimney surface using thermograpy method. (Polish Title: Wyznaczenie rzeczywistej temperatury powierzchni kominów stalowych metodą termograficzną)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wróbel, Anna; Wróbel, Andrzej

  2013-12-01

  Assembly and technical evaluation of a steel chimney both require determining shape of its axis. Because permissible deflection of the top of a steel chimney shaft relative to the base according to the PN-B-06200 norm is: 30 mm when height < 50m and 0.0006 * height when height > 50 m, geodetic measurements should be performed with high accuracy. Additionally, the measurements should be performed when deflection of the chimney is not influenced by sun and wind. Deflection measured in a sunny weather is influenced by elastic deflection caused by uneven temperature distribution in the chimney shaft. In practice, the measurements should be done before the sunrise or on a cloudy day. However, during chimney assembly it is often not possible to choose conditions of measurement. For steel chimneys of cylindrical shape without thermal insulation inside, the direction of elastic deflection is not very different from the direction of sun's rays, and its value can be calculated from dimensions of the chimney and temperature differences on its circumference. The problem discussed in this article is measuring the real temperature of the outer surface of a chimney in a possibly fast and accurate way. Thermography allows acquiring the surface temperature distribution quickly (in a few minutes). The accuracy of the measured values is influenced by: emissivity coefficient of the chimney surface, air temperature and humidity and background temperature. The biggest problem is determining background temperature if the surroundings consist of a few objects with different temperatures. The equivalent background temperature was determined from thermo graphic and contact temperature measurements of a specially prepared sample. The sample was produced from the same material as the steel chimney, covered with the same paint and the measurements were performed near the chimney, so the surroundings were similar to the surroundings of the chimney. Conducted experiment shows that on a sunny day the background temperature cannot be assumed equal to the air temperature. In cloudless conditions in the early morning or the late afternoon the background temperature is lower than the air temperature, and around the noon it is much higher. Only in the low overcast conditions the background temperature becomes close to the air temperature

 10. Modelling of Underground Coal Gasification Process Using CFD Methods / Modelowanie Procesu Podziemnego Zgazowania Węgla Kamiennego Z Zastosowaniem Metod CFD

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wachowicz, Jan; Łączny, Jacek Marian; Iwaszenko, Sebastian; Janoszek, Tomasz; Cempa-Balewicz, Magdalena

  2015-09-01

  The results of model studies involving numerical simulation of underground coal gasification process are presented. For the purpose of the study, the software of computational fluid dynamics (CFD) was selected for simulation of underground coal gasification. Based on the review of the literature, it was decided that ANSYS-Fluent will be used as software for the performance of model studies. The ANSYS- -Fluent software was used for numerical calculations in order to identify the distribution of changes in the concentration of syngas components as a function of duration of coal gasification process. The nature of the calculations was predictive. A geometric model has been developed based on construction data of the georeactor used during the researches in Experimental Mine "Barbara" and Coal Mine "Wieczorek" and it was prepared by generating a numerical grid. Data concerning the georeactor power supply method and the parameters maintained during the process used to define the numerical model. Some part of data was supplemented based on the literature sources. The main assumption was to base the simulation of the georeactor operation on a mathematical models describing reactive fluid flow. Components of the process gas and the gasification agent move along the gasification channel and simulate physicochemical phenomena associated with the transfer of mass and energy as well as chemical reactions (together with the energy effect). Chemical reactions of the gasification process are based on a kinetic equation which determines the course of a particular type of equation of chemical coal gasification. The interaction of gas with the surrounding coal layer has also been described as a part of the model. The description concerned the transport of thermal energy. The coal seam and the mass rock are treated as a homogeneous body. Modelling studies assumed the coal gasification process is carried out with the participation of separately oxygen and air as a gasification agent, under the specific conditions of the georeactor operations within the time interval of 100 hours and 305 hours. The results of the numerical solution have been compared with the results of experimental results under in-situ conditions. Zaprezentowano wyniki badań modelowych polegających na numerycznej symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Dla potrzeb realizowanej pracy dokonano wyboru oprogramowania wykorzystywanego do symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Na podstawie przeglądu literatury zdecydowano, że oprogramowaniem, za pomocą, którego będą realizowane badania modelowe, będzie oprogramowanie informatyczne ANSYS-Fluent. Za jego pomocą przeprowadzano obliczenia numeryczne z zamiarem zidentyfikowania rozkładu zmian stężenia składników gazu procesowego w funkcji czasu trwania procesu zgazowania węgla. Przeprowadzone obliczenia miały charakter predykcji. W oparciu o dane konstrukcyjne georeaktora stosowanego podczas badań na KD Barbara oraz KWK Wieczorek, opracowano model geometryczny oraz wykonano jego dyskretyzację poprzez wygenerowanie odpowiedniej siatki numerycznej w oparciu, o którą wykonywane są obliczenia. Dane dotyczące sposobu zasilania georeaktora oraz parametrów utrzymywanych podczas procesu wykorzystano do definiowania modelu numerycznego. Część danych została uzupełniona w oparciu o źródła literaturowe. Głównym przyjętym założeniem było oparcie symulacji pracy georeaktora o modele opisujące reaktywny przepływ płynu. Składniki gazu procesowego oraz czynnik zgazowujący przemieszczają się wzdłuż kanału zgazowującego symulując zjawiska fizykochemiczne związane z transportem masy i energii oraz zachodzące reakcje chemiczne (wraz z efektem energetycznym). Chemizm procesu zgazowania oparto o równanie kinetyczne, które determinuje przebieg danego typu równania chemicznego zgazowania węgla. W ramach modelu opisano też interakcję gazu z otaczającą warstwą węgla. Opis ten dotyczył transportu energii cieplnej. Warstwę węgla oraz warstwy geologiczne otaczające georeaktor traktuje się jako ciało jednorodne. Badania modelowe zakładały prowadzenie procesu zgazowania calizny węglowej przy udziale, osobno tlenu i powietrza, jako czynnika zgazowującego, w warunkach ustalonych pracy georeaktora w przedziale czasu 100 godzin i 305 godzin. Uzyskane wyniki rozwiązania numerycznego zestawiono z wynikami badań eksperymentalnych w warunkach in-situ.

 11. Method of Transfer from Logical Schemes of Algorithms to Boolean Functions Metode Perekhoda Ot Logicheskikh Skhem Algoritmov K Bulevym Funktsiyam<

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Dyachenko, V. F.

  1964-01-01

  The author discusses a method for obtaining the Boolean functions describing the structure of a control circuit by means of AS operators whose sequence of operations is given in the form of a logical scheme or matrix scheme for an algorithm. An example of AS synthesis is given.

 12. Accuracy of DSM based on digital aerial image matching. (Polish Title: Dokładność NMPT tworzonego metodą automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kubalska, J. L.; Preuss, R.

  2013-12-01

  Digital Surface Models (DSM) are used in GIS data bases as single product more often. They are also necessary to create other products such as3D city models, true-ortho and object-oriented classification. This article presents results of DSM generation for classification of vegetation in urban areas. Source data allowed producing DSM with using of image matching method and ALS data. The creation of DSM from digital images, obtained by Ultra Cam-D digital Vexcel camera, was carried out in Match-T by INPHO. This program optimizes the configuration of images matching process, which ensures high accuracy and minimize gap areas. The analysis of the accuracy of this process was made by comparison of DSM generated in Match-T with DSM generated from ALS data. Because of further purpose of generated DSM it was decided to create model in GRID structure with cell size of 1 m. With this parameter differential model from both DSMs was also built that allowed determining the relative accuracy of the compared models. The analysis indicates that the generation of DSM with multi-image matching method is competitive for the same surface model creation from ALS data. Thus, when digital images with high overlap are available, the additional registration of ALS data seems to be unnecessary.

 13. Examination of Deteriogenic Biofilms on Building Facades with Scanning Electron Microscopy / Badanie Deteriogennych Nalotów Biologicznych Na Elewacjach Budynków Metodą Elektronowej Mikroskopii Skaningowej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Piontek, Marlena; Lechów, Hanna; Paradowska, Ewa; Nycz, Marta

  2016-03-01

  Destruction of facades is a complex process in which technical material changes its properties, and which is caused by depositing biological agents. The examination of biofilms from building facades is difficult because sampling for tests may result in the damage to the structure of the facade's material. Also biological analysis of the material obtained from a biofilm is arduous. Some species of microorganisms are impossible to be isolated and their pure cultures cannot be cultivated in laboratory conditions. It is multispecies cultures that most frequently develop on the surfaces of the facade's technical material. Clustered in a group, they cooperate with each other and reveal different features than single cells. It is essential to identify organisms present in the biofilms, since they may initiate deterioration processes. The aim of the research was the observation of the biofilm, collected from two facades, in a micrometer scale with the use of a scanning electron microscope.

 14. Application of methods for area calculation of geodesic polygons on Polish administrative units / Zastosowanie metod obliczania pól powierzchni wieloboków geodezyjnych na przykładzie jednostek administracyjnych w Polsce

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pędzich, Paweł; Kuźma, Marta

  2012-11-01

  The paper presents methods of area calculation, which may be applied for big geodesic polygons on the ellipsoid. Proposal developed by the authors of this paper is discussed. The proposed methods are compared with other, alternative methods of area calculation of such polygons. Test calculations are performed for administrative units in Poland. The obtained results are also compared with areas of those units registered in statistical annals. Utilisation of the equal-area map projections of the ellipsoid onto a plane seems to be the best solution for the discussed task. In the case of small distances between points we may expect accurate results of calculations, since the area size is influenced by the projection reductions only, which are small in such cases. In some cases their influence on results of calculations may be neglected. Then, only re-calculation of co-ordinates from the GRS80 ellipsoid to the cartographic, equal-area projection is required. Umiejętność obliczania pól wieloboków geodezyjnych, czyli takich, których bokami są odcinki linii geodezyjnych, ma istotne znaczenie w praktyce geodezyjnej i kartograficznej. Jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez geodetów i kartografów jest obliczanie pól różnych obiektów powierzchniowych takich jak gmina, województwo, obszary użytków gruntowych itp. Jeżeli zadanie sprowadza się tylko do powierzchni kuli lub płaszczyzny to rozwiązanie jest stosunkowo łatwe. Zadanie komplikuje się, jeżeli za powierzchnię odniesienia fizycznej powierzchni Ziemi przyjmiemy elipsoidę obrotową, ponieważ nie ma ścisłych wzorów, które pozwalałyby na realizację takiego zadania; są jedynie wzory przybliżone mające zastosowanie dla niewielkich obszarów. Trudności pojawiają się szczególnie w przypadku dużych wieloboków zlokalizowanych na elipsoidzie obrotowej spłaszczonej. W artykule przedstawiono metody obliczania pól powierzchni, które mogą być stosowane dla dużych wieloboków geodezyjnych na elipsoidzie. Opisano propozycje autorów niniejszego artykułu. Zaproponowane sposoby skonfrontowano z innymi alternatywnymi metodami obliczania pól powierzchni tych wieloboków. Obliczenia testowe przeprowadzono dla jednostek administracyjnych obszaru Polski. Otrzymane wyniki porównano z powierzchniami tych jednostek zapisanymi w rocznikach statystycznych.

 15. Inventory using laser scanning of the control gallery and overflow sectionof Klimkówka earthfill dam - experiences and conclusions. (Polish Title: Inwentaryzacja galerii kontrolnej i przelewu zapory ziemnej Klimkówka metodą skanowania laserowego)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zaczek-Peplinska, J.; Adamek, Artur; Osińska-Skotak, K.; Adamek, Anna

  2013-12-01

  The paper discusses experiences resulting from the surveying inventory of Klimkówka earthdam's control gallery. Current status of the law, which impose obligation of adequate technical control onthe unit administering and operating hydraulic structures is presented. Laser scanning due to the lack of suitable developed measurements methodology for this type of objects is rarely used for its inventory and control. In August 2012, the measurement of displacements of control gallery of this object using precise levelling was conducted by the staff and the students from the Department of Engineering and Detailed Surveying (WUT, Faculty of Geodesy and Cartography). Simultaneously, an inventory of control gallery using terrestrial laser scanning was made. In addition, during the processing the data an attempt to analyse the I values (Intensity) was made which were recorded during the measure of concrete overflow using automated image analysis in order to carry out the characteristic classification of the concrete -this analysis is to be used as a starting material for the analysis of changes in the surface of the concrete in the following years. The results of an inventory of geometry of the control gallery and a preliminary analysis of the surface of the concrete overflow using unsupervised classification method have been presented. The process of gallery model creation, as well as selected possible analyses and measurements based on the data from terrestrial laser scanning have been also described.

 16. Classification of fully polarimetric F-SAR ( X / S ) airborne radar images using decomposition methods. (Polish Title: Klasyfikacja treści polarymetrycznych obrazów radarowych z wykorzystaniem metod dekompozycji na przykładzie systemu F-SAR ( X / S ))

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mleczko, M.

  2014-12-01

  Polarimetric SAR data is not widely used in practice, because it is not yet available operationally from the satellites. Currently we can distinguish two approaches in POL - In - SAR technology: alternating polarization imaging (Alt - POL) and fully polarimetric (QuadPol). The first represents a subset of another and is more operational, while the second is experimental because classification of this data requires polarimetric decomposition of scattering matrix in the first stage. In the literature decomposition process is divided in two types: the coherent and incoherent decomposition. In this paper the decomposition methods have been tested using data from the high resolution airborne F - SAR system. Results of classification have been interpreted in the context of the land cover mapping capabilities

 17. SDPSK-Specific Demodulation Method for the Nanortu Field-Programmable Gate Array / SDPSK-Specifiska Demodulācijas Metode Nanortutm Programmētajām Loģiskajām Integrācijas Shēmām

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Skorodumovs, A.

  2013-02-01

  The software-defined radio (SDR) solutions inpart flexibility to the satellite applications when the devices are physically inaccessible after the launch. The nanoRTU FPGA-based controller (AAC Microtec) may be programmed to serve as a software-defined differential phase shift keying (SDPSK) modem backend to be used in satellites for communication with the Earth. The modem consists of two units - a modulator and a demodulator. A fully functional symmetric SDPSK modulator for nanoRTU FPGA has already been implemented. The next step of the modem implementation is the development of demodulator. In order to implement such facilities, the existing demodulation techniques should be reviewed in order to propose the appropriate method in which the demodulator would be capable of demodulating a signal, and, at the same time, would be resource-efficient. The author describes a valid method of specific SDPSK signal demodulation for the nanoRTU FPGA. Rakstā piedāvāts SDPSK modulēta signāla apstrādes veids, kas ir optimizēts izmantošanai FPGA, kā arī demodulatora realizācija ÅAC nanoRTU radiācijas noturīgajai aparatūras platformai. Galvenais darba mērķis ir maksimāli efektīva aparatūras resursu izmantošana.

 18. Teaching Grammar. An Experiment in Applied Psycholinguistics. Assessing Three Different Methods of Teaching Grammatical Structures in English as a Foreign Language.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Lindblad, Torsten; Levin, Lennart

  Earlier reports from the GUME project (Goteborg, UndervisningsMetod i Engelska-Gothenburg/ Teaching/Methods/English) have shown that different methods of teaching English produce no significant differences in learning effects. In the present study, a direct continuation of earlier ones, modifications in design, teaching strategies, etc., were made…

 19. Ultrasound imaging in the general practitioner's office - a literature review.

  PubMed

  Genc, Alicja; Ryk, Małgorzata; Suwała, Magdalena; Żurakowska, Tatiana; Kosiak, Wojciech

  2016-03-01

  Ultrasonografia, będąca bezpieczną i nieinwazyjną metodą diagnostyczną, wykorzystującą coraz bardziej udoskonalone techniki obrazowania, stała się badaniem pierwszego wyboru w wielu schorzeniach. Coraz częściej stosowana jest w gabinecie lekarza rodzinnego jako metoda uzupełniająca badania podmiotowe i przedmiotowe.

 20. Method of Determining the Triaxial Stress State in the Rock Mass with Directed Hydrofracturing / Metoda Określania Trójosiowego Stanu Naprężenia W Górotworze Z Użyciem Ukierunkowanego Hydroszczelinowania

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Makówka, Janusz

  2015-09-01

  Stress state in the rock mass determines design of mine workings, their proper maintenance, and safety of the personnel working there. That is why numerous methods of determining stress state in the rock mass have been devised. One of the categories of such methods are hydraulic ones. The most commonly known methods of hydrofracturing and the HTPF have certain limitations resulting from their assumptions. The presented method based on directed hydrofracturing of rocks enables determining values and directions of principal stresses in the rock mass, independently on the complexity of local stress state. The essence of the method, conditions of conducting tests and the method of calculating components of stress state basing on underground measurements are presented. Stan naprężenia w górotworze determinuje sposób projektowania wyrobisk górniczych, ich prawidłowe utrzymanie oraz bezpieczeństwo górników w nich pracujących. Z tego względu opracowano wiele metod określania stanu naprężenia w górotworze. Jedną z kategorii takich metod są metody hydrauliczne. Najszerzej znane metody hydroszczelinowania oraz HTPF posiadają ograniczenia wynikające z ich założeń. Przedstawiona w artykule metoda oparta o ukierunkowane hydroszczelinowanie skał pozwala na określanie wartości i kierunków działania naprężeń głównych w górotworze, niezależnie od złożoności lokalnego stanu naprężenia. W artykule przedstawiono istotę metody, warunki wykonania badań oraz metodę obliczania składowych stanu naprężenia na podstawie pomiarów dołowych.

 1. Wireless Inter-Crane Communication Method for Multi-Crane Scheduling in Maritime Container Terminals / Bezvadu Komunikācijas Tīkla Pielietojums Ostas Darba Efektivitātes Uzlabošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Černeckytė, M.; Kurmis, M.; Andziulis, A.; Gaigals, G.

  2013-10-01

  One of the main problems in the maritime container terminals is inefficient use of technical (quay cranes, yard cranes, mobile cranes) and human resources. All this affects negatively the scheduling of transportation and storage processes in the terminals. A new method proposed for the multicrane scheduling in maritime container terminals is based on the wireless inter-crane communication networks and dynamical localization of the mobile cranes using the Differential Global Positioning System (DGPS) technologies. It is shown that this method outperforms significantly the currently used owing to better time dependence of the crane traveling distance which allows for saving time resources. Industrija un zinātnes kopiena ir pievērsusi ļoti lielu uzmanību, lai jūras transporta sistēmās iekļautu mākslīgā intelekta komponentes, jo tās var sniegt dažādas priekšrocības. Viens no interesantākajiem tematiem šajā jomā ir konteineru transportēšanas un uzglabāšanas plānošanas metodes. Šajā darbā tiek piedāvāta jauna metode vairāku celtņa darba plānošanai jūras konteineru terminālos. Tā kā viena no galvenajām problēmām šajos terminālos ir neefektīva resursu - piestātņu celtņu, pacēlāju un autoceltņu izmantošana, metodes pamatā ir bezvadu datu pārraides tīkli komunikācijas starp celtņiem nodrošināšanai un celtņu dinamiska lokalizācija, izmantojot DGPS tehnoloģiju. Optimizēta iekārtu izmantošana nodrošina efektīvāku cilvēkresursu izmantošanu, kā arī uzlabo visu konteineru termināla procesu ātrdarbību.

 2. Screen Printing of SU-8 Layers for Microstructure Fabrication / Ar Sietspiedi Uzklātu SU-8 Pārklājumi Mikro-Struktūru Izgatavošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Klavins, J.; Mozolevskis, G.; Ozols A., A.; Nitiss, E.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  We report on a screen printing fabrication process for large-area SU-8 layers utilised for the preparation of microstructures in display devices such as microelectronic, electrowetting or bistable devices. The screen printing method has been selected for its effectiveness and simplicity over traditionally used spin-coating ones. Layers and microstructures produced thereof have shown proper homogeneity. Relationships between screen parameters to coating thickness have been established. Coating on an ITO (indium tin oxide) hydrophobic surface is possible when surface has been treated by UV/Ozone to increase its aqueous ability. To this end, the hydrophilic microstructure grids have been successfully built on a hydrophobic layer by screen printing and traditional lithography processes. Compared to conventional spin-coating methods, the screen printing method offers the advantages of simple, cheap and fast fabrication, and is especially suitable for large-area display fabrication Rakstā aprakstīta sietspiedes metode liela izmēra SU-8 pārklājumu iegūšanai, lai izgatavotu mikrostruktūras mikroelektronikai, elektroslapināšanas un bistabilajiem ekrāniem. Sietspiede ir efektīvāka un vienkāršāka metode nekā tradicionāli izmantotā spin-coating metode. Šādiem pārklājumuiem un mikrostruktūrām ir pietiekoša homogenitāte. Tika atrasta sakarība starp sietu parametriem un pārklājumu biezumu. Pārklājumus var uzklāt uz hidrofobiskās ITO (indija alvas oksīds) virsmas, ja tā tiek apstrādāta ar UV/Ozonu, jo tas palielina ūdens slapināšanas īpašības. Tika izgatavoti hidrofīliskas mikrostruktūras režģi uz hidrofobiskas pamatnes ar sietspiedi un tradicionālo SU-8 litogrāfijas metodi. Salīdzinājumā ar tradicionālo spin-coating metodi, sietspiede ir vienkārša, lēta un ātra un ir labi piemērota liela izmēra ekrānu izgatavošanai.

 3. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apk

 4. Assessment of Self-Heating Susceptibility of Indian Coal Seams - A Neural Network Approach

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Panigrahi, D. C.; Ray, S. K.

