Science.gov

Sample records for netermicheskij metod immobilizatsii

 1. A Calorimetric Method for Determination of Heat Capacity of Ceramics for Concentrated Solar Thermal Systems / Skenējošās Kalorimetrijas Metode Siltumietilpības Noteikšanai Saules Kolektoru Keramikā

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kalnačs, J.; Grehovs, V.; Mežinskis, G.; Bidermanis, L.

  2013-10-01

  Differential scanning calorimetry was carried out to determine the heat capacity (Cp) of the high temperature resistant ceramic materials to be used as protective coatings for stainless steel tubes of parabolic trough solar collectors in concentrated solar power (CSP) systems. The Ср(Т) measurements and calculations were performed at continuous scanning in the temperature range 20-800 °С. In the work, calibration curves have been derived for conversion of measuring units from mcV into mW. To achieve a better repeatability of measurements, methods for stabilization of the thermal contact between the sample-containing vessel and the probe have been developed. The Ср(Т) dependence was obtained for different ceramic materials. Rakstā izklāstīta izstrādātā metodika keramikas un emalju siltumietilpības noteikšanai pēc diferenciālās skenējošās kalorimetrijas mērījumiem. Parādīta virkne traucējošo faktoru kalibrēšanas līknes un mērījumu veikšanai, piedāvātas metodes to samazināšanai vai novēršanai, precīzāku rezultātu ieguvei. Noteikta siltumietilpības atkarība no temperatūras virknei emalju, kas var tikt izmantotas saules siltuma kolektoros, kā aizsargpārklājumi. Parādīta siltumietilpības noteikšanas atkārtojamības atkarība no siltuma kontakta. Izstrādāta metode termiskā kontakta stabilizācijai. Virknei emalju noteikta siltumietilpības atkarība no temperatūras diapazonā 20 - 800°С.

 2. Presentation of Functional, PPS and Hall's Methods in Comparison with other Research on Space Quality / Prezentacja Metod: Funkcjonalnej, Pps I Hall'A Na Tle Innych Badań Jakości Przestrzeni

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kossak-Jagodzińska, Anna

  2015-03-01

  The end of the twentieth century was a period in which the need for quality control was developing in all areas of life in post-industrial countries. The impulse for the development of numerous methods of evaluating the quality in architecture and construction was "Green Paper" and "Agenda 21" concerning the idea of sustainable development. First of all, creation of a system of evaluation criteria is the basis for elaboration of any system of quality control. Several years of cooperation between J. Serdyńska and the author resulted in a cycle of studies on urban public space (squares in the city of Katowice) based upon functional, Hall's and PPS methods. This study aims to embed them in a typology of other studies of space quality. Koniec XX w jest okresem, w którym potrzeba kontroli jakości rozwija się w krajach postindustrialnych we wszystkich dziedzinach życia. Impulsem dla rozwoju licznych metod oceny jakości w architekturze i budownictwie była "Zielona księga" i "Agenda 21" dotyczące idei zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania jakiegokolwiek systemu kontroli jakości jest przede wszystkim stworzenie systemu kryteriów oceny. Kilkuletnia współpraca autorki z J. Serdyńską zaowocowała cyklem badań miejskiej przestrzeni publicznej (place Katowic), opartych na metodach: funkcjonalnej (określenie dominującej funkcji przestrzeni publicznej), Hall'a (zagospodarowanie tej przestrzeni) I PPS (badanie jej potencjału). Niniejsze opracowanie ma na celu osadzić je w typologii innych badań jakości przestrzeni

 3. Plant Type Selection for Reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine Using Fuzzy-Topsis Approach / Wybór Gatunków Roślin Do Wykorzystania W Projekcie Rekultywacji Terenów Kopalni Miedzi Sarcheshmeh Z Wykorzystaniem Metod Logiki Rozmytej Topsis

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ebrahimabadi, Arash; Alavi, Iraj

  2013-09-01

  ę niewystarczające w przypadku nieprecyzyjnej oceny i nie w pełni zdefiniowanych określeń językowych. W celu przezwyciężenia tych trudności, zaproponowano wielo-kryterialną metodę decyzyjną wykorzystującą logikę rozmytą. Celem tego opracowania jest ukazanie zastosowania podejścia rozmytego do uzyskania kolejnych przybliżeń do rozwiązania idealnego (F.TOPSIS) przy wyborze odpowiednich gatunków roślin do użycia w projekcie rekultywacji terenów kopalni. Wybór gatunków roślin i ich kultywacja dla zapewnienia ochrony środowiska i projektu rekultywacji terenu pogórniczego to bardzo ważne zagadnienia. Głównym celem obecnego studium jest wybór odpowiednich gatunków roślin do wykorzystania projekcie rekultywacji terenów kopalni miedzi Sarcheshmeh z wykorzystaniem metod logiki rozmytej TOPSIS. W pierwszym rzędzie przeprowadzono badania gruntów wokół kopalni miedzi Sarchesmeh, w pobliżu miejscowości Kerman w Iranie (jednej z dziesięciu największych na świecie kopalni miedzi) w celu wyboru najlepszych typów roślin do wykorzystania do rekultywacji naruszonych działalnością górniczą terenów. Określono podstawowe kryteria wyboru, biorąc pod uwagę plan rekultywacji: sposoby wykorzystania terenu, klimat oraz rodzaje gleb. Otrzymano macierze porównawcze uzyskane na podstawie opinii ekspertów, następnie dokonano określenia priorytetów dla poszczególnych roślin przy pomocy metody TOPSIS, wykorzystującej logikę rozmytą. W analizie uwzględniono następujące czynniki drugorzędne: perspektywy dla regionu, odporność na choroby i owady szkodniki, wytrzymałość i sposób uprawy, dostępność danego gatunku roślin, wydajność ekonomiczna, ochrona gleb, zdolność zatrzymywania wody, zapobieganie zanieczyszczeniom. W końcowym etapie dokonano wyboru najkorzystniejszych dla danego terenu górniczego gatunków roślin, podając kolejno: Amygdalus scoparia, Tamarix, Pistachio Wild, Ephedra, Astragalus, Salsola.

 4. Simulation-Assisted Evaluation of Grinding Circuit Flowsheet Design Alternatives: Aghdarreh Gold Ore Processing Plant / Ocena Alternatywnych Schematów Technologicznych Procesu Rozdrabniania W Zakładach Przeróbki Rud Złota W Aghdarreh, Z Wykorzystaniem Metod Symulacji

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Farzanegan, A.; Ghalaei, A. Ebtedaei

  2015-03-01

  modification. Surowy urobek z kopalni rud złota Aghdarreh musi najpierw zostać poddany rozdrobnieniu, aby zapewnić efektywniejsze uwalnianie cząsteczek złota. W chwili obecnej obiegi rozdrabniania obejmują kruszenie jednostopniowe z wykorzystaniem kruszarek szczękowych oraz kruszenie jednostopniowe z użyciem kruszarek półautomatycznych w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Odzysk złota odbywa się przy zastosowaniu procesu ługowania, z zastosowaniem metody cyjankowej w szeregu mieszalników. W pracy tej przeprowadzono optymalizację procesu rozdrabniania rud w zakładach przeróbczych Aghdarreh prowadzonego w celu zmniejszenia rozmiarów uzyskiwanych cząsteczek złota (Ps0) z 70 μm do ok. 40 μm poprzez zapewnienie ciągłości procesu, z wykorzystaniem metod modelowania i symulacji. Na podstawie dwóch zestawów próbek z ciągu technologicznego rozdrabniania, rozkłady wielkości cząstek zostały statystycznie zrównoważone z wykorzystaniem oprogramowania NorBal. Pierwszy i drugi zbiór danych otrzymanych na podstawie dwóch zestawów próbek wykorzystany został do kalibracji i walidacji modeli, przed przystąpieniem do właściwych badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania MODSIM. Symulacje komputerowe przeprowadzono w celu oceny wydajności dwóch proponowanych ciągów technologicznych. Pierwszy ciąg obejmuje istniejące kruszarki półautomatyczne i nowo proponowaną kruszarkę kulową pracującą w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Drugi rozważany ciąg stanowi istniejąca kruszarka półautomatyczna, następnie proponowana kruszarka kulowa pracująca w obiegu zamkniętym z istniejącym hydrocyklonem. We wszystkich symulacjach bazowano na modelach SAGT, CYCL i MILL do symulacji pracy kruszarek półautomatycznych, pakietu hydrocyklonu oraz pojedynczych kruszarek. Modele SAGT i MILL oparte są na modelu zrównoważonej populacji w procesie rozdrabniania. Model CYCL opiera się na empirycznym modelu klasyfikacji Plitta

 5. Development of evaluation metod of flood risk in Tokyo metropolitan area

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hirano, J.; Dairaku, K.

  2012-12-01

  Flood is one of the most significant natural hazards in Japan. In particular, the Tokyo metropolitan area has been affected by several large flood disasters. Investigating potential flood risk in Tokyo metropolitan area is important for development of climate change adaptation strategy. We aim to develop a method for evaluating flood risk in Tokyo Metropolitan area by considering effect of historical land use and land cover change, socio-economic change, and climatic change. Ministry of land, infrastructure, transport and tourism in Japan published "Statistics of flood", which contains data for flood causes, number of damaged houses, area of wetted surface, and total amount of damage for each flood at small municipal level. Based on these flood data, we constructed a flood database system for Tokyo metropolitan area for the period from 1961 to 2008 by using ArcGIS software.Based on these flood data , we created flood risk curve, representing the relation ship between damage and exceedbability of flood for the period 1976-2008. Based on the flood risk cruve, we aim to evaluate potential flood risk in the Tokyo metropolitan area and clarify the cause of regional difference in flood risk at Tokyo metropolitan area by considering effect of socio-economic change and climate change

 6. Metod And Apparatus For Debris Mitigation For An Electrical Discharge Source

  DOEpatents

  Klebanoff, Leonard E.; Silfvast, William T.; Rader, Daniel J.

  2005-05-03

  Method and apparatus for mitigating the transport of debris generated and dispersed from electric discharge sources by thermophoretic and electrostatic deposition. A member is positioned adjacent the front electrode of an electric discharge source and used to establish a temperature difference between it and the front electrode. By flowing a gas between the member and the front electrode a temperature gradient is established that can be used for thermophoretic deposition of particulate debris on either the member or front electrode depending upon the direction of the thermal gradient. Establishing an electric field between the member and front electrode can aid in particle deposition by electrostatic deposition.

 7. Determining real temperature of steel chimney surface using thermograpy method. (Polish Title: Wyznaczenie rzeczywistej temperatury powierzchni kominów stalowych metodą termograficzną)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wróbel, Anna; Wróbel, Andrzej

  2013-12-01

  Assembly and technical evaluation of a steel chimney both require determining shape of its axis. Because permissible deflection of the top of a steel chimney shaft relative to the base according to the PN-B-06200 norm is: 30 mm when height < 50m and 0.0006 * height when height > 50 m, geodetic measurements should be performed with high accuracy. Additionally, the measurements should be performed when deflection of the chimney is not influenced by sun and wind. Deflection measured in a sunny weather is influenced by elastic deflection caused by uneven temperature distribution in the chimney shaft. In practice, the measurements should be done before the sunrise or on a cloudy day. However, during chimney assembly it is often not possible to choose conditions of measurement. For steel chimneys of cylindrical shape without thermal insulation inside, the direction of elastic deflection is not very different from the direction of sun's rays, and its value can be calculated from dimensions of the chimney and temperature differences on its circumference. The problem discussed in this article is measuring the real temperature of the outer surface of a chimney in a possibly fast and accurate way. Thermography allows acquiring the surface temperature distribution quickly (in a few minutes). The accuracy of the measured values is influenced by: emissivity coefficient of the chimney surface, air temperature and humidity and background temperature. The biggest problem is determining background temperature if the surroundings consist of a few objects with different temperatures. The equivalent background temperature was determined from thermo graphic and contact temperature measurements of a specially prepared sample. The sample was produced from the same material as the steel chimney, covered with the same paint and the measurements were performed near the chimney, so the surroundings were similar to the surroundings of the chimney. Conducted experiment shows that on a sunny day the background temperature cannot be assumed equal to the air temperature. In cloudless conditions in the early morning or the late afternoon the background temperature is lower than the air temperature, and around the noon it is much higher. Only in the low overcast conditions the background temperature becomes close to the air temperature

 8. Modelling of Underground Coal Gasification Process Using CFD Methods / Modelowanie Procesu Podziemnego Zgazowania Węgla Kamiennego Z Zastosowaniem Metod CFD

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wachowicz, Jan; Łączny, Jacek Marian; Iwaszenko, Sebastian; Janoszek, Tomasz; Cempa-Balewicz, Magdalena

  2015-09-01

  The results of model studies involving numerical simulation of underground coal gasification process are presented. For the purpose of the study, the software of computational fluid dynamics (CFD) was selected for simulation of underground coal gasification. Based on the review of the literature, it was decided that ANSYS-Fluent will be used as software for the performance of model studies. The ANSYS- -Fluent software was used for numerical calculations in order to identify the distribution of changes in the concentration of syngas components as a function of duration of coal gasification process. The nature of the calculations was predictive. A geometric model has been developed based on construction data of the georeactor used during the researches in Experimental Mine "Barbara" and Coal Mine "Wieczorek" and it was prepared by generating a numerical grid. Data concerning the georeactor power supply method and the parameters maintained during the process used to define the numerical model. Some part of data was supplemented based on the literature sources. The main assumption was to base the simulation of the georeactor operation on a mathematical models describing reactive fluid flow. Components of the process gas and the gasification agent move along the gasification channel and simulate physicochemical phenomena associated with the transfer of mass and energy as well as chemical reactions (together with the energy effect). Chemical reactions of the gasification process are based on a kinetic equation which determines the course of a particular type of equation of chemical coal gasification. The interaction of gas with the surrounding coal layer has also been described as a part of the model. The description concerned the transport of thermal energy. The coal seam and the mass rock are treated as a homogeneous body. Modelling studies assumed the coal gasification process is carried out with the participation of separately oxygen and air as a gasification agent, under the specific conditions of the georeactor operations within the time interval of 100 hours and 305 hours. The results of the numerical solution have been compared with the results of experimental results under in-situ conditions. Zaprezentowano wyniki badań modelowych polegających na numerycznej symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Dla potrzeb realizowanej pracy dokonano wyboru oprogramowania wykorzystywanego do symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Na podstawie przeglądu literatury zdecydowano, że oprogramowaniem, za pomocą, którego będą realizowane badania modelowe, będzie oprogramowanie informatyczne ANSYS-Fluent. Za jego pomocą przeprowadzano obliczenia numeryczne z zamiarem zidentyfikowania rozkładu zmian stężenia składników gazu procesowego w funkcji czasu trwania procesu zgazowania węgla. Przeprowadzone obliczenia miały charakter predykcji. W oparciu o dane konstrukcyjne georeaktora stosowanego podczas badań na KD Barbara oraz KWK Wieczorek, opracowano model geometryczny oraz wykonano jego dyskretyzację poprzez wygenerowanie odpowiedniej siatki numerycznej w oparciu, o którą wykonywane są obliczenia. Dane dotyczące sposobu zasilania georeaktora oraz parametrów utrzymywanych podczas procesu wykorzystano do definiowania modelu numerycznego. Część danych została uzupełniona w oparciu o źródła literaturowe. Głównym przyjętym założeniem było oparcie symulacji pracy georeaktora o modele opisujące reaktywny przepływ płynu. Składniki gazu procesowego oraz czynnik zgazowujący przemieszczają się wzdłuż kanału zgazowującego symulując zjawiska fizykochemiczne związane z transportem masy i energii oraz zachodzące reakcje chemiczne (wraz z efektem energetycznym). Chemizm procesu zgazowania oparto o równanie kinetyczne, które determinuje przebieg danego typu równania chemicznego zgazowania węgla. W ramach modelu opisano też interakcję gazu z otaczającą warstwą węgla. Opis ten dotyczył transportu energii cieplnej. Warstwę węgla oraz warstwy geologiczne otacz

 9. Method of Transfer from Logical Schemes of Algorithms to Boolean Functions Metode Perekhoda Ot Logicheskikh Skhem Algoritmov K Bulevym Funktsiyam<

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Dyachenko, V. F.

  1964-01-01

  The author discusses a method for obtaining the Boolean functions describing the structure of a control circuit by means of AS operators whose sequence of operations is given in the form of a logical scheme or matrix scheme for an algorithm. An example of AS synthesis is given.

 10. Accuracy of DSM based on digital aerial image matching. (Polish Title: Dokładność NMPT tworzonego metodą automatycznego dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kubalska, J. L.; Preuss, R.

  2013-12-01

  Digital Surface Models (DSM) are used in GIS data bases as single product more often. They are also necessary to create other products such as3D city models, true-ortho and object-oriented classification. This article presents results of DSM generation for classification of vegetation in urban areas. Source data allowed producing DSM with using of image matching method and ALS data. The creation of DSM from digital images, obtained by Ultra Cam-D digital Vexcel camera, was carried out in Match-T by INPHO. This program optimizes the configuration of images matching process, which ensures high accuracy and minimize gap areas. The analysis of the accuracy of this process was made by comparison of DSM generated in Match-T with DSM generated from ALS data. Because of further purpose of generated DSM it was decided to create model in GRID structure with cell size of 1 m. With this parameter differential model from both DSMs was also built that allowed determining the relative accuracy of the compared models. The analysis indicates that the generation of DSM with multi-image matching method is competitive for the same surface model creation from ALS data. Thus, when digital images with high overlap are available, the additional registration of ALS data seems to be unnecessary.

 11. Examination of Deteriogenic Biofilms on Building Facades with Scanning Electron Microscopy / Badanie Deteriogennych Nalotów Biologicznych Na Elewacjach Budynków Metodą Elektronowej Mikroskopii Skaningowej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Piontek, Marlena; Lechów, Hanna; Paradowska, Ewa; Nycz, Marta

  2016-03-01

  Destruction of facades is a complex process in which technical material changes its properties, and which is caused by depositing biological agents. The examination of biofilms from building facades is difficult because sampling for tests may result in the damage to the structure of the facade's material. Also biological analysis of the material obtained from a biofilm is arduous. Some species of microorganisms are impossible to be isolated and their pure cultures cannot be cultivated in laboratory conditions. It is multispecies cultures that most frequently develop on the surfaces of the facade's technical material. Clustered in a group, they cooperate with each other and reveal different features than single cells. It is essential to identify organisms present in the biofilms, since they may initiate deterioration processes. The aim of the research was the observation of the biofilm, collected from two facades, in a micrometer scale with the use of a scanning electron microscope.

 12. Inventory using laser scanning of the control gallery and overflow sectionof Klimkówka earthfill dam - experiences and conclusions. (Polish Title: Inwentaryzacja galerii kontrolnej i przelewu zapory ziemnej Klimkówka metodą skanowania laserowego)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zaczek-Peplinska, J.; Adamek, Artur; Osińska-Skotak, K.; Adamek, Anna

  2013-12-01

  The paper discusses experiences resulting from the surveying inventory of Klimkówka earthdam's control gallery. Current status of the law, which impose obligation of adequate technical control onthe unit administering and operating hydraulic structures is presented. Laser scanning due to the lack of suitable developed measurements methodology for this type of objects is rarely used for its inventory and control. In August 2012, the measurement of displacements of control gallery of this object using precise levelling was conducted by the staff and the students from the Department of Engineering and Detailed Surveying (WUT, Faculty of Geodesy and Cartography). Simultaneously, an inventory of control gallery using terrestrial laser scanning was made. In addition, during the processing the data an attempt to analyse the I values (Intensity) was made which were recorded during the measure of concrete overflow using automated image analysis in order to carry out the characteristic classification of the concrete -this analysis is to be used as a starting material for the analysis of changes in the surface of the concrete in the following years. The results of an inventory of geometry of the control gallery and a preliminary analysis of the surface of the concrete overflow using unsupervised classification method have been presented. The process of gallery model creation, as well as selected possible analyses and measurements based on the data from terrestrial laser scanning have been also described.

 13. Classification of fully polarimetric F-SAR ( X / S ) airborne radar images using decomposition methods. (Polish Title: Klasyfikacja treści polarymetrycznych obrazów radarowych z wykorzystaniem metod dekompozycji na przykładzie systemu F-SAR ( X / S ))

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mleczko, M.

  2014-12-01

  Polarimetric SAR data is not widely used in practice, because it is not yet available operationally from the satellites. Currently we can distinguish two approaches in POL - In - SAR technology: alternating polarization imaging (Alt - POL) and fully polarimetric (QuadPol). The first represents a subset of another and is more operational, while the second is experimental because classification of this data requires polarimetric decomposition of scattering matrix in the first stage. In the literature decomposition process is divided in two types: the coherent and incoherent decomposition. In this paper the decomposition methods have been tested using data from the high resolution airborne F - SAR system. Results of classification have been interpreted in the context of the land cover mapping capabilities

 14. Comparison of point clouds derived from aerial image matching with data from airborne laser scanning. (Polish Title: Porównanie wóaściwości chmury punktów wygenerowanej metodą dopasowania obrazów zdjęć lotniczych z danymi z lotniczego skanowania)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dominik, W.

  2014-12-01

  The aim of this study was to investigate the properties of point clouds derived from aerial image matching and to compare them with point clouds from airborne laser scanning. A set of aerial images acquired in years 2010-2013 over the city of Elblag were used for the analysis. Images were acquired with the use of three digital cameras: DMC II 230, DMC I and DigiCAM60 with a GSD varying from 4.5 cm to 15 cm. Eight sets of images that were used in the study were acquired at different stages of the growing season - from March to December. Two LiDAR point clouds were used for the comparison - one with a density of 1.3 p/m2 and a second with a density of 10 p/m2. Based on the input images point clouds were created with the use of the semi-global matching method. The properties of the obtained point clouds were analyzed in three ways: - by the comparison of the vertical accuracy of point clouds with reference to a terrain profile surveyed on bare ground with GPS-RTK method - by visual assessment of point cloud profiles generated both from SGM and LiDAR point clouds - by visual assessment of a digital surface model generated from a SGM point cloud with reference to a digital surface model generated from a LiDAR point cloud. The conducted studies allowed a number of observations about the quality of SGM point clouds to be formulated with respect to different factors. The main factors having influence on the quality of SGM point clouds are GSD and base/height ratio. The essential problem related to SGM point clouds are areas covered with vegetation where SGM point clouds are visibly worse in terms of both accuracy and the representation of terrain surface. It is difficult to expect that in these areas SGM point clouds could replace LiDAR point clouds. This leads to a general conclusion that SGM point clouds are less reliable, more unpredictable and are dependent on more factors than LiDAR point clouds. Nevertheless, SGM point clouds generated with appropriate parameters can have better accuracy than LiDAR point clouds and present more detailed information about the terrain surface.

 15. Prediction of Backbreak in Open Pit Blasting by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System / Prognozowanie Spękań Skał Przy Pracach Strzałowych W Kopalniach Odkrywkowych Przy Użyciu Metod Neuronowych I Wnioskowania Rozmytego (Anfis) Zastosowanych W Modelu Adaptywnym

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bazzazi, Abbas Aghajani; Esmaeili, Mohammad

  2012-12-01

  Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) is powerful model in solving complex problems. Since ANFIS has the potential of solving nonlinear problem and can easily achieve the input-output mapping, it is perfect to be used for solving the predicting problem. Backbreak is one of the undesirable effects of blasting operations causing instability in mine walls, falling down the machinery, improper fragmentation and reduction in efficiency of drilling. In this paper, ANFIS was applied to predict backbreak in Sangan iron mine of Iran. The performance of the model was assessed through the root mean squared error (RMSE), the variance account for (VAF) and the correlation coefficient (R2) computed from the measured of backbreak and model-predicted values of the dependent variables. The RMSE, VAF, R2 indices were calculated 0.6, 0.94 and 0.95 for ANFIS model. As results, these indices revealed that the ANFIS model has very good prediction performance.

 16. The stabilization of the rock mass of the wieliczka salt mine through the backfilling of the witos chamber with the use of injection methods / Stabilizacji górotworu kopalni soli "wieliczka" poprzez likwidację komór "witos" z zastosowaniem metod iniekcji

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  D'Obyrn, Kajetan

  2012-10-01

  The Wieliczka Salt Mine is the most famous and the most visited mining industry monument in the world and it requires modern methods to ensure rock mass stability and tourists' security. Both for conservation and tourism organization reasons, the group of Warszawa-Wisla-Budryk-Lebzeltern-Upper Witos Chambers (Photo. 1, 2. 3) located the Kazanów mid-level at a depth of 117 m underground is extremely important. Discontinuous deformation occurring in this Chamber complex was eliminated by comprehensive securing work with anchor housing, but their final securing and stability is conditioned by further backfilling and sealing the Witos Chambers situated directly beneath. In the 1940s and 1950s, the Witos Chamber was backfilled with slag from the mine boilerhouse. However, slags with 80% compressibility are not backfilling material which would ensure the stability of the rock mass. The chambers were exploited in the early nineteenth century in the Spizit salts of the central part of the layered deposit. The condition of the Upper Witos, Wisla, Warszawa, Budryk, and Lebzeltern Chambers is generally good. The western part if the Lebzeltern Chamber (Fig. 1), which was threatened with collapse, was backfilled with sand. In all the chambers of the Witos complex, local deformation of ceiling rock of varying intensity is observed as well as significant destruction of the side walls of pillars between chambers. No hydrogeological phenomena are observed in the chambers. It has been attempted to solve the problem of stability of the rock mass in this region of the mine by extracting the slag and backfilling with sand, erecting concrete supporting pillars, backfilling the voids with sand, anchoring the ceiling and the side walls, the use of the pillar housing. The methods have either not been applied or have been proved insufficient to properly protect the excavation situated above. In order to select the optimal securing method, a geomechanical analysis was conducted in order to determine the condition of the chambers with particular emphasis on the pillars between the chambers. The analysis demonstrated the need to backfilling the Witos Chambers in order to improve the strength parameters of the pillars and the cross-level ledge. The next step consisted of selecting the sealing mix and testing how the additional burden and improving the slag strength parameters shall affect the stability of the excavations of the Kazanów mid-level. In order to determine the optimal composition of the backfilling mixtures, formulas of sealing brine slurries have been developed. Laboratory tests were also conducted concerning the strain parameters specifications of slags extracted from the Witos Chamber. Taking into account the slurry tests, and in particular, the density, strength and strain parameters, the optimal composition of the sealing mix was selected. The analysis of the results of numerical recalculations demonstrate that even the use of highest-density mixtures, backfilling(sealing) of the Witos Chambers should not cause significant disturbance of the current tension in the surrounding rock mass. The longterm impact of sealing should lead to improvement of the strain levels on the ledges between Level III and Kazanów mid-level chambers. The positive results of applying in the Mine of injection slurries for sealing and stabilizing the rock mass and the construction of the injection node on the surface of the Kosciuszko shaft area have allowed resuming work in the Witos Chambers. The main injection over 1,000 m long pipeline was constructed from the injection node through the Kosciuszko Shaft and along Level III of the mine. The sealing of the Witos Chambers complex was divided into three areas (Fig. 2) separated by backfilling dams. Each region was connected to an injection and venting pipeline, and areas of possible injection material off-flow from backfilling locations were secured. Once that the Chambers are sealed with the use of the pipeline seven bore holes will be drilled from excavations situated above through which the sealing slurry will be administered. The operation will serve to eliminate any voids and re-seal the slag, and it will be conducted until pressures of approximately 0.5 MPa on the bore hole collar is achieved. As past experience indicates, injection slurry formula can be regularly adjusted adequately to the changing geomechanical parameters and the type of sealing work at the Wieliczka Mine. Once that the backfilling and sealing process in the Witos Chambers complex is completed, it shall be necessary to conduct monitoring activities in order to determine the processes occurring in the rock mass after the backfilling. The properties of sealing mixtures qualify those for use in the environment both of salt mines and other mineral ore mines to stabilize the rock mass in the mining-geomechanical context precluding the possibility of weakening the rock mass strength parameters and at the same time sealing the rock mass and the loose material deposited in the excavation.

 17. Updated Miscellaneous Electricity Loads and Appliance Energy Usage Profiles for Use in Home Energy Ratings, the Building America Benchmark Procedures and Related Calculations. Revised

  SciTech Connect

  Parker, Danny; Fairey, Philip; Hendron, Robert

  2011-06-10

  This report discusses how TIAX data, supplemented by the 2005 Residential Energy Consumption Survey (RECS)public use data set was used to make significant improvements in the prediction metods for estimating energy use of miscellaneous electric loads.

 18. Method of Determining the Triaxial Stress State in the Rock Mass with Directed Hydrofracturing / Metoda Określania Trójosiowego Stanu Naprężenia W Górotworze Z Użyciem Ukierunkowanego Hydroszczelinowania

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Makówka, Janusz

  2015-09-01

  Stress state in the rock mass determines design of mine workings, their proper maintenance, and safety of the personnel working there. That is why numerous methods of determining stress state in the rock mass have been devised. One of the categories of such methods are hydraulic ones. The most commonly known methods of hydrofracturing and the HTPF have certain limitations resulting from their assumptions. The presented method based on directed hydrofracturing of rocks enables determining values and directions of principal stresses in the rock mass, independently on the complexity of local stress state. The essence of the method, conditions of conducting tests and the method of calculating components of stress state basing on underground measurements are presented. Stan naprężenia w górotworze determinuje sposób projektowania wyrobisk górniczych, ich prawidłowe utrzymanie oraz bezpieczeństwo górników w nich pracujących. Z tego względu opracowano wiele metod określania stanu naprężenia w górotworze. Jedną z kategorii takich metod są metody hydrauliczne. Najszerzej znane metody hydroszczelinowania oraz HTPF posiadają ograniczenia wynikające z ich założeń. Przedstawiona w artykule metoda oparta o ukierunkowane hydroszczelinowanie skał pozwala na określanie wartości i kierunków działania naprężeń głównych w górotworze, niezależnie od złożoności lokalnego stanu naprężenia. W artykule przedstawiono istotę metody, warunki wykonania badań oraz metodę obliczania składowych stanu naprężenia na podstawie pomiarów dołowych.

 19. Screen Printing of SU-8 Layers for Microstructure Fabrication / Ar Sietspiedi Uzklātu SU-8 Pārklājumi Mikro-Struktūru Izgatavošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Klavins, J.; Mozolevskis, G.; Ozols A., A.; Nitiss, E.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  We report on a screen printing fabrication process for large-area SU-8 layers utilised for the preparation of microstructures in display devices such as microelectronic, electrowetting or bistable devices. The screen printing method has been selected for its effectiveness and simplicity over traditionally used spin-coating ones. Layers and microstructures produced thereof have shown proper homogeneity. Relationships between screen parameters to coating thickness have been established. Coating on an ITO (indium tin oxide) hydrophobic surface is possible when surface has been treated by UV/Ozone to increase its aqueous ability. To this end, the hydrophilic microstructure grids have been successfully built on a hydrophobic layer by screen printing and traditional lithography processes. Compared to conventional spin-coating methods, the screen printing method offers the advantages of simple, cheap and fast fabrication, and is especially suitable for large-area display fabrication Rakstā aprakstīta sietspiedes metode liela izmēra SU-8 pārklājumu iegūšanai, lai izgatavotu mikrostruktūras mikroelektronikai, elektroslapināšanas un bistabilajiem ekrāniem. Sietspiede ir efektīvāka un vienkāršāka metode nekā tradicionāli izmantotā spin-coating metode. Šādiem pārklājumuiem un mikrostruktūrām ir pietiekoša homogenitāte. Tika atrasta sakarība starp sietu parametriem un pārklājumu biezumu. Pārklājumus var uzklāt uz hidrofobiskās ITO (indija alvas oksīds) virsmas, ja tā tiek apstrādāta ar UV/Ozonu, jo tas palielina ūdens slapināšanas īpašības. Tika izgatavoti hidrofīliskas mikrostruktūras režģi uz hidrofobiskas pamatnes ar sietspiedi un tradicionālo SU-8 litogrāfijas metodi. Salīdzinājumā ar tradicionālo spin-coating metodi, sietspiede ir vienkārša, lēta un ātra un ir labi piemērota liela izmēra ekrānu izgatavošanai.

 20. Characterization and Concentration Studies of Jalal Abad Iron Mine / Charakterystyka I Badania Koncentracji W Kopalni Rud Żelaza Jalal Abad

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hashemi, Seyed Ahmad; Rezai, Bahram; Mohammadi, Mohammad Reza Tavakoli; Javanshir, Sepideh

  2013-09-01

  Characterization and determination of liberation degree are the first stages of ore dressing. Block 4 of Jalal Abad mine, Kerman province, Iran, has three kinds of iron ores; D1, D2 and D3, with different grades. In this research, chemical analysis, mineralogy, liberation degree and magnetic enrichment studies were done by XRF, XRD, microscopic sections and Davis tube, respectively. The results indicated that D1, D2 and D3 had average iron grades of 58, 52 and 38%, respectively. The minerals of Magnetite, Hematite, Dolomite, Calcite and Quartz were distinguished. Average liberation degree was estimated about 500 μm by Microscopic studies. The results of magnetic tests showed that iron grade of D1, D2 and D3 concentrates increased to 70.46, 63.98 and 45.37%, respectively. The optimization of blending was investigated for production of accumulated concentrate with desirable iron grade (68%) using MATLAB software. Charakterystyka i określenie stopnia uwalniania to pierwsze etapy w procesie oczyszczania rud. W bloku 4 kopalni rud żelaza Jalal Abad w prowincji Kerman w Iranie, znajdują się trzy rodzaje złóż rud żelaza: D1, D2, D3, różnej klasy. W pracy tej przedstawiono wyniki analizy chemicznej, mineralogicznej, stopnia uwalniania oraz separacji magnetycznej wykonanych przy zastosowaniu metod XRF, dyfrakcji (XRD) oraz metod mikroskopowych i rurki Davisa. Wyniki analiz wskazują, że złoża D1, D2, D3 to złoża w klasie o zawartości odpowiednio 58, 52 i 38%. W próbkach określono zawartość magnetytu, hematytu, dolomitu, kalcytu oraz kwarcu. Średni poziom uwalniania określony przy pomocy metod mikroskopowych oszacowano na 500 μm. Wyniki badań magnetycznych wskazują, że zawartości żelaza w koncentracie D1,D2 i D3 wzrosły odpowiednio do 70.46, 63.98 i 45.37%. Przeprowadzono optymalizację mieszania koncentratów w celu produkcji końcowego koncentratu o pożądanym poziomie zawartości żelaza (68%) przy zastosowaniu oprogramowania MATLAB.

 1. Wireless Inter-Crane Communication Method for Multi-Crane Scheduling in Maritime Container Terminals / Bezvadu Komunikācijas Tīkla Pielietojums Ostas Darba Efektivitātes Uzlabošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Černeckytė, M.; Kurmis, M.; Andziulis, A.; Gaigals, G.

  2013-10-01

  One of the main problems in the maritime container terminals is inefficient use of technical (quay cranes, yard cranes, mobile cranes) and human resources. All this affects negatively the scheduling of transportation and storage processes in the terminals. A new method proposed for the multicrane scheduling in maritime container terminals is based on the wireless inter-crane communication networks and dynamical localization of the mobile cranes using the Differential Global Positioning System (DGPS) technologies. It is shown that this method outperforms significantly the currently used owing to better time dependence of the crane traveling distance which allows for saving time resources. Industrija un zinātnes kopiena ir pievērsusi ļoti lielu uzmanību, lai jūras transporta sistēmās iekļautu mākslīgā intelekta komponentes, jo tās var sniegt dažādas priekšrocības. Viens no interesantākajiem tematiem šajā jomā ir konteineru transportēšanas un uzglabāšanas plānošanas metodes. Šajā darbā tiek piedāvāta jauna metode vairāku celtņa darba plānošanai jūras konteineru terminālos. Tā kā viena no galvenajām problēmām šajos terminālos ir neefektīva resursu - piestātņu celtņu, pacēlāju un autoceltņu izmantošana, metodes pamatā ir bezvadu datu pārraides tīkli komunikācijas starp celtņiem nodrošināšanai un celtņu dinamiska lokalizācija, izmantojot DGPS tehnoloģiju. Optimizēta iekārtu izmantošana nodrošina efektīvāku cilvēkresursu izmantošanu, kā arī uzlabo visu konteineru termināla procesu ātrdarbību.

 2. Preventing the overcharging of coke ovens

  SciTech Connect

  Price, C. A.

  1981-05-19

  A metod is described for preventing the overcharging of coal into a coke oven system in which preheated coal is transported from a storage container to the coke ovens by means of a substantially enclosed continuous conveyor system filled with inert gas. A portion of inert gas within the enclosed conveyor system is carried along with the coal into the coke oven itself. During filling of the oven, this inert gas is carried up and out of the oven standpipes. When the oven becomes filled, however, the standpipe escape route becomes blocked resulting in a rapid pressure buildup within the system. This rapid pressure build-up is utilized to generate a signal to stop further filling of the oven. The instant method may be employed as a primary regulating system, but is more preferably employed as a back-up to conventional sensor probes used for regulating the level of coal.

 3. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apk

 4. [A chromatographic and surface-activity analysis of the fractions of Rokopols, block copolymers of propylene oxide and ethylene oxide separated from the technical product].

  PubMed

  Zgoda, Marian Mikołaj; Nachajski, Michał Jakub

  2008-01-01

  A metod of refininig technical Rokopols, products of copolymerization of ethylene oxide and propylene oxide of 30p160, 30p27 and 30p10 type was developed. The course of the relation between R(f)(R(m)) and the number of oxyethylene segments n(TE) in the molecule of the homological series ofpolyethyleneglycols (PEG) was used to examine the content of n(TE) in the refined fractions of Rokopols. For the aqueous solutions of Rokopols weight-average molecular mass M(w) was calculated and the surface tension coefficient gamma25 was determined on the basis of the stalgmometric method. The value of the critical micellar concentration (cmc) and the thermodynamic potential for micelle formation (DeltaG(m)(0)), which facilitates the assessment of the solubilizing abilities of the investigated class of copolymers, were estimated. PMID:19137973

 5. Evaluation of Blasting Patterns Using Operational Research Models / Ocena Planów Prac Strzałowych W Oparciu O Metody Badań Operacyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Monjezi, Masoud; Farzaneh, Farhad; Asadi, Ahmad

  2013-09-01

  ustalania kolejności preferowanych rozwiązań oparta o podobieństwo do rozwiązania idealnego (TOPSIS), wywodząca się z MADM, jest skuteczną metodą ustalania rankingu wzorców. Inną metodą ilościową stosowaną do oceny efektywności systemów jest metoda analizy danych DEA. W niniejszym artykule dokonano próby opracowania hybrydowego modelu MADM do wyboru najbardziej korzystnego planu prac strzałowych w kopalni rud żelaza Chadormalu, w Iranie. W ramach badań wykorzystano metodę DEA do wyboru skutecznego planu prac strzałowych, następnie zastosowano podejście TOPSIS dla rozpoznania najbardziej odpowiedniego wzorca spośród tych wybranych przy pomocy metody DEA. Stwierdzono, że wzorce oznaczone jako J, G i B są najodpowiedniejsze do zastosowania przy pracach strzałowych prowadzonych w kopalni rud żelaza Chadormalu.

 6. Estimating Volume of Roof Fall in the Face of Longwall Mining by Using Numerical Methods / Estymacja Objętości Zawału Stropu W Rejonie Przodka Ścianowego W Oparciu O Metody Numeryczne

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Saeedi, Gholamreza; Shahriar, Korosh; Rezai, Bahram

  2013-09-01

  Dilution is one of many challenges confronting professionals in mining and milling, and is perhaps one of the oldest. Longwall mining is one of the mining methods that is often affected by out-of-seam dilution (OSD). In this method, roof falls play a significant role in increasing OSD in the prop-free front of the face area. Thus, estimating the volume of roof fall can be extremely helpful to assess dilution of the run of mine coal without a sampling process. This paper presents the effect of exposed area geometry on potential roof falls using the 2D numerical modelling program FLAC. In this respect, a half-prolate ellipsoid was considered as the low stress level or plasticity zone under yield tension which roof material fall. Since FLAC software does not show roof falls in prop-free front of the face, a series of two-dimensional numerical models are developed using UDEC software. The comparison of the results of two numerical models clearly indicates that volumes of roof fall obtained by means of these methods are in good agreement with each other. Ścienianie warstw jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed inżynierami górnikami i specjalistami z zakresu obróbki - jest to też jeden z najstarszych problemów. Wybieranie ścianowe jest metodą urabiania, w której często mamy do czynienia ze ścienianiem warstwy złoża. W metodzie tej strop odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności w tych rejonach przodka, gdzie nie zastosowano obudów. Dlatego też estymacja objętości zawału stropu może być pomocna przy obliczaniu ścieniania warstwy węgla bez konieczności próbkowania. W artykule tym przeanalizowano wpływ geometrii powierzchni odkrytych na potencjalny zawał stropu przy użyciu metod modelowania numerycznego z wykorzystaniem oprogramowania FLAC. Uzyskano wydłużoną elipsoidę jako model strefy niskich naprężeń lub strefę plastyczności przed zawałem stropu. Ponieważ oprogramowanie FLAC nie pokazuje zawałów stropu w

 7. Assessment of Self-Heating Susceptibility of Indian Coal Seams - A Neural Network Approach

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Panigrahi, D. C.; Ray, S. K.

  2014-12-01

  The paper addresses an electro-chemical method called wet oxidation potential technique for determining the susceptibility of coal to spontaneous combustion. Altogether 78 coal samples collected from thirteen different mining companies spreading over most of the Indian Coalfields have been used for this experimental investigation and 936 experiments have been carried out by varying different experimental conditions to standardize this method for wider application. Thus for a particular sample 12 experiments of wet oxidation potential method were carried out. The results of wet oxidation potential (WOP) method have been correlated with the intrinsic properties of coal by carrying out proximate, ultimate and petrographic analyses of the coal samples. Correlation studies have been carried out with Design Expert 7.0.0 software. Further, artificial neural network (ANN) analysis was performed to ensure best combination of experimental conditions to be used for obtaining optimum results in this method. All the above mentioned analysis clearly spelt out that the experimental conditions should be 0.2 N KMnO4 solution with 1 N KOH at 45°C to achieve optimum results for finding out the susceptibility of coal to spontaneous combustion. The results have been validated with Crossing Point Temperature (CPT) data which is widely used in Indian mining scenario. W pracy omówiono możliwości wykorzystania metody elektro-chemicznej zwanej metodą określania potencjału utleniającego w procesie mokrym do określania skłonności węgla do samozapłonu. Dla potrzeb eksperymentu zebrano 78 próbek węgla z trzynastu kopalni w obrębie Indyjskiego Zagłębia Węglowego. Przeprowadzono 936 eksperymentów, w różnych warunkach prowadzenia procesu aby zapewnić standaryzację metody w celu jej szerszego zastosowania. Dla każdej próbki przeprowadzono 12 eksperymentów metodą badania potencjału utleniającego w procesie mokrym. Wyniki skorelowano z własnościami danego węgla przez

 8. Choice of the Optimum Cross-Sections for 20-110-330 kV Overhead Lines Under Market Conditions / 20-110-330 Kv Gaisvadu Līniju Optimālo Šķērsgriezumu Izvēle Tirgus Apstākļos

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Guseva, S.; Petrichenko, L.

  2012-12-01

  Approach is proposed to the choice of overhead line cross-sections that would be optimal under market conditions. For this purpose, in the design practice and at network reconstruction two methods exist: of the economic current density, and of the economic intervals. As of now, none of them works properly, since the cost of electrical materials, of building and construction as well as the total investments in a line are determined by the market prices. Therefore, a modified economic intervals’ method has been developed that can work under market conditions. The method allows also considering the discrete character of standard cross-sections for the lines and concrete technical and technically-economic parameters. For practical application of the proposed method, universal economic nomograms for 20-110-330 kV overhead lines have been calculated and constructed. In the paper, a user interface is proposed for realization of the modified method in Matlab environment. Viens no pilsētas elektriskā tīkla ekonomiskuma paaugstināšanas būtiskiem veidiem ir tīkla racionālā projektēšana. Elektriskā tīkla projekta ekonomiskuma kritērijs ir minimālās summārās ikgadējās izmaksas pie vienādām peļņas vērtībām projekta variantos. Elektropārvādes līniju optimālo šķērsgriezumu izvēle un summāro ikgadējo izmaksu minimums to izbūvei tiek nodrošināts ar ekonomisko intervālu metodes pielietojumu. Sakarā ar ekonomiskās politikas izmaiņām valstī ir izstrādāta un tiek piedāvāta ekonomisko intervālu metodes adaptācija tirgus ekonomikas apstākļiem. Tiek piedāvāts algoritms elektropārvades gaisvadu līniju optimālo šķērsgriezumu izvēlei. Metodes praktiskai realizācijai izstrādātas ekonomisko intervālu nomogrammas. Tiek izveidots lietotāja grafiskais interfeiss Matlab programmēšanas vidē. Ar šīs programmas palīdzību ir konstruētas universālās strāvu ekonomisko intervālu nomogrammas 20-110-330 kV gaisvadu l

 9. Intelligent, Energy Saving Power Supply and Control System of Hoisting Mine Machine with Compact and Hybrid Drive System / Inteligentne, Energooszczędne Układy Zasilania I Sterowania Górniczych Maszyn Wyciągowych Z Napędem Zintegrowanym Lub Hybrydowym

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Szymański, Zygmunt

  2015-03-01

  lub tyrystorowego) zasilacza przekształtnikowego, oraz inteligentnego obwodu sterowania zbudowanego na wielopoziomowych sterownikach mikroprocesorowych. Przedstawiono analizę możliwości zastosowania wybranych metod sztucznej inteligencji w układach sterowania, automatyki oraz diagnostyki maszyn wyciągowych. W referacie ograniczono się do analizy metod sterowania rozmytego, metod algorytmów genetycznych oraz nowoczesnych sieci neuronowych II oraz III generacji. Metody te zapewniają realizację złożonych algorytmów sterowania maszyną wyciągową z zapewnieniem energooszczędnych warunków eksploatacyjnych, monitoringu parametrów eksploatacyjnych oraz predykcyjną diagnostykę stanu technicznego maszyny wyciągowej, minimalizującą liczbę stanów awaryjnych. Przedstawiono koncepcję układu sterowania i diagnostyki maszyny bazującej na metodzie: fuzzy-logic neuro set control system (sterowanie rozmyte w sieciach neuronowych). Przedstawiono wybrane algorytmy sterowania oraz wyniki analiz komputerowych wybranych modeli matematycznych maszyny wyciągowej. Wyniki rozważań teoretycznych zostały częściowo sprawdzone w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych.

 10. Determination of 3D Surface Roughness Parameters by Cross-Section Method

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rudzitis, J.; Krizbergs, J.; Kumermanis, M.; Mozga, N.; Ancans, A.; Leitans, A.

  2014-04-01

  Currently, in the production engineering the surface roughness parameters are estimated in three dimensions, however, the equipment for these measurements is rather expensive and not always available. In many cases to buy such equipment is not economically justified. Therefore, the 3D surface roughness parameters are usually determined from the well-known 2D profile ones using the existing 2D equipment. This could be done best using the cross-section (or profile) method, especially in the case of nanoroughness estimation, with calculation of the mean values for the roughness height, spacing, and shape. This method - though mainly meant for irregular rough surfaces - can also be used for other types of rough surfaces. Particular emphasis is here given to the correlation between the surface cross-section (profile) parameters and 3D parameters as well as to the choice of the number of cross-cuttings and their orientation on the surface. Mūsdienu ražošanā ir nepieciešams novērtēt virsmas raupjuma parametrus trijās dimensijās, tomēr, aprīkojums šādu mērījumu veikšanai ir ļoti dārgs un ne vienmēr pieejams. Tādēļ bieži rodas nepieciešamība noteikt 3D virsmas raupjuma parametrus pēc labi zināmajiem profila (2D) parametriem, izmantojot eksistējošo 2D mērīšanas aprīkojumu. Labākais risinājums šai problēmai ir izmantot 3D raupjuma parametru noteikšanai šķēlumu jeb profilu metodi. Metode uzrāda labus rezultātus arī novērtējot nanoraupjumu. Iespējams aprēķināt sekojošu virsmas raupjuma mikrotopogrāfisko parametru vidējās vērtības: raupjuma augstumu; soļu parametrus un formu. Metode ir paredzēta izmantošanai virsmām ar neregulāru raksturu, bet var tikt pielāgota arī citu tipu virsmām.

 11. Evaluation of Biological Activity of Cellulose Pulp by Means of the Static Respiration Index (At4)/ Ocena Aktywności Biologicznej Pulpy Celulozowej Testem Respiracyjnym At4

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Myszograj, Sylwia; Kozłowska, Katarzyna; Krochmal, Agata

  2014-09-01

  In the countries of the European Union, work is presently being conducted on the standardisation of the limit values and test methods for the determination of the biological activity of waste. The aim of conducting the tests is to monitor the effectiveness of waste biodegradation during composting, the evaluate any decrease in the biological activity of the waste before its landfilling and control processes taking place at landfills. The evaluation of the waste's biological activity can be performed, among others, by testing respiration. One such method is AT4 (Static Respiration Index) determination. The results of respirometric tests depict the availability of substrates for microorganisms, that is, the biodegradability. The article describes the tests of the biological activity of the cellulose pulp, the impact of the degree of compost inoculation on the value of this parameter and the dependence on the content of organic mass and total organic carbon in the tested substrate. The measurements of the oxygen demand were made using the OxiTop® Control measuring system. W krajach UE prowadzone są obecnie prace nad ujednoliceniem wartości granicznych oraz metod testowych oznaczania aktywności biologicznej odpadów. Celem prowadzenia testów jest monitoring efektywności biologicznego rozkładu odpadów podczas kompostowania, ocena zmniejszenia aktywności biologicznej odpadów przed ich składowaniem, kontrola procesów zachodzących na składowiskach. Ocenę aktywności biologicznej odpadów można przeprowadzić m.in. poprzez badanie respiracji. Jedną z takich metod jest oznaczenie AT4 (Static Respiration Index). Wyniki badań respirometrycznych obrazują dostępność substratów dla mikroorganizmów, czyli podatność na biodegradację. W artykule opisano badania aktywności biologicznej pulpy celulozowej testem AT4, wpływ stopnia zaczepienia kompostem na wartość tego parametru oraz zależność od zawartości masy organicznej i OWO w badanym substracie

 12. Method for Virtual Prototyping of Cabins of Mining Machines Operators / Metoda Wirtualnego Prototypowania Kabin Operatorów Maszyn Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tokarczyk, Jarosław

  2015-03-01

  Method for virtual prototyping of cabins of mining machines operators is presented in the light of anthropotechnical assessment criteria. Anthropotechnical criteria and design of models of anthropometric features, which are used for assessment of design solutions in the aspect of safety criterion, are divided and discussed. Developed virtual prototyping method for assessment of cabin of underground locomotive operator was used. Initial simulation was made with use of Finite Element Method. W artykule przedstawiono metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów maszyn górniczych w świetle antropotechnicznych kryteriów oceny. Dokonano podziału i omówiono kryteria antropotechniczne. Przedstawiono definicję kryterium urazu głowy HIC (ang. Head Injury Criterion) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia urazu głowy w funkcji wartości parametru HIC. Zaprezentowano budowę modeli cech antropometrycznych, dedykowanych do oceny rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa wraz z opisem statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych. Omówiono proces tworzenia wirtualnego odpowiednika manekina do testów zderzeniowych, tzw. modelu ATB (ang. Articulated Total Body). Podano odniesienia do norm dotyczących konstrukcji chroniących operatorów przed spadającymi przedmiotami. Przedstawiono schemat metody wirtualnego prototypowania kabin operatorów w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Zastosowano opracowaną metodę wirtualnego prototypowania do oceny kabiny operatora lokomotywy dołowej. Omówiono główne elementy składowe modelu obliczeniowego. Zadanie rozwiązano przy użyciu metody elementów skończonych. Przedstawiono wstępne wyniki symulacji, tj. obliczono parametr HIC dla zadanych warunków brzegowych. W podsumowaniu zaprezentowano główne cele wirtualnego prototypowania kabin operatorów dla kryterium bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na uniwersalność zastosowanej metody.

 13. Photocatalitic Properties of Tio2 and ZnO Nanopowders / Tio2 un Zno Nanopulveru Fotokatalitiskās Īpašības

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Grigorjeva, L.; Rikveilis, J.; Grabis, J.; Jankovica, Dz.; Monty, C.; Millers, D.; Smits, K.

  2013-08-01

  Photocatalytic activity of TiO2 and ZnO nanopowders is studied depending on the morphology, grain sizes and method of synthesizing. Photocatalysis of the prepared powders was evaluated by degradation of the methylene blue aqueous solution. Absorbance spectra (190-100 nm) were measured during exposure of the solution to UV light. The relationships between the photocatalytic activity and the particle size, crystal polymorph phases and grain morphology were analyzed. The photocatalytic activity of prepared TiO2 nanopowders has been found to depend of the anatase-to-rutile phase ratio. Comparison is given for the photocatalytic activity of ZnO nanopowders prepared by sol-gel and solar physical vapour deposition (SPVD) methods Darbā pētīta fotokatalīzes efektivitāte ar dažādām metodēm sintezētiem TiO2 and ZnO nanopulveriem, kuriem ir atšķirīga morfoloģija un grauda izmērs. Foto katalīzes process raksturots ar metilenzilā sagraušanu ūdens šķīdumā, to apstarojot ar UV gaismu. Analizēta fotokatalīzes efektivitātes atkarība no grauda izmēra, nanokristālu graudu morfoloģijas, TiO2 nanopulveru anatasa-rutīla fāžu svara attiecībām. Parādīts, ka fotokatalītiskā efektivitāte ir atšķirīga TiO2 nanopulveriem sintezētiem ar dažādām metodēm: sola-gēla un tvaicēšanu-kondensēšanu saules reaktorā. Salīdzināta fotokatalīzes efektivitāte ZnO un TiO2 nanopulveriem un secināts, ka ZnO nanopulveri ar tetrapodu morfoloģiju ir labs fotokatalizators

 14. The statistical geoportal and the ``cartographic added value'' - creation of the spatial knowledge infrastructure

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Fiedukowicz, Anna; Gasiorowski, Jedrzej; Kowalski, Paweł; Olszewski, Robert; Pillich-Kolipinska, Agata

  2012-11-01

  The wide access to source data, published by numerous websites, results in situation, when information acquisition is not a problem any more. The real problem is how to transform information in the useful knowledge. Cartographic method of research, dealing with spatial data, has been serving this purpose for many years. Nowadays, it allows conducting analyses at the high complexity level, thanks to the intense development in IT technologies, The vast majority of analytic methods utilizing the so-called data mining and data enrichment techniques, however, concerns non-spatial data. According to the Authors, utilizing those techniques in spatial data analysis (including analysis based on statistical data with spatial reference), would allow the evolution of the Spatial Information Infrastructure (SII) into the Spatial Knowledge Infrastructure (SKI). The SKI development would benefit from the existence of statistical geoportal. Its proposed functionality, consisting of data analysis as well as visualization, is outlined in the article. The examples of geostatistical analyses (ANOVA and the regression model considering the spatial neighborhood), possible to implement in such portal and allowing to produce the “cartographic added value”, are also presented here. Szeroki dostep do danych zródłowych publikowanych w licznych serwisach internetowych sprawia, iz współczesnie problemem jest nie pozyskanie informacji, lecz umiejetne przekształcenie jej w uzyteczna wiedze. Kartograficzna metoda badan, która od wielu lat słuzy temu celowi w odniesieniu do danych przestrzennych, zyskuje dzis nowe oblicze - pozwala na wykonywanie złozonych analiz dzieki wykorzystaniu intensywnego rozwoju technologii informatycznych. Znaczaca wiekszosc zastosowan metod analitycznych tzw. eksploracyjnej analizy danych (data mining) i ich "wzbogacania” (data enrichment) dotyczy jednakze

 15. Nitrogen-Doped Carbon Dots as A New Substrate for Sensitive Glucose Determination

  PubMed Central

  Ji, Hanxu; Zhou, Feng; Gu, Jiangjiang; Shu, Chen; Xi, Kai; Jia, Xudong

  2016-01-01

  Nitrogen-doped carbon dots are introduced as a novel substrate suitable for enzyme immobilization in electrochemical detection metods. Nitrogen-doped carbon dots are easily synthesised from polyacrylamide in just one step. With the help of the amino group on chitosan, glucose oxidase is immobilized on nitrogen-doped carbon dots-modified carbon glassy electrodes by amino-carboxyl reactions. The nitrogen-induced charge delocalization at nitrogen-doped carbon dots can enhance the electrocatalytic activity toward the reduction of O2. The specific amino-carboxyl reaction provides strong and stable immobilization of GOx on electrodes. The developed biosensor responds efficiently to the presence of glucose in serum samples over the concentration range from 1 to 12 mM with a detection limit of 0.25 mM. This novel biosensor has good reproducibility and stability, and is highly selective for glucose determination under physiological conditions. These results indicate that N-doped quantum dots represent a novel candidate material for the construction of electrochemical biosensors. PMID:27153071

 16. Nitrogen-Doped Carbon Dots as A New Substrate for Sensitive Glucose Determination.

  PubMed

  Ji, Hanxu; Zhou, Feng; Gu, Jiangjiang; Shu, Chen; Xi, Kai; Jia, Xudong

  2016-01-01

  Nitrogen-doped carbon dots are introduced as a novel substrate suitable for enzyme immobilization in electrochemical detection metods. Nitrogen-doped carbon dots are easily synthesised from polyacrylamide in just one step. With the help of the amino group on chitosan, glucose oxidase is immobilized on nitrogen-doped carbon dots-modified carbon glassy electrodes by amino-carboxyl reactions. The nitrogen-induced charge delocalization at nitrogen-doped carbon dots can enhance the electrocatalytic activity toward the reduction of O₂. The specific amino-carboxyl reaction provides strong and stable immobilization of GOx on electrodes. The developed biosensor responds efficiently to the presence of glucose in serum samples over the concentration range from 1 to 12 mM with a detection limit of 0.25 mM. This novel biosensor has good reproducibility and stability, and is highly selective for glucose determination under physiological conditions. These results indicate that N-doped quantum dots represent a novel candidate material for the construction of electrochemical biosensors. PMID:27153071

 17. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  poważne straty finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 18. Synthesis of Core/Shell CuO-Zno Nanoparticles and Their Second-Harmonic Generation Performance / Kodols/Čaula Cuo-Zno Nanodaļiņu Sintēze Un To Spēja Ģenerēt Otrās Harmonikas Signālu

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tamanis, E.; Sledevskis, E.; Ogurcovs, A.; Gerbreders, V.; Paskevics, V.

  2015-10-01

  The present paper presents the method for obtaining core/shell CuO-ZnO nanoparticles and nanocoatings by using a commercially available vacuum coating system. Initially generated Cu-Zn core/shell nanoparticles have been oxidised with a highly reactive atomic oxygen beam. Second-harmonic generation has been observed in the obtained samples. The dependence of second- harmonic intensity on the wavelength of the exciting radiation is shown in the paper. Darbā tiek demonstrēta metode kodols/čaula CuO-ZnO nanodaļiņu un nanopārklājumu sintēzei, izmantojot komerciāli pieejamu vakuuma pārklājumu sistēmu. Sākotnēji sintezētās Cu-Zn kodolš/čaula nanodaļiņas tika oksidētas ar aktīva skābekļa plūsmu. Iegūtajos paraugos tika novērota otrās harmonikas signāla ģenerēšanās. Ir parādīta otrās harmonikas signāla intensitātes atkarība no ierosinošā starojuma viļņa garuma.

 19. The Numerical Simulation of a Sudden Inflow of Methane into the end Segment of a Longwall with Y-Type Ventilation System

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krawczyk, Jerzy; Janus, Jakub

  2014-12-01

  Present paper is an analysis of the propagation of methane in the end segment of a longwall ventilated by means of the Y-type ventilation system. The propagation in question occurs as a result of sudden inflows of methane from the adjacent goaf. Relevant simulations for multiple variants were carried out using the Finite Volume Method. As part of the process of verifying the adopted numerical methods, the simulation of the stationary propagation of methane under conditions corresponding to in-situ measurements, and in relation to the end segment of the CW-4 longwall in the "Budryk" coliery, was carried out. The dimensions adopted were consistent with the data obtained in the course of in-situ measurements. The model encompassed eight sections of a powered roof support, a segment of a temporary support, and a fragment of the CW-4 heading. The distributions of velocity for the SST k-ω and SAS turbulence models were compared with the data from the in-situ measurements. The highest compatibility with the results of the flow velocity measurements was demonstrated in the case of the SAS model. The verified models were subsequently used in the process of simulating the results of sudden, local methane inflows from the goaf adjacent to the temporary support, as well as from underneath the shield of the fifth section. The simulation results were presented as a sequence of methane concentration distributions, on selected internal surfaces of the computational domain. Rozpatrywano zagadnienie propagacji metanu w końcowym odcinku ściany przewietrzanej w systemie na Y wywołanej przez nagłe dopływy od strony zrobów. Przeprowadzono wielowariantowe symulacje wykorzystując metodę objętości skończonej. W ramach weryfikacji użytych metod numerycznych przeprowadzono symulację stacjonarnego rozpływu metanu dla warunków odpowiadających pomiarom in-situ, w odniesieniu do końcowego odcinka ściany CW-4 z KWK Budryk. Przyjęto wymiary zgodne z danymi z pomiarów in

 20. Predicting the Relationship Between System Vibration with Rock Brittleness Indexes in Rock Sawing Process

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mikaeil, Reza; Ataei, Mohammad; Ghadernejad, Saleh; Sadegheslam, Golsa

  2014-03-01

  The system vibration is a very significant measure of the sawing performance, because it indicates the amount of energy required to saw the rock. The maintenance cost of system is also dependant on system vibration. A few increases in system vibration cause a huge increase in the maintenance cost of the system. In this paper, the vibration of system in terms of RMSa was investigated and models for estimation of vibration by means of rock brittleness indexes and operational specifications were designed via statistical models and multiple curvilinear regression analysis. In this study, the relationships between rock brittleness indexes and operational specifications were investigated by regression analysis in statistical package for social science (SPSS) and the results of determination coefficients have been presented. In the second part, the diagrams show that a point lying on the line indicates an exact estimation. In the plot for model, the points are scattered uniformly about the diagonal line, suggesting that the models are good. It is very useful to evaluate the vibration of system and select the suitable operational characteristics by only some mechanical properties of rock. Drgania układu uważane są za miernik wydajności procesu urabiania, ponieważ pokazują ilość energii niezbędnej do urabiania skały. Od poziomu drgań zależą także koszty eksploatacji systemu. Nieznaczny nawet wzrost poziomu drgań prowadzi do znacznego zwiększenia kosztów eksploatacyjnych urządzenia. W pracy tej przeprowadzono analizę drgań (ich wartości skutecznych) i opracowano model estymacji poziomu drgań w oparciu o współczynnik kruchości skał i parametry eksploatacyjne urządzenia. W pracy wykorzystano modele statystyczne i wielokrotną analizę metodą regresji krzywoliniowej. W pracy obecnej związek pomiędzy współczynnikiem kruchości skał a parametrami eksploatacyjnymi urządzenia badano z wykorzystaniem analizy metodą regresji dostępnej w

 1. Condition Monitoring of Off-Highway Truck Tires at Sungun Copper Mine Using Neural Networks / Monitorowanie Stanu Technicznego Opon W CIĘŻKICH Pojazdach Terenowych Eksploatowanych W Kopalni Miedzi Sungun, Przy UŻYCIU Sieci Neuronowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Morad, Amin Moniri; Sattarvand, Javad

  2013-12-01

  Maintenance cost of the equipment is one of the most important portions of the operating expenditures in mines; therefore, any change in the equipment productivity can lead to major changes in the unit cost of the production. This clearly shows the importance and necessity of using novel maintenance methods instead of traditional approaches, in order to reach the minimum sudden occurrence of the equipment failure. For instance, the tires are costly components in maintenance which should be regularly inspected and replaced among different axles. The paper investigates the current condition of equipment tires at Sungun Copper Mine and uses neural networks to estimate the wear of the tires. The Input parameters of the network composed of initial tread depth, time of inspection and consumed tread depth by the time of inspection. The output of the network is considered as the residual service time ratio of the tires. The network trained by the feed-forward back propagation learning algorithm. Results revealed a good coincidence between the real and estimated values as 96.6% of correlation coefficient. Hence, better decisions could be made about the tires to reduce the sudden failures and equipment breakdowns. Koszty użytkowania sprzętu stanowią jedną z najpoważniejszych pozycji w zestawieniu kosztów eksploatacyjnych kopalni, dlatego też każda poprawa wydajności sprzętu powoduje w efekcie zmianę jednostkowego kosztu produkcji. Wyraźnie pokazuje to wagę i konieczność stosowania nowoczesnych metod eksploatacji w miejsce podejścia tradycyjnego w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii sprzętu. Przykładowo, opony są elementami kosztownymi w eksploatacji, wymagają regularnego przeglądu i ponownego mocowania na osi. W artykule przebadano stan techniczny opon w maszynach i urządzeniach eksploatowanych w kopalni miedzi Sungun. Przy zastosowaniu metod wykorzystujących sieci neuronowe określano zużycie opon. Parametry wejściowe sieci to pocz

 2. Ni-Al Protective Coating of Steel Electrodes in Dc Electrolysis for Hydrogen Production / Ni-Al Pārklājuma Ietekme Uz Tērauda Elektrodiem Līdzstrāvas Elektrolīzē Ūdeņraža Ražošanai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Aizpurietis, P.; Vanags, M.; Kleperis, J.; Bajars, G.

  2013-04-01

  Hydrogen can be a good alternative to fossil fuels under the conditions of world's crisis as an effective energy carrier derived from renewable resources. Among all the known methods of hydrogen production, water electrolysis gives the ecologically purest hydrogen, so it is of importance to maximize the efficiency of this process. The authors consider the influence of plasma sprayed Ni-Al protective coating of 316L steel anode-cathode electrodes in DC electrolysis. In a long-term (24 h) process the anode corrodes strongly, losing Cr and Ni ions which are transferred to the electrolyte, while only minor corrosion of the cathode occurs. At the same time, the composition of anode and cathode electrodes protected by Ni-Al coating changes only slightly during a prolonged electrolysis. As the voltammetry and Tafel plots evidence, the Ni-Al coating protects both the anode and cathode from the corrosion and reduces the potential of hydrogen evolution. The results obtained show that such a coating works best in the case of steel electrodes. Darbā pētīts, kā līdzstrāvas elektrolīzē tērauda 316L elektrodus (anods un katods) ietekmē ar plazmas izputināšanas metodi iegūts Ni-Al pārklājums. Tikko uznestam pārklājumam ir mikrostrukturēta virsma, kas kodināšanas laikā mainās, gan pēc reljefa, gan elementu sastāva. Veicot ilgstošu (24 stundas elektrolīzi), atrasts, ka tikai tērauda elektrods anoda lomā intensīvi korodē un zaudē hroma un niķeļa jonus, kas pāriet elektrolītā, turpretī katods mainās relatīvi maz. Pārklājums Ni-Al pēc uznešanas tiek kodināts karstā sārmā, kad tiek izšķīdināta daļa sastāvā esošo elementu (Al, Si, Cd), bet ilgstošas elektrolīzes laikā pārklājuma sastāvs mainās maz gan anodam, gan katodam. Elektrodu elektroķīmiskie raksturlielumi noteikti ar voltamperometrijas un Tāfeļa līkņu analīzes metodēm. Atrasts, ka Ni-Al pārklājums aizsargā gan anodu, gan katodu no korozijas un samazina

 3. A CNN based Hybrid approach towards automatic image registration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Arun, Pattathal V.; Katiyar, Sunil K.

  2013-06-01

  automaty komórkowe. Stwierdzono, że za pomocą CNN można skutecznie poprawiać dopasowanie obiektów obrazowych oraz resampling kolejnych kroków rejestracji, zaś zastosowanie optymalizacji metodą Coreset znacznie redukuje złożoność podejścia. Zasadniczym przedmiotem pracy są: optymalizacja punktów metodą SIFT oparta na podejściu CNN, adaptacyjny resampling oraz inteligentne modelowanie obiektów. Opracowana metoda została porównana ze współcześnie stosowanymi metodami wykorzystującymi różne miary statystyczne. Badania nad różnymi obrazami satelitarnymi wykazały, że stosując opracowane podejście osiągnięto bardzo dobre wyniki. System stosując podejście CNN-prolog dynamicznie wykorzystuje informacje spektralne i przestrzenne dla reprezentacji wiedzy kontekstowej. Metoda okazała się również skuteczna w dostarczaniu inteligentnych interpretacji i w adaptacyjnym resamplingu.

 4. A Visual mining based framework for classification accuracy estimation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Arun, Pattathal Vijayakumar

  2013-12-01

  Classification techniques have been widely used in different remote sensing applications and correct classification of mixed pixels is a tedious task. Traditional approaches adopt various statistical parameters, however does not facilitate effective visualisation. Data mining tools are proving very helpful in the classification process. We propose a visual mining based frame work for accuracy assessment of classification techniques using open source tools such as WEKA and PREFUSE. These tools in integration can provide an efficient approach for getting information about improvements in the classification accuracy and helps in refining training data set. We have illustrated framework for investigating the effects of various resampling methods on classification accuracy and found that bilinear (BL) is best suited for preserving radiometric characteristics. We have also investigated the optimal number of folds required for effective analysis of LISS-IV images. Techniki klasyfikacji są szeroko wykorzystywane w różnych aplikacjach teledetekcyjnych, w których poprawna klasyfikacja pikseli stanowi poważne wyzwanie. Podejście tradycyjne wykorzystujące różnego rodzaju parametry statystyczne nie zapewnia efektywnej wizualizacji. Wielce obiecujące wydaje się zastosowanie do klasyfikacji narzędzi do eksploracji danych. W artykule zaproponowano podejście bazujące na wizualnej analizie eksploracyjnej, wykorzystujące takie narzędzia typu open source jak WEKA i PREFUSE. Wymienione narzędzia ułatwiają korektę pół treningowych i efektywnie wspomagają poprawę dokładności klasyfikacji. Działanie metody sprawdzono wykorzystując wpływ różnych metod resampling na zachowanie dokładności radiometrycznej i uzyskując najlepsze wyniki dla metody bilinearnej (BL).

 5. Types of Moulding and Methods of Eliminating Dry Rot in Historic Buildings: Example of Sobiescy Palace in Lublin (Based on Study by Mirosław Zaród)/ Zagrzybienia I Metody Odgrzybiania Obiektów Zabytkowych Na Przykładzie Pałacu Sobieskich W Lublinie (Na Podstawie Opracowania Dokonanego Przez M. Zaróda)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wrana, Jan; Jarocka-Mikrut, Aleksandra

  2015-06-01

  By presenting Sobiescy Palace in Lublin as well as results of mycological research conducted in the said premises, the authors describe hazards and dangers arising from damp present in historic buildings for a long time. Results of mycological research quoted in this article indicate that differences in levels of damp depend on the cardinal direction a specific wall faces. The authors also pay attention to reasons for which the described premises suffer from damp and provide programmes of treatment and prevention. Furthermore, the article gives the reader a detailed insight into multiple opportunities for improving technical conditions of historic buildings and, at the same time, raising their functional standards. However, one must not forget to treat such premises with proper respect. W artykule przedstawiono zagrożenia tkwiące w długotrwałym narażeniu zabudowań historycznych na wilgoć na podstawie Pałacu Sobieskich w Lublinie oraz ekspertyzy mykologicznej. Zwrócono uwagę na różnice w wilgotności ścian oraz zależności wynikające z orientacji budowli względem stron świata. Opisano przyczyny występowania wilgoci w opisywanym założeniu jak również wskazano możliwości ich przeciwdziałaniu. Poprzez przedstawienie możliwych do zastosowania metod ochrony przed wspomnianymi czynnikami dowiedziono, iż możliwości poprawy stanu technicznego, a tym samym standardów funkcjonalnych obiektów zabytkowych jest wiele przy czym należy zachować szczególny szacunek do substancji zabytkowej

 6. The Capabilities and Limitation of Remote Visual Methods to Detect Service-Induced Cracks in Reactor Components

  SciTech Connect

  Cumblidge, Stephen E.; Doctor, Steven R.; Anderson, Michael T.

  2006-11-01

  Since 1977, the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) Office of Nuclear Regulatory Research has funded a multiyear program at the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) to evaluate the reliability and accuracy of nondestructive evaluation (NDE) techniques employed for inservice inspection (ISI). Recently, the U.S. nuclear industry proposed replacing current volumetric and/or surface examinations of certain components in commercial nuclear power plants, as required by ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section XI, with a simpler visual testing (VT) method. The advantages of VT are that these tests generally involve much less radiation exposure and examination times than do volumetric examinations such as ultrasonic testing (UT). However, for industry to justify supplamenting volumetric metods with VT, and analysis of pertinent issues is needed to support the reliability of VT in determining the structural intefrity of reactor components. As piping and pressure vessel compoents in a nuclear power station are generally underwater and in high radiation field, they need to be examined by VT from a distance with radiation-hardened video systems. Remote visual testing has been used by nuclear utilities to find cracks in pressure vessel cladding in pressurized water reactors, for shrouds in boiling water reactors, and to investigate leaks in piping and reactor components. These visual tests are performed using a wide variety of procedures and equipment. The techniques for remote visual testing use submersible closed-circuit video cameras to examine reactor components and welds. PNNL has conducted a parametric study that examines the important variables that affect the effectiveness of a remote visual test. Tested variables include lighting techniques, camera resolution, camera movement, and magnification. PNNL has also conductrd a laboratory test using a commercial visual testing camera system to experimentally determine the ability of the camera system to

 7. Verification of applicability of the Trimble RTX satellite technology with xFill function in establishing surveying control networks

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krzyżek, Robert

  2013-12-01

  The paper presents the results of real time measurements of test geodetic control network points using the RTK GPS and RTX Extended technologies. The Trimble RTX technology uses the xFill function, which enables real measurements without the need for constant connection with the ASG EUPOS system reference stations network. Comparative analyses of the results of measurements using the methods were performed and they were compared with the test control network data assumed to be error-free. Although the Trimble RTX technology is an innovative measurement method which is rarely used now, the possibilities it provides in surveying works, including building geodetic control networks, are satisfactory and it will certainly contribute to improving the organisation of surveying works. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym punktów osnowy testowej z wykorzystaniem technologii RTK GPS oraz RTX Extended. W technologii Trimble RTX wykorzystano funkcję xFill, która daje możliwości realnego wykonywania pomiaru bez konieczności stałej łączności z siecią stacji referencyjnych systemu ASG EUPOS. Wykonano analizy porównawcze wyników pomiaru między metodami oraz odniesiono je do danych osnowy testowej, przyjętych za bezbłędne. Choć technologia Trimble RTX jest innowacyjną metodą pomiaru i jeszcze rzadko stosowaną, to możliwości jakie daje w realizacjach prac geodezyjnych, w tym zakładaniu osnów pomiarowych, są bardzo zadawalające i z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszej i bardziej ekonomicznej organizacji prac geodezyjnych.

 8. An Induction Motor Based Wind Turbine Emulator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sokolovs, A.; Grigans, L.; Kamolins, E.; Voitkans, J.

  2014-04-01

  The authors present a small-scale wind turbine emulator based on the AC drive system and discuss the methods for power coefficient calculation. In the work, the experimental set-up consisting of an AC induction motor, a frequency converter, a synchronous permanent magnet generator, a DC-DC boost converter and DC load was simulated and tested using real-life equipment. The experimentally obtained wind turbine power and torque diagrams using the emulator are in a good agreement with the theoretical ones. Šajā rakstā parādīta mazas jaudas vēja turbīnas emulatora izveide ar maiņstrāvas piedziņas sistēmu, kā arī analizētas vairākas turbīnas jaudas koeficienta analītiskās aprēķina metodes. Vēja turbīnas emulatora eksperimentālais stends, kas sastāv no asinhronā elektromotora, frekvenču pārveidotāja, sinhronā pastāvīgo magnētu ģeneratora, līdzstrāvas paaugstinošā pārveidotāja un slodzes, tika pārbaudīts gan simulēšanas vidē, gan uz reālām iekārtām. Eksperimentāli iegūtās vēja turbīnas emulatora jaudas un momenta diagrammas ir salīdzinātas ar teorētiskajām.

 9. Skaitmeninio reljefo modelio kūrimo metodai ir tikslumo tyrimas, taikant skaitmeninės fotogrametrijos technologiją

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ruzgienė, Birutė

  2010-01-01

  Skaitmeninės fotogrametrijos metodai taikomi ortofotografiniams žemėlapiams sudaryti. Šiam tikslui aerofotonuotraukos orientuojamos, ir formuojamas skaitmeninis Žemės paviršiaus reljefo modelis (DEM), skait-meniniu ortofotografiniu transformavimo būdu atliekamas aerofotonuotraukų geometrinis apdorojimas - pašalinami geometriniai i\\vskraipymai, atsiradę dėl fotokameros posvyrio, dėl centrinės projekcijos ir reljefo įtakos. Ypač svarbu skaitmeninį Žemės paviršiaus reljefo modelį sukurti tokio tikslumuo, kad būtų užtikrinta gera geometrinė skaitmeninių fotografinių vaizdų transformavimo kokybė. Skaitmeninės fotogrametrijos procesai eksperimenti\\vskai analizuoti Aerogeodezijos institute (Kaunas) aerofotonuotraukas apdorojus skaitmenine fotogrametrine darbo stotimi PHOTOMOD. Šia programine sistema generuotas reljefo modelis (DEM) bei ortofotografinė nuotrauka, atlikus aerofotografinių vaizdų vidinį, reliatyvųjį bei absoliutųjį orientavimą. Skaitmeninis reljefo modeliavimas atliktas sukuriant netaisyklingų trikampių tinklinius modelius - TIN (Triangulated Irregular Network), sudarytus iš nesutampančių trikampių. Taikyti šie paviršiaus interpoliavimo metodai: adaptyvusis (adaptive), glodusis (Inverse Distance Weighted (IDW)) ir reguliarusis (Radial Basis Functions (RBF)). Atlikta palyginamoji skaitmeninių reljefo modelių, taikant skirtingus reljefo interpoliavimo metodus, analizė. Rekomenduojama taikyti adaptyvųjį reljefo interpoliavimo metodą. Skaitmeninė programinė įranga LISA (Berlynas, Vokietija) taikyta skaitmeninio vietovės reljefo modelio kokybei tirti ir tikslumui vertinti.

 10. Op-Ug TD Optimizer Tool Based on Matlab Code to Find Transition Depth From Open Pit to Block Caving / Narzędzie Optymalizacyjne Oparte O Kod Matlab Wykorzystane Do Określania Głębokości Przejściowej Od Wydobycia Odkrywkowego Do Wybierania Komorami

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bakhtavar, E.

  2015-09-01

  In this study, transition from open pit to block caving has been considered as a challenging problem. For this purpose, the linear integer programing code of Matlab was initially developed on the basis of the binary integer model proposed by Bakhtavar et al (2012). Then a program based on graphical user interface (GUI) was set up and named "Op-Ug TD Optimizer". It is a beneficial tool for simple application of the model in all situations where open pit is considered together with block caving method for mining an ore deposit. Finally, Op-Ug TD Optimizer has been explained step by step through solving the transition from open pit to block caving problem of a case ore deposit. W pracy tej rozważano skomplikowane zagadnienie przejścia od wybierania odkrywkowego do komorowego. W tym celu opracowano kod programowania liniowego w środowisku MATLAB w oparciu o model liczb binarnych zaproponowany przez Bakhtavara (2012). Następnie opracowano program z wykorzystujący graficzny interfejs użytkownika o nazwie Optymalizator Op-Ug TD. Jest to niezwykle cenne narzędzie umożliwiające stosowanie modelu dla wszystkich warunków w sytuacjach gdy rozważamy prowadzenie wydobycia metodą odkrywkową oraz wydobycie komorowe przy eksploatacji złóż rud żelaza. W końcowej części pracy podano szczegółową instrukcję stosowanie programu Optymalizator na przedstawionym przykładzie przejścia od wydobycia rud żelaza metodami odkrywkowymi poprzez wydobycie komorami.

 11. A Comparison Between PSRK and GERG-2004 Equation of State for Simulation of Non-Isothermal Compressible Natural Gases Mixed with Hydrogen in Pipelines / Porównanie równań stanu opracowanych według metody PSRK oraz GERG-2004 wykorzystanych do symulacji zachowania ściśliwych mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach, w warunkach przepływów nie-izotermicznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uilhoorn, Frits E.

  2013-06-01

  In this work, the GERG-2004 equation of state based on a multi-fluid approximation explicit in the reduced Helmholtz energy is compared with the predictive Soave-Redlich-Kwong group contribution method. In the analysis, both equations of state are compared by simulating a non-isothermal transient flow of natural gas and mixed hydrogen-natural gas in pipelines. Besides the flow conditions also linepack-energy and energy consumption of the compressor station are computed. The gas flow is described by a set of partial differential equations resulting from the conservation of mass, momentum and energy. A pipeline section of the Yamal-Europe gas pipeline on Polish territory has been selected for the case study. W artykule dokonano porównania wyników uzyskanych przy wykorzystaniu równania stanu GERG- 2004 opartego na jawnym przybliżeniu wyników dla wielu cieczy w oparciu o zredukowaną energię Helmhotza oraz wyników uzyskanych w oparciu o metodę Soave-Redlich Kwonga. Obydwa równania stanu porównano poprzez przeprowadzenie symulacji stanów przejściowych przepływów gazu ziemnego oraz mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach w warunkach przepływów nie-izotermicznych. Oprócz warunków przepływu, określono energię w napełnionym układzie oraz zużycie energii przez stację kompresora. Przepływ gazu opisano zbiorem równań różniczkowych cząstkowych, wyprowadzonych w oparciu o prawa zachowania masy, pędu i energii. Jako studium przypadku wybrano fragment rurociągu jamalskiego (Yamal- Europa) przebiegającego przez terytorium Polski.

 12. Prediction of Earthquakes by Lunar Cicles

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rodriguez, G.

  2007-05-01

  Prediction of Earthquakes by Lunar Cicles Author ; Guillermo Rodriguez Rodriguez Afiliation Geophysic and Astrophysicist. Retired I have exposed this idea to many meetings of EGS, UGS, IUGG 95, from 80, 82.83,and AGU 2002 Washington and 2003 Niza I have thre aproximition in Time 1º Earthquakes hapen The same day of the years every 18 or 19 years (cicle Saros ) Some times in the same place or anhother very far . In anhother moments of the year , teh cicle can be are ; 14 years, 26 years, 32 years or the multiples o 18.61 years expecial 55, 93, 224, 150 ,300 etcetc. For To know the day in the year 2º Over de cicle o one Lunation ( Days over de date of new moon) The greats Earthquakes hapens with diferents intervals of days in the sucesives lunations (aproximately one month) like we can be see in the grafic enclosed. For to know the day of month 3º Over each day I have find that each 28 day repit aproximately the same hour and minute. The same longitude and the same latitud in all earthquakes , also the littles ones . This is very important because we can to proposse only the precaution of wait it in the street or squares Whenever some times the cicles can be longuers or more littles This is my special way of cientific metode As consecuence of the 1º and 2º principe we can look The correlation between years separated by cicles of the 1º tipe For example 1984 and 2002 0r 2003 and consecutive years include 2007...During 30 years I have look de dates. I am in my subconcense the way but I can not make it in scientific formalisme

 13. Rarely seen complications of circumcision, and their management

  PubMed Central

  İnce, Bilsev; Dadacı, Mehmet; Altuntaş, Zeynep; Bilgen, Fatma

  2016-01-01

  Objective Circumcision, performed for religious or medical reasons is the procedure of surgical excision of the skin covering the glans penis, preputium in a certain shape and dimension so as to expose the tip of the glans penis. Short- and long- term complication rates of up to 50% have been reported, varying due to the recording system of different countries in which the procedure has been accepted as a widely performed simple surgical procedure. In this study, treatment procedures in patients presented to our clinic with complications after circumcision are described and methods to decrease the rate of the complications are reviewed. Material and metods Cases that presented to our clinic between 2010 and 2013 with early complications of circumcision were retrospectively reviewed. Cases with acceptedly major complications as excess skin excision, skin necrosis and total amputation of the glans were included in the study, while cases with minor complications such as bleeding, hematoma and infection were excluded from the study. Results Repair with full- thickness skin grafts was performed in patients with excess skin excision. In cases with skin necrosis, following the debridement of the necrotic skin, primary repair or repair with full- thickness graft was performed in cases where full- thickness skin defects developed and other cases with partial skin loss were left to secondary healing. Repair with an inguinal flap was performed in the case with glans amputation. Conclusion Circumcisions performed by untrained individuals are to be blamed for the complications of circumcision reported in this country. The rate of complications increases during the “circumcision feasts” where multiple circumcisions were performed. This also predisposes to transmission of various diseases, primarily hepatitis B/C and AIDS. Circumcision is a surgical procedure that should be performed by specialists under appropriate sterile circumstances in which the rate of complications

 14. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1,..., Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba i Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013b); - analiza czynnikowa (Tumidajski, 1997; Tumidajski and Saramak, 2009); - metody wielowymiarowej wizualizacji danych. W artykule zastosowano nowoczesną metodę wizualizacji wielowymiarowych danych - metodę tzw. map odniesienia (z ang. relevance maps). Aby zastosować ww. metodę przeprowadzono doświadczenia na trzech typach węgla, pobranych z trzech kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były to węgle typu 31, 34.2 i 35, według polskiej klasyfikacji węgli. Każdą z pobranych prób poddano rozdziałowi na klasy ziarnowe a następnie każdą z klas ziarnowych rozdzielono na frakcje densymetryczne za pomocą rozdziału w roztworze chlorku cynku. Tak otrzymane klaso-frakcje przebadano chemiczne ze względu na wybrane parametry jakościowe węgla. Były to takie cechy jak: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość substancji lotnych oraz miąższość materiału. Otrzymano w ten sposób zestaw siedmiu danych dla każdej klasy ziarnowej i każdego typu węgla. Stanowił on swoisty siedmiowymiarowy zbiór, który postanowiono zobrazować za pomocą techniki wizualizacji bazującej na tzw. mapach odniesienia. W metodzie map odniesienia na płaszczyźnie służącej do wizualizacji danych zostają rozmieszczone specjalne punkty zwane punktami odniesienia, reprezentujące poszczeg

 15. Application of Rough Set Theory for Choosing Optimal Location for Flotation Tailings Dump / Zastosowanie Teorii Zbiorów Przybliżonych Do Wyboru Optymalnej Lokalizacji Składowiska Odpadów Poflotacyjnych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Štirbanović, Zoran; Miljanović, Igor; Marković, Zoran

  2013-09-01

  Flotation tailings dumps represent a potential threat to the environment. To corroborate this, numerous environmental disasters have occurred worldwide in the past. Pollution caused by breaking of tailings dump dams and overflowing of hazardous materials is still present, after several decades, and continue to threaten the environment. This paper presents a method for determining the most appropriate location for the flotation tailings dump using rough set theory. The review of the criteria that influence the choice of flotation tailings dump location is given. Based on these criteria, an analysis and evaluation of the proposed locations for the flotation tailings dump are done using rough set theory and the most suitable location that meets all the requirements is suggested. Składowiska odpadów poflotacyjnych stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dla potwierdzenia, wymieniać można różnorakie katastrofy dla środowiska, które miały miejsce w przeszłości. Skażenie spowodowane przerwaniem tam zabezpieczających składowiska utrzymuje się nadal, nawet po upływie kilku dekad a przelewanie się materiałów niebezpiecznych wciąż stanowi zagrożenie dla środowiska. W pracy przedstawiono metodę wyboru najodpowiedniejszej lokalizacji składowiska odpadów poflotacyjnych w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych. Zaprezentowano przegląd kryteriów w oparciu o które dokonuje się wyboru lokalizacji składowiska. W oparciu o powyższe kryteria, przeprowadzono analizę i ocenę proponowanych lokalizacji składowisk odpadów poflotacyjnych przy zastosowaniu teorii zbiorów przybliżonych i na tej podstawie dokonano wyboru odpowiedniej lokalizacji, spełniającej wszystkie powyższe kryteria.

 16. Empirical tests of performance of some M - estimators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Banaś, Marek; Ligas, Marcin

  2014-12-01

  ących dobre i złe strony M - estymacji. Nowe estymatory zostały wyposażone w teoretyczne stałe odcinania zapewniające 95% efektywność względem standaryzowanego rozkładu normalnego. Kwestia rozwijania metod bazujących na stałych odcinania pochodzących z danych została również pokrótce poruszona.

 17. The geovisualisation window of the temporal and spatial variability for Volunteered Geographic Information activities

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Medynska-Gulij, Beata; Myszczuk, Miłosz

  2012-11-01

  This study presents an attempt to design geographical visualisation tools that allow to tackle the immensity of spatial data provided by Volunteered Geographic Information (VGI), both in terms of temporal and spatial aspects. In accordance with the assumptions made at the conceptual stage, the final action was the implementation of the window entitled ‘Geovisualisation of the Panoramio.com Activities in District of Poznan 2011’ into the web browser. The concept has been based on a division of the geovisualisation window into three panels, of which the most important - in order to capture spatial variability - have statistical maps at the general level (dot map and choropleth map), while at the detailed level - a dot map on a topographic reference map or tourist map. For two ranges, temporal variability is presented by graphs, while a review of attributes of individual activities of the social website in question is set forward in the table panel. The element that visually interlinks all of the panels is the emphasised individual activity. Problemem podjetym w tych badaniach stało sie wykorzystanie metod z nurtu geograficznej wizualizacji do wskazania cech fenomenu VGI w zakresie zmiennosci czasowo-przestrzennej. Zgodnie z załozeniami poczynionymi w etapie koncepcyjnym finalnym działaniem stało sie zaimplementowanie do przegladarki internetowej okna pod tytułem: ”Geowizualizacja aktywnosci społecznosci Panoramio.com w powiecie poznanskim w 2011 roku”. Koncepcja została oparta na podziale okna geowizualizacji na trzy panele, z których najwazniejsze znaczenie dla uchwycenia zmiennosci przestrzennej na poziomie ogólnym ma kartogram, natomiast na poziomie szczegółowym mapa kropkowa wyswietlana na podkładzie mapy topograficznej lub turystycznej. Zmiennosc czasowa w dwóch zakresach prezentuja wykresy, a przeglad atrybutów poszczególnych aktywnosci prezentowanego portalu społecznosciowego zapewnia tabela. Elementem spajajacym wizualnie wszystkie

 18. Structural Changes in Pulsed Laser Ablated CuInSe2 Compound STRUKTURĀLĀS IZMAIŅAS Impulsa LĀZERA ABLĒTAJĀ CuInSe2 SAVIENOJUMĀ

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ogurcovs, A.; Gerbreders, V.; Tamanis, E.; Sledevskis, E.; Gerbreders, A.

  2013-12-01

  CuInSe2 (CISe) compound was produced by high-temperature synthesis. After mechanical milling, the average CISe particle size decreased to 10μm. The authors study structural changes of the compound after ablation in liquid by a 1064 nm pulsed laser. The SEM examination indicated the presence of spherical particles with the average size of ~ 450 nm. A nonlinear relationship was established between the laser radiation dose and the quantity of spherical particles. The XRD analysis has shown an improvement in the CISe crystalline structure and the absence of significant changes in its stoichiometry. The 3 μm thick experimental CISe samples were screen-printed on planar Ni electrodes, and improvement also was revealed in their photosensitivity. The conclusion is that the pulsed-laser ablation can be applied to chalcopyrite structures like CISe without destruction of their initial properties. Darba autori apskata impulsa lāzera ablācijas pielietojuma iespēju CuInSe2 savienojumam. Eksperimentu gaitā tika konstatēts, ka ablācijas procesā CuInSe2 vidē veidojas sfēriskas formas daļiņas, kuru izmēri ir atkarīgi no lāzera starojuma parametriem un no vides īpašībām. Apstarotā materiāla analīze uzrādīja CuInSe2 struktūras kvalitātes uzlabojumus, kā arī gaismjūtības palielināšanos par 8%, salīdzinājumā ar neapstarotu materiālu. Darba rezultāti liecina par to, ka, mainot lāzera starojuma parametrus, ir iespējams uzlabot CuInSe2 savienojumu, nesagraujot tā darba īpašības. Aprakstītās eksperimentālās metodes un tehnoloģijas sniedz plašu darbības lauku tālākiem pētījumiem šajā jomā.

 19. Accuracy Assessment of Geometrical Elements for Setting-Out in Horizontal Plane of Conveying Chambers at the Bauxite Mine "KOSTURI" Srebrenica

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Milutinović, Aleksandar; Ganić, Aleksandar; Tokalić, Rade

  2014-03-01

  Setting-out of objects on the exploitation field of the mine, both in surface mining and in the underground mines, is determined by the specified setting-out accuracy of reference points, which are best to define spatial position of the object projected. For the purpose of achieving of the specified accuracy, it is necessary to perform a priori accuracy assessment of parameters, which are to be used when performing setting-out. Based on the a priori accuracy assessment, verification of the quality of geometrical setting- -out elements specified in the layout; definition of the accuracy for setting-out of geometrical elements; selection of setting-out method; selection at the type and class of instruments and tools that need to be applied in order to achieve predefined accuracy. The paper displays the accuracy assessment of geometrical elements for setting-out of the main haul gallery, haul downcast and helical conveying downcasts in shape of an inclined helix in horizontal plane, using the example of the underground bauxite mine »Kosturi«, Srebrenica. Wytyczanie obiektów na polu wydobywczym w kopalniach, zarówno podziemnych jak i odkrywkowych, zależy w dużej mierze od określonej dokładności wytyczania punktów referencyjnych, przy pomocy których określane jest następnie położenie przestrzenne pozostałych obiektów. W celu uzyskania założonej dokładności, należy przeprowadzić wstępną analizę dokładności oszacowania parametrów które następnie wykorzystane będą w procesie wytyczania. W oparciu o wyniki wstępnej analizy dokładności dokonuje się weryfikacji jakości geometrycznego wytyczenia elementów zaznaczonych na szkicu, uwzględniając te wyniki dobrać należy odpowiednią metodę wytyczania i rodzaj oraz klasę wykorzystywanych narzędzi i instrumentów, tak by osiągnąć założony poziom dokładności. W pracy przedstawiono oszacowanie dokładności wytyczania elementów geometrycznych dla głównego chodnika transportowego

 20. CO2 Fluxes Monitoring at the Level of Field Agroecosystem in Moscow Region of Russia

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Meshalkina, Joulia; Mazirov, Ilya; Samardzic, Miljan; Yaroslavtsev, Alexis; Valentini, Riccardo; Vasenev, Ivan

  2014-05-01

  The Central Russia is still one of the less GHG-investigated European areas especially in case of agroecosystem-level carbon dioxide fluxes monitoring by eddy covariance method. The eddy covariance technique is a statistical method to measure and calculate vertical turbulent fluxes within atmospheric boundary layers. The major assumption of the metod is that measurements at a point can represent an entire upwind area. Eddy covariance researches, which could be considered as repeated for the same area, are very rare. The research has been carried out on the Precision Farming Experimental Field of the Russian Timiryazev State Agricultural University (Moscow, Russia) in 2013 under the support of RF Government grant No. 11.G34.31.0079. Arable derno-podzoluvisls have around 1 The results have shown high daily and seasonal dynamic of agroecosystem CO2 emission. Sowing activates soil microbiological activity and the average soil CO2 emission and adsorption are rising at the same time. CO2 streams are intensified after crop emerging from values of 3 to 7 μmol/s-m2 for emission, and from values of 5 to 20 μmol/s-m2 for adsorption. Stabilization of the flow has come at achieving plants height of 10-12 cm. The vegetation period is characterized by high average soil CO2 emission and adsorption at the same time, but the adsorption is significantly higher. The resulted CO2 absorption during the day is approximately 2-5 times higher than emissions at night. For example, in mid-June, the absorption value was about 0.45 mol/m2 during the day-time, and the emission value was about 0.1 mol/m2 at night. After harvesting CO2 emission is becoming essentially higher than adsorption. Autumn and winter data are fluctuate around zero, but for some periods a small predominance of CO2 emissions over the absorption may be observed. The daily dynamics of CO2 emissions depends on the air temperature with the correlation coefficient changes between 0.4 and 0.8. Crop stage, agrotechnological

 1. Study of Chemical Surface Structure of Natural Sorbents Used for Removing of Pb2+ Ions from Model Aqueous Solutions (part Ii)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bożęcka, Agnieszka; Bożęcki, Piotr; Sanak-Rydlewska, Stanisława

  2014-03-01

  This article presents the results of the chemical structure research of organic sorbent surface such as walnut shells, plums stones and sunflower hulls with using such methods as infrared spectrometry (FTIR) and elemental analysis. Based on the IR spectra identification of functional groups present on the surface of studied materials has been done as well as determination of their effect on the sorption mechanism of Pb2+ ions from aqueous model solutions W artykule przedstawiono wyniki badań chemicznej struktury powierzchni sorbentów organicznych takich jak: łupiny orzecha włoskiego, pestki śliwek oraz łuski słonecznika z wykorzystaniem metody spektrometrii w podczerwieni (FTIR) oraz analizy elementarnej. W oparciu o uzyskane widma IR dokonano identyfikacji grup funkcyjnych obecnych na powierzchni tych materiałów i określono ich wpływ na mechanizm sorpcji jonów Pb2+ z modelowych roztworów wodnych. Analiza elementarna wykazała, że spośród badanych sorbentów, największą zawartość węgla (49,91%) i wodoru (5,93%) mają pestki śliwek. Najwięcej azotu (1,59%) zawierają łuszczyny słonecznika (tabela 1). Zawartość siarki we wszystkich badanych materiałach jest znikoma, dlatego nie udało się jej oznaczyć tą metodą. Obecność pozostałych pierwiastków może świadczyć o istnieniu zarówno alifatycznych jak i aromatycznych połączeń organicznych. Potwierdzeniem tego są również zarejestrowane widma IR (rysunki 1-3). W oparciu o uzyskane wyniki można przypuszczać także, iż udział procesu wymiany jonowej w sorpcji ołowiu z roztworów wodnych jest znaczący. Świadczą o tym m.in. intensywności pasm na widmach IR dla próbek badanych materiałów po ich kontakcie z roztworami jonów Pb2+ (rysunki 4-6).

 2. Free Surface of the Liquid-Gas Phase Separation as a Measuring Membrane of a Device for Measuring Small Hydrostatic Pressure Difference Values / Powierzchnia Swobodna Rozdziału Faz Ciecz-Gaz Jako Membrana Pomiarowa Urządzenia Do Pomiaru Małych Wartości Różnicy Ciśnienia Hydrostatycznego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Filipek, Wiktor; Broda, Krzysztof; Branny, Marian

  2015-03-01

  środek (Bear, 1988) lub rozkładu ciśnienia przy wysokich spadkach hydraulicznych (Trzaska i Broda, 1991, 2000; Trzaska i in., 2005). Zwłaszcza pomiary w zakresie tzw. dolnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego dla cieczy oraz dotyczące określenia progowego spadku hydraulicznego J0 (Bear, 1988) sprawiają wielkie trudności. Pomiary takie miałyby duże znaczenie aplikacyjne zwłaszcza przy określaniu infiltracji wody do wyrobisk górniczych, filtracji przez fundamenty budowli itp. Autorzy od kilku lat (Broda i Filipek, 2012, 2013) zajmują się opracowaniem metody oraz przyrządu pomiarowego (wnioski patentowe: P.407 380 i P.407 381) pozwalających na pomiary wartości ciśnienia (różnicy ciśnienia) hydrostatycznego poniżej 1 Pa. W tym okresie opracowali nową metodę pomiaru, skonstruowali stanowisko badawcze i przeprowadzili pomiary różnicy ciśnień hydrostatycznych z dokładnością do 0.5 Pa znacznie ograniczając zjawisko histerezy (Broda i Filipek, 2012) (wniosek patentowy: P.407 380). W oparciu o zdobyte doświadczenie prace kontynuowano opracowując metodę pomiaru i budując nowe stanowisko do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego o dużo prostszej budowie, co znacząco zwiększyło dokładność i wiarygodność pomiarów (Broda i Filipek, 2013) (wniosek patentowy: P. 407 381). W trakcie prac badawczych narodziła się nowa koncepcja metodologii pomiaru niskich wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego, która jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie stanowiska pomiarowego służącego do określenia wpływu zmiany wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego na kształt a co za tym idzie przemieszczenie powierzchni swobodnej rozdziału faz ciecz-gaz, oraz omówiono jego budowę zwracając uwagę na istotne szczegóły konstrukcyjne. Przedstawiono także sposób kalibrowania przyrządu, wykonywania i obróbki zdjęć fotograficznych w celach pomiarowych z

 3. Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznań Metropolitan Area/ Dokumenty Planistyczne Jako Element Modernizacji Struktury Urbanistycznej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bonenberg, Wojciech

  2015-06-01

  The article presents a report on studies concerning the role of planning documents in the modernization process of the Poznań metropolitan area (PMA). Over the last 25 years, dynamic social, economic and spatial changes have taken place in this area, which is becoming an increasingly integrated place combining living, work and leisure for a million residents. Emerging challenges regarding the functional, spatial and infrastructural modernization of the PMA call for new planning methods. In this respect, the existing planning documents and methods by which they are prepared are not able to keep up with the ongoing changes and constitute an obstacle in the modernization of the metropolitan area. The purpose of the article is to identify the risks posed by the discrepancies of existing planning records. Recommendations aimed at adapting the planning documents to the challenges of modernizing the PMA have also been presented. W artykule przedstawiono sprawozdanie z badań dotyczących roli dokumentów planistycznych w procesie modernizacji poznańskiego obszaru metropolitalnego (POM). W ostatnich 25 latach nastąpiły dynamiczne zmiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne na tym obszarze, który stanowi coraz bardziej zintegrowane miejsce wspólnego zamieszkania, pracy i rekreacji dla miliona mieszkańców. Rodzące się wyzwania dotyczące modernizacji funkcjonalnej, przestrzennej i infrastrukturalnej POM wymagają nowych metod planistycznych. W tym zakresie istniejące dokumenty planistyczne oraz metody ich sporządzania, nie nadążają za postępującymi zmianami i stanowią przeszkodę w modernizacji obszaru metropolitalnego. Celem referatu jest identyfikacja zagrożeń wynikających z niespójności istniejących zapisów planistycznych. Przedstawiono również rekomendacje mające służyć dostosowaniu dokumentów planistycznych do wyzwań modernizacyjnych POM.

 4. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  One of the most important operations in mining is blasting. Improper design of blasting pattern will cause technical and safety problems. Considering impact of results of blasting on next steps of mining, correct pattern selection needs a great cautiousness. In selecting of blasting pattern, technical, economical and safety aspects should be considered. Thus, most appropriate pattern selection can be defined as a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem. Linear assignment method is one of the very applicable methods in decision making problems. In this paper, this method was used for the first time to evaluate blasting patterns in mine. In this ranking, safety and technical parameters have been considered to evaluate blasting patterns. Finally, blasting pattern with burden of 3.5 m, spacing of 4.5 m, stemming of 3.8 m and hole length of 12.1 m has been presented as the most suitable pattern obtained from linear assignment model for Sungun Copper Mine. Jedną z najpoważniejszych operacji wykonywanych w ramach prac wydobywczych są prace strzałowe. Niewłaściwe rozplanowanie prac powoduje problemy techniczne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na potencjalne skutki prac strzałowych i ich wpływ na kolejne etapy procesu wydobycia, właściwe rozplanowanie tych prac wymaga wielkiej uwagi i uwzględnienia kwestii technicznych, ekonomicznych a także bezpieczeństwa pracy. Dlatego też wybór najodpowiedniejszego schematu prowadzenia prac strzałowych zdefiniować można jako wieloatrybutowy problem decyzyjny (MADM - Multi Attribute Decision Making). Metoda przyporządkowania liniowego jest jedną z metod mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. W obecnej pracy metoda ta wykorzystana została po raz pierwszy do oceny schematów prowadzenia prac strzałowych w kopalni, w procedurze uwzględniono parametry techniczne oraz parametry związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano wybrany przy pomocy metody

 5. Leaf respiration rates are increased by warm season as well as by elevated temperature treatment in Eucalyptus globulus

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ekenstam, Angelica af; Wallin, Göran; Ellsworth, David; Uddling Fredin, Johan; Crous, Kristine

  2014-05-01

  Plant leaf respiration is one of the major CO2 fluxes between terrestrial biosphere and the atmosphere, and its responses to elevated CO2 and temperature thus have important implications for the carbon cycle and rate on ongoing climate change. Non-photorespiratory leaf respiration is reduced in light, Rlight, compared with the rate in the dark, Rdark. It is therefore important to consider both Rlight and Rdark when estimating the exchange of CO2 between the biosphere and the atmosphere, during current and future climates. This study was conducted at the Hawkesbury Forest Experiment, HFE, in Richmond, NSW, Australia. Trees of Tasmanian Blue Gum (Eucalyptus globulus Labill.) were exposed in whole tree chambers (WTC) to a complete factorial combination of ambient and elevated temperature and CO2 (+3 °C and +240 ppm CO2, respectively). The measurements of Rlight and Rdark were made in 2011 after 9 - 15 months exposure in the WTCs. The measurements were made in March (after the year's hottest months) and October (after the coldest period). Rlight was determined at four temperatures ranging between 20 and 40 °C on attached leaves using a portable gas exchange system (LI-6400XT). Rdark was measured at 20-40 °C in October and at 25 °C in March. Rdark was measured after dark acclimation for at least 30 min and Rlight was determined from the intersection of the photosynthetic CO2 responses measured at three different light intensities using the Laisk metod. Trees grown in elevated temperature had a considerably higher Rdark (+53% across all measurement temperatures in October). However, Rlight did not respond significantly to either CO2 or temperature. In October, the Rlight to Rdark ratio indicated an overall light inhibition of respiration of 31% across all temperatures and in March the light inhibition was 22 % at 25 °C. The seasonal comparisons showed that both Rlight and Rdark were considerably higher after the warm compared to cold season, especially when measured

 6. Long-Range Weather Forecasting In The Ukraine

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Martazinova, V. F.; Ivanova, E. K.

  2004-12-01

  winds over the territory of Ukraine. Method of the LRF by using FAM and "ethalon field" approach is suitable for forecasting of the atmospheric circulation in the different regions of the Northern Hemisphere. For recognizing of the important meteorological events for the different regions of the Northern Hemisphere the construction of "ethalon-fields" of the strong changes of weather is necessary. The universality of proposed method was confirmed by operational forecasts for the territory of Bulgaria, Poland, the Netherlands, Germany and Great Britain. At present time LRF by this metod are official in the Ukraine. They are issued by the Department of the Climate Research and Long-Range Weather Forecasting of UHMI from 1992.

 7. Power Generation Investment Planning in a Modern Power System With High Share of Renewables

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Oleinikova, I.; Ruksans, O.; Turcik, M.

  2014-04-01

  This article is focused on investment planning in power generation industry, which becomes an important direction of research under the conditions of newly formed environment of electricity market. The authors emphasize the key role of effective instruments and methods for estimation of the costs and economic efficiency of a generating capacity and its adequacy in a modern power system. In the paper, cost-based concepts are analyzed which form a basis for decision-making and long-term planning of investments in the power generation sector for a power system with high share of renewable energy sources. Mūsdienās energoinfrastruktūras attīstības un tā vadības procesā ir jāpieņem un jāpilda vairāki lēmumi par nepieciešamiem kapitālieguldījumiem, kas ir rūpīgi jāplāno un jāpamato. Viedo tīklu tehnoloģiju ieviešana un energosistēmas drošuma uzturēšana, ņemot vērā liberalizēto elektroenerģijas tirgu, rada nepieciešamību pēc principiāli jaunām pieejām un metodēm kapitālieguldījumu novērtēšanas uzdevumu risināšanai. Pētījums veltīts investīciju plānošanai elektroenerģijas ģenerācijas iekārtai elektroenerģijas tirgus apstākļos, ņemot vērā lielo atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvaru. Modernu energosistēmu vadība prasa pietiekamu ģenerācijas jaudas elastīgumu un to pareizo kombināciju. Lai to sasniegtu, vispirms ir nepieciešama dažādu ģenerācijas tehnoloģijas izmaksu novērtēšana, ko var veikt, izmantojot pienācīgo instrumentu. Tas arī ir pētījuma mērķis, kura rezultātā tika piedāvāta elektrostaciju ekonomiskas dzīvotspējas novērtēšanas koncepcija, balstoties uz elektroenerģijas ražošanas līmeņizmaksām (ed costs), lai salīdzinātu dažādu elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas izmaksas. Lai to sasniegtu tika veikti: - investīciju plānošana ģenerācijā, metožu pētīšana; - elektrostaciju darbības principu analīze elektroenerģijas tirgū; - elektrostaciju

 8. Development of Solar Powered Feeding Scheme for Wireless Sensor Networks in low Solar Density Conditions / Bezvadu Sensoru Tīklu Elektroapgādes Sistēmas Izstrāde, Kas Izmanto Saules Paneļus Un Darbojas Pazeminātas Saules Radiācijas Apstākļos

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kondratjevs, K.; Zabasta, A.; Selmanovs-Pless, V.

  2015-08-01

  In the recent years, there has been significant research focus on the safety and reliability of data harvesting and optimal energy consuming by wireless sensor network nodes. If external electrical power fails, the node needs to be able to send notifications to the utility demanding the use of backup energy strategies. The authors of the research offer an approach that can help to use PV panels as an alternative power source for WSN nodes in particular irradiation conditions. Survey and testing of the main types of PV panels offered on the market in conditions closed to real ones, in which WSN nodes are maintained, have been implemented. Based on the test results, maximum power control module parameters can be calculated in order to achieve the best effectiveness of the power control system for a selected type of PV panel or panel group. The novelty of the research is an approach that includes an original test bed design for PV testing, PV testing method and selection of design and MPP control module parameters, which ensure maximum effectiveness of WSN node power feeding. Pēdējos gados vairāki pētījumi ir veltīti problēmām, kas ir saistītas ar enerģijas patēriņa mazināšanu un efektīvu izmantošanu bezvadu sensoru tīklu mezglos. Kad sensors mezgls ir izsmēlis enerģijas krājumu, tas vairs nefunkcionē un atslēdzas no kopēja tīkla, kas var būtiski ietekmēt visa tīkla veiktspēju. Šī pētījuma mērķis ir izveidot barošanas vadības moduli, lai nodrošinātu stabilu elektroapgādes spriegumu autonomi strādājošiem radio signāla atkārtotājiem, sensoriem vai vārtejām, kas darbojas bezvadu sensoru tīklos. Pētījuma ietvaros izstrādāta metode saules paneļu kvalitatīvai salīdzināšanai starp tehnoloģijām vai savā starpā, izvērtējot to atbilstību mērķa pielietojumam. Izstrādātā metode sniedz iespēju veikt kontrolētus testus pie variējošiem, simulētiem gaismas apstākļiem, ļauj prognozēt enerģijas resursus

 9. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  This article describes one of the methods of estimating the cost of equity, namely the LEFAC method. The name of the method is an acronym of the names of individual financial categories: L - Liquidity, E - Earnings, F - Franchise, A - Assets, C - Capital. It is a scoring method similar to the way used by ING Financial Markets to estimate share prices. A review of literature shows that this method is not widely known and used by enterprises, but it has certain advantages which justify its use. Its main advantages include its easy use and the stability of the results obtained: the calculated cost of equity is never lower than the adopted risk-free rate. The method is particularly useful for companies (enterprises) not listed on stock exchanges. This article is divided into five parts: an introduction, the LEFAC method, the parameterization of the LEFAC method (P-LEFAC), an example calculation and a summary. The second part of this article characterises the LEFAC method. In the third part, the method is parameterized to obtain a function described by formula 22. The following section contains an example calculation for KGHM S.A. and also presents results which mining companies would achieve if they used the discussed method to calculate the cost of their equity. The calculations were performed for mining companies listed on the Warsaw Stocks Exchange and unlisted ones. This part of the article also contains a short comparison of results obtained using the CAPM method and the discussed model. The last section consists of a summary presenting final conclusions. The article ends in a list of the literature referred to. Niniejszy artykuł został poświęcony jednej z metod szacowania kosztu kapitału własnego, a mianowicie metodzie LEFAC. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter wyrazów z języka angielskiego, które określają poszczególne kategorie finansowe: L - Liquidity (płynność), E - Earnings (zyski), F - Franchise (strategia), A - Assets (aktywa), C

 10. Geodesic survey and modernization of a route as the task of optimization

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nowak, Edward

  2014-06-01

  A geodesic survey of an existing route requires one to determine the approximation curve by means of optimization using the total least squares method (TLSM). The objective function of the LSM was found to be a square of the Mahalanobis distance in the adjustment field ν. In approximation tasks, the Mahalanobis distance is the distance from a survey point to the desired curve. In the case of linear regression, this distance is codirectional with a coordinate axis; in orthogonal regression, it is codirectional with the normal line to the curve. Accepting the Mahalanobis distance from the survey point as a quasi-observation allows us to conduct adjustment using a numerically exact parametric procedure. Analysis of the potential application of splines under the NURBS (non-uniform rational B-spline) industrial standard with respect to route approximation has identified two issues: a lack of the value of the localizing parameter for a given survey point and the use of vector parameters that define the shape of the curve. The value of the localizing parameter was determined by projecting the survey point onto the curve. This projection, together with the aforementioned Mahalanobis distance, splits the position vector of the curve into two orthogonal constituents within the local coordinate system of the curve. A similar system corresponds to points that form the control polygonal chain and allows us to find their position with the help of a scalar variable that determines the shape of the curve by moving a knot toward the normal line. Inwentaryzacja istniejącej tras y wymaga wyznaczenia krzywej aproksymującej w wyniku optymalizacji realizowanej metodą najmniejszych kwadratów (TLSM). Analiza funkcji celu LSM wykazała, że jest ona kwadratem odległości Mahalanobisa w przestrzeni poprawek. W zadaniach aproksymacyjnych odległość Mahalanobisa jest miarą odstępu pikiety od wyznaczanej krzywej, w przypadku regresji zwykłej odstęp ten ma kierunek osi układu wsp

 11. Information Systems in Dentistry

  PubMed Central

  Masic, Fedja

  2012-01-01

  Introduction: Almost the entire human creativity today, from the standpoint of its efficiency and expediency, is conditioned with the existence of information systems. Most information systems are oriented to the management and decision-making, including health information system. System of health and health insurance together form one of the most important segments of society and its functioning as a compact unit. Increasing requirements for reducing health care costs while preserving or improving the quality of services provided represent a difficult task for the health system. Material and methods: Using descriptive metods by retreiiving literature we analyzed the latest solutions in information and telecommunications technology is the basis for building an effective and efficient health system. Computerization does not have the primary objective of saving, but the rationalization of spending in health care. It is estimated that at least 20-30% of money spent in health care can be rationally utilized. Computerization should give the necessary data and indicators for this rationalization. Very important are the goals of this project and the achievement of other uses and benefits, improving overall care for patients and policyholders, increasing the speed and accuracy of diagnosis in determining treatment using electronic diagnostic and therapeutic guidelines. Results and discussion: Computerization in dentistry began similarly as in other human activities–recording large amounts of data on digital media, and by replacing manual data processing to machine one. But specifics of the dental profession have led to the specifics of the application of information technology (IT), and continue to require special development of dental oriented and applied IT. Harmonization of dental software with global standards will enable doctors and dentists to with a few mouse clicks via the internet reach the general medical information about their patients from the central

 12. Fused Deposition Modelling as Rapid Prototyping for Structural Material Improvement: Analytical Solution / Ātrās Prototipēšanas Ar Kausēšanas Metodi Strukturālā Uzlabojuma Analītisks Risinājums

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brensons, I.; Polukoshko, S.

  2013-10-01

  Fused deposition modelling (FDM) is one of the most effective rapid prototyping (RP) techniques due to its low cost, available materials and versatility. In FDM, a part of material (usually plastic) is made by heating this material to the molten state, and from the melt it is extruded through a nozzle and deposited on a surface. In the article, an alternative RP method is considered for improvement of the mechanical properties of a rapid prototype. The authors propose an analytical solution which allows for achievement of this purpose via advanced technologies. The base materials applied in RP technology can be combined with liquid resin which solidifies after a definite time. This makes it possible to create a channel through the prototype and fill it with another material having better mechanical properties. The optimal channel sizes can be chosen in order to raise the strength of material parts. Darbā tiek apskatīts ātrās prototipēšanas veids, kura pamatā ir detaļas veidošana, izmantojot kausētu materiālu parasti plastmasu. Šī detaļu veidošanas metode ir kļuvusi par vienu no visizplatītākajām tās zemo izmaksu, pieejamo materiālu un daudzpusības dēļ. Šī raksta mērķis ir izpētīt alternatīvu veidu, kā uzlabot prototipu mehāniskās īpašības, tādējādi palielinot printētu detaļu izmantošanu kā gala produktu. Raksts piedāvā analītisku risinājumu, kā uzlabot ātro prototipu mehāniskās īpašības, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, kas iesaistīti detaļu izgatavošanā. Darba pamatā tiek izmantota 3D printēšanas tehnoloģijas iespēja veidot iekšējus kanālus bez ģeometriskiem ierobežojumiem, kā rezultātā ir iespējams izveidot iekšēju kanālu shēmu, ko pēc tam piepilda ar citu materiālu, kam ir labākas mehāniskās īpašības kā pamata materiālam. Pildīšanai izmantotais materiāls ir epoksīda sveķi, kas pieļauj vieglu iepildīšanu šķidrā fāzē, un sniedz labas mehāniskās īpašības p

 13. Finding the Best-Fit Polynomial Approximation in Evaluating Drill Data: the Application of a Generalized Inverse Matrix / Poszukiwanie Najlepszej ZGODNOŚCI W PRZYBLIŻENIU Wielomianowym Wykorzystanej do Oceny Danych Z ODWIERTÓW - Zastosowanie UOGÓLNIONEJ Macierzy Odwrotnej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Karakus, Dogan

  2013-12-01

  In mining, various estimation models are used to accurately assess the size and the grade distribution of an ore body. The estimation of the positional properties of unknown regions using random samples with known positional properties was first performed using polynomial approximations. Although the emergence of computer technologies and statistical evaluation of random variables after the 1950s rendered the polynomial approximations less important, theoretically the best surface passing through the random variables can be expressed as a polynomial approximation. In geoscience studies, in which the number of random variables is high, reliable solutions can be obtained only with high-order polynomials. Finding the coefficients of these types of high-order polynomials can be computationally intensive. In this study, the solution coefficients of high-order polynomials were calculated using a generalized inverse matrix method. A computer algorithm was developed to calculate the polynomial degree giving the best regression between the values obtained for solutions of different polynomial degrees and random observational data with known values, and this solution was tested with data derived from a practical application. In this application, the calorie values for data from 83 drilling points in a coal site located in southwestern Turkey were used, and the results are discussed in the context of this study. W górnictwie wykorzystuje się rozmaite modele estymacji do dokładnego określenia wielkości i rozkładu zawartości pierwiastka użytecznego w rudzie. Estymację położenia i właściwości skał w nieznanych obszarach z wykorzystaniem próbek losowych o znanym położeniu przeprowadzano na początku z wykorzystaniem przybliżenia wielomianowego. Pomimo tego, że rozwój technik komputerowych i statystycznych metod ewaluacji próbek losowych sprawiły, że po roku 1950 metody przybliżenia wielomianowego straciły na znaczeniu, nadal teoretyczna powierzchnia

 14. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 15. Development of Dynamically Optimized Wireless Transmission System for Wireless Sensor Networks in Highrise Apartment Building Heating Systems / Optimizētas Dinamiskās Bezvadu Sensoru Tīklu Pārraides Risinājuma Izstrāde Daudzstāvu Ēku Apkures Sistēmas Parametru Izgūšanai Un Vadībai

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Isakovs, V.; Kondratjevs, K.; Kunicina, N.; Freliha, B.; Zabasta, A.

  2015-08-01

  Smart meters will be at the centre of the integrated solutions, including interaction with other networks in the next decade. The developed solution for multi-apartment building ventilation and heating parameter monitoring aims to increase energy efficiency and optimal control of the existing system. Dynamic control of heat and ventilation systems, heat loss detection, calculation and mitigation, and individual heat energy accounting are difficult tasks to accomplish. This article deals with the data transmission system using battery powered ISM band radio transmitters. The temperature measurement sensors with cumulative temperature reading are used as sensor part for this solution. The offered approach to monitoring system is used for overall building and individual apartment monitoring. Data coding and antenna designs are explained for this particular application. Daudzstāvu ēkas, kuras nav sākotnēji plānotas integrācijai ar ēku vadības sistēmām, rada kompleksu problemātisko vidi modernizācijai. Vadu sensoru sistēmu uzstādīšana šādās ēkās kļūst nepraktiska vai pat neiespējama. Šī iemesla dēļ ir nepieciešamas efektīvas bezvadu sensoru sistēmas, kas spētu nodrošināt mērījumu nogādi, ņemot vērā daudzstāvu ēku specifiku. Rakstā tiek piedāvāts bezvadu sensoru tīkla risinājums efektīvai datu pārraidei siltumapgādes sistēmas parametru izgūšanai. Tiek izstrādāta un aprobēta specializētā virziena antena efektīvai radio telegrammu savākšanai no dzīvokļiem, nogādājot mērījumus datu koncentratoros. Ziņojumu telegrammu efektīvai pārraidei tiek piedāvāta datu kodēšanas kumulatīvā metode. Piedāvātais risinājums pielietojams gan jaunām, gan esošām ēkām. Izgūtie dati ir pielietojami siltuma apgādes sistēmas uzraudzībai, regulēšanai, kā arī individuālā siltuma patēriņa tarifikācijai.

 16. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  Considering the high investment and operation costs, reliability analysis of mining machineries is essential to achieve a lean operation and to prevent the unwanted stoppages. In open pit mining, drilling, as the initial stage of the exploitation operations, has a significant role in the other stages. Failure of drilling machines causes total delay in blasting operation. In this paper, the reliability of drilling operation has been analyzed using the Markov method. The failure and operation data of four heavy rotary drilling machines in Sarcheshme copper mine in Iran have been used as a case study. Failure rate and repair rate of all machines have been calculated using available data. Then, 16 possible operation states have been defined and the probability of being of drilling fleet in each of the states was calculated using Markov theory. The results showed that there was 77.2% probability that all machines in fleet were in operational condition. It means that, considering 360 working days per year, drilling operation will be in a reliable condition in 277.92 days. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów inwestycyjnych a także eksploatacyjnych, przeprowadzenie analizy niezawodności maszyn i urządzeń górniczych jest sprawą kluczową dla zapewnienia sprawnego działania i dla wyeliminowania niepożądanych przestojów. W kopalniach odkrywkowych prace wiertnicze prowadzone w początkowych etapach eksploatacji mają ogromne znaczenie również w późniejszych fazach działalności przedsięwzięcia. Awaria urządzeń wiertniczych powoduje opóźnienia przy pracach strzałowych. W pracy tej przeanalizowano niezawodność urządzeń wiertniczych w oparciu o metodę Markowa. Jako studium przypadku wykorzystano dane zebrane w trakcie eksploatacji i awarii czterech obrotowych urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalni rud miedzi Sarcheshme w Iranie. Awaryjność maszyn i zakres oraz częstość napraw obliczono na podstawie dostępnych danych. Zdefiniowano 16

 17. The Effect of Temperature of Rocks on Microclimatic Conditions in Long Gate Roads and Galleries in Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cygankiewicz, Janusz; Knechtel, Józef

  2014-03-01

  The aim of this study was to examine the effect of the temperature of surrounding rocks on enthalpy and temperature of air flowing along several model mine workings. Long workings surrounded by non- -coal rocks as well longwall gates surrounded by coal were taken into consideration. Computer-aided simulation methods were used during the study. At greater depths the amount of moisture transferred into a mine working from the rock mass is two orders of magnitude smaller than the moisture that comes from external (technological) sources, mainly from coal extraction-related processes, therefore in the equation describing temperature changes only the terms representing the flux of heat from rocks were included. The model workings, for calculation purposes, were divided into sections, 50 m in length each. For each of the sections temperature of its ribs and temperature and stream of enthalpy of air flowing along it were calculated with the use of the finite differences method. For workings surrounded by non-coal rocks two variant calculations were carried out, namely with or without technological sources of heat. For coal surrounded workings (longwall gates) a new method for determination of heat from coal oxidation was developed, based on the findings by Cygankiewicz J. (2012a, 2012b). Using the results of a study by J.J. Drzewiecki and Smolka (1994), the effects of rock mass fracturing on transfer of heat into the air stream flowing along a working were taken into account. Badano wpływ temperatury pierwotnej skał na strumień entalpii oraz temperaturę powietrza w wyrobisku korytarzowym o długości 2000 m. Rozpatrywano wyrobiska kamienne oraz chodniki podścianowe. W badaniach zastosowano metodę symulacji komputerowych. Na dużych głębokościach wilgoć przenoszona z górotworu do wyrobiska jest dwa rzędy wielkości mniejsza od wilgoci pochodzącej od procesów technologicznych. W związku z powyższym w równaniu opisującym zmiany temperatury w masywie skalnym

 18. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 19. Investigation of daily covering material for biocells

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bendere, R.; Smigins, R.; Medne, O.; Berzina-Cimdina, L.; Rugele, K.

  2014-02-01

  Bioreactor landfilling, with the acceptance of landfill Directive 1999/31/EC has lost its actuality in European Union; at the same time, this method can still be used for acceleration of biowaste degradation and biogas production. One of the possibilities to reduce the disposal of biowaste is to use biocells for its anaerobic pre-treatment before landfilling. The daily filling up of such a cell requires isolation of the main volume to limit gas emissions, reduce smells, etc. Bioprocesses that are of the utmost importance for biocell treatment are often not taken into account in selection of materials to be used as daily landfill covers. Based on physical, chemical and biological methods the investigations have been carried out into different covering materials offered in the market, with identification of parameters that are the most important for daily covering the biocells. It is found that the materials fitted best this purpose should be of biological origin and consist of small bio-particles with large surface, without the inhibitors of anaerobic processes such as sulphuric compounds. Bioreaktoru pielietošana atkritumu uzglabāšanas sfērā, sakarā ar Direktīvas 1999/31/EC pieņemšanu, ir zaudējusi savu aktualitāti, taču šī metode vēl joprojām var tikt izmantota bioatkritumu noārdīšanai un biogāzes ražošanai. Viena no iespējām kā samazināt bioatkritumu izvietošanu ir biošūnu izmantošana bioatkritumu anaerobai pirmsapstrādei pirms to noglabāšanas. Šūnas piepildīšana ikdienā prasa nepieciešamību izolēt lielāko tās daļu, lai samazinātu gāzes emisiju, smakas, utt. Materiāli, kas ikdienā tiek izmantoti atkritumu pārklāšanai, nepietiekami ietekmē bioprocesus, kas pamatā ir galvenais biošūnas izmantošanas mērķis. Šajā sakarā ir veikta dažādu tirdzniecībā pieejamu pārklājuma materiālu izpēte, pielietojot virkni fizikālo, ķīmisko un bioloģisko metožu, un nosakot svarīgākos parametrus, kas ir b

 20. Deformations of the Protection Shelf in the "Wapno" Salt Mine, Based on Model Studies

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortas, Grzegorz; Maj, Agnieszka

  2014-12-01

  ów geodezyjnych w czasie działalności kopalni i po jej zatopieniu. Wyniki te były podstawą do weryfikacji wprowadzanych parametrów homogenizacji, tj. zmian w czasie modułu odkształceń i podatności na pełzanie poszczególnych poziomów kopani. Symulowany proces wykazał wykształcanie się rosnących w czasie dodatnich naprężeń głównych oraz wszechstronnych odkształceń rozciągających. W takich warunkach postępować mogło spękanie calizny półki ochronnej, a także otwieranie dróg przepływu wód z zawodnionej czapy wysadu do wyrobisk. W pracy przedstawiono nową metodę badań, jej wyniki i otrzymane rozkłady naprężeń i odkształceń, która może być zastosowana w ocenie zagrożenia wodnego kopalń soli.

 1. Study Into Combustion of Sewage Sludge as Energetic Fuel / Badania Spalania OSADÓW ŚCIEKOWYCH Jako Paliwa Energetycznego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kijo-Kleczkowska, Agnieszka; Środa, Katarzyna; Otwinowski, Henryk

  2013-12-01

  ściami płynącymi z termicznej obróbki tych odpadów. W pracy przedstawiono przegląd sposobów unieszkodliwiania osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem metod termicznych, głównie spalania i współspalania jako drogi do ich sukcesywnej utylizacji. W części badawczej pracy zaprezentowano wyniki badań mechanizmu i kinetyki spalania osadów ściekowych w różnych warunkach procesu prowadzonego w strumieniu powietrza. Spalanie osadów ściekowych porównano ze spalaniem węgla oraz biomasy.

 2. The Impact of the Estimation of the Parameters Values on the Accuracy of Predicting the Impacts of Mining Exploitation / Wpływ Oszacowania Wartości Parametrów Modelu Na Dokładność Prognozowania Wpływów Eksploatacji Górniczej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedojadło, Zygmunt; Gruszczyński, Wojciech

  2015-03-01

  The possibility of the assessment of the probability that the acceptable values of deformation indexes will be exceeded and the introduction of the coefficient of safety are more and more seriously considered in case of predicting the impacts of exploitation both on the surface and the shaft tube. This article presents the mentioned above issue focusing on the authors' project of the exploitation in the protective pillars of the shafts of the Legnica and Głogów Copper Area (LGOM). To assess the accuracy of the predicted deformation indexes Monte Carlo method (often used in statistics) was proposed as well as the strict and approximate analysis using the law of error propagation. The values of vertical strains were analysed, as the most important at the assessment of the state of deformation of the shaft tube. The comparison of the results obtained with different methods confirmed the correctness of the carried out calculations. The applied methods allowed the analysis of the impact of individual parameters of the model on the prediction of the accuracy of forecast. This article makes the continuation of the solutions of the article (Niedojadło & Gruszczyński, 2010) thus some contents essential for the continuity of understanding were repeated here. Możliwość oceny prawdopodobieństwa przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników deformacji oraz wprowadzenie współczynnika bezpieczeństwa coraz częściej są brane pod uwagę w przypadku prognozowania wpływów eksploatacji tak na powierzchnię jak i rurę szybową. W niniejszym artykule przedstawiono powyższe zagadnienie na przykładzie autorskiego projektu eksploatacji w filarach ochronnych szybów LGOM. Do oceny dokładności prognozowanych wskaźników deformacji zaproponowano wykorzystywaną w statystyce metodę Monte Carlo oraz analizę ścisłą i przybliżoną wykorzystującą prawo przenoszenia się błędów średnich. Analizowano wartości odkształceń pionowych

 3. Research on the Influence of Excavation and Loading on Z-Direction Displacement in Surrounding Soil Mass

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Li, X.; Zhou, W.; Han, L.; Xi, W. J.; Crusoe, Garmondyu E.

  2014-12-01

  podstawa do badania funkcjonalnych zależności pomiędzy wysokością poziomu wydobycia a skalą oddziaływania, przy użyciu odpowiednich metod dopasowania. Wyniki badań wskazują, że wytrzymałość w trakcie odciążania wzrasta liniowo z głębokością. Ponadto, zarejestrowano wyraźny kołowy przebieg przemieszczenia wokół zbocza, który także rośnie z głębokością. W przypadku obciążenia wskutek urobku odpadowego, zanotowano obniżenia terenu o dużym zasięgu o przebiegu konwergencji opisanym funkcją logarytmiczną odległości od miejsca składowania urobku odpadowego. W przypadku wystąpienia połączonych efektów wydobycia i składowania, wielkość przemieszczeń mas gruntu wzrastać będzie wraz z głębokością prowadzenia prac i wysokością składowania. Przemieszczenie gruntu w odległości 100 m od brzegu wyrobiska (ok. 200 od zewnętrznej granicy składowiska) okazuje się niepokojąco duże i postępujące w tempie 0.0228 mm/h).

 4. Influence of The Metamorphism Grade and Porosity of Hard Coal on Sorption and Desorption of Propane / Wpływ Stopnia Metamorfizmu I Porowatości Węgli Kamiennych Na Sorpcję I Desorpcję Propanu

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dudzińska, Agnieszka; Żyła, Mieczysław; Cygankiewicz, Janusz

  2013-09-01

  In this paper results of investigations of sorption of hard coal samples collected from the extracted coal seams of Polish coal mines are presented. As sorbate propane was used. Examinations were carried out in the temperature of 298 K by means of volumetric assessment with the use of apparatus ASAP 2010 of Micromeritics. On the basis of conducted examinations it has been found out that the amount of sorbed propane depend on a type of coal, its metamorphism grade, content of oxygen element, moisture and porosity of these coals. The greatest amounts of propane are sorbed by low carbonized, high-porosity coals of high content of oxygen and moisture. Sorption of relatively high amounts of propane by these coals (ca. 10 cm3/g) is a result of the influence of polar surface of coals with molecules of propane and good availability of internal microporous structure of these coals for molecules of examined sorbate. Medium and high carbonized coals sorb insignificant amounts of propane. These coals have compact structure and non-polar character of their surface, their internal porous structure is to a minor degree available for propane molecules in conditions of carried out research. Sorption of propane in this case, takes place mainly in surface pores and on the surface of coals. Moreover, measurements of desorption isotherms of propane showing irreversible character of sorption were made. Desorption isotherms do not come together with sorption isotherms forming open hysteresis loop. Amounts of non-desorbing propane remaining in the coal depend on the type of examined coal. W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcji próbek węgli kamiennych pobranych z eksploatowanych pokładów węglowych polskich kopalń. Jako sorbat zastosowano propan. Badania przeprowadzono w temperaturze 298 K metodą objętościową z wykorzystaniem aparatu ASAP 2010 firmy Micromeritics. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ilości sorbowanego propanu są zależne od rodzaju w

 5. Planes coordinates transformation between PSAD56 to SIRGAS using a Multilayer Artificial Neural Network

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tierra, Alfonso; Romero, Ricardo

  2014-12-01

  układów współrzędnych. W Ekwadorze wykorzystywany jest system PSAD56 (Provisional South American Datum 1956), ale w ostatnim czasie zaszła konieczność zdefi niowania wewnętrznego(krajowego) systemu SIRGAS (SIstema de Referencia Geocéntrico para las AmericaS). Do transformacji pomiędzy oboma systemami powszechnie wykorzystuje się metodę Helmerta, stosując układ siedmioparametrowy. Transformacja taka pozwala na zachowanie dokładności wystarczającej do opracowania map topografi cznych w skalach 1:25 000 lub mniejszych. W artykule do transformacji zastosowano sieci neuronowe, co umożliwiło podniesienie dokładności do skali 1:5 000

 6. Cartographic visualization of firehydrants accessibility for the purpose of decision making

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wielebski, Łukasz; Medyńska-Gulij, Beata

  2013-12-01

  The aim of this study is to present an exemplary cartographic visualization of fire hydrants data consisting of a set of thematic maps containing various information related to the location of hydrants, buildings and driveways in geographic space, and relationships existing between them. Identification of these relationships requires spatial analysis, and illustrating them requires the use of appropriate cartographic presentation methods. The study was conducted on a part of the city of Poznan using data on hydrants' location and type collected and provided by the Fire Department. Geometric data, obtained using geoprocessing algorithms, were assigned appropriate symbols, which lets differentiate them qualitatively and quantitatively. An emphasis is placed on the use of adequate visual variables and on the cartographic communication efficiency. The result of the study is a cartographic visualization in the form of series of thematic maps arranged in a logical sequence, and providing information about the secured area. The thematic layers presenting the same area were arranged in different arrangements with maintenance of the reference layers, ensuring the ease of correlation. Such a cartographic visualization provides knowledge about the spatial distribution and diversity of objects and the relationships between them. It may be an important source of knowledge both at the identification stage and at the operational stage when conducting a firefighting action. Celem niniejszego artykułu stało się zaprezentowanie przykładowej wizualizacji kartograficznej dla danych dotyczących hydrantów ulicznych, złożonej z szeregu map tematycznych przybliżających różne informacje związane z lokalizacją w przestrzeni geograficznej hydrantów, budynków i dróg dojazdowych oraz tworzonymi przez nie relacjami. Zidentyfikowanie tych zależności wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, a ich zobrazowanie zastosowania odpowiednich metod prezentacji kartograficznej

 7. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krasovska, M.; Gerbreders, V.; Paskevics, V.; Ogurcovs, A.; Mihailova, I.

  2015-10-01

  Optimal growing parameters have been found using the hydrothermal method to obtain well-aligned vertical ZnO nanorod and nanotube arrays. The influence of different growing factors (such as temperature, growing solution concentration, method of obtaining seed layer and condition) on nanotube morphology and size is described in the paper. Well-structured ZnO nanotubes have been obtained by using a selfselective etching method with lowering temperatures of growth during the hydrothermal process. It is shown that the optical properties of the nanostructure arrays obtained are sensitive to the medium in which they are placed, which is why they can be used as sensors for pure substance detection and in different solutions for impurity determination. Dotajā darbā tika noteikti optimāli parametri labi sakārtotu ZnO nanocaurulīšu kopu iegūšanai, izmantojot hidrotermālo metodi ar temperatūras pazemināšanu, jeb t.s. selektīvu pa\\vskodināšanas metodi (self-selective etching), ir uzsvērtas šās metodes priekšrocības salīdzinājumā ar ķīmiskās kodināšanas metodi, kā arī tika aprakstīta dažādu augšanas faktora (tādu, ka darba šķīduma koncentrācija, augšanas temperatūra un laiks, iedīgļu slāņa iegūšanas veids un iegūšanas parametri) ietekme uz iegūtu nanostraktūra morfoloģiju. Tika konstatēts, ka noteicošu lomu ZnO nanocaurulīšu audzēšanas procesā spēlē iedīgļu slāņa graudu izmēri, kas savā staipā nosaka augošu nanostieņu izmērus un to tendenci pie pa\\vskodināšanas. Rentgenogrannnas parāda, ka iegūtām pie noteiktiem parametriem ZnO nanostruktūrām piemīt augsta kristāliskuma pakāpe un sakārtotība vertikālā virzienā. Optiskie mērījumi parāda, ka ZnO nanocauralītes ir jutīgas gan pret tīrām vielām (ūdens, spirts), gan pret dažādiem šķīdumiem, kas ļauj izmantot tos kā pie­jaukumu sensora. Salīdzinājumā ar ZnO nanostieņiem caurulīšu jūtība pieaug, jo pieaug nanostrakt

 8. Effects of Using Channelling Devices to Increase Efficiency of Hydrokinetic Devices

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kalnacs, A.; Kalnacs, J.; Mutule, A.; Entins, V.

  2015-04-01

  /vai virzienu, maina spiedienu straumē, minimizē turbulenci. Šajā darbā apskatītas iespējas palielināt hidrokinētisko iekārtu efektivitāti, lietojot šādas ierīces, ka arī metode, kā novērtēt sagaidāmo ieguvumu no minēto ierīču lietošanas. Darbā ir aprēķināts, ka vadotņu izmantošana var palielināt hidrokinētisko iekārtu efektivitāti par vismaz 110%, neradot ne lielas izmaksas, nedz arī būtisku negatīvu ietekmi.

 9. Interpolation and Sampling Errors of the Ash and Sulphur Contents in Selected Polish Bituminous Coal Deposit (Upper Silesian Coal Basin - USCB) / Błędy Interpolacji I Opróbowania Zawartości Popiołu I Siarki W Wytypowanych Polskich Złożach Węgla Kamiennego (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mucha, Jacek; Wasilewska-Błaszczyk, Monika

  2015-09-01

  ółczynnikami zmienności od 38% do 77%) (Fig. 3) oraz w znaczącym udziałem losowego składnika ich zmienności reprezentowanego na modelach semiwariogramów przez silnie zaznaczoną wartość parametru modeli C0 (nugget effect) (Fig. 4). Znajduje to potwierdzenie w mapach izoliniowych sporządzonych metodą krigingu dla zawartości siarki (Fig. 5) i zawartości popiołu w węglu (Fig. 6) dla pokładu 330 w kopalni Murcki gdzie rezultaty interpolacji dokonanej metodą krigingu punktowego są najdokładniejsze. Przebiegi izolinii dla danych otworowych i z wyrobisk górniczych wykazują zauważalne różnice, podobnie jak i prognozowane błędy interpolacji. Wysokie, rzeczywiste średnie błędy interpolacji zawartości siarki (35%) i zawartości popiołu (47%) dowodzą, że możliwości wiarygodnej predykcji wartości tych parametrów w punktach złoża na podstawie danych otworowych są dalece niewystarczające dla planowania eksploatacji uśredniającej. Błędy opróbowania określone w oparciu o teoretyczną formułę Gy (wzór 1, Fig. 7) oraz błędy oznaczeń zawartości siarki i popiołu ocenione na podstawie oznaczeń kontrolnych maja marginalne znaczenie. Wariancja tych błędów stanowi zaledwie od 3% do 11% średniego kwadratowego błędu interpolacji (Fig. 8). Tak więc nie mają one zauważalnego wpływu na dokładność interpolacji. Wysokie wartości błędów interpolacji zawartości siarki i popiołu czynią bezzasadnym ilustrowanie rozmieszczenia wartości tych parametrów w pokładach za pomocą map izoliniowych skonstruowanych na podstawie rzadko rozmieszczonych danych otworowych.

 10. Experimental and Numerical Analysis of the air Flow in T-Shape Channel Flow / Eksperymentalna i numeryczna analiza przepływu powietrza przez skrzyżowanie kanałów w kształcie litery T

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Szmyd, Janusz; Branny, Marian; Karch, Michal; Wodziak, Waldemar; Jaszczur, Marek; Nowak, Remigiusz

  2013-06-01

  ówności liczb Reynoldsa w modelu i obiekcie rzeczywistym wynika warunek podobieństwa uśrednionych pól prędkości (przy załozeniu nieściśliwości powietrza). Pomiar składowych wektora prędkości wykonano metodą SPIV (Stereo Particle Image Velocimetry). W pracy testowano trzy modele turbulencji: standardowy model k-ɛ, jego modyfikację k-ɛ "realizable" oraz model naprężeń Reynoldsa (Reynolds Stress Model). Obliczenia numeryczne dla warunków identycznych jak w eksperymencie wykonano przy zastosowaniu programu FLUENT. Zadawalającą zgodność pomiędzy pomiarami i obliczeniami wszystkimi trzema modelami turbulencji uzyskano w kanałach zarówno po stronie dopływu jak i wypływu strumieniem powietrza ze skrzyżowania. Natomiast w strefie wnęki żaden z testowanych modeli nie wykazał pełnej zgodności z wynikami eksperymentalnymi. Do oszacowania dokładności z jaką symulacje numeryczne odwzorowują przepływ rzeczywisty w strefie wnęki wykorzystano wskaźnik charakteryzujący czas zaniku cząstek znacznikowych wprowadzonych do przepływu. Obliczenia wykonano dla dwóch modeli turbulencji: standardowego k-ɛ oraz modelu RSM. Czas potrzebny do rozrzedzenia początkowej koncentracji gazu znacznikowego do określonego poziomu - w przedziale koncentracji względnej od 0,3 do 0,1 - uzyskany z obliczeń standardowym modelem k-ɛ jest krótszy o 32%-27% od czasu wynikającego z pomiarów podczas gdy model RSM przeszacowuje wartości mierzone wartości koncentracji gazu o 18%-27%. Dwa z testowanych modeli, mianowicie standardowy k-ɛ i k-ɛ "realizable" przeszacowują mierzone wartości składowych wzdłużnych wektora prędkości. Konsekwencją tego jest sztuczne zawyżenie intensywności wentylacji we wnęce. Z kolei model RSM niedoszacowuje mierzone wartości składowych wzdłużnych wektora prędkości co powoduje zaniżenie rzeczywistej intensywności wentylacji tej strefy. Z przeprowadzonych badań wynika, że w obszarze wnęki rezultaty uzyskane modelem RSM s

 11. Binary Linear Programming in the Management of Mine Receivables / Binarne Programowanie Liniowe W Zarządzaniu Należnościami Kopalni

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Trzaskuś-Żak, Beata; Żak, Andrzej

  2013-09-01

  model of linear programming, in which the objective function should minimise the anticipated value of the cost of rebates: where: pj - denotes the probability of use of the rebate by customer j. The paper presents two mathematical models. One is a determinist model which can be used under certainty conditions, whereas the other considers the risk of the rebates not being used by the customers. The paper also describes some random experiments with the Monte Carlo method. W artykule zastosowano metodę binarnego programowania liniowego w celu wyboru odbiorców, którym zostanie zaproponowany rabat. W zamian za proponowany rabat, dany odbiorca zobowiązuje się spłacać w założonym terminie należność kopalni. W ten sposób przedsiębiorstwo ma osiągnąć odpowiedni poziom ściągalności należności terminowych. Stanie się to oczywiście kosztem zmniejszenia przychodów, które można zrekompensować poprzez zwiększenie sprzedaży. Wybór odbiorców dokonany został w taki sposób aby sumaryczny koszt zaproponowanego rabatu był dla kopalni jak najmniejszy, czyli: gdzie: KcR - całkowity koszt udzielonych rabatów przez kopalnię kj - koszt udzielenia rabatu j-temu odbiorcy, xj - zmienne decyzyjne, j = 1, …, n - poszczególni odbiorcy. Do obliczeń wykorzystano narzędzie Solver (program Exel). Koszty rabatów wyliczono ze wzoru: kj = ΔPj - Kk(j) gdzie ΔPj - różnica w przychodach od odbiorcy j, Kk(j) - koszt tak zwanego kredytu kupieckiego ponoszonego względem odbiorcy j. Koszt kredytu kupieckiego wyznaczono ze wzoru: gdzie r - stopa procentowa zaciągniętego kredytu bankowego, %, ts - okres ściągania należności, dni (np. t1 = 30, t2 = 45,…, t12 = 360), Ns - wartość należności o terminie ściągalności ts. W artykule zaprezentowano ogólny model binarnego programowania liniowego do zarządzania należnościami, z wykorzystaniem rabatu. Model ten w ogólnej postaci ma: - zminimalizować funkcję celu: przy ograniczeniach: oraz: xjɛ (0,1) gdzie

 12. Measurement of Small Values of Hydrostatic Pressure with the Compensation of Atmospheric Pressure Influence / Pomiar Małych Wartości Ciśnienia Hydrostatycznego Z Kompensacją Wpływu Ciśnienia Atmosferycznego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Broda, Krzysztof; Filipek, Wiktor

  2013-09-01

  structure has been simplified and the measurement accuracy has increased. Znajomość rozkładu ciśnienia (lub różnicy ciśnień) determinuje opis przepływu płynu przez ośrodek porowaty. W przypadku dużych liczb Reynoldsa nie nastręcza to większych trudności, lecz dla przepływów laminarnych (tj. dla liczb Re (Bear, 1988; Duckworth, 1983; Troskolański, 1957) z zakresu 0.01 do 3) jest to praktycznie niemożliwe w oparciu o dostępne na rynku przyrządy. Przyczyny powodujące taką sytuację zostały omówione w poprzednim opracowaniu (Broda i Filipek, 2012), w którym zwrócono uwagę na trudności pomiarów związane z napięciem powierzchniowym czy włoskowatością (Adamson, 1997). Zaproponowano (Broda i Filipek, 2012) nową, autorską metodę pomiaru bardzo małych różnic ciśnień oraz skonstruowano odpowiednie stanowisko składające się z dwóch oddzielnych zbiorników pomiarowych oraz przeprowadzono pomiary. Z przeprowadzonych badań (Broda i Filipek, 2012) wynikała konieczność zastosowania stabilizacji temperatury urządzenia oraz kompensacji wpływu ciśnienia atmosferycznego na proces pomiarowy. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki kontynuacji badań nad metodami i aparaturą do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z uwzględnieniem zdobytych doświadczeń, w oparciu o nowe stanowisko pomiarowe, którego zasadę działania i budowę przedstawiono na rys. 1-5, kolejno przedstawiając koncepcję wykonania pomiaru małych wartości ciśnienia hydrodynamicznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego rys. 1; ilustrację obrazującą stan odpowiadający przypadkowi braku przepływu płynu przez badany obiekt rys. 2; omawiając stan odpowiadający przypadkowi przepływu płynu przez badany obiekt rys. 3. Kolejno omówiono stan odpowiadający pomiarowi spadku ciśnienia na badanym obiekcie rys. 4 oraz przedstawiono metodykę pomiaru (zależności (1) - (20)). Zdjęcie stanowiska badawczego oraz jego elementów ilustruje rys. 5. W

 13. Reduction of Electric Breakdown Voltage in LC Switching Shutters / Elektriskās Caursites Sprieguma Samazināšana Šķidro Kristālu Šūnās

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mozolevskis, G.; Ozols, A.; Nitiss, E.; Linina, E.; Tokmakov, A.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  ātes dēļ ir liela varbūtība šķidro kristālu (LC) šūnā novērot elektrisko caursiti, kuras laikā LC šūna tiek sabojāta. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šāda tipa ekrāni pagaidām vēl nav komerciāli plaši pieejami. Šajā darbā mēs skaidrojam rezultātus, kas iegūti, veicot LC šūnu caursites pētījumus. Elektrisko caursiti LC šūnā novēro brīdī, kad strāva tajā pārsniedz noteiktu sliekšņa vērtību. Strāvas stipruma sliekšņa vērtību nosaka šķidrā kristāla īpatnējā vadītspējā, kā arī punktu defekti LC šūnā, piemēram, putekļi, elektrodu raupjums, caurumi u.c. Strāvas stipruma ierobežošanai šūnā šajā darbā tika izmantotas dažādas metodes - buferslāņu iekļaušana, elektroda izlīdzinošā slāņa iekļaušana, kā arī elektroda sadalīšana ar lāzera ablācijas metodi. Tiek demonstrēts, ka elektrisko lauku, pie kura novēro caursiti šūnās, ir iespējams būtiski palielināt, šūnā iekļaujot elektriskos izolējošus buferslāņus un sadalot elektrodu.

 14. Stability Assessment of the High Safety Pillars in Slovenian Natural Stone Mines / Ocena Stabilności Wysokich Filarów Bezpieczeństwa W Kopalniach Kamieni Naturalnych W Słowenii

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kortnik, Jože

  2015-03-01

  (wapień), w 2008 kamieniołom Lipica I (wapień), w roku 2009 wapień pozyskiwać także zaczęto z kamieniołomu w Dolinie. Działo się to głównie z uwagi na strukturę geologiczną w tych miejscach, warunki geologiczne kamieniołomów, potencjalnie grube warstwy nadkładu w przypadku rozszerzania działalności w części odkrywkowej kamieniołomu, a także rosnący popyt na te surowce (kamień naturalny). Podziemne wydobycie kamieni naturalnych we wszystkich tych lokalizacjach odbywa się za pomocą zmodyfikowanej metody filarowo- komorowej, dostosowanej do uwarunkowań poszczególnych lokalizacji, z wykorzystaniem układu mniej lub bardziej regularnie rozmieszczonych filarów zabezpieczających. Ponieważ podziemne wydobycie naturalnych bloków skalnych odbywa się stosunkowo płytko pod powierzchnią, (na głębokościach rzędu 10-40 m), to wartości pierwotnego naprężenia pionowego są stosunkowo niewielkie (poniżej 1.0 MPa). Wskutek tego powstaje poważne ryzyko odrywania się od stropu bloków skalnych w kształcie klinów, zwłaszcza w dużych, otwartych komorach podziemnych. W latach ubiegłych instalowano układy monitorujące stan naprężeń i odkształceń, wykorzystywane przy planowaniu wymiarów (szerokości i wysokości) dużych, otwartych, przestrzennych komór podziemnych oraz wymiarów filarów zabezpieczających, a także układy zapewniające stałą kontrolę i wykrywanie niestabilności w obrębie stropu oraz w ścianach bocznych komór. Niniejsza praca zawiera przegląd metod i urządzeń wykorzystywanych do optymalizacji i bezpieczeństwa monitorowania stanu filarów zabezpieczających w podziemnych kopalniach kamieni naturalnych w Słowenii.

 15. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  ācijas algoritma, kas pēc būtības ir tās vadības pamats, izstrāde tiek veikta, balstoties uz klasiskās matemātiskas programmēšanas metodes - dinamiskās programmēšanas metodi un vispārināto reducēto gradienta metodi. Izstrādājot programmu kodus, kas realizē autonomā režīmā strādājošas MHES optimizācijas algoritmu, nepieciešams izmantot speciālas aprēķinu procedūras, kas ir adaptīvas pret konkrētiem MHES ūdens spiediena ierobežojumiem. Algoritma aprobācija veikta uz konkrētas MHES režīma optimizācijas piemēra.

 16. Study of Ground Response Curve (GRC) Based on a Damage Model / Badanie Krzywej Odpowiedzi Gruntu (Grc) W Oparciu O Model Pękania Skał

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Molladavoodi, H.

  2013-09-01

  , wokół otworu podziemnego powstaje strefa naruszona działalnością górniczą wskutek oddziaływania wysokich naprężeń, nawet w przypadku gdy nie są prowadzone prace strzałowe. Reakcja materiału skalnego znajdującego się w otoczeniu wyrobisk podziemnych jest zazwyczaj procesem nieliniowym i nieodwracalnym, zwłaszcza w stanach wysokich naprężeń in situ. Główną przyczyną nieodwracalnych odkształceń skał kruchych jest pękanie. Jedną z najczęściej stosowanych metod w projektowaniu tuneli (wyrobisk podziemnych) jest metoda konwergencji i zamknięcia, popularna ze względu na zakres zastosowań. Metoda ta zazwyczaj wykorzystuje modele sprężysto- plastyczne, jako konstytutywne modele zachowania skał. Modele plastyczne wykorzystywane dotychczas do symulacji zachowania skał nie uwzględniają pewnych kluczowych aspektów, takich jak obniżenie sztywności czy rozmiękczanie. Dlatego też zastosowanie konstytutywnych modeli w metodzie konwergencji i zamknięcia jest sprawą kluczową przy projektach obejmujących struktury skalne. W pracy tej omówiono podstawowe założenia modelu continuum uszkodzeń i spękań. Zaimplementowano wielostopniową procedurę do badania tunelu o przekroju kolistym znajdującego się pod polem naprężeń hydrostatycznych, przy wykorzystaniu modelu pękania górotworu. Krzywą odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem obliczono przy wykorzystaniu izotropowego modelu uszkodzeń. Metoda konwergencji i zamykania oparta na tym modelu uwzględnia zachowanie skał po wystąpieniu szczytowych naprężeń i powstaniu strefy naruszonej wybieraniem. Analiza wyników wykazała znaczny wpływ parametrów związanych z kruchością na konwergencję ścian wyrobiska, kształt krzywej odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem.

 17. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  . Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - analiza czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących mi

 18. Thermal Power Of The TS-300B Refrigerator in the Aspects of Statistical Research / Moc Cieplna Chłodziarki TS-300B W Aspekcie Badań Statystycznych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nowak, Bernard; Łuczak, Rafał

  2015-09-01

  refrigerator, both on the test stand in the manufacturer's laboratory and in the workings of underground mines. The evaluation of the measurement data distributions, as well as an analysis of the basic descriptive statistics of the mentioned variables were carried out, determining their measures of central tendency, location, dispersion and asymmetry. Artykuł dotyczy poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych stosujących lokalne systemy chłodnicze. Rozważa się w nim skuteczność schładzania powietrza chłodziarką sprężarkową bezpośredniego działania typu TS-300B. Bardzo często, w wyniku niedotrzymania wymaganych warunków pracy wymienionego systemu chłodzenia powietrza, występują rozbieżności między prognozowanymi, a więc oczekiwanymi efektami jego pracy a rzeczywistością. Dlatego, dla poprawy skuteczności pracy tego systemu, opracowano, pod kątem efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej parownika takiej chłodziarki, łatwe w zastosowaniu praktycznym kryteria jakości. Otrzymano je w postaci modeli statystycznych określających wpływ zmiennych niezależnych, tj. parametrów powietrza wlotowego do parownika (temperatury, wilgotności i wydatku objętościowego) oraz parametrów wody chłodzącej skraplacz (temperatury i wydatku objętościowego) na moc cieplną chłodnicy powietrza traktowaną jako zmienna zależna. Równania statystyczne opisujące pracę rozważanego systemu chłodzenia powietrza wyznaczono na podstawie wielorakiej regresji liniowej i nieliniowej. Utworzone funkcje zmodyfikowano poprzez zmianę wartości współczynników w przypadku regresji liniowej oraz współczynników i wykładników w przypadku regresji nieliniowej, przy zmiennych niezależnych. Otrzymano w ten sposób funkcje dogodniejsze w praktycznych wykorzystaniach. Korzystając z metod statystyki klasycznej oceniono jakość dopasowania funkcji regresji do danych eksperymentalnych. Porównano także wartości mocy cieplnych

 19. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  Problem of thin hard coal seams exploitation, including chosen data related with their resources in Poland, has been discussed in the introduction of the present study. On the basis of actually operated machines the assumptions, which should be satisfied by the longwall shearer used for exploitation of thin hard coal seams, have been made. A project of such longwall shearer combined with band conveyor and mechanized longwall support, including description of the machine operation technology and analysis of possible day output achievement, have been presented. Polska dysponuje stosunkowo dużymi zasobami surowców energetycznych, a ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię skłania do ich racjonalnego wykorzystywania. Jedną z możliwości takiego racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi jest eksploatacja węgla kamiennego z pokładów cienkich. W związku z wybieraniem coraz cieńszych pokładów węgla, zalegających bardzo głęboko, w trudnych warunkach górniczo-geologicznych napotyka się na duże problemy związane z uzyskaniem wymaganej wydajności wydobycia przy użyciu stosowanych aktualnie metod. Przyjmuje się, ze pokłady cienkie to takie o miąższości od 1.0 m do 1.5 m i właśnie ta niewielka wysokość wyrobiska ścianowego powoduje szereg ograniczeń związanych z efektywną eksploatacją węgla. Na podstawie dostępnych danych określono, że ilości węgla kamiennego w cienkich pokładach wynosi około 600 mln Mg. Znaczna część pokładów cienkich w ostatnich latach została przeklasyfikowana na nieprzemysłowe, co pozwala stwierdzić, że rzeczywista ilość węgla w pokładach cienkich jest znacznie większa. Na podstawie analizy wad i zalet jak i danych technicznych produkowanych obecnie maszyn, określono wytyczne i założenia do nowego rozwiązania maszyny urabiającej przeznaczonej do wydobywania węgla w ścianach niskich. Kombajn do eksploatacji cienkich pokładów powinien spełniać następujące wymagania (Bołoz, 2012

 20. In-Situ Treatment of Groundwater Contaminated with Underground Coal Gasification Products / Oczyszczanie In-Situ WÓD Podziemnych Zanieczyszczonych Przez Produkty Podziemnego Zgazowania WĘGLA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Suponik, Tomasz; Lutyński, Marcin

  2013-12-01

  In the paper the contaminants that may be generated in Underground Coal Gasification (UCG) process were listed and include mainly mono- and polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols, heavy metals, cyanides, ammonium, chloride and sulphate. As a method of UCG contaminated groundwater treatment a Permeable Reactive Barrier technology was proposed. To assess the effectiveness of this technology two tests were carried out. Granulated activated carbon (GAC) and zeolite, and granulated activated carbon and scrap iron were applied in the first and second test respectively. For these materials the hydro geological parameters called reactive material parameters were determined and discussed. The results of the experiments showed that GAC seems to be the most effective material for phenols, BTX, PAH, cyanides and slightly lowers ammonia removal, while zeolites and scrap iron removed free cyanide, ammonia and heavy metals respectively. Podziemne Zgazowanie Węgla (PZW) jest alternatywną metodą pozyskiwania energii z węgla. Jest to zespół przemian termicznych i chemicznych przebiegających bezpośrednio w złożu węgla, zachodzących pomiędzy substancją organiczną a czynnikiem zgazowującym, jakim może być powietrze, tlen, para wodna, dwutlenek węgla. Poza wieloma zaletami metoda ta niesie za sobą także wiele zagrożeń, które były rozważane w ramach projektu HUGE 2 (nr RFCR-CT-2011-00002). Jednym z nich jest zagrożenie środowiska wód podziemnych produktami PZW, do których należą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, BTX, fenole, metale ciężkie, cyjanki, jony amonowe, chlorki i siarczany. W celu zminimalizowania tego zagrożenia w pracy rozważono zastosowanie w obszarze reaktora PZW technologii Przepuszczalnej Bariery Reaktywnej (PRB). W technologii tej zanieczyszczenia usuwane są in-situ poprzez przepływ wód przez odpowiednio dobrany materiał reaktywny. W tablicy 1 przedstawiono podstawowe parametry bariery, które należy określić, aby

 1. Permeability Changes of Coal Cores and Briquettes under Tri-Axial Stress Conditions

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wierzbicki, Mirosław; Konečný, Pavel; Kožušníková, Alena

  2014-12-01

  wynoszącym 5 MPa. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne odpowiada ciśnieniu hydrostatycznemu jakie występuje w górotworze nienaruszonym na głębokości około 1200 m. Pomiary przeprowadzono z zastosowaniem azotu na czterech rodzajach rdzeni węglowych. Trzy z nich pochodziły z kopalń czeskich (ČSM, Paskov, František) a czwarty z polskiej kopalni "Zofiówka". Własności węgli i miejsca ich pobrania zestawiono w tablicy 1. Dodatkowo, dla celów porównawczych wykonano pomiary przepuszczalności na materiale "wzorcowym" jakim są brykiety węglowe. Brykiety te wykonano metodą prasowania w urządzeniu pokazanym schematycznie na rys. 2. Własności brykietów zestawiono w tablicy 2, gdzie podano ich gęstości helowe, objętościowe oraz porowatości. Zmienność przepuszczalności wywołana zmianą naprężenia hydrostatycznego może być opisana równaniem empirycznym (3). Wartości przepuszczalności początkowej (dla σ = 0) oraz współczynników B z równania 3, dla różnych porowatości brykietów zestawiono w tablicy 3. Zaletą eksperymentów na brykietach węglowych jest ich powtarzalność. Zmienności przepuszczalności wywołane obciążeniem hydrostatycznym próbek, dla brykietów węglowych oraz rdzeni pokazano na wykresach z rysunku 4. W przypadku rdzeni węglowych zmienność przepuszczalności jest znacznie większa, co wynika prawdopodobnie z występowania szczelin i spękań widocznych na rys 1. Szczeliny te, jako główne drogi transportowe dla gazu przy niskich obciążeniach ulegają zaciśnięciu i część transportu gazu przenosi się do przestrzeni porowej.

 2. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  niektórych przypadkach również wypadki śmiertelne. Przedstawiono podstawowe parametry sejsmologiczne stosowane w kraju i w świecie do oceny zagrożenia sejsmicznego. Opisano podstawowe zasady metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpnięciem, w skład której wchodzi metoda sejsmologiczna bieżącej (pomiarowej) oceny stanu zagrożenia. Od wielu lat, wraz z ciągłym rozwojem bazy aparaturowej i możliwości w zakresie cyfrowej rejestracji sejsmogramów oraz przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych wzrasta znaczenie metod sejsmicznych, które są dzisiaj powszechnie stosowane w polskich kopalniach zagrożonych tąpaniami. Ciągła obserwacja zjawisk sejsmicznych indukowanych w trakcie rozwoju procesu eksploatacji pokładów węgla umożliwiła, w oparciu o zgromadzoną bazę danych, opracowywanie nowych kryteriów zagrożenia sejsmicznego oraz zagrożenia tąpnięciem, które winny wyraźnie poprawić efektywność metody sejsmologii górniczej. W artykule przedstawiono nowe kryteria oceny stanu bieżącego zagrożenia tąpaniami zaproponowane do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, które prowadzą eksploatację systemem ścianowym. Kryteria te są oparte na wynikach ciągłej rejestracji sejsmologicznej, połączonej z bieżącą analizą zarejestrowanych wstrząsów i obliczaniem wybranych parametrów sejsmologicznych. Parametry te to położenie ognisk wstrząsów w stosunku do wyrobisk eksploatacyjnych, energia sejsmiczna wstrząsów, suma energii sejsmicznej wyzwolona na każde 5m postępu ściany eksploatacyjnej, wartość wagowanego parametru amplitudy prędkości drgań PPVW, moment sejsmiczny M0, indeks energii EI oraz parametr b rozkładu wstrząsów według relacji Gutenberga-Richtera. Wartości powyższych parametrów są określane dla każdej doby lub w przesuwających się co dobę oknach czasowych lub oknach zawierających określoną liczbę wstrząsów, a następnie porównywane, raz na dobę, z ich wartościami

 3. Waterproof Anti-Explosive Powders for Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Buczek, Bronisław; Vogt, Elżbieta

  2014-03-01

  properties not only as a water resistant material but also from the cohesion point of view. On the base of TG, DTG or DTA and EGA curves for all investigated materials was stated that the character of the thermal decomposition of modified samples is the same as this one for raw powder, what is profitable for application of hydrophobized powders as an anti-explosive agent. W górnictwie węgla kamiennego używany jest hydrofobowy pył wapienny jako substancja stosowana w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych (Cybulski, 2004). Niestety, dotychczasowy sposób wy- twarzania takiego produktu polegający na współmieleniu kamienia wapiennego z kwasem stearynowym staje się praktycznie niemożliwy do stosowania w nowoczesnych zakładach np. kamieniołomy. Sytuacja taka jest wynikiem wprowadzania zmian technologicznych, głównie związanych z wymianą starych konstrukcji młynów na nowe urządzenia. Tym samym istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod hydrofobizacji powierzchni pyłów wapiennych. W pracy omówiono dwie nowe metody hydrofobizacji pyłu wapiennego: za pomocą par kwasu stearynowego oraz roztworu silikonowego - Sarsil® H-15. Podczas badań używano surowego pyłu wapiennego pochodzącego z Kopalni Kamienia Wapiennego w Czatkowicach. Materiał ten jest dobrym materiałem do badań gdyż istnieje możliwość porównywania właściwości materiałów hydrofobowych otrzymanych w pracy z właściwościami handlowego pyłu przeciwwybuchowego (Polska Norma, 1994), używanego w polskich kopalniach. Pierwszy sposób hydrofobizacji pyłu wapiennego, polegający na swobodnym opadaniu pyłu wapiennego w oparach kwasu stearynowego przepływających w przeciwprądzie, przeprowadzono w aparacie własnej konstrukcji (Vogt, 2008, 2011). Aparat gwarantuje dobry kontakt modyfikatora z ziarnami pyłu. Pył opadając, nie napotyka żadnych przeszkód ulegał rozproszeniu, a wprowadzony w stanie parowym kwas stearynowy może swobodnie osiadać na jego powierzchni zewn

 4. Determination of Critical Conditions of Spontaneous Combustion of Coal in Longwall Gob Areas / Wyznaczanie Warunków Krytycznych Samozapalania Węgla W Zrobach Ścian

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cygankiewicz, Janusz

  2015-09-01

  pożaru niektórych warunków panujących w danym miejscu kopalni, takich jak: - skłonność węgla do samozapalania - zawartość tlenu w powietrzu dopływającym do zagrzewającego się węgla. W pracy przedstawiono numeryczną metodę wyznaczania warunków krytycznych samozapalania węgla w zrobach ścian, czyli takich po spełnieniu których może dojść do samozapalenia. Przyjęto, że znajdujący się w zrobach rozkruszony węgiel ma kształt płaskiej warstwy, sąsiadującej od stropu i spągu ze skałami. Rozważania ograniczono do węgli charakteryzujących się niską zawartością wilgoci. Przyjęto prosty model kinetyki utleniania na powierzchni węgla wyrażony równaniem Arrheniusa. Model ten zakłada niezależność szybkości utleniania od ilości tlenu pochłoniętego przez węgiel. Szybkość reakcji zależy jedynie od temperatury , przy czym występujące w równaniu parametry zmieniają się po osiągnięciu przez węgiel temperatury krytycznej. W artykule przedstawiono matematyczny model samozagrzewania warstwy węgla w zrobach opisujący bilans ciepła w węglu oraz bilans tlenu i bilans ciepła w przepływających gazach. Tworzące model układy równań różniczkowych cząstkowych rozwiązywane są metodami numerycznymi. Opracowany program komputerowy umożliwia wykonywanie stosownych obliczeń. W pracy, na przykładzie węgla z pokładu 405 , przedstawiono sposób wyznaczania warunków krytycznych warstwy rozkruszonego węgla: grubości warstwy, zawartości tlenu w przepływających przez warstwę gazach oraz przewodności cieplnej otaczających skał.

 5. Binary Linear Programming in the Management of Mine Receivables / Binarne Programowanie Liniowe W Zarządzaniu Należnościami Kopalni

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Trzaskuś-Żak, Beata; Żak, Andrzej

  2013-09-01

  model of linear programming, in which the objective function should minimise the anticipated value of the cost of rebates: where: pj - denotes the probability of use of the rebate by customer j. The paper presents two mathematical models. One is a determinist model which can be used under certainty conditions, whereas the other considers the risk of the rebates not being used by the customers. The paper also describes some random experiments with the Monte Carlo method. W artykule zastosowano metodę binarnego programowania liniowego w celu wyboru odbiorców, którym zostanie zaproponowany rabat. W zamian za proponowany rabat, dany odbiorca zobowiązuje się spłacać w założonym terminie należność kopalni. W ten sposób przedsiębiorstwo ma osiągnąć odpowiedni poziom ściągalności należności terminowych. Stanie się to oczywiście kosztem zmniejszenia przychodów, które można zrekompensować poprzez zwiększenie sprzedaży. Wybór odbiorców dokonany został w taki sposób aby sumaryczny koszt zaproponowanego rabatu był dla kopalni jak najmniejszy, czyli: gdzie: KcR - całkowity koszt udzielonych rabatów przez kopalnię kj - koszt udzielenia rabatu j-temu odbiorcy, xj - zmienne decyzyjne, j = 1, …, n - poszczególni odbiorcy. Do obliczeń wykorzystano narzędzie Solver (program Exel). Koszty rabatów wyliczono ze wzoru: kj = ΔPj - Kk(j) gdzie ΔPj - różnica w przychodach od odbiorcy j, Kk(j) - koszt tak zwanego kredytu kupieckiego ponoszonego względem odbiorcy j. Koszt kredytu kupieckiego wyznaczono ze wzoru: gdzie r - stopa procentowa zaciągniętego kredytu bankowego, %, ts - okres ściągania należności, dni (np. t1 = 30, t2 = 45,…, t12 = 360), Ns - wartość należności o terminie ściągalności ts. W artykule zaprezentowano ogólny model binarnego programowania liniowego do zarządzania należnościami, z wykorzystaniem rabatu. Model ten w ogólnej postaci ma: - zminimalizować funkcję celu: przy ograniczeniach: oraz: xjɛ (0,1) gdzie

 6. Digital Base Band Converter As Radar Vlbi Backend / Dbbc Kā Ciparošanas Sistēma Radara Vlbi Novērojumiem

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tuccari, G.; Bezrukovs, Vl.; Nechaeva, M.

  2012-12-01

  can then allow exploring easily the desired range of search for unknown or not fully determined orbit objects. These features make Radar VLBI personality most useful in the space debris measurements. DBBC sistēma izstrādāta Noto Radioastronomijas institūtā. Sistēmas galvenaisuzdevums - palielināt visa Eiropas VLBI tīkla jutību - realizēts, palielinotvisas novērojamās joslas platumu un pielietojot ciparu signālu apstrādes metodes.Izejas datu plūsma palielināta no 1 līdz 4 Gbps katram radioteleskopam un visasoperācijas, kas saistītas ar signālu apstrādi (frekvences pārveidošana, pastiprinājums,iekšējie ģeneratori, utt.), realizētas digitālā formā, kas ļauj iegūt nozīmīgusuzlabojumus atkārtojamībā, precizitātē, vienkāršībā, nemaz neminot vispārzināmāspriekšrocības, ko nodrošina digitālo tehnoloģiju izmantošana. Maksimālā ieejassignāla frekvenču josla ir 3.5 GHz, un momentānais joslas platums ir līdz 1 GHz uzkatru no astoņiem iespējamajiem RF/IF kanāliem. Šī datu reģistrācijas sistēma irļoti veiktspējīga platforma ne tikai EVN, bet arī citiem radioastronomijas pielietojumiem,un papildus tiek izstrādāta vesela virkne programmatūras pakotņu, kasvēl vairāk paplašina sistēmas funkcionalitāti. Tas ietver PFB (Polifāzes FiltruBanka) uztvērējus "Spectra”, kas piemēroti augstas izšķirtspējas spektroskopijasvajadzībām. Papildus realizēts jaunas programmatūras risinājums, ar mērķiizmantot DBBC sistēmu kā daudzfunkcionālu datu ciparošanas iekārtu, kasizmantojama bistatiskiem radara novērojumiem, tai skaitā arī radara VLBInovērojumiem. Šāda veida novērojumos tiek pētīta kosmisko atlūzu populācija,nodrošinot iespēju detektēt pat centimetra

 7. The Influence of Shale Rock Fracturing Equipment Operation on Atmospheric Air Quality

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bogacki, Marek; Macuda, Jan

  2014-12-01

  . Zaadoptowano na potrzeby obliczeń modelowych wskaźniki emisji opracowane między innymi przez Amerykańską Agencję ds. Środowiska, czy Europejską Agencję ds. Środowiska. Obliczenia propagacji w powietrzu zanieczyszczeń pochodzących z analizowanych silników wykonano metodą modelowania matematycznego wykorzystując w tym celu model smugi Gaussa. Wyniki obliczeń pozwoliły na ocenę rozkładu przestrzennego stężeń maksymalnych 1-godzinnych (S1), częstości przekroczeń wartości dopuszczalnej stężeń 1-godzinnych (P(D1)), percentyla 99,8 lub 99,726 ze stężeń 1-godzinnych oraz stężeń średniorocznych (Sa) dla wybranych, najbardziej istotnych z punktu widzenia wpływu na jakość powietrza zanieczyszczeń tj.: NOx (jako NO2), SO2, CO, PM10, benzo(a) pirenu, benzenu, toluenu, ksylenu, formaldehydu, aldehydu octowego oraz akroleiny. Wyniki obliczeń stężeń wybranych substancji w powietrzu na granicy wiertni zestawiono w tabeli 9, natomiast rozkłady przestrzenne stężeń NOx oraz PM10 przedstawiono na rysunkach 3-8. Analiza wyników obliczeń nie wykazała wprawdzie dla analizowanego przypadku występowania przekroczeń obowiązujących w Polsce standardów imisyjnych, ale w przypadku takich zanieczyszczeń jak tlenki azotu (NOx) czy pył PM10 istnieje realne zagrożenie wystąpienia takich przekroczeń, między innymi w sytuacji, gdy łączna moc zainstalowana w silnikach napędzających urządzenia technologiczne w czasie procesu szczelinowania będzie wyraźnie większa niż przyjęta w opisanych badaniach. Wnioski z przeprowadzonych obliczeń wskazują na istotny wpływ na jakość powietrza emisji tlenków azotu (NOx) i pyłu PM10. Ryzyko wystąpienia przekroczeń obowiązujących standardów imisyjnych poza granicą wiertni jest uwarunkowane zarówno czynnikami technologicznymi (łączna moc pracujących silników, parametry spalanego paliwa, zastosowane w silnikach techniki ograniczenia emisji, czas trwania szczelinowania itp.) jak i szeregiem

 8. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  niektórych przypadkach również wypadki śmiertelne. Przedstawiono podstawowe parametry sejsmologiczne stosowane w kraju i w świecie do oceny zagrożenia sejsmicznego. Opisano podstawowe zasady metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpnięciem, w skład której wchodzi metoda sejsmologiczna bieżącej (pomiarowej) oceny stanu zagrożenia. Od wielu lat, wraz z ciągłym rozwojem bazy aparaturowej i możliwości w zakresie cyfrowej rejestracji sejsmogramów oraz przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych wzrasta znaczenie metod sejsmicznych, które są dzisiaj powszechnie stosowane w polskich kopalniach zagrożonych tąpaniami. Ciągła obserwacja zjawisk sejsmicznych indukowanych w trakcie rozwoju procesu eksploatacji pokładów węgla umożliwiła, w oparciu o zgromadzoną bazę danych, opracowywanie nowych kryteriów zagrożenia sejsmicznego oraz zagrożenia tąpnięciem, które winny wyraźnie poprawić efektywność metody sejsmologii górniczej. W artykule przedstawiono nowe kryteria oceny stanu bieżącego zagrożenia tąpaniami zaproponowane do stosowania w polskich kopalniach węgla kamiennego, które prowadzą eksploatację systemem ścianowym. Kryteria te są oparte na wynikach ciągłej rejestracji sejsmologicznej, połączonej z bieżącą analizą zarejestrowanych wstrząsów i obliczaniem wybranych parametrów sejsmologicznych. Parametry te to położenie ognisk wstrząsów w stosunku do wyrobisk eksploatacyjnych, energia sejsmiczna wstrząsów, suma energii sejsmicznej wyzwolona na każde 5m postępu ściany eksploatacyjnej, wartość wagowanego parametru amplitudy prędkości drgań PPVW, moment sejsmiczny M0, indeks energii EI oraz parametr b rozkładu wstrząsów według relacji Gutenberga-Richtera. Wartości powyższych parametrów są określane dla każdej doby lub w przesuwających się co dobę oknach czasowych lub oknach zawierających określoną liczbę wstrząsów, a następnie porównywane, raz na dobę, z ich wartościami

 9. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone r

 10. The Application of Coreless Inductors for Displacement Measurements in Laboratory Investigations of Rock Properties

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Nurkowski, Janusz

  2014-12-01

  problematyczne. W przypadku skał przewodzących (nasączonych solanką) istnieje ryzyko zwarcia ścieżki rezystancyjnej do podłoża. Często naklejenie tensometru jest niemożliwe w przypadku skał słabo zwięzłych (fliszowe). Inne metody pomiaru np. transformator różnicowy z ruchomym rdzeniem (LVDT) ma ograniczoną odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę i zbyt duże rozmiary. Czujnik LDT (Local Deformation Transducer), czyli naklejony tensometr rezystancyjny na sprężystą taśmę stalową, ma ograniczony zakres pomiaru deformacji do kilku procent i małą czułość. Opracowano nową metodę pomiaru odkształcenia opartą na jednowarstwowej, bezrdzeniowej cewce indukcyjnej, wykonanej z cienkiego sprężystego drutu (0,2 mm) i średnicy zwojów kilku milimetrów. Tak wykonany czujnik jest instalowany do zaczepów zamontowanych na badanej próbce (rys. 1 i 2). Odkształcenie próbki powoduje zmianę długości cewki (czujnika), a zatem jej indukcyjności. Czujnik stanowi indukcyjną część generatora LC, umieszczonego na zewnątrz komory. Zmiana indukcyjności skutkuje zmianą częstotliwości drgań, którą łatwo zmierzyć z dużą precyzją. Prostota czujnika gwarantuje jego dużą odporność na ciśnienie hydrostatyczne, temperaturę i udary mechaniczne. Minimalizacja błędów spowodowanych zmiennym ciśnieniem i temperaturą realizowana jest dwoma sposobami. Po pierwsze, czujnik wykonano z wysokorezystywnego drutu, co skutkuje dużymi termicznymi zmianami jego rezystancji, które zmieniają częstotliwość drgań (poprawka częstotliwości w generatorze Colpitts'a (4) przeciwstawnie do wpływu temperatury na indukcyjność czujnika (rozszerzalność termiczna). Umożliwia to prawie całkowitą kompensację termiczną czujnika w kilkunastostopniowym zakresie (rys. 4). Drugim sposobem jest użycie czujnika referencyjnego wykonanego w identyczny sposób jak czujnik pomiarowy, który jest zamocowany na wsporniku o znanej ściśliwości i rozszerzalno