Science.gov

Sample records for provedeniya podzemnykh yadernykh

  1. Bibliography on Cold Regions Science and Technology. Volume 41. Part 1

    DTIC Science & Technology

    1987-12-01

    111 Possibilities of oxy ^en-isotope technique in studying ground Ice. [O vozmozhnostiakh izotopno-kislorod- nogo metoda pri izuchenii podzemnykh...fore- casting of ice breakup dates for rivers. [O putiakh usovershenstvovaniia metoda srednesrochnogo prog- noza srokov vskrytiia rek), Liser, I.1A...167p., Refs. p,157-164. Goldthwait. R.P.. ed. McKenzie , G.D., ed. Glacial deposits. Glacial geology. Glacier ablation, Glacier melting, Landforms