  2014-12-01

  The paper addresses an electro-chemical method called wet oxidation potential technique for determining the susceptibility of coal to spontaneous combustion. Altogether 78 coal samples collected from thirteen different mining companies spreading over most of the Indian Coalfields have been used for this experimental investigation and 936 experiments have been carried out by varying different experimental conditions to standardize this method for wider application. Thus for a particular sample 12 experiments of wet oxidation potential method were carried out. The results of wet oxidation potential (WOP) method have been correlated with the intrinsic properties of coal by carrying out proximate, ultimate and petrographic analyses of the coal samples. Correlation studies have been carried out with Design Expert 7.0.0 software. Further, artificial neural network (ANN) analysis was performed to ensure best combination of experimental conditions to be used for obtaining optimum results in this method. All the above mentioned analysis clearly spelt out that the experimental conditions should be 0.2 N KMnO4 solution with 1 N KOH at 45°C to achieve optimum results for finding out the susceptibility of coal to spontaneous combustion. The results have been validated with Crossing Point Temperature (CPT) data which is widely used in Indian mining scenario. W pracy omówiono możliwości wykorzystania metody elektro-chemicznej zwanej metodą określania potencjału utleniającego w procesie mokrym do określania skłonności węgla do samozapłonu. Dla potrzeb eksperymentu zebrano 78 próbek węgla z trzynastu kopalni w obrębie Indyjskiego Zagłębia Węglowego. Przeprowadzono 936 eksperymentów, w różnych warunkach prowadzenia procesu aby zapewnić standaryzację metody w celu jej szerszego zastosowania. Dla każdej próbki przeprowadzono 12 eksperymentów metodą badania potencjału utleniającego w procesie mokrym. Wyniki skorelowano z własnościami danego węgla przez

 5. Evaluation of Blasting Patterns Using Operational Research Models / Ocena Planów Prac Strzałowych W Oparciu O Metody Badań Operacyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Monjezi, Masoud; Farzaneh, Farhad; Asadi, Ahmad

  2013-09-01

  ustalania kolejności preferowanych rozwiązań oparta o podobieństwo do rozwiązania idealnego (TOPSIS), wywodząca się z MADM, jest skuteczną metodą ustalania rankingu wzorców. Inną metodą ilościową stosowaną do oceny efektywności systemów jest metoda analizy danych DEA. W niniejszym artykule dokonano próby opracowania hybrydowego modelu MADM do wyboru najbardziej korzystnego planu prac strzałowych w kopalni rud żelaza Chadormalu, w Iranie. W ramach badań wykorzystano metodę DEA do wyboru skutecznego planu prac strzałowych, następnie zastosowano podejście TOPSIS dla rozpoznania najbardziej odpowiedniego wzorca spośród tych wybranych przy pomocy metody DEA. Stwierdzono, że wzorce oznaczone jako J, G i B są najodpowiedniejsze do zastosowania przy pracach strzałowych prowadzonych w kopalni rud żelaza Chadormalu.

 6. Estimating Volume of Roof Fall in the Face of Longwall Mining by Using Numerical Methods / Estymacja Objętości Zawału Stropu W Rejonie Przodka Ścianowego W Oparciu O Metody Numeryczne

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Saeedi, Gholamreza; Shahriar, Korosh; Rezai, Bahram

  2013-09-01

  Dilution is one of many challenges confronting professionals in mining and milling, and is perhaps one of the oldest. Longwall mining is one of the mining methods that is often affected by out-of-seam dilution (OSD). In this method, roof falls play a significant role in increasing OSD in the prop-free front of the face area. Thus, estimating the volume of roof fall can be extremely helpful to assess dilution of the run of mine coal without a sampling process. This paper presents the effect of exposed area geometry on potential roof falls using the 2D numerical modelling program FLAC. In this respect, a half-prolate ellipsoid was considered as the low stress level or plasticity zone under yield tension which roof material fall. Since FLAC software does not show roof falls in prop-free front of the face, a series of two-dimensional numerical models are developed using UDEC software. The comparison of the results of two numerical models clearly indicates that volumes of roof fall obtained by means of these methods are in good agreement with each other. Ścienianie warstw jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed inżynierami górnikami i specjalistami z zakresu obróbki - jest to też jeden z najstarszych problemów. Wybieranie ścianowe jest metodą urabiania, w której często mamy do czynienia ze ścienianiem warstwy złoża. W metodzie tej strop odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności w tych rejonach przodka, gdzie nie zastosowano obudów. Dlatego też estymacja objętości zawału stropu może być pomocna przy obliczaniu ścieniania warstwy węgla bez konieczności próbkowania. W artykule tym przeanalizowano wpływ geometrii powierzchni odkrytych na potencjalny zawał stropu przy użyciu metod modelowania numerycznego z wykorzystaniem oprogramowania FLAC. Uzyskano wydłużoną elipsoidę jako model strefy niskich naprężeń lub strefę plastyczności przed zawałem stropu. Ponieważ oprogramowanie FLAC nie pokazuje zawałów stropu w

 7. Intelligent, Energy Saving Power Supply and Control System of Hoisting Mine Machine with Compact and Hybrid Drive System / Inteligentne, Energooszczędne Układy Zasilania I Sterowania Górniczych Maszyn Wyciągowych Z Napędem Zintegrowanym Lub Hybrydowym

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Szymański, Zygmunt

  2015-03-01

  lub tyrystorowego) zasilacza przekształtnikowego, oraz inteligentnego obwodu sterowania zbudowanego na wielopoziomowych sterownikach mikroprocesorowych. Przedstawiono analizę możliwości zastosowania wybranych metod sztucznej inteligencji w układach sterowania, automatyki oraz diagnostyki maszyn wyciągowych. W referacie ograniczono się do analizy metod sterowania rozmytego, metod algorytmów genetycznych oraz nowoczesnych sieci neuronowych II oraz III generacji. Metody te zapewniają realizację złożonych algorytmów sterowania maszyną wyciągową z zapewnieniem energooszczędnych warunków eksploatacyjnych, monitoringu parametrów eksploatacyjnych oraz predykcyjną diagnostykę stanu technicznego maszyny wyciągowej, minimalizującą liczbę stanów awaryjnych. Przedstawiono koncepcję układu sterowania i diagnostyki maszyny bazującej na metodzie: fuzzy-logic neuro set control system (sterowanie rozmyte w sieciach neuronowych). Przedstawiono wybrane algorytmy sterowania oraz wyniki analiz komputerowych wybranych modeli matematycznych maszyny wyciągowej. Wyniki rozważań teoretycznych zostały częściowo sprawdzone w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych.

 8. Decision Trees in the Analysis of the Intensity of Damage to Portal Frame Buildings in Mining Areas / Drzewa Decyzyjne W Analizie Intensywności Uszkodzeń Budynków Halowych Na Terenach Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Firek, Karol; Rusek, Janusz; Wodyński, Aleksander

  2015-09-01

  The article presents a preliminary database analysis regarding the technical condition of 94 portal frame buildings located in the mining area of Legnica-Głogów Copper District (LGOM), using the methodology of decision trees. The scope of the analysis was divided into two stages. The first one included creating a decision tree by a standard CART method, and determining the importance of individual damage indices in the values of the technical wear of buildings. The second one was based on verification of the created decision tree and the importance of these indices in the technical wear of buildings by means of a simulation of individual dendritic models using the method of random forest. The obtained results confirmed the usefulness of decision trees in the early stage of data analysis. This methodology allows to build the initial model to describe the interaction between variables and to infer about the importance of individual input variables. Celem prezentowanych w artykule badań było sprawdzenie możliwości pozyskiwania informacji na temat udziału uszkodzeń w zużyciu technicznym zabudowy terenu górniczego z wykorzystaniem metody drzew decyzyjnych. Badania przeprowadzono na podstawie utworzonej przez autorów bazy danych o stanie technicznym i uszkodzeniach 94 budynków typu halowego, usytuowanych na terenie górniczym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Do analiz przyjęto metodę drzew decyzyjnych CART - Classification & Regression Tree, na bazie której utworzono model aproksymujący wartość zużycia technicznego budynków. W efekcie ustalono wpływ poszczególnych zmiennych na przebieg modelowanego procesu (Rys. 3 i 4). W drugim etapie, stosując metodę losowych lasów przeprowadzono weryfikację wyników uzyskanych dla modelu utworzonego metodą CART (Tab. 2). Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie udziałów wyspecyfikowanych kategorii uszkodzeń elementów badanych budynków w ich stopniu zużycia technicznego. Najwi

 9. Evaluation of Biological Activity of Cellulose Pulp by Means of the Static Respiration Index (At4)/ Ocena Aktywności Biologicznej Pulpy Celulozowej Testem Respiracyjnym At4

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Myszograj, Sylwia; Kozłowska, Katarzyna; Krochmal, Agata

  2014-09-01

  In the countries of the European Union, work is presently being conducted on the standardisation of the limit values and test methods for the determination of the biological activity of waste. The aim of conducting the tests is to monitor the effectiveness of waste biodegradation during composting, the evaluate any decrease in the biological activity of the waste before its landfilling and control processes taking place at landfills. The evaluation of the waste's biological activity can be performed, among others, by testing respiration. One such method is AT4 (Static Respiration Index) determination. The results of respirometric tests depict the availability of substrates for microorganisms, that is, the biodegradability. The article describes the tests of the biological activity of the cellulose pulp, the impact of the degree of compost inoculation on the value of this parameter and the dependence on the content of organic mass and total organic carbon in the tested substrate. The measurements of the oxygen demand were made using the OxiTop® Control measuring system. W krajach UE prowadzone są obecnie prace nad ujednoliceniem wartości granicznych oraz metod testowych oznaczania aktywności biologicznej odpadów. Celem prowadzenia testów jest monitoring efektywności biologicznego rozkładu odpadów podczas kompostowania, ocena zmniejszenia aktywności biologicznej odpadów przed ich składowaniem, kontrola procesów zachodzących na składowiskach. Ocenę aktywności biologicznej odpadów można przeprowadzić m.in. poprzez badanie respiracji. Jedną z takich metod jest oznaczenie AT4 (Static Respiration Index). Wyniki badań respirometrycznych obrazują dostępność substratów dla mikroorganizmów, czyli podatność na biodegradację. W artykule opisano badania aktywności biologicznej pulpy celulozowej testem AT4, wpływ stopnia zaczepienia kompostem na wartość tego parametru oraz zależność od zawartości masy organicznej i OWO w badanym substracie

 10. Method for Virtual Prototyping of Cabins of Mining Machines Operators / Metoda Wirtualnego Prototypowania Kabin Operatorów Maszyn Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tokarczyk, Jarosław

  2015-03-01

  Method for virtual prototyping of cabins of mining machines operators is presented in the light of anthropotechnical assessment criteria. Anthropotechnical criteria and design of models of anthropometric features, which are used for assessment of design solutions in the aspect of safety criterion, are divided and discussed. Developed virtual prototyping method for assessment of cabin of underground locomotive operator was used. Initial simulation was made with use of Finite Element Method. W artykule przedstawiono metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów maszyn górniczych w świetle antropotechnicznych kryteriów oceny. Dokonano podziału i omówiono kryteria antropotechniczne. Przedstawiono definicję kryterium urazu głowy HIC (ang. Head Injury Criterion) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia urazu głowy w funkcji wartości parametru HIC. Zaprezentowano budowę modeli cech antropometrycznych, dedykowanych do oceny rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa wraz z opisem statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych. Omówiono proces tworzenia wirtualnego odpowiednika manekina do testów zderzeniowych, tzw. modelu ATB (ang. Articulated Total Body). Podano odniesienia do norm dotyczących konstrukcji chroniących operatorów przed spadającymi przedmiotami. Przedstawiono schemat metody wirtualnego prototypowania kabin operatorów w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Zastosowano opracowaną metodę wirtualnego prototypowania do oceny kabiny operatora lokomotywy dołowej. Omówiono główne elementy składowe modelu obliczeniowego. Zadanie rozwiązano przy użyciu metody elementów skończonych. Przedstawiono wstępne wyniki symulacji, tj. obliczono parametr HIC dla zadanych warunków brzegowych. W podsumowaniu zaprezentowano główne cele wirtualnego prototypowania kabin operatorów dla kryterium bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na uniwersalność zastosowanej metody.

 11. Nitrogen-Doped Carbon Dots as A New Substrate for Sensitive Glucose Determination.

  PubMed

  Ji, Hanxu; Zhou, Feng; Gu, Jiangjiang; Shu, Chen; Xi, Kai; Jia, Xudong

  2016-01-01

  Nitrogen-doped carbon dots are introduced as a novel substrate suitable for enzyme immobilization in electrochemical detection metods. Nitrogen-doped carbon dots are easily synthesised from polyacrylamide in just one step. With the help of the amino group on chitosan, glucose oxidase is immobilized on nitrogen-doped carbon dots-modified carbon glassy electrodes by amino-carboxyl reactions. The nitrogen-induced charge delocalization at nitrogen-doped carbon dots can enhance the electrocatalytic activity toward the reduction of O₂. The specific amino-carboxyl reaction provides strong and stable immobilization of GOx on electrodes. The developed biosensor responds efficiently to the presence of glucose in serum samples over the concentration range from 1 to 12 mM with a detection limit of 0.25 mM. This novel biosensor has good reproducibility and stability, and is highly selective for glucose determination under physiological conditions. These results indicate that N-doped quantum dots represent a novel candidate material for the construction of electrochemical biosensors. PMID:27153071

 12. Nitrogen-Doped Carbon Dots as A New Substrate for Sensitive Glucose Determination

  PubMed Central

  Ji, Hanxu; Zhou, Feng; Gu, Jiangjiang; Shu, Chen; Xi, Kai; Jia, Xudong

  2016-01-01

  Nitrogen-doped carbon dots are introduced as a novel substrate suitable for enzyme immobilization in electrochemical detection metods. Nitrogen-doped carbon dots are easily synthesised from polyacrylamide in just one step. With the help of the amino group on chitosan, glucose oxidase is immobilized on nitrogen-doped carbon dots-modified carbon glassy electrodes by amino-carboxyl reactions. The nitrogen-induced charge delocalization at nitrogen-doped carbon dots can enhance the electrocatalytic activity toward the reduction of O2. The specific amino-carboxyl reaction provides strong and stable immobilization of GOx on electrodes. The developed biosensor responds efficiently to the presence of glucose in serum samples over the concentration range from 1 to 12 mM with a detection limit of 0.25 mM. This novel biosensor has good reproducibility and stability, and is highly selective for glucose determination under physiological conditions. These results indicate that N-doped quantum dots represent a novel candidate material for the construction of electrochemical biosensors. PMID:27153071

 13. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  poważne straty finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 14. Clinical crown lengthening - a case report.

  PubMed

  Lipska, Weronika; Lipski, Marcin; Lisiewicz, Małgorzata; Gala, Andrzej; Gronkiewicz, Krzysztof; Darczuk, Dagmara; Chomyszyn-Gajewska, Maria

  2015-01-01

  Maintaining healthy parodontium during teeth restoration procedures is an indispensable condition for obtain- ing regular functionning and esthetics. Thus, the knowledge of correct anatomy and the influence of filling and complement on paradontium tissue is vital. Difficulty in maintaining appropriate gingival biological width (GBW) is a frequent problem encountered in this type of reconstruction. Preservation of unchanged biological width conditions predictible treatment result and, what is more, lack of inflammatory lesions in marginal parodontium. The ideal situation for parodontium is localizing the filling/complement border supragingivaly, which is at least 3 mm from alveolar process edge. In the case, when the above conditions are impossible to fulfil, elongation of clinical crown is a metod of choice. The effect is possible to achieve by surgical treatment or combined orthodontic - surgical treatment. Surgical treatment is faster and preferred procedure for indirect reconstruction, where achieving high clinical crown is necessary. Three clinical cases of performing method of surgical clinical crown elongation were presented in the article. Performing the described procedure enables correct tooth crown reconstruction and, what is most important, keeping individual toothing.

 15. Validation of hepascore as a predictor of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C infection.

  PubMed

  Kalantari, Hamid; Hoseini, Hannan; Babak, Anahita; Yaran, Majid

  2011-01-01

  Introduction. Liver biopsy is an invasive determinator for hepatic fibrosis. Serum biomarkers can probably be used as an alternative to liver biopsy in assessment of the degree of fibrosis in patients with chronic Hepatitis C. Method. Eighty patients with chronic Hepatitis C were included in the study using simple nonrandom sampeling metod. After fulfillment of liver biopsy, the patients were categorized according to the METAVIR Scoring system. The Hepascore algorithm is computed based on age, sex, and the serum levels of total bilirubin, δ-glutamyl transferase, α2-Macroglobulin, and hyaluronic acid. The spearman and ROC tests were used. Results. According to the liver biopsy results, 12, 25, 20, 7 and 16 patients had F0, F1, F2, F3, and F4, respectively. With regard to the 0.34 cut-off point Hepascore had 67%, 56%, 64%, and 56% sensitivity, specificity, respectively, positive prediction value (PPV), and negative prediction value (NPV), respectively, for diagnosis of significant fibrosis. For a Hepascore cut-off point 0.61, sensitivity, specificity, respectively, PPV and NPB 82%, 86%, 70%, and 92% in diagnosis of severe fibrosis. For a Hepascore cut-off point 0.84, sensitivity, specificity, PPV and NPB were respectively 100%, 97%, 89%, and 100% for diagnosis of cirrhosis. Conclusion. Hepascore has a high value in diagnosis of the level of fibrosis, particularly cirrhosis. Therefore, it can be used for primary screening of patients to determine the need for liver biopsy.

 16. Validation of Hepascore as a Predictor of Liver Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis C Infection

  PubMed Central

  Kalantari, Hamid; Hoseini, Hannan; Babak, Anahita; Yaran, Majid

  2011-01-01

  Introduction. Liver biopsy is an invasive determinator for hepatic fibrosis. Serum biomarkers can probably be used as an alternative to liver biopsy in assessment of the degree of fibrosis in patients with chronic Hepatitis C. Method. Eighty patients with chronic Hepatitis C were included in the study using simple nonrandom sampeling metod. After fulfillment of liver biopsy, the patients were categorized according to the METAVIR Scoring system. The Hepascore algorithm is computed based on age, sex, and the serum levels of total bilirubin, δ-glutamyl transferase, α2-Macroglobulin, and hyaluronic acid. The spearman and ROC tests were used. Results. According to the liver biopsy results, 12, 25, 20, 7 and 16 patients had F0, F1, F2, F3, and F4, respectively. With regard to the 0.34 cut-off point Hepascore had 67%, 56%, 64%, and 56% sensitivity, specificity, respectively, positive prediction value (PPV), and negative prediction value (NPV), respectively, for diagnosis of significant fibrosis. For a Hepascore cut-off point 0.61, sensitivity, specificity, respectively, PPV and NPB 82%, 86%, 70%, and 92% in diagnosis of severe fibrosis. For a Hepascore cut-off point 0.84, sensitivity, specificity, PPV and NPB were respectively 100%, 97%, 89%, and 100% for diagnosis of cirrhosis. Conclusion. Hepascore has a high value in diagnosis of the level of fibrosis, particularly cirrhosis. Therefore, it can be used for primary screening of patients to determine the need for liver biopsy. PMID:22254137

 17. Genetic polymorphisms of CYP2D6 oxidation in patients with systemic lupus erythematosus

  PubMed Central

  Skrętkowicz, Jadwiga; Barańska, Małgorzata; Kaczorowska, Anna; Rychlik-Sych, Mariola

  2011-01-01

  Introduction Systemic lupus erythematosus (SLE) is a complex, multifactor autoimmune disease. The studies on aetiopathogenesis of autoimmune diseases focus on the impact the genetically conditioned impairment of xenobiotic metabolism may exert. The knowledge of oxidation polymorphism in the course of SLE may be helpful in choosing more efficient and safer therapy. We determined whether there was an association between susceptibility to SLE and particularly to CYP2D6 genotypes. Material and methods The study was carried out in 60 patients with SLE and 129 healthy volunteers and all the subjects were of Polish origin. The samples were analysed for two major defective alles for CYP2D6 – CYP2D6*3 and CYP2D6*4 and one wild -type allele CYP2D6*1-by the polymerase chain reaction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) metod with DNA extracted from peripheral blood. Results No statistically significant differences in the incidence of CYP2D6 genotypes between the studied groups were found (p = 0.615). Risk (OR) of SLE development was 1.03 for the carriers of CYP2D6*3 allele and 1.48 for the subjects with CYP2D6*4 allele; but it was not statistically significant. Conclusions Increased occurrence of mutant alleles of the CYP2D6 gene in SLE patients and the calculated OR values could suggest the effect of these mutations on increased SLE development. PMID:22291833

 18. Ni-Al Protective Coating of Steel Electrodes in Dc Electrolysis for Hydrogen Production / Ni-Al Pārklājuma Ietekme Uz Tērauda Elektrodiem Līdzstrāvas Elektrolīzē Ūdeņraža Ražošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Aizpurietis, P.; Vanags, M.; Kleperis, J.; Bajars, G.

  2013-04-01

  Hydrogen can be a good alternative to fossil fuels under the conditions of world's crisis as an effective energy carrier derived from renewable resources. Among all the known methods of hydrogen production, water electrolysis gives the ecologically purest hydrogen, so it is of importance to maximize the efficiency of this process. The authors consider the influence of plasma sprayed Ni-Al protective coating of 316L steel anode-cathode electrodes in DC electrolysis. In a long-term (24 h) process the anode corrodes strongly, losing Cr and Ni ions which are transferred to the electrolyte, while only minor corrosion of the cathode occurs. At the same time, the composition of anode and cathode electrodes protected by Ni-Al coating changes only slightly during a prolonged electrolysis. As the voltammetry and Tafel plots evidence, the Ni-Al coating protects both the anode and cathode from the corrosion and reduces the potential of hydrogen evolution. The results obtained show that such a coating works best in the case of steel electrodes. Darbā pētīts, kā līdzstrāvas elektrolīzē tērauda 316L elektrodus (anods un katods) ietekmē ar plazmas izputināšanas metodi iegūts Ni-Al pārklājums. Tikko uznestam pārklājumam ir mikrostrukturēta virsma, kas kodināšanas laikā mainās, gan pēc reljefa, gan elementu sastāva. Veicot ilgstošu (24 stundas elektrolīzi), atrasts, ka tikai tērauda elektrods anoda lomā intensīvi korodē un zaudē hroma un niķeļa jonus, kas pāriet elektrolītā, turpretī katods mainās relatīvi maz. Pārklājums Ni-Al pēc uznešanas tiek kodināts karstā sārmā, kad tiek izšķīdināta daļa sastāvā esošo elementu (Al, Si, Cd), bet ilgstošas elektrolīzes laikā pārklājuma sastāvs mainās maz gan anodam, gan katodam. Elektrodu elektroķīmiskie raksturlielumi noteikti ar voltamperometrijas un Tāfeļa līkņu analīzes metodēm. Atrasts, ka Ni-Al pārklājums aizsargā gan anodu, gan katodu no korozijas un samazina

 19. Condition Monitoring of Off-Highway Truck Tires at Sungun Copper Mine Using Neural Networks / Monitorowanie Stanu Technicznego Opon W CIĘŻKICH Pojazdach Terenowych Eksploatowanych W Kopalni Miedzi Sungun, Przy UŻYCIU Sieci Neuronowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Morad, Amin Moniri; Sattarvand, Javad

  2013-12-01

  Maintenance cost of the equipment is one of the most important portions of the operating expenditures in mines; therefore, any change in the equipment productivity can lead to major changes in the unit cost of the production. This clearly shows the importance and necessity of using novel maintenance methods instead of traditional approaches, in order to reach the minimum sudden occurrence of the equipment failure. For instance, the tires are costly components in maintenance which should be regularly inspected and replaced among different axles. The paper investigates the current condition of equipment tires at Sungun Copper Mine and uses neural networks to estimate the wear of the tires. The Input parameters of the network composed of initial tread depth, time of inspection and consumed tread depth by the time of inspection. The output of the network is considered as the residual service time ratio of the tires. The network trained by the feed-forward back propagation learning algorithm. Results revealed a good coincidence between the real and estimated values as 96.6% of correlation coefficient. Hence, better decisions could be made about the tires to reduce the sudden failures and equipment breakdowns. Koszty użytkowania sprzętu stanowią jedną z najpoważniejszych pozycji w zestawieniu kosztów eksploatacyjnych kopalni, dlatego też każda poprawa wydajności sprzętu powoduje w efekcie zmianę jednostkowego kosztu produkcji. Wyraźnie pokazuje to wagę i konieczność stosowania nowoczesnych metod eksploatacji w miejsce podejścia tradycyjnego w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii sprzętu. Przykładowo, opony są elementami kosztownymi w eksploatacji, wymagają regularnego przeglądu i ponownego mocowania na osi. W artykule przebadano stan techniczny opon w maszynach i urządzeniach eksploatowanych w kopalni miedzi Sungun. Przy zastosowaniu metod wykorzystujących sieci neuronowe określano zużycie opon. Parametry wejściowe sieci to pocz

 20. Predicting the Relationship Between System Vibration with Rock Brittleness Indexes in Rock Sawing Process

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mikaeil, Reza; Ataei, Mohammad; Ghadernejad, Saleh; Sadegheslam, Golsa

  2014-03-01

  The system vibration is a very significant measure of the sawing performance, because it indicates the amount of energy required to saw the rock. The maintenance cost of system is also dependant on system vibration. A few increases in system vibration cause a huge increase in the maintenance cost of the system. In this paper, the vibration of system in terms of RMSa was investigated and models for estimation of vibration by means of rock brittleness indexes and operational specifications were designed via statistical models and multiple curvilinear regression analysis. In this study, the relationships between rock brittleness indexes and operational specifications were investigated by regression analysis in statistical package for social science (SPSS) and the results of determination coefficients have been presented. In the second part, the diagrams show that a point lying on the line indicates an exact estimation. In the plot for model, the points are scattered uniformly about the diagonal line, suggesting that the models are good. It is very useful to evaluate the vibration of system and select the suitable operational characteristics by only some mechanical properties of rock. Drgania układu uważane są za miernik wydajności procesu urabiania, ponieważ pokazują ilość energii niezbędnej do urabiania skały. Od poziomu drgań zależą także koszty eksploatacji systemu. Nieznaczny nawet wzrost poziomu drgań prowadzi do znacznego zwiększenia kosztów eksploatacyjnych urządzenia. W pracy tej przeprowadzono analizę drgań (ich wartości skutecznych) i opracowano model estymacji poziomu drgań w oparciu o współczynnik kruchości skał i parametry eksploatacyjne urządzenia. W pracy wykorzystano modele statystyczne i wielokrotną analizę metodą regresji krzywoliniowej. W pracy obecnej związek pomiędzy współczynnikiem kruchości skał a parametrami eksploatacyjnymi urządzenia badano z wykorzystaniem analizy metodą regresji dostępnej w

 1. [Risk factors for cardiovascular disease in children with type 1 diabetes in 2000-2010 in Podlasie Province].

  PubMed

  Polkowska, Agnieszka; Głowińska-Olszewska, Barbara; Tobiaszewska, Monika; Bossowski, Artur

  2015-01-01

  Wstęp. W ostatnim dziesięcioleciu znacznie wzrosła liczba dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI). Leczenie jest ukierunkowane na uzyskanie prawidłowego rozwoju fizycznego oraz zapobieganie powikłaniom. Przyspieszony rozwój miażdżycy ma ścisły związek z wyrównaniem metabolicznym oraz tradycyjnie uznawanymi czynnikami ryzyka. Cel pracy to analiza zmiany leczenia i obrazu klinicznego cukrzycy typu 1 u dzieci w latach 2000–2010 z uwzględnieniem występowania czynników ryzyka miażdżycy. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 567 dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Porównano 251 dzieci leczonych w roku 2000 i 316 dzieci leczonych w roku 2010. Wyniki uzyskano na podstawie kart poradnianych oraz dokumentacji szpitalnej. Analizowano parametry antropometryczne, badania laboratoryjne oraz dane uzyskane za pomocą techniki ankietowej. Wyniki. W roku 2010 znacząco wzrósł odsetek dzieci leczonych za pomocą CPWI (do 60,1%) oraz zmniejszył się odsetek dzieci stosujących insuliny tradycyjne na rzecz analogów insulin. Stwierdzono wzrost wartości HbA1c z 7,4% do 8% (p < 0,001) oraz wzrost odsetka pacjentów z HbA1c > 7,5%. Wzrósł odsetek dzieci z otyłością z 5,2 do 13,7% (p=0,004) oraz statystycznie istotnie wzrósł BMI SDS. Liczba dzieci z nadciśnieniem tętniczym była porównywalna w obu grupach (17,9% vs 15,8%), podobnie jak odsetek dzieci z dyslipidemią (48,6% vs 51,3%). Leki hipotensyjne stosowano u 97,8% vs 70% dzieci z nadciśnieniem tętniczym, metforminę u 15,4% vs 14% dzieci z otyłością, natomiast leki hipolipemizujące jedynie u 3,3% vs 2,5% pacjentów z dyslipidemią. Wykazano, że obecnie dzieci częściej żyją w rodzinach obciążonych czynnikami ryzyka miażdżycy. Wnioski. W ostatnich latach nastąpiła znaczna zmiana w sposobie leczenia i obrazie klinicznym dzieci z cukrzycą typu 1. Współcześni pacjenci częściej mają nadmierną masę ciała oraz żyją w

 2. Prospection for Copper Mineralization with Contribution of Remote Sensing, Geochemical and Mineralographical Data in Abhar 1:100,000 Sheet, NW Iran / Poszukiwania ZASOBÓW Rud Miedzi Z Zastosowaniem Zdalnych Technik WYKORZYSTUJĄCYCH Dane Geochemiczne i Mineralogiczne W POKŁADZIE Geologicznym Abhar 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM Iranie

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nouri, Reza; Jafari, Mohammadreza; Arian, Mehran; Feizi, Faranak; Afzal, Peyman

  2013-12-01

  Abhar 1:100,000 sheet is located within the Cenozoic Tarom volcano-plutonic belt, NW Iran. The present study is based on the integration of remote sensing techniques on Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), geochemical data analysis consisting of stream sediment and lithogeochemical samples, within geological field observations and mineralographical studies to identify Cu prospect. On ASTER data; using a number of selected methods including band ratio, Least Square Fit (LS-Fit) and Minimum Noise Fraction (MNF) distinguished alternation zones. These methods revealed that three types of alterations: argillic, phyllic, and iron oxide zones occurring at the NE and SE of Abhar sheet, while the propylitic and silica zones are developed in NW and SW of the studied area. Lineaments were identified by aid of false color composite, high pass filters and hill-shade DEM techniques that two NW-SE and NE-SW major trends were determined. Geochemical anomalies were separated by number-size (N-S) method. Interpretation of N-S log-log plots of Cu in the area may be a result of the three steps of enrichment, i.e., mineralization and later dispersions. Field checks and Mineralgraphical studies also confirm the existence of suitable copper mineralization. Pokład geologiczny Abhar 1:100,100 zlokalizowany jest w obrębie kenozoicznego pasa skał magmowych pochodzenia wulkanicznego Tarom w północno-zachodnim Iranie. W pracy przedstawiono połączenie zastosowań metod zdalnych wykorzystujących technologię ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Refelection Radiometer), analizę danych geochemicznych zebranych na podstawie osadów dennych ze strumieni oraz próbek skał w obrębie pola obserwacji a także danych mineralogicznych w celu rozpoznania skupisk rud miedzi. Na podstawie danych uzyskanych przy użyciu technologiiASTER i poddanych obróbce przy użyciu różnorodnych technik: badanie układu pasm, dopasowanie metodę najmniejszych

 3. A Comparison Between PSRK and GERG-2004 Equation of State for Simulation of Non-Isothermal Compressible Natural Gases Mixed with Hydrogen in Pipelines / Porównanie równań stanu opracowanych według metody PSRK oraz GERG-2004 wykorzystanych do symulacji zachowania ściśliwych mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach, w warunkach przepływów nie-izotermicznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uilhoorn, Frits E.

  2013-06-01

  In this work, the GERG-2004 equation of state based on a multi-fluid approximation explicit in the reduced Helmholtz energy is compared with the predictive Soave-Redlich-Kwong group contribution method. In the analysis, both equations of state are compared by simulating a non-isothermal transient flow of natural gas and mixed hydrogen-natural gas in pipelines. Besides the flow conditions also linepack-energy and energy consumption of the compressor station are computed. The gas flow is described by a set of partial differential equations resulting from the conservation of mass, momentum and energy. A pipeline section of the Yamal-Europe gas pipeline on Polish territory has been selected for the case study. W artykule dokonano porównania wyników uzyskanych przy wykorzystaniu równania stanu GERG- 2004 opartego na jawnym przybliżeniu wyników dla wielu cieczy w oparciu o zredukowaną energię Helmhotza oraz wyników uzyskanych w oparciu o metodę Soave-Redlich Kwonga. Obydwa równania stanu porównano poprzez przeprowadzenie symulacji stanów przejściowych przepływów gazu ziemnego oraz mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach w warunkach przepływów nie-izotermicznych. Oprócz warunków przepływu, określono energię w napełnionym układzie oraz zużycie energii przez stację kompresora. Przepływ gazu opisano zbiorem równań różniczkowych cząstkowych, wyprowadzonych w oparciu o prawa zachowania masy, pędu i energii. Jako studium przypadku wybrano fragment rurociągu jamalskiego (Yamal- Europa) przebiegającego przez terytorium Polski.

 4. The Capabilities and Limitation of Remote Visual Methods to Detect Service-Induced Cracks in Reactor Components

  SciTech Connect

  Cumblidge, Stephen E.; Doctor, Steven R.; Anderson, Michael T.

  2006-11-01

  Since 1977, the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) Office of Nuclear Regulatory Research has funded a multiyear program at the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) to evaluate the reliability and accuracy of nondestructive evaluation (NDE) techniques employed for inservice inspection (ISI). Recently, the U.S. nuclear industry proposed replacing current volumetric and/or surface examinations of certain components in commercial nuclear power plants, as required by ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section XI, with a simpler visual testing (VT) method. The advantages of VT are that these tests generally involve much less radiation exposure and examination times than do volumetric examinations such as ultrasonic testing (UT). However, for industry to justify supplamenting volumetric metods with VT, and analysis of pertinent issues is needed to support the reliability of VT in determining the structural intefrity of reactor components. As piping and pressure vessel compoents in a nuclear power station are generally underwater and in high radiation field, they need to be examined by VT from a distance with radiation-hardened video systems. Remote visual testing has been used by nuclear utilities to find cracks in pressure vessel cladding in pressurized water reactors, for shrouds in boiling water reactors, and to investigate leaks in piping and reactor components. These visual tests are performed using a wide variety of procedures and equipment. The techniques for remote visual testing use submersible closed-circuit video cameras to examine reactor components and welds. PNNL has conducted a parametric study that examines the important variables that affect the effectiveness of a remote visual test. Tested variables include lighting techniques, camera resolution, camera movement, and magnification. PNNL has also conductrd a laboratory test using a commercial visual testing camera system to experimentally determine the ability of the camera system to

 5. An Induction Motor Based Wind Turbine Emulator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sokolovs, A.; Grigans, L.; Kamolins, E.; Voitkans, J.

  2014-04-01

  The authors present a small-scale wind turbine emulator based on the AC drive system and discuss the methods for power coefficient calculation. In the work, the experimental set-up consisting of an AC induction motor, a frequency converter, a synchronous permanent magnet generator, a DC-DC boost converter and DC load was simulated and tested using real-life equipment. The experimentally obtained wind turbine power and torque diagrams using the emulator are in a good agreement with the theoretical ones. Šajā rakstā parādīta mazas jaudas vēja turbīnas emulatora izveide ar maiņstrāvas piedziņas sistēmu, kā arī analizētas vairākas turbīnas jaudas koeficienta analītiskās aprēķina metodes. Vēja turbīnas emulatora eksperimentālais stends, kas sastāv no asinhronā elektromotora, frekvenču pārveidotāja, sinhronā pastāvīgo magnētu ģeneratora, līdzstrāvas paaugstinošā pārveidotāja un slodzes, tika pārbaudīts gan simulēšanas vidē, gan uz reālām iekārtām. Eksperimentāli iegūtās vēja turbīnas emulatora jaudas un momenta diagrammas ir salīdzinātas ar teorētiskajām.

 6. Biophotonic technologies for non-invasive assessment of skin condition and blood microcirculation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Spigulis, J.

  2012-10-01

  The main results obtained at the author’s laboratory over the recent five years with respect to optical in-vivo skin assessment are reviewed. The exploited optical properties of human skin are briefly regarded, with following description of the newly developed methods and prototype devices. In particular, six non-invasive diagnostic and monitoring technologies based on skin autofluorescence photobleaching, diffuse reflectance spectrometry, multispectral skin imaging, and remission photoplethysmography have been proposed, experimentally implemented, and clinically tested. Sniegts pārskats par autora laboratorijā pēdējo piecu gadu laikā iegūtajiem in-vivo ādas optiskā novērtējuma svarīgākajiem rezultātiem. Īsumā aplūkotas dzīvas ādas optiskās īpašības, turpinājumā aprakstot jaunradītās metodes un prototipa ierīces. Piedāvātas, eksperimentāli realizētas un klīniski pārbaudītas sešas neinvazīvas diagnostikas un monitoringa tehnoloģijas, kas balstītas uz ādas autofluorescences fotoizbalēšanu, difūzās refleksijas spektrometriju, multispektrālu ādas attēlošanu un remisijas fotopletizmogrāfiju.

 7. Prediction of Earthquakes by Lunar Cicles

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rodriguez, G.

  2007-05-01

  Prediction of Earthquakes by Lunar Cicles Author ; Guillermo Rodriguez Rodriguez Afiliation Geophysic and Astrophysicist. Retired I have exposed this idea to many meetings of EGS, UGS, IUGG 95, from 80, 82.83,and AGU 2002 Washington and 2003 Niza I have thre aproximition in Time 1º Earthquakes hapen The same day of the years every 18 or 19 years (cicle Saros ) Some times in the same place or anhother very far . In anhother moments of the year , teh cicle can be are ; 14 years, 26 years, 32 years or the multiples o 18.61 years expecial 55, 93, 224, 150 ,300 etcetc. For To know the day in the year 2º Over de cicle o one Lunation ( Days over de date of new moon) The greats Earthquakes hapens with diferents intervals of days in the sucesives lunations (aproximately one month) like we can be see in the grafic enclosed. For to know the day of month 3º Over each day I have find that each 28 day repit aproximately the same hour and minute. The same longitude and the same latitud in all earthquakes , also the littles ones . This is very important because we can to proposse only the precaution of wait it in the street or squares Whenever some times the cicles can be longuers or more littles This is my special way of cientific metode As consecuence of the 1º and 2º principe we can look The correlation between years separated by cicles of the 1º tipe For example 1984 and 2002 0r 2003 and consecutive years include 2007...During 30 years I have look de dates. I am in my subconcense the way but I can not make it in scientific formalisme

 8. Rarely seen complications of circumcision, and their management

  PubMed Central

  İnce, Bilsev; Dadacı, Mehmet; Altuntaş, Zeynep; Bilgen, Fatma

  2016-01-01

  Objective Circumcision, performed for religious or medical reasons is the procedure of surgical excision of the skin covering the glans penis, preputium in a certain shape and dimension so as to expose the tip of the glans penis. Short- and long- term complication rates of up to 50% have been reported, varying due to the recording system of different countries in which the procedure has been accepted as a widely performed simple surgical procedure. In this study, treatment procedures in patients presented to our clinic with complications after circumcision are described and methods to decrease the rate of the complications are reviewed. Material and metods Cases that presented to our clinic between 2010 and 2013 with early complications of circumcision were retrospectively reviewed. Cases with acceptedly major complications as excess skin excision, skin necrosis and total amputation of the glans were included in the study, while cases with minor complications such as bleeding, hematoma and infection were excluded from the study. Results Repair with full- thickness skin grafts was performed in patients with excess skin excision. In cases with skin necrosis, following the debridement of the necrotic skin, primary repair or repair with full- thickness graft was performed in cases where full- thickness skin defects developed and other cases with partial skin loss were left to secondary healing. Repair with an inguinal flap was performed in the case with glans amputation. Conclusion Circumcisions performed by untrained individuals are to be blamed for the complications of circumcision reported in this country. The rate of complications increases during the “circumcision feasts” where multiple circumcisions were performed. This also predisposes to transmission of various diseases, primarily hepatitis B/C and AIDS. Circumcision is a surgical procedure that should be performed by specialists under appropriate sterile circumstances in which the rate of complications

 9. Op-Ug TD Optimizer Tool Based on Matlab Code to Find Transition Depth From Open Pit to Block Caving / Narzędzie Optymalizacyjne Oparte O Kod Matlab Wykorzystane Do Określania Głębokości Przejściowej Od Wydobycia Odkrywkowego Do Wybierania Komorami

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bakhtavar, E.

  2015-09-01

  In this study, transition from open pit to block caving has been considered as a challenging problem. For this purpose, the linear integer programing code of Matlab was initially developed on the basis of the binary integer model proposed by Bakhtavar et al (2012). Then a program based on graphical user interface (GUI) was set up and named "Op-Ug TD Optimizer". It is a beneficial tool for simple application of the model in all situations where open pit is considered together with block caving method for mining an ore deposit. Finally, Op-Ug TD Optimizer has been explained step by step through solving the transition from open pit to block caving problem of a case ore deposit. W pracy tej rozważano skomplikowane zagadnienie przejścia od wybierania odkrywkowego do komorowego. W tym celu opracowano kod programowania liniowego w środowisku MATLAB w oparciu o model liczb binarnych zaproponowany przez Bakhtavara (2012). Następnie opracowano program z wykorzystujący graficzny interfejs użytkownika o nazwie Optymalizator Op-Ug TD. Jest to niezwykle cenne narzędzie umożliwiające stosowanie modelu dla wszystkich warunków w sytuacjach gdy rozważamy prowadzenie wydobycia metodą odkrywkową oraz wydobycie komorowe przy eksploatacji złóż rud żelaza. W końcowej części pracy podano szczegółową instrukcję stosowanie programu Optymalizator na przedstawionym przykładzie przejścia od wydobycia rud żelaza metodami odkrywkowymi poprzez wydobycie komorami.

 10. Pertussis seroprevalence in adults, post-partum women and umbilical cord blood.

  PubMed

  Fallo, Aurelia; Manonelles, Gabriela; Hozbor, Daniela; Lara, Claudia; Huespe, Miguel; Mazzeo, Silvina; Canle, Oscar; Galas, Marcelo; López, Eduardo

  2014-08-01

  Pertussis is a vaccine-preventable disease that affects people of all ages. Young adults who have lost their immunity to pertussis are the major source of infection in infants. Given the steady increase of pertussis cases, new prevention strategies are required. Objective. To assess pertussis seroprevalence in adult blood donors, post-partum women, and umbilical cords. Metod. Measurement of total titers of anti-Bordetella spp. (Bordetella) antibodies using an enzyme-linked immunosorbent assay. Serum samples from 103 donors, 101 post-partum women and 100 umbilical cords were analyzed. Titers <80 were considered of low impact against the disease. The assessment included transplacental transfer of antibodies and the umbilical cord/maternal ratio of antibody titers. Results. Donors mean age was: 28 ± 6 years old. Mediananti-Bordetella titers: 320; interquartile range (IQR):160-320; 10% had titers <80. Post-partum women mean age was: 26 ± 6 years old. Median anti-Bordetella titers:160 (IQR:80-320), with titers significantly lower than in female donors (p= 0.00002). Titers <80 were found in 30% of post-partum women. Median anti-Bordetella titers in umbilical cords: 160 (IQR: 80-160). Titers <80 were more frequently found in umbilical cords than in mothers (44% versus 30%, p= 0.04). Transplacental transfer was 0.83. Umbilical cord titers were equal to maternal titers in 54% of cases, lower in 37%, and higher only in 8%. Conclusion. Titers of anti-Bordetella antibodies in post-partum women were significantly lower than in female blood donors. Titers <80 were found in 30% of post-partum women and 44% of umbilical cords. These data may account for the high rates of pertussis in young infants who have not yet completed their vaccination schedule.

 11. Types of Moulding and Methods of Eliminating Dry Rot in Historic Buildings: Example of Sobiescy Palace in Lublin (Based on Study by Mirosław Zaród)/ Zagrzybienia I Metody Odgrzybiania Obiektów Zabytkowych Na Przykładzie Pałacu Sobieskich W Lublinie (Na Podstawie Opracowania Dokonanego Przez M. Zaróda)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wrana, Jan; Jarocka-Mikrut, Aleksandra

  2015-06-01

  By presenting Sobiescy Palace in Lublin as well as results of mycological research conducted in the said premises, the authors describe hazards and dangers arising from damp present in historic buildings for a long time. Results of mycological research quoted in this article indicate that differences in levels of damp depend on the cardinal direction a specific wall faces. The authors also pay attention to reasons for which the described premises suffer from damp and provide programmes of treatment and prevention. Furthermore, the article gives the reader a detailed insight into multiple opportunities for improving technical conditions of historic buildings and, at the same time, raising their functional standards. However, one must not forget to treat such premises with proper respect. W artykule przedstawiono zagrożenia tkwiące w długotrwałym narażeniu zabudowań historycznych na wilgoć na podstawie Pałacu Sobieskich w Lublinie oraz ekspertyzy mykologicznej. Zwrócono uwagę na różnice w wilgotności ścian oraz zależności wynikające z orientacji budowli względem stron świata. Opisano przyczyny występowania wilgoci w opisywanym założeniu jak również wskazano możliwości ich przeciwdziałaniu. Poprzez przedstawienie możliwych do zastosowania metod ochrony przed wspomnianymi czynnikami dowiedziono, iż możliwości poprawy stanu technicznego, a tym samym standardów funkcjonalnych obiektów zabytkowych jest wiele przy czym należy zachować szczególny szacunek do substancji zabytkowej

 12. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1,..., Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba i Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013b); - analiza czynnikowa (Tumidajski, 1997; Tumidajski and Saramak, 2009); - metody wielowymiarowej wizualizacji danych. W artykule zastosowano nowoczesną metodę wizualizacji wielowymiarowych danych - metodę tzw. map odniesienia (z ang. relevance maps). Aby zastosować ww. metodę przeprowadzono doświadczenia na trzech typach węgla, pobranych z trzech kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były to węgle typu 31, 34.2 i 35, według polskiej klasyfikacji węgli. Każdą z pobranych prób poddano rozdziałowi na klasy ziarnowe a następnie każdą z klas ziarnowych rozdzielono na frakcje densymetryczne za pomocą rozdziału w roztworze chlorku cynku. Tak otrzymane klaso-frakcje przebadano chemiczne ze względu na wybrane parametry jakościowe węgla. Były to takie cechy jak: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość substancji lotnych oraz miąższość materiału. Otrzymano w ten sposób zestaw siedmiu danych dla każdej klasy ziarnowej i każdego typu węgla. Stanowił on swoisty siedmiowymiarowy zbiór, który postanowiono zobrazować za pomocą techniki wizualizacji bazującej na tzw. mapach odniesienia. W metodzie map odniesienia na płaszczyźnie służącej do wizualizacji danych zostają rozmieszczone specjalne punkty zwane punktami odniesienia, reprezentujące poszczeg

 13. Analytical Method of Designing and Selecting Take-Up Systems for Mining Belt Conveyors / Analityczna Metoda Projektowania i Doboru UKŁADÓW Napinania Dla GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kulinowski, Piotr

  2013-12-01

  This article presents a method developed to design and select tensioning systems which makes use of standard calculations. It describes procedures for selecting and analysing the operation of devices tensioning the belt, which procedures are based on the static characteristics of these devices, and a proposal for introducing a substitute belt elasticity modulus that would make the calculations of the tensioning stroke length account for the value of the initial force tensioning the belt and for its sag between sets of idlers. Static characteristics of tensioning systems have been used to describe their operation and present the advantages and disadvantages of individual design solutions W artykule przedstawiono opracowaną metodę projektowania i doboru układów napinania taśmy wykorzystującą stosowane standardowe procedury obliczeniowe uzupełnione o zależności analityczne uwzględniające zwis taśmy między zestawami krążnikowymi i charakterystyki statyczne urządzeń napinających taśmę. W pierwszej części publikacji opisano analityczną metodę doboru układu napinania taśmy bazującą na wynikach obliczeń sił w taśmie i szacunkowych kalkulacjach drogi napinania taśmy stosowanych obecnie w standardowych procedurach obliczeniowych (Golka i in., 2007; Gładysiewicz, 2003; Żur i Hardygóra, 1996). Następnie przedstawiono propozycję uzupełnienia stosowanej metody analitycznej o wprowadzenie diagramu drogi napinania i uwzględnienie zastępczego modułu sprężystości taśmy (Kulinowski, 2012). W obliczeniach standardowych przyjmuje się, że długość odcinka taśmy pomiędzy zestawami krążnikowymi jest równa ich rozstawowi. W rzeczywistych warunkach może się zdarzyć, że na niektórych odcinkach złożonego profilu trasy przenośnika wartość zwisu taśmy przekracza wartości dopuszczalne, wtedy długość taśmy między zestawami krążnikowymi jest znacząco większa od rozstawu zestawów. W takich przypadkach wartość modułu spr

 14. Application of Multidimensional Data Visualization by Means of Self-Organizing Kohonen Maps to Evaluate Classification Possibilities of Various Coal Types / Zastosowanie Wizualizacji Wielowymiarowych Danych Za Pomocą Sieci Kohonena Do Oceny Możliwości Klasyfikacji Różnych Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jamróz, Dariusz; Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  materiału. Nasuwa się więc pytanie, czy możliwa jest identyfikacja typu węgla za pomocą dostępnych danych. W tym celu zastosowano wielowymiarową technikę wizualizacji statystycznej. Istnieje wiele metod takiej wizualizacji, z których kilka było już przedmiotem wcześniejszych publikacji autorów. W tym wypadku autorzy zdecydowali się zastosować metodę sieci Kohonena. Metoda ta została opisana w rozdziale 2 pracy, gdzie oprócz opisu teoretycznego podano również główne wzory stosowane podczas modelowania tą metodą (wzory (1)-(5)). Do zbadania postawionego problemu wykorzystano optymalną liczbę iteracji i optymalny czas uczenia sieci. Pewnym problemem pojawiającym się przy takiej wizualizacji jest konieczność doboru parametrów, w celu uzyskania widoku, który w sposób czytelny prezentuje poszukiwane przez nas informacje. Należy wspomnieć, że w trakcie prowadzonych eksperymentów uzyskiwano widoki przy użyciu sieci neuronowej o wielkości od 10 × 10 do 100 × 100 neuronów. Widoki były uzyskiwane przy wartości parametru MAX_DISTANCE od 1 do wielkości sieci oraz parametru ITER od 1 do 5000. Eksperymenty były prowadzone dla różnych wzorów określających modyfikację wag. Przedstawione w pracy wyniki stanowią najbardziej czytelne z uzyskanych. Wizualizacja wielowymiarowa przy użyciu sieci Kohonena pozwala stwierdzić, że informacje zawarte w analizowanych siedmiowymiarowych danych są wystarczające do prawidłowej klasyfikacji typów węgla 31, 34.2 oraz 35, przy czym nawet zobrazowanie 3 typów węgla na jednym rysunku pozwala stwierdzić, że neurony reprezentujące próbki węgla danego typu gromadzą się w skupiskach, które można od siebie odseparować. Z tego wynika, że dane zawierają informacje wystarczające do prawidłowej klasyfikacji węgla. Zauważyć jednak warto, że przedstawienie przy pomocy sieci Kohonena, danych reprezentujących różne typy węgla parami, pozwala uzyskać jeszcze bardziej czytelne wyniki

 15. Long-Range Weather Forecasting In The Ukraine

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Martazinova, V. F.; Ivanova, E. K.

  2004-12-01

  winds over the territory of Ukraine. Method of the LRF by using FAM and "ethalon field" approach is suitable for forecasting of the atmospheric circulation in the different regions of the Northern Hemisphere. For recognizing of the important meteorological events for the different regions of the Northern Hemisphere the construction of "ethalon-fields" of the strong changes of weather is necessary. The universality of proposed method was confirmed by operational forecasts for the territory of Bulgaria, Poland, the Netherlands, Germany and Great Britain. At present time LRF by this metod are official in the Ukraine. They are issued by the Department of the Climate Research and Long-Range Weather Forecasting of UHMI from 1992.

 16. Study of Chemical Surface Structure of Natural Sorbents Used for Removing of Pb2+ Ions from Model Aqueous Solutions (part Ii)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bożęcka, Agnieszka; Bożęcki, Piotr; Sanak-Rydlewska, Stanisława

  2014-03-01

  This article presents the results of the chemical structure research of organic sorbent surface such as walnut shells, plums stones and sunflower hulls with using such methods as infrared spectrometry (FTIR) and elemental analysis. Based on the IR spectra identification of functional groups present on the surface of studied materials has been done as well as determination of their effect on the sorption mechanism of Pb2+ ions from aqueous model solutions W artykule przedstawiono wyniki badań chemicznej struktury powierzchni sorbentów organicznych takich jak: łupiny orzecha włoskiego, pestki śliwek oraz łuski słonecznika z wykorzystaniem metody spektrometrii w podczerwieni (FTIR) oraz analizy elementarnej. W oparciu o uzyskane widma IR dokonano identyfikacji grup funkcyjnych obecnych na powierzchni tych materiałów i określono ich wpływ na mechanizm sorpcji jonów Pb2+ z modelowych roztworów wodnych. Analiza elementarna wykazała, że spośród badanych sorbentów, największą zawartość węgla (49,91%) i wodoru (5,93%) mają pestki śliwek. Najwięcej azotu (1,59%) zawierają łuszczyny słonecznika (tabela 1). Zawartość siarki we wszystkich badanych materiałach jest znikoma, dlatego nie udało się jej oznaczyć tą metodą. Obecność pozostałych pierwiastków może świadczyć o istnieniu zarówno alifatycznych jak i aromatycznych połączeń organicznych. Potwierdzeniem tego są również zarejestrowane widma IR (rysunki 1-3). W oparciu o uzyskane wyniki można przypuszczać także, iż udział procesu wymiany jonowej w sorpcji ołowiu z roztworów wodnych jest znaczący. Świadczą o tym m.in. intensywności pasm na widmach IR dla próbek badanych materiałów po ich kontakcie z roztworami jonów Pb2+ (rysunki 4-6).

 17. Free Surface of the Liquid-Gas Phase Separation as a Measuring Membrane of a Device for Measuring Small Hydrostatic Pressure Difference Values / Powierzchnia Swobodna Rozdziału Faz Ciecz-Gaz Jako Membrana Pomiarowa Urządzenia Do Pomiaru Małych Wartości Różnicy Ciśnienia Hydrostatycznego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Filipek, Wiktor; Broda, Krzysztof; Branny, Marian

  2015-03-01

  środek (Bear, 1988) lub rozkładu ciśnienia przy wysokich spadkach hydraulicznych (Trzaska i Broda, 1991, 2000; Trzaska i in., 2005). Zwłaszcza pomiary w zakresie tzw. dolnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego dla cieczy oraz dotyczące określenia progowego spadku hydraulicznego J0 (Bear, 1988) sprawiają wielkie trudności. Pomiary takie miałyby duże znaczenie aplikacyjne zwłaszcza przy określaniu infiltracji wody do wyrobisk górniczych, filtracji przez fundamenty budowli itp. Autorzy od kilku lat (Broda i Filipek, 2012, 2013) zajmują się opracowaniem metody oraz przyrządu pomiarowego (wnioski patentowe: P.407 380 i P.407 381) pozwalających na pomiary wartości ciśnienia (różnicy ciśnienia) hydrostatycznego poniżej 1 Pa. W tym okresie opracowali nową metodę pomiaru, skonstruowali stanowisko badawcze i przeprowadzili pomiary różnicy ciśnień hydrostatycznych z dokładnością do 0.5 Pa znacznie ograniczając zjawisko histerezy (Broda i Filipek, 2012) (wniosek patentowy: P.407 380). W oparciu o zdobyte doświadczenie prace kontynuowano opracowując metodę pomiaru i budując nowe stanowisko do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego o dużo prostszej budowie, co znacząco zwiększyło dokładność i wiarygodność pomiarów (Broda i Filipek, 2013) (wniosek patentowy: P. 407 381). W trakcie prac badawczych narodziła się nowa koncepcja metodologii pomiaru niskich wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego, która jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie stanowiska pomiarowego służącego do określenia wpływu zmiany wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego na kształt a co za tym idzie przemieszczenie powierzchni swobodnej rozdziału faz ciecz-gaz, oraz omówiono jego budowę zwracając uwagę na istotne szczegóły konstrukcyjne. Przedstawiono także sposób kalibrowania przyrządu, wykonywania i obróbki zdjęć fotograficznych w celach pomiarowych z

 18. The geovisualisation window of the temporal and spatial variability for Volunteered Geographic Information activities

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Medynska-Gulij, Beata; Myszczuk, Miłosz

  2012-11-01

  This study presents an attempt to design geographical visualisation tools that allow to tackle the immensity of spatial data provided by Volunteered Geographic Information (VGI), both in terms of temporal and spatial aspects. In accordance with the assumptions made at the conceptual stage, the final action was the implementation of the window entitled ‘Geovisualisation of the Panoramio.com Activities in District of Poznan 2011’ into the web browser. The concept has been based on a division of the geovisualisation window into three panels, of which the most important - in order to capture spatial variability - have statistical maps at the general level (dot map and choropleth map), while at the detailed level - a dot map on a topographic reference map or tourist map. For two ranges, temporal variability is presented by graphs, while a review of attributes of individual activities of the social website in question is set forward in the table panel. The element that visually interlinks all of the panels is the emphasised individual activity. Problemem podjetym w tych badaniach stało sie wykorzystanie metod z nurtu geograficznej wizualizacji do wskazania cech fenomenu VGI w zakresie zmiennosci czasowo-przestrzennej. Zgodnie z załozeniami poczynionymi w etapie koncepcyjnym finalnym działaniem stało sie zaimplementowanie do przegladarki internetowej okna pod tytułem: ”Geowizualizacja aktywnosci społecznosci Panoramio.com w powiecie poznanskim w 2011 roku”. Koncepcja została oparta na podziale okna geowizualizacji na trzy panele, z których najwazniejsze znaczenie dla uchwycenia zmiennosci przestrzennej na poziomie ogólnym ma kartogram, natomiast na poziomie szczegółowym mapa kropkowa wyswietlana na podkładzie mapy topograficznej lub turystycznej. Zmiennosc czasowa w dwóch zakresach prezentuja wykresy, a przeglad atrybutów poszczególnych aktywnosci prezentowanego portalu społecznosciowego zapewnia tabela. Elementem spajajacym wizualnie wszystkie

 19. Application of Rough Set Theory for Choosing Optimal Location for Flotation Tailings Dump / Zastosowanie Teorii Zbiorów Przybliżonych Do Wyboru Optymalnej Lokalizacji Składowiska Odpadów Poflotacyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Štirbanović, Zoran; Miljanović, Igor; Marković, Zoran

  2013-09-01

  Flotation tailings dumps represent a potential threat to the environment. To corroborate this, numerous environmental disasters have occurred worldwide in the past. Pollution caused by breaking of tailings dump dams and overflowing of hazardous materials is still present, after several decades, and continue to threaten the environment. This paper presents a method for determining the most appropriate location for the flotation tailings dump using rough set theory. The review of the criteria that influence the choice of flotation tailings dump location is given. Based on these criteria, an analysis and evaluation of the proposed locations for the flotation tailings dump are done using rough set theory and the most suitable location that meets all the requirements is suggested. Składowiska odpadów poflotacyjnych stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dla potwierdzenia, wymieniać można różnorakie katastrofy dla środowiska, które miały miejsce w przeszłości. Skażenie spowodowane przerwaniem tam zabezpieczających składowiska utrzymuje się nadal, nawet po upływie kilku dekad a przelewanie się materiałów niebezpiecznych wciąż stanowi zagrożenie dla środowiska. W pracy przedstawiono metodę wyboru najodpowiedniejszej lokalizacji składowiska odpadów poflotacyjnych w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych. Zaprezentowano przegląd kryteriów w oparciu o które dokonuje się wyboru lokalizacji składowiska. W oparciu o powyższe kryteria, przeprowadzono analizę i ocenę proponowanych lokalizacji składowisk odpadów poflotacyjnych przy zastosowaniu teorii zbiorów przybliżonych i na tej podstawie dokonano wyboru odpowiedniej lokalizacji, spełniającej wszystkie powyższe kryteria.

 20. CO2 Fluxes Monitoring at the Level of Field Agroecosystem in Moscow Region of Russia

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Meshalkina, Joulia; Mazirov, Ilya; Samardzic, Miljan; Yaroslavtsev, Alexis; Valentini, Riccardo; Vasenev, Ivan

  2014-05-01

  The Central Russia is still one of the less GHG-investigated European areas especially in case of agroecosystem-level carbon dioxide fluxes monitoring by eddy covariance method. The eddy covariance technique is a statistical method to measure and calculate vertical turbulent fluxes within atmospheric boundary layers. The major assumption of the metod is that measurements at a point can represent an entire upwind area. Eddy covariance researches, which could be considered as repeated for the same area, are very rare. The research has been carried out on the Precision Farming Experimental Field of the Russian Timiryazev State Agricultural University (Moscow, Russia) in 2013 under the support of RF Government grant No. 11.G34.31.0079. Arable derno-podzoluvisls have around 1 The results have shown high daily and seasonal dynamic of agroecosystem CO2 emission. Sowing activates soil microbiological activity and the average soil CO2 emission and adsorption are rising at the same time. CO2 streams are intensified after crop emerging from values of 3 to 7 μmol/s-m2 for emission, and from values of 5 to 20 μmol/s-m2 for adsorption. Stabilization of the flow has come at achieving plants height of 10-12 cm. The vegetation period is characterized by high average soil CO2 emission and adsorption at the same time, but the adsorption is significantly higher. The resulted CO2 absorption during the day is approximately 2-5 times higher than emissions at night. For example, in mid-June, the absorption value was about 0.45 mol/m2 during the day-time, and the emission value was about 0.1 mol/m2 at night. After harvesting CO2 emission is becoming essentially higher than adsorption. Autumn and winter data are fluctuate around zero, but for some periods a small predominance of CO2 emissions over the absorption may be observed. The daily dynamics of CO2 emissions depends on the air temperature with the correlation coefficient changes between 0.4 and 0.8. Crop stage, agrotechnological

 1. [Mechanism of injury of air-dry pea seeds under the influence of low doses of gamma-radiation].

  PubMed

  Veselova, T V; Veselovskiĭ, V A

  2012-01-01

  The aim of this work was to determine which processes in air-dry seeds result in bimodal changes of the pea seed quality under the influence of low doses of gamma-radiation. Pea seeds (cv. "Nemchinovsky-85", harvest 2006, 82% germination persentage) were exposed to gamma-radiation at doses of 3, 10 and 100 Gy The germination percentage decreased to 45% four days after irradiation at the dose of 3 Gy, rised up to 87% at doses of 10 Gy, while the dose of 100 Gy killed the most part of seeds. Seed fractions differing in quality were selected using the metod of Room temperature phosphorecsence (RTP): strong seed frasction I from non-irradiated seeds; weak seed fraction II from the seeds irradiated at a dose of 3 Gy; dead seeds from the seeds irradiated at a dose of 100 Gy. ThermoChemiLuminecnsece (TCL) of seed powders and cotyledons was used. It was shown that the increase of the TCL level in the temperature range from 50 to 110 degreesC was associated with the lipid peroxidation products. The TCL level of seeds subjected to gamma-irradiation at a dose of 3 Gy was similar to that of non-irradiated seeds in the temperature range 50 to 100 degreesC. Therefore, lipid peroxidation was not the cause of the abnormal seedling appearance. The TCL level within this temperature range was increased only in seeds subjected to y-irradiation at a dose of 100 Gy. The TCL level at 150 degreesC was in proportion with the exogenous glucose amount. The increased TCL level of seeds subjected to y-irradiation at a dose of 3 Gy at 150 degreesC resulted from the increase of the glucose content. This means that the transition from the fraction of strong seeds into the fraction of weak ones was the result of the activation of hydrolysis processes. Decrease in the water content of seeds testified to utilization of bound water in this process. The decrease of the glucose content in the "improved" seeds subjected to gamma-irradiation at a dose of 10 Gy most probably indicates the participation of

 2. Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznań Metropolitan Area/ Dokumenty Planistyczne Jako Element Modernizacji Struktury Urbanistycznej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bonenberg, Wojciech

  2015-06-01

  The article presents a report on studies concerning the role of planning documents in the modernization process of the Poznań metropolitan area (PMA). Over the last 25 years, dynamic social, economic and spatial changes have taken place in this area, which is becoming an increasingly integrated place combining living, work and leisure for a million residents. Emerging challenges regarding the functional, spatial and infrastructural modernization of the PMA call for new planning methods. In this respect, the existing planning documents and methods by which they are prepared are not able to keep up with the ongoing changes and constitute an obstacle in the modernization of the metropolitan area. The purpose of the article is to identify the risks posed by the discrepancies of existing planning records. Recommendations aimed at adapting the planning documents to the challenges of modernizing the PMA have also been presented. W artykule przedstawiono sprawozdanie z badań dotyczących roli dokumentów planistycznych w procesie modernizacji poznańskiego obszaru metropolitalnego (POM). W ostatnich 25 latach nastąpiły dynamiczne zmiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne na tym obszarze, który stanowi coraz bardziej zintegrowane miejsce wspólnego zamieszkania, pracy i rekreacji dla miliona mieszkańców. Rodzące się wyzwania dotyczące modernizacji funkcjonalnej, przestrzennej i infrastrukturalnej POM wymagają nowych metod planistycznych. W tym zakresie istniejące dokumenty planistyczne oraz metody ich sporządzania, nie nadążają za postępującymi zmianami i stanowią przeszkodę w modernizacji obszaru metropolitalnego. Celem referatu jest identyfikacja zagrożeń wynikających z niespójności istniejących zapisów planistycznych. Przedstawiono również rekomendacje mające służyć dostosowaniu dokumentów planistycznych do wyzwań modernizacyjnych POM.

 3. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  One of the most important operations in mining is blasting. Improper design of blasting pattern will cause technical and safety problems. Considering impact of results of blasting on next steps of mining, correct pattern selection needs a great cautiousness. In selecting of blasting pattern, technical, economical and safety aspects should be considered. Thus, most appropriate pattern selection can be defined as a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem. Linear assignment method is one of the very applicable methods in decision making problems. In this paper, this method was used for the first time to evaluate blasting patterns in mine. In this ranking, safety and technical parameters have been considered to evaluate blasting patterns. Finally, blasting pattern with burden of 3.5 m, spacing of 4.5 m, stemming of 3.8 m and hole length of 12.1 m has been presented as the most suitable pattern obtained from linear assignment model for Sungun Copper Mine. Jedną z najpoważniejszych operacji wykonywanych w ramach prac wydobywczych są prace strzałowe. Niewłaściwe rozplanowanie prac powoduje problemy techniczne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na potencjalne skutki prac strzałowych i ich wpływ na kolejne etapy procesu wydobycia, właściwe rozplanowanie tych prac wymaga wielkiej uwagi i uwzględnienia kwestii technicznych, ekonomicznych a także bezpieczeństwa pracy. Dlatego też wybór najodpowiedniejszego schematu prowadzenia prac strzałowych zdefiniować można jako wieloatrybutowy problem decyzyjny (MADM - Multi Attribute Decision Making). Metoda przyporządkowania liniowego jest jedną z metod mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. W obecnej pracy metoda ta wykorzystana została po raz pierwszy do oceny schematów prowadzenia prac strzałowych w kopalni, w procedurze uwzględniono parametry techniczne oraz parametry związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano wybrany przy pomocy metody

 4. Empirical tests of performance of some M - estimators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Banaś, Marek; Ligas, Marcin

  2014-12-01

  ących dobre i złe strony M - estymacji. Nowe estymatory zostały wyposażone w teoretyczne stałe odcinania zapewniające 95% efektywność względem standaryzowanego rozkładu normalnego. Kwestia rozwijania metod bazujących na stałych odcinania pochodzących z danych została również pokrótce poruszona.

 5. Development of Solar Powered Feeding Scheme for Wireless Sensor Networks in low Solar Density Conditions / Bezvadu Sensoru Tīklu Elektroapgādes Sistēmas Izstrāde, Kas Izmanto Saules Paneļus Un Darbojas Pazeminātas Saules Radiācijas Apstākļos

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kondratjevs, K.; Zabasta, A.; Selmanovs-Pless, V.

  2015-08-01

  In the recent years, there has been significant research focus on the safety and reliability of data harvesting and optimal energy consuming by wireless sensor network nodes. If external electrical power fails, the node needs to be able to send notifications to the utility demanding the use of backup energy strategies. The authors of the research offer an approach that can help to use PV panels as an alternative power source for WSN nodes in particular irradiation conditions. Survey and testing of the main types of PV panels offered on the market in conditions closed to real ones, in which WSN nodes are maintained, have been implemented. Based on the test results, maximum power control module parameters can be calculated in order to achieve the best effectiveness of the power control system for a selected type of PV panel or panel group. The novelty of the research is an approach that includes an original test bed design for PV testing, PV testing method and selection of design and MPP control module parameters, which ensure maximum effectiveness of WSN node power feeding. Pēdējos gados vairāki pētījumi ir veltīti problēmām, kas ir saistītas ar enerģijas patēriņa mazināšanu un efektīvu izmantošanu bezvadu sensoru tīklu mezglos. Kad sensors mezgls ir izsmēlis enerģijas krājumu, tas vairs nefunkcionē un atslēdzas no kopēja tīkla, kas var būtiski ietekmēt visa tīkla veiktspēju. Šī pētījuma mērķis ir izveidot barošanas vadības moduli, lai nodrošinātu stabilu elektroapgādes spriegumu autonomi strādājošiem radio signāla atkārtotājiem, sensoriem vai vārtejām, kas darbojas bezvadu sensoru tīklos. Pētījuma ietvaros izstrādāta metode saules paneļu kvalitatīvai salīdzināšanai starp tehnoloģijām vai savā starpā, izvērtējot to atbilstību mērķa pielietojumam. Izstrādātā metode sniedz iespēju veikt kontrolētus testus pie variējošiem, simulētiem gaismas apstākļiem, ļauj prognozēt enerģijas resursus

 6. The Effect of Temperature Glide of R407C Refrigerant on the Power of Evaporator in Air Refrigerators / WPŁYW POŚLIZGU Temperatury Czynnika CHŁODNICZEGO R407C NA Moc Parownika CHŁODZIARKI Powietrza

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nowak, Bernard; Życzkowski, Piotr

  2013-12-01

  sprężarkowej chłodziarki powietrza. Mieszaniny zeotropowe podlegają przemianom fazowym, których przebieg znacznie różni się od czynników jednorodnych. W odróżnieniu od jednorodnych czynników chłodniczych, których procesy wrzenia i skraplania odbywają się przy stałej temperaturze, dla mieszanin zeotropowych do jednoznacznego określenia temperatury początku procesu parowania niezbędna jest znajomość stopnia suchości pary. Na przykładzie czynnika chłodniczego R407Copisano metodę wyznaczania temperatury początkowej procesu parowania uwzględniającą zjawisko poślizgu temperatury. Opracowana zależność (7) powstała w oparciu o udowodniony liniowy przebieg izobar w obszarze pary mokrej (rys. 5) i określeniu na tej podstawie wielomianu opisującego ich kąt nachylenia (8). Dodatkowo przedstawiono wzory obliczeniowe temperatury (9) oraz entalpii właściwej (10) pary nasyconej suchej czynnika chłodniczego R407C. Takie podejście do problemu pozwala na wyznaczenie temperatury czynnika chłodniczego R407C na wlocie do parownika bez wymaganej znajomości stopnia suchości pary czynnika. Dotychczas stosowane uproszczone metody wyznaczania temperatury czynnika chłodniczego na wlocie do parownika powodują znaczne odstępstwa obliczonej na ich podstawie mocy parownika od jego wartości rzeczywistej. Przedstawiony przykład obliczeniowy dotyczący górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza pośredniego działania typu TS-450P pokazuje, że odchyłki względne mocy cieplnej parownika mogą przekraczać nawet ponad 20%. W przykładzie obliczeniowym porównano dwie uproszczone metody określenia temperatury parowania zeotropowego czynnika chłodniczego stosowane w obliczeniach porównawczych czynników chłodniczych z metodą zaprezentowaną w niniejszym artykule.

 7. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  This article describes one of the methods of estimating the cost of equity, namely the LEFAC method. The name of the method is an acronym of the names of individual financial categories: L - Liquidity, E - Earnings, F - Franchise, A - Assets, C - Capital. It is a scoring method similar to the way used by ING Financial Markets to estimate share prices. A review of literature shows that this method is not widely known and used by enterprises, but it has certain advantages which justify its use. Its main advantages include its easy use and the stability of the results obtained: the calculated cost of equity is never lower than the adopted risk-free rate. The method is particularly useful for companies (enterprises) not listed on stock exchanges. This article is divided into five parts: an introduction, the LEFAC method, the parameterization of the LEFAC method (P-LEFAC), an example calculation and a summary. The second part of this article characterises the LEFAC method. In the third part, the method is parameterized to obtain a function described by formula 22. The following section contains an example calculation for KGHM S.A. and also presents results which mining companies would achieve if they used the discussed method to calculate the cost of their equity. The calculations were performed for mining companies listed on the Warsaw Stocks Exchange and unlisted ones. This part of the article also contains a short comparison of results obtained using the CAPM method and the discussed model. The last section consists of a summary presenting final conclusions. The article ends in a list of the literature referred to. Niniejszy artykuł został poświęcony jednej z metod szacowania kosztu kapitału własnego, a mianowicie metodzie LEFAC. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter wyrazów z języka angielskiego, które określają poszczególne kategorie finansowe: L - Liquidity (płynność), E - Earnings (zyski), F - Franchise (strategia), A - Assets (aktywa), C

 8. Cartographic visualization of firehydrants accessibility for the purpose of decision making

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wielebski, Łukasz; Medyńska-Gulij, Beata

  2013-12-01

  The aim of this study is to present an exemplary cartographic visualization of fire hydrants data consisting of a set of thematic maps containing various information related to the location of hydrants, buildings and driveways in geographic space, and relationships existing between them. Identification of these relationships requires spatial analysis, and illustrating them requires the use of appropriate cartographic presentation methods. The study was conducted on a part of the city of Poznan using data on hydrants' location and type collected and provided by the Fire Department. Geometric data, obtained using geoprocessing algorithms, were assigned appropriate symbols, which lets differentiate them qualitatively and quantitatively. An emphasis is placed on the use of adequate visual variables and on the cartographic communication efficiency. The result of the study is a cartographic visualization in the form of series of thematic maps arranged in a logical sequence, and providing information about the secured area. The thematic layers presenting the same area were arranged in different arrangements with maintenance of the reference layers, ensuring the ease of correlation. Such a cartographic visualization provides knowledge about the spatial distribution and diversity of objects and the relationships between them. It may be an important source of knowledge both at the identification stage and at the operational stage when conducting a firefighting action. Celem niniejszego artykułu stało się zaprezentowanie przykładowej wizualizacji kartograficznej dla danych dotyczących hydrantów ulicznych, złożonej z szeregu map tematycznych przybliżających różne informacje związane z lokalizacją w przestrzeni geograficznej hydrantów, budynków i dróg dojazdowych oraz tworzonymi przez nie relacjami. Zidentyfikowanie tych zależności wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, a ich zobrazowanie zastosowania odpowiednich metod prezentacji kartograficznej

 9. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  Considering the high investment and operation costs, reliability analysis of mining machineries is essential to achieve a lean operation and to prevent the unwanted stoppages. In open pit mining, drilling, as the initial stage of the exploitation operations, has a significant role in the other stages. Failure of drilling machines causes total delay in blasting operation. In this paper, the reliability of drilling operation has been analyzed using the Markov method. The failure and operation data of four heavy rotary drilling machines in Sarcheshme copper mine in Iran have been used as a case study. Failure rate and repair rate of all machines have been calculated using available data. Then, 16 possible operation states have been defined and the probability of being of drilling fleet in each of the states was calculated using Markov theory. The results showed that there was 77.2% probability that all machines in fleet were in operational condition. It means that, considering 360 working days per year, drilling operation will be in a reliable condition in 277.92 days. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów inwestycyjnych a także eksploatacyjnych, przeprowadzenie analizy niezawodności maszyn i urządzeń górniczych jest sprawą kluczową dla zapewnienia sprawnego działania i dla wyeliminowania niepożądanych przestojów. W kopalniach odkrywkowych prace wiertnicze prowadzone w początkowych etapach eksploatacji mają ogromne znaczenie również w późniejszych fazach działalności przedsięwzięcia. Awaria urządzeń wiertniczych powoduje opóźnienia przy pracach strzałowych. W pracy tej przeanalizowano niezawodność urządzeń wiertniczych w oparciu o metodę Markowa. Jako studium przypadku wykorzystano dane zebrane w trakcie eksploatacji i awarii czterech obrotowych urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalni rud miedzi Sarcheshme w Iranie. Awaryjność maszyn i zakres oraz częstość napraw obliczono na podstawie dostępnych danych. Zdefiniowano 16

 10. Research on the Influence of Excavation and Loading on Z-Direction Displacement in Surrounding Soil Mass

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Li, X.; Zhou, W.; Han, L.; Xi, W. J.; Crusoe, Garmondyu E.

  2014-12-01

  podstawa do badania funkcjonalnych zależności pomiędzy wysokością poziomu wydobycia a skalą oddziaływania, przy użyciu odpowiednich metod dopasowania. Wyniki badań wskazują, że wytrzymałość w trakcie odciążania wzrasta liniowo z głębokością. Ponadto, zarejestrowano wyraźny kołowy przebieg przemieszczenia wokół zbocza, który także rośnie z głębokością. W przypadku obciążenia wskutek urobku odpadowego, zanotowano obniżenia terenu o dużym zasięgu o przebiegu konwergencji opisanym funkcją logarytmiczną odległości od miejsca składowania urobku odpadowego. W przypadku wystąpienia połączonych efektów wydobycia i składowania, wielkość przemieszczeń mas gruntu wzrastać będzie wraz z głębokością prowadzenia prac i wysokością składowania. Przemieszczenie gruntu w odległości 100 m od brzegu wyrobiska (ok. 200 od zewnętrznej granicy składowiska) okazuje się niepokojąco duże i postępujące w tempie 0.0228 mm/h).

 11. Influence of The Metamorphism Grade and Porosity of Hard Coal on Sorption and Desorption of Propane / Wpływ Stopnia Metamorfizmu I Porowatości Węgli Kamiennych Na Sorpcję I Desorpcję Propanu

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dudzińska, Agnieszka; Żyła, Mieczysław; Cygankiewicz, Janusz

  2013-09-01

  In this paper results of investigations of sorption of hard coal samples collected from the extracted coal seams of Polish coal mines are presented. As sorbate propane was used. Examinations were carried out in the temperature of 298 K by means of volumetric assessment with the use of apparatus ASAP 2010 of Micromeritics. On the basis of conducted examinations it has been found out that the amount of sorbed propane depend on a type of coal, its metamorphism grade, content of oxygen element, moisture and porosity of these coals. The greatest amounts of propane are sorbed by low carbonized, high-porosity coals of high content of oxygen and moisture. Sorption of relatively high amounts of propane by these coals (ca. 10 cm3/g) is a result of the influence of polar surface of coals with molecules of propane and good availability of internal microporous structure of these coals for molecules of examined sorbate. Medium and high carbonized coals sorb insignificant amounts of propane. These coals have compact structure and non-polar character of their surface, their internal porous structure is to a minor degree available for propane molecules in conditions of carried out research. Sorption of propane in this case, takes place mainly in surface pores and on the surface of coals. Moreover, measurements of desorption isotherms of propane showing irreversible character of sorption were made. Desorption isotherms do not come together with sorption isotherms forming open hysteresis loop. Amounts of non-desorbing propane remaining in the coal depend on the type of examined coal. W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcji próbek węgli kamiennych pobranych z eksploatowanych pokładów węglowych polskich kopalń. Jako sorbat zastosowano propan. Badania przeprowadzono w temperaturze 298 K metodą objętościową z wykorzystaniem aparatu ASAP 2010 firmy Micromeritics. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ilości sorbowanego propanu są zależne od rodzaju w

 12. [Sugar content in non-alcoholic beverages and dietary recemmendations for children and adolescents].

  PubMed

  Bilek, Maciej; Rybakowa, Maria

  2015-01-01

  Wprowadzenie. Wzrost podaży cukrów prostych w diecie mieszkańców krajów wysokorozwiniętych związany jest m.in. z rosnącą konsumpcją napojów bezalkoholowych, dla których udowodniono związek z epidemią otyłości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W tym kontekście wskazywane są napoje typu soft drink, słodzone najczęściej syropem glukozowo-fruktozowym, tj. napoje typu cola, tonik, ice tea, czy lemoniady. Napoje, soki i nektary owocowe w powszechnej świadomości wymieniane są jako zdrowa alternatywa napojów soft drink. Nie zwraca się jednak uwagi na fakt wysokiej zawartości cukrów prostych i sacharozy w tych produktach. Cel pracy oznaczenie zawartości cukrów prostych i sacharozy, występujących w popularnych wśród dzieci i młodzieży napojach bezalkoholowych. Materiał i metody. 80 napojów bezalkoholowych typu cola, tonik, lemoniada, ice tea, wód smakowych, soków owocowych, nektarów owocowych oraz napojów owocowych. Ocenę zawartości cukrów prostych i sacharozy prowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Wyniki. W badanych napojach bezalkoholowych występowały cukry proste (glukoza i fruktoza) oraz sacharoza. Produktem o najniższej zawartości sumy cukrów była woda smakowa o smaku cytrynowym na bazie wody mineralnej (2,72 g/100 ml). W grupie soków, nektarów i napojów owocowych stwierdzono najwyższe sumaryczne zawartości sumy cukrów spośród badanych napojów bezalkoholowych (12,94 g/100 ml dla nektaru aroniowego i 12,76 g/100ml dla soku z granatu i winogron). Wnioski. Wysoka zawartość cukrów prostych i sacharozy w badanych napojach bezalkoholowych skłania do twierdzenia, że ich producenci powinni zostać zobligowani do umieszczania na etykietach ostrzeżeń adresowanych do pacjentów cierpiących na zaburzenia gospodarki węglowodanowej, zaś w programach edukacyjnych, adresowanych do dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę, należałoby wprowadzić informacje dotycz

 13. Effects of Using Channelling Devices to Increase Efficiency of Hydrokinetic Devices

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kalnacs, A.; Kalnacs, J.; Mutule, A.; Entins, V.

  2015-04-01

  /vai virzienu, maina spiedienu straumē, minimizē turbulenci. Šajā darbā apskatītas iespējas palielināt hidrokinētisko iekārtu efektivitāti, lietojot šādas ierīces, ka arī metode, kā novērtēt sagaidāmo ieguvumu no minēto ierīču lietošanas. Darbā ir aprēķināts, ka vadotņu izmantošana var palielināt hidrokinētisko iekārtu efektivitāti par vismaz 110%, neradot ne lielas izmaksas, nedz arī būtisku negatīvu ietekmi.

 14. Deformations of the Protection Shelf in the "Wapno" Salt Mine, Based on Model Studies

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortas, Grzegorz; Maj, Agnieszka

  2014-12-01

  ów geodezyjnych w czasie działalności kopalni i po jej zatopieniu. Wyniki te były podstawą do weryfikacji wprowadzanych parametrów homogenizacji, tj. zmian w czasie modułu odkształceń i podatności na pełzanie poszczególnych poziomów kopani. Symulowany proces wykazał wykształcanie się rosnących w czasie dodatnich naprężeń głównych oraz wszechstronnych odkształceń rozciągających. W takich warunkach postępować mogło spękanie calizny półki ochronnej, a także otwieranie dróg przepływu wód z zawodnionej czapy wysadu do wyrobisk. W pracy przedstawiono nową metodę badań, jej wyniki i otrzymane rozkłady naprężeń i odkształceń, która może być zastosowana w ocenie zagrożenia wodnego kopalń soli.

 15. Information Systems in Dentistry

  PubMed Central

  Masic, Fedja

  2012-01-01

  Introduction: Almost the entire human creativity today, from the standpoint of its efficiency and expediency, is conditioned with the existence of information systems. Most information systems are oriented to the management and decision-making, including health information system. System of health and health insurance together form one of the most important segments of society and its functioning as a compact unit. Increasing requirements for reducing health care costs while preserving or improving the quality of services provided represent a difficult task for the health system. Material and methods: Using descriptive metods by retreiiving literature we analyzed the latest solutions in information and telecommunications technology is the basis for building an effective and efficient health system. Computerization does not have the primary objective of saving, but the rationalization of spending in health care. It is estimated that at least 20-30% of money spent in health care can be rationally utilized. Computerization should give the necessary data and indicators for this rationalization. Very important are the goals of this project and the achievement of other uses and benefits, improving overall care for patients and policyholders, increasing the speed and accuracy of diagnosis in determining treatment using electronic diagnostic and therapeutic guidelines. Results and discussion: Computerization in dentistry began similarly as in other human activities–recording large amounts of data on digital media, and by replacing manual data processing to machine one. But specifics of the dental profession have led to the specifics of the application of information technology (IT), and continue to require special development of dental oriented and applied IT. Harmonization of dental software with global standards will enable doctors and dentists to with a few mouse clicks via the internet reach the general medical information about their patients from the central

 16. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 17. Measuring Displacement and Contact Forces Among the Particles in Unloading of Slope by PFC2D (Particle Flow Code) / Pomiary przemieszczeń i sił kontaktu pomiędzy cząstkami materialnymi w trakcie wybierania wyrobiska pochyłego przy pomocy programu PFC2D

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Behbahani, Seyed Saleh; Moarefvand, Parviz; Ahangari, Kaveh; Goshtasbi, Kamran

  2013-06-01

  When instability is observed in the walls of open pit mining, at this time, engineers are faced with a moving mass which is a combination of materials that move on each other and on the main slip surface. Modeling of this movement can have an effective assistance to mining engineers to predict the movement behavior, displacement estimate, and the moving volumes. One of the suitable software which is capable of modeling of sliding behavior is PFC (Particle Flow Code). It is based on Discrete Element Method and released by the Itasca Company. In this paper, the modeling of sliding mass and unloading it in seven stages have been done. During the seven stages of unloading the maximum displacement and maximum contact forces among the particles are obtained. Maximum displacement happened in the fifth stage of the unloading and it is equal to 134.8 meters. Maximum contact forces occurred in the first stage of the unloading after initial equilibrium stage and it is equal to 1917 kN. The model for unloading of sliding mass presented in this paper is just an example and it is not a definite model for unloading of each sliding mass. Unloading of sliding mass depends on the situation of sliding mass and its volume and also mining limitations. W przypadku wystąpienia niestabilności ścian pochyłego wyrobiska odkrywkowego, inżynierowie mają do czynienia z przemieszczającą się masa - będącą kombinacją materiałów przesuwających się względem siebie a także zsuwających się w dół po powierzchni spadu. Modelowanie tego ruchu może znacznie pomóc inżynierom-górnikom w prognozowaniu zachowań terenu w trakcie tego ruchu, do szacowania wielkości przemieszczeń i objętości przemieszczających się mas materiału. Jednym z programów wspomagających modelowanie przemieszczeń tego typu jest oprogramowanie Particle Flow Code PFC, rozprowadzane przez firmę Itasca, wykorzystujące metodę elementów dyskretnych. W pracy tej przeprowadzono modelowanie ruchu

 18. Development of Dynamically Optimized Wireless Transmission System for Wireless Sensor Networks in Highrise Apartment Building Heating Systems / Optimizētas Dinamiskās Bezvadu Sensoru Tīklu Pārraides Risinājuma Izstrāde Daudzstāvu Ēku Apkures Sistēmas Parametru Izgūšanai Un Vadībai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Isakovs, V.; Kondratjevs, K.; Kunicina, N.; Freliha, B.; Zabasta, A.

  2015-08-01

  Smart meters will be at the centre of the integrated solutions, including interaction with other networks in the next decade. The developed solution for multi-apartment building ventilation and heating parameter monitoring aims to increase energy efficiency and optimal control of the existing system. Dynamic control of heat and ventilation systems, heat loss detection, calculation and mitigation, and individual heat energy accounting are difficult tasks to accomplish. This article deals with the data transmission system using battery powered ISM band radio transmitters. The temperature measurement sensors with cumulative temperature reading are used as sensor part for this solution. The offered approach to monitoring system is used for overall building and individual apartment monitoring. Data coding and antenna designs are explained for this particular application. Daudzstāvu ēkas, kuras nav sākotnēji plānotas integrācijai ar ēku vadības sistēmām, rada kompleksu problemātisko vidi modernizācijai. Vadu sensoru sistēmu uzstādīšana šādās ēkās kļūst nepraktiska vai pat neiespējama. Šī iemesla dēļ ir nepieciešamas efektīvas bezvadu sensoru sistēmas, kas spētu nodrošināt mērījumu nogādi, ņemot vērā daudzstāvu ēku specifiku. Rakstā tiek piedāvāts bezvadu sensoru tīkla risinājums efektīvai datu pārraidei siltumapgādes sistēmas parametru izgūšanai. Tiek izstrādāta un aprobēta specializētā virziena antena efektīvai radio telegrammu savākšanai no dzīvokļiem, nogādājot mērījumus datu koncentratoros. Ziņojumu telegrammu efektīvai pārraidei tiek piedāvāta datu kodēšanas kumulatīvā metode. Piedāvātais risinājums pielietojams gan jaunām, gan esošām ēkām. Izgūtie dati ir pielietojami siltuma apgādes sistēmas uzraudzībai, regulēšanai, kā arī individuālā siltuma patēriņa tarifikācijai.

 19. Finding the Best-Fit Polynomial Approximation in Evaluating Drill Data: the Application of a Generalized Inverse Matrix / Poszukiwanie Najlepszej ZGODNOŚCI W PRZYBLIŻENIU Wielomianowym Wykorzystanej do Oceny Danych Z ODWIERTÓW - Zastosowanie UOGÓLNIONEJ Macierzy Odwrotnej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Karakus, Dogan

  2013-12-01

  In mining, various estimation models are used to accurately assess the size and the grade distribution of an ore body. The estimation of the positional properties of unknown regions using random samples with known positional properties was first performed using polynomial approximations. Although the emergence of computer technologies and statistical evaluation of random variables after the 1950s rendered the polynomial approximations less important, theoretically the best surface passing through the random variables can be expressed as a polynomial approximation. In geoscience studies, in which the number of random variables is high, reliable solutions can be obtained only with high-order polynomials. Finding the coefficients of these types of high-order polynomials can be computationally intensive. In this study, the solution coefficients of high-order polynomials were calculated using a generalized inverse matrix method. A computer algorithm was developed to calculate the polynomial degree giving the best regression between the values obtained for solutions of different polynomial degrees and random observational data with known values, and this solution was tested with data derived from a practical application. In this application, the calorie values for data from 83 drilling points in a coal site located in southwestern Turkey were used, and the results are discussed in the context of this study. W górnictwie wykorzystuje się rozmaite modele estymacji do dokładnego określenia wielkości i rozkładu zawartości pierwiastka użytecznego w rudzie. Estymację położenia i właściwości skał w nieznanych obszarach z wykorzystaniem próbek losowych o znanym położeniu przeprowadzano na początku z wykorzystaniem przybliżenia wielomianowego. Pomimo tego, że rozwój technik komputerowych i statystycznych metod ewaluacji próbek losowych sprawiły, że po roku 1950 metody przybliżenia wielomianowego straciły na znaczeniu, nadal teoretyczna powierzchnia

 20. Investigation of daily covering material for biocells

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bendere, R.; Smigins, R.; Medne, O.; Berzina-Cimdina, L.; Rugele, K.

  2014-02-01

  Bioreactor landfilling, with the acceptance of landfill Directive 1999/31/EC has lost its actuality in European Union; at the same time, this method can still be used for acceleration of biowaste degradation and biogas production. One of the possibilities to reduce the disposal of biowaste is to use biocells for its anaerobic pre-treatment before landfilling. The daily filling up of such a cell requires isolation of the main volume to limit gas emissions, reduce smells, etc. Bioprocesses that are of the utmost importance for biocell treatment are often not taken into account in selection of materials to be used as daily landfill covers. Based on physical, chemical and biological methods the investigations have been carried out into different covering materials offered in the market, with identification of parameters that are the most important for daily covering the biocells. It is found that the materials fitted best this purpose should be of biological origin and consist of small bio-particles with large surface, without the inhibitors of anaerobic processes such as sulphuric compounds. Bioreaktoru pielietošana atkritumu uzglabāšanas sfērā, sakarā ar Direktīvas 1999/31/EC pieņemšanu, ir zaudējusi savu aktualitāti, taču šī metode vēl joprojām var tikt izmantota bioatkritumu noārdīšanai un biogāzes ražošanai. Viena no iespējām kā samazināt bioatkritumu izvietošanu ir biošūnu izmantošana bioatkritumu anaerobai pirmsapstrādei pirms to noglabāšanas. Šūnas piepildīšana ikdienā prasa nepieciešamību izolēt lielāko tās daļu, lai samazinātu gāzes emisiju, smakas, utt. Materiāli, kas ikdienā tiek izmantoti atkritumu pārklāšanai, nepietiekami ietekmē bioprocesus, kas pamatā ir galvenais biošūnas izmantošanas mērķis. Šajā sakarā ir veikta dažādu tirdzniecībā pieejamu pārklājuma materiālu izpēte, pielietojot virkni fizikālo, ķīmisko un bioloģisko metožu, un nosakot svarīgākos parametrus, kas ir b

 1. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krasovska, M.; Gerbreders, V.; Paskevics, V.; Ogurcovs, A.; Mihailova, I.

  2015-10-01

  Optimal growing parameters have been found using the hydrothermal method to obtain well-aligned vertical ZnO nanorod and nanotube arrays. The influence of different growing factors (such as temperature, growing solution concentration, method of obtaining seed layer and condition) on nanotube morphology and size is described in the paper. Well-structured ZnO nanotubes have been obtained by using a selfselective etching method with lowering temperatures of growth during the hydrothermal process. It is shown that the optical properties of the nanostructure arrays obtained are sensitive to the medium in which they are placed, which is why they can be used as sensors for pure substance detection and in different solutions for impurity determination. Dotajā darbā tika noteikti optimāli parametri labi sakārtotu ZnO nanocaurulīšu kopu iegūšanai, izmantojot hidrotermālo metodi ar temperatūras pazemināšanu, jeb t.s. selektīvu pa\\vskodināšanas metodi (self-selective etching), ir uzsvērtas šās metodes priekšrocības salīdzinājumā ar ķīmiskās kodināšanas metodi, kā arī tika aprakstīta dažādu augšanas faktora (tādu, ka darba šķīduma koncentrācija, augšanas temperatūra un laiks, iedīgļu slāņa iegūšanas veids un iegūšanas parametri) ietekme uz iegūtu nanostraktūra morfoloģiju. Tika konstatēts, ka noteicošu lomu ZnO nanocaurulīšu audzēšanas procesā spēlē iedīgļu slāņa graudu izmēri, kas savā staipā nosaka augošu nanostieņu izmērus un to tendenci pie pa\\vskodināšanas. Rentgenogrannnas parāda, ka iegūtām pie noteiktiem parametriem ZnO nanostruktūrām piemīt augsta kristāliskuma pakāpe un sakārtotība vertikālā virzienā. Optiskie mērījumi parāda, ka ZnO nanocauralītes ir jutīgas gan pret tīrām vielām (ūdens, spirts), gan pret dažādiem šķīdumiem, kas ļauj izmantot tos kā pie­jaukumu sensora. Salīdzinājumā ar ZnO nanostieņiem caurulīšu jūtība pieaug, jo pieaug nanostrakt

 2. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 3. Multi-Objective Optimization of Transmission Lines / Elektropārvades Līnijas Daudzkriteriālā Optimizācija

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Berjozkina, S.; Sauhats, A.; Neimane, V.

  2013-10-01

  ēts piecos posmos. Pirmajā un otrajā posmā tiek meklēta optimālo risinājumu kopa, kā arī noteikti galvenie ietekmējošie faktori. Nākamie divi posmi atspoguļo divkritēriju optimizāciju, izmantojot Pareto pieeju. Pēdējā posmā, kas ilustrēts ar situācijas piemēru, tiek novērtēta ierobežojumu pārkāpumu nosacījumu rašanās varbūtība. Tiek identificēts cēlonis un tā novēršanas metodes. Atspoguļotā pieeja ir balstīta uz reālas līnijas projektēšanas piemēra ar galveno mērķi - mazināt kopējo ieguldīto kapitālu un palielināt pašreizējo neto vērtību. Iegūtie rezultāti aplūkoti šajā darbā.

 4. Combustion of Coal-Mule Briquettes / Spalanie Brykietów Z Mułu Węglowego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kijo-Kleczkowska, Agnieszka

  2013-09-01

  Combustion technologies coal-mule fuels create a number of new possibilities for organising combustion processes so that they fulfil contemporary requirements (e.g., in terms of the environment protection- related issues). The paper describes the problems of coal-mule fuel combustion that have acquired a wider significance as the quality requirements of coal combustion in power plants have been growing. Coal mines that want to fulfill expectations of power industry workers have been forced to develop and modernize plants of coal wet cleaning. It all results in the growing amount of waste arising in the process of coal wet cleaning which contains smaller and smaller coal undersizes. In this situation the concept of direct combustion of the above mentioned waste and their co-combustion with other fuels, coal and biomass, seems to be attractive. Biomass is one from the most promising sources of renewable energy. The main aim of the paper is to identify the mechanism and kinetics of combustion of coal-mule fuels and their co- -combustion with coal and biomass in the briquettes form based on extensive experimental research in air. Niekorzystny bilans paliwowy naszego kraju powoduje nadmierne obciążenie środowiska, wywołane emisją CO2, NOx, SO2 i pyłów, a także powiększeniem powierzchni koniecznych na składowanie wciąż narastających stałych odpadów paleniskowych. Górnictwo, od którego energetyka oczekuje coraz lepszego paliwa, musi stosować głębsze wzbogacanie węgla. Powoduje to ciągłą produkcję odpadów w postaci mułów poflotacyjnych. Najlepszą metodą utylizacji tych mułów jest ich spalanie w postaci zawiesin, a także ich współspalanie z innymi paliwami, węglem czy biomasą. Biomasa jest bowiem jednym z najbardziej obiecujących źródeł OZE, a jej współspalanie z paliwami węglowymi znajduje w ostatnich latach coraz szersze zastosowanie zarówno w kraju, jak i na świecie. W tej sytuacji istotne jest prowadzenie badań naukowych

 5. A randomized comparison of hemoglobin content-based versus standard (unit-based) red blood cell transfusion policy.

  PubMed

  Atilla, Erden; Toprak, Selami Koçak; Civriz Bozdağ, Sinem; Topçuoğlu, Pervin; Arslan, Önder

  2015-02-20

  Amaç: Eritrosit süspansiyonu (ES) ünitelerinin hacimleri standart kriterlerle belirlenmişse de hemoglobin (Hb) içerikleri farklıdır. Halen klinik rutin transfüzyon uygulamaları, eritrosit süspansiyonlarının ünite sayısına dayanmaktadır. Biz bu çalışma ile iki yöntemin etkinliklerini karşılaştırmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Ortanca yaşı 46 (19-75) olan 89 hastaya (55 erkek; 34 kadın) 178 transfüzyon epizodu; 92’ si çalışma, 86’ sı kontrol kolun olarak randomize edildi. 51 hasta 1, 38 hasta ≥2 epizotta değerlendirildi (ortanca 3; 1-7). Hesaplamalar kan bankalarımızda kullanılan, Hemosoft İşletim Sistemi’yle yapıldı. Çalışma kolunda alıcı; boy, güncel kilo, güncel ve hedef Hb verileri ile gerekli Hb miktarı hesaplandı. Uygun ünite bulunamayanlarda (başarısız) ve kontrol kolunda istenen sayıda ES ünitesi gönderildi. Bulgular: Çalışma kolunda 38 epizotta ES ünitesi isteme göre %19.8 olarak azaldı. Uygun Hb içeriğinde ünite bulma başarısı; düşük kilolu, kısa boylu hastalarda ve ES stok sayısı fazla olduğunda; daha yüksek bulundu. Hedeflenen Hb değerine ulaşma oranları; çalışma ve kontrol kolunda (p=0,1), başarılı ve başarısız gruplarda (p=0,3), kontrol kolu ve başarısız grupta (p= 0,4); istatistiksel olarak benzer bulundu. Ünite Hb içeriği ve hedef Hb’e ulaşma ilişkisinin, anlamlı olduğu gösterildi (p=0,01). Raf ömrü ve hedef Hb’e ulaşma ilişkisi anlamsızdı (p=0,7). Sonuç: Hb içeriğine dayalı ve ünite sayısına dayalı ES transfüzyonlarının, etkinliklerinin benzerdir ve Hb içeriğine dayalı transfüzyon ile ünite sayısı azaltılabilir.

 6. An Experimental Study of Radiation Effect on Normal Tissue: Analysis of HIF-1α, VEGF, eIF2, TIA-1, and TSP-1 Expression.

  PubMed

  Aktaş, Caner; Kurtman, Cengiz; Ozbilgin, M Kemal; Tek, Ibrahim; Toprak, Selami Koçak

  2013-12-01

  Amaç: Çalışmada, radyasyonun normal vasküler endotelde oluşturduğu stres ve hipoksiye bağlı olarak HIF-1α, VEGF, eIF2, TIA-1 ve TSP-1 ekspresyonu ile bunların aralarında ilişki olup olmadığı ve bu ekspresyonlar neticesinde anjiojenezin uyarılabileceği hipotezi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu amaç ile 24 adet erkek Swiss albino fare, kontrol grubu (1. Grup) ve sırasıyla 24 saat (2. Grup), 48 saat (3. Grup) ve 7. Günde (4. Grup) ötanazi uygulanmak üzere 4 gruba ayrıldı. Co-60 cihazı ile pelvis bölgesine tek fraksiyonda 10 Gy iyonize radyasyon uygulandı. İmmünhistokimyasal metod ve ışık mikroskobu yöntemi ile HIF-1α, VEGF, eIF2, TIA-1 ve TSP-1 antikorları kullanılarak mesane damar endotelinde anjiojenez yolunda yer alan faktörlerin ekspresyonları değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda iyonize radyasyon ile mesane damar endotelinde HIF-1α antikoru ile 3. grupta kuvvetli boyanma izlenirken diğer grupların boyanma şiddeti daha az idi. VEGF incelendiğinde, 1. ve 4. grupta zayıf boyanma izlenirken, 2. grupta orta derecede, 3.grupta ise kuvvetli boyanma izlendi. eIF2, 1. ve 4. grupta kuvvetli boyanma göstermiş, 2. ve 3. grupta ise zayıf boyanmıştı. TIA-1 ile yapılan değerlendirmede ise 1. grupta zayıf boyanma özellikleri gözlenirken, 2. ve 4. grup orta derecede, 3. grupta ise oldukça kuvvetli boyanma izlendi. Çalışmamızda TSP-1 ile boyanma 1. grup örneklerde oldukça kuvvetli gözlenirken, diğer gruplarda boyanma özellikleri oldukça zayıf izlendi. Sonuç: Radyasyon uygulaması ile normal dokuda anjiojenez yolundaki pozitif etkili faktörlerin (HIF-1α, VEGF, eIF2, TIA-1) arttığı görülürken, negatif etkili faktörün (TSP-1) düştüğü belirlendi. Bu sonuç ile radyasyona yanıt olarak normal dokuda fizyolojik anjiojenezin başlatılarak doku iyileşmesinin hızlandırılmaya çalışıldığı düşünülmüştür.

 7. Study Into Combustion of Sewage Sludge as Energetic Fuel / Badania Spalania OSADÓW ŚCIEKOWYCH Jako Paliwa Energetycznego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kijo-Kleczkowska, Agnieszka; Środa, Katarzyna; Otwinowski, Henryk

  2013-12-01

  ściami płynącymi z termicznej obróbki tych odpadów. W pracy przedstawiono przegląd sposobów unieszkodliwiania osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem metod termicznych, głównie spalania i współspalania jako drogi do ich sukcesywnej utylizacji. W części badawczej pracy zaprezentowano wyniki badań mechanizmu i kinetyki spalania osadów ściekowych w różnych warunkach procesu prowadzonego w strumieniu powietrza. Spalanie osadów ściekowych porównano ze spalaniem węgla oraz biomasy.

 8. Fused Deposition Modelling as Rapid Prototyping for Structural Material Improvement: Analytical Solution / Ātrās Prototipēšanas Ar Kausēšanas Metodi Strukturālā Uzlabojuma Analītisks Risinājums

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brensons, I.; Polukoshko, S.

  2013-10-01

  Fused deposition modelling (FDM) is one of the most effective rapid prototyping (RP) techniques due to its low cost, available materials and versatility. In FDM, a part of material (usually plastic) is made by heating this material to the molten state, and from the melt it is extruded through a nozzle and deposited on a surface. In the article, an alternative RP method is considered for improvement of the mechanical properties of a rapid prototype. The authors propose an analytical solution which allows for achievement of this purpose via advanced technologies. The base materials applied in RP technology can be combined with liquid resin which solidifies after a definite time. This makes it possible to create a channel through the prototype and fill it with another material having better mechanical properties. The optimal channel sizes can be chosen in order to raise the strength of material parts. Darbā tiek apskatīts ātrās prototipēšanas veids, kura pamatā ir detaļas veidošana, izmantojot kausētu materiālu parasti plastmasu. Šī detaļu veidošanas metode ir kļuvusi par vienu no visizplatītākajām tās zemo izmaksu, pieejamo materiālu un daudzpusības dēļ. Šī raksta mērķis ir izpētīt alternatīvu veidu, kā uzlabot prototipu mehāniskās īpašības, tādējādi palielinot printētu detaļu izmantošanu kā gala produktu. Raksts piedāvā analītisku risinājumu, kā uzlabot ātro prototipu mehāniskās īpašības, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, kas iesaistīti detaļu izgatavošanā. Darba pamatā tiek izmantota 3D printēšanas tehnoloģijas iespēja veidot iekšējus kanālus bez ģeometriskiem ierobežojumiem, kā rezultātā ir iespējams izveidot iekšēju kanālu shēmu, ko pēc tam piepilda ar citu materiālu, kam ir labākas mehāniskās īpašības kā pamata materiālam. Pildīšanai izmantotais materiāls ir epoksīda sveķi, kas pieļauj vieglu iepildīšanu šķidrā fāzē, un sniedz labas mehāniskās īpašības p

 9. The Impact of the Estimation of the Parameters Values on the Accuracy of Predicting the Impacts of Mining Exploitation / Wpływ Oszacowania Wartości Parametrów Modelu Na Dokładność Prognozowania Wpływów Eksploatacji Górniczej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedojadło, Zygmunt; Gruszczyński, Wojciech

  2015-03-01

  The possibility of the assessment of the probability that the acceptable values of deformation indexes will be exceeded and the introduction of the coefficient of safety are more and more seriously considered in case of predicting the impacts of exploitation both on the surface and the shaft tube. This article presents the mentioned above issue focusing on the authors' project of the exploitation in the protective pillars of the shafts of the Legnica and Głogów Copper Area (LGOM). To assess the accuracy of the predicted deformation indexes Monte Carlo method (often used in statistics) was proposed as well as the strict and approximate analysis using the law of error propagation. The values of vertical strains were analysed, as the most important at the assessment of the state of deformation of the shaft tube. The comparison of the results obtained with different methods confirmed the correctness of the carried out calculations. The applied methods allowed the analysis of the impact of individual parameters of the model on the prediction of the accuracy of forecast. This article makes the continuation of the solutions of the article (Niedojadło & Gruszczyński, 2010) thus some contents essential for the continuity of understanding were repeated here. Możliwość oceny prawdopodobieństwa przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników deformacji oraz wprowadzenie współczynnika bezpieczeństwa coraz częściej są brane pod uwagę w przypadku prognozowania wpływów eksploatacji tak na powierzchnię jak i rurę szybową. W niniejszym artykule przedstawiono powyższe zagadnienie na przykładzie autorskiego projektu eksploatacji w filarach ochronnych szybów LGOM. Do oceny dokładności prognozowanych wskaźników deformacji zaproponowano wykorzystywaną w statystyce metodę Monte Carlo oraz analizę ścisłą i przybliżoną wykorzystującą prawo przenoszenia się błędów średnich. Analizowano wartości odkształceń pionowych

 10. Waterproof Anti-Explosive Powders for Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Buczek, Bronisław; Vogt, Elżbieta

  2014-03-01

  properties not only as a water resistant material but also from the cohesion point of view. On the base of TG, DTG or DTA and EGA curves for all investigated materials was stated that the character of the thermal decomposition of modified samples is the same as this one for raw powder, what is profitable for application of hydrophobized powders as an anti-explosive agent. W górnictwie węgla kamiennego używany jest hydrofobowy pył wapienny jako substancja stosowana w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych (Cybulski, 2004). Niestety, dotychczasowy sposób wy- twarzania takiego produktu polegający na współmieleniu kamienia wapiennego z kwasem stearynowym staje się praktycznie niemożliwy do stosowania w nowoczesnych zakładach np. kamieniołomy. Sytuacja taka jest wynikiem wprowadzania zmian technologicznych, głównie związanych z wymianą starych konstrukcji młynów na nowe urządzenia. Tym samym istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod hydrofobizacji powierzchni pyłów wapiennych. W pracy omówiono dwie nowe metody hydrofobizacji pyłu wapiennego: za pomocą par kwasu stearynowego oraz roztworu silikonowego - Sarsil® H-15. Podczas badań używano surowego pyłu wapiennego pochodzącego z Kopalni Kamienia Wapiennego w Czatkowicach. Materiał ten jest dobrym materiałem do badań gdyż istnieje możliwość porównywania właściwości materiałów hydrofobowych otrzymanych w pracy z właściwościami handlowego pyłu przeciwwybuchowego (Polska Norma, 1994), używanego w polskich kopalniach. Pierwszy sposób hydrofobizacji pyłu wapiennego, polegający na swobodnym opadaniu pyłu wapiennego w oparach kwasu stearynowego przepływających w przeciwprądzie, przeprowadzono w aparacie własnej konstrukcji (Vogt, 2008, 2011). Aparat gwarantuje dobry kontakt modyfikatora z ziarnami pyłu. Pył opadając, nie napotyka żadnych przeszkód ulegał rozproszeniu, a wprowadzony w stanie parowym kwas stearynowy może swobodnie osiadać na jego powierzchni zewn

 11. Interpolation and Sampling Errors of the Ash and Sulphur Contents in Selected Polish Bituminous Coal Deposit (Upper Silesian Coal Basin - USCB) / Błędy Interpolacji I Opróbowania Zawartości Popiołu I Siarki W Wytypowanych Polskich Złożach Węgla Kamiennego (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mucha, Jacek; Wasilewska-Błaszczyk, Monika

  2015-09-01

  ółczynnikami zmienności od 38% do 77%) (Fig. 3) oraz w znaczącym udziałem losowego składnika ich zmienności reprezentowanego na modelach semiwariogramów przez silnie zaznaczoną wartość parametru modeli C0 (nugget effect) (Fig. 4). Znajduje to potwierdzenie w mapach izoliniowych sporządzonych metodą krigingu dla zawartości siarki (Fig. 5) i zawartości popiołu w węglu (Fig. 6) dla pokładu 330 w kopalni Murcki gdzie rezultaty interpolacji dokonanej metodą krigingu punktowego są najdokładniejsze. Przebiegi izolinii dla danych otworowych i z wyrobisk górniczych wykazują zauważalne różnice, podobnie jak i prognozowane błędy interpolacji. Wysokie, rzeczywiste średnie błędy interpolacji zawartości siarki (35%) i zawartości popiołu (47%) dowodzą, że możliwości wiarygodnej predykcji wartości tych parametrów w punktach złoża na podstawie danych otworowych są dalece niewystarczające dla planowania eksploatacji uśredniającej. Błędy opróbowania określone w oparciu o teoretyczną formułę Gy (wzór 1, Fig. 7) oraz błędy oznaczeń zawartości siarki i popiołu ocenione na podstawie oznaczeń kontrolnych maja marginalne znaczenie. Wariancja tych błędów stanowi zaledwie od 3% do 11% średniego kwadratowego błędu interpolacji (Fig. 8). Tak więc nie mają one zauważalnego wpływu na dokładność interpolacji. Wysokie wartości błędów interpolacji zawartości siarki i popiołu czynią bezzasadnym ilustrowanie rozmieszczenia wartości tych parametrów w pokładach za pomocą map izoliniowych skonstruowanych na podstawie rzadko rozmieszczonych danych otworowych.

 12. Study of Ground Response Curve (GRC) Based on a Damage Model / Badanie Krzywej Odpowiedzi Gruntu (Grc) W Oparciu O Model Pękania Skał

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Molladavoodi, H.

  2013-09-01

  , wokół otworu podziemnego powstaje strefa naruszona działalnością górniczą wskutek oddziaływania wysokich naprężeń, nawet w przypadku gdy nie są prowadzone prace strzałowe. Reakcja materiału skalnego znajdującego się w otoczeniu wyrobisk podziemnych jest zazwyczaj procesem nieliniowym i nieodwracalnym, zwłaszcza w stanach wysokich naprężeń in situ. Główną przyczyną nieodwracalnych odkształceń skał kruchych jest pękanie. Jedną z najczęściej stosowanych metod w projektowaniu tuneli (wyrobisk podziemnych) jest metoda konwergencji i zamknięcia, popularna ze względu na zakres zastosowań. Metoda ta zazwyczaj wykorzystuje modele sprężysto- plastyczne, jako konstytutywne modele zachowania skał. Modele plastyczne wykorzystywane dotychczas do symulacji zachowania skał nie uwzględniają pewnych kluczowych aspektów, takich jak obniżenie sztywności czy rozmiękczanie. Dlatego też zastosowanie konstytutywnych modeli w metodzie konwergencji i zamknięcia jest sprawą kluczową przy projektach obejmujących struktury skalne. W pracy tej omówiono podstawowe założenia modelu continuum uszkodzeń i spękań. Zaimplementowano wielostopniową procedurę do badania tunelu o przekroju kolistym znajdującego się pod polem naprężeń hydrostatycznych, przy wykorzystaniu modelu pękania górotworu. Krzywą odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem obliczono przy wykorzystaniu izotropowego modelu uszkodzeń. Metoda konwergencji i zamykania oparta na tym modelu uwzględnia zachowanie skał po wystąpieniu szczytowych naprężeń i powstaniu strefy naruszonej wybieraniem. Analiza wyników wykazała znaczny wpływ parametrów związanych z kruchością na konwergencję ścian wyrobiska, kształt krzywej odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem.

 13. Binary Linear Programming in the Management of Mine Receivables / Binarne Programowanie Liniowe W Zarządzaniu Należnościami Kopalni

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Trzaskuś-Żak, Beata; Żak, Andrzej

  2013-09-01

  model of linear programming, in which the objective function should minimise the anticipated value of the cost of rebates: where: pj - denotes the probability of use of the rebate by customer j. The paper presents two mathematical models. One is a determinist model which can be used under certainty conditions, whereas the other considers the risk of the rebates not being used by the customers. The paper also describes some random experiments with the Monte Carlo method. W artykule zastosowano metodę binarnego programowania liniowego w celu wyboru odbiorców, którym zostanie zaproponowany rabat. W zamian za proponowany rabat, dany odbiorca zobowiązuje się spłacać w założonym terminie należność kopalni. W ten sposób przedsiębiorstwo ma osiągnąć odpowiedni poziom ściągalności należności terminowych. Stanie się to oczywiście kosztem zmniejszenia przychodów, które można zrekompensować poprzez zwiększenie sprzedaży. Wybór odbiorców dokonany został w taki sposób aby sumaryczny koszt zaproponowanego rabatu był dla kopalni jak najmniejszy, czyli: gdzie: KcR - całkowity koszt udzielonych rabatów przez kopalnię kj - koszt udzielenia rabatu j-temu odbiorcy, xj - zmienne decyzyjne, j = 1, …, n - poszczególni odbiorcy. Do obliczeń wykorzystano narzędzie Solver (program Exel). Koszty rabatów wyliczono ze wzoru: kj = ΔPj - Kk(j) gdzie ΔPj - różnica w przychodach od odbiorcy j, Kk(j) - koszt tak zwanego kredytu kupieckiego ponoszonego względem odbiorcy j. Koszt kredytu kupieckiego wyznaczono ze wzoru: gdzie r - stopa procentowa zaciągniętego kredytu bankowego, %, ts - okres ściągania należności, dni (np. t1 = 30, t2 = 45,…, t12 = 360), Ns - wartość należności o terminie ściągalności ts. W artykule zaprezentowano ogólny model binarnego programowania liniowego do zarządzania należnościami, z wykorzystaniem rabatu. Model ten w ogólnej postaci ma: - zminimalizować funkcję celu: przy ograniczeniach: oraz: xjɛ (0,1) gdzie

 14. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  . Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - analiza czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących mi

 15. Permeability Changes of Coal Cores and Briquettes under Tri-Axial Stress Conditions

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wierzbicki, Mirosław; Konečný, Pavel; Kožušníková, Alena

  2014-12-01

  wynoszącym 5 MPa. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne odpowiada ciśnieniu hydrostatycznemu jakie występuje w górotworze nienaruszonym na głębokości około 1200 m. Pomiary przeprowadzono z zastosowaniem azotu na czterech rodzajach rdzeni węglowych. Trzy z nich pochodziły z kopalń czeskich (ČSM, Paskov, František) a czwarty z polskiej kopalni "Zofiówka". Własności węgli i miejsca ich pobrania zestawiono w tablicy 1. Dodatkowo, dla celów porównawczych wykonano pomiary przepuszczalności na materiale "wzorcowym" jakim są brykiety węglowe. Brykiety te wykonano metodą prasowania w urządzeniu pokazanym schematycznie na rys. 2. Własności brykietów zestawiono w tablicy 2, gdzie podano ich gęstości helowe, objętościowe oraz porowatości. Zmienność przepuszczalności wywołana zmianą naprężenia hydrostatycznego może być opisana równaniem empirycznym (3). Wartości przepuszczalności początkowej (dla σ = 0) oraz współczynników B z równania 3, dla różnych porowatości brykietów zestawiono w tablicy 3. Zaletą eksperymentów na brykietach węglowych jest ich powtarzalność. Zmienności przepuszczalności wywołane obciążeniem hydrostatycznym próbek, dla brykietów węglowych oraz rdzeni pokazano na wykresach z rysunku 4. W przypadku rdzeni węglowych zmienność przepuszczalności jest znacznie większa, co wynika prawdopodobnie z występowania szczelin i spękań widocznych na rys 1. Szczeliny te, jako główne drogi transportowe dla gazu przy niskich obciążeniach ulegają zaciśnięciu i część transportu gazu przenosi się do przestrzeni porowej.

 16. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  niektórych przypadkach również wypadki śmiertelne. Przedstawiono podstawowe parametry sejsmologiczne stosowane w kraju i w świecie do oceny zagrożenia sejsmicznego. Opisano podstawowe zasady metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpnięciem, w skład której wchodzi metoda sejsmologiczna bieżącej (pomiarowej) oceny stanu zagrożenia. Od wielu lat, wraz z ciągłym rozwojem bazy aparaturowej i możliwości w zakresie cyfrowej rejestracji sejsmogramów oraz przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych wzrasta znaczenie metod sejsmicznych, które są dzisiaj powszechnie stosowane w polskich kopalniach zagrożonych tąpaniami. Ciągła obserwacja zjawisk sejsmicznych indukowanych w trakcie rozwoju procesu eksploatacji pokładów węgla umożliwiła, w oparciu o zgromadzoną bazę danych, opracowywanie nowych kryteriów zagrożenia sejsmicznego oraz zagrożenia tąpnięciem, które winny wyraźnie poprawić efektywność metody sejsmologii górniczej. W artykule przedstawiono nowe kryteria oceny stanu bieżącego zagrożenia tąpaniami zaproponowane do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, które prowadzą eksploatację systemem ścianowym. Kryteria te są oparte na wynikach ciągłej rejestracji sejsmologicznej, połączonej z bieżącą analizą zarejestrowanych wstrząsów i obliczaniem wybranych parametrów sejsmologicznych. Parametry te to położenie ognisk wstrząsów w stosunku do wyrobisk eksploatacyjnych, energia sejsmiczna wstrząsów, suma energii sejsmicznej wyzwolona na każde 5m postępu ściany eksploatacyjnej, wartość wagowanego parametru amplitudy prędkości drgań PPVW, moment sejsmiczny M0, indeks energii EI oraz parametr b rozkładu wstrząsów według relacji Gutenberga-Richtera. Wartości powyższych parametrów są określane dla każdej doby lub w przesuwających się co dobę oknach czasowych lub oknach zawierających określoną liczbę wstrząsów, a następnie porównywane, raz na dobę, z ich wartościami

 17. Measurement of Small Values of Hydrostatic Pressure with the Compensation of Atmospheric Pressure Influence / Pomiar Małych Wartości Ciśnienia Hydrostatycznego Z Kompensacją Wpływu Ciśnienia Atmosferycznego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Broda, Krzysztof; Filipek, Wiktor

  2013-09-01

  structure has been simplified and the measurement accuracy has increased. Znajomość rozkładu ciśnienia (lub różnicy ciśnień) determinuje opis przepływu płynu przez ośrodek porowaty. W przypadku dużych liczb Reynoldsa nie nastręcza to większych trudności, lecz dla przepływów laminarnych (tj. dla liczb Re (Bear, 1988; Duckworth, 1983; Troskolański, 1957) z zakresu 0.01 do 3) jest to praktycznie niemożliwe w oparciu o dostępne na rynku przyrządy. Przyczyny powodujące taką sytuację zostały omówione w poprzednim opracowaniu (Broda i Filipek, 2012), w którym zwrócono uwagę na trudności pomiarów związane z napięciem powierzchniowym czy włoskowatością (Adamson, 1997). Zaproponowano (Broda i Filipek, 2012) nową, autorską metodę pomiaru bardzo małych różnic ciśnień oraz skonstruowano odpowiednie stanowisko składające się z dwóch oddzielnych zbiorników pomiarowych oraz przeprowadzono pomiary. Z przeprowadzonych badań (Broda i Filipek, 2012) wynikała konieczność zastosowania stabilizacji temperatury urządzenia oraz kompensacji wpływu ciśnienia atmosferycznego na proces pomiarowy. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki kontynuacji badań nad metodami i aparaturą do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z uwzględnieniem zdobytych doświadczeń, w oparciu o nowe stanowisko pomiarowe, którego zasadę działania i budowę przedstawiono na rys. 1-5, kolejno przedstawiając koncepcję wykonania pomiaru małych wartości ciśnienia hydrodynamicznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego rys. 1; ilustrację obrazującą stan odpowiadający przypadkowi braku przepływu płynu przez badany obiekt rys. 2; omawiając stan odpowiadający przypadkowi przepływu płynu przez badany obiekt rys. 3. Kolejno omówiono stan odpowiadający pomiarowi spadku ciśnienia na badanym obiekcie rys. 4 oraz przedstawiono metodykę pomiaru (zależności (1) - (20)). Zdjęcie stanowiska badawczego oraz jego elementów ilustruje rys. 5. W

 18. Reduction of Electric Breakdown Voltage in LC Switching Shutters / Elektriskās Caursites Sprieguma Samazināšana Šķidro Kristālu Šūnās

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mozolevskis, G.; Ozols, A.; Nitiss, E.; Linina, E.; Tokmakov, A.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  ātes dēļ ir liela varbūtība šķidro kristālu (LC) šūnā novērot elektrisko caursiti, kuras laikā LC šūna tiek sabojāta. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šāda tipa ekrāni pagaidām vēl nav komerciāli plaši pieejami. Šajā darbā mēs skaidrojam rezultātus, kas iegūti, veicot LC šūnu caursites pētījumus. Elektrisko caursiti LC šūnā novēro brīdī, kad strāva tajā pārsniedz noteiktu sliekšņa vērtību. Strāvas stipruma sliekšņa vērtību nosaka šķidrā kristāla īpatnējā vadītspējā, kā arī punktu defekti LC šūnā, piemēram, putekļi, elektrodu raupjums, caurumi u.c. Strāvas stipruma ierobežošanai šūnā šajā darbā tika izmantotas dažādas metodes - buferslāņu iekļaušana, elektroda izlīdzinošā slāņa iekļaušana, kā arī elektroda sadalīšana ar lāzera ablācijas metodi. Tiek demonstrēts, ka elektrisko lauku, pie kura novēro caursiti šūnās, ir iespējams būtiski palielināt, šūnā iekļaujot elektriskos izolējošus buferslāņus un sadalot elektrodu.

 19. „Jak naprawdę pali palacz?” – wyniki wstępne badań topografii palenia populacji palaczy w Polsce

  PubMed Central

  Czogała, Jan; Goniewicz, Maciej Łukasz; Czubek, Agnieszka; Koszowski, Bartosz; Sobczak, Andrzej

  2009-01-01

  Na stężenie substancji toksycznych w dymie papierosowym w sposób oczywisty wpływać muszą warunki tlenowo-temperaturowe generowania dymu. Warunki te zależne są od sposobu palenia papierosa (topografii palenia). Topografię palenia charakteryzują następujące parametry: głębokość i szybkość zaciągania, czas przerw między zaciągnięciami i liczba zaciągnięć. W zdecydowanej większości dotychczasowych badań dotyczących składu dymu papierosowego, dym generowano w standardowych warunkach zalecanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i Federalną Komisję Handlu FTC. Obecnie coraz częściej kwestionuje się wykorzystanie standardowych metod laboratoryjnych, jako narzędzi do oceny dawek substancji toksycznych pobieranych przez palaczy w wyniku palenia Określenie rzeczywistych dawek substancji odtytoniowych na jakie narażeni są palacze określonej populacji wymaga zatem w pierwszej kolejności określenia topografii palenia palaczy należących do tej populacji. Celem pracy była kompleksowa charakterystyka parametrów topografii palenia papierosów populacji palaczy w Polsce i jej rozkładu statystycznego. Do badań zakwalifikowano reprezentatywną grupę 129 palaczy. Aby spełnić założenia reprezentatywności badanej grupy palących dokonano analizy struktury demograficznej palaczy papierosów w Polsce posługując się danymi GUS dotyczącymi ogólnej struktury ludności (płeć, profil wiekowy) oraz szczegółowej struktury populacji palaczy papierosów przeprowadzonych według kryteriów profilu wiekowego i liczby wypalanych papierosów. Pomiar indywidualnych parametrów topografii palenia przeprowadzono przy pomocy profesjonalnego przenośnego urządzenia CreSSmicro. Średnia objętość zaciągania się dymem zmierzona w badanej grupie wynosiła 60 ml, była, więc 78% wyższa od wartości normatywnej zalecanej do badań przez ISO (35 ml). Średnia szybkość zaciągania mierzona w badanej populacji wynosząca 48

 20. Thermal Power Of The TS-300B Refrigerator in the Aspects of Statistical Research / Moc Cieplna Chłodziarki TS-300B W Aspekcie Badań Statystycznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nowak, Bernard; Łuczak, Rafał

  2015-09-01

  refrigerator, both on the test stand in the manufacturer's laboratory and in the workings of underground mines. The evaluation of the measurement data distributions, as well as an analysis of the basic descriptive statistics of the mentioned variables were carried out, determining their measures of central tendency, location, dispersion and asymmetry. Artykuł dotyczy poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych stosujących lokalne systemy chłodnicze. Rozważa się w nim skuteczność schładzania powietrza chłodziarką sprężarkową bezpośredniego działania typu TS-300B. Bardzo często, w wyniku niedotrzymania wymaganych warunków pracy wymienionego systemu chłodzenia powietrza, występują rozbieżności między prognozowanymi, a więc oczekiwanymi efektami jego pracy a rzeczywistością. Dlatego, dla poprawy skuteczności pracy tego systemu, opracowano, pod kątem efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej parownika takiej chłodziarki, łatwe w zastosowaniu praktycznym kryteria jakości. Otrzymano je w postaci modeli statystycznych określających wpływ zmiennych niezależnych, tj. parametrów powietrza wlotowego do parownika (temperatury, wilgotności i wydatku objętościowego) oraz parametrów wody chłodzącej skraplacz (temperatury i wydatku objętościowego) na moc cieplną chłodnicy powietrza traktowaną jako zmienna zależna. Równania statystyczne opisujące pracę rozważanego systemu chłodzenia powietrza wyznaczono na podstawie wielorakiej regresji liniowej i nieliniowej. Utworzone funkcje zmodyfikowano poprzez zmianę wartości współczynników w przypadku regresji liniowej oraz współczynników i wykładników w przypadku regresji nieliniowej, przy zmiennych niezależnych. Otrzymano w ten sposób funkcje dogodniejsze w praktycznych wykorzystaniach. Korzystając z metod statystyki klasycznej oceniono jakość dopasowania funkcji regresji do danych eksperymentalnych. Porównano także wartości mocy cieplnych

 1. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  ācijas algoritma, kas pēc būtības ir tās vadības pamats, izstrāde tiek veikta, balstoties uz klasiskās matemātiskas programmēšanas metodes - dinamiskās programmēšanas metodi un vispārināto reducēto gradienta metodi. Izstrādājot programmu kodus, kas realizē autonomā režīmā strādājošas MHES optimizācijas algoritmu, nepieciešams izmantot speciālas aprēķinu procedūras, kas ir adaptīvas pret konkrētiem MHES ūdens spiediena ierobežojumiem. Algoritma aprobācija veikta uz konkrētas MHES režīma optimizācijas piemēra.

 2. Chromophore Poling in Thin Films of Organic Glasses. 3. Setup for Corona Triode Discharge / Hromoforu Polarizēšana Plānās Organisko Stiklu Kārtiņās 3. Koronas Izlādes Triodes Ierīce

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Vilitis, O.; Titavs, E.; Nitiss, E.; Rutkis, M.

  2013-02-01

  The corona discharge is described focusing on the advantages of corona triode techniques for the direct current (DC) positive poling of optical polymers. The proposed experimental setup allows the corona poling of nonlinear optical (NLO) polymers in the modes of DC constant current (the lowest 1nA) and of the fixed corona-grid voltage, making it possible to carry out the corona-onset poling at elevated temperature (COPET) up to 200 oC. The setup also provides a wide range of the corona discharge voltage (3 kV - 15 kV), variable reciprocal distance of electrodes as well as the possibility to choose from different types of the corona electrode (needle, multi-needle, wire, etc.). By keeping the corona-to-grid voltage constant, a stable corona discharge at electrode is attained. The grid voltage can be varied in the range from 0 to 3kV. The corona poling area on the sample surface is pre-defined by placing ring spacers above it. The setup is completely computerized, allowing both control and monitoring of the corona discharge, which promotes research into the process of charging NLO polymer samples and selection of the optimal poling mode. Using the voltage-current characteristics and the second-harmonic measurements of a poled polymer we also demonstrate the influence of the setup parameters on the efficiency of poling the thin film NLO polymers. Darba ievadā īsumā aprakstīta koronas izlāde, izceļot koronas triodes theniskās metodes lietošanas priekšrocības optisko polimeru polarizēšanā ar pozitīvās koronas līdzstrāvu. Rakstā apskatīta eksperimentāla koronas polēšanas ierīce, kas sniedz iespēju polarizēt nelineāros optiskos (NLO) polimērus pie konstantas strāvas (līdz pat 1 nA) un fiksēta koronas elektroda-tīkliņa sprieguma, ļaujot veikt polēšanu paaugstinātās temperatūrās līdz 200 oC. Ierīcē paredzētas plašas koronas izlādes sprieguma izvēles robežas (3-15 kV), iespējas mainīt elektrodu savstarpējo izvietojumu un izv

 3. The Effect of Temperature on the Sorption Properties of Coal from Upper Silesian Coal Basin, Poland / WPŁYW Zmian Temperatury NA WŁASNOŚCI Sorpcyjne NA Podstawie BADAŃ Wybranych WĘGLI Z GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wierzbicki, Mirosław

  2013-12-01

  This paper presents the results of studies on gas sorption performed by means of the gravimetric method. The tests were performed on two coal samples of different metamorphism degrees, came from two regions of Upper Silesian Coal Basin, Poland. The changes in sorption capacity of coals were measured in the pressure range from 0.1 MPa to 17 MPa and in temperatures ranging from 291K to 333K. Coal of a lower coalification degree was a better methane sorbent. Changes in sorption capacity of tested coals were linearly dependent on the temperature. The increase in temperature of 10K reduces the Langmuir sorption of about 0.7-0.8 [cm3/g]. Such increase of temperature causes a nonlinear increase of the Langmuir pressure (b-1). These results showed that the rise of rock temperature, caused by geothermal gradient, can induce a significant increase of equilibrium pressure of methane in coal seam. An increase of coal seam temperature may cause an increase of gas and coal outburst risk in a coal mine. W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcyjnych wykonanych na dwóch rodzajach węgla o różnym stopniu uwęglenia. Próbki do badań pochodziły z kopalń „Sobieski" w Jaworznie oraz „Pniówek" w Pawłowicach. Badania polegały na przeprowadzeniu serii pomiarów izoterm sorpcji w różnych temperaturach układu węgiel-metan. Badania przeprowadzono metodą grawimetryczną, polegającą na pomiarze zmian masy węgla wywołanych sorpcją metanu. Maksymalne ciśnienie sorpcji wynosiło 1.7 MPa. Zakres zmian temperatury wynosił 40K. Dla węgla z kopalni „Pniówek" wykonano dodatkowo pomiary desorpcji metanu we wszystkich badanych temperaturach. Wyniki pozwoliły na wyznaczenie izoterm sorpcji przedstawionych w pracy oraz dopasowanie współczynników izoterm Langmuir'a. Węgiel o niższym stopniu uwęglenia okazał się lepszym sorbentem dla metanu. Zmiany wartości maksymalnych sorpcji Langmuira w funkcji temperatury mają charakter liniowy a współczynniki kierunkowe

 4. Determination of Critical Conditions of Spontaneous Combustion of Coal in Longwall Gob Areas / Wyznaczanie Warunków Krytycznych Samozapalania Węgla W Zrobach Ścian

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cygankiewicz, Janusz

  2015-09-01

  pożaru niektórych warunków panujących w danym miejscu kopalni, takich jak: - skłonność węgla do samozapalania - zawartość tlenu w powietrzu dopływającym do zagrzewającego się węgla. W pracy przedstawiono numeryczną metodę wyznaczania warunków krytycznych samozapalania węgla w zrobach ścian, czyli takich po spełnieniu których może dojść do samozapalenia. Przyjęto, że znajdujący się w zrobach rozkruszony węgiel ma kształt płaskiej warstwy, sąsiadującej od stropu i spągu ze skałami. Rozważania ograniczono do węgli charakteryzujących się niską zawartością wilgoci. Przyjęto prosty model kinetyki utleniania na powierzchni węgla wyrażony równaniem Arrheniusa. Model ten zakłada niezależność szybkości utleniania od ilości tlenu pochłoniętego przez węgiel. Szybkość reakcji zależy jedynie od temperatury , przy czym występujące w równaniu parametry zmieniają się po osiągnięciu przez węgiel temperatury krytycznej. W artykule przedstawiono matematyczny model samozagrzewania warstwy węgla w zrobach opisujący bilans ciepła w węglu oraz bilans tlenu i bilans ciepła w przepływających gazach. Tworzące model układy równań różniczkowych cząstkowych rozwiązywane są metodami numerycznymi. Opracowany program komputerowy umożliwia wykonywanie stosownych obliczeń. W pracy, na przykładzie węgla z pokładu 405 , przedstawiono sposób wyznaczania warunków krytycznych warstwy rozkruszonego węgla: grubości warstwy, zawartości tlenu w przepływających przez warstwę gazach oraz przewodności cieplnej otaczających skał.

 5. Stability Assessment of the High Safety Pillars in Slovenian Natural Stone Mines / Ocena Stabilności Wysokich Filarów Bezpieczeństwa W Kopalniach Kamieni Naturalnych W Słowenii

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortnik, Jože

  2015-03-01

  (wapień), w 2008 kamieniołom Lipica I (wapień), w roku 2009 wapień pozyskiwać także zaczęto z kamieniołomu w Dolinie. Działo się to głównie z uwagi na strukturę geologiczną w tych miejscach, warunki geologiczne kamieniołomów, potencjalnie grube warstwy nadkładu w przypadku rozszerzania działalności w części odkrywkowej kamieniołomu, a także rosnący popyt na te surowce (kamień naturalny). Podziemne wydobycie kamieni naturalnych we wszystkich tych lokalizacjach odbywa się za pomocą zmodyfikowanej metody filarowo- komorowej, dostosowanej do uwarunkowań poszczególnych lokalizacji, z wykorzystaniem układu mniej lub bardziej regularnie rozmieszczonych filarów zabezpieczających. Ponieważ podziemne wydobycie naturalnych bloków skalnych odbywa się stosunkowo płytko pod powierzchnią, (na głębokościach rzędu 10-40 m), to wartości pierwotnego naprężenia pionowego są stosunkowo niewielkie (poniżej 1.0 MPa). Wskutek tego powstaje poważne ryzyko odrywania się od stropu bloków skalnych w kształcie klinów, zwłaszcza w dużych, otwartych komorach podziemnych. W latach ubiegłych instalowano układy monitorujące stan naprężeń i odkształceń, wykorzystywane przy planowaniu wymiarów (szerokości i wysokości) dużych, otwartych, przestrzennych komór podziemnych oraz wymiarów filarów zabezpieczających, a także układy zapewniające stałą kontrolę i wykrywanie niestabilności w obrębie stropu oraz w ścianach bocznych komór. Niniejsza praca zawiera przegląd metod i urządzeń wykorzystywanych do optymalizacji i bezpieczeństwa monitorowania stanu filarów zabezpieczających w podziemnych kopalniach kamieni naturalnych w Słowenii.

 6. Digital Base Band Converter As Radar Vlbi Backend / Dbbc Kā Ciparošanas Sistēma Radara Vlbi Novērojumiem

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tuccari, G.; Bezrukovs, Vl.; Nechaeva, M.

  2012-12-01

  can then allow exploring easily the desired range of search for unknown or not fully determined orbit objects. These features make Radar VLBI personality most useful in the space debris measurements. DBBC sistēma izstrādāta Noto Radioastronomijas institūtā. Sistēmas galvenaisuzdevums - palielināt visa Eiropas VLBI tīkla jutību - realizēts, palielinotvisas novērojamās joslas platumu un pielietojot ciparu signālu apstrādes metodes.Izejas datu plūsma palielināta no 1 līdz 4 Gbps katram radioteleskopam un visasoperācijas, kas saistītas ar signālu apstrādi (frekvences pārveidošana, pastiprinājums,iekšējie ģeneratori, utt.), realizētas digitālā formā, kas ļauj iegūt nozīmīgusuzlabojumus atkārtojamībā, precizitātē, vienkāršībā, nemaz neminot vispārzināmāspriekšrocības, ko nodrošina digitālo tehnoloģiju izmantošana. Maksimālā ieejassignāla frekvenču josla ir 3.5 GHz, un momentānais joslas platums ir līdz 1 GHz uzkatru no astoņiem iespējamajiem RF/IF kanāliem. Šī datu reģistrācijas sistēma irļoti veiktspējīga platforma ne tikai EVN, bet arī citiem radioastronomijas pielietojumiem,un papildus tiek izstrādāta vesela virkne programmatūras pakotņu, kasvēl vairāk paplašina sistēmas funkcionalitāti. Tas ietver PFB (Polifāzes FiltruBanka) uztvērējus "Spectra”, kas piemēroti augstas izšķirtspējas spektroskopijasvajadzībām. Papildus realizēts jaunas programmatūras risinājums, ar mērķiizmantot DBBC sistēmu kā daudzfunkcionālu datu ciparošanas iekārtu, kasizmantojama bistatiskiem radara novērojumiem, tai skaitā arī radara VLBInovērojumiem. Šāda veida novērojumos tiek pētīta kosmisko atlūzu populācija,nodrošinot iespēju detektēt pat centimetra

 7. Binary Linear Programming in the Management of Mine Receivables / Binarne Programowanie Liniowe W Zarządzaniu Należnościami Kopalni

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Trzaskuś-Żak, Beata; Żak, Andrzej

  2013-09-01

  model of linear programming, in which the objective function should minimise the anticipated value of the cost of rebates: where: pj - denotes the probability of use of the rebate by customer j. The paper presents two mathematical models. One is a determinist model which can be used under certainty conditions, whereas the other considers the risk of the rebates not being used by the customers. The paper also describes some random experiments with the Monte Carlo method. W artykule zastosowano metodę binarnego programowania liniowego w celu wyboru odbiorców, którym zostanie zaproponowany rabat. W zamian za proponowany rabat, dany odbiorca zobowiązuje się spłacać w założonym terminie należność kopalni. W ten sposób przedsiębiorstwo ma osiągnąć odpowiedni poziom ściągalności należności terminowych. Stanie się to oczywiście kosztem zmniejszenia przychodów, które można zrekompensować poprzez zwiększenie sprzedaży. Wybór odbiorców dokonany został w taki sposób aby sumaryczny koszt zaproponowanego rabatu był dla kopalni jak najmniejszy, czyli: gdzie: KcR - całkowity koszt udzielonych rabatów przez kopalnię kj - koszt udzielenia rabatu j-temu odbiorcy, xj - zmienne decyzyjne, j = 1, …, n - poszczególni odbiorcy. Do obliczeń wykorzystano narzędzie Solver (program Exel). Koszty rabatów wyliczono ze wzoru: kj = ΔPj - Kk(j) gdzie ΔPj - różnica w przychodach od odbiorcy j, Kk(j) - koszt tak zwanego kredytu kupieckiego ponoszonego względem odbiorcy j. Koszt kredytu kupieckiego wyznaczono ze wzoru: gdzie r - stopa procentowa zaciągniętego kredytu bankowego, %, ts - okres ściągania należności, dni (np. t1 = 30, t2 = 45,…, t12 = 360), Ns - wartość należności o terminie ściągalności ts. W artykule zaprezentowano ogólny model binarnego programowania liniowego do zarządzania należnościami, z wykorzystaniem rabatu. Model ten w ogólnej postaci ma: - zminimalizować funkcję celu: przy ograniczeniach: oraz: xjɛ (0,1) gdzie

 8. In-Situ Treatment of Groundwater Contaminated with Underground Coal Gasification Products / Oczyszczanie In-Situ WÓD Podziemnych Zanieczyszczonych Przez Produkty Podziemnego Zgazowania WĘGLA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Suponik, Tomasz; Lutyński, Marcin

  2013-12-01

  In the paper the contaminants that may be generated in Underground Coal Gasification (UCG) process were listed and include mainly mono- and polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols, heavy metals, cyanides, ammonium, chloride and sulphate. As a method of UCG contaminated groundwater treatment a Permeable Reactive Barrier technology was proposed. To assess the effectiveness of this technology two tests were carried out. Granulated activated carbon (GAC) and zeolite, and granulated activated carbon and scrap iron were applied in the first and second test respectively. For these materials the hydro geological parameters called reactive material parameters were determined and discussed. The results of the experiments showed that GAC seems to be the most effective material for phenols, BTX, PAH, cyanides and slightly lowers ammonia removal, while zeolites and scrap iron removed free cyanide, ammonia and heavy metals respectively. Podziemne Zgazowanie Węgla (PZW) jest alternatywną metodą pozyskiwania energii z węgla. Jest to zespół przemian termicznych i chemicznych przebiegających bezpośrednio w złożu węgla, zachodzących pomiędzy substancją organiczną a czynnikiem zgazowującym, jakim może być powietrze, tlen, para wodna, dwutlenek węgla. Poza wieloma zaletami metoda ta niesie za sobą także wiele zagrożeń, które były rozważane w ramach projektu HUGE 2 (nr RFCR-CT-2011-00002). Jednym z nich jest zagrożenie środowiska wód podziemnych produktami PZW, do których należą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, BTX, fenole, metale ciężkie, cyjanki, jony amonowe, chlorki i siarczany. W celu zminimalizowania tego zagrożenia w pracy rozważono zastosowanie w obszarze reaktora PZW technologii Przepuszczalnej Bariery Reaktywnej (PRB). W technologii tej zanieczyszczenia usuwane są in-situ poprzez przepływ wód przez odpowiednio dobrany materiał reaktywny. W tablicy 1 przedstawiono podstawowe parametry bariery, które należy określić, aby

 9. The Identification of Parameters of Theories Used for Prognoses of POST Mining Deformations by Means of Present Software / Identyfikacja WARTOŚCI PARAMETRÓW Teorii Prognozowania WPŁYWÓW Przy Wykorzystaniu WSPÓŁCZESNYCH NARZĘDZI Informatycznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ścigała, Roman

  2013-12-01

  geometrii wyrobisk eksploatacyjnych. Procedury obliczeniowe wszystkich programów w systemie oparte są na idei dyskretyzacji pola eksploatacyjnego w kierunku postępu frontu eksploatacyjnego - rys. 2. Pola elementarne mają kształt prostokąta. Identyfikacja wartości parametrów została zrealizowana w oparciu o zadanie optymalizacyjne wykorzystujące funkcję celu wynikłą z metody najmniejszych kwadratów, zgodnie z zależnością (1). Do poszukiwania minimum funkcji celu wykorzystano bezgradientową metodę Hooke'a-Jeevesa. Opracowane oprogramowanie pozwala na wyznaczanie kompletu parametrów, lub też dla dowolnego ich podzbioru, przy założeniu, że pozostałe parametry mają określoną, stałą wartość w procesie identyfikacji (rys. 4). W trakcie optymalizacji można nałożyć ograniczenia na przedział wyznaczanych wartości parametrów - rys. 5. W programie BK_CTX, służącym do identyfikacji wartości parametru c, odpowiedzialnego za opis nieustalonej fazy deformacji, zaimplementowano trzy metody wyznaczania jego wartości: 1. Na podstawie pojedynczych profili nieustalonych niecek obniżeniowych, uzyskanych w kolejnych cyklach pomiarowych (czyli w przestrzeni współrzędnych geometrycznych {x,y}, dla ustalonego czasu pomiaru t). W ten sposób dla każdego cyklu pomiarowego otrzymuje się odrębną wartość parametru c. 2. Na podstawie osiadania w czasie pojedynczych punktów obserwacyjnych (czyli w kierunku współrzędnej czasowej {t}, dla ustalonych współrzędnych geometrycznych punktu: (x,y)). W ten sposób dla każdego punktu obserwacyjnego otrzymuje się odrębną wartość parametru c. 3. Według zaproponowanej przez autora metodyki, opartej na jednoczesnym wyznaczaniu wartości parametru c z wszystkich punktów i cykli obserwacyjnych (czyli w przestrzeni współrzędnych {x,y,t}). Przy wykorzystaniu tej metodyki, otrzymuje się jedną wartość parametru c. To rozwiązanie, z punktu widzenia wykonywanej w dalszym etapie prognozy, daje

 10. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone r

 11. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  Problem of thin hard coal seams exploitation, including chosen data related with their resources in Poland, has been discussed in the introduction of the present study. On the basis of actually operated machines the assumptions, which should be satisfied by the longwall shearer used for exploitation of thin hard coal seams, have been made. A project of such longwall shearer combined with band conveyor and mechanized longwall support, including description of the machine operation technology and analysis of possible day output achievement, have been presented. Polska dysponuje stosunkowo dużymi zasobami surowców energetycznych, a ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię skłania do ich racjonalnego wykorzystywania. Jedną z możliwości takiego racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi jest eksploatacja węgla kamiennego z pokładów cienkich. W związku z wybieraniem coraz cieńszych pokładów węgla, zalegających bardzo głęboko, w trudnych warunkach górniczo-geologicznych napotyka się na duże problemy związane z uzyskaniem wymaganej wydajności wydobycia przy użyciu stosowanych aktualnie metod. Przyjmuje się, ze pokłady cienkie to takie o miąższości od 1.0 m do 1.5 m i właśnie ta niewielka wysokość wyrobiska ścianowego powoduje szereg ograniczeń związanych z efektywną eksploatacją węgla. Na podstawie dostępnych danych określono, że ilości węgla kamiennego w cienkich pokładach wynosi około 600 mln Mg. Znaczna część pokładów cienkich w ostatnich latach została przeklasyfikowana na nieprzemysłowe, co pozwala stwierdzić, że rzeczywista ilość węgla w pokładach cienkich jest znacznie większa. Na podstawie analizy wad i zalet jak i danych technicznych produkowanych obecnie maszyn, określono wytyczne i założenia do nowego rozwiązania maszyny urabiającej przeznaczonej do wydobywania węgla w ścianach niskich. Kombajn do eksploatacji cienkich pokładów powinien spełniać następujące wymagania (Bołoz, 2012

 12. The Influence of Shale Rock Fracturing Equipment Operation on Atmospheric Air Quality

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bogacki, Marek; Macuda, Jan

  2014-12-01

  . Zaadoptowano na potrzeby obliczeń modelowych wskaźniki emisji opracowane między innymi przez Amerykańską Agencję ds. Środowiska, czy Europejską Agencję ds. Środowiska. Obliczenia propagacji w powietrzu zanieczyszczeń pochodzących z analizowanych silników wykonano metodą modelowania matematycznego wykorzystując w tym celu model smugi Gaussa. Wyniki obliczeń pozwoliły na ocenę rozkładu przestrzennego stężeń maksymalnych 1-godzinnych (S1), częstości przekroczeń wartości dopuszczalnej stężeń 1-godzinnych (P(D1)), percentyla 99,8 lub 99,726 ze stężeń 1-godzinnych oraz stężeń średniorocznych (Sa) dla wybranych, najbardziej istotnych z punktu widzenia wpływu na jakość powietrza zanieczyszczeń tj.: NOx (jako NO2), SO2, CO, PM10, benzo(a) pirenu, benzenu, toluenu, ksylenu, formaldehydu, aldehydu octowego oraz akroleiny. Wyniki obliczeń stężeń wybranych substancji w powietrzu na granicy wiertni zestawiono w tabeli 9, natomiast rozkłady przestrzenne stężeń NOx oraz PM10 przedstawiono na rysunkach 3-8. Analiza wyników obliczeń nie wykazała wprawdzie dla analizowanego przypadku występowania przekroczeń obowiązujących w Polsce standardów imisyjnych, ale w przypadku takich zanieczyszczeń jak tlenki azotu (NOx) czy pył PM10 istnieje realne zagrożenie wystąpienia takich przekroczeń, między innymi w sytuacji, gdy łączna moc zainstalowana w silnikach napędzających urządzenia technologiczne w czasie procesu szczelinowania będzie wyraźnie większa niż przyjęta w opisanych badaniach. Wnioski z przeprowadzonych obliczeń wskazują na istotny wpływ na jakość powietrza emisji tlenków azotu (NOx) i pyłu PM10. Ryzyko wystąpienia przekroczeń obowiązujących standardów imisyjnych poza granicą wiertni jest uwarunkowane zarówno czynnikami technologicznymi (łączna moc pracujących silników, parametry spalanego paliwa, zastosowane w silnikach techniki ograniczenia emisji, czas trwania szczelinowania itp.) jak i szeregiem

 13. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  niektórych przypadkach również wypadki śmiertelne. Przedstawiono podstawowe parametry sejsmologiczne stosowane w kraju i w świecie do oceny zagrożenia sejsmicznego. Opisano podstawowe zasady metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpnięciem, w skład której wchodzi metoda sejsmologiczna bieżącej (pomiarowej) oceny stanu zagrożenia. Od wielu lat, wraz z ciągłym rozwojem bazy aparaturowej i możliwości w zakresie cyfrowej rejestracji sejsmogramów oraz przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych wzrasta znaczenie metod sejsmicznych, które są dzisiaj powszechnie stosowane w polskich kopalniach zagrożonych tąpaniami. Ciągła obserwacja zjawisk sejsmicznych indukowanych w trakcie rozwoju procesu eksploatacji pokładów węgla umożliwiła, w oparciu o zgromadzoną bazę danych, opracowywanie nowych kryteriów zagrożenia sejsmicznego oraz zagrożenia tąpnięciem, które winny wyraźnie poprawić efektywność metody sejsmologii górniczej. W artykule przedstawiono nowe kryteria oceny stanu bieżącego zagrożenia tąpaniami zaproponowane do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, które prowadzą eksploatację systemem ścianowym. Kryteria te są oparte na wynikach ciągłej rejestracji sejsmologicznej, połączonej z bieżącą analizą zarejestrowanych wstrząsów i obliczaniem wybranych parametrów sejsmologicznych. Parametry te to położenie ognisk wstrząsów w stosunku do wyrobisk eksploatacyjnych, energia sejsmiczna wstrząsów, suma energii sejsmicznej wyzwolona na każde 5m postępu ściany eksploatacyjnej, wartość wagowanego parametru amplitudy prędkości drgań PPVW, moment sejsmiczny M0, indeks energii EI oraz parametr b rozkładu wstrząsów według relacji Gutenberga-Richtera. Wartości powyższych parametrów są określane dla każdej doby lub w przesuwających się co dobę oknach czasowych lub oknach zawierających określoną liczbę wstrząsów, a następnie porównywane, raz na dobę, z ich wartościami

 14. The Application of Coreless Inductors for Displacement Measurements in Laboratory Investigations of Rock Properties

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nurkowski, Janusz

  2014-12-01

  problematyczne. W przypadku skał przewodzących (nasączonych solanką) istnieje ryzyko zwarcia ścieżki rezystancyjnej do podłoża. Często naklejenie tensometru jest niemożliwe w przypadku skał słabo zwięzłych (fliszowe). Inne metody pomiaru np. transformator różnicowy z ruchomym rdzeniem (LVDT) ma ograniczoną odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę i zbyt duże rozmiary. Czujnik LDT (Local Deformation Transducer), czyli naklejony tensometr rezystancyjny na sprężystą taśmę stalową, ma ograniczony zakres pomiaru deformacji do kilku procent i małą czułość. Opracowano nową metodę pomiaru odkształcenia opartą na jednowarstwowej, bezrdzeniowej cewce indukcyjnej, wykonanej z cienkiego sprężystego drutu (0,2 mm) i średnicy zwojów kilku milimetrów. Tak wykonany czujnik jest instalowany do zaczepów zamontowanych na badanej próbce (rys. 1 i 2). Odkształcenie próbki powoduje zmianę długości cewki (czujnika), a zatem jej indukcyjności. Czujnik stanowi indukcyjną część generatora LC, umieszczonego na zewnątrz komory. Zmiana indukcyjności skutkuje zmianą częstotliwości drgań, którą łatwo zmierzyć z dużą precyzją. Prostota czujnika gwarantuje jego dużą odporność na ciśnienie hydrostatyczne, temperaturę i udary mechaniczne. Minimalizacja błędów spowodowanych zmiennym ciśnieniem i temperaturą realizowana jest dwoma sposobami. Po pierwsze, czujnik wykonano z wysokorezystywnego drutu, co skutkuje dużymi termicznymi zmianami jego rezystancji, które zmieniają częstotliwość drgań (poprawka częstotliwości w generatorze Colpitts'a (4) przeciwstawnie do wpływu temperatury na indukcyjność czujnika (rozszerzalność termiczna). Umożliwia to prawie całkowitą kompensację termiczną czujnika w kilkunastostopniowym zakresie (rys. 4). Drugim sposobem jest użycie czujnika referencyjnego wykonanego w identyczny sposób jak czujnik pomiarowy, który jest zamocowany na wsporniku o znanej ściśliwości i rozszerzalno