Science.gov

Sample records for paramagntisk rezonanse uzkrto

  1. Epr Hyperfine Structure Of Radiation Defect In Oxyfluoride Glass Ceramics/ Radiācijas Defekta Epr Hipersīkstruktūra Oksifluorīdu Stikla Keramikā

    NASA Astrophysics Data System (ADS)

    Běrziņš, D.; Fedotovs, A.; Rogulis, U.

    2012-12-01

    We have investigated the samples of thermally treated oxyfluoride glass ceramics 50SiO2-25LiO2-20YF3-3ErF3-2YbF2 by means of electron paramagnetic resonance (EPR) techniques. After irradiation of the samples with X-rays, in the EPR spectra a hyperfine structure characteristic of F-centres could be observed in different fluoride crystals. The structure of F-centre in the oxyfluoride glass ceramics containing LiYF4 crystallites is discussed. Oksifluorīdu stiklu keramikas 50SiO2-25LiO2-20YF3-3ErF3-2YbF2 radiācijas defektu īpašības pētītas, izmantojot elektronu paramagnētiskās rezonanses (EPR) metodi. Pēc paraugu apstarošanas ar rentgen stariem, EPR spektros tika novērota vairāku fluorīdu kristālu F-centriem raksturīga hipersīkstruktūra. Šajā darbā apskatīta F-centra struktūra oksifluorīdu stiklu keramikā, kura satur LiYF4 kristalītus